Vedtægter - Lemvig og Omegns Valgmenighed

lemvigvalgmenighed.dk

Vedtægter - Lemvig og Omegns Valgmenighed

§ 8. På årsmødet skal behandles:

a) Valg af ordstyrer. b) Beretning af formanden. c) Beretning af præsten,

hvis denne ønsker det. d) Det reviderede regnskab fremlægges til drøftelse

og beslutning. e) Valg af menighedsrådet. f) Valg af revisorer. g) Be

handling af indkomne forslag.

Ordstyreren bestemmer, i hvilken orden punkterne behandles og underskriver

forhandlingsprotokol.

IV. Menighedsrådet

§ 9. Menighedsrådet består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen

på et årsmøde. Samtidig vælges en stedfortræder for hver, også for to år

ad gangen.

Rådsmedlemmerne vælges kredsvis.

Kredsinddelingen er følgende:

1. Lemvig by.

2. Det østlige opland.

3. Det sydlige opland.

4. Det vestlige opland.

Denne kredsinddeling kan af menighedsrådet eller menighedsmøder

ændres, hvis dette skønnes nødvendigt eller praktisk.

Det er ønskeligt, at hver landkreds er repræsenteret, og at Lemvig by får

mindst to medlemmer i menighedsrådet.

Rådsmedlemmerne og stedfortræderne vælges af forsamlingen på årsmødet.

Skriftlig afstemning sker, når nogen af de stemmeberettigede forlanger

det.

§ 10. Menighedsrådet repræsenterer menigheden i alle anliggender og handler

på dennes vegne i alle spørgsmål, således også vedrørende løn til alle

ansatte. Vigtigere spørgsmål, herunder ansættelse af præst, skal dog fore

lægges menigheden til afgørelse.

§ 11. Menigheden tegnes i økonomiske anliggender ved underskrift af kassereren

eller af formanden i forbindelse med et yderligere medlem af

menighedsrådet, i tilfælde af salg eller pantsætning af fast ejendom dog

altid kun ved underskrift af hele menighedsrådet.

§ 12. Menighedsrådet vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i

øvrigt selv forretningerne imellem sig.

§ 13. Udtræder et eller flere menighedsrådsmedlemmer i årets løb, indkaldes

stedfortræderen for pågældende.

V. Regnskab m.v.

§ 14. Menighedens regnskabsår er kalenderåret.

More magazines by this user
Similar magazines