53444 Katalog PDF - Menneske.dk

totem.menneske.dk

53444 Katalog PDF - Menneske.dk

VÆRK

RUM- OG INSTALLATIONSKUNST


UDSTILLINGSKATALOGET ER UDGIVET I

FORBINDELSE MED UDSTILLINGEN

VÆRK

KNABSTRUP KULTURFABRIK

1. juli – 12. august 2001

INITIATIVTAGER

Det Regionale Billedkunstråd

ARRANGØR

Kultursekretariatet,Vestsjællands Amt

KURATOR & PROJEKTLEDER

Billedkunstner og kunstkonsulent, Henrik Andersen

En særlig tak til Heine Skjerning for

støtte og hjælp under projektet.

PROJEKTGRUPPE

Kulturchef, Hardy Granhøj Jørgensen

Kulturmedarbejder, Lisa Bisbjerg Nielsen

Kunsthistoriker, Monika Blatschek

Kunstkonsulent, Henrik Andersen

OPHÆNGNINGSLEDER

Erik Pedersen

LEDER AF HÅNDVÆRKERTEAM

OG UDSTILLINGPERSONALE

Svend Aage Larsen

UDSTILLINGSKATALOG

Tekst:Ann Lumbye Sørensen

Oversættelse: Dan Marmorstein

Fotograf: Bent Ryberg

Layout: Kunstnerne, Jannerup offset (Morten Frederik Larsson)

samt Henrik Andersen

Tryk: Jannerup offset

ISBN 87-90723-19-8

UDSTILLINGEN ER REALISERET

MED STØTTE FRA

Vestsjællands Amts Udvalg for Uddannelse, Erhverv og Kultur

Storstrøms Amts kulturudvalg

AV-UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED AF

AV-HUSET A/S, Næstved

Amtscentralen i Slagelse

TAK TIL

Museet for Holbæk og Omegn

Etnolog, Sven E. Ottosen

Nørreager Malkefår v. Richard Andersen (sponsor af får)

Beboerne i Administrationshuset, (Gitte) for pasning af får


KNABSTRUP KULTURFABRIK

TEGLVÆRKSVEJ 30 · 4420 REGSTRUP


VÆRK · RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

THOMAS BANG - CAI ULRICH VON PLATEN - HEINE SKJERNING

HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN - OLE BROAGER

THORBJØRN LAUSTEN - MARIA NICOLAISEN - KIRSTINE ROEPSTORFF

JAKOB JENSEN - CARIN LARSEN - BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN

ALBERT MERTZ - JONAS OLESEN - JANE HOOGE - NIKOLAJ RECKE

FINN REINBOTHE - KERSTIN BERGENDAL - PETER KRUSE LARSEN

LENA SØEBORG - JØRGEN CARLO LARSEN


STEDETS NYE STEMMER

Billedkunsten i dag benytter sig af mange

forskellige stemmer. Men ikke som et kaudervælsk

af uforståeligheder, hvor hver

stemme kun kan tydes af den talende selv.

Det enkelte værk har nemlig sit specifikke

udtryk for et anliggende, som det er vigtigt

for kunstneren at fremføre. Den kunst, der

her er tale om, tilstræber at involvere sit publikum

som deltagere i en udveksling af erfaringer

og synspunkter. Og dertil fordres naturligvis

at kunstneren anvender en udtryksform,

der ikke blot muliggør, men i bedste fald

også kan fremme en sådan forbindelse. Et

aktiverende, måske ligefrem pirrende, eller

endog forstyrrende møde mellem værk og

betragter har ofte en høj prioritering hos

kunstneren.

Installationen som kunstnerisk praksis er i

denne forbindelse en helt ideel arbejdsform

til at fastholde ”samtalen”, hvor en eller flere

stemmer kan komme til orde, visuelt og sanseligt.

Installationens rumorienterede udfoldelse

i et arkitektonisk samspil med det indendørs

eller måske udendørs rum og dens rige

muligheder for at anvende næsten alle slags

materialer, video, fotografi, lys og lyd er perfekt

til at skabe det ganske særlige sted, der

ikke blot omgiver betragteren, men lokker til

en undersøgende rundgang.

Det nedlagte Knabstrup Teglværk er nu rammen

om en udstilling med kunstnere, der i

udstrakt grad arbejder med en installatorisk

praksis, hvilket åbner for mange spændende

muligheder netop på dette sted. Produktionen

af tegl og keramik ophørte for mere end ti år

siden, men den dag i dag er der stadig mange

efterladte spor fra disse aktiviteter i det store

bygningsanlæg og de naturskønne omgivelser.

Mest bemærkelsesværdigt er hyldearrangementerne

med en varieret samling af de gamle

støbeforme, men også andet slidt inventar

samt alskens ting og sager er forladt i flere af

rummene, medens andre i skrivende stund

står tomme og venter på kunstens indtog.

Teglværkets historie er nært knyttet til de

mennesker, der har arbejdet på stedet, og

som uden tvivl har en lang række minder forbundet

hermed. Disse mennesker og deres

erindringer er en vigtig del af fortællingen om

Knabstrup Teglværk. Et senere kapitel tilhører

industrialiseringens historie, hvor mange teglværker

blev nedlagt, fordi nye materialer og

produktionsformer gjorde dem overflødige.

De mange små, individuelle historier flettes

nu sammen med – eller konfronteres med –

forandringer i den store samfundsfortælling.

Sådan et spændingsfelt kan meget vel udgøre

en frugtbar grobund for kunstnerisk arbejde.

På udstillingen i og ved det gamle teglværk

beretter de enkelte, afgrænsede områder hver

deres stykke historie, bestemt af og videregivet

gennem de kunstneriske greb som tages

i anvendelse. Men disse forskelligartede

fortællinger vil tillige være præget af selve


stedet, dets tidligere funktion og nok også

den omstændighed, at vi her befinder os i et

landskab fjernt fra storbyen.

En sådan stedbestemt kunstnerisk orientering

har sin egen placering og tradition i den nyere

kunsthistorie, hvor særlig 1960’erne og 70’erne

var en storhedstid. Blandt de betydeligste udøvere

dengang var de amerikanske kunstnere

Robert Smithson (1938-1973) og Gordon

Matta-Clark (1943-1978) med deres radikale

indgreb i landskaber og bygninger, som indtil da

var helt uden status i forhold til aktiviteterne i

den etablerede kunstverdens udstillingssale.

Det er en kunst, der griber direkte ind i virkelighedens

verden. Dens bestræbelser på at

forene det æstetiske element med livsverdenen

har skabt optakten til en række forskellige, nye

kunstneriske praksisformer, hvor især den installatoriske

arbejdsmetode siden hen har

spillet en central rolle.

Det gør den også på udstillingen i Knabstrup,

hvor strategien, som allerede antydet, er en

kunstnerisk forholden sig til den arkitektur og

hele mangfoldighed, der konkret forefindes.

Nogle af kunstnerne vil også inddrage dele fra

det forhåndenværende inventar, for derved

yderligere at nærme sig den givne virkeligheds

verden, men på en måde, der samtidig danner

en midlertidig parallelverden. En alternativ

fortælling om tingenes historie og betydning,

langt mere kompleks end den nostalgiske fortidsdrøm,

som disse genstande umiddelbart

kan tænkes at udløse.

Den kunst, der for en tid omformer og

udvider Knabstrup Teglværk, åbner for anderledes

billeddannelser og talrige visuelle muligheder.

Derved bliver den også imødekommende

overfor nye fortolkninger.

Ann Lumbye Sørensen


THE SITE AND NEW VOICES

Visual art of the present day avails itself of

many different voices, but not in the manner

of a gobbledygook of incomprehensibilities

where each of the voices can only be

interpreted by the speaker him/herself.The

individual work, you see, possesses its own

specific expression for a specific matter that,

for the artist, is important to present.The art

we are talking about here aims at involving its

public as participants in an exchange of

experiences and viewpoints. And what is

demanded for the purpose, of course, is that

the artist make use of a form of expression

that not only potentializes but also, in the

best instances, promotes such participation.

An activating - and maybe nothing short of

stimulating or even downright disturbing -

confrontation between artwork and viewer is

frequently assigned a high priority by the

artist.

As an artistic practice - in this connection -

installation art is an ideal way of working to

secure "the conversation", where one or

more voices can be heard, visually and

sensually.The installation's space-oriented way

of unfolding itself in an architectonic interplay

with the indoor - or maybe the outdoor -

space and its plentiful possibilities for making

use of almost all kinds of materials, video,

photographs, light and sound is just perfect for

engendering the utterly special place that not

only surrounds the viewer but also allures

him/her into an investigative ambling about.

The shut down Knabstrup Brickworks now

serves as the frame for an exhibition with

artists who are working - to a considerable

degree - with an installation praxis that opens

up to many exciting possibilities, right on this

very spot. The production of bricks and

ceramics here came to its end more than ten

years ago. But even today, many traces of

these activities are still visible in the huge

building facility and the ravishingly beautiful

surroundings.What are most remarkable are

the shelf arrangements, featuring a varied

collection of the old casting moulds. But

there are also other worn-down fixtures and

all sorts of things that have been left behind

in many of the rooms, while other rooms

right now are standing empty, just waiting for

the art's entry.

The story of the brickworks is closely linked up

with the people who have worked at the place

and who undoubtedly carry a long chain of

memories connected with the place. These

people and their recollections comprise an

important part of the narrative about

Knabstrup Brickworks.A later chapter belongs

to the story of industrialization when many

brickworks were shut down because materials

and new forms of production made these

facilities superfluous.The many small individual

stories are now woven together with - or

confronted by - changes in the larger tale of

society. Such a potential field can most certainly

constitute a fertile ground for artistic efforts.


At the exhibition inside and around the old

brickworks, the individual demarcated areas

each offer an account of their own swatch of

history, determined by - and handed along -

through the artistic grip that is applied here.

However, these diverse narratives will also

come to be stamped by the place itself, by its

earlier function and probably also by the

circumstance that here we find ourselves to

be standing in a landscape that is remote from

the urban metropolis.

Such a site-specific artistic orientation has its

own placement and tradition in newer art

history, where especially the 1960s and 70s

were a flourishing period. Among the most

important practitioners of that time were the

American artists Robert Smithson (1938-

1973) and Gordon Matta-Clark (1943-1978),

with their sweeping interventions in

landscapes and in buildings which up until that

time were entirely devoid of status in relation

to the activities in the established art world's

exhibition rooms.

This is an art that seizes hold very directly

into the world of reality. Its attempts at

unifying the aesthetic element with the world

of life have created the anacrusis for an

extensive sequence of different and new

artistic praxis forms, where especially the

installation procedure subsequently came to

play a central role.

This is also the case with the exhibition in

Knabstrup, where the strategy, as has already

been suggested, is an artistic manner of

addressing oneself to the architecture and to

the whole multiplicity that is found here in a

most concrete sense. Some of the artists will

also be enlisting the participation of elements

from the inventory at hand. In doing so, they

will be drawing even nearer to the world of the

given reality, but in a way that simultaneously

establishes a temporary parallel world. An

alternative narrative about the things' history

and meaning, far more complex than the

nostalgic dream of the days of yore that these

objects might otherwise immediately be

thought to elicit.

The art that converts and expands the

Knabstrup Brickworks for some time opens up

for image formations and abundant visual

possibilities. In doing so, the facility also

becomes accommodating to new interpretations.

Ann Lumbye Sørensen


THOMAS BANG

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Lidt efter lidt - - -

2001, 47x83x63 cm. + Reolsystem i rummet, stof, træ


OLE BROAGER

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

2001. Ca. 6 træfigurer, variabel størrelse


HENNING CHRISTIANSEN &

FRANK RAENDCHEN

Foto: Erika Skjerning

Henning Christiansen & Frank Raendchen: project for ploen, mixed media, ay Kunstverein Schloss Ploen, 2000

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

DUO-DEO

2001. Ruminstallation

Granitsten fra Danmark og Østholstein

kartofler, maling, lyd, video m. m.

Foto: Erika Skjerning

Foto: Frank Raendchen


Henning Christiansen: european zengarden, mixed media, Danish Pavillion,Venice 2001

Foto: Frank Raendchen


JANE HOOGE

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

MÆLE

2001. Gips, glas, lommetørklæder, askebægre


JAKOB JENSEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

The sky is no limit / dette er blot et udsnit

2001.Videoprojektion med lyd,

lydinstallation, objekter, lys,

røgmaskine, størrelse variabel


BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

GROOMING THE ENVIRONS

2001.Videoprojekter, lys, træ, farvefilter,

variabel størrelse


PETER KRUSE LARSEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

OPUS

2001. Papirarbejder,

fotografier monteret på papir,

spejl, vævet tæppe, computerudskrift

I hvalfiskens bug

2001. installation m. surfbræt


CARIN LARSEN

”Posthoumous Works” er efterladte ”skrifter”

fra fortiden, med en iboende forventning

til fremtiden.

18.000 mandeår er den tid det ville have taget

for een mand at bygge Øresundsbroen. Den

trykte tekst på gummiposen kunne også henlede

tanken på de mange mennesker som har

haft deres virke på Knabstrup Teglværk eller

på de mange kunstnere, som forhåbentlig i

fremtiden vil gøre stedet levende igen med

arbejdende værksteder.

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Posthoumous

2001. Mappe m. dokumenter (ringbind A4),

Gummipose 200x300x100 cm., 2 ventilatorer

Med sit åndedrag henviser gummiposen til

menneskets gentagne insisteren på selvopholdelsesdriften.

Det afsluttede værk kræver

hele tiden nye mål.Vi befinder os, det meste

af vores tid, på vejen til værket.

I de efterladte ”skrifter” ligger der således

paralleller mellem byggeriet af Øresundsbroen,

det hedengangne teglværk og visionerne

for Knabstrup Kulturfabrik.


THORBJØRN LAUSTEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Ref. 2. 2001

2001. 4 stk. 1200 watt projektører; lysrum


ALBERT MERTZ

ALBERT MERTZ: MULIG N.Y. (15/11 85) MÅLEBORDSBLAD

Med udgangspunkt i Albert Mertz målebordsblad har Lone

Mertz bearbejdet en eksisterende udstillingsvæg i cafeen.

Skitsen af Albert Mertz er udarbejdet som et af mange forslag

til en udstillingen hos Ted Greenwald Gallery i New York i

1986. Dette specielle arbejde har aldrig tidligere været udført.

Da installationen er placeret i cafeen har det været nærliggende

at bemale en del af møblementet her efter Mertz concept.

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Mulig N.Y. (15/11 85) Målebordsblad

Næsemænd (1984)


ALBERT MERTZ: NÆSEMÆND (1984)

Serien består i sin helhed af 50 forskellige udskårne

hoveder, der som tegn og signal kan bearjde rum. De

blev oprindeligt lavet til et indgangsområde i Galleri

Sct.Agnes, Roskilde og vist ved galleriets åbning.


MARIA NICOLAISEN

”Men denne Ikke-Væren, hvilket det

Tilblivende forlader, maa jo ogsaa

være til”

”Natur-Tilblivelsen er en Mulighed,

en Mulighed, der for naturen er hele

virkeligheden…”

Søren Kirkegaard

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Two be

2001. Maleri på væg

Værket, som er skabt til det givende rum, er

fortsættelsen af tankerne bag udstillingen

”Fra gartnerens dagbog”, Charlottenborg 2000.

Denne gang indtager formerne væggen som

deres territorium og væggens samlede flade

gøres til felt for opmærksomheden.

Baggrundens flade nomineres til figuren, for

atter at degraderes til baggrundsposition.

Ingen flade bliver helt og holdent figur, ingen

figur helt og holdent flade.

Processen fra mulighed til virkelighed er sat i

gang.


JONAS OLESEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

LONGPLAY

2001. Lydværk, 8 højtalere + 4 cd-afspillere


KERSTIN BERGENDAL

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Uden titel

Knabstrup 2001


JØRGEN CARLO LARSEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

2001. 3 værker i blandede materialer:

jern, olie på lærred, maling m.m.

Ny malevogn

Fra hans næse til hans mund

vejer firsenstyve pund

Maleri i boblebad

Foto: Jørgen Carlo Larsen


Foto: Jørgen Carlo Larsen


CAI ULRICH VON PLATEN

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Still

2001. Diverse materialer


FINN REINBOTHE

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

DISLOCATION

2001. foto, træ m.m., variabel størrelse


NIKOLAJ RECKE & KIRSTINE ROEPSTORFF

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Tiptoe on the boards of love

2001.Træ, musik og elpærer

The nonsense of white

2001. 3 blegede får i fold


Nikolaj Recke & Kirstine Roepstorff: Tiptoe on the boards of love


NIKOLAJ RECKE

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

From a certain distance, everything looks good

Ildfluer, Nørrebro Jan. 2001

Video 4.12 min. © 2001 Nikolaj Recke


HEINE SKJERNING

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

KONFIRMATION

Lamineret træ, m.v. 420x420x200

TRÆVÆRK

2001. Lægter, snor, maling, 500x60x40


TRE DIGTE AF SIMON GROTRIAN, 2001.

Leen er et 7-tal, jeg forærer dig

vi aner en ruin imellem månegnister

uret drejer langsomt ind i evighedens spindelvæv

men pludselig er Auschwitz hængt på plads bag alle læberne

og englene et smil.

Murene skrider som drikkende både i fuglenes øjne

den grå pyramide skal brede sig ud over huset

hvorpå det vil sne.

Dit sikkerhedsnet er det samme som fluernes

vingerne skraber den rigtige klode

og ænderne stormer som 3.-gradsklappere

ind i en talende mund.

Der bor en engel i hver fugl.


LENA SØEBORG

UDSTILLEDE VÆRK(ER)

Rejsefeber

2001. Desevogne, net, glas, regnslag, ståluld,

jernbånd, bly, lærred, voks


20

KNABSTRUP KULTURFABRIK

18

1 2 3 4 5

19

6

15 16 17

7

8

9

13 14

10

11 12

7

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ALBERT MERTZ

THORBJØRN LAUSTEN

MARIA NICOLAISEN

JONAS OLESEN

THOMAS BANG

NIKOLAJ RECKE

PETER KRUSE LARSEN

CAI ULRICH VON PLATEN

BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN

FINN REINBOTHE

CARIN LARSEN

JANE HOOGE

JØRGEN CARLO LARSEN

KERSTIN BERGENDAL

HEINE SKJERNING

HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN

LENA SØEBORG

OLE BROAGER

JAKOB JENSEN

KIRSTINE ROEPSTORFF & NIKOLAJ RECKE


Henning Christiansen (1932)

UDDANNELSE

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

1998

1996

1995

1994

1993

Treppengespräche (zwischen zwei treppenhäuser), med Frank

Raendchen, Kreishaus Eutin, Eutin, Germany

Wanted - In Vino Veritas und how to eat music,

Galeria Campbells Occasionally, København

In-Con-Se-Kvenz, Galerie Gelbe Musik, Berlin

Yellow-Point, Galerie o zwei, Berlin

2 Kanarien in gelbe Käfig, Institut für angewandte Botanik, Stuttgart

Shigeto Kubata, Kunsthalle zu Kiel, Kiel

Gelbe Musik - Gelber Klang, Red Ritter Fabrik, Stuttgart

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2001

1999

1998

1997

Derestauration, m. Ursula Reuter Christiansen,Venedig Biennalen

Stedet II, Skitsesamling, Køge, Danmark

“Fluxus Perfidio”, Fluxus 1962-1994, Institut für

Auslandsbeziehungen,Arken, Museum for Moderne Kunst,

København

Stonesong for Kosovo, (med Frank Raendchen,Thomas Eichholz),

Galerie Stücker, Brunsbüttel, Germany

White Church, Charlottenborg, København

Joseph Beuys,Tegninger - Objekter - Video, Charlottenborg,

København

Crossings, Kunst zum sehen und hören, Kunsthalle Wien,Vienna;

Galerie Rudolfino, Ceska Filharmonie, Prague (cat.)

Fuglevinger, Kunstcentret Silkeborg, Silkeborg, Danmark

Entdecken/Verdecken, Kunstforum Troadkastn, Kramsach,Austria

Couples - Par, med Ursula Reuter Christiansen,

Galerie Michael Andersen, København

Art Meets, Charlottenborg, København

The End - L.E.F.K.,T.D.K., Galleri Christian Dam, København

Die Sonne ist: rot, gelb, weiß, grün, Galleri Jespersen, Odense, Danmark

Fluxus in Deutschland 1962-1994, Moderna Galerija Ljubljana

Fluxus und Fluxismus, Folklore and Ethnological Museum of

Macedonia,Thessaloniki; Municipal Art Gallery,Thessaloniki

Politisk Kunst, Kontoret, København

Fluxus in Deutschland 1962-1994, Haus der Kunst, Brno

Hören Sehen III, Kampnagel, Hamburg

Das Tal 2, Rinnebachtal bei Maubach, Düren

Samt en lang række, aktioner, performances,

kompositioner og koncerter

Thorbjørn Lausten (1945)

1966

1972

Debuterer som billedkunstner

Første lysværk, Pointary-X

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2000 Wasserturm, Eutin

Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg

1999 Ringsted Galleriet, Ringsted

1998 Museum am Ostwall, Dortmund

1997 Arken, Ishøj

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2000-2001

1999

Stedet 3, København

Hulrum,Vordingborg

Lumia, København

UDSMYKNINGER

2000 Hvidovre Kommune

Århus Universitet

1998 Vestjysk Musikkonservatorium

Lena Søeborg (1965)

UDDANNELSE

1988-1983

2001

1999

1988

1997

1996

1995

1994

Det Jyske Kunstakademi

UDVALGTE UDSTILLINGER

UDSMYKNINGER

2001

1991

Huset i Asnæs

Guirlanden, Århus Kunstbygning

Århus Kunstbygning

Ovalen, Den Frie Udstillingsbygning, København

Pakhuset, Nykøbing Sjælland

Bispegården, Kalundborg

Galleri Zenit, København

M59, Den Frie Udstillingsbygning, København

Overgaden, København

Øresundshjemmet

Horsens Statsfængsel

Medlem af BKF, Ovalen, Billedhuggersamfundet


Carin Larsen (1947)

UDDANNELSE

1980-1986

1979-1980

Vejledning og analyse af maleren Niels Herman Wamberg

Tegneundervisning, Glyptoteket

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2001

1999

1998

1997

1996

Danske Grafikere, Sølvgade, København

Tankebro, Kastrupgårdsamlingen

Galleri Rasmus, m. Steen Kirkegaard Eriksen, Odense

Galleri Zenit, København

Status Quo Ante, North Udstillingsted,

m. Frank Tomozy, København

Nexus MCMXCV, Øresund Udstilling, Kastrup

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2001

1997-2000

1998

1997

ANDET

1999

1998

1996-1999

Galleri Projekt i Portalen, Portalen, Greve

Roskildenatten, butikker og Galleri 108, Roskilde

Højlys & Dybtryk i Norden: Museet for Fotokunst,

Brandts Klædefabrik, Odense

Stenersen Museet, Oslo

FotoFest 2000,WinterStreet Art Center, Houston,Texas og

Århus Kunstbygning

Galleri Marius, m. Galleri Projekts kunstnere, København

Galleri 21, Malmö (Lomografisk sverigespremiere)

North Udstillingsted, Galleriets kunstnere, København

Kunsttidsskr. Hrymfaxe: reportage og fotos:

Brudstykker af brostykker

Samvirke: Månedens plakat og artikel

Bestyrelsesmedlem i North Udstillingssted, København

Medlem af BKF og Danske Grafikere.

Bestyrelsesmedlem i Portalen, Greve

Bestyrelsesmedlem i VAK

(Vestsjællands Arbejdende Kunstværsteder)

Finn Reinbothe (1953)

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

1998

1997

1996

1995

1994

1992

2< - >3, Nikolaj Udstillingbygning, København

2< - >3, Kunstmuseet Trapholt, Kolding

Galleri Roger Bjökholmen, Stockholm, Sverige

Here You Are,William Paterson University,

Center for Visual Arts,Wayne, New Jersey, USA

On the Air Again, DCA Gallery, New York, USA

On the Air (Med William Borroughs),

Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense

Rum 408, MUE Projekt, Oslo, Norge

Outside Box 12/94, Museet for Samtidskunst, Roskilde

Outside Box 12/94, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg

Legend and Lgacy, Lageret, Kunstforeningen Gl. Strand,

København

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2000

1998

1997

1996

1995

1994

Hulrum, Masnedø Fortet,Vordingborg

Farvel til 80´erne, Diges Samling, Århus Kunstmuseum, Århus

Florafobi, Sofienholm, Lyngby

Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Luisiana, Humlebæk

Apartment One (med Thomas Bang), København

Point/ Counterpoint, DCA Gallery, New York, USA

Dansk Skulptur 125 år, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense

Den Frie, Den Frie Udstillingsbygning, København

La Hora Del Norte, Centro Cultura del Conde Duque,

Madrid, Spanien

La Hora Del Norte, Museo Pia Almoina, Barcelona, Spanien

Nordisk 90- tal, Sollentuna, Stockholm, Sverige

Transhistorie, Kunstforeningen Gl. Strand, København

City Slang, Kunstforeningen Gl. Strand

Repræsenteret: Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen,

Esbjerg Kunstmuseum, Kunstmuseet Trapholt, Statens Kunstfond,

Ny Carlsbergfondet.


Jakob Jensen (1970)

UDDANNELSE

1995-2000 Muthesius-Huchschule für Kunst & Gestaltung,

Kiel,Tyskland

UDVALGTE UDSTILLINGER

2000 Landesschau, Kunsthalle Kiel (D)

Boring,The Works Gallery, arrangeret af B16, Birmingham (UK)

Noblesse Oblige, refugiet Fuglsang Gods, Lolland, m. Søren Lose,

Pernille Priergaard Worsøe, Mette Vangsgaard og Thyra Hilden

Landläufige Misverständnisse, Prima Kunst, Kiel (D) solo

1999 Fimmel, Stadtgalerie Kiel (D) solo

Nordskulptur 2,Tuchfabrik, Neumünster (D)

1998 Basic Mistakes, D.F.K.U., Odense m. Ingo Gerken (D) og Meyer (D)

Underground, udendørs aktion i parlamentbygningens have i

Kiel, tekst skrevet med muldvarpeskud, solo

1998-1999 3 Jahre – 3 Künstler, værktitel 6 Äpfel, Flensburg (D)

konkurrence, solo

1998 Fruchtbäume, udendørs objekter i træer, Kiel (D) solo

1997 Auf jeden Fall, Prima Kunst, Kiel (D) m. Elsebeth Jørgensen og

Morten Schelde

1997-2000 Regionalen, Danmarks Radio i Næstved, temporær udsmykning

m. Søren Lose

1996 Paw, tidl.Thorslunde Mejeri v. Holeby, Lolland,

m. Lise Harlev, Søren Lose, Lars Bjerring,

Elsebeth Jørgensen og Mette Dalsgaard

Kiel > Graz, Raum für Kunst, Graz (A)

Copenhagen Airport, Kastrup, solo

Brosten, Næstved Museum

1995 Galleri Mölla, Gjövik (N)

1994 Galleri 74, Næstved, solo

K.E. ´94, Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København

Galleri 12, Studie 12, DRTV i Århus og på TV

Birgit Johnsen (1958) Hanne Nielsen (1959)

Har arbejdet sammen siden 1994

UDDANNELSE

1986-1991

1986-1990

UDVALGTE UDSTILLINGER/SCREENINGS

2000

1999

1998

1997

BIBLIOGRAFI

2000

1999

1997

Det Jyske Kunstakademi, BIRGIT JOHNSEN

Det Jyske Kunstakademi, HANNE NIELSEN

DEMO 3/2000, Århus Kunstmuseum

Nonstop videovindue international, Baldersgade 70, København

Refleks Århus, Århus Kunstbygning

Børges Bilværksted – fire mand og en bil, dokumentar film

Det Danske Filminstitut, Filmhuset

Video Art Plastique, 14´emes Rencontres Herouville Saint-Clair,

Centre d´Art Contemporrain de Basse-Normandie

Carwash, Rhizom, Århus

Brænderigården,Viborg

Switch 1,Arte, French Television

MuuMediaFestival, Helsinki, Finland

Boomerang, Nikolaj Udstillingsbygning,

København/French/Baltic/Nordic Video New Media Festival

1998,Tallinn, Estonia

Transmediale, Berlin

Kunsthaus Dortmund,Tyskland

Leerräume – Nothing but Space. DASA, hARTwareprojecte,

Dortmund,Tyskland

Konstbrus, Södertälje Konsthall, Sverige

ON iceland,The Living Art Museum, Reykjavik, Iceland

Troisieme Manifestation Internationale Video et Art

Electronique, Champ Libre, Montreal, Canada

World Wide Video Festival, Stedelijk Museum, Melkweg,

Amsterdam, Holland

Inflated Constructions, en flipbog, Space Poetry.

Skruenøgler, ballondyr og andre tvetydige elementer – Videoer af

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, af Sanne Kofod Olsen,

Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3.

Kropsterapi – en introduktion til Johnsen og Nielsen,

af Lennart Gottlieb,Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3.

Intro 4, den nyeste samling,Aahus Kunstmuseum, side 20-21

Med virkeligheden som indsats – Birgit Johnsen og Hanne Nielsens

videoer af Gitte Ørskov Madsen.

Spinn off: en videoantologi produceret af Statens Filminstitut

Rabbitsuit / Once upon a time, bogudgivelse.

Crawl : en videoantologi, produceret af Aarhus Filmworkshop


Jane Hooge (1961)

UDDANNELSE

1996-1998

1985-1990

1982-1985

Cand. Mag. Fra Afd. for Teori og Formidling,

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Det Jyske Kunstakademi

Institut for Dramaturgi, Århus Universitet

UDVALGTE UDSTILLINGER

1998

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1993-1995

1991-1992

1990

1989

Exit, Kunstforeningen, Gammel Strand, København

Scenografi til Antigone,Teater Metropole, opført i Ridehuset,

Århus og Washington D.C. USA

Moxtrot, Nordisk Skulptursymposium, Lillehammer, Norge

Krokade, Århus Kunstbygning og Fyns Kunstmuseum

Charlottenborgs Forårsudstilling, København

Summerset, Århus Kunstbygning

Charlottenborg Forårsudstilling, København

Scenografiprojekt,Tåbernes indtog, Kanonhallen, København

Naturens Rum, Skandinavisk skulpturprojekt, Norge

Frederikshavns Kunstmuseum

Scenografiprojekt, Store Torv, Århus Festuge

Gæst hos Decembristerne, Den Frie, København

Galaria Orazeria, Oronsku, Polen

Galaria Labyrinth, Lublin, Polen

Kunstnernes Efterårsudstilling, København

Parkudstilling Hollufgård 88, Odense

Charlottenborgs Forårsudstilling, København

UDVALGTE UDSMYKNINGER

Nørre Allé Medborgerhus, Københavns Ungdomscentre

Landbrugsministeriet, Foulum,Viborg

Århus Kommunes Administration,Vejlby

Byfornyelsespris, Frederiksbjerg Torv, Århus

UDVALGTE LEGATER

1995 Nordisk ministerråd

1994 Arbejdslegat, Statens Kunstfond

1989 Det Polske Kulturministerium, 2 mdrs. arbejdslegat

ANDET

1998

Ansat på Kunstskolen Primavera i København som

leder af skulpturlinien

Thomas Bang (1938)

UDDANNELSE

1962-1964

1961-1962

1958-1961

1999

1997-1998

1996

1990

1988

1986

1985

1984

1979

1973

1969-70

1969

1967

University of Southern California

Yale University

Cleveland Institute of Art

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2000-2001 Beboelse (s.m. Ingvar Cronhammer og Poul Ingemann),

Kunsthallen Brænderigården,Viborg

1995 Thomas Bang. Et udvalg af tidlige arbejder 1968- 1974,

Museet for Samtidskunst, Roskilde

1995-96 Thomas Bang – Retrospektiv, Nikolaj- Københavns Kommunes

Udstillingsbygning, København; Esbjerg Kunstmuseum;

Herning Kunstmuseum

1995 Fremtidstrofæer samt andre spådomme og ledsagende apparatur,

Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense

1991 Ruth Siegel Gallery, New York

1989 Stalke Galleri, København

1985 Galerie Brigitte March, Stuttgart

1983 Harm Bouckaert Gallery, New York

1970 O.K. Harris Gallery, New York

1964 San Diego Museum of Contemporary Art, La Jolla, California

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

Farvefænomener. Bemaling i dansk skulptur 1947-1998,

Charlottenborg, København

LOUISIANA-UDSTILLINGEN, Ny Kunst fra Danmark og Skåne,

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Dansk Skulptur i 125 år, Charlottenborg, København; Horsens

Kunstmuseum; Holstebro Kunstmuseum

Wo liegt Dänemark?/ Positioner i Dansk Nutidskunst,

Obere Galerie im Haus am Lützowplatz, Berlin;

Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense

Diverse Representations,The Morris Museum, New Jersey

Både/Och – Nordisk Skulptur, Nordisk Konstcentrum, Helsingfors

Cast Glass Sculpture,Visual Arts Center, California University, Fullerton

Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert,Wilhelm Lehmbruck –

Museum der Stadt Duisburg; Städtisches Museum, Flensburg

Im Toten Winkel, Hamburg Kunstverein und Kunsthaus, Hamburg

Sculptural Perspectives – An Exhibition of Small Sculptures of the

Seventies, Museum of Art, University of California, Santa Barbara

Biennial Exhibition of Contemporary Art,Whitney Museum of Art, New York

When Attitudes Become Form, Kunsthalle Bern; Institute of

Contemporary Art, London;

Krefelder Kunstmuseum, Krefeld

Soft Art, New Jersey State Museum,Trenton, New Jersey

Between Object and Environment, Sculpture in an Extended Format,

Institute of Contemporary Art, Philadelphia, Pennsylvania

Biennial Exhibition of Contemporary Painting,

Whitney Museum of Art, New York


Jonas Olesen (1979)

Arbejder med eksperimenterende elektronisk musik, lydkunst og grafik.

Herunder internetbaserede værker.

Medstifter af musikforeningen, CLUB NUTS, der var aktiv i perioden

1993-1998.

Beskæftiget med produktion af elektro-akustiske værker på LYDMUREN,

DR P1, 1999/2000

UDVALGTE UDSTILLINGSPROJEKTER

2001

2000

1999

1996

1995

2000

1999

1997

1995

2001

1995

Peter Kruse Larsen (1962)

UDDANNELSE

1985-1991 Det Kongelige danske Kunstakademi

UDVALGTE UDSTILLINGER

2000

Between The eans, lydcollage. Museet for Samtidskunst, Roskilde

MSIC ANASYS,Work in progress-remix af den amerikanske

kunstner Christian Marclay,

Museet for samtidskunst, Roskilde

Lyden af stilhed, Lydinstallation m. Jannick Kirk Sørensen.

Lydbiennalen Ssshhhh, Nikolaj Udstillingsbygning, København

Update, Eksperimentel koncert.

Turbinehallerne, København

ALTING + INGENTING, Objekter, poesi og lyd af Jonas Olesen,

Tobias Valentin og Steen Nielsen. Kulturloftet St. Heddinge

ANDRE AKTIVITETER

Krydsfelt-norpol, Præsentationskoncert. Roskildefestivalen, Roskilde

Lak og vinyl, Eksperimentiel DJ-session. Steen Nielsen og

Jonas Olesen. Østsjællands Museum, Højerup

A poem a day keeps the doctor away, Poetry readings + koncert.

Marius Nørup Nielsen, Janus Kodal m.f. Ungdomshuset, St. Heddinge

Ferniseringskoncert: Lyd + lyst, Skulpturer af Peter Severin.

Frederiks Bastion, København

MUSIKUDGIVELSER

Krydsfelt-norpol – Diverse kunstnere. Resonance records

The More, m. Bjørn Christiansen. Mainline records

Overgaden, Kulturministeriets Udstillingsbygning, København,

Maria Nicolaisen (1947)

UDDANNELSE

1970-1977

1966-1969

1964-1965

1999

1993

1991

1990

1989

1987

1985

1984

1998

1992-1993

1986

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Kunstakademiet i Warzawa

Kunstakademiet i Caracas (Venezuela)

UDVALGTE UDSTILLINGER

TRANSIT,Trondheim Kunstmuseum, Norge

European Exchange, Non presence in natur,Wojnowice, Polen

Centre Culturel P. Picasso,Trith Saint Leger, Frankrig

Museet for Samtidskunst, Roskilde

Galleri Von der Milve,Aachen,Tyskland

Ringsted Galleriet

Overgaden, København

Esbjerg Kunstpavillon

Randers Kunstmuseum

Brandts Klædefabrik

Charlottenborgs Efterårsudstilling

Projekt Langelinie 85

TRANSIT, Porin Taidemuseo, Finland

TRANSIT, Lunds Konsthal, Sverige

TRANSIT, Charlottenborg 80, 82, 86, 91, 94 og 2000

UDVALGTE UDSMYKNINGER

ANDET

VUC, Køge

Slagelse Hospital, Syd- og Nord-tunnelen

KTAS, København S

Munkekærskolen, Solrød Strand

Roskilde Festival

Nordregårdskolen, København

Sukuma, Bujara,Tanzania

Uhre skole, Jylland

Præmie, Statens Kunstfond 1985, 2000

Medlem af BKF og Kunstnersamfundet


Nikolaj Recke (1969)

UDDANNELSE

1989-1995

Det Kongelige Danske Kunstakademi

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2000

1998

1995

Nagamine Projects,Tokyo

Stalke Galleri

Akershus Artcenter, Oslo

Masters at Work, Århus

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2001 Techno-landscape, ICC Museum,Tokyo

Blue night, Kunstverein Nürnberg

Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum

Shoot, Künstler Haus Bethanien, Berlin & Borås Kunstmuseum, Göteborg

2000 Wonderfull Copenhagen, Stadtgallerie Kiel, Kiel

Dive in, Kunstpanorama, Lucern

Portraitartig,Thomas Rehbein Gallery, Cologne

Wunderwelt,Artagents Gallery, Hamborg

366/2000, MUKA Gallery, New Zealand

Sparwasser HQ, Berlin

SHOOT, Malmø Kunsthall, Malmø

On the trace off…, Nikolaj Contemporary ArtCenter

1999 Utopia/distopia Ex Teresa Arte Actual, Mexico City

New Life, Nagamine Projects,Tokyo

Signs Of Life, 1st Melbourne International Biennial,Australien

I Love Nature, OTTO, København

Young & Seriuos, Recycled Image, Mucsarnok/Kunsthalle Budapest

Nasubi Gallery, Cities on the Move, Louisiana, Humlebæk

Artnode.dk, Statens Museum for Kunst, København

Vision of Periphery, Carlos Falchi Gallery, New York

1998 Out of the North,Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Wrapped,Vestsjælland Kunstmuseum

1997 Luisiana-Udstillingen 1997, Luisiana, Humlebæk

Stalke Galleri, København

Kirstine Roepstorff (1972)

UDDANNELSE

1999-2000

1994-2000

2001

2000

1999

1998

1997

2001

2000

1999

1998

The Rutgers University, Mason School of Fine Art (MFA), US

Det Kongelige Danske Kunstakademi

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

Nano Gallery, Paris, Frankrig

Sparwasser, Berlin,Tyskland (m. Kirsten Pieroth)

Esbjerg Nuseum, Esbjerg *)

Gallery Hallo, København

Where are the straight lines ? Galleri Phoenix, København

Vaskeri - Biennalen Street Sharks, København *)

Don’t change colour while I’m talking to you, Restaurant Saison, Hellerup

Guerilla your dreams, Galleri Cambells Occasionally, København

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

Nordisk biennale, Göteborg, Sverige

Stalke out of Space, Jubilæumsudstilling, København

Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum, Århus

Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København

På sporet af.., Nikolaj Udstillingsbygning, København

Infinito Botanica – a project by Franco Mondini-Ruiz, NYC, US

PIX, Lance Fung Gallery, NYC, US

Ambassaden,Ambassaden, København

Laterne Nordica,All India Fine Arts & Crafts Society,

New Delhi, Indien *)

Redman, Galleri Michael Andersen, København

Afkalkning I, Kunstkonditoriet, Soyakagefabrikken, København

Go-go, Galleri Spekta, København *)

Visions of periphery, Carlos Falchi Gallery, New York, US

Proms, Brandts Klædefabrik, Odense *)

Boomerang, Nikolaj Kirke, København

ArtGenda, Stockholm, Sverige

Pakhus, Momentum, Nordic Festival of Contemporary Art, Moss, Norge

Bad Hash, Clausens Kunsthandel, København *)

Flora fobi, Sofienholm, Lyngby *)

Wrapped,Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø *)

Andersen’s Wohnung,Andersen’s Wohnung, Berlin,Tyskland

*) Katalogudgivelser


Jørgen Carlo Larsen (1954)

UDDANNELSE

Glyptoteket og privat hos Egon Bjerg Nielsen

1985-1991 Det Kongelige Danske Kunstakademi hos Richard Winther

og Bjørn Nørgaard

UDVALGTE UDSMYKNINGER

1998

LEGATER

2000

1999

1998

1997-1998

1995

1993

Ole Broager (1947)

UDDANNELSE

1972-1976

1969

1968

1999

1998

1996

1995

Det kongelige Danske Kunstakademi

Det Jyske Kunstakademi

Århus Kunstakademi

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Gimsinghoved, Struer, m/ Thomas Bang

Bispegården, Kalundborg, m/ Eva Öhrling

Smygemagasinet, Sverige, m/ Eva Öhrling

Rampen, København

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2000

1999

1989

1987

Skulptur i Dybvad Bypark, for Dybvad Borgerforening og

Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat

To be continued (soloudstilling) København, Præmieret af

Statens Kunstfond

Decembristerne, Præmieret af Statens Kunstfond

Leo Estvads legat

Arbejdslegater Statens Kunstfond

Rejselegat, Statens Kunstfond

TAPKO at Fiat, præmieret af Statens Kunstfond

Medstifter af kunstnergruppen TAPKO,

og fra 1998 medlem af Decembristerne.

Medlem af Kunstnersamfundet og

Billedkunstnernes Forbund

Reflex, Århus

Farvefænomener, Charlottenborg, København

Hvid, Charlottenborg, København

Couples, Galleri Mikael Andersen, København

Stalke Galleri, Jubilæumsudstilling, København

City Space, København

Dansk Skulptur i 125 år, Fyns Kunstmuseum

Dalgas Underground, København

Mannheimer Kunstverein,Tyskland

UDVALGTE UDSMYKNINGER

Skulpturgruppe til Lilletorv, Struer,

m/ Thomas Bang

Skulptur til Helsingør Handelstandsforening

Skulptur til Hjørring Sygehus

Skulptur til Vejle Posthus

Kerstin Bergendal

UDDANNELSE

1984-1992

1983-1984

1982-1984

1976-1982

2001

1997

1995

1994

1991

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Konstfack./skulptur, Stockholm

Grundsk. för konstn. utb., Stockholm

Univers. Gbg/Sthlm, Sve (Klass. Romansk sprog/ litt.)

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

1999

1998

1998

1997

1996

1993

1992

1988

1987

ANDET

Arch Gallery, Kalmar, Sverige

TAPKO – ON TIME, København

TAPKO AD HOC,Toldkammeret, Helsingør

Draatwerke, Nürnberg,Tyskland

Udstillingsstedet Kongo, København

Museet for Samtidskunst, Roskilde

Galleri Forum, Stockholm, Sve.

Raadskælderen, København

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2001

2000

1999

1997

1991-98

1997-2002

Hvid, Charlottenborg, København

OCEAN, Chokladfabriken, Malmö, Sve.

Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København

Stedet II, Statens Kunstfond

Tapko - Sunday Morning Walk, Brandts Klædefabrik

Calmar Art, Hotel Kalmar, Sve.

Hovedstadens Museum, Den Frie, København

Decembristerne, Den Frie, København

Pater Noster, Muncener Hochhaus, Munchen,Tyskl.

Apartement One (m. Eva Löfdahl), København

Arch Galleri, Kalmar, Sve.

Centre d´Art Contemporain, Le Faubourg, Strasbourg, Fra.

Stockholm Art Fair, Galleri Forum, Sve.

Akademi Stockholm-København, Stockholm, Sve.

Charlottenborgs Forårsudstilling, København

Operativ kunstplan Trekoner, Statens Kunstfond

(m. J.Aagard Andersen)

Kammarspel, akt I og II, dialog med Eva løfdal, (Sve)

PEQUOD, sep 2000.

Tekstbidrag, Stedet II, Statens Kunstfond

(medarr.) Calmar Art Hotel / Temorärt Museum för Modern

Konst, Kalmar, Sverige.

(medarr.) TAPKO, projekt for stedspecifik kunst

(20 udst. m. europæiske kunstnere)

Ansvarlig for eksperimentordning i OVERGADEN, Kbh.


Frank Raendchen (1962) Heine Skjerning (1960)

UDDANNELSE UDDANNELSE

1989-1996

1993

2001

2000

1999

1998

1997

Uddannet som tandteknikker og siden som skulptør/stenhugger

Studeret skulptur ved Muthesius Universitetet i Kiel

Stipendium til at studere mixed media ved

San Jose State University, Ca.,USA

Bor og arbejder i Eutin (Østholstein) og Hamburg

Siden 1997 – lejlighedsvis samarbejdet med Henning Christiansen

UDVALGTE UDSTILLINGER

Projekt til Knabstrup – DUODEO, installation, granitsten fra

Østholstein, danske granitsten og kartofler, mursten, maling, lyd,

tekst, Knabstrup Kulturfabrik, Danmark.

five green-reds for henning, granitsten fra Østholstein, træ,

maling, højde 6,5 m. hver, ass. ved udførelse af bidrag til

Den Danske Pavillon, 49. Biennale la Venecia, Italien

stone song – Klang, Performance, Galerie und Landschaft e.V. –

Bissee, Schleswig-Holstein, (Videodokumentation)

project for Ploen, installation, granitsten fra Østholstein, kartofler,

lyd, tekst, Kunstverein Schloss Ploen e.V.,

Schleswig-Holstein, (catalog)

Kunstkoeder II, installation, granit fra Østholstein, kartofler, lyd,

Galerie Stuecker e.V. – Brunsbuettel, Schleswig-Holstein

circulation, Installation og Performance i Block`s Skulpturpark

(friluftsmusik ´98),Askeby, Danmark

Treppengespraeche, mixed media, Installation og Performance på

Eutin Rådhus, Schleswig-Holstein

clock, mixed media, Installation og Performance i Eutin Vandtårn,

Schleswig-Holstein

Cai Ulrich von Platen (1955)

UDDANNELSE

1973-1978 Det Kongelige Danske Kunstakademi

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2000

1997

1991

1987

1983

1978

Bilder für die Damen & Tegning for Folket, North-udstillingssted, København

Epistel, Galleri Bie & Vadstrup, København

TAPKO – site inside, Istedgade, København

Enemaleri, Overgaden, København

Museet for Samtidskunst, Roskilde

Kastrupgårdsamlingen & Ribe Kunstmuseum

Kongo, København

Galleri A gruppen, København

Portræt af en gade, Københavns Bymuseum

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2001

1997

1991

1987

1983

1978

ANDET

1983-1992

1991

Grønningen, Charlottenborg (gæst), København

TAPKO – Sunday morning walk, Brandts Klædefabrik

TAPKO – i Kalundborg, Bispegården, Kalundborg

Den Frie (gæst), udstillingsbygningen den Frie

DALGAS UNDERGROUND, installationer i beskyttelsesrum (+arr.)

TAPKO – in C.E.C.,Vesterbrogade, København

TAPKO – in City, St. Kongensgade, København

Gud og Grammatik, Charlottenborg, København (+arr.)

Tranegården, Gentofte

medansvarlig for driften af udstillingstedet

KONGO, St. Kongensgade 61, Kbh.

medstifter af projektet TAPKO

1986-1991

Det Kongelige Danske Kunstakademi

UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER

2000 Konfirmation, Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus,

København

1996 Æ´ets kollapsede FE, Gentofte Kunstbibliotek

1992 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København

UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER

2000 Hulrum, en international udstilling, arrangeret sammen med

Henning Christiansen og Lena Gerlach,

Masnedø Fortet,Vordingborg

1997 90´er Modernisme, Den Frie

1996 Udstilling sammen med de amerikanske billedkunstnere, Rich

Arnitz og Emil Lukas, Galleri Zenit, København

1995 Galleri Michael Andersen, København

Szeged, Ungarn

1991 A Man with no name is no Man, Kulturhistorisk Institut,

Københavns Universitet,Amager

1990 Galleri Origrafica, Malmø

1988 Galleri Helene Hertzum

ANDRE AKTIVITETER

Bogomslag til digtsamlinger af Simon Grotrian: Livet er en ko, 2000.

Æske til Lot, 1995. Fire, 1990.

Koldnålsradering i tidsskriftet ARK 3, som illustration til digt af Simon

Grotrian, 1988.

Rejselegat fra Statens Kunstfond, studierejse til USA, 1994

Ansættelse ved Kunstakademiets Kollegium i Sørup fra 1991

Formand for Storstrøms Amts Kunstudvalg, 1998 – 2000

Medlem af Kunstnersamfundet og BKF

Albert Mertz (1920-1990)

UDDANNELSE

1936-1938

1933

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Debut

BIOGRAFI

Tilhørte fra sin tidligste ungdom den eksperimenterende del af dansk

kunstliv som maler, filmskaber og kulturskribent. Sammen med Jørgen

Roos skabte han fra 1942 de første danske eksperimentalfilm. Levede i

Frankrig 1962-76. Her udviklede han det konceptuelle rød-blå maleridogme,

som han, blandt meget andet arbejdede med resten af sit liv.

1976 vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig på Glænø ved

Skælskør. Professor ved Kunstakademiet i København 1979-1990, hvor

han gennem sin undervisning og omfattende viden om samtidskunst kom

til at præge den efterfølgende yngre danske kunstscene stærkt. I flere

udstillingsprojekter arbejdede han tæt sammen med den amerikanske

kunstner, Lawrence Weiner.

Albert Mertz, der er repræsenteret på museer i ind- og udland, efterlader

sig et usædvanligt og meget omfattende livsværk i form af billedkunst

og ikke offentliggjorte tekster.

More magazines by this user
Similar magazines