Seniorernes Blad nr. 3 2011 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 3 2011 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 3

juni

2011

46. årgang

Sommer og sol i Tisvilde

Hvor der en gang var sommerpensionat kan du nu komme på højskole side 7

Nøgleordet er mangfoldighed

Landsformand Jørgen Fischer om visionerne i Pensionsiternes Samvirke side 4

Datastuerne er en succes, vi skal udbygge

Det er svært at begå sig uden IT-kendskab, siger Morten Lembke fra

Ældremobiliseringen Side 9


Fotokonkurrence:

Aktive ældre

Deltag i Seniorernes Blads fotokonkurrence og vind en pæn præmie!

Hvem er de aktive ældre?

Vi inviterer læserne til at være

med til at anskueliggøre, at det ikke

er tom snak, når det bliver sagt, at

aktive ældre er det kit, der skal til for

at få vores samfund til at fungere.

Send os nogle rigtig gode billeder

af ældre, der er i gang med

noget, som har til formål også at

komme andre til gavn.

Et billede til konkurrencen skal

opfylde følgende krav: Det skal

være taget i denne sommer. Alle kan

deltage. Du må f.eks. godt indsende

et billede, dit barnebarn har taget.

Der er fl otte præmier:

præmie er 1.000 kr.

præmie er 500 kr.

præmie er 200 kr.

udgave af den populære 12. håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager” kan give pensionister

og efterlønsmodtagere et redskab

til at fi nde rundt i lovgivningsjunglen.

Den har mange konkrete eksempler,

som fremmer forståelsen, og den

enkelte læser kan selv regne ud, hvad

man er berettiget til.

Overskuelig forklaring på

indviklede regler

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

Grundbeløb, pensionstillæg og

anden indtægts betydning for disse.

Personlige tillæg. Varmehjælp. Boligydelse.

Helbredstillæg. Supplerende

pensionsydelse (ældrechecken). Opsat

pension. Efterløn

Derudover er der også orientering

om ældreråd i kommunerne.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 2

Sådan gør du

Vil du deltage i fotokonkurrencen,

kan du sende ét billede, og du vælger

selv, om det skal være sort/hvid

eller i farver. Du kan enten sende dit

bidrag elektronisk eller pr. post. Gør

du det sidste, så læg billedet i en

kuvert mærket “fotokonkurrence”

og læg en seddel med navn, adresse

og telefonnummer i kuverten. Vi vil

også gerne have, at du skriver lidt

om billedet, fx hvem der har taget

det, hvor det er taget, og hvorfor det

er taget.

Mærk konvolutten:

FOTOKONKURRENCE,

og send dit bidrag til:

Seniorernes Blad

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 52 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen og Lisbet Graff

Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Den kan rekvireres mod indsendelse

af frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 16 kr. Eller den kan

afhentes gratis hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger

i Pensionisternes Samvirke har fået

tilsendt et eksemplar. Yderligere

eksemplarer til klubbens medlemmer

Sender du et elektronisk billede,

så brug mailadressen: samvirket@

pensionisternessamvirke.dk.

Redaktionen skal have billederne

i hænde senest den 31. august

2011.

De tre vinderbilleder offentliggøres

i oktobernummeret af Seniorernes

blad, og vi forbeholder os ret til også

at offentliggøre billeder, der ikke

præmieres. Samtlige billeder returneres

senest 1. november.

Vi ønsker alle deltagere god fornøjelse

og håber at få mange bidrag

til konkurrencen!

Med venlig hilsen

Redaktionen n

MEDLEMSTILBUD:

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

Pensionist

eller

2011

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

Nogle

vigtige

oplysninger

12. udgave LO Faglige Seniorer

kan rekvireres gratis mod betaling af

porto.

Andre:

Bestil håndbogen på tlf. 35 37 24 22.

Vi sender og vedlægger et girokort på

40 kr. Du kan også vælge at vedlægge

en check på 40 kr. Det er nu også

muligt at købe den i vores webshop på

hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk. n


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 2. august 2011

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 22. juni 2011

Seniorernes blad påtager sig intet ansvar

for manuskripter eller billeder, der

indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Rughavevej 2

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

Der er højt til loftet i Tisvilde, både

udendørs og på højskolen. Strandløven

er Benjamin Breith, som på fjerde år

holder styr på 30 bedsteforældre og

40 børnebørn på højskolens populære

årlige sommerkursus. Læs om Tisvilde

Højskoles historie side 7.

Indhold

Leder

Fotokonkurrence: Aktive ældre ............... 2

Pensionist eller efterlønsmodtager .......... 2

Nøgleordet er mangfoldighed ................. 4

Fra familiepensionat til verdens

første pensionisthøjskole ......................... 7

Datastuerne er en succes,

vi skal udbygge ....................................... 9

Har du talt med din robot i dag? ........... 10

Vi skal huske de svageste!

På ældremobiliseringens årsmøde 9.-10 maj blev fremtidens arbejdsopgaver

grundigt diskuteret efter oplæg fra de involverede organisationers formænd.

Debatten var først og fremmest om det regionale arbejde, men de helt generelle

opgaver blev også draget frem. Landsformand Jørgen Fischer ridsede i sit oplæg

nogle problemstillinger op, der er vigtige for Pensionisternes Samvirke. Følgende

er uddrag af hans indlæg:

Vi har – i første omgang - fået afbødet de værste forringelser og ulemper ved

Regeringens beslutning om at placere store dele af den kommunale borgerservice

i 5 store regionale centre – herunder folkepension og boligstøtte.

I foråret 2010 havde Ældremobiliseringen foretræde for kommunaludvalget

på Christiansborg, og indtil videre er det besluttet, at den enkelte borger fortsat

skal kunne henvende sig personligt i kommunernes borgerservicecenter for at

kunne få svar på de mest almindelige spørgsmål om ydelserne og få hjælp til

udfyldelse af ansøgninger og få lavet en forberegning.

Vi må fortsat kræve, at offentlige myndigheder garanterer serviceløsninger,

der sikrer borgere uden IT-færdigheder de samme vilkår som andre borgere. Vi

må derfor opfordre regering, Folketing, Regioner, kommuner, styrelser og organisationer

til at skabe lige muligheder for alle borgere.

Kommunernes Landsforenings lancerede sidste efterår, at kommunerne selv

skal kunne afgøre, hvem der kan få hjælp i eget hjem således, at omfattende

hjælp kun kan leveres i en plejebolig, hvor der er sundhedsfagligt personale hele

døgnet.

Det er efter min mening helt uhørt og nærmer sig umyndiggørelse og tvangsanbringelse.

Mottoet har siden 1980érne været: ”længst muligt i eget hjem”. Et

godt princip, og ingen skal gå og være bange for, at de bliver ”tvangsanbragt” på

et plejehjem, blot fordi de modtager meget hjemmehjælp. Vi skal være opmærksomme

på dette forslag, det kan sagtens blive til virkelighed, for kommunerne er

økonomisk meget trængte.

Så har vi hele sygehusområdet, hvor hospitalerne er hårdt ramt af besparelser,

men det er helt uacceptabelt at spare den personlige hygiejne væk. Jeg har både

læst og hørt, at de indlagte patienter – specielt på de medicinske afdelinger –

ikke får den daglige hygiejne, de med rimelighed har krav på. Der kan gå op til

3 uger uden at komme i bad. Det er helt henne på grænsen af, hvad der er etisk

forsvarligt at udsætte patienterne for.

Vi har også oplevet, at der sker diskriminering af ældre borgere i forbindelse

med sygdom og indlæggelse. Det hverken kan – eller vil – vi acceptere.

Livstruende sygdom skal prioriteres benhårdt uanset helbred, indtægt og alder,

og vi må tage afstand fra et sundhedssystem, der forskelsbehandler og sender

de ældre borgere bagest i køen.

Danmark må aldrig blive et land, hvor ældre borgere med skrantende helbred

kommer bagest i køen på sygehuset.

Hele Jørgen Fischers indlæg kan læses på Pensionisternes Samvirkes hjemmeside:

www.PensionisternesSamvirke.dk

Mere samarbejde til

fordel for de ældre................................ 11

Ældre bilister er trafiksikre .................... 12

Ældremobiliseringens årsmøde 2011 ..... 15

Kryds og tværs ..................................... 16

Bliv medlem .......................................... 17

Seniorbrevkassen .................................. 18

Noget for nogen. Helt frivilligt .............. 19

Gode oplevelser i sygehusvæsnet .......... 19

Rejsehjørnet ..........................................20

Fester ...................................................22

I næste nummer ...................................23

Formidlingen ........................................23

Ergovitser .............................................24


Af landsformand

Jørgen Fischer

Nøgleordet er mangfoldighed

Det er sommer, og om sommeren har vi tradition for at sende vores blad ud til andre

end Samvirkets egne medlemmer. Vi har også en tradition for at bruge noget af

spaltepladsen til at fortælle om os selv. Det er bl.a. derfor, vi i dette nummer har en bred

orientering om Tisvilde Højskole og denne artikel om Pensionisternes Samvirke. Har du

lyst til at vide mere om os, så læs videre her, hvor landsformand Jørgen Fischer fortæller

om Samvirket og om visionerne for fremtiden!

Kort fortalt

er Pensionisternes

Samvirke

en landsorganisation

for seniorer.

Medlemstallet er

netop opgjort til

57.000, og af dem

er størsteparten

medlemmer i en af Samvirkets ca. 250

foreninger, og ca. 10.000 er personlige

medlemmer. Medlemstallet er de

sidste mange år steget med omkring

2.000 medlemmer pr. år. Det er vi

naturligvis glade for, det, at flere og

flere melder sig ind i Samvirket, er et

umiskendeligt tegn på, at der er brug

for os.

Men tallene siger ikke meget om,

hvem vi egentlig er. På trods af, at

Pensionisternes Samvirke runder de 50

om fire år, opfatter vi selv Samvirket

som en meget lidt ”sat” organisation.

Der er fortsat gang i Samvirket. Vi

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 4

har selvfølgelig fået nogle traditioner,

og dem værner vi bestemt om. Men vi

har også gennem alle årene været åbne

-Frivillighed er fremtiden, men folk skal selv vælge, hvad de arbejder med. Jeg er meget skeptisk

overfor alle forsøg på at erstatte lønarbejde med frivillig indsats i offentlige institutioner,

siger landsformand Jørgen Fischer. Her turleder Erik Jensen, der til nu har været guide for

over 6.000 mennesker. Erik Jensen en af de godt 10 frivillige, som laver ture og rejser for

Samvirkets medlemmer.

Samvirket kan stadig vise nye veje: Hvor det i de fleste tilfælde har vist sig meget vanskeligt at

få kontakt til ældre af anden etnisk herkomst, er det i høj grad lykkedes på Aktivitetscentret

St. Joseph i København.

for nye ideer og selv taget initiativer

til nyskabelser og forbedringer på

ældreområdet.

Jeg kan give et par eksempler: Da

der sidst i 1960’erne i mange kommuner

blev etableret aktivitetscentre

for ældre, var det i meget høj grad på

grundlag af de initiativer, Samvirket

havde taget og de erfaringer, vi havde

indvundet. Samvirket var i sin tid også

meget aktiv for at få gang i ældrerådene,

og senere har vi arbejdet kraftigt

på et samarbejde mellem ældreorganisationerne.

Det skete ud fra tanken

om, at de opgaver vi ikke magter

hver for sig, må vi løfte i fællesskab,

Pensionisternes Samvirke

har holdninger

Pensionisternes Samvirke deltager

løbende i den aktuelle debat om

ældres vilkår. Grundlaget for Samvirkets

synspunkter er ansvaret

for, at de svageste ældre får et

værdigt liv og ønsket om at modarbejde

enhver form for aldersdiskrimination.


og resultatet blev, at vi sammen med

fire andre organisationer fik oprettet

Ældremobiliseringen, der på fortræffelig

måde har taget opgaver op, som

vi hver for sig havde for få ressourcer

til. Jeg tænker især på det store Ældre

hjælper Ældre projekt, som har været

til glæde og gavn for de mange ældre,

der ikke kan eller ikke har lyst til at

deltage i det egentlige foreningsliv.

Det er nutiden og

fremtiden, det gælder!

Vi er stolte over fortidens fortjenester,

men vi er også klar over, at både nuværende

og kommende medlemmer først

og fremmest er interesserede i nutiden

og fremtiden. Efter min bedste overbevisning

står Samvirket solidt plantet

i nutiden samtidig med, at vi er klædt

godt på til fremtiden.

Vores foreninger rundt om i landet

kan godt mærke, at kommunerne

skal spare, men på trods af det, er der

fortsat et rigt foreningsliv. Og der er

udvikling i det. Folk, der har været

med i organisationen mange år før

jeg kom til, har fortalt om dengang,

man gjorde en dyd ud af, at alle gjorde

det samme på samme tid. Ja, jeg har

endda hørt om et center med fine

værksteder - hvor der var arbejdspligt!

Så er der fest! Samvirket holder hvert år ca. 12 store fester. De er yderst populære, så det er en

tradition, man vil bevare. Her nytårskoncert 2011 på Københavns Rådhus.

Man bestemte selvfølgelig selv, hvad

man ville lave, men kom man bare for

at snakke, måtte man forføje sig til

andre lokaler – Det går heldigvis ikke

længere!

Dengang lagde man meget vægt

på rammerne, nu lægger vi vægt på

rummeligheden. Vi fortæller ikke

medlemmerne, hvad vi vil med dem,

medlemmerne fortæller gennem deres

valg, hvad de vil med deres forening

og deres organisation.

Vi seniorer er i dag individualister,

hvor vi tidligere var præget af den kollektive

ånd. En god ven af Samvirket,

Niels Ole Frederiksen, der af mange

er kendt for sine meget efterspurgte

seniorkurser på Esbjerg Højskole, har

givet et meget rammende eksempel:

”Vi kan se individualiseringen

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Centralt i København har vi indrettet en topmoderne klinik med det

mest avancerede tandlægeudstyr der findes, specielt indrettet til implantat

behandlinger.

Vi har over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode.

Kontakt os for en gratis forundersøgelse med henblik på

implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68, 80N,

82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Ring eller se på www.forumtand.dk

Tandlæge Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C

1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22


mail@forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 5


tydeligst ved fitnessbølgen, hvor det før

var det normale, at man dyrkede den

fælles gymnastik, som så var tilsluttet

paraplyorganisationen DGI”, og han

fortsætter med disse kloge ord, som jeg

gør til mine egne: ” Udfordringen må

være, at vi i det eksisterende foreningsliv

med de traditioner og den stolte

historie og erfaring man nu er bærer

af, må gøre plads for de kommende

pensionister. Giver dem muligheder og

rum til at udfolde det individualistiske

og selv lade dem vælge fællesskabet,

selvom det kan lyde som en umulighed,

at sætte to modsatte begreber som

individualitet og fællesskab sammen”.

Mangfoldighed

og frivillighed

Det er i al ubeskedenhed det, vi allerede

gør i Pensionisternes Samvirke.

Nøgleordet er mangfoldighed. Pensionisternes

Samvirke er en mere mangfoldig

organisation end de fleste. Vores

medlemsskare strækker sig fra enkeltmedlemmer

til foreninger med flere

tusinde medlemmer og fra højskoler

til hyggeklubber. Nogle ville finde det

lidt rodet og uoverskueligt med alle de

forskellige medlemmer, vi ser det selv

som en fordel, for til sammen har vi

mange ideer, megen kunnen og mange

talenter. Det gælder ”bare” om at få

talenterne til at blomstre, og det synes

selv vi, bliver vi bedre og bedre til.

Pensionisternes Samvirke har fra

starten været båret af frivilligt arbejde.

Foreningerne holdes i gang af

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 6

aktive bestyrelser og andre gode folk,

der giver en hånd med, og på Pensionisternes

Samvirke’s hovedkontor

i København har vi ganske få lønnede

medarbejdere. Til gengæld har

omkring 45 frivillige hver uge deres

gang på hovedkontoret. De har alle

selv valgt det, de beskæftiger sig med,

fællestrækket er, at deres virke er til

gavn og glæde for andre ældre – og til

fornøjelse for dem selv.

Vi skal tilbyde rammerne, det er de

frivillige selv, der udfylder dem. Jeg

ikke alene tror, jeg ved, at den måde at

De fleste af Samvirkets medlemmer er med i det net af foreninger, som ligger rundt om i

landet. Foreningerne arbejder tit sammen. Det er f.eks. ikke ualmindeligt, at man besøger

hinanden. Pensionisternes Samvirke i Fredericia har et helt specielt tilbud til gæster, nemlig

en tur i Fredericia Miniby, hvor foreningen hvert år står for rundvisning af omkring 12.000

gæster.

Samarbejdet med ligesindede prioriteres højt. Det tætte samarbejde i Ældremobiliseringen

mellem Samvirket, LO Faglige Seniorer, Danske pensionister og Sammenslutningen af

Pensionistforeninger i Danmark får en ekstra energiindsprøjtning, når der er årsmøde, her et

tænksomt øjeblik ved Ældremobiliseringens årsmøde i maj i år.

Hvor får jeg mere

at vide om Samvirket?

Hvis du er medlem får du en god

orientering i Seniorernes blad. Det

udkommer 6 gange om året, og du

får det enten med posten eller i din

forening. Du får også Aktivitetsbladet

KOM MED, der orienterer

om aktuelle tilbud.

Hvis du ikke er medlem, er der

gode chancer for at se bladet på

biblioteket eller hos lægen. Bruger

du internettet, så kik på vores

hjemmeside. Her kan du også se

bladene. De er tilgængelige på

hjemmesiden fra udgivelsesdagen.

Du kan også abonnere på vores

elektroniske nyhedsbreve. Det er

gratis, se på hjemmesiden, hvordan

du tilmelder dig.

Hvis du ønsker kontakt med en

lokal Samvirke forening, så ring

og hør hvor den nærmeste er.

På vores hjemmeside kan du

læse mere om Samvirket og du

kan altid se de seneste nyheder.

gribe tingene an på tiltaler mange af

de nye og kommende ældre. Metoden

er lige så anvendelig i foreningslivet.

I mange foreninger har man fundet

ud af det for længst. Til dem, der

ikke har, vil jeg give det gode råd:

Bevar jeres gode traditioner, men skaf

råderum til de nye generationer ældres

virkelyst. På den måde fremtidssikrer

I jeres forening og vores fællesskab i

Pensionisternes Samvirke. n


Af Eskild Borup og Søren Carlsen

Fra familiepensionat til verdens

første pensionisthøjskole

- og fra langhåret pigtråd til jazz

Nogle hundrede meter mod øst op ad landevejen fra

fiskerlejets beskedne samling af huse påbegyndtes

i 1913 et byggeri af et pensionat - i takt med at den nye

indtægtskilde, turismen, vandt frem på nordkysten. Et

par år efter stod den mægtige bygning klar på hjørnet af

landevejen og Jeppe Andersensvej. Pensionatet blev opkaldt

”Julsgaard” efter ejerindens afdøde mand, Julius, og oppe

fra det nordvendte loftsvindue i det smukt valmede tag var

der et vidt udsyn ud over land og vand. For landskabet var

dengang betydelig mere ubebygget, ubevokset og urørt

end i vores tid, hvor en hæmningsløs ekspansionstrang har

besværliggjort udsynet.

Ejerindens søn, Mogens Jensen, som var udlært kok,

overtog driften af stedet, da moderen valgte at sætte en

stopper for sit virke, og så i 1967 var det hans tur til at slutte

sit arbejdsliv. Måske nød han i sit otium her i byen godt

af den socialdemokratiske opfindelse, der hed folkepensionen,

og som i 1957 indførtes ved lov af daværende minister

Kaj Bundvad. I 42 år havde ”Julsgaard” i familien Jensens

eje været pensionat for værdigt ferietrængende københavnere

og andet godtfolk, der havde penge nok til ikke blot

at holde ferie, men også til at tage på ferie. Nu blev ”Julsgaard”

solgt til Pensionisternes Samvirke, hvis initiativrige

formand, socialdemokraten Kristian Albertsen, havde søgt

efter en egnet bygning og beliggenhed til at virkeliggøre sin

kongstanke: en pensionisthøjskole.

Et fantastisk

nybrud i 60´erne

Pensionisternes Samvirke købte stedet den 1. juni 1967, og

tre måneder senere blev højskolen navngivet efter førnævnte

Kaj Bundvad, socialministeren som havde været

Højskolens karakteristiske have og facade

den drivende kraft bag Omsorgsloven, der bl.a. havde gjort

pensionisterne til andet end uvirksomt fattigfolk, der blot

sad og ventede på dødens komme.

Den 4. september kunne statsminister Jens Otto Krag

holde indvielsestalen i strålende efterårsvejr med solskin

og feststemning. Inviterede honoratiores nød bespisningen

og talerne, og dagen efter bragte stort set alle landets

aviser fra ”Børsen” til ”Land og Folk” en omtale af indvielsen

af verdens første folkepensionisthøjskole. Der var

Storbyoplevelser

for enhver feriesmag!

Når du rejser med Spies City, kan du vælge imellem

et bredt udvalg af storbyer – og vores hoteller ligger

centralt, så du har alle oplevelserne inden for rækkevidde.

Du skal bare fortælle os hvor, hvornår og hvor

længe, så klarer vi resten!

London – pubber, tesaloner og musicals

Markedspladser, trendy butikker, moderne kunst og teaterliv i

verdensklasse. London har det hele. Afsæt også tid til afternoon

tea og en ølkultur, der er værd at smage på.

Rejs f.eks. 19. august. Fly og 2 nætter

på hotel Queensway med morgenmad fra 1.795,-

Barcelona – byen, som sjældent sover...

Gaudís mesterværker, familiedrevne tapasbarer, folkelivet på

Las Ramblas, masser af shopping – og endelig har byen sin egen

hyggelige strand. Ses vi i Barcelona?

Rejs f.eks. 19. august. Fly og 2 nætter

på hotel Adagio med morgenmadsbuff et fra 2.175,-

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 7


Den smukke lyse spisesal er ramme om mange gode hyggelige samtaler og fantastiske madoplevelser.

billeder af den nyslåede forstander,

den kun 28 år gamle tidligere kommunelærer

Momme Knudsen fra

Sønderjylland, sammen med økonomaen

Käthe Petersen og hendes mand

Peter Petersen, som kom fra samme

egn, hvor de havde været bestyrere af

Sønderborg Vandrerhjem. Smilene

var brede og succesen var da også i

hus med det samme. Dagene efter var

der omtale af de første kursister, og

90-årige Sophie Sandahl fremvistes

igen og igen som et levende bevis på

højskolens berettigelse. Programmet

for kursisterne indeholdt foredrag om

Mao og den kinesiske kulturrevolution

af den kinesiske chargé d’affaires, Kaj

Walther skulle fortælle om moderne

malerkunst, og iblandet en del skepsis

fortaltes om et besøg af et ”langhåret”

pigtrådsorkester.

Udover snaps til maden bød dagene

på morgengymnastik, udflugter,

foredrag om musik, litteratur, kunst,

samfundsforhold, udenrigspolitik og

orientering om pensionisters mulighe-

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 8

der, og der var undervisning i hobbyarbejde

i de dertil indrettede hobbyrum.

Blev man træt af den megen

undervisning, så bød skolen også på

pejserum, TV-stue og spillerum. 12

dage i dette pensionistparadis kunne

fås for 324 kr. + rejse, efter fradrag af

kommunalt tilskud helt ned til 144 kr.

Siger du Tisvilde Højskole

siger du også jazz

Efter flere udskiftninger på forstanderposten

blev Mogens Johansen i 2001

ansat som forstander på højskolen.

Mogens Johansen ved, hvad han vil,

og der sker noget, hvor han er forstander.

I et eksklusivt interview fortæller

han, at hans Tisvildekarriere startede

allerede i 1979, hvor han som helt

ungt menneske spillede på den nu

hedengangne Birkekro, og senere fik

også Bio Bistro’en besøg af ’Johansens

kvintet’. Jazzen er stadig et hjertebarn

for Mogens Johansen, og det går igen

i højskolens nye program for 2011,

der er imponerende i sin mangfol-

I resten af 2011 tilbyder Tisvilde Højskole blandt andet:

Nyd livet - med bevægelse og godt humør 14-17/6. Pris kr. 2.695

Klassisk Musik Festival 4-7/7. Pris kr. 3.895

Sommeroplevelser på Tisvilde Højskole 11-15/7. Pris kr. 3.495

Halløj på Badehotellet 18-29/7 Pris kr. 5.495

Opera Festival 30/7 - 3/8 Pris kr.3.895

Seniorsingletræf 15-19/8. Pris kr.2.995

Sommer Jazz Festival 22.-26/8. Pris kr. 3.795

www.tisvildehoejskole.dk

Særtilbud!

Fra d. 3.-7 oktober fortsætter vi den store succes, efter «Italienske Filmdage»

vi havde i marts og april, med Russiske og Østeuropæiske Filmdage.

Filmkonsulent Kirsten Köneke har også denne gang lavet et flot og spændende

program. Pris kr.1.995

dighed. Der sker noget stort set hver

uge, og emnerne er lige fra bridge til

litteratur og miljø. Eller hvad med

’Mit barndoms køkken’? Et gennemgående

tema er jazz. Der er vinterjazz,

jazzworkshop, påskejazz, sommerjazz,

festival jazz og blå briller og julejazz.

Men er man mere til opera eller cirkussommerferie

med sine børnebørn,

går man ikke forgæves. I marts var der

’Italienske filmdage’ med en perlerække

af filmklassikere, under ledelse

af Samvirkets filmkonsulent, Kirsten

Könike. Et nyere arrangement, der

allerede fra starten er blevet en succes,

er ’Jul på Tisvilde Højskole’ fra den

23.-26. december. Ud over almindelig

højskoledrift bliver bygningerne også

brugt som konferencecenter, hvilket

den egner sig fortrinligt til med sine

54 sengepladser fortrinsvis på enkeltværelser.

Mogens Johansen har fået hjælp

og støtte fra en række af Tisvildes

ildsjæle, Blandt de mange navne han

remser op i et gevaldigt tempo, når

vi at fange, at Birthe Forsell, Sven

Wichmann, Karen Myron og John

Kofoed Larsen har givet gode bidrag

til aktiviteter på højskolen.

Sprudlende frivillighed

– også fra kendisser

En stor del af arbejdet på højskolen

udføres af frivillige, som alle er

medlem af ’Tisvilde Højskoles Venner’

Foreningen har mere end 650

medlemmer, og heraf er omkring 60

beskæftiget med at få dagligdagen

til at fungere. Højskolen modtager

nemlig ingen støtte fra offentlige kasser,

så de frivillige hjælperes indsats er

afgørende for Højskolens drift. Der

er kun seks ansatte heraf 2 i køkke-


Af Carsten Elert –

konsulent i

LO Faglige Seniorer

net, 2 ved servering og rengøring, en

administrator og forstanderen Mogens

Johansen, som betoner, at der altid er

plads til flere frivillige især fra lokalområdet.

Lærere og foredragsholdere

tilkaldes til de enkelte kurser. Det er

også værd at nævne, at medlemskab af

Tisvilde Højskoles Venner giver rabat

på udvalgte kurser og arrangementer.

Det koster kun kr. 175 for enlige og

300 for par årligt. De penge er hurtigt

tjent ind. Meld dig ind og støt højskolen

og det frivillige arbejde.

Der er en helt speciel stemning på

højskolen, hvor de mange frivillige og

de ansatte formår at skabe et fællesskab,

som samler folk og bl.a. bevirker,

at mange kursister kommer igen den

ene gang efter den anden. Hugo Rasmussen

er en af de musikere, som aldrig

siger nej til et arrangement. Han

er specielt glad for den gode mad, men

også Niels Henning Ørsted Pedersen,

Papa Bue og Bent Fabricius Bjerre er

blandt de mange, der gerne har lagt

vejen forbi Tisvilde Højskole.

Vi ville gerne selv opleve stemningen,

og da vi en almindelig torsdag

aften runder hjørnet af Hovedgaden

og Jeppe Andersensvej, der nu hedder

Julsgårdsvej, lyder der munter snak fra

en fyldt sal, hvor publikum venter på,

at Jesper Thilo med band skal fortolke

Ben Webster. Der er vin på bordene,

og vi slipper ind mod at betale en beskeden

entré, der inkluderer kaffe og

kage. Jesper Thilo lægger ud, og stemningen

stiger et par grader. Kvartetten

består af gamle kendinge som Bo Stief

og Frands Rifbjerg og desuden en ung

klavervirtuos ved navn Olivier Antunes.

Repertoiret er mest klassikere

og evergreens – målrettet til stedet

og som ’Tribute to Ben Webster’. Det

varede ikke længe, før dansegulvet var

fyldt, og det er tydeligt, at publikum

Datastuerne er en succes,

vi skal udbygge

Frivillige ældre,

der brænder

for sagen, er det

absolut vigtigste,

når vi skal se på,

hvorfor datastuerne

er så stor en

succes, som de er,

fortæller Morten

Lembke, der er konsulent i Ældremobiliseringen.

Det er her, datastuerne

er forankret. Og at datastuerne er en

succes, er uomtvisteligt. Der er 150 af

dem fordelt over hele landet. Der er

mere end 1.000 frivillige undervisere

over 60 år og 6 – 7.000 elever hvert år.

Dernæst skal der selvfølgelig lokaler

til, og her har vi gennem mange år været

heldige, at eksempelvis fagforeninger

eller kommunen har stillet gratis

lokaler til rådighed. Endelig skal der

naturligvis maskiner og programmer

til. Tidligere havde vi penge, så vi selv

kunne købe maskiner, men nu er vi

afhængig af at få dem foræret, og vi er

heldige, at der er en del kommuner, der

får maskiner til overs. Vi skal mindst

bruge 3 stykker per datastue, og indtil

dato er det lykkedes at skaffe nok.

Men uden programmer, ingen

datastue. Og her har vi en hel unik

aftale med det multinationale selskab

Microsoft. De har en filosofi om, at

alle skal have adgang til EDB, og

det betyder, at de opgraderer med de

nyeste programmer, der findes. Et program

til én maskine kan snildt koste

og musikere nyder hinandens selskab.

Da orkesteret sluttede efter en lang

aften blev det bekendtgjort, at festen

fortsatte, og baren var åben til kl. 2.

Godt gået på en højskole for seniorer!

Der var ikke mange lokale Tisvilder

til stede, og det er desværre generelt.

Et af Mogens Johansens erklærede

mål er at få højskolen bedre integreret

i lokalområdet og invitere til åbne

foredrag og musikaftener. Man er

også altid velkommen til at deltage i

kursernes aftenarrangementer, hvis

der er plads, og entreen er bestemt til

at betale. Hvis man sender en mail til

tisvildehoejskole@gmail.com og skriver

’Nyhedsbrev’, så vil man få tilsendt

en mail, hver gang der annonceres et

arrangement på højskolen. Man kan

også hente højskolens program eller

selv kigge ind på hjemmesiden

www.tisvildehoejskole.dk. n

5.000 kroner, så det er i størrelsesordenen

3 – 4 millioner kroner, de bruger

på datastuerne. Det er ganske simpelt

enormt flot. Microsoft har også stået

for undervisningen af lærerne, og det

er jo også vigtigt, at de er opdateret.

Samfundet i dag kræver, at man skal have IT – kendskab, og det er et demokratisk problem,

at det langt fra er alle, der har det, siger Morten Lembke fra Ældremobiliseringen.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 9


Alle lærerne er frivillige, og de har god tid til at tage sig af den enkelte elev

Jeg var til et stort arrangement for nylig,

og her kaldte den øverste direktør

for Microsoft i Danmark, Ældremobiliseringen

for deres samarbejdspartner.

Så kan det næsten ikke blive større,

siger Morten Lembke.

Man skal jo forstå, at samfundet i

dag ikke blot kræver, at man skal kunne

læse, skrive og regne. Næh, man

skal også have IT – kendskab. Det er

et demokratisk problem, at det langt

fra er alle, der har IT – kendskab, men

vi ved jo alle, at det er fremtiden. Allerede

i dag er det et problem at begå

sig uden kendskab til IT, for vi taler

om begreber som e-post, Nem ID,

digital underskrift, Borger.dk, Sundhed.dk

osv. Det digitale Danmark er

en realitet, og man bliver hægtet af,

dag er det den kommunale rengø- I ringsdag. Robert Robot som jeg

kalder den. Det er det mest personlige

jeg kan komme med ham. Men

gøre rent kan ham da, dog ikke

hvad angår toilet og bad,

Vinduespudsning foregår centralt

med hjælp fra en mobil kran, der

tager hele opgangen på én gang.

Vasketøj vaskes centralt. Din

vaskepose som har et nummer bliver

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 10

hvis man ikke ved noget om at bruge

det. Li’ det eller lade være. Sådan er

det bare. Derfor er datastuerne en

nødvendighed. Men en god nødvendighed.

Og alle kan være med. Vi har

personer, der har fået undervisning i

8 år, altså er kommet i en datastue i

den periode. Det skyldes også, at det

sociale er vigtigt. Man får en snak og

en kop kaffe. Nogen steder er der ordninger,

så det går på skift, at man har

hjemmebagt kage med, og det er helt

normalt at holde sommerafslutning

og juleafslutning. Det betyder også,

at selv om det per princip er gratis at

komme i datastuerne, så kan det godt

koste lidt, eksempelvis 40 – 50 kroner

om måneden for kaffe og at udprinte.

Men der er også den fordel ved den

afhentet, sorteres og vaskes centralt.

Hvad med kontakt til myndighederne.

Nu har du endelig fået lært at

bruge en PC `er. Det kunne ikke gå

længere. Du behøver kun at bruge

en lille del af funktionerne.

SKAT skriver til dig på mail.

Hvad med aflæsning af El, Vand og

Varme, der skal blot skrives tal af fra

måleren og ind på nettet.

lille brugerbetaling, at folk får et

større ejerforhold til tingene, og man

på den måde værdsætter undervisningen

lidt mere. Man skal ha’ noget for

pengene. Enkelte steder giver det lille

gebyr faktisk også penge til, at de selv

kan købe en printer eller andre mindre

ting. Målet må være, at datastuerne

bliver autonome, så de på sigt kan

klare sig selv.

Vi er meget afhængige af lærerkræfterne.

Alle er frivillige og over 60 år,

og de går meget op i det. Nogle lægger

50 timer om ugen i datastuerne,

hvilket jo er ganske imponerende.

De leverer 1 – 1 undervisningen, og

det vil sige, at de har god tid til at ta’

sig af den enkelte elev. Undervisningen

bygger også på det princip, at jo

mindre man rent faktisk underviser, jo

mere lærer eleverne. Lærerne skal mest

fungere som hjælpere og vejledere.

Arbejdet med datastuerne har også

ført det med sig, at Ældremobiliseringen

er blevet en samarbejdspartner

for det offentlige på nogle områder.

Eksempelvis spørger Videnskabsministeriet

os til råds, når man laver tiltag

omkring IT og ældre. Vi har samtidig

et fint forhold til kommercielle

virksomheder. Bonnier koncernen

leverer frit et magasin ’Computer for

alle’ til samtlige datastuer 18 gange

årligt. Og Danske Bank kommer ud i

de enkelte lokalsamfund, gi’r en kop

kaffe og kage og fortæller om Netbank

m.m. Det foregår i regi af datastuen i

området og er helt uforpligtende.

Datastuerne er ikke noget, vi kan

ta’ for at være en given ting. Vi skal

pleje dem og ikke mindst videreudvikle

dem. Det betyder også, at vi skal

samarbejde med en masse forskellige

aktører. Det giver os viden og indflydelse.’

n

Har du talt med din robot i dag?

Kontakt med kommunens socialkontor

kan som oftest klares pr.

telefon til et af de 5 centrale enheder

i hele landet, som den nuværende

regering har indført således, at kun

de færreste sager skal behandles

lokalt med din sagsbehandler.

Vi skal da komme hinanden ved

– ikke?

Venlig hilsen

Tove Lindbo Larsen n


Synspunkt

Mere samarbejde til

fordel for de ældre

Af Landsformand for LO Faglige Seniorer Lillian Knudsen.

Det er en gammel sandhed, at når

man har børn i skolen, så interesserer

man sig for skolepolitik. Hvis

man ikke kan få en lejlighed at bo i

til en rimelig pris, så er det boligpolitik,

som interesserer. Hvis man er

arbejdsledig, er det naturligt, at det

er forholdene på arbejdsmarkedet, der

kalder på interessen. Når man bliver

ældre og skavankerne presser sig på, er

det fuldstændig legalt at interessere sig

for de ældres vilkår og måske især på

sundhedsvæsenets behandling af ældre

borgere.

Men er det rimeligt, at det kun er

de ældre selv, som bruger tid og kræfter

på at tænke på, hvordan tilværelsen

skal være for de mere end én million

borgere, der i dag er fyldt 65 år. Det

synes ellers at være oplagt, at en af de

70 13 14 18 dsbrejsebureau.dk

Lillian Knudsen, LO Faglige Seniorers landsformand, maner til samarbejde til gavn for de

ældre

Bestil

Nu

Verdens

smukkeste

sørejse

12 dage fra kr. 10.990

Rejsen inkluderer fly fra København til Bergen t/r, transfers

og sightseeing, kahyt mellem Bergen og Kirkenes ombord

på Hurtigruten, helpension og rejseleder.

Rejs på udvalgte afgange fra maj til december

Læs mere og bestil online på www.dsbrejsebureau.dk/nordkap

Pris pr. pers / specielle regler / begrænset plads

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 11


Af landsformand

Jørgen Fischer

få sikre gevinster, der gives i vort samfund

er, at de fleste af os når at blive

ikke alene 65+, men også meget ældre.

Når det forholder sig sådan, vil det

blive opfattet som lidt fattigt, hvis det

kun er et par aktive ældreorganisationer

som f.eks. LO Faglige Seniorer og

Pensionisternes Samvirke, der interesserer

sig for, om de ældre borgere har

det godt, har en god livskvalitet, har

en rimelig økonomi – og om deres

helbredssituation kan bedres gennem

forebyggelse.

Sådan er virkeligheden heldigvis

heller ikke. Gennem Ældremobiliseringen

arbejder flere ældreorganisationer

rigtig godt sammen – og også Ældre-

Sagen gør en indsats på sin måde. De

enkelte ældreorganisationer har hver

for sig et godt tag i deres medlemmer

– og udgør enkeltvis, men også

tilsammen et fælles pres på de politiske

beslutningstagere.

Kan et samarbejde

gøre det bedre?

Spørgsmålet er om vi – ældre organisationerne

– tilsammen gør det

godt nok. Har vi et eller flere fælles

ståsteder, når det f.eks. handler om

at påpege det uheldige i, at madpri-

fremtiden kom- I mer der flere

ældre over 70 år

ud i trafikken. I

den anledning har

TrygFonden og

DTU Transport

undersøgt, hvad

det vil komme

til at betyde for trafiksikkerheden.

I rapporten slås det fast, at de ældre

generelt er gode bilister.

Rapporten konkludere “Hvis vi

alle kørte som de ældre, så ville vi

kunne halvere antallet af dræbte og

kvæstede i trafikken. De ældres kørsel

er nemlig kendetegnende ved, at de

f. eks. ikke kører spirituskørsel, de

overholder hastighedsgrænserne, de

kører sjældent, når det er mørkt eller

glat, og de er samtidig forudseende i

trafikken“.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 12

serne løber løbsk, billetterne til tog og

bus stiger hvert år og når samfundet

bruger it og hjemmesider til at orientere

befolkningen uden at tænke

over, at mange ældre ikke er med på

den vogn – eller når der skal spares på

basale serviceydelser og velfærdsgoder,

eller når der bliver flere og flere, som

økonomisk får det dårligere og dårligere,

eller når Staten vil spare penge

ved at centralisere nogle opgaver, som

vanskeliggør de ældres muligheder for

at få personlig rådgivning. Listen over

problemstillinger er lang.

Jeg drømmer ikke om, at landets

folkepensionister og efterlønsmodtagere

en dag er at finde i én og samme

ældreorganisation. Det er vore organisatoriske

baglande, kulturer og traditioner

alt for forskellige til. LO Faglige

Seniorer er således sammensat, at for

at være medlem skal man forblive som

medlem af sit LO-fagforbund, når

man forlader arbejdsmarkedet. Det er

så at sige hele ideen med vores organisation.

Sådan kan der være andre

”mærkværdigheder”, som gør sig gældende

i de øvrige ældreorganisationer.

Men mindre end én fælles organisation

kan såmænd gøre det. Et samarbejde

om væsentlige principper og mål

Ældre bilister er trafiksikre

Ældre bilister har således ikke højere

risiko for at blive involveret i en ulykke

end gennemsnitsbilisten. De ældre

har endvidere stor rutine og erfaring,

og viser ofte forsigtighed i trafikken.

Hvis man er svækket eller syg, kan det

dog påvirke adfærden i trafikken. Det

er derfor vigtigt, at andre tager særlig

hensyn til ældre trafikanter.

Ulykker med

ældre trafikanter.

Helt undgå trafikulykker kan de ældre

bilister ikke, og de fleste ulykker med

bilister over 65 år sker i kryds. Ulykkerne

skyldes typisk, at:

Vigepligten overses

Bilisten ikke får orienteret sig tilstrækkeligt

Afstand til andre trafikanters hastighed

fejlbedømmes

Bilisten reagerer for langsomt

kunne være nok til, at beslutningstagerne

i såvel staten, kommunerne og

regionerne kunne få et reelt modspil.

Det har de ikke i dag. Når der sendes

forslag om ældrepolitiske udspil til

høring i organisationerne, kommer

der naturligvis svar. Vi behandler jo

hinanden pænt.

Imidlertid er sandheden nok den,

at hvis der kommer svar fra bare to

adspurgte ældreorganisationer, kan

svarene være så tilpas forskellige, at

politikerne blot kan notere, at så gør

vi, som vi selv vil. Og hvorfor skulle

de dog ikke gøre det, når de ikke kan

få et entydigt svar fra de ældres egen

mund? Det svarer til, at USA›s udenrigsminister

på et tidspunkt sagde: Vi

vil godt have et svar fra Europa – men

hvem skal vi ringe til! Til 27 lande –

eller til et fælles kontor i EU?

Det er mit synspunkt, at vi skal

lade vore ældreorganisationer bevare

deres særpræg og selvstændighed. Men

landets ældre borgere må forvente, at

vi som skal og vil varetage de ældres

interesser, gør hvad vi kan for at få den

størst mulige indflydelse på politikernes

beslutninger. n

Det er en myte, at ældre bilister er farlige eller kører dårligere end andre bilister.

Ældre mennesker er mere skrøbelige,

og har derfor større risiko for at

komme til skade eller blive dræbt, hvis

de bliver involveret i en trafikulykke.

Andre trafikanter kan være med til at

forebygge ulykker ved at være særlig

opmærksomme på de ældre og nedsætte

hastigheden.

Ældre trafikanter kan have:

Lang reaktionstid

Forringet evne til hastigheds- og

afstandsbedømmelse

Svækket syn og hørelse

Mindre bevægelighed

Dårligere hukommelse, især korttidshukommelse

Er ældre bilister

farlige i trafikken?

Umiddelbart er svaret NEJ, men

svaret kan også afhænge af, hvad man

Fortsættes på side 14.


TOURGUIDE

KAREN

BLIXEN

Gæsteoptræden med

SÆRUDSTILLING

Den Danske MUSEET Skueplads

Selma Åbningstider:

På din maske

Lagerlöfs

frem skal til jeg første kende oktober dig

“Legenden om Juleroserne”

tirsdag til søndag: 10-17

Sidste dag

(mandag 16. nov. kl. lukket) 16.

Billetter 120 den kr. + gebyr 15/11 gennem Billetnet

Nyd en frokost i caféen.

Rungsted Strandvej 111

Tlf. Rungsted Tlf. 45 4557 57 Strandvej 1057 10 57111

www.blixen.dk

Tlf. www.karen-blixen.dk

4557 1057

www.karen-blixen.dk

BUSREJSE

FÆRØERNE

BUSREJSER MED GODE OPLEVELSER

GRUPPE OG FORENINGSREJSER - 2011

VI TILBYDER REJSER i

DANMARK – TJEKKIET – POLEN OG TYSKLAND

KONTAKT VENLIGST FOR MERE INFO.

TLF: +45 2290 9632

Mail: wito-rejser@turbopost.dk

sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

En uges ferie i bedste rejsetid, hvor du kombinerer

den smukke og afslappende sejl tur med

4½ dag på Færøerne. Du bor på charmerende

Hotel Tórshavn, der ligger i hjertet af Tórshavn.

Der er arrangeret spænden de udfl ugter,

så du får mest muligt ud af dit besøg på de

grønne øer.

Afrejse den 16.08.11 – 1 uge i alt. Skibsrejse

Hirts hals-Tórshavn t/r, 4 overnatninger på

Hotel Tórshavn i dobbeltværelse, udfl ugtsprogram

med bus og guide.

PRIS PR. PERSON KR. 6.990 * ,-

* v/2 pers. Ekskl. olietillæg kr. 300,- pr. pers.

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

TEL 96 55 85 00

WWW.SMYRILLINE.DK

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 13


Fortsat fra side 12.

mener med spørgsmålet. Ud fra en

samfundsmæssig synsvinkel er antallet

af ældres trafikulykker ikke i sig selv

alarmerende. Regnes f. eks. antal ulykker

pr. tusind indbyggere eller kørekortsindehavere,

er ældre personers

ulykkestal ikke højere end gennemsnittet

og lavere end yngre bilisters.

Men omkostningerne ved en ældre

trafikskadet persons sygehusbehandling

er imidlertid fire gange højere end

for en yngre person. Med den voksende

ældrebefolkning må det således nok

erkendes, at ældres trafikulykker med

tiden kan blive temmelig omkostningskrævende

for samfundet med

hospitalsindlæggelser, genoptræning

m.m., men det må aldrig komme til

diskussion som et samfundsøkonomisk

problem.

Kørekortfornyelse.

Regelmæssig kørekortfornyelse for

ældre personer findes i en række lande

herunder Danmark, hvor man skal

have sit kørekort fornyet første gang,

når man fylder 70 år. Det er lægen,

som vurderer, om man skal have sit

kørekort fornyet. Lægen undersøger

syn, hørelse, bevægelighed m.m. Lægen

vurderer også, om sygdomme og

medicin kan have indvirkning på ens

evne til at køre bil.

Langt de fleste klarer helbredsundersøgelsen

uden problemer, så det

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 14

er ikke noget man skal være nervøs

for. Kørekortet skal fornyes, når man

fylder 70, 74, 76, 78 og 8o år. Derefter

skal det fornyes hvert år.

Det er for dyrt

at få et nyt kørekort.

Det er ok med et administrationsgebyr

til kommunen på 30 kr., men at

påføre pensionister en ekstra udgift

til lægeerklæring, som kan svinge

mellem 300 og 600 kr. for en tvungen

lægeerklæring og måske 100 kr. for et

nyt foto, er ikke i orden. Rigtig mange

pensionister, som har bil, tvinges ud i

en ekstra udgift, som i sidste ende kan

medføre, at de må skille sig af med

bilen og blive afhængig af andre, når

de skal rundt på indkøb, til arrangementer

og familie.

Fornyelse af kørekort på grund af

alder kan være sund fornuft - om det

så skal være ved det fyldte 70. år kan

altid diskuteres, men det er urimeligt

at pålægge bestemte aldersgrupper en

“særskat”, som følge af omkostningerne

ved denne fornyelse.

Jeg har netop selv lige fået mit

kørekort fornyet som 70 årig uden

problemer, men måtte betale 450,- kr.

for en lægeattest. Da vi kom til at diskutere

prisen, mente min læge, at han

prismæssigt ligger i den billigere ende.

Pensionisternes Samvirke har

tidligere gjort opmærksom på denne

urimelige aldersdiskrimination og har

Ældre er gode trafikanter.

De kører ikke

kører spirituskørsel,

de overholder hastighedsgrænserne,

og de er

forudseende i trafikken

flere gange rettet henvendelse til flere

politikere, som alle har afvist at gøre

noget ved det.

Vi kan så benytte lejligheden til at

sætte fokus på spørgsmålet igen og ser

gerne en debat her i bladet.

Livet efter kørekortet.

Der er også et liv efter at man - af

den ene eller anden grund - har valgt

kørekortet fra. For de flestes vedkommende

er det, når helbredet sætter en

stopper for bilkørslen.

Vi kan formentlig godt selv vurdere,

hvornår det er fornuftigt at droppe

kørekortet, men hvis andre bliver

bekymret for ens bilkørsel, må vi tage

det alvorligt. Det er udtryk for omsorg

og betænksomhed.

Vi skal stoppe med at køre bil:

Når vi selv føler os for usikre til at

køre, måske har vi været tæt på uheld

et par gange

Når lægen siger stop

Når politiet siger stop

Når familien siger stop

Når andre ikke vil køre med.

Man kan lette overgangen til “livet

uden bil” ved at planlægge det i god

tid. Tænke over, hvor det vil være godt

at bo om nogle år med hensyn til offentlig

transport, indkøbsmuligheder,

familie og venner.

Og husk så, at man kan køre rigtig

meget i taxa for de penge, det koster at

holde bil. n


Ældremobiliseringens årsmøde 2011

og 10. maj havde 54 tillidsfolk

9. fra ældreorganisationer sat

hinanden stævne på Vejle Centerhotel

for at diskutere Ældremobiliseringens

arbejde både i det forløbne år og i de

kommende.

Ældremobiliseringens formand,

Knud Kingo Christensen fandt, at

den ældrepolitiske udvikling på flere

områder var gået den forkerte vej. I sin

beretning udtrykte han bl,a, sin dybe

betænkelighed ved, at sagsbehandlingen

af pensioner og boligydelser nu

centraliseres i så få centre, at hvert center

skal betjene et meget stort områder.

”I forbindelse med omlægningen

har revisionsfirmaet Deloitte i en analyse

fremhævet, at både boligstøtte og

pension er så komplekse områder, at

sagsbehandlingen i høj grad kan indebære

socialfaglige skøn, hvor ansigttil-ansigt

kontakten er nødvendig,

for at behandlingen kan gennemføres

sagligt korrekt.”

Der er borgere, som af forskellige

grunde ikke selv er i stand til at kommunikere

med de offentlige myndigheder

pr. telefon, brev eller via digitale

selvbetjeningsløsninger, og de bliver

ladt i stikken. Det redegøres der for

i analysen, og det burde havde været

grundlag nok til at stoppe forslaget.”,

sagde Knud Kingo, der tilføjede, at

efter hans vurdering vil flytninger eller

oplæring af nye medarbejdere og alt

det andet, der skal bringes på plads

ved centraliseringen give os endnu et

eksempel på, at de forventede besparelser

bliver spist op, og at rationaliseringen,

som han udtrykte det ”bliver

til megen skade for de ældre”.

Regionsudvalg i fokus

Knud Kingo kom i sin detaljerede og

grundige beretning ind på flere vigtige

emner, bl.a. det offentliges ønske om

at udvikle og styre frivilligheden, samt

Ældremobiliseringens nye store pro-

- Der er sgu nok at tage fat i sagde Eddy, Maarup (tv). Han og Leo Søndermølle er Samvirkets

repræsentanter i regionsudvalget i Nordjylland, det udvalg, der er længst fremme i

udviklingen. Man har endda, med Eddy Maarup som formand, haft overskud til at hjælpe

andre udvalg i gang. Udvalget i Nordjylland foreslog, at man koordinerer bestræbelserne, så

alle fem udvalg tager fælles temaer op for på den måde at synliggøre arbejdet.

Formand Knud Kingo Kristensen fandt, at 5 servicecentre i hele landet til behandling af

pensionsspørgsmål, er en uacceptabel forringelse.

jekt ”Sund aldring for alle”, som vi vil

orientere mere om i kommende blade.

Men det gennemgående tema på

mødet var Ældremobiliseringens nye

regionsudvalg. Udvalgene har nu

været i funktion et års tid, og i Vejle

var der første gang lejlighed til at gøre

status.

I korthed blev regionsudvalgene

nedsat for at være Ældremobiliseringens

talerør i Danmarks fem regioner,

hvor de bl.a. beskæftiger sig med

regionernes forvaltning af sundhedspolitikken

og transportforhold. Hvert

regionsudvalg har 8 medlemmer, to

fra hver af de involverede organisationer.

Det er Pensionisternes Samvirke,

LO Faglige Seniorer, Sammenslutningen

af Pensionistforeninger i Danmark

og Danske Pensionister.

Der viste sig som forventet stor

spredning i, hvor langt man var kommet.

Nogle var i løbet af det første år

kommet godt i gang, andre, havde

endnu ikke helt fundet deres ben,

men alt i alt er man nået så langt, at

man med tillid ser frem til, at regionsudvalgene

bliver synlige aktører i

den regionale ældrepolitik. Til de, der

ikke syntes, de havde nået nok på det

første år, var der beroligende ord at

hente fra Arne Rolighed, formand for

Danske Pensionister. Han havde i sit

tidligere virke i Kræftens Bekæmpelse

den erfaring, at det nødvendigvis tager

tid, når man skal have nye grupper i

gang, ikke mindst når der er tale om

en frivillig indsats. n

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 15


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

2/2011

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad,

Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N.,

skal være os i hænde senest den 22.6.

2011. Mærk konvolutten “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 2 - 2011

100 kr. Anna Larsen

Prinsesse Christines Vej 3, 1.th.

2300 København S

75 kr. T.S. Høygaard

Agerparken 7

7000 Fredericia

50 kr. Povl M. Nielsen

Friggsvang 1

6500 Vojens

Hilda Johansen

Ærtemarken 35 A

2860 Søborg

Hans Løvgren Nielsen

Nyrådsporten 2

4760 Vordingborg

Ovenstående vindere bedes henvende

sig til Pensionisternes Sam-

!

virke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger og

klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt af Samvirkets

bistand, kurser og de servicetilbud

og rabatter, medlemmerne får. De

gør det også for at støtte og præge det

ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i sin

kreds en bred vifte af klubber, foreninger,

projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger, pjecer,

medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


SENIORBREVKASSEN

Spørg advokat Jens Hoffmeyer

(arv og testamente), Gerda

Klemensen (sociale spørgsmål),

Tenna Westergaard (forsikringsspørgsmål)

eller psykolog

Palle Vestberg.

Advokat

Jens Hoffmeyer

Psykolog

Palle Vestberg

Gerda Klemensen

Forsikringskonsulent

Tenna

Westergaard

Eget hus og hjælp til

boligudgifter?

Til socialrådgiveren

Jeg har hørt, at der er nogle boligejere

som går på kommunen for at få hjælp

til terminerne?

Kan det virkelig være rigtigt at

pensionister som bor i eget hus eller

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 18

ejerlejlighed kan få hjælp til boligudgifterne.

Mange pensionister har jo

typisk stor friværdi. Kan de så ikke

bare lave nogle ”nedsparingslån” i

stedet?

Jeg mener – når nu vi sådan skal

spare på de offentlige udgifter – så

synes jeg måske, at her var et sted at

spare.

Hilsen

P. Jensen

Odense

Kære P. Jensen

Tak for dit brev.

Hvorvidt det er rimeligt eller ej, at

boligejere kan få hjælp, skal ikke

vurderes her, men jeg kan redegøre for

reglerne.

Der er mulighed for at få hjælp.

Boligydelse:

Beregningen foretages fuldstændig

som til lejere . Grundlaget er afhængig

af hustandens indkomst- og formueforhold,

boligens størrelse og boligudgiftens

størrelse. MEN: Til boligejere gives

hele boligydelsen som lån. Der skal

tinglyses et pantebrev til sikkerhed for

lån i boligen, og man skal underskrive

en gældserklæring. Lånet tilbagebetales

ved flytning eller død.

Renten på lånene er svarende til

Nationalbankens diskonto pr. 1.

oktober året før, d.v.s. at renten i 2011

er 0.75 %.

Der er også en anden mulighed for

hjælp, nemlig:

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

Indefrysning af ejendomsskatter

For ejere af deres bolig er der mulighed

for at få lån til betaling af de

kommunale ejendomsskatter, der

påhviler boligen.

Du kan også vælge at få lån til

betaling af ejendomsskatterne i et evt.

sommerhus, men du kan kun få til én

ejendom.

Ejerbolig Du kan ikke få både

boligydelse og lån til betaling af ejendomsskatter

– du må altså vælge.

Betingelsen er, at du er fyldt 65 år

eller modtager pension efter lov om

social pension eller modtager efterløn.

Du kan få lån uanset størrelsen af

din indkomst eller formue.

Der skal tinglyses et skadesløsbrev

med pant i ejendommen til sikkerhed

for kommunens ydelse af lånet.

Lånet skal tilbagebetales ved flytning,

salg eller dødsfald.

Renten af lånene er i 2011 på 3,08

%. Renten fastsættes hvert år efter

markedsniveauet og tilskrives én gang

årligt ved årets udgang. (Dette er en

ændring fra tidligere år, hvor renten

var halvdelen af Nationalbankens

diskonto året før).

Som du ser, er der altså mulighed for

støtte, men kun som lån. Ganske vist

billige lån.

Det er så op til den enkelte boligejer

at vurdere om man vil gældsætte sig.

Med venlig hilsen

Gerda Klemensen n


Seniormesse i Århus den 30. april

Noget for nogen. Helt frivilligt

Noget for nogen. Helt frivilligt.

Det var mottoet på årets store seniormesse

i Århus, som løb af stablen

den 30. april.

De mange stande i både Rådhushallen

og i Ridehuset vidnede om, at

der i sandhed er mange Århusianske

Dagen igennem kom Pensionisternes

Samvirkes repræsentanter i snak med mange

interesserede

seniorer der deltager i det frivillige

arbejde til glæde og gavn for andre og

for dem selv.

Mere end 50 foreninger, klubber og

andre organiseringer var repræsenteret

med materiale og folk, som meget

gerne fortalte de besøgende om det

frivillige arbejde de repræsenterede.

Pensionisternes Samvirke, delte

plads med Danske Pensionister og

Ældremobiliseringen i Rådhushallen.

Også udenfor på Rådhuspladsen

var der aktiviteter. Blandt andet

ankom rådmand Dorthe Laustsen på

en Nimbus motorcykel for at holde

åbningstalen.

Efterfølgende kunne man få sig en

køretur i sidevognen på en Nimbus.

Til trods for, at det var rigtig kolonihavevejr

og gå ”en tur i skoven vejr”

Samvirkets bæreposer var populære.

var der et mylder af interesserede lige

fra kl 10 til kl. 17. Og som en gæst

udtrykte det:” Det havde jeg da aldrig

i min vildeste fantasi forestillet mig,

at der var så mange foreninger og aktiviteter

for ældre. Nu vil jeg da glæde

mig til at blive pensionist.” n

Gode oplevelser i sygehusvæsnet

En af vore læsere har henvendt sig til redaktionen fordi,som han sagde, man hører

næsten hele tiden om, hvor dårligt vort sundhedsvæsen fungerer. Vor læser vil gerne

fortælle sin, man kan næsten kalde det for en solstrålehistorie, oplevelse om mødet med

det offentlige sygehusvæsen, et væsen han ellers havde en lidt negativ indstilling til.

Jeg kom i kontakt med Gentofte Hospital på grund af

diabetes. Jeg har, fortæller han, haft diabetes i en halv snes

år, dog kun på piller; men desværre udviklede det sig, så jeg

skulle have insulinbehandling.

Gentofte Hospitals Diabetesklinik tog meget venligt imod

mig og allerede ved andet besøg, så kendte og huskede sygeplejerskerne

mit navn, og vore samtaler gik fint. Alle virkede

meget kompetente og fantastisk venlige, også den læge, jeg

er tilsluttet, er behagelig at samtale med. Vi kan tale helt frit

- også om relaterede emner, og det foregår afslappet og uden

løftede pegefingre.

Vor læser har deltaget i flere kurser på hospitalet. Vi var 12-

14 deltagere, og vi fik en masse at vide om, hvad der næsten

hele døgnet sker i ens krop. Man bliver helt nervøs for, at en

eller anden lille dims pludselig sætter ud; men selv om emnet

er alvorligt, så foregik kurset på en dejlig afslappet måde. Der

kunne naturligvis stilles spørgsmål; men der var også plads til

gode smil undervejs.

Ved besøg på Diabetesklinikken er noget af det bedste, at

en aftalt tid næsten altid overholdes - der kan være sving på

5-10 minutter - og man føler virkelig en interesse fra sygeplejerskerne

for netop én, og selvom der er travlt, har de altid tid

til en snak omkring problemer - også her uden pegefingre.

Det foregår stille og roligt og med smil på læben trods alvoren.

Klinikken mente, jeg skulle have hjælp den første tid med

at stikke mig (insulinbehandlingen), så de kontaktede kom-

munens hjemmepleje, og vupti dagen efter stod hjemmeplejen

klar hos mig. Også her var repræsentanterne venlige og havde

da tid til en snak omkring insulinen og kunne hjælpe med

svar på spørgsmål.

Vor læser, der ønsker at være anonym, har absolut ændret

syn på sygehusvæsenet, og har - må vi da sige - virkelig haft

nogle gode og rare oplevelser med det offentlige sygehusvæsen,

som han ellers havde været ret skeptisk overfor inden, så

det luner i en tid, hvor man ellers hører så meget dårligt om

netop dette væsen. n

Det er aldrig for sent at få et

lykkeligt og indholdsrigt liv!

Væksthøjskolen tilbyder kurser indenfor: psykologi, selvudvikling,

sundhed, healing samt menneskeforståelse og du

får redskaberne til at skabe dit liv, som du ønsker det

Kurserne er fra en uge til et års varighed, og du

kan møde andre mennesker, der også er

interesserede i at udvikle sig og skabe et

bedre liv.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 19


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes Samvirke

er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle priser

er pr. person i delt dobbeltværelse.

Rejsehjørnet har

åbent man. - fre. kl. 9.30 –

14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Bornholm

20.-24. juni kl.13 fra Valby Station. På

det hyggelige Hotel Grethas Pension

i Sandvig tager værtsparret Rikke og

hendes mand imod os. Det er et hyggeligt

familiedrevet hotel i centrum af

Sandvig, store lyse og moderne indrettede

værelser, uensartede men alle med

eget bad/toilet, køleskab og kaffemaskine.

Hotellet arrangerer musikaften

for gæsterne. De næste 3 dage skal vi

se næsten alt det, Bornholm er berømt

for. Der er mulighed for at blive

afhentet i Jylland og på Fyn. Ring og

hør nærmere. Prisen inkluderer: bustur,

færger, broer, hotelophold med halvpension

fra aftensmad første dag til og

med morgenmad sidste dag, udflugter,

entre til rundkirke samt bidrag til rejsegarantifonden:

3.865 kr. Medlemspris

3.695 kr.

Grønland

Kom med på dit livs rejse: 14. - 23. juni

eller 9. - 18. aug. I samarbejde med

Arbejderhøjskolen i Qaqortoq (Julianehåb)

skal vi opleve Grønlandsk kultur,

kaffemik, sang, musik, dans, mad.

Ture til indlandsisen, de varme kilder,

gamle nordbopladser. Se det smukke

Grønland fra en helikopter. Flyrejse,

bådtur, helikoptertur, indkvartering,

fuld forplejning, foredrag, udflugter.

Turen er en højskoleferie med både

natur og kultur. Pris pr. person i dobbeltværelse:

18.385 kr. Medlemspris:

17.395 kr.

Nyborg Voldspil/Lyø

3-dages bustur 27.-29. juli. Nyborg

er med sine 700 år en af Danmarks

ældste købstæder. Byen er vokset op

omkring slottet, hvor konger, bisper og

adel mødtes i årene 1200 til 1413 til de

såkaldte DANEHOF. Danmarks første

grundlov fra 1282 blev underskrevet

på Nyborg Slot af Erik Glipping. Vi

skal igen bo på det hyggelige hotel

”Villa Gulle” ved havnen i Nyborg, en

af Danmarks ældste købstæder med

slot fra 1100-tallet. Voldspillet er i år

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 20

Grønland

”The Producers” (Forår for Hitler) –

Husk lunt tøj og evt. hynde. Nyborg

Voldspil startede i 1939 og er det ældste

friluftsteater i Danmark. På 2. dagen

skal vi til Lyø, med sine 5 gadekær og

mange stråtækte huse/gårde. Det er

absolut en af Danmarks smukkeste øer.

2 x overnatning m. morgenmad, 2 x

aftensmad, 2 x frokost, færge til Lyø,

køretur med guide på Lyø og billet til

Voldspil. Pris: 3395 kr. Medlemspris:

3095 kr.

Samsø – en Perle i Kattegat

6. – 8. August. Bus fra Valby st. kl.

06.45. Den herlige natur og de hyggelige

landsbyer er blandt nogle af de

værdier, Samsø byder på. Samsøs kirker

er et kulturhistorisk kapitel for sig. De

fem middelalderkirker rummer mange

spændende detaljer. Med lokalguide

skal vi se hele øen.

For 2 x overnatning m. morgenmad,

2 x 2 retters menu, morgenmad

på færgen til Samsø, frokost 1. dag,

Samsøplatte på færgen fra Samsø og

lokalguide. Pris i delt dobbeltværelse:

2995 kr. Medlemspris: 2695 kr.

Berlin-Potsdam

22.-25. august. Fra Valby St. gentager

vi vores dejlige tur til Berlin og Potsdam.

En 4 dages rejse hvor vi bor på

det hyggelige 3*** hotel i Pankow, som

er en forstad til Berlin.

Første dag i Berlin bliver der en 3

timers guidet tur på dansk, hvor vi

næsten ser alt det, Berlin er berømt for

både i øst og vest. Blandt andet store

dele af muren som adskilte byen i 28

år.

Chekpoint Charlie som var den

berømte grænseovergang. Derefter kan

man selv udforske byen resten af dagen

Anden dagen tager vi til Potsdam,

som var de prøjsiske kejseres by, og med

guide ser vi Sans Souci og Cecilienhof,

hvor de 3 sejrsmagter forhandlede sig

til fred i 1945. Vi spiser stor frokost ved

en af de mange søer. Herefter tilbage til

Berlin med et ophold ved Brandenburg

Tor og slentretur på Unter den Linden

Rejsen inkluderer hotelophold i

delt dobbeltværelse med halvpension

fra aftensmad første dag til og med

morgenmad sidste dag samt frokost på

3.dagen, udflugter og medhjælper fra

Pensionisternes Samvirke.

Udførligt program kan afhentes eller

tilsendes. Pris 2.700 kr.

Medlemspris 2.580 kr.

Olsens Paradis og Koldinghus

31. aug. – 1. sept. Første dag: Til ”Olsens

Paradis”, den eneste have af sin

art i Danmark, hvis idé er udsprunget

af fri fantasi, en oplevelse af de sjældne.

Herefter til Kolding, hvor vi overnatter

på Hotel Scandic. Aftensmad på

hotellet.

2. dagen: Til Koldinghus, der

brændte i 1808 og længe stod som ruin.

Slottets restaurering er en attraktion af

verdensklasse. Muséet rummer permanente

samlinger og særudstillinger af

internationalt format. Frokost i caféen

på Koldinghus, eftermiddagskaffe med

boller og lagkage på Tvillingegården

ved Båring vig.

1 x overnatning m. morgenmad, 1 x

2 retters menu, 1 x frokost, 1x eftermiddagskaffe

med lagkage, entré til

Olsens Paradis og Koldinghus. Pris: i

delt dobbeltværelse 2095 kr. Medlemspris:

1795 kr.

I Zarens kølvand

27. aug. – 6. sept. Klassisk krydstogtsrejse

ad de russiske floder fra Skt.

Petersborg til Moskva med dansk

rejseleder i 11 dage.

Inden vi stævner ud på de russiske

floder om bord på vores dejlige flodkrydstogtskib,

har vi god tid til at

svælge i Skt. Petersborgs store seværdigheder

og uvurderlige kunstskatte.

Vores første stop på krydstogtet er i

kunsthåndværks-landsbyen Mandrogi,

hvorfra vi fortsætter til øen Kizji med

de enestående trækirker. I Goritsy ser

vi et af Nordruslands største klostre og

lægger vejen ind forbi Jaroslavl, en af de

fineste middelalderbyer i Den Gyldne

Ring. Sidste stop inden Moskva er

Rusland


den pittoreske by Uglitj, kendt for sine

smukke kirker. Selve sejladsen er i sig

selv en stor del af nydelsen på denne

rejse - læn dig tilbage, og nyd livet på

første parket til skove, landsbyer og

floddale, som langsomt glider forbi.

Dag 1: København - Skt. Petersborg,

Rusland.

Dag 2: Skt. Petersborg. Byrundtur.

Dag 3: Skt. Petersborg. Eremitagen og

afsejling.

Dag 4: Mandrogi.

Dag 5: Kizji. Museumsøen.

Dag 6: Goritsy. Kirillo-Belozjorskijklosteret.

Dag 7: Jaroslavl. Byrundtur.

Dag 8: Uglitj. Blodskirken m.m.

Dag 9: Moskva. Byrundtur.

Dag 10: Moskva. Kreml.

Dag 11: Moskva - København.

Pris 14.300 kr. Medlemspris 12.990

kr.

Ring og få tilsendt udførligt program.

Gardasøen

12. sept. – 20. sept. Det første man

tænker på, når man siger Italien er

Gardasøen. Området rummer alt,

hvad der er Italiensk. Grønne og frodige

skråninger, snævre små gader, herlig

promenade og masser af små listige

steder. Prisen inkluderer: bustransport

i 4* turistbus, 8 x overnatninger, 8 x

morgenbuffet, 8 x middag, 1 x aftensarrangement,

udflugt til Venedig, udflugt

til Verona inkl. vinsmagning og

frokost, sejltur på Gardasøen. Dansk

rejseleder på hele rejsen. Pris 6.200 kr.

Medlemspris: 5.845 kr.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning 21.-22. sept.

eller 22.-23.sept. Første stop er Geografisk

Have i Kolding med planter fra

alle jordens egne. Nyd jeres medbragte

madpakke eller køb frokost på vejen

derover. I Ribe ser vi den gamle bydel

og domkirken, inden turen går til hotel

Ballumhus i Bredebro. Der er næsten

garanti for at se de mange hundredetusinder

af stære, men naturen kan være

lunefuld. Fredag kører vi til Møgeltønder,

Schackenborg og til Tyskland for

at handle. Vi spiser frokost i Flensborg

og ser lidt af byen. Husk pas. Prisen

med bus, guide i Kolding, Ribe, Møgeltønder

og marsken, delt dobbeltværelse:

1.498 kr. Medlemspris 1.375 kr.

Tillæg for eneværelse 200 kr.

Rumænien/Transsylvanien

24. sept. – 1. okt. En rejse fyldt med

spændende oplevelser i Transsylvanien,

i hjertet af Rumænien.

Rumænien

Storslået natur, imponerende

bygninger og kunst. Vi bor i en lille

landsby, hvor man kan opleve Rumænien

tæt ind på kroppen, blive et med

landsbyens beboere, følge deres hverdag

en uge. Storbyen kan vi så besøge og

opleve på et par timer, men det kan

ikke lade sig gøre omvendt. Vi har erhvervet

en håndfuld ejendomme i den

lille hyggelige landsby, Baguciu, der ligger

langt ude på landet i en fantastisk

skøn natur. Disse ejendomme er blevet

gennemgribende renoveret af lokale

håndværkere og indrettet med nye

badeværelser. I kælderen under hovedbygningen

ligger vores egen hyggelige

restaurant med plads til ca. 60 personer.

Der er hvælvede lofter og fakler på

væggene. Udenfor hovedbygningen er

der etableret en stor overdækket terrasse

samt swimmingpool. Du vil opleve,

at vores arrangementer og turforslag

indeholder en masse af det oprindelige

og ægte Rumænien, og på en måde, så

man med god samvittighed kan sige, er

så forskellig fra de fleste andre turistopleveler

i resten af Europa. Vi har

indrettet vores tilbud, så de dækker et

bredt spektrum af de muligheder, der

er, men ikke på en måde, der gør det

til en udtømmende oplevelse. Afgang

fra Billund og Kastrup. Turen byder

på besøg i en fantastisk smuk middelalderby

med frokost i Draculas fødehjem,

besøg på Transsylvaniens største

vinslot, et kurbad, et kloster, lokale

markeder m.m. Fly, ophold, helpension,

udflugter hver dag: Pris 8.340 kr.

Medlemspris: 7.395 kr.

Ring og få tilsendt udførligt program.

Særtilbud. . 65 ferie har arrangeret

en rejse kun for Pensionisternes

Samvirkes medlemmer

Prag inkl. Rigoletto &

Barberen i Sevilla

19. okt – 22. okt. “Den Gyldne Stad”

er stadig lige populær med sin intimitet

og pragtfulde atmosfære. Gåturen fra

Karlsbroen til Wenzelspladsen tager

kun 20 minutter, men vil man se og

opleve byens storhed og skønhed og

indsnuse dens atmosfære, ja så tager

samme spadseretur vel en dags tid.

Musiklivet udfolder sig helt utroligt

i Prag. Det er bare op til os at vælge

mellem de mange muligheder. Prag

byder på hele tre gode operahuse og her

på turen gæster vi Statsoperaen. Vi har

lagt vægt på, at det skal være en afslappet

ferie med oplevelser og god tid til at

nyde livet i denne smukke og romantiske

by. Under vort ophold i Prag er

der halvdags arrangementer, hvorefter

resten af dagtimerne er på egen hånd

før aftenens arrangement. Det er stadig

både billigt og spændende at gå ud og

spise i Prag, hvor der findes et utal af

restauranter og hyggelige værtshuse,

vinbarer og caféer. Pris 4.995 kr. Inkl.

3 overnatninger m. morgenmad, gode

billetter til de 2 Opera aftener. Rundvisning

på Stænderteatret samt frokost

1. dag. Desuden 2 middage på 2. og 3.

dagen. Der følger dansk rejseleder med

på hele rejsen samt guide fra Pensionisternes

Samvirke. n

Prag

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 21


Fester

Øst for Storebælt

Høstfest i

Tivolis Koncertsal

25.8 kl. 10.30 – 12.30 med:

Eva Madsen

Johnny Reimar

Trine Pallesen (synger sange fra Et solstrejf i en vandpyt)

Københavns Politiorkester med dirigent Peder Kragerup

Konferencier Georg Poulsen - Medlemspris 120 kr. og 130 kr.

Københavner tilbud:

Billetten til koncertsalen gælder også som indgang til Tivoli.

Vi har fået gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i Tivoli.

Høstfest i

Herfølgehallen

7.10 kl. 13 - 19.30 med bl.a.:

Jette Torp og Klaus Wunderhits

Birkums Danseorkester underholder og spiller op til dans

Konferencier Mark Jensen

Festtaler:

Kulturkonsulent Per Sørensen

Køge tilbud:

Bus fra Griffenfeldsgade 58, kl. 10. I Køge tager en guide os med gennem den ældste

del af byen. Der vil også være mulighed for at se på byens forretninger og nyde Køge

Torvs aktive liv. Så kører vi til Herfølgehallen, hvor kalvestegen og desserten bliver

serveret, og sidst på eftermiddagen er der kaffe og boller med pålæg. Hjemkomst ca.

kl. 20.30. Pris for Herfølge Høstfest 255 kr. og 360 kr. for fest og tilbud. Billetter til

festerne købes forud hos Pensionisternes Samvirke.

Vest for Storebælt

Open Air ved Tvillingegården, Båring Vig

17/8 kl. 11 Open Air.

Vi gentager succesen for de sidste år.

Solisterne i år er Keld og Hilda Heick,

Erik Grip med Henrik Gunde og Esben

Eyermann, Ann – Mette Elten med 3 musikere og Christoffer Brodersen.

Tag selv frokostkurven, borde og stole med. Der vil være salg af drikkevarer, kaffe og kage

til støtte for Gården. Billetter á 175 kr. sælges ved indgangen eller på tlf: 24 61 11 87.

Pensionist- og hjertefest

Musikhuset, Esbjerg

6. oktober kl. 10.30–12.30

Capstan koret

Trine Gadeberg

Helge Engelbrecht

Leif Maibom

Konferencier: Martin Guldberg.

Pris: 125 kr.

Efter Efter festen er er der der mulighed for at at nyde en lækker frokost til 105 eller eller

135 kr. (kun mod forudbestilling).

Billetter: Pensionisternes Samvirke 35 37 24 22,

Lokal Cafeen 75 12 59 07 eller din lokale klub.

Arr: Pensionisternes Samvirke og Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 22


I næste nummer:

Det sunde og

det gode seniorliv

Der er indbudt til foredrag. Deltagerne

finder deres pladser til musik.

De tunge rytmer får enkelte til at

løfte et øjenbryn. Carsten Elert, der er

dagens foredragsholder, fortæller med

et skævt grin, at musikken er leveret

FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og telefonnummer. Vil

du svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte

i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

Frederikssund /Slangerup. Da

jeg er blevet alene, Søger jeg en frisk

og rask mand i den 3. alder, til at nyde

livets glæder med. Jeg er høj slank ikke

ryger .Har arbejdet som barnepl., Sygehj.

I Sverige, Norge og USA. Udd. på

idrætskole. Er naturelsker Mit lille hus

og have ,hjemlig hygge. Bill. mrk. 3103.

Seniordans. Har undervist i seniordans.

( er 81 )kan ikke mere. Står du

af kunstnere, på samme alder som

tilhørerne. Det er Rolling Stones, han

har sat på afspilleren. Læs om Carsten

Elert, der fortæller om det sunde liv –

og endnu mere om det gode liv.

Tre små eller én

stor organisation?

Er Pensionisterne Samvirke med sine

57.000 medlemmer rustet godt nok til

fremtiden?

Lignende spørgsmål har man stillet

sig i Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark og i Danske

Pensionister. En arbejdsgruppe er bedt

om forslag til en sammenslutning af

de tre organisationer. Forslaget ligger

klar i juli, og gruppens formand Tove

Lindbo Larsen, fortæller om det.

og vil undervise har jeg måske ting

du kan bruge; CD kassettebånd og

dansebeskrivelser m. m. måske du kan

bruge noget af det. Bill mrk. 3104.

Frederiksberg. Dame 70, søger

røgfri veninder til positive oplevelser,

blandt andet tilbud i Pensionisternes

Samvirke og besøg hos hinanden. Bill.

mrk. 3105.

København / omegn. Dame 71

/158 /52 søger en

god ven der er

sund og rask lige

som jeg er.Jeg

savner en til at

dele oplevelser

med, ture, rejser,

dans m. m. Bill.

mrk. 3106.

København /

omegn. Kvinde

65 år søger

en sød stabil

veninde med

god humor, til

byture og hygge

hos hinanden.

Ryger eller ej, jeg

er ligeglad, jeg

laver selv røgen.

Bill. mrk. 3107.

Den daglige livline

til omverdenen

”Jeg kan huske en fredag morgen, hvor

jeg var i telefonstjernen i Allinge. Vi

ringede til en som vi ikke fik fat i. Vi

ringede videre, prøvede igen efter ca.

10 minutter. Stadig ingen svar. Da vi

var tidlig på den ringede vi igen efter

10 minutter, ingen svar. Vi prøvede

derefter brugerens mobiltelefon, men

ingen svar. Vi prøvede så 1. og 2.

kontaktperson, men stadig ingen kontakt.

Nr. 3 måtte ud på en køretur på

7 – 8 km. Da hun kom, var brugeren

kommet hjem, han havde været ude

og få sine heste hjem i folden igen!” –

Læs mere om det frivillige arbejde på

Bornholm i næste nummer. n

Glostrup/ omegn. Dame på 77.

Jeg søger en god veninde.da mine veninder

gennem mange år ikke er mere

Jeg er til ture i byen , ikke på værtshus,

samt ud at rejse her i Danmark.

Bill. mrk. 3108.

København. Velholdt mand i den

3. alder med mange interesser, søger

slank og veluddannet kvinde til at

holde i hånd og dele oplevelser med.

Bill. mrk 3109. n

Rekonvalescenthjemmet

LYSGLIMT i Gilleleje

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.

Storslået udsigt.

Naturskønne spadsereture.

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.

Godkendt af

Sygeforsikringen Danmark.

Ring efter brochure på

4830 0247

www.lysglimt-gilleleje.dk

Danmarks smukkeste

feriested for ældre.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2011 SIDE 23


ERGOVITSER

En af mine

venner kom

grinende

ind til mig

og fortalte

om en sød

oplevelse han havde haft i Kongens

Have i København.

Han havde siddet på en bænk og

kikket i et katalog, da en børnehave

kom marcherende hen af stien.

Pludselig stak en lille purk på 4 år

ud af rækken og løb hen til mig.

- Er du H.C. Andersen? spurgte

han.

- Nehj, det er jeg ikke. Så kom en

af pædagogerne hen til os. - Ja, De

må undskylde, sagde hun. Men vi

har fortalt børnene, at vi skulle hen

at se H.C. Andersen, og at han sad

og læste i en bog her i parken.

- Hvordan går det egentlig med din

onkel, spurgte hun sin veninde. Er

han stadig lidt af en playboy?

- Joeh - men nu løber han kun efter

pigerne, hvis det er ned ad bakke...

Præsten i det lille sogn skulle

begrave en mangeårig indbrudstyv

og vred sin hjerne med at finde på

noget pænt og passende at sige om

ham. Til sidst fik han dog et lyst

indfald. Til begravelsen lød hans

tale:

- Ja, man kan sige meget om Ole

Jensen. Men han vågede altid, når

andre sov, og hvad man savnede

hos andre, fandt man ofte hos ham.

Sig mig John, hjælper du din kone

med rengøringen derhjemme?

- Hjælper og hjælper - jeg løfter da

mine ben, når hun støvsuger..

Peter Jensen var til jobsamtale

forleden, og chefen fortalte ham,

at de betalte en god gage, men til

gengæld forventede de også, at de

ansatte yder en ordentlig indsats.

- Ja, jeg tænkte nok der var noget

lusk ved det....

Første gang jeg opdager, du er mig

utro, dræber jeg dig.

- Du godeste. Og anden gang? lød

det forskrækkede svar.

Ærlige Torben var for en gangs

skyld ved at blive lidt sur på sin

nevø, der for fjerde gang kom susende

ind i stuen og spurgte, hvad

klokken var.

- Hør nu har du fire gange spurgt ,

hvad klokken er. Nu må du da for

pokker snart vide det....

- Nej, Ærlige Torben, for du giver

mig forskellige svar hver gang

Burt Reynolds, den kendte skuespiller

skal have sagt: Det bliver

skønt at gå på pension, Der er jo

grænser for, hvor længe man kan gå

og suge maven ind.

Jeg levede i cølibat i 15 år...

- Av for pokker, var det ikke svært?

- Næh - problemerne begyndte

først, da jeg fyldte 16.

Forleden løb jeg på en gammel

skolekammerat på Hovedgaden, og

efter en lille sludder enedes vi om at

slå et smut hen på Bodegaen, hvor

vi hurtigt sad med et par øller foran

os.

- Nå, Ludvig, spiller du så også kun

anden violin i ægteskabet?

- Ork nej. Efter at døtrene er blevet

voksne, er jeg såmænd glad, hvis

jeg får lov at vende nodebladene.

Vi holder op med at lege, fordi vi

bliver gamle. Og vi bliver gamle

fordi vi holder op med at lege, som

George Bernhard Shaw har sagt

det.

Her lige op til sommerferien skal

vi lige have en historie med fra skolens

verden. I en krog på legepladsen

stod to drenge. - Jeg er bange

for, at jeg er ved at blive gammel,

sagde den ene.’

- Hvorfor tror du det?

- Jeg diskuterede med min far i

aftes, og pludselig syntes jeg, han

havde ret i noget af det, han sagde.

Rigtig god sommer ønsker

ERGO. n

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines