Kirken nr. 1-2013 - Hadsten sogne

hadstensogne.dk

Kirken nr. 1-2013 - Hadsten sogne

www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

03

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

TEMA: UD MED KIRKEN – kirken ytter sig

NY PRÆST

Sanne øisen

side

18

HINNERUPS NYE SOGNEGÅRD

Foredrag med Kjeld Holm

side

14

KONCERT I HALDUM

Fangekoret fra Vridsløselille

side

13

Marts - Juni 2013

1


2

Indholdsfortegnelse

Kirkelig vejviser....................................................................................2

Leder.....................................................................................................3

Tema..................................................................................................... 4

Børn og unge.........................................................................................8

Gudstjenester..................................................................................... 10

Musik i kirkerne..................................................................................12

Møder, foredrag og særlige gudstjenester..........................................14

Kort nyt...............................................................................................18

Plejehjemsgudstjenester.....................................................................18

Rundt om kirken................................................................................19

Kirkeliv................................................................................................20

Kirkelig vejviser

HADSTEN

Kirkekontoret for Hadsten-Vissing-

Nr. Galten Pastorat - Kirkevej 5, 8370 Hadsten

Åbent ma-fr 9.30 -13, to også 13-17.

Tlf. 8698 0425 – kirkekontoret@hadstensogne.dk

Hjemmeside: www.hadstensogne.dk

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 8698 2711, til kirkerne og til

sognegårdsarrangementer

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

KIRKERNES HJEMMESIDER

www.hadstensogne.dk

www.kirkenihinnerup.dk

Montagen på forsiden er lavet af

Peter Ulvsgaard, som har placeret

Folkekirkens nye logo på himlen.

Læs mere om logoet med de

mange symboler på side 7.

HINNERUP

Kirkekontoret for Grundfør-Haldum-Vitten Pastorat Præster

Åbent ma-on-fr 9-13, ti og to 10-13. Johannes Hjørlund (kbf ), tlf. 4045 5912

Grundfør Præstegård, Skolestien 2, 8382 Hinnerup Kjeld B. Nielsen, tlf. 6111 1235

Tlf. 8691 1511 – kordegn@kirkenihinnerup.dk Eva Graabek, vikar, tlf. 6167 9041

Hjemmeside: www.kirkenihinnerup.dk

Kirkebil: Favrskov Taxa, tlf. 7070 1918

Kirkegårdsleder

Boye Juul Finlov, tlf. 2966 5329

Præster

Peter Ulvsgaard (kbf ), tlf. 8698 0809

Birgith Nørlund Jensen, tlf. 8698 2424

Carsten Bach-Nielsen (hjælpepræst)

Sanne øisen, tlf. 8614 8820

Ferie og fridage:

Ole Juul og Gert Christensen.

(Kontakt gennem kirkekontoret)

Kirkegårdsleder

omas Jensen, tlf. 8698 0424


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

LEDER

Pinse - og hvad så?

Religion, kultur og samfund er tæt sammenknyttede størrelser.

Derfor er det på ingen måde ligegyldigt hvilken religion, der

er den dominerende i et kulturområde. Noget der ikke synes at

stå klart for alle på Borgen.

Tekst | Sognepræst Johannes Hjørlund

”Påske og pinse udsprang af jul” skriver

Grundtvig i en salme (403). Kirkens tre

højtider hører nøje sammen. Og sidst er

det pinsen, der kommer og fortæller, at

Helligånden er kommet til os. Anne So-

e Seidelin siger et sted om Helligånden,

at den er Guds kraft, der går gennem

verden og bevæger den. Det kan vist ikke

siges bedre. Med Helligåndens komme er

kirken kommet til verden, hvorfor pinsen

da også kaldes kirkens fødselsdag. Nu har

den treenige Gud manifesteret sig, og

kirken er blevet handlekraftig.

Nu skal der forkyndes, nu vender kirken

sig udad mod verden med sit stille budskab,

men samtidig et budskab, der vender

op og ned på magtstrukturer mennesker

imellem. Kristendommen - og netop

kristendommen - betød en stor ændring

af opfattelsen af det enkelte menneske.

Det enkelte individ k værdi som unikt

og ligeværdigt med alle andre. Der er i

enhver kultur et meget tæt sammenspil

mellem gudsbillede og menneskesyn.

Religion, kultur og samfund er tæt sammenknyttede

størrelser. Derfor er det på

ingen måde ligegyldigt, hvilken religion,

der er den dominerende i et kulturområde.

Noget der ikke synes at stå klart

for alle på Borgen. Kristendommen er

den religion, der er grundlaget for vores

samfund, dets love og det menneskesyn,

vi kalder det humanistiske. Ændrer

den religiøse faktor sig, ændres også det

grundlag, hvorudfra vi giver de love, der

håndhæver ethvert menneskes ligeværdighed

med andre mennesker, og deraf

ligestilling også mellem kønnene, samt

mange andre humanistisk begrundede

love. Kristendommen er naturligvis langt

mere end blot en humanistisk tilgang

til livet - idet den forkynder en levende

Gud, der tager hånd om os i både liv og

død – men den medfører et humanistisk

syn på tilværelsen.

Hvor Gud får lov til at være i centrum,

der kommer netop mennesket i centrum.

Og tanken om, at der kun er én Gud,

betyder ligestilling også mellem folkeslagene

– der er én Gud og én menneskehed.

Alle mennesker er derfor også

ligeværdige uanset afstamning. Sådan

ser det ud fra en kristen synsvinkel. Men

der er forskellige kulturer, som grunder

sig på forskellige religiøse opfattelser, og

mange har et anstrengt forhold til tanken

om alle menneskers ligeværdighed - og

dermed ligestilling. Det giver problemer,

når kulturerne støder sammen. Kan vores

samfund f.eks. bære indførelse af kvin-

deundertrykkelse? Og dermed: kan det

bære ligestilling af religionerne? Spørgsmålet

står ikke om etnisk ligestilling, for

det ligger i den humanistiske idé, men

derimod om religionernes ligestilling.

Der er religionsfrihed, men skal der også

være religionslighed? Eller skal kristendommen

og den humanistiske tilgang til

lovgivning og den omgang mellem mennesker,

som den medfører, have forrang,

som det er tilfældet nu.

I Ny Testamente er ”det dobbelte kærlighedsbud”

meget væsentligt. I dette bud

integreres forholdet til Gud og til mennesket

– og det medfører en fuldstændig

ligestilling mellem mennesker.

En læremester i religion spurgte nogle

elever: ”Hvornår bliver natten til dag?

Hvornår er natten forbi og dagen begyndt?”

En svarede: ”Når man på lang

afstand kan se forskel på et dadeltræ og et

gentræ!” ”Nej” svarede læremesteren.

En anden svarede: ”Når man på lang afstand

kan se forskel på et får og en hund!”

”Nej” svarede læremesteren, ”Natten

bliver til dag, når du kan se ind i et andet

menneskes ansigt og der ser din bror eller

søster – da er natten blevet til dag!”

3


4

TEMA

UD med kirken

- kirken ytter sig

En tysk kirke yttes, fordi der er fundet

kul på kirkens grund - nok ikke et billede,

vi vil få at se her i området, hvor vi

ikke taler om kirkeytninger eller ditto

lukninger - men hvor vi forsøger at udvide

folkekirkens arbejdsområder.

Der holdes (heldigvis) stadig højmesser

om søndagen – gudstjenester, der trofast

fastholder, at kontinuitet og historisk

bevidsthed er et nødvendigt værn imod

tidens galoperende fascination af det

sidste nye. I det gamle bondesamfund

var kontinuiteten sikret igennem slægt

og familie - man boede sammen - man

lærte, læste og dannede hinanden i slægt

og familie. Familien blev i det samme

lokalområde generation efter generation,

og den største indøvelse i tro og dannelse

skete i den snævre lokale ramme, måske

med en vitamin- indsprøjtning fra et

højskoleophold eller en tur på valsen. Det

var en tid, hvor en far altid kunne vejlede

sin søn om verdens beskaenhed, fordi

udviklingen var i et helt andet gear.

I dag er parolen nærmere: ”Træer har

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

Tekst | Peter Ulvsgaard

Kirken ytter sig – den ytter ud og ytter rundt. De sidste årtier er

folkekirken trukket i arbejdstøjet for at fortælle og forkynde under nye

vilkår. Det arbejde vil vi vise lidt af i dette nummer af KIRKEN.

rødder, mennesker har fødder!”

Vi lever med en forventning om, at vi

hele livet igennem skal være på vej frem

og op. Dannelsen er yttet hjemmefra

og ud på mange platforme og i mange

sammenhænge.

Det er længe siden, at bænkerækkerne

i kirkerne søndag formiddag rummede

bedsteforældre, forældre, børn og

børnebørn, jo det sker, når vi skal fejre

noget, når der er noget særligt på færde

ved dåb, konrmation, bryllup, jul, måske

Alle Helgen, hvis vores familie bærer på

en stor sorg. Det sker - men ikke med

tidligere tiders selvfølgelighed, derfor må

kirken også ndes nye steder og under

nye former. I dette nummer af KIRKEN

præsenterer vi folkekirkens nye logo, som

viser denne rummelighed, vi ser på minikonrmandundervisningen,

vi fortæller

om sorggruppe og om mange forskellige

slags gudstjenester, som foregår både ude

og inde, og om arrangementer, som taler

til sjæl og ånd.

Der er dem, der taler om, at folkekirken

og folket er ved at vokse fra hinanden -

det kan der sikkert ndes eksempler på -

men jeg tror slet ikke, at ”de” er ved at gå

fra hinanden - men måske er opgaven og

udfordringen i dag, at vi forsøger at genopnde

folkekirken, så den lever op til sit

navn og møder folk, hvor vi lever, og når

vi har mulighed for at møde kirken.

At tro, reeksion, tænkning og loso

her i Søren Kierkegaards land ikke bliver

en by i Rusland - men en levende del af

vores liv og eksistens, er udfordringen.

Og halter det gamle ægteskab mellem

folk og kirke, så behøver vejen slet ikke at

være adskillelse, - men nærmere ”parterapi”,

ydmyghed og alvor.


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

Kirken

som

kraftens

portal

Tekst | Sognepræst Eva Graabek

I Hinnerup er der 7 minikonrmandhold

om året. Hvert hold får

sin egen uge, som afrundes med en

familiegudstjeneste. Sognepræst Eva

Graabek fortæller her om tankerne

bag undervisningen.

Nintendo-spillet Skylanders fra 2011 er banebrydende. Det helt særlige ved dette

spil mod ondskaben, som ganske mange computerspil handler om, er, at gurerne

kun virker, når de sættes på ”kraftens portal”, hvor de får liv og kraft. Kraftens portal

er bindeleddet mellem den virkelige og virtuelle verden, og den er stedet, hvor man

nder kræfterne mod det onde, mod kaos.

Da min kollega og jeg hentede det første hold minikonrmander på skolen efter

nytår, kom børn fra de to andre klasser for at forhøre sig om, hvornår det nu blev deres

tur, og hvad der skulle ske hos os præster. Der er en forventning hos børnene allerede,

inden det bliver deres tur til at komme og besøge deres kirke. Det er jo et fantastisk

grundlag at starte på, og børnene går på med krum hals.

Vi forsøger at gøre kirke og tro til en hverdagsting. Børnene skal røre ved kirken, og

de skal se hele kirken. De skal op på loftet til klokken, de skal på kirkegården, de skal

på løb i kirken for at undersøge ting, og de får lov at se den døde præstefamilie, der

ligger under gulvet i Grundfør kirke, og det var uden sammenligning ugens højdepunkt.

Derudover får de lov at holde biograf i kirken, og de støbte deres eget kors af

tin. Det var de meget begejstrede for. Børn af i dag har været mange steder, og de har

oplevet mange ting, men de har ikke støbt tinkors. Tidligere var det en almindelig

aktivitet blandt drenge, at de støbte deres egne tin-soldater, og det er lidt af en ahaoplevelse

at kunne tage gamle aktiviteter og traditioner ind i undervisningen igen.

Kirken må meget gerne komme nærmere børnenes hjerter og blive ligeså hverdagsagtig

som alt andet, der fylder deres liv. Undervisningen er vellykket, når børnene føler

og ved, at kirken er kraftens portal, hvor de kan gå ind og stille sig, få kræfter og mod

til at gå ud i livet igen. Kirken er bindeleddet mellem Guds verden og menneskers

verden, og når vi går i kirke, får vi styrke til at gå ud i vores hverdagsliv igen. Kirken er

kraftens portal, og det er i bund og grund det, minikonrmanderne skal opdage, når

de besøger os.

5


6

TEMA: UD MED KIRKEN - KIRKEN FLYTTER SIG

At miste er en del af livet, men

for mange kan det være svært

at komme videre efter den første

tid. Man kan begynde at føle

sig som en belastning for venner

og familie, og det kan være

svært at nde mennesker i ens

omgangskreds, som forstår,

hvor lang tid sorg varer, og

hvor meget livet er forandret. I

den situation kan et forløb i en

sorggruppe være en hjælp.

Inger Hansen er terapeut og arbejder

frivilligt for sorggruppen i Favrskov. Hun

fulgte for et par år siden et initiativ fra

Ældresagen, der ville gøre noget for de

ældre, som blev ensomme efter ægtefællens

død. Og Inger kunne hurtigt se en

stor mening i selv at starte en sorggruppe

op.

- Vi opfatter det jo generelt som en

naturlig ting, at et ældre menneske dør.

Det, vi måske let glemmer, er, at sorgen

og savnet ofte føles og opleves lige så

voldsomt, som hvis man mister i en ung

alder. Efter et langt liv sammen føler

man, at man har mistet den ene halvdel

af sig selv. Men man er fra den generation,

hvor mange synes, at man skal

klare tingene selv, og man vil ikke være

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

Sorggruppen

for voksne i Favrskov

TEKST Birgitte Hyldgaard Rathje

sin familie til last og også nødigt gøre

sine børn og børnebørn kede af det. I

sorggruppen er der et forum for, at man

kan tale frit. Her har man lov til at sige,

at man stadig savner, selvom der er gået

både et og to år, siger Inger Hansen.

Sorggruppen i Favrskov mødes halvanden

time hver 14. dag i Sognegården i

Hadsten. Der er mellem 3 og 7 i gruppen.

Gruppen kan somme tider fungere

kontinuerligt, andre gange er det mest

naturligt at afrunde et forløb og derefter

starte en ny gruppe op. Man fornemmer

selv, hvornår man er klar til at træde ud af

gruppen. Inger Hansen er til stede hver

gang.

- Medlemmerne i gruppen mærker

hurtigt, at der er mange fælles oplevelser.

Man møder stor forståelse, fordi de

andre i gruppen har været igennem det

samme. Også de praktiske problemer,

der opstår efter et dødsfald, kan gruppen

hjælpe hinanden med. Men først og

fremmest er det et forum, hvor man taler

med hinanden om, hvad der er svært -

dér kan det være en stor hjælp at have

nogle livsvidner. Og så er det et sted, hvor

der også opstår befriende humor, slutter

Inger Hansen.

Læs mere om sorggruppen på side 10.


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

TEMA: UD MED KIRKEN - KIRKEN FLYTTER SIG

Folkekirkens nye logo

Symbolerne i logoet er indsat som udtryk for rummeligheden i den danske folkekirke: Korset, hjertet,

kirken, duen, englen, dagmarkorset, ankeret, skibet og sken.

TEKST Birgitte Hyldgaard Rathje

For første gang nogensinde har folkekirken fået et logo, som skal følges op af en fælles

visuel identitet.

Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt

i det historiske dagmarkors og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi

det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. De mange små

kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til

Gud – og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken

giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar,

fælles ramme.

Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner, som det også ses her i bladet, er

tegnet af Jacob Jensen Design. Det er samtidigt et resultat af en lang proces, hvor

mange i og omkring folkekirken har bidraget, hvor ere hundrede mennesker har

indsendt billeder med deres personlige bud på, hvad folkekirken er – og derefter har

en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hele folkekirken arbejdet med brugernes

billeder, kristne symboler og det særlige formsprog i dansk kulturarv.

Læs mere om folkekirkens nye logo på www.folkekirken.dk

”Vi har manglet et tegn, som

tydeligt viser, at den enkelte

kirke er del af et større fællesskab.

Logoet viser, at folkekirken

er historisk forankret i

den kristne tro, samtidig med

at folkekirken er en rummelig

kirke med plads til den enkeltes

tro”. Karsten Nissen, biskop

over Viborg Stift og formand

for styregruppen.

HOLD ØJE MED

DANSKE KIRKEDAGE

Aalborg, 9. – 12. maj 2013

Tværkirkelige dage med 200 arr.

Se mere på www.kirkedage.dk

TEOLOGIENS DØGN

Aarhus, 5. – 6. april 2013

Teologiske reeksioner

Hold øje med pressen

7


8

Børn og unge

Babysalmesang

Lille Vilmer på 6 måneder går til babysalmesang hos Susanne og Johannes

Hjørlund i Hinnerup, og her er hans og hans mors, Mia Lykke

Hvids, beretning om, hvordan det foregår.

”Så er jeg her vist igen til babysalmesang!

Jep, der er dækket op til kae, og der er de farvestrålende plader, vi plejer at lege på –

jeg må hellere komme ud af tøjet, så jeg kan være klar. Jeg kan vist lige nå at snakke

lidt, inden vi går i gang. Vi starter altid med xylofonen, jeg tror, Susanne gør det med

vilje, så får hun vores opmærksomhed med det samme. Der er sange og historier, som

krydres med fagter, dans eller andre nurligheder som rasleæg, tørklæder eller min

favorit, at blive svunget i et lagen – det håber jeg, vi skal igen i dag.

Ligge på ryggen!? Det må være din spøg! Sådan - igen om på maven, så jeg kan se,

hvad de andre laver. Hov, der er én, der bliver båret hen i hjørnet, nåååh han skal bare

have lidt at spise, så kommer han tilbage om lidt. Nu kommer Johannes med sæbebobler,

det er nogle svære nogen at få fat i, godt jeg blev hjulpet op at sidde, så har jeg

et bedre overblik. Puha, man bliver godt nok træt efter sådan en masse indtryk. Jeg

har en dag præsteret at falde i søvn med et stykke kartoel i munden! Tror dog lige,

jeg kan holde mig vågen til maden i dag, men så skal jeg også sove i barnevognen på

vej hjem.”

Sådan opleves det for Vilmer på 6 mdr. at gå til babysalmesang, hvor jeg som mor får

lov til at komme med. Fra min side er det et hyggeligt og uformelt sted, hvor man

kan mødes med andre mødre og lære sange med fagter, som også kan bruges hjemme.

Men hyggen efterfølgende må bestemt ikke glemmes, det giver en hyggelig afslutning,

hvor der bliver snakket om løst og fast. Der er en dejlig afslappet atmosfære, som gør,

at man kan koncentrere sig om at nyde sangen og samværet med sit barn. Så går du

derhjemme med dit barn, bør du klart overveje at komme til babysalmesang!

Mia Lykke Hvid

Børnekirke

I både Hadsten og Hinnerup er der et særligt tilbud til småbørnsfamilierne. Ideen er,

at her skal det være muligt at komme til gudstjeneste med både spædbørn, små energibundter

og 6 -7 årige spørge-jørgener. Her kan man blive fortrolig med bibelhistorien,

kirken, personalet og gudstjenesten i småbidder. Alle er velkomne.

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

Se næste side >

HINNERUP Tilmelding er nødvendig.

Kontakt sognepræst Johannes

Hjørlund på 4045 5912 eller

jhj@kirkenihinnerup.dk.

Hinnerup sognegård, torsdage kl.

10.30.2013.

HADSTEN Det er p.t. uafklaret, hvornår

der igen kan oprettes babysalmesang

i Hadsten. Kontakt derfor kirkekontoret

for nærmere information.


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

Kirke i børnehøjde

HADSTEN Gudstjeneste i kirken kl. 17.30. Bagefter går vi i sognegården og spiser

en børnevenlig middag. Det koster 20 kr. pr. person. Vi slutter ca. kl. 19.00.

3. april i Sct. Pauls kirke - Påske for de mindste

22. maj i Sct. Pauls kirke - Pinse for de mindste

19. juni i Vissing kirke - (Sommerafslutning - hvis vejret er godt spiser vi ude, så husk

et tæppe eller andet at sidde på. Hvis vejret ikke er til udeaktiviteter, spiser vi i Vissing

forsamlingshus).

Nye korledere

De tre kirkekor i henholdsvis Hinnerup og Hadsten har fået nye korledere efter jul.

HINNERUP Vibeke Møllgaard Hansen er den nye korleder for børne- og ungdomskoret

i Hinnerup. Vibeke er uddannet musikpædagog og har undervist i mange

år på musikskoler, aftenskoler og højskoler og har i forvejen 4 voksenkor i Hadsten

og Hinnerup, bla. Kreaktiv Koret. Efterår og forår har korene øvet i Brogården, men med

færdiggørelsen af den nye sognegård i løbet af marts måned får korene fast øvelokale dér.

Bemærk ”Fyraftenssang”, onsdag den 22. maj kl. 17 – 18 i sognegården, en afslappet koncert

med alle korbørnene.

Børnekoret for 0. – 4. klasse øver onsdage kl. 14.15 – 15.15.

Ungdomskoret for 5. – 9. klasse øver onsdage kl. 15.15 – 16.15.

Du kan træe Vibeke på tlf. 8699 3202 eller på mailadressen vibeke.m.hansen@post.tele.dk

– og du kan læse mere om korarbejdet og korenes aktiviteter på www.kirkenihinnerup.dk

Gud og Spaghetti

HINNERUP Sæsonens sidste Gud og

Spaghetti er tirsdag den 2. april kl. 17.00

i Grundfør kirke. Bagefter er der pasta

med kødsovs i forsamlingshuset. Maden

koster 10 kr. pr. voksen og 5. kr. pr. barn.

Efterårssæsonen begynder tirsdag den 3.

september. Grundfør kirke og – forsamlingshus:

Tirsdag den 2. april kl. 17.00

(påsken)

HADSTEN Kirkekoret for 4. – 8.

klasse øver onsdage kl. 15 – 16 i Sct.

Pauls kirke. Koret har snart eksisteret i 3

år, og der er en ok af trofaste piger, som

har været med fra starten. I øjeblikket består

koret af 13 sangere, men der er plads

til ere. Det er en fordel, hvis man har

sunget i kor før. Koret synger en blanding

af nyt og gammelt, klassisk og rytmisk og

deltager ca. en gang om måneden i kirkelige

handlinger, ligesom der også afholdes

et par koncerter om året. Kirkekorets

nye leder hedder Marianne Kjær. Hun er

uddannet musikpædagog, har undervist

i børne- og ungdomskor på Den Jyske

Sangskole i Herning og er p.t. ansat som

musiklærer på Bavnehøjskolen i Hadsten.

Marianne kan træes på tlf. 2236 2699,

eller på mailadressen

mkmariannekjaer@gmail.com

9


10

GUDSTJENESTER

Marts 2013 - Juni 2013

Præster:

BNJ Birgith Nørlund Jensen

CBN Carsten Bach-Nielsen

EG Eva Graabek

GC Gert Christensen

JH Johannes Hjørlund

Kirkekae efter gudstjenesten

SORGGRUPPE

Sorggruppen i Favrskov er for voksne, der har mistet ægtefælle

eller partner, et voksent barn eller en nær slægtning.

Gruppen mødes i Hadsten Sognegård, Kirkevej 5. Man

kan henvende sig til Hadsten kirkekontor, som formidler

kontakten til terapeut Inger Hansen. Gruppen må gerne bestå

af mindst 3, og der kan derfor være lidt ventetid, inden en ny

gruppe bliver startet op. Men Inger Hansen noterer ønsket

om at være med i sorggruppen og tilbyder også en individuel

samtale, inden gruppen starter.

MARTS 2013

17. MAR - MARIÆ B.

19. MAR - TIRSDAG

21. MAR - TORSDAG

24. MAR - PALMESØNDAG

28. MAR - SKÆRTORSDAG

29. MAR - LANGFREDAG

Sct. Pauls

Haldum

Sct. Pauls

Haldum

Sct. Pauls

Grundfør

Over Hadsten

Sct. Pauls

Grundfør

Haldum

Vissing

Grundfør

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Ungdomsgudstjeneste kl. 19.00

O Du Guds lam kl. 19.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Musikgudstjeneste kl. 11.00

Musikgudstjeneste kl. 19.30

Højmesse kl. 11.00

Måltidsgudstjeneste kl. 19.00

Musikgudstjeneste kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

KBN Kjeld B. Nielsen

OJ Ole Juul

PU Peter Ulvsgaard

ST Sanne øisen

BNJ

EG

KBN

ST

KBN

PU

PU

KBN

KBN

BNJ

JH

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

BNJ/PU

Marts, fortsat...

30. MAR - LØRDAG

31. MAR - PÅSKEDAG

1. APRIL - 2. PÅSKEDAG

2. APRIL - TIRSDAG

3. APRIL - ONSDAG

7. APRIL - 1.S.E. PÅSKE

14. APRIL - 2.S.E. PÅSKE

21. APRIL - 3.S.E. PÅSKE

Grundfør

Over Hadsten

Vissing

Sct. Pauls

Nr. Galten

Grundfør

Haldum

APRIL 2013

Nr. Galten

Vitten

Haldum

Grundfør

Sct. Pauls

Sct. Pauls

Grundfør

Sct. Pauls

Over Hadsten

Haldum

Nr. Galten

Sct. Pauls

Grundfør

PRÆSTEN PÅ BESØG

Har man ikke mulighed for at

komme i kirke, kan præsten komme

ud og holde nadver i hjemmet.

Stilhed kl. 14.30-16.30

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Gud & Spaghetti kl. 17.00

Kirke i børnehøjde kl. 17.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 17.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

BNJ

PU

BNJ

PU

EG

JH

CBN

KBN

KBN

KBN

PU

BNJ

EG

OJ

GC

KBN

PU

PU

JH


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

April, fortsat... Maj, fortsat...

25. APRIL - TORSDAG

26. APRIL - BEDEDAG

27. APRIL - LØRDAG

28. APRIL - 4. S.E. PÅSKE

MAJ 2013

3. MAJ - FREDAG

5. MAJ - 5. S.E. PÅSKE

9. MAJ - KRISTI HIM.

12. MAJ - 6. S.E. PÅSKE

15. MAJ - ONSDAG

19. MAJ - PINSEDAG

Grundfør

Sct. Pauls

Over Hadsten

Sct. Pauls

Nr. Galten

Grundfør

Grundfør

Grundfør

Haldum

Sct. Pauls

Vissing

Vitten

Haldum

Grundfør

Over Hadsten

Sct. Pauls

Over Hadsten

Vissing

Haldum

Haldum

Sct. Pauls

Haldum

Grundfør

Over Hadsten

Nr. Galten

Sct. Pauls

Haldum

Grundfør

Vissing

Sct. Pauls

Nr. Galten

Vitten

Morgensang kl. 7.30


Højmesse kl. 09.30
Aftengudstjeneste kl. 19.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Familiegudstjeneste kl. 15.30


Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 09.30


Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00


Højmesse kl. 11.00

Keltisk gudstjeneste kl .19.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

EG

BNJ

EG

PU

KBN

KBN

KBN

EG

BNJ

BNJ

JH

JH

KBN/EG

BNJ

CBN

BNJ

PU

EG

KBN

OJ

JH

KBN

ST

ST

PU

EG

EG

PU

PU

BNJ

KBN

20. MAJ - 2. PINSEDAG

21. MAJ - TIRSDAG

22. MAJ - ONSDAG

26. MAJ - TRINITATIS

JUNI 2013

2. JUNI 1.S.E.TRIN

9. JUNI 2. S.E.TRIN

16. JUNI 3.S.E.TRIN

17. JUNI - MANDAG

19. JUNI - ONSDAG

20. JUNI - TORSDAG

23. JUNI - 4.S.E.TRIN

27. JUNI - TORSDAG

30. JUNI 5.S.E.TRIN

Grundfør

Haldum

Lilleåen

Sct. Pauls

Sct. Pauls

Sct. Pauls

Haldum

Sct. Pauls

Nr. Galten

Grundfør

Over Hadsten

Sct. Pauls

Haldum

Sct. Pauls

Grundfør

Nr. Galten

Vissing

Grundfør

Sct. Pauls

Haldum

Over Hadsten

Vissing

Vitten

Grundfør

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 19.00

Pinse i det fri kl. 11.00

Ældregudstjeneste kl. 10.30

Kaffe i sognegården kl. 9.30

Kirke i børnehøjde kl. 17.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

Sommerkirke kl. 19.00

Kirke i børnehøjde kl. 17.30

Sommerkirke kl. 19.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 11.00

Sommerkirke kl. 19.00

Højmesse kl. 11.00

Højmesse kl. 09.30

Højmesse kl. 11.00

JH

KBN

KBN

ST

PU

ST

JH

BNJ

BNJ

KBN

GC

OJ

JH

PU

EG

PU

BNJ

KBN

BNJ

KBN

ST

ST

JH

JH

11


12

Musik i kirkerne

Kor med koreogra

MidtVest Pigekor blev stiftet i 1999 af Dorte Bille. Koret er

det eneste danske pigekor, der kombinerer sang og bevægelse

med klassisk stemmetræning. Tilsammen er der ca. 100 piger

fordelt på henholdsvis Spirekoret, Børnekoret, Juniorkoret og

MidtVest Pigekor.

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

KONCERT Det har længe været et ønske at kunne præsentere de dygtige korpiger fra MidtVest Juniorkor. Koret består af 25

piger i alderen 10 – 12 år, som synger alt fra folkemelodier, pop-hits, afrikanske sange og klassisk musik. Når repertoiret lægger

op til det, gør koret gerne brug af en enkel koreogra i form af fagter eller anden bevægelse. Koret synger mest erstemmigt, men

dyrker også den otte enstemmige klang som 25 piger kan opnå, når de synger sammen i fællesskab. Koncerten er en enestående

chance for at opleve børnekor på en anden måde, og den kan varmt anbefales for både børn og voksne. Der er gratis adgang til

koncerten. Haldum kirke, lørdag den 20. april kl. 15.00.

Romantisk musik

FORÅRSKONCERT Sct. Pauls kirkes organist Steen Hansen akkompagnerer sopranen

og violinisten Jette Rosendal ved koncerten med romantisk musik fra 1800-tallet.

Omdrejningspunktet bliver her J.G. Rheinbergers suite for violin og orgel, og

derudover musik for sopran og orgel af bl.a. N.W. Gade og Louis Vierne.

Jette Rosendal er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium i både violin og sang og

har efterfølgende studeret i London hos den førende baroksopran Emma Kirkby. Jette

Rosendal er til daglig kirkesanger i Nr. Galten kirke og violinist i Aalborg Symfoniorkester

og har også en aktiv koncertkarriere. Koncerten varer ca. 1 time, og der er gratis

adgang. Sct. Pauls kirke, torsdag den 18. april kl. 19.30.

Musik af Bach og Händel

BAROKKONCERT Organist Steen Hansen akkompagnerer igen sopranen og violinisten

Jette Rosendal ved denne tidlige sommerkoncert. Her bliver tiden skruet tilbage

til 1700-tallet, hvor de to musikere præsenterer et program med to vægtige barokværker:

J.S. Bachs Sonate i E-dur for violin og orgel samt G.F. Händels Gloria for sopran og

orgel. Koncerten varer ca. 1 time, og der er gratis adgang.

Sct. Pauls kirke, torsdag den 6. juni kl. 19.30


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

Korkoncert

SOMMERKIRKE Vor Frelsers Kirkes Kor fra Aalborg er et blandet kor med 8

ansatte sangere. Koret medvirker ved alle gudstjenester i kirken, hvor der synges for på

salmer og liturgi – og der synges desuden motetter for kor. Repertoiret er overvejende

fra den klassiske genre med både gammel og ny kormusik. Koret medvirker desuden

ved 2 – 3 koncerter om året, både i indland og udland. Nr. Galten kirke har været heldig

at få fat i de dygtige sangere til årets sommerkirke, som dermed bliver en herlig musikgudstjeneste,

hvor sangerne får mulighed for at arbejde med et friere materiale.

Nr. Galten kirke, mandag den 17. juni kl. 19.00.

Mads Bærentzen - Jazzpiano

SOLOKONCERT Den århusianske jazzpianist Mads Bærentzen spiller denne aften

primært materiale fra sin CD-udgivelse ”Se, nu stiger solen”, der består af en række danske

salmer i nye, improviserede fortolkninger og arrangementer. Desuden vil han spille

et par numre fra det amerikanske standard-katalog og krydre med et par musikalske

overraskelser og anekdoter fra det pulserende jazzliv.

Vissing kirke, torsdag den 14. maj kl. 19.00

Fangekoret fraVridsløselille

KONCERT I anledning af Kirkens

Korshærs 100 år jubilæum, arrangerer

Favrskov Storkreds i samarbejde med

Hinnerup menighedsråd koncert med

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel.

Fangekoret har eksisteret i 15 år, og

i al den tid har de indsatte sunget hver

eneste søndag i fængselskirken, ledet

af Louise Adrian. I 2004 kastede koret

sig ud i at lave en CD med forskellige

danske kunstnere. Projektet k megen

medie-omtale og derefter blev der efterspørgsel

på Fangekoret. Koret vokser hele

tiden og nye medlemmer får mulighed

for at komme med ud og synge, når de

begynder deres udgangsforløb. Desuden

fortsætter de prøveløsladte efter endt afsoning.

De indsatte, som yttes til andre

fængsler, synger fortsat med ved koncerterne

udenfor murene.

Billetter á 100 kroner kan købes på dagen i døren

eller på følgende steder:Hinnerup lis.stidsen@hotmail.com / 8698 7597


orsø, ltm@km.dk / 8687 1414

HALDUM KIRKE, SØNDAG DEN 16. JUNI

KL. 15.00

Morgensang og -kae

GRUNDFØR KIRKE Vær med til

at synge foråret ind denne tidlige morgen

med dejlige forårssange og – salmer sammen

med ungdomskoret og voksne korsangere

fra korleder Vibeke M. Hansens

Favrskov-kor - og organist Birgitte H.

Rathje. Efter morgensangen er der juice,

kae og rundstykker i våbenhuset. Alle er

meget velkomne.Grundfør kirke, torsdag

den 25. april. kl. 7.30

O, du Guds lam

MUSIKGUDSTJENESTE

Ungdomskoret og KreaktivKoret medvirker

i denne særlige før-påskegudstjeneste

med musik, som understøtter læsninger

og billeder i fortællingen om påsken –

om Jesus, som Guds lam. En anderledes

gudstjeneste med fællessang, kormusik,

orgelmusik, læsninger og billeder. Alle er

velkomne.Haldum kirke, torsdag den 21.

marts kl. 19.30

13


14

En markering af 200 års jubilæet for Søren

Kierkegaards fødsel arrangeret i samarbejde

med Hadsten Højskole, Folkeuniversitetet og

Hadsten menighedsråd.

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

Møder, foredrag og særlige gudstjenester

Om Søren A. Kierkegaard

FOREDRAG Kierkegaards tænkning er uløseligt knyttet til hans biogra – hans

forhold til faderen, den ulykkelige kærlighed til Regine. Man kan ikke fortælle om

hans liv, uden at forstå hans tanker – og man kan ikke forstå hans tænkning, uden at

forstå hans liv. Eberhard Harbsmeier fortæller i foredraget ”Kierkegaard – person og

værk, biogra og teologi” herom. Pris for ikke-medlemmer kr. 30,- .

Hadsten Højskole, torsdag den 11. april kl. 16.00

MUSIKFORESTILLING ”Kierkegaard og kærligheden”. Eberhard Harbsmeier

læser udvalgte Kierkegaard tekster iblandet gammel og ny musik fremført af Christina

Meißner på cello og Poul Skjølstrup Larsen på orgel. For det visuelle står videokunstner

Michael Geyersbach. Pris for ikke-medlemmer kr. 60,- begge arr. kr. 75,- .

Der serveres kae i sognegården efter forestillingen.

Sct. Pauls kirke, torsdag den 11. april kl. 19.30

Kjeld Holm – mennesker på min livsvej

FOREDRAG Kjeld Holm (f. 1945) har været biskop over Århus Stift siden 1994

og er desuden formand for Institut for menneskerettigheder. Han er forfatter til en

række bøger, bla. erindringsbogen ”Åbne døre” og udgiver her i foråret endnu en bog.

Den første erindringsbog tegnede et stærkt billede af Danmark i det 20. århundrede

og fortalte samtidig om de mennesker, der åbnede deres døre for ham, lige fra landsbylæreren

til sognebarnet og politikeren. Aftenens foredrag tager afsæt i den nye bog,

Kjeld Holm har skrevet, med titlen ”Engagement og mildhed – mennesker på min

livsvej”. Der er gratis entré til foredraget. I pausen er der mulighed for at købe brød,

ost, vand, kae og vin, hvor overskuddet går til Kirken i Hinnerup’s menighedspleje. I

pausen vil formanden for Hinnerup menighedsråd, Bent Engelbrecht, samtidig kort

orientere om helhedsplanen for Kirken i Hinnerup. Aftenen er et af de første mange

kommende arrangementer i Hinnerups nye sognegård.

Hinnerup sognegård, onsdag den 10. april kl. 19.00

“Ud af huset”

- til Grønhøj

Landevejskro

Vi kører i bus fra Hadsten Sognegård kl.

13.00 mod Grønhøj Kro. Først skal vi se

kroens museum for landbrugsredskaber

og en særlig afdeling fra ”kartoeltyskernes”

tid på egnen. Kong Frederik

den 5. ønskede at kolonisere de tyndt

befolkede egne i Jylland. Derfor anlagde

han landsbyerne Grønhøj og Havredal

og hentede 88 tyske familier til Alheden

i 1758. Kartoelproduktion blev deres

primære erhverv; det lykkedes dem ikke

at dyrke andet i den næringsfattige jord.

Grønhøj Landevejskro har været i samme

families eje siden 1864. 3 dage før vores

ankomst har kro-fatter åbnet et Morten

Korch Museum på kroen, og under kaffen

vil krofatter selv fortælle om egnens

og familiens særlige historie. På tilbagevejen

et stop i Dollerup Bakker. Forventet

hjemkomst kl. ca. 17.30. Deltagelse

koster 100,- kr. Tilmelding senest 2. maj,

Hadsten Kirkekontor, 8698 0425.

Udugt til Grønhøj Kro, tirsdag den 7.

maj kl. 13.00


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

Sommerkirke i juni

En eftermiddag

med radiodoktoren

FOREDRAG OG UNDERHOLDNING

Radiodoktor og sundhedskonsulent, læge

Carsten Vagn-Hansen og hans hustru,

sygeplejerske Joan Vagn-Hansen gæster

Hinnerups nye sognegård med foredrag

og underholdning, hvor parret skiftevis

synger og fortæller om sundhed. Alle er

velkomne.

Hinnerup sognegård, tirsdag den 19.

marts kl. 14.00

Kunstudstilling

I marts og april måned danner Hadsten

sognegårds store sal ramme om malerier

af billedkunstnerne Ruth Christiansen

og Pia Asfrid Knudsen. Alle er velkomne

i sognegården i kirkekontorets åbningstid

eller ved andre arrangementer i huset,

hvor billederne kan nydes.

Når lyset og varmen er taget til, tilbringer vi mere og mere tid ude i naturen og drosler ned på de indendørs

aktiviteter. Gennem hele sommeren vil der dog altid være én formiddagsgudstjeneste om søndagen, både i

Hadsten og Hinnerup. Kirkerne tilbyder samtidigt ere korte aftengudstjenester på hverdage, ofte kombineret

med et lokalt indslag. En god mulighed for at gå på opdagelse i områdets kirker. Læs mere om de lokale

indslag i forbindelse med sommerkirke på henholdsvis www.kirkenihinnerup og www.hadstensogne.dk

Mandag den 17. juni i Nr. Galten kirke kl. 19.00 - musikgudstjeneste med det

dygtige kor fra Vor Frelsers kirke i Ålborg. Læs mere på side 13. Efter gudstjenesten

åbner Nr. Galten Gamle skole dørene op for et spændende indblik i både den historiske

bygning og de eksotiske kunstgenstande, der nu sælges fra skolen. Der er kae og

underholdning i Den gamle skole.

Torsdag den 20. juni i Grundfør kirke kl. 19.00 – musikgudstjeneste i den lille, hyggelige

landsbykirke, hvor organisterne Birgitte Hyldgaard Rathje og Jens Morsing

bl.a. spiller rhændigt (!) orgelmusik. Efter gudstjenesten er der kae i våbenhuset,

og derefter tager Grundfør Borgerforening over med en vandring i og omkring landsbyen.

Torsdag den 27. juni i Over Hadsten kirke kl. 19.00 – i kirken, der ligger højt ved

indkørslen til Hadsten. Efter gudstjenesten er der et lokalt indslag.

15


16

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

Møder, foredrag og særlige gudstjenester

Påske for alle

En oversigt over påskens gudstjenester for børn, unge, voksne og ældre i kirker og plejehjem

ved sognepræst Peter Ulvsgaard.

Jul, påske og pinse er årets tre store

kirkelige højtider, der tilsammen år efter

år fortæller og iscenesætter de begivenheder

og de beretninger, der er selve

hovedhjørnestenen i vores kristne tro.

Kristendommens inderste mysterium er

ikke en hellig sten eller bygning, men en

fortælling, hvori vi kan spejle os og leve

med i det drama, der gå i en lige linje fra

julenats forunderlige fødselsberetning

over domfældelse, død og opstandelse

til vendepunktet i pinsen, der gjorde alt

dette til en universel historie.

Påsken er det prisme, som spejler hele

den kristne fortælling og derfor også den

højtid, hvor vi samles i kirkerne for at

deltage i dramaet om magtesløshedens

sejr.

Helt konkret begynder vi i kirkerne allerede

i ugen op til påske med at tilbyde

en påskegudstjeneste på vore plejehjem,

tirsdag den 19. marts kl. 10.30 på Ældrecentret

Kernehuset og torsdag den 21. kl.

14.30 på plejehjemmet Møllegården. Ved

ungdomsgudstjenesten i Sct. Pauls kirke,

tirsdag den 19. marts, er temaet også den

kommende påskeuge.

I Haldum kirke, torsdag den 21. marts

kl. 19.30, er der musik -, tekst – og billedgudstjeneste

”O, du Guds lam”. Et

gennemgående billede i både den gammeltestamentlige

og den nytestamentlige

fejring af påsken er lammet. I det gamle

testamente hører vi om lammet, der

bliver ofret for at redde israelitternes

førstefødte fra dødens engel – den sidste

af Egyptens 10 plager. Det blev begyndelsen

på ugten fra slavetilværelsen i

Egypten i retning mod det forjættede

land, Israel. I det nye testamente hører

vi om Jesus, som Guds lam, der ofrer

sig på korset for at tage vores skyld på

sig – og lade os gå fri af den evige død.

Hør kormusikken, syng med på salmerne,

læse teksterne og se billederne … om

Guds lam. Palmesøndag den 24. marts

fortælles om den begejstring, hvormed

Jerusalem tog imod Jesus og disciplene

i Sct. Pauls kirke kl. 11.00 og Grundfør

kirke kl. 11.00.

I de følgende stille hverdage er kirkerne

tomme og afventende på det drama, der

de følgende dage udspiller sig i musik og

ord.

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiste

sit sidste måltid med sine disciple. Det

var aftenen, hvor det måltid, vi i ritualiseret

form, gentager ved hver gudstjeneste,

så dagens lys – og hvor Jesus med stor

sandsynlighed udtalte de ord, der gentages

over brødet og vinen hver eneste

søndag. Det er derfor også den dag, hvor

måltidet inddrages i kirke og sognegård.

I Grundfør kirke kl. 11.00 en almindelig

højmesse med altergang.

I Haldum kirke kl. 19.00 er måltidet

yttet helt ind i kirkerummet med fæl-

lesspisning som en del af gudstjenesten

med læsninger, bøn og salmesang. Kirken

er dækket op med borde, men vi beder

kirkegængerne medbringe mad svarende

til, hvad de selv kan spise. Ved ankomsten

stilles den medbragte mad på en fælles

buet. Spisningen foregår altså ligesom

ved et sammenskudsgilde. Kirken står

som vanlig for brød og vin. Vel mødt –

der er ingen tilmelding.

I Over Hadsten markeres dagen ved en

musikgudstjeneste kl. 11.00 og i Sct.

Pauls kirke i Hadsten afholdes der også

en musikgudstjeneste kl. 19.30, hvor der

forinden er mulighed for at deltage i et

fællesmåltid i sognegården med bibelske

motiver. Der er tilmelding til spisningen

i sognegården på Hadsten kirkekontor.

Pris 50,- for voksne, 25,- for børn.


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

Langfredag er dagen, hvor selv lyset

på alteret er slukket, indtil velsignelsen

trodsigt lyser – det er dagen, hvor den rå

magt overtrumfede den sårbare og magtesløse

kærlighed – og det er også dagen,

hvor smerten og alvoren står mejslet i

de stærke ord fra Bibelen og den dybe

musik, der er skrevet til netop denne dag.

Musikgudstjeneste i Vissing kirke kl.

11.00 og liturgisk gudstjeneste i Grundfør

kirke kl. 11.00.

Lørdag er dagen, der stadig bærer smerten

i sig, men også skuer frem mod håbet.

Lørdag er der stilhed i Grundfør kirke kl.

14.30 – 16.30, hvor der er rum for dem,

som ønsker at sidde stille i kirken med

mulighed for at tænde et lys.

Påskedag er ugens, kristendommens og

livets højdepunkt – det er den dag, hvor

selv det mindste og usikreste håb henter

sin næring. Det er dagen, hvor salmerne

er så store, at de har plads til selv vores

menneskelige usikkerhed. Det er dagen,

hvor det kan siges rent ud, at døden

aldrig er det sidste, der kan og skal siges.

Påskedag er der derfor gudstjeneste i

mange af kirkerne – se tiderne i gudstjenesteoversigten.

Som ved de to andre højtider efterfølges

påskedag også af en ”2. dag” – tanken må

være, at der er brug for tid og rum til bare

at forstå en ig af mysteriet fra dagen før.

Der skal tros og tænkes, og det lægger

kirken altid gerne rum til. Der er gudstjenester

i Nr. Galten kirke kl. 11.00, Vitten

kirke kl. 9.30 og Haldum kirke kl. 11.00.

At påsken ikke slutter 2. påskedag ved

vi godt, søndagene frem til pinse hedder

1. – 6. søndag efter påske, og selvom

der ikke er noget, der hedder 3. og 4.

påskedag, mødes vi ikke desto mindre

tirsdag den 2. april til Gud & Spaghetti i

Grundfør kirke kl. 17.00 og onsdag den

3. april til Kirke i børnehøjde i Sct. Pauls

kirke kl. 17.30.

BILLEDER

Billederne er de smukke

glasmosaikker fra Johannes

kirken i Århus. Lyset

brydes af Arne Haugen

Sørensens koloristiske

og direkte billeder og gør

påskens historie til billeder

for det trætte blik. Mange

af vore kirker rummer en

skat af både gammel og ny

kirkekunst – det er en gratis

rasteplads for både tanke

og syn at slå et slag forbi i

kirketiden – eller en helt

almindelig tirsdag i februar,

som den dag, hvor Peter

Ulvsgaard fotograferede

mosaikkerne.

2. pinsedag

på Engen

Det er noget helt, helt særligt at synge

Grundtvigs pinsesalme ”I al sin glans

nu stråler solen” under åben himmel – og

i en udvidet menighed. Lige i pinsens

ånd. Kom og vær med!

TEKST Birgith Nørlund Jensen

I Hadsten og de nærmeste omkringliggende

sogne har der i en årrække været

stor opbakning til en gudstjeneste i det

fri 2. pinsedag. Gudstjenesten afholdes

på Engen langs Lilleåen i Hadsten foran

det store, smukke rhododendron-bed. Vi

mobiliserer alle gode kræfter: KFUM

spejderne laver alter og kirkeplads tidligt,

lokale folk sørger for kirkekae, kor

fra sognene synger, og Hadsten Brass

Band spiller. Præsterne fra alle sognene

medvirker, og i år har Kjeld B. Nielsen

prædiketjansen. Alle er meget velkomne.

Kom og vær med – og husk tæppe eller

klapstol. Parker evt. i Ågade og gå ad

Grønningen til Engen. På Engen i Hadsten,

2. pinsedag d. 20. maj kl. 11.00.

17


18

Kort nyt - Ny præst i Hadsten

HADSTEN Velkommen til sognepræst

Sanne B. øisen, som nu er en

del at ”præsteteamet” i det nye storpastorat

omkring Hadsten.

Sanne B. øisen skriver:

”Mit første job som sognepræst var i

Ulstrup, som jo er en lille stationsby, der

minder lidt om Hadsten i miniformat. I

dag tænker jeg: at jeg turde! Men det var

et dejligt sogn med dygtige menighedsrådsmedlemmer

og kirkebetjening, så

min familie og jeg k 17 gode år der.

Plejehjemsgudstjenester

Når vi eller vore pårørende ytter i

beskyttet bolig eller på plejehjem, er

det vigtigt, at kirken ytter med. Der er

selvfølgelig altid mulighed for at køre

med kirkebil for den, der ikke kan fragte

sig selv i kirke, men måske bliver det at

gå til gudstjeneste i kirken for uoverskueligt.

Derfor kommer kirken ud på

plejehjemmet for at holde gudstjeneste

der. Alle er velkomne ved gudstjenesterne

på plejehjemmene.

PRÆSTER

BNJ Birgith Nørlund Jensen

JVF Jane Vig Fanø

JH Johannes Hjørlund

KBN Kjeld B. Nielsen

ST Sanne Thøisen

OJ Ole Juul

PU Peter Ulvsgaard

ADRESSER

Grundfør · Haldum · Nr. Galten · Over Hadsten · Sct. Pauls · Vissing · Vitten

Da jeg k mulighed for igen at studere,

yttede vi til Århus, og jeg gik i gang

med et projekt om prædikenlære og

kommunikation, som sommeren 2005 resulterede

i en ph.d.-afhandling. Arbejdet

førte til både undervisning i Århus og et

par spændende ophold i USA.

I de senere år har jeg mest undervist og

haft nogle kortere vikariater for sognepræster

på orlov i Århus midtby og i

Galten. Derefter halvandet år som 50 %

overenskomst-ansat sognepræst i Laur-

MARTS - JUNI 2013

19. marts 2013

21. marts 2013

26. marts 2013

18. april 2013

30. april 2013

21. maj 2013

23. maj 2013

28. maj 2013

20. juni 2013

25. juni 2013

Kernehuset Gudstjeneste kl. 10.30

Møllegården

Hinneruplund

Møllegården

Hinneruplund

Sct. Pauls

Møllegården

Hinneruplund

Møllegården

Hinneruplund

bjerg og siden 3 år i Lyngå. Nu glæder

jeg mig til at forsætte som præst på halv

tid i Hadsten og møde mennesker i alle

aldre i og omkring kirkerne.

Mit privatliv deler jeg med min mand,

som er marketingschef. Vores to døtre på

25 og 29 år er for længst yttet hjemmefra.

Jeg kan træes på tlf. nr. er 86 14 88

20; mobil 21 82 51 46 og min mail sbth@

live.dk og sath@km.dk – her er man

altid meget velkommen til at kontakte

mig.”

Gudstjeneste kl. 14.30

Gudstjeneste kl. 10.30

Gudstjeneste kl. 14.30

Gudstjeneste kl. 14.30

Aktivitets-center-

gudstjeneste kl. 10.30

Gudstjeneste kl. 14.30

Gudstjeneste kl. 14.30

Gudstjeneste kl. 14.30

Gudstjeneste kl. 14.30

Hinneruplund Ældrecenter, Herredsvej 18, 8382 Hinnerup

Kernehuset Dagcenter, Hovvej 76, 8370 Hadsten

Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten

OJ

OJ

JH

PU

JVF

ST

ST

KBN

BN

JH


www.kirkenihinnerup.dk & www.hadstensogne.dk Kirken nr. 3 · Marts 2013

Rundt om kirken

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en frivillig,

social organisation, der på grundlag

af det kristne menneskesyn arbejder

blandt samfundets svageste. Indtægten

fra genbrugsbutikkerne har

stor betydning for Kirkens Korshærs

arbejde. I anledning af KK’s 100 års

jubilæum er der koncert med Fangekoret

fra Vridsløselille i Haldum

kirke, søndag den 16. juni kl. 15. Se

omtalen s. 13.

Tingstedet

Genbrugsbutikken i Hadsten sælger især brugt tøj. Åbningstider : Ti – fr 10-17, lø

10-13. Søndergade 5, 8370 Hadsten. Tingstedets tlf. nr. 4118 7350

Nørkleklubben

Hver mandag kl. 9.30 samles en gruppe damer for at strikke og hækle tæpper til fordel

for Kirkens Korshær og Mother Teresas hjælpearbejde. Kontaktperson Signe Jensen,

tlf. 8698 2537. Hadsten Sognegård, Kirkevej 5, 8370 Hadsten

Møbelgenbrug i Hinnerup

Her sælges indbo, isenkram, billeder, radio/TV, møbler og bøger. Butikken henter

gerne. Åbningstider: ma – fre 13-17, lø 10-13. Læsøvej 8, 8382 Hinnerup. Tlf. 8691

0130, www.hinnerup.kklokal.dk

Grundlovsmøde

FOREDRAG, SANG, DEBAT, MAD Sidste år blev et nyt samarbejde skudt i

gang med et spændende grundlovsmøde på Hadsten Højskole. Dette års foredragsholder

er forfatter og debattør Lars Olsen, som tager udgangspunkt i den meget

omtalte bog ”Eliternes Triumf ”, 2010. For bare en generation siden var folketingsmedlemmerne

overvejende faglærte, ufaglærte eller landmænd – i dag er over 70%

akademikere. Lars Olsen beretter om dette skifte og dets konsekvenser. Det vil blive et

grundlovsmøde med sang, foredrag, debat og mulighed for også at købe både mad og

drikke. Arrangører: Hadsten Højskole og menighedsrådet i Hadsten. Pris for ikke-medlemmer

af højskoleforeningen er 60 kr. Hadsten Højskole, onsdag den 5. juni kl. 14.00.

KFUM-spejderne i Hadsten

KFUM-SPEJDERNE Så er vinteren ved at være omme, og foråret trækker igen.

Det er dejligt, at vi igen skal tænde bål og overnatte i telt. Foråret er sprængfyldt med

gode aktiviteter, og til sommer skal vi på fælles sommerlejr i uge 28, hvor vi alle skal

på lejr til Grønnegården i Bryrup. Det går rigtigt godt for gruppen, men vi har også

altid plads til dig, ligegyldigt om du er barn eller voksen. Møderne holdes i spejderhytten

Vesterskovvej 77. Har du spørgsmål til spejderarbejdet kan du kontakte gruppeleder

Ole Petersen på tlf. 9858 7002. Du kan læse meget mere om spejderlivet på

gruppens hjemmeside www.hadstengruppe.dk

Familieklub i sognegården

Ca. en fredag hver måned mødes en gruppe børnefamilier i sognegården i Hadsten til

fælles aftensmad og skiftende aktiviteter for både børn og voksne. Familier, der ønsker

at være med, kan henvende sig til Mette Hareskov-Jensen, tlf. 2124 5829 for nærmere

info. om datoer samt tilmelding.

19


Kirkeliv

Næste blad udkommer sidst i juni 2013.

Fotos: Peter Ulvsgaard og Birgitte Hyldgaard Rathje. Redaktion: Peter Ulvsgaard, Johannes Hjørlund,

Birgitte Hyldgaard Rathje og Rasmus Hyldgaard Simonsen.

20Design

og layout: Danmarks Kirkelige Mediecenter .- www.dkm.dk

SE FLERE BILLEDER PÅ

www.hadstensogne.dk

www.kirkenihinnerup.dk

More magazines by this user
Similar magazines