Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk

Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

- 9 -

Ved beregning af udførsel af kvælstof og fosfor ved varesalg blev anvendt

gennemsnitsplanteproduktion, som angivet i tabel 3, hvor det ikke var mu­

ligt at få oplysninger om produktionens størrelse.

Tabel 3,.Gennemsnitstal for produktions størrelse.

Korn, hkg kerne/ha 39

Rodfrugter, hkg tør stof/ha 133

Hø, hkg tørstof/ha 86

Mælk pr. årsko, kg 4500

For malkekvægbesætningen blev der taget hens3Ti til, at der udsættes køer.

Et eksempel for en ejendom med 12 malkekøer er vist i tabel 4. Fra en ej­

endom med 12 køer fjernes i alt 5100:12 = 425 kg kød/årsko plus 4-500 kg

mælk, hvilket giver 425 x 0,027 + 4-500 x 0,0052 = 35 kg N (og 8,1 kg P)

pr. år pr. malkeko. Fra rene fedekvægsbesætninger (eller svinebesætnin­

ger) regnes kun med eksport af kød. Der er ikke taget hens3m til, at pro­

dukterne på ejendommene med kraftig gødskning og fodring har et højere

indhold af kvælstof og fosfor end gennemsnitstal. En mere detaljeret be­

regning ansås for at være unødvendigt i denne undersøgelse.

Tabel 4. Eksempel på beregning af eksport af kød fra en malkekvægbesætning

bestående af 12 køer.

12 køer, 4,8 udskiftedes å 550 kg 2.640 kg

5 kvier (4,8 erstatter køer, 1,2 sælges å 300 kg) 360 kg

6 tyrekalve, sælges å 350 kg 2.100 kg

I alt 5.100_kg.

More magazines by this user
Similar magazines