Vedtægter - Lemvig og Omegns Valgmenighed

lemvigvalgmenighed.dk

Vedtægter - Lemvig og Omegns Valgmenighed

I. Menigheden

§1. Lemvig og Omegns Valgmenighed, oprettet 1883, har til formål at være

menighed i henhold til gældende lov og som sådan virke som samlingssted

til fremme for egnens grundtvigskprægede kirke og folkeliv.

§ 2. Medlemsret og medlemspligt indtræder, når ansøgning om sognebåndsløsning

er godkendt, og ophører, når lovlig udmeldelse er sket.

Sognebåndsløsning sker efter den til enhver tid gældende lovgivning.

II. Medlemmer

§ 3. Personer, der ønsker medlemskab af menigheden, henvender sig til

præsten, der ene, eller sammen med menighedsrådet, træffer bestemmelse

om optagelse.

§ 4. Ethvert medlem er pligtig til at yde et årligt bidrag, der mindst andrager

vedkommendes kirkeskat. Såfremt medlemmet ikke indkomstbeskattes,

ydes et minimumsbeløb, hvis det vedtages af menighedsrådet.

Menighedsrådet har fuldmagt til på medlemmernes vegne at indhente de

nødvendige oplysninger til beregning af kirkeskatten, idet menighedsrådet

samtidig forpligter sig til at iagttage tavshedspligt efter gældende

regler.

For medlemmer, der ikke opfylder deres bidragspligt, skal menighedsrådet

i henhold til regler fra Kirkeministeriet af 1. februar 1988 indberette

dette til den kommune, hvor medlemmet har bopæl. For sådanne

medlemmers vedkommende ophører alle rettigheder i forhold til valgmenigheden,

og menighedsrådet kan træffe beslutning om medlemmets

udelukkelse af menigheden. Ved udelukkelse betragtes sognebåndet at

være opløst.

III. Menighedsmøder

§ 5. Hvert år i april eller maj afholdes det ordinære menighedsmøde, der

benævnes årsmødet. Indkaldelse til dette sker enten ved kundgørelse i

den stedlige dagspresse eller ved bekendtgørelse mindst to søndage fra

prædikestolen.

Andre menighedsmøder afholdes, når enten præsten, menighedsrådet

eller mindst 25 medlemmer begærer det. Til sådanne møder sker indkaldelse

i den stedlige dagspresse med mindst 8 dages varsel og så vidt

muligt tillige ved bekendtgørelse to søndage fra prædikestolen. Møderne

kan forlanges afholdt inden en måneds forløb.

§ 6. Stemmeret på et menighedsmøde har ethvert medlem, som er personlig

myndig.

§ 7. Lovligt indvarslede menighedsmøder er altid beslutningsdygtige, se dog

§ 19. Forhandlingerne ledes af en ordstyrer, der vælges af menighedsmødet.


§ 8. På årsmødet skal behandles:

a) Valg af ordstyrer. b) Beretning af formanden. c) Beretning af præsten,

hvis denne ønsker det. d) Det reviderede regnskab fremlægges til drøftelse

og beslutning. e) Valg af menighedsrådet. f) Valg af revisorer. g) Be

handling af indkomne forslag.

Ordstyreren bestemmer, i hvilken orden punkterne behandles og underskriver

forhandlingsprotokol.

IV. Menighedsrådet

§ 9. Menighedsrådet består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen

på et årsmøde. Samtidig vælges en stedfortræder for hver, også for to år

ad gangen.

Rådsmedlemmerne vælges kredsvis.

Kredsinddelingen er følgende:

1. Lemvig by.

2. Det østlige opland.

3. Det sydlige opland.

4. Det vestlige opland.

Denne kredsinddeling kan af menighedsrådet eller menighedsmøder

ændres, hvis dette skønnes nødvendigt eller praktisk.

Det er ønskeligt, at hver landkreds er repræsenteret, og at Lemvig by får

mindst to medlemmer i menighedsrådet.

Rådsmedlemmerne og stedfortræderne vælges af forsamlingen på årsmødet.

Skriftlig afstemning sker, når nogen af de stemmeberettigede forlanger

det.

§ 10. Menighedsrådet repræsenterer menigheden i alle anliggender og handler

på dennes vegne i alle spørgsmål, således også vedrørende løn til alle

ansatte. Vigtigere spørgsmål, herunder ansættelse af præst, skal dog fore

lægges menigheden til afgørelse.

§ 11. Menigheden tegnes i økonomiske anliggender ved underskrift af kassereren

eller af formanden i forbindelse med et yderligere medlem af

menighedsrådet, i tilfælde af salg eller pantsætning af fast ejendom dog

altid kun ved underskrift af hele menighedsrådet.

§ 12. Menighedsrådet vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i

øvrigt selv forretningerne imellem sig.

§ 13. Udtræder et eller flere menighedsrådsmedlemmer i årets løb, indkaldes

stedfortræderen for pågældende.

V. Regnskab m.v.

§ 14. Menighedens regnskabsår er kalenderåret.


§ 15. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges blandt medlemmerne

for to år ad gangen. De afgår skiftevis.

§ 16. Menighedens udgifter afholdes af medlemmerne. Hvis årsregnskabet to

år i træk viser underskud, skal menighedsrådet forelægge forslag til

dækning.

VI. Opløsning og vedtægtsændringer

§ 17. Menigheden er uopløselig, så længe der findes sognebåndsløsere, der

kan og vil fortsætte valgmenigheden.

§ 18. 1 tilfælde af menighedens opløsning må Kirkehuset aldrig overdrages til

ukirkelige formål, ingen enkeltperson må få andel i menighedens formue.

Af eventuelle overskydende midler dannes et fond, hvis formål vil

være at fremme egnens grundtvigske kirke-, skole- og folkeliv.

§ 19. Disse vedtægter kan kun ændres på et menighedsmøde og med en majo -

ritet på 2 /3 af de fremmødte medlemmer. Kundgørelserne må i så fald

indeholde meddelelse om, at vedtægtsændring er på dagsordenen, og

mødebekendtgørelsen skal ske i dagspressen med mindst 14 dages varsel.

VII. Andre spørgsmål

§ 20. Valgmenigheden har egen valgt præst og egen kirke.

§ 21. Adgang til at deltage i gudstjenesten står åben for alle, med mindre

menighedsrådet eller præsten i særlige tilfælde bestemmer anderledes.

Ikke-medlemmer, der ønsker kirkelige handlinger foretaget, eller som

ønsker, at deres børn deltager i konfirmationsforberedelse, uden at de

indmelder sig som medlemmer, kan herom træffe aftale med præsten,

der selv afgør, om dette kan finde sted.

Disse vedtægter træder i kraft straks.

Således vedtaget på årsmødet den 24. april 1994.

Ændring af § 9 vedtaget på Årsmødet den 21/4 2002.

Ændring af § 12 vedtaget på Årsmødet den 27/4 2003.

På bestyrelsens vegne

Ulla Bircherod Lauritsen

Lemvig Bogtrykkeri . 21177-0305

More magazines by this user
Similar magazines