Udbudsmateriale kørsel 2011 2007.pdf - Randers Kommune

randers.dk

Udbudsmateriale kørsel 2011 2007.pdf - Randers Kommune

Randers Kommune

Udbud af kommunale

kørselsordninger

Udbudsmateriale

December 2007


Dokument nr. 66800-001

Revision nr. D

Udgivelsesdato 20. november 2007

Udarbejdet JGL/JCB

Kontrolleret PV

Godkendt JGL

Randers Kommune

Udbud af kommunale

kørselsordninger

Udbudsmateriale

December 2007

COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Telefon 45 97 22 11

Telefax 45 97 22 12

www.cowi.dk


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Indholdsfortegnelse

1 Udbudsbetingelser 3

1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 3

1.2 Den udbudte kørsel 3

1.3 Kontraktløbetid 5

1.4 Hvem kan byde? 5

1.5 Kriterier for valg af tilbud 5

1.6 Tilbuddets form 6

1.7 Prisniveau 7

1.8 Tidsfrister og tidsplan 7

1.9 Henvendelser 7

1.10 Krav til køretøjer 7

1.11 Miljøkrav 8

1.12 Underentreprenører 8

1.13 Alternative bud 9

1.14 Forbehold 9

1.15 Aktindsigt og offentliggørelse 9

1.16 Kontraktindgåelse 9

1.17 Huskeliste ved afgivelse af tilbud 10

2 Kontrakt fast kørsel 11

2.1 Generelt 11

2.2 Køreplanlægning 12

2.3 Krav til vognene 13

2.4 Kørslens udførelse 13

2.5 Kundebetjening 14

2.6 Miljøkrav 15

2.7 Betalingsmodellen 16

2.8 Afregning 16

2.9 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 16

2.10 Voldgift 18

.

1


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

3 Kontrakt variabel kørsel 19

3.1 Generelt 19

3.2 Køreplanlægning 20

3.3 Krav til vognene 20

3.4 Kørslens udførelse 21

3.5 Kundebetjening 22

3.6 Miljøkrav 22

3.7 Betalingsmodellen 23

3.8 Afregning 23

3.9 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 24

3.10 Voldgift 25

4 Kontrakt siddende patientbefordring 27

4.1 Generelt 27

4.2 Køreplanlægning 28

4.3 Krav til vognene 28

4.4 Kørslens udførelse 29

4.5 Kundebetjening 29

4.6 Miljøkrav 30

4.7 Betalingsmodellen 30

4.8 Afregning 31

4.9 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 31

4.10 Voldgift 32

5 Beskrivelse af kørsel 34

5.2 Brugerservice 37

5.3 Køretøjstyper 38

.

2


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

1 Udbudsbetingelser

1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af:

• Udbudsbetingelser (kap. 1),

• Kontrakt om fast kørsel (kap. 2) med Bilag 1-5,

• Kontrakt om variabel kørsel (kap. 3) med Bilag 1-5,

• Kontrakt om siddende patientbefordring (kap. 4) med Bilag 1-5,

• Beskrivelse af de kommunale kørselsordninger i Randers kommune (kap.

5),

• Tilbudsskemaer med Bilag A-C.

Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse

med tilbudsgivningen og efterfølgende ved indgåelse af kontrakt. De indeholder

primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud.

Kontrakten om fast kørsel i kapitel 2, variabel kørsel i kapitel 3 og kontrakten

om siddende patientbefordring i kapitel 4 fastlægger de krav, der vil være gældende

for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Randers

Kommune og entreprenøren reguleres. Det er bindende vilkår, det vil sige, at

kørslen skal udføres på det grundlag kontrakten angiver.

I kapitel 5 beskrives kørselsordningerne generelt, omfanget af den eksisterende

kørsel, ændringer i kørselsomfanget og krav til vogne mm.

1.2 Den udbudte kørsel

Den udbudte kørsel omhandler kørselsordninger under både Børn og Skole og

Social- og arbejdsmarked, samt den siddende patientbefordring. Kørselsordningerne

er kort beskrevet i det følgende, mens der i kapitel 5 findes en mere omfattende

beskrivelse.

1.2.1 Børn og Skole

Under skole- og børneforvaltningen udbydes:

.

3


Udbud af kommunale kørselsordninger

Variabel kørsel

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

• fast kørsel af handicappede børn til og fra skole til enten hjem eller SFO

(institutionskørsel)

• fast kørsel til specialklasser

• fast kørsel af to-sprogede elever

• variabel kørsel af skoleelever

Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter. Ruterne udarbejdes af institutionerne og

forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis

det viser sig hensigtsmæssigt. Ruterne revideres som minimum ved starten af

hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme

ændringer.

Den variable kørsel bestilles ad hoc fra institutionerne eller forvaltningen.

Kørslen kan være af kortere eller længere varighed ligesom typen af bruger varierer.

Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel 5

1.2.2 Social- og arbejdsmarkeds

Under Social- og arbejdsmarked udbydes:

• fast kørsel af skolebørnehandicappede fra SFO til hjemadresser (institutionskørsel

for skolebørn)

• fast kørsel af voksen handicappede (institutionskørsel for voksne)

• fast kørsel af børnehandicappede (institutionskørsel for børn)

• fast kørsel i forbindelse med aflastning til Egehøj og fritidskørsel

• variabel kørsel i forbindelse med dels aflastningskørsel og ekstra fritidskørsel

af handicappede

Den faste kørsel er tilrettelagt i ruter. Ruterne udarbejdes af institutionerne og

forvaltningen, men vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis

det viser sig hensigtsmæssigt. Ruterne revideres som minimum ved starten af

hvert skoleår, men vognmanden skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme

ændringer.

Variabel aflastningskørsel og fritidskørsel bestilles ad hoc af institutioner og

forvaltningen.

Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel 5

1.2.3 Siddende patientbefordring

Den siddende patientbefordring er udelukkende transport til læge eller speciallæge

i eller uden for Randers Kommune. Brugeren skal visiteres via Borger

Service i Randers Kommune og det vil være Borgerservice, der bestiller kørslen.

.

4


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Kørslen er nærmere beskrevet i kapitel 5.

1.3 Kontraktløbetid

Kontraktløbetiden for den faste kørsel og den variable kørsel er fra den 1. august

2008 til og med den 31. juli 2012. Randers Kommune har mulighed for at

forlænge kontrakten med op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår.

Kontrakt for den siddende patientbefordring er fra den 1. januar 2009 til og

med den 31. juli 2012, med mulighed for forlængelse med op til 2 år med et år

ad gangen på uændrede vilkår.

Kontrakterne vedrørende den faste kørsel og den siddende patientbefordring er

uopsigelige af entreprenøren i kontraktløbetiden, mens kontrakten vedrørende

den variable kørsel kan opsiges med 1 måneds varsel.

1.4 Hvem kan byde?

Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden

juridisk person.

Den udbudte kørsel vil være almindelig rutekørsel og vil derfor kunne udføres

af såvel busser som taxi. Kørsel med taxi kan ske på grundlag af taxibevilling,

mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

efter Busloven. Dokumentation for, at tilladelse til erhvervsmæssig

personbefordring efter Busloven eller taxibevilling foreligger eller kan opnås,

kan vedlægges tilbuddet og skal foreligge inden kontraktunderskrivelse.

Tilbudsgiveren skal endvidere - i henhold til bekendtgørelse af "Lov om begrænsning

af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger

og om ændringer af visse andre love", nr. 336 af 13.05.1997 - afgive en tro

og love erklæring, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives i bilag

A.

Herudover kan tilbudsgiveren give en beskrivelse af virksomhedens erfaring

med gennemførelse af kørsel med handicappede personer mv., jf. Bilag X.

Randers Kommune kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation

af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund.

1.5 Kriterier for valg af tilbud

Udbuddet foretages i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF.

Fastkørsel

For kørsel på kontrakt om fast kørsel, vil de økonomisk mest fordelagtige tilbud

blive valgt på grundlag af følgende kriterium:

• laveste pris

.

5


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Variabel kørsel

For kørsel på kontrakt om variabel kørsel vil der blive indgået kontrakt med

alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale.

Siddende patientbefordring

For kørsel på kontrakt om siddende patientbefordring vil der blive indgået kontrakt

med alle tilbudsgivere, som opfylder betingelserne beskrevet i nærværende

udbudsmateriale.

Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke

skønnes at kunne udføre opgaven.

Randers Kommune forbeholder sig ret til at annullere udbuddet helt eller delvist,

hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor.

1.6 Tilbuddets form

Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet som Bilag A. Tilbudsblanketterne

er samlet i et tilbudshæfte i plastiklommen bagest i udbudsmaterialet,

og det er tilbudshæftet, der afleveres i den særlige udbudskuvert, der er

vedlagt udbudsmaterialet. Ekstra tilbudsblanketter og udbudskuverter kan rekvireres

hos XX.

Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner.

Der kan afgives tilbud på dele eller hele kørslen samlet.

De specificerede priser angives for:

• de faste ruter som en fast betaling pr. rute pr. dag og med en pris pr. km. til

brug for justering af betalingen i forbindelse med ruteændringer

• den variable kørsel som en pris pr. km

• den siddende patientbefordring som en pris pr. km.

Turenes længde regnes fra første opsamling til sidste afsætning og der betales

ikke for tomkørsel. Den faste pris pr. rute pr. dag skal indeholde alle udgifter til

gennemførelsen af kørslen ligesom prisen pr. km til dækning af variabel kørsel

og den siddende patientbefordring skal indeholde alle udgifter i forbindelse

med gennemførelsen af kørslen.

Specifikationen refererer til kontrakternes § XX, og det er disse priser, der indføjes

i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning.

Bod I tilfælde af manglende kvalitet under udførelsen af kørslen kan entreprenøren

pålægges betaling af bod, jf. kontraktens § XX, stk. X og X.

.

6


Udbud af kommunale kørselsordninger

1.7 Prisniveau

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Tilbuddet angives i prisniveauet for marts 2008. Der reguleres to gange årligt i

marts og september, jf. § XX i kontrakt om fast kørsel, § XX i kontrakt om variabel

kørsel og § XX i kontrakt om siddende patientbefordring. Reguleringen

sker efter et sammenvejet indeks, jf. Bilag 1 til kontrakterne. Der reguleres første

gang i september 2008 og ved kontraktstart 1. januar 2009 i forbindelse med

den siddende patientbefordring.

1.8 Tidsfrister og tidsplan

Tilbud skal være Randers Kommune i hænde senest XXdag den X. maj 2008

kl. 10.00, dansk tid på følgende adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers.

Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene. Randers Kommune udarbejder

et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle forbehold.

Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere.

Kørslen påbegyndes fra og med den 1. august 2008. Kørsel vedr. siddende patientbefordring

dog først 1. januar 2009.

Tilbud skal vedstås til og med den 1. august 2008. Tilbud på siddende patientbefordring

dog til og med den 1. januar 2009.

1.9 Henvendelser

Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet

eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stiles skriftligt til

XX.

Alle spørgsmål besvares skriftligt. Spørgsmål og svar sendes til alle de deltagende

tilbudsgivere, idet der ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet.

Alle spørgsmål skal senest være Randers Kommune i hænde den XX. april

2008.

Der vil blive afholdt orienteringsmøde den X. april 2008 kl. 10.00 på samme

adresse, hvor tilbud skal afleveres.

1.10 Krav til køretøjer

Der kan for både den faste, den variable kørsel og den siddende patientbefordring

bydes med fem forskellige køretøjstyper:

• Type 1: Sedan

• Type 2: Stationcar

.

7


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

• Type 3: Stor taxi

• Type 4: Vogn med lift

• Type 5: Høj vogn med lift.

Minimumskrav til de fem vogntyper er beskrevet i kapitel 5.

Fastspænding af passagerer skal ske i overensstemmelse med gældende lov,

dog skal transport af børn under 7 år ske i godkendte barnesæder.

[Der skal laves et klart overblik over hvilke vogntyper, der skal bruges hvor]

1.11 Miljøkrav

Vognene skal overholde den i Danmark på første indregistreringsdato gældende

EU-norm for emissioner.

Det er et krav, og entreprenørens ansvar, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig

forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser

nr. 17 for transport af passagerer og Vejledning om transport af kørestolsbrugere,

Branchesikkerhedsrådet (BSR nr. 4).

Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige

veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner,

herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicap af såvel

psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt

herpå.

Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til

steder med vanskelige adgangsforhold.

Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke kan

udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette

Randers Kommune med henblik på at aftale hvordan den pågældende opgave

løses.

1.12 Underentreprenører

På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle faste underentreprenører.

Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i lov om

buskørsel, og tilladelse efter lov om buskørsel eller taxibevilling skal dokumenteres

på samme måde som for entreprenører, der selv udfører kørslen. Faste underentreprenører

skal inden kørslen påbegyndes indsende "Tro og love"erklæring

om hhv. gæld til det offentlige.

.

8


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Randers Kommune. Tilbudsgiveren har

derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører.

Uanset ovenstående er entreprenøren berettiget til ved akut opstået vogn-

/personalemangel at indgå aftale med andre vognmænd om at udføre tildelt kørsel.

Randers Kommune skal orienteres om overdragelse af kørsel og have oplyst

kontaktperson og tlf.nr. til den, der har udført kørslen.

Afregning sker altid til den entreprenør, der har kontrakten med Randers

Kommune og til de heri aftalte priser.

1.13 Alternative bud

Der accepteres ikke alternative bud.

1.14 Forbehold

Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten.

Der accepteres ikke forbehold over for:

• formuleringer i kontrakten

Randers Kommunes videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene.

Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet. I modsat fald vil forbehold

blive prissat ved kommunens behandling af tilbuddene, hvis det er muligt.

Hvis forbehold ikke er eller kan prisfastsættes, vil Randers Kommune helt afvise

tilbuddet.

1.15 Aktindsigt og offentliggørelse

Randers Kommune vil efter reglerne om offentlighed og aktindsigt oplyse,

hvem der har afgivet tilbud, tilbudspriserne og evt. forbehold svarende til oplysningerne

herom i tilbudshæftet, jf. Bilag A. Samme oplysninger vil kunne

offentliggøres til pressen.

1.16 Kontraktindgåelse

Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Randers Kommune

til underskrift. Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives.

Et eksemplar af kontrakten opbevares af Randers Kommune og et eksemplar

af entreprenøren. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten,

optages som Bilag X.

.

9


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kap. 1 og 5) og bestemmelserne

i efterfølgende kontrakter (kap. 2, kap. 3 og kap. 4), gælder kontrakterne.

1.17 Huskeliste ved afgivelse af tilbud

I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver huske:

• Hele tilbudshæftet skal udfyldes.

• Underskrift på forsiden af tilbudshæftet.

Inden kontrakt kan indgås, dog senest den XX. juni 2008, skal følgende dokumentationer

mv. foreligge:

• Taxibevilling eller dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

fra Færdselsstyrelsen.

.

10


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

2 Kontrakt fast kørsel

……………………………(i det følgende kaldet entreprenøren) og

Randers Kommune indgår følgende kontrakt om buskørsel:

2.1 Generelt

§ 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag

samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag

for kontrakten, indgår som Bilag 5.

Stk. 2. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden

juridisk person.

Stk. 3. For aktie- og anpartsselskaber skal Randers Kommune i forbindelse med

kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet

i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles

Randers Kommune. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie-

eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses med mindre en sådan aktie- eller

anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning

skal selskabet indsende regnskaber til Randers Kommune med en detaljeringsgrad

og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven.

Stk. 4. Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Randers Kommune

stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret

oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste

regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet

for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Randers

Kommune have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene

tilsiger det, kan Randers Kommune kræve, at de vognmænd, der er

medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt,

skal hæfte direkte over for Randers Kommune for misligholdelse og andre

forhold i forbindelse med deres egen kørsel.

Stk. 5. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til

bestemmende andele i kapitalen, er Randers Kommune berettiget til at opsige

kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen

skal i givet fald ske senest en måned efter, at Randers Kommune har modtaget

meddelelse om ændringen i ejerforholdet.

.

11


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 6. Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for

entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten.

Kontaktpersonen skal have bopæl i Danmark og skal beherske det danske

sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Randers Kommune skal

foregå på dansk.

Stk. 7. Entreprenøren er eneansvarlig over for Randers Kommune og har det

fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører.

§ 2. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende

afgøres af entreprenøren.

Stk. 2. Randers Kommune kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder

for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning

til berettigede klager.

Stk. 3. For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal vognmanden sørge for,

at der foreligger rene børneattester, jf. lov om Børneattester.

Stk. 4. Randers Kommune kan kræve dokumentation for at entreprenøren har

indhentet børneattesterne, jf. stk. 3.

2.2 Køreplanlægning

§ 3. Ved skoleårets start reviderer forvaltningen eller institutionerne de opstillede

ruter i forhold til de tilmeldte børn og brugere.

Stk. 2. Som udgangspunkt tildeles entreprenøren det samme antal ruter som ved

kontraktstart, men der er ingen garanti, idet tilgang og afgang af brugere på den

enkelte institution bestemmer antallet af transporter. Der kan således et år forekomme

færre faste ruter eller flere faste ruter og antallet kan variere fra skoleår

til skoleår.

Stk. 3. Vognmanden har altid mulighed for at ændre i ruterne, hvis det viser sig

hensigtsmæssigt. Ændringerne skal dog tage hensyn til de specielle krav, der

knytter sig til de enkelte brugere.

Stk. 4. De enkelte ruter kan i løbet af skoleåret blive ændret som følge af at brugerne

ændrer transportform, forlader institutionen, skifter bopæl eller der kommer

nye brugere til.

Stk. 5. Der kan forekomme daglige ændringer i form af sygdom, ferie eller

transport til aflastning mv. De daglige ændringer aftales enten direkte mellem

institutionen og entreprenøren eller forældrene og entreprenøren.

Stk. 6. Ved varige tilføjelser og ændringer i rutelisten, kontakter institutionen

eller forvaltningen entreprenøren senest 5 skoledage før ændringen skal træde i

kraft.

.

12


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 7. Ved ny bruger på ruten, tager chaufføren kontakt til forældre eller pårørende

for at introducere sig selv og skabe tillid. - ikke for specialklasse og tosprogede

elever -

Stk. 8. Institutionerne tager 2 gange årligt initiativ til et fælles møde mellem

institutionen, entreprenøren og chaufførerne. Formålet med møderne er at skabe

fælles forståelse for den specielle opgave det er, at transportere kørselsordningens

brugere. Der henstilles til at både entreprenører og chauffører deltager i

mødet.

§ 4. Kørslen omfatter de ruter og vogne, der er angivet i Bilag 2.

Stk. 2. I tilfælde af vognnedbrud eller chaufførmangel er entreprenøren forpligtiget

til at stille erstatningsvogn med chauffør til rådighed.

2.3 Krav til vognene

§ 5. Krav til vognene fremgår af bilag X (står også i afsnit 5.3.)

Stk. 2. De anvendte vogne skal have en god standard, og de skal være rengjorte

og vel vedligeholdte.

Stk. 3. Vognene må ved kontraktstart ikke være over seks år gamle.

Stk. 4. Alle vogne skal være udstyret med kommunikationsudstyr enten i form

af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således vognen til enhver tid

kan kaldes.

Stk. 5. Der må ikke ryges i de anvendte biler, ligesom hverken chauffører eller

passagerer må nyde alkohol under kørslen.

Stk. 6. Entreprenøren er forpligtet til til enhver tid at have det anvendte materiel

behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig

transport.

2.4 Kørslens udførelse

§ 6. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med

mindre udefra kommende begivenheder, entreprenøren ikke kan afværge eller

afhjælpe, hindrer dette.

Stk. 2. Der skal anvendes samme chauffør på den enkelte rute hver dag ligesom

der skal være en fast afløser tilknyttet hver rute.

- ikke for specialklasse og tosprogede elever -

Stk. 3. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte

reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver

.

13


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

om kørslens gennemførelse. Hvis dette ikke er muligt, skal Randers Kommune

straks underrettes.

Stk. 4. Ved driftsstop - på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende -

bortfalder betalingen ifølge § 10 fuldt ud.

Stk. 5. Entreprenøren har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til

Randers Kommune.

Stk. 6. Ved forsinkelser skal chaufføren give besked til hhv. afleveringssted

eller afhentningssted.

Stk. 7. Ved afhentning skal chaufføren afvente min. 5 minutter i tilfælde af at

brugeren ikke er klar på det aftalte tidspunkt før han må fortsætte ruten. Efterlades

brugeren på afhentningsstedet, skal chaufføren sikre sig, at der er en 3.

mand tilstede ved brugeren og straks tage kontakt til institutionen.

- ikke for specialklasse og tosprogede elever -

Stk. 8. Den samlede køretid må ikke overstige 60 minutter med mindre andet er

aftalt.

Stk. 9. Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen,

er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for

transport af handicappede m.v. Chauffører, der anvender trappemaskine, skal

være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde. Randers Kommune kan

kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender

trappemaskiner.

Stk. 10. Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne og afløsere har det nødvendige

geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort.

Stk. 11. Entreprenøren er ansvarlig for at både chauffører og afløsere har kendskab

til geografien i den faste ruter.

2.5 Kundebetjening

§ 7. Chaufførerne skal gøres klart, at der er tale om en meget speciel gruppe

brugere.

Stk. 2. Chaufførerne skal yde den service over for brugerne, som fremgår af

rutelisten.

Stk. 3. Chaufførerne skal ved afhentning og aflevering af brugerne hjælpe disse

ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele. For specialklasselever

og tosprogede elever kun i særlige tilfælde og efter aftale.

Stk. 4. Der skal i alle tilfælde med mindre andet er aftalt, være en 3. mand til

stede ved aflevering.

.

14


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

- ikke for specialklasse og tosprogede elever -

Stk. 5. Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler.

Stk. 6. Børn under 7 år skal transporteres i korrekt barnesæde. Der kan forekomme

brugere, der af fysiske årsager kræver tilsvarende fastspænding selvom

de aldersmæssigt er ældre.

Stk. 7. For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestol og

brugere er forsvarligt fastspændt ved brug af godkendte firepunktsseler.

Stk. 8. Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og

korrekt betjening af brugerne. Chaufførerne, andet personale og entreprenøren

skal beherske det danske sprog i skrift og tale.

Stk. 9. Chaufførerne skal bære uniform svarende til entreprenørens standard på

dette område. Udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse afholdes af entreprenøren.

Stk. 10. Entreprenøren er ansvarlig for skader, der forårsages på personer eller

gods under udførelse af pligter i henhold til nærværende aftale. Det være sig

personer eller gods, som entreprenøren befordrer i henhold til denne aftale, eller

tredjemands person eller gods.

2.6 Miljøkrav

§ 8. Det kræves, at de anvendte vogne opfylder den i Danmark på vognens første

indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner.

Stk. 2. Det er entreprenørens ansvar, at alle forhold vedrørende driften sker på

en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende

arbejdsmiljølovgivning.

Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige

veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner,

herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicaps af

såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt

herpå.

Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til

steder med vanskelige adgangsforhold.

Stk. 3. Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke

kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette

Randers Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende

opgave løses.

.

15


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

2.7 Betalingsmodellen

§ 10. Betalingen for kørslen opgøres som en fast pris pr. rute pr. dag.

Stk. 2. Ved varige ruteændringer ændres den faste daglige pris i forhold til ændringen

i rutens længde målt i km. med prisen pr. km. Ruten kan både blive

kortere eller længere og den faste pris pr. rute kan således både reduceres og

øges.

Stk. 3. Rutelængden måles fra første afhentning til sidste aflevering. Tomkørsel

medregnes ikke.

§ 11. Til dækning af kørsel betales på:

Rute XX: ____ kr. pr. dag og ____ kr. pr. km ved ruteændringer

Rute XX: ____ kr. pr. dag og ____ kr. pr. km ved ruteændringer

Rute XX: ____ kr. pr. dag og ____ kr. pr. km ved ruteændringer

Rute XX: ____ kr. pr. dag og ____ kr. pr. km ved ruteændringer§ 12. Satserne i § 11 reguleres hver den 1. marts og 1. september efter indekset

i Bilag 1. Udgangspunktet for reguleringen er indekset for marts 2008. Reguleringen

sker første gang september 2008.

§ 13. Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse,

hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt

fra reguleringen i § 12.

2.8 Afregning

§ 13. Entreprenøren indsender månedlige fakturaer med afregning for foregående

måneds kørsel.

Stk. 2. Fakturaen indsendes til institutionen senest den 5. bankdag i måneden.

Stk. 3. Betaling pr. rute skal fremgå af fakturaen. Øvrige oplysninger mv. på

fakturaen aftales med forvaltningerne og institutionerne.

2.9 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse

§ 15. Kontrakten løber fra den 1. august til og med den 31. juli 2012. Randers

Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med ét år ad

gangen på uændrede vilkår. En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt af

Randers Kommune senest 6 måneder før den ønskede udløbsdato.

.

16


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Hvis kontrakten ikke forlænges, udløber den uden varsel den 1. august 2012.

Stk. 2. Kontrakten er i kontraktperioden uopsigelig for entreprenøren, jf. dog §

20.

§ 16. Randers Kommune har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning,

hvis entreprenøren går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis

entreprenøren, der driver en personlig enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden,

og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo. Dødsboet, konkursboet eller

den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, hvis Randers

Kommune godkender dette, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik

på virksomhedens afvikling, afhændelse eller overdragelse.

§ 17. Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående

underretning af og accept fra Randers Kommune, er Randers Kommune berettiget

til at modregne 500 kr. i kontraktbetalingen. I gentagelsestilfælde er Randers

Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med

øjeblikkelig virkning for entreprenøren.

Stk. 2. Hvis entreprenøren ikke overholder de aftalte tider, uden aftale indsætter

en vogn der ikke opfylder kravene, undlader at fastspænde passagerer og kørestole

under transporten er Randers Kommune berettiget til at modregne 250 kr.

i kontraktbetalingen pr. konstateret tilfælde. I gentagelsestilfælde er Randers

Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig

virkning for entreprenøren.

§ 19. Ægtefælle eller børn kan med Randers Kommunes godkendelse indtræde

i kørselskontrakten i stedet for entreprenøren.

Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis

Randers Kommune godkender den nye entreprenør.

§ 20. Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning,

hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere overtrædelse af kontraktens

bestemmelser.

Stk. 2. Randers Kommune kan endvidere opsige kontrakten med fire ugers varsel,

hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage,

at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde.

Stk. 3. Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse efter

stk. 2 eller § 1, stk. 5, indbringe opsigelsen for den i § 21 nævnte voldgiftsret.

Medmindre voldgiftsretten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse

opsættende virkning.

Stk. 4. Såfremt byderens tilladelse efter Taxiloven eller Busloven tilbagekaldes

af kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed

uden varsel.

.

17


Udbud af kommunale kørselsordninger

2.10 Voldgift

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

§ 21. Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling,

kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret.

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.

Stk. 2. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring

af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af parterne udpeger

en voldgiftsmand.

Stk. 3. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14

dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger

præsidenten for Vestre Landsret voldgiftsmanden.

Stk. 4. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte

sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter

rettens nedsættelse.

Stk. 5. Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige

erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling

til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover

pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger helt eller delvist.

, den / 2008

________________________________________________

Entreprenøren

Randers, den / 2008

________________________________________________

Randers Kommune

.

18


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

3 Kontrakt variabel kørsel

……………………………(i det følgende kaldet entreprenøren) og

Randers Kommune indgår følgende kontrakt om buskørsel:

3.1 Generelt

§ 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag

samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag

for kontrakten, indgår som Bilag 5.

Stk. 2. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden

juridisk person.

Stk. 3. For aktie- og anpartsselskaber skal Randers Kommune i forbindelse med

kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet

i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles

Randers Kommune. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie-

eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses med mindre en sådan aktie- eller

anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning

skal selskabet indsende regnskaber til Randers Kommune med en detaljeringsgrad

og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven.

Stk. 4. Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Randers Kommune

stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret

oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste

regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet

for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Randers

Kommune have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene

tilsiger det, kan Randers Kommune kræve, at de vognmænd, der er

medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt,

skal hæfte direkte over for Randers Kommune for misligholdelse og andre

forhold i forbindelse med deres egen kørsel.

Stk. 5. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til

bestemmende andele i kapitalen, er Randers Kommune berettiget til at opsige

kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen

skal i givet fald ske senest en måned efter, at Randers Kommune har modtaget

meddelelse om ændringen i ejerforholdet.

.

19


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 6. Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for

entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten.

Kontaktpersonen skal have bopæl i Danmark og skal beherske det danske

sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Randers Kommune skal

foregå på dansk.

Stk. 7. Entreprenøren er eneansvarlig over for Randers Kommune og har det

fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører.

§ 2. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende

afgøres af entreprenøren.

Stk. 2. Randers Kommune kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder

for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning

til berettigede klager.

Stk. 3. For alle chauffører, der er tilknyttet kørslen, skal vognmanden sørge for,

at der foreligger rene børneattester, jf. lov om Børneattester.

Stk. 4. Randers Kommune kan kræve dokumentation for at entreprenøren har

indhentet børneattesterne, jf. stk. 3.

3.2 Køreplanlægning

§ 3. Forvaltningerne og institutionerne planlægger og fastlægger kørslen.

Stk. 2. Kørslen tildeles den billigste vognmand med den mest hensigtsmæssige

geografiske tilknytning vurderet af enten institutionen eller forvaltningen.

§ 4. Kørslen omfatter de vogne, der er angivet i Bilag 2.

Stk. 2. I tilfælde af vognnedbrud eller chaufførmangel er entreprenøren forpligtiget

til at stille erstatningsvogn med chauffør til rådighed.

3.3 Krav til vognene

§ 5. Krav til vognene fremgår af bilag X (står også i afsnit 5.3.)

Stk. 2. De anvendte vogne skal have en god standard, og de skal være rengjorte

og vel vedligeholdte.

Stk. 3. Vognene må ved kontraktstart ikke være over seks år gamle.

Stk. 4. Alle vogne skal være udstyret med kommunikationsudstyr enten i form

af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således vognen til enhver tid

kan kaldes.

Stk. 5. Der må ikke ryges i de anvendte biler, ligesom hverken chauffører eller

passagerer må nyde alkohol under kørslen.

.

20


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 6. Entreprenøren er forpligtet til til enhver tid at have det anvendte materiel

behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig

transport.

3.4 Kørslens udførelse

§ 6. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med

mindre udefra kommende begivenheder, entreprenøren ikke kan afværge eller

afhjælpe, hindrer dette.

Stk. 2. Institutionen eller forvaltningen, kan kræve, at der skal anvendes samme

chauffør på den enkelte rute hver dag ligesom der kan kræves, at der skal være

en fast afløser tilknyttet hver rute.

- ikke for specialklasse og tosprogede elever -

Stk. 3. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte

reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver

om kørslens gennemførelse. Hvis dette ikke er muligt, skal Randers Kommune

straks underrettes.

Stk. 4. Ved driftsstop - på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende -

bortfalder betalingen ifølge § 10 fuldt ud.

Stk. 5. Entreprenøren har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til

Randers Kommune.

Stk. 6. Ved forsinkelser skal chaufføren give besked til hhv. afleveringssted

eller afhentningssted.

Stk. 7. Ved afhentning skal chaufføren afvente min. 5 minutter i tilfælde af at

brugeren ikke er klar på det aftalte tidspunkt før han må fortsætte ruten. Efterlades

brugeren på afhentningsstedet, skal chaufføren sikre sig, at der er en 3.

mand tilstede ved brugeren og straks tage kontakt til institutionen.

- ikke for specialklasse og tosprogede elever -

Stk. 8. Den samlede køretid må ikke overstige 60 minutter med mindre andet er

aftalt.

Stk. 9. Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen,

er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for

transport af handicappede m.v. Chauffører, der anvender trappemaskine, skal

være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde. Randers Kommune kan

kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender

trappemaskiner.

Stk. 10. Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne og afløsere har det nødvendige

geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort.

.

21


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

3.5 Kundebetjening

§ 7. Chaufførerne skal gøres klart, at der er tale om en meget speciel gruppe

brugere.

Stk. 2. Chaufførerne skal yde den service over for brugerne, som aftales ved

bestilling af kørslen.

Stk. 3. Chaufførerne skal ved afhentning og aflevering af brugerne hjælpe disse

ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele. For specialklasselever

og tosprogede elever kun i særlige tilfælde og efter aftale.

Stk. 4. Der skal i alle tilfælde med mindre andet er aftalt, være en 3. mand til

stede ved aflevering.

- ikke for specialklasse og tosprogede elever -

Stk. 5. Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler.

Stk. 6. Børn under 7 år skal transporteres i korrekt barnesæde. Der kan forekomme

brugere, der af fysiske årsager kræver tilsvarende fastspænding selvom

de aldersmæssigt er ældre.

Stk. 7. For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestol og

brugere er forsvarligt fastspændt ved brug af godkendte firepunktsseler.

Stk. 8. Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og

korrekt betjening af brugerne. Chaufførerne, andet personale og entreprenøren

skal beherske det danske sprog i skrift og tale.

Stk. 9. Chaufførerne skal bære uniform svarende til entreprenørens standard på

dette område. Udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse afholdes af entreprenøren.

Stk. 10. Entreprenøren er ansvarlig for skader, der forårsages på personer eller

gods under udførelse af pligter i henhold til nærværende aftale. Det være sig

personer eller gods, som entreprenøren befordrer i henhold til denne aftale, eller

tredjemands person eller gods.

3.6 Miljøkrav

§ 8. Det kræves, at de anvendte vogne opfylder den i Danmark på vognens første

indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner.

Stk. 2. Det er entreprenørens ansvar, at alle forhold vedrørende driften sker på

en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende

arbejdsmiljølovgivning.

.

22


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige

veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner,

herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicaps af

såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt

herpå.

Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til

steder med vanskelige adgangsforhold.

Stk. 3. Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke

kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette

Randers Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende

opgave løses.

3.7 Betalingsmodellen

§ 10. Betalingen for kørslen opgøres som en fast pris pr. km.

Stk. 3. Rutelængden måles fra første afhentning til sidste aflevering. Tomkørsel

medregnes ikke.

§ 11. Til dækning af kørsel betales for:

Vogntype 1: ____ kr. pr. km

Vogntype 2: ____ kr. pr. km

Vogntype 3: ____ kr. pr. km

Vogntype 4: ____ kr. pr. km

Vogntype 5: ____ kr. pr. km

§ 12. Satserne i § 11 reguleres hver den 1. marts og 1. september efter indekset

i Bilag 1. Udgangspunktet for reguleringen er indekset for marts 2008. Reguleringen

sker første gang september 2008.

§ 13. Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse,

hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt

fra reguleringen i § 12.

3.8 Afregning

§ 13. Entreprenøren indsender månedlige fakturaer med afregning for foregående

måneds kørsel.

.

23


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 2. Fakturaen indsendes til enten institutionen eller forvaltningen ifølge aftale

ved bestilling af kørslen senest den 5. bankdag i måneden.

Stk. 3. Fakturaen skal være udspecificeret, således de forskellige bestillinger

fremgår klart. Øvrige oplysninger mv. på fakturaen aftales med forvaltningerne

og institutionerne.

3.9 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse

§ 15. Kontrakten løber fra den 1. august til og med den 31. juli 2012. Randers

Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med ét år ad

gangen på uændrede vilkår. En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt af

Randers Kommune senest 6 måneder før den ønskede udløbsdato.

Hvis kontrakten ikke forlænges, udløber den uden varsel den 1. august 2012.

Stk. 2. Kontrakten kan opsiges af entreprenøren med 1 måneds varsel. Entreprenøren

kan ligeledes afmelde enkelte vogne med 1 måneds varsel.

Stk. 3. Er der afmeldt vogne, jf. § 15 stk. 2, kan disse IKKE tilmeldes igen på et

senere tidspunkt i kontraktperioden.

§ 16. Randers Kommune har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning,

hvis entreprenøren går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis

entreprenøren, der driver en personlig enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden,

og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo. Dødsboet, konkursboet eller

den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, hvis Randers

Kommune godkender dette, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik

på virksomhedens afvikling, afhændelse eller overdragelse.

§ 17. Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående

underretning af og accept fra Randers Kommune, er Randers Kommune berettiget

til at modregne 500 kr. i kontraktbetalingen. I gentagelsestilfælde er Randers

Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med

øjeblikkelig virkning for entreprenøren.

Stk. 2. Hvis entreprenøren ikke overholder de aftalte tider, uden aftale indsætter

en vogn der ikke opfylder kravene, undlader at fastspænde passagerer og kørestole

under transporten er Randers Kommune berettiget til at modregne 250 kr.

i kontraktbetalingen pr. konstateret tilfælde. I gentagelsestilfælde er Randers

Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig

virkning for entreprenøren.

§ 19. Ægtefælle eller børn kan med Randers Kommunes godkendelse indtræde

i kørselskontrakten i stedet for entreprenøren.

Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis

Randers Kommune godkender den nye entreprenør.

.

24


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

§ 20. Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning,

hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere overtrædelse af kontraktens

bestemmelser.

Stk. 2. Randers Kommune kan endvidere opsige kontrakten med fire ugers varsel,

hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage,

at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde.

Stk. 3. Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse efter

stk. 2 eller § 1, stk. 5, indbringe opsigelsen for den i § 21 nævnte voldgiftsret.

Medmindre voldgiftsretten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse

opsættende virkning.

Stk. 4. Såfremt byderens tilladelse efter Taxiloven eller Busloven tilbagekaldes

af kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed

uden varsel.

3.10 Voldgift

§ 21. Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling,

kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret.

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.

Stk. 2. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring

af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af parterne udpeger

en voldgiftsmand.

Stk. 3. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14

dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger

præsidenten for Vestre Landsret voldgiftsmanden.

Stk. 4. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte

sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter

rettens nedsættelse.

Stk. 5. Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige

erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling

til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover

pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger helt eller delvist.

, den / 2008

________________________________________________

Entreprenøren

.

25


Udbud af kommunale kørselsordninger

Randers, den / 2008

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

________________________________________________

Randers Kommune

.

26


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

4 Kontrakt siddende patientbefordring

……………………………(i det følgende kaldet entreprenøren) og

Randers Kommune indgår følgende kontrakt om buskørsel:

4.1 Generelt

§ 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag

samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag

for kontrakten, indgår som Bilag 5.

Stk. 2. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden

juridisk person.

Stk. 3. For aktie- og anpartsselskaber skal Randers Kommune i forbindelse med

kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet

i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles

Randers Kommune. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie-

eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses med mindre en sådan aktie- eller

anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning

skal selskabet indsende regnskaber til Randers Kommune med en detaljeringsgrad

og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven.

Stk. 4. Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Randers Kommune

stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret

oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste

regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet

for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Randers

Kommune have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene

tilsiger det, kan Randers Kommune kræve, at de vognmænd, der er

medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt,

skal hæfte direkte over for Randers Kommune for misligholdelse og andre

forhold i forbindelse med deres egen kørsel.

Stk. 5. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til

bestemmende andele i kapitalen, er Randers Kommune berettiget til at opsige

kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen

skal i givet fald ske senest en måned efter, at Randers Kommune har modtaget

meddelelse om ændringen i ejerforholdet.

.

27


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 6. Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for

entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten.

Kontaktpersonen skal have bopæl i Danmark og skal beherske det danske

sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Randers Kommune skal

foregå på dansk.

Stk. 7. Entreprenøren er eneansvarlig over for Randers Kommune og har det

fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører.

§ 2. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende

afgøres af entreprenøren.

Stk. 2. Randers Kommune kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder

for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning

til berettigede klager.

4.2 Køreplanlægning

§ 3. Kørslen bestilles fra Borgerservice og tildeles den billigste vognmand med

den mest hensigtsmæssige geografiske tilknytning.

Stk. 2. I det omfang bestillingerne kan koordineres og der kan etableres samkørsel,

skal dette forekomme.

Stk. 3. Hvis der foreligger særlige begrundelse, forbeholder Randers Kommune

sig retten til at tildele enkelte ture til bestemte entreprenører, uanset billigste

pris. Omfanget af disse ture kan maksimalt udgøre 5 % af det samlede kørselsudbud.

Stk. 4. I tilfælde af vognnedbrud eller chaufførmangel er entreprenøren forpligtiget

til at stille erstatningsvogn med chauffør til rådighed.

4.3 Krav til vognene

§ 5. Krav til vognene fremgår af bilag X (står også i afsnit 5.3.)

Stk. 2. De anvendte vogne skal have en god standard, og de skal være rengjorte

og vel vedligeholdte.

Stk. 3. Vognene må ved kontraktstart ikke være over seks år gamle.

Stk. 4. Alle vogne skal være udstyret med kommunikationsudstyr enten i form

af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således vognen til enhver tid

kan kaldes.

Stk. 5. Der må ikke ryges i de anvendte biler, ligesom hverken chauffører eller

passagerer må nyde alkohol under kørslen.

.

28


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 6. Entreprenøren er forpligtet til til enhver tid at have det anvendte materiel

behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig

transport.

4.4 Kørslens udførelse

§ 6. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med

mindre udefra kommende begivenheder, entreprenøren ikke kan afværge eller

afhjælpe, hindrer dette.

Stk. 2. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte

reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver

om kørslens gennemførelse. Hvis dette ikke er muligt, skal Randers Kommune

straks underrettes.

Stk. 3. Ved driftsstop - på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende -

bortfalder betalingen ifølge § 10 fuldt ud.

Stk. 4. Entreprenøren har pligt til at indberette uregelmæssigheder i driften til

Randers Kommune.

Stk. 5. Ved forsinkelser skal chaufføren give besked til hhv. afleveringssted

eller afhentningssted.

Stk. 6. Den samlede køretid må ikke overstige 60 minutter med mindre andet er

aftalt.

Stk. 7. Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen,

er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene og kender reglerne for

transport af handicappede m.v. Chauffører, der anvender trappemaskine, skal

være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde. Randers Kommune kan

kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender

trappemaskiner.

Stk. 8. Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne og afløsere har det nødvendige

geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort.

4.5 Kundebetjening

§ 7. Chaufførerne skal yde den service over for brugerne, som aftalt ved bestillingen.

Stk. 2. Chaufførerne skal ved afhentning og aflevering af brugerne hjælpe disse

ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele.

Stk. 3. Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler.

Stk. 4. For kørestolsbrugere skal chaufførerne sørge for, at både kørestol og

brugere er forsvarligt fastspændt ved brug af godkendte firepunktsseler.

.

29


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 5. Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og

korrekt betjening af brugerne. Chaufførerne, andet personale og entreprenøren

skal beherske det danske sprog i skrift og tale.

Stk. 6. Chaufførerne skal bære uniform svarende til entreprenørens standard på

dette område. Udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse afholdes af entreprenøren.

Stk. 7. Entreprenøren er ansvarlig for skader, der forårsages på personer eller

gods under udførelse af pligter i henhold til nærværende aftale. Det være sig

personer eller gods, som entreprenøren befordrer i henhold til denne aftale, eller

tredjemands person eller gods.

4.6 Miljøkrav

§ 8. Det kræves, at de anvendte vogne opfylder den i Danmark på vognens første

indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner.

Stk. 2. Det er entreprenørens ansvar, at alle forhold vedrørende driften sker på

en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende

arbejdsmiljølovgivning.

Opmærksomheden henledes på, at den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige

veje og private fællesveje, og at der under kørslen skal passeres trafikchikaner,

herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump mm.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have sygdomme og

handicaps af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes

bedst muligt herpå.

Størstedelen af turene omfatter kørsel fra entredør til entredør, herunder også til

steder med vanskelige adgangsforhold.

Stk. 3. Hvis entreprenøren eller dennes ansatte møder arbejdsopgaver, der ikke

kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, skal entreprenøren underrette

Randers Kommune med henblik på at aftale, hvordan den pågældende

opgave løses.

4.7 Betalingsmodellen

§ 10. Betalingen for kørslen opgøres som en fast pris pr. km.

Stk. 3. Rutelængden måles fra første afhentning til sidste aflevering. Tomkørsel

medregnes ikke.

§ 11. Til dækning af kørsel betales for:

Vogntype 1: ____ kr. pr. km

.

30


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Vogntype 2: ____ kr. pr. km

Vogntype 3: ____ kr. pr. km

Vogntype 4: ____ kr. pr. km

Vogntype 5: ____ kr. pr. km

§ 12. Satserne i § 11 reguleres hver den 1. marts og 1. september efter indekset

i Bilag 1. Udgangspunktet for reguleringen er indekset for marts 2008. Reguleringen

sker første gang september 2008.

§ 13. Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse,

hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt

fra reguleringen i § 12.

4.8 Afregning

§ 13. Entreprenøren indsender månedlige fakturaer med afregning for foregående

måneds kørsel.

Stk. 2. Fakturaen indsendes til Borgerservice senest den 5. bankdag i måneden.

Stk. 3. Fakturaen skal være udspecificeret, således de forskellige bestillinger

fremgår klart med bruger, dato og lægens eller speciallægens navn.

Stk. 4. Fakturaen skal i øvrigt udformes i samråd med Randers Kommune.

4.9 Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse

§ 15. Kontrakten løber fra den 1. januar 2009 til og med den 31. juli 2012. Randers

Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år med ét

år ad gangen på uændrede vilkår. En eventuel forlængelse skal meddeles skriftligt

af Randers Kommune senest 6 måneder før den ønskede udløbsdato.

Hvis kontrakten ikke forlænges, udløber den uden varsel den 1. august 2012.

Stk. 2. Kontrakten kan opsiges af entreprenøren med 1 måneds varsel. Entreprenøren

kan ligeledes afmelde enkelte vogne med 1 måneds varsel.

Stk. 3. Er der afmeldt vogne, jf. § 15 stk. 2, kan disse IKKE tilmeldes igen på et

senere tidspunkt i kontraktperioden.

§ 16. Randers Kommune har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning,

hvis entreprenøren går konkurs eller standser sine betalinger, eller hvis

entreprenøren, der driver en personlig enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden,

og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo. Dødsboet, konkursboet eller

den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, hvis Randers

.

31


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Kommune godkender dette, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik

på virksomhedens afvikling, afhændelse eller overdragelse.

§ 17. Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående

underretning af og accept fra Randers Kommune, er Randers Kommune berettiget

til at modregne 500 kr. i kontraktbetalingen. I gentagelsestilfælde er Randers

Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med

øjeblikkelig virkning for entreprenøren.

Stk. 2. Hvis entreprenøren ikke overholder de aftalte tider, uden aftale indsætter

en vogn der ikke opfylder kravene, undlader at fastspænde passagerer og kørestole

under transporten er Randers Kommune berettiget til at modregne 250 kr.

i kontraktbetalingen pr. konstateret tilfælde. I gentagelsestilfælde er Randers

Kommune efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig

virkning for entreprenøren.

§ 19. Ægtefælle eller børn kan med Randers Kommunes godkendelse indtræde

i kørselskontrakten i stedet for entreprenøren.

Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis

Randers Kommune godkender den nye entreprenør.

§ 20. Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning,

hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere overtrædelse af kontraktens

bestemmelser.

Stk. 2. Randers Kommune kan endvidere opsige kontrakten med fire ugers varsel,

hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage,

at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde.

Stk. 3. Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse efter

stk. 2 eller § 1, stk. 5, indbringe opsigelsen for den i § 21 nævnte voldgiftsret.

Medmindre voldgiftsretten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse

opsættende virkning.

Stk. 4. Såfremt byderens tilladelse efter Taxiloven eller Busloven tilbagekaldes

af kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed

uden varsel.

4.10 Voldgift

§ 21. Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling,

kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret.

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.

Stk. 2. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring

af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af parterne udpeger

en voldgiftsmand.

.

32


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stk. 3. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14

dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger

præsidenten for Vestre Landsret voldgiftsmanden.

Stk. 4. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte

sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter

rettens nedsættelse.

Stk. 5. Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige

erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling

til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover

pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger helt eller delvist.

, den / 2008

________________________________________________

Entreprenøren

Randers, den / 2008

________________________________________________

Randers Kommune

.

33


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

5 Beskrivelse af kørsel

Den udbudte kørsel omhandler kørselsordninger under både Børn og Skole og

Social- og arbejdsmarked, samt den siddende patientbefordring.

5.1.1 Børn og Skole

Under Børn og Skole udbydes:

• fast kørsel af handicappede børn til og fra skole til enten hjem eller SFO

(institutionskørsel)

• fast kørsel til specialklasser

• fast kørsel af to-sprogede elever

• variabel kørsel af skoleelever

Institutionskørsel Kørsel af handicappede børn til og fra skole omfatter transport til følgende

institutioner:

• Langå skole

• Firkløverskolen Mørke

• Firkløverskolen Paderup/Randers

• Firkløverskolen Låsby

• Firkløverskolen Jebjerg/Langå

• Vesterbakkeskolen

De fleste børn er psykisk handicappede og enkelte både psykisk og fysisk handicappede.

Det betyder samtidigt at langt de fleste af børnene kan transporteres

i almindelige personvogne og at det kun er enkelte børn der kræver biler, der

kan medtage kørestole mv.

Kørslen er som hovedregel kørsel mellem hjem og skole og efterfølgende kørsel

enten hjem eller til SFO.

Der gennemføres pt. ca. 60 faste ruter pr. år.

Specialklassekørsel Kørsel af elever til specialklasser omfatter alene kørsel til folkeskoler og

lignende i Randers Kommune. Eleverne er selvfungerende men har lettere adfærds-

og indlæringsvanskeligheder. Enkelte har lettere fysiske handicap.

.

34


Udbud af kommunale kørselsordninger

Transport af tosprogede

elever

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Specialklassekørslen planlægges for et år ad gangen og følger det almindelige

skoleår.

Der gennemføres pt. ca. 35 faste ruter pr. år.

Transport af to-sprogede elever er en ordning, der skal forhindre at alle tosprogede

elever går på den samme skole. Eleverne er selvfungerende og kræver

ikke nogen speciel behandling.

Eleverne hentes og afsættes centralt i forhold til deres bopæl og transporteres til

de pågældende skoler.

Nogle elever går i SFO på den samme skole, som de modtager undervisning på

og andre går på fritidshjem i nærmiljøet.

Der gennemføres pt. ca. 5 faste ruter pr. år.

Variabel kørsel Den variable kørsel bestilles ad hoc af forvaltningen. Det kan være skoleelever,

der brækker et ben og derfor skal transporteres til og fra skole i en periode.

Institutionskørsel for

skolebørn

Omfang og beskrivelse af de faste ruter

5.1.2 Social- og arbejdsmarked

Under Social- og arbejdsmarked

• fast kørsel af skolebørnehandicappede fra SFO til hjemadresser (institutionskørsel

for skolebørn)

• fast kørsel af voksen handicappede (institutionskørsel for voksne)

• fast kørsel af børnehandicappede (institutionskørsel for børn)

• faste kørsel i forbindelse med aflastning til Egehøj og fritidskørsel

• variabel kørsel i forbindelse med dels aflastningskørsel og ekstra fritidskørsel

af handicappede

Institutionskørsel for skolebørn omfatter hjemtransport af de elever, som beskrevet

under afsnit 5.1.1 er transporteret til SFO. Det drejer sig udelukkende

om elever med bopæl i Randers Kommune. Der er hjemtransport af elever fra

følgende skoler:

• Østervangsskolen/Solstrålen

• Firkløverskolen Jebjerg/Langå

• Firkløverskolen Mørke

• Firkløverskolen Paderup/Randers

• Søndermarkskolen

• Vesterbakkeskolen

• Tirsdalens Skole

• Djurslandsskolen???

.

35


Udbud af kommunale kørselsordninger

Institutionskørsel for

voksne

Institutionskørsel for

børn

Aflastningskørsel

Egehøj

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

I skoleferier og på fridage skal alle eleverne ligeledes transporteres til SFO.

Institutionskørsel for voksne er transport af voksen handicappede til institutioner

i Randers Kommune. Der er tale om hovedsageligt psykisk handicappede

men der transporteres også fysisk handicappede. Institutionskørsel for voksne

sker til følgende tre institutioner i Randers:

• Odinskolen

• Dronningborg

• Nyholm

Nogle af brugerne hentes uden for Randers kommune.

Institutionskørsel for børn er udelukkende transport til Lucernevejens børnehave.

Der er således tale om børnehavebørn men også enkelte mindre børn. Yngste

barn er pt. knap 2 år. Børnene hentes hjemme og bringes retur. Enkelte børn

kommer fra andre kommuner end Randers.

Egehøj er en aflastningsinstitution, der ligger i Romalt ved Randers. Institutionen

tilbyder aflastningspakker der består af:

• én hverdag pr. uge

• én weekend pr måned

Hvilken hverdag og hvilken weekend i måneden er ikke fast, men kan variere

fra uge til uge og måned til måned. Barnet hentes i skole eller SFO og bringes

til skole igen. Det er forældrene, der har kontakten til vognmanden og sørger

for at bestille vognen til de korrekte dage.

Aflastningspakken bevilges typisk for et år ad gangen.

Fritidskørsel Fast fritidskørsel er børn, der skal til svømning eller ridning eller lignende.

Børnene hentes i SFO og transporteres til fritidsaktiviteten og derefter til hjemadressen.

Variabel kørsel

Den faste fritidskørsel er som regel én gang om ugen og kørslen bevilges for et

år ad gangen. Der er ikke kørsel i ferier og på fridage.

Der kan forekomme ad hoc ture for kortere eller længere perioder. Det kan både

være aflastningskørsel eller kørsel til fritidsaktiviteter. Endelig administrere

Borgerservice ekstra kørsel for handicappede under Servicelovens § 117.

Variabel kørsel bevilges via forvaltningen og bestilles enten herfra eller fra en

af institutionerne.

Omfang og beskrivelse af de faste ruter

.

36


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

5.1.3 Siddende patientbefordring

Den siddende patientbefordring er udelukkende transport til læge eller speciallæge

i eller uden for Randers Kommune. Brugeren skal visiteres via Borger

Service i Randers Kommune. Det er Borgerservice, der står for bestillingen af

transporten.

Al siddende patientbefordring betragtes som variabel kørsel - dvs. der foreligger

ikke faste ruter, men kørslen varierer fra dag til dag og uge til uge.

Nedenstående tabel viser omfanget af den siddende patientbefordring i 2006.

Tabel 5.1 Den siddende patientbefordring i 2006. Ledsagere er hjælpere, plejepersonale eller familie.

Køretøjstype Beskrivelse

Antal

befordringer

Patienter Ledsagere Km

1, 2 og 3 Ambulant 3.801 4.964 599 28.998

1, 2 og 3 Hjemkørsel 34 47 10 254

4 og 5

Handicapbefordring

524 701 432 4.105

I alt 2006 4.359 5.712 1.041 33.357

Som det fremgår af tabellen, kan der foregå en vis form for samkøring. Samkøring

kræver dog planlægning og forekommer således kun i forbindelse med

transporter, bestilt i god tid.

Antallet af ledsagere er relativt højt. Ca. 18 % af patienterne medbringer en ledsager.

En ledsager er enten en hjælper, plejepersonale fra plejehjem eller familie.

Siddende patientbefordring omfatter kun førtids- og folkepensionister, der

af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlig transport.

Der arbejdes pt. i forvaltningen på at udvide den siddende patient befordring til

også at give pensionister i ydreområder lov til at benytte patientbefordring efter

Sundhedsloven selvom de kan benytte offentlig transport. Det drejer sig om

pensionister, der ikke har et lægehus i den by de bor, men en nærliggende by,

og derfor i nogle tilfælde er nødsaget til, at skulle tage bussen til Randers, og

her skifte til en bus, der kan transportere dem til den by, hvor deres læge bor.

Endelig overvejes at udlevere transportkort til borgere, der skal benytte transporttilbuddet

gennem en periode til den samme læge eller speciallæge. Hvis

ordningen indføres, vil det være brugeren selv, der bestiller entreprenøren til de

enkelte kørsler, men entreprenøren må kun gennemføre turen, hvis den er i

overensstemmelse med transportkortets oplysninger.

5.2 Brugerservice

Generelt skal chaufførerne yde en venlig og korrekt betjening af brugerne. Alle

brugere er visiteret til kørslen, men gruppen af brugere variere alt efter hvilken

kontrakt, der er tale om.

.

37


Udbud af kommunale kørselsordninger

Fast kørsel For den faste kørsel til institutionerne er der vigtigt at understrege, at der er tale

om nogle ganske særlige brugere. Alle er henvist til specialskole fordi deres

udvikling er anderledes end almindelige mennesker. Derfor må man omgås

dem anderledes også når de transporteres.

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Brugerne er ikke mindre begavede, men opfatter og bearbejder oftest indtryk

fra omverdenen anderledes end almindelige mennesker. De mister ofte situationsfornemmelse

og har svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor

generelt, at chaufføren optræder stille og roligt og afholder sig fra at opdrage

eller rette på brugerne.

Opstår der problemer i forhold til brugernes adfærd i forbindelse med transporten

er det meget vigtigt at chaufføren og vognmanden søger råd og vejledningen

hos den pågældende institutions personale.

Aflevering af brugere skal ske til 3. person medmindre andet er aftalt.

Ved afhentning er det ikke altid alle brugere er klar. Chaufføren skal derfor minimum

vente 5 minutter før han må fortsætte turen og eventuelt efterlade brugeren

på afhentningsstedet. I tilfælde af, at brugeren efterlades, skal der straks

tages kontakt til institutionen og det skal sikres, at brugeren ikke efterlades alene.

Institutionerne tager initiativ til 2 gange årligt at afholde møde med entreprenører

og chauffører om gennemførelsen af kørslen. Der henstilles til at alle entreprenører

og chauffører deltager i møderne.

Variabel kørsel For nogle af de variable transporter gælder samme betragtning som ved den

faste kørsel, idet der er tale om samme gruppe brugere.

Ved den variable kørsel er der også tale om skoleelever til almindelig folkeskole

ligesom der forekommer transport af svært bevægelseshæmmede.

Den siddende patientbefordring er generelt syge mennesker, og der skal derfor

udvises hensynsfuldhed og forståelse.

5.3 Køretøjstyper

Der kan bydes med 5 forskellige vogntyper:

Sedan - type 1

Vognen skal have plads til 3 personer ekskl. fører og være udstyret med mindst

4 indgangsdøre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage,

svarende til mindst 1 sammenklappelig kørestol.

Stationcar - type 2

Vognen skal have plads til 3 personer ekskl. fører og være udstyret med mindst

4 indgangsdøre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage,

svarende til mindst 2 sammenklappelige kørestole.

.

38


Udbud af kommunale kørselsordninger

P:\66800A\3_Pdoc\DOC\Udbudsmateriale\JGL0000166_verD.DOC

Stor taxi - type 3

Vognen skal have plads til mindst 5 personer ekskl. fører. Vognen skal være

udstyret med hjælpetrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold

til samtlige siddepladser. Vognen skal have plads til bagage, svarende til

mindst 1 sammenklappelig kørestol.

Liftvogn - type 4

Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere

kørestole med en maksimal størrelse inkl. bruger på (længde × bredde)

1.450 × 800 mm. Der skal være plads til mindst 1 kørestol samt mindst 4 siddepladser

til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestol skal placeres fremadrettet.

Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde × bredde) 1.200 × 800

mm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være

afkørselsstop på liften.

Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde

× bredde) 1.260 × 850 mm.

Bilen skal medbringe en transportstol.

På tilbudsblanketten skal det oplyses, om vognen medbringer trappemaskine.

Høj liftvogn - type 5

Vognen skal være forsynet med motordrevet udvendig lift, og indrettet til at

kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse inkl. bruger på (længde

× bredde) 1.450 × 800 mm. Der skal være plads til mindst 2 kørestole samt

mindst 6 siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres

fremadrettet.

Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde × bredde) 1.350 × 900

mm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være

afkørselsstop på liften.

Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde

× bredde) 1.700 × 900 mm.

Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 1.800 mm.

Bilen skal medbringe en transportstol.

På tilbudsblanketten skal det oplyses, om vognen medbringer trappemaskine.

.

39

More magazines by this user
Similar magazines