Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

gudenaakomiteen.silkeborgkommune.dk

Landbrugets potentielle bidrag til vandløbs ...

6. Bruttotilførsel.

- 16 -

Bruttotilførsel af kvælstof og fosfor er summen af kunstgødning, foder, nedbør

og kvælstoffixering en (se fig. 1). Resultaterne fremgår af tabel 11 og fremkom­

mer som summen af indkøbt tilførsel og naturlig tilførsel.

Tabel 11. Årlig bruttotilførsel af kvælstof og fosfor til de to oplande. Gennem­

snitstal.

Tons N Kg N/ha Tons P Kg P/ha

Gjelbæk l8l 171 27,2 25,7

Voel bæk 152 172 26,3 29,7

7, Udførsel af kvælstof og fosfor ved varesalg.

Med udgangspunkt i ejendommenes salg af produkter (korn, kød, mælk m.v.) be­

regnes kvælstof- og fosfor bortførselen. Resultaterne af gennemsnitstal er angi­

vet i tabel 12, og for de enkelte ejendomme i bilag 2 og 3. Det fremgår af tabel

12, at der i gennemsnit fjernes 51 kg N/ha/år og 13,6 kg P/ha/år. For oplandet

til Voel bæk fjernes væsentligt mere ved salg af forædlede varer end ved salg af

afgrøder, f.eks. korn. For ejendomme hvor der udelukkende drives kornavl,

fjernes ca. 70-90 kg N/ha/år og 15-18 kg P/ha/år, hvilket specielt for kvælstof­

fet er noget mere, end tallene givet i tabel 12.

I fig, 5 er vist et eksempel på en beregning over fjernelsen af kvælstof og fos­

for fra en ejendom med et varierende antal malkekøer med opdræt. Baggrunden

for denne beregning er antagelsen, at der kræves ca. 0,35 ha grovfoderareal

(rodfrugter + græs) samt ca. 1000 kg korn pr. malkeko med opdræt. Så længe

der produceres mere korn end der medgår til opfodring eksporteres dette korn

ud af ejendommen. Når antallet af malkekøer pr, ha stiger, så aftager exportenaf

korn og ved ca. 1,6 stk. storkreaturer beg3mder en import af korn til ejendom­

men og grovfoderarealet udgør da 60% af det samlede areal. På grund af sæd-

skiftemæssige forhold er det ikke sandsynligt, at man vil gå højere op end hvad

der praktiseres under nuværende forhold med ca. 30 - 35% grovfoderareal. Da

indkøbet af kvælstof og fosfor stiger og fjernelse aftager med stigende antal stor­

kreaturer, i hvert fald indenfor de forhold der gælder i Danmark, må det betyde,

at der netto tilbageholdes mere kvælstof og fosfor pr. ha jo større antal stor­

kreaturer pr. ha.

For ejendomme med intensitvt landbrug er produkternes indhold af kvælstof og

fosfor højere end de gennemsnitstal, der er anvendt her. For sådanne ejendomme

fjernes sandsynligvis 10% mere kvælstof og fosfor end angivet i tabel 12-

More magazines by this user
Similar magazines