Abonnementsvilkår fibernet - Ikast El

ikastvaerkerne.dk

Abonnementsvilkår fibernet - Ikast El

Abonnementsvilkår

fibernet

Ikast Værkerne Fibernet A/S

- et selskab i Ikast Værkerne

Europavej 2, 7430 Ikast, tlf: 96600033


Indholdsfortegnelse

Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

1. Definitioner....................................................................................................... 2

2. Abonnementsaftalen .......................................................................................... 4

3. Fortrydelsesret for privatkunder .......................................................................... 4

4. Abonnementsaftalens parter ............................................................................... 4

4.1 Parternes rettigheder og pligter ...................................................................... 4

4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger ................................................. 4

4.3 Generelle personlige oplysninger .................................................................... 5

4.4 Indhentning af kreditoplysninger .................................................................... 5

5. IV Fibernet’s ydelser .......................................................................................... 6

6. Kvalitets- og serviceniveau ................................................................................. 7

7. IV Fibernet’s ejendomsret til udstyret .................................................................. 7

8. Kundens forpligtelser ......................................................................................... 7

8.1 Brug af Fibernetadgangen .............................................................................. 7

8.2 Forbud mod indgreb i Fiberforbindelsen og Fiberboksen ..................................... 8

8.3 Kundens tilslutning af eget udstyr ................................................................... 9

9. Priser ............................................................................................................. 10

10. Betaling ........................................................................................................ 10

11. Kundens misligholdelse (IV Fibernet’s lukkeret) ................................................. 11

12. IV Fibernet’s misligholdelse ............................................................................. 12

12.1 Afslag i Abonnementsafgiften ..................................................................... 12

12.2 Erstatningsansvar ..................................................................................... 12

12.3 Force majeure .......................................................................................... 13

13. Opsigelse ...................................................................................................... 13

14. Ændring af abonnementsvilkår og priser ........................................................... 14

15. Overdragelse ................................................................................................ 14

16. Tvister og klager ........................................................................................... 14

17. Ikrafttrædelse ............................................................................................... 15

1


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S [IV Fibernet]

1. Definitioner

Med Abonnement mener vi en aftale mellem IV Fibernet og Kunden om Kundens adgang til

Fibernet.

Med Abonnementsafgift mener vi den afgift, som en Kunde løbende skal betale for at være

tilsluttet Fibernet og få adgang til de tjenester, som Altibox leverer.

Med Abonnementsaftale mener vi en aftale mellem IV Fibernet og Kunden om Kundens

adgang til Fibernet.

Med Abonnementsvilkår mener vi de vilkår, der gælder for abonnementet på en

fiberforbindelse.

Med Arbejdsdag eller Hverdag mener vi mandag til fredag, bortset fra helligdage,

juleaftensdag, nytårsaftensdag, den 1. maj og grundlovsdag.

Med Dag mener vi kalenderdag.

Med Fiberboks mener vi den eller de bokse, som IV Fibernet installerer hos Kunden og/eller

Lejeren, og som udgør grænsefladen mod Fibernet og tilhører IV Fibernet.

Med Fiberforbindelse mener vi den fiberoptiske forbindelse, der både udgør det yderste led i IV

Fibernet’s Fibernet og koblingspunktet med Fiberboksen hos Kunden eller Lejeren. IV Fibernet

ejer Fiberforbindelsen.

Med Fibernet mener vi IV Fibernet’s fiberoptiske netværk.

Med Fibernetadgang mener vi selve adgangen til Fibernet, hvormed Kunden kan bestille

tjenester.

Med Fibernet Installation mener vi installationen af Fiberforbindelsen, der omfatter

opsætning af en Fiberboks samt tilslutning til og aktivering af Fiberforbindelsen.

2


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Med Installationsadresse mener vi den adresse, hvor Kunden ønsker, at tilslutningen til

Fibernet skal etableres.

Med Kunde mener vi den person eller juridiske enhed, som har indgået abonnementsaftale om

adgang til Fibernet fra IV Fibernet.

Med Lejer mener vi en fysisk person, der i henhold til Leveringsaftalen har Fibernetadgang på

grundlag af en separat Fiberforbindelse til en separat Fiberboks på Lejerens særskilte

Installationsadresse, jf. pkt. 4.5.

Med Leveringsaftale mener vi en særskilt aftale om Tilslutning til Fibernet med tilhørende

betingelser, bilag og tillæg.

Med Oprettelsesgebyr mener vi den afgift, som en Kunde skal betale for at oprette et

Abonnement, hvis Fibernetadgangen og Fiberboksen allerede er installeret og derfor blot skal

aktiveres på den pågældende Installationsadresse.

Med Ordrebekræftelse mener vi IV Fibernet’s skriftlige accept af Kundens bestilling

vedrørende Tilslutning til Fibernet – herunder priser og forventet leveringstid.

Med Tilslutning mener vi den samlede Fibernet Installation, som IV Fibernet leverer.

Med Tilslutningsafgift mener vi den afgift, som en Kunde skal betale for Tilslutning til

Fibernet, når selve Fibernetadgangen skal etableres.

Med Tjenester mener vi de tjenester, som Altibox leverer til Kunderne via Fibernet fra IV

Fibernet i henhold til Abonnementsaftalen.

Med Udstyr mener vi det udstyr, f.eks. Fiberboksen, der tilhører IV Fibernet, og som IV

Fibernet stiller til rådighed for Kunden og/eller Lejeren i henhold til Leveringsaftalen.

Med Velkomstbrev mener vi det brev og materiale, som Kunden modtager ved aktivering af

Fiberforbindelsen.

3


2. Abonnementsaftalen

Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Når Kunden har bestilt et Abonnement hos IV Fibernet og modtaget en Ordrebekræftelse,

foreligger der en bindende Abonnementsaftale om Kundens Fibernetadgang. Disse

Abonnementsvilkår gælder for denne aftale.

En gyldig Abonnementsaftale med IV Fibernet forudsætter, at Kunden er over 18 år. I modsat

fald skal forældre eller værge skrive under.

Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med IV Fibernet, får Kunden og/eller Lejeren adgang

til levering af Tjenester via Fibernet fra IV Fibernet. Kunden og/ eller Lejeren indgår selv aftale

direkte med Altibox, der har indgået aftale med IV Fibernet om at levere Tjenester til deres

Kunder via Fibernet fra IV Fibernet.

3. Fortrydelsesret for privatkunder

Hvis Kunden er privatkunde (ikke-erhvervsdrivende), kan Kunden fortryde

Abonnementsaftalen indtil 14 dage efter, at Kunden har modtaget Ordrebekræftelsen.

Hvis Kunden i forbindelse med Abonnementsaftalen har accepteret, at IV Fibernet påbegynder

Tilslutningen af Fibernetadgangen inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder Kundens

fortrydelsesret, når IV Fibernet indleder arbejdet.

4. Abonnementsaftalens parter

4.1 Parternes rettigheder og pligter

Kunden er i enhver henseende ansvarlig for at overholde Abonnementsvilkårene. Kunden

hæfter personligt for alle betalinger i henhold til Abonnementsaftalen. Det gælder også i de

tilfælde, hvor der er registreret en betaler som er forskellig fra Kunden, jf. pkt. 4.2, eller én

eller flere Lejere, jf. pkt. 4.5.

Abonnementet må kun bruges til levering af Tjenester på Kundens Installationsadresse og/eller

til en eventuel Lejer og Lejers Installationsadresse.

4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger

Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med IV Fibernet, skal Kunden oplyse navn og

adresse til IV Fibernet. Boligforeninger og andre foreninger skal endvidere angive en

kontaktperson.

4


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Hvis IV Fibernet og Altibox skal sende regninger til en anden adresse (betalingsadresse) end

Kundens egen Installationsadresse, skal Kunden oplyse denne adresse til IV Fibernet og

Altibox.

Kunden skal efter IV Fibernet’s anmodning dokumentere, at oplysningerne er rigtige. IV

Fibernet kan kræve, at Kunden viser bopælsattest og/eller billedlegitimation, hvis IV Fibernet

vurderer, at det er nødvendigt.

Kunden skal straks meddele Adresseændring og flytning til IV Fibernet. IV Fibernet betragter

altid flytning som en opsigelse af Abonnementsaftalen. Uanset om en ny beboer flytter ind og

ønsker en ny Abonnementsaftale, hæfter Kunden for den gældende Abonnementsaftale, indtil

Kunden har givet IV Fibernet besked om flytning, og Abonnementsaftalen er opsagt.

4.3 Generelle personlige oplysninger

IV Fibernet er ansvarlig for kunderegistret og håndtering af de personlige oplysninger, som

Kunden afgiver til IV Fibernet. IV Fibernet registrerer udelukkende oplysningerne om Kunden

som grundlag for drift af Fibernet, fakturering af Kunden, overholdelse af forpligtelser i

henhold til gældende lovgivning, Tilslutning, administration, kundeprofilering og

markedsanalyse i forbindelse med forretnings- og produktmæssig udvikling samt

markedsføringsformål. IV Fibernet behandler oplysningerne i overensstemmelse med

gældende lovgivning og god databehandlingsskik.

IV Fibernet forbeholder sig ret til at anmode Kunden om at oplyse sit CPR-nummer. IV

Fibernet forbeholder sig ligeledes ret til at kontakte Kunden via adresseret

markedsføringsmateriale om nye produkter, tjenesteydelser, tilbud m.v. for derved at gøre IV

Fibernet’s produkt til Kunden så optimalt og individuelt tilpasset som muligt.

4.4 Indhentning af kreditoplysninger

Når Kunden skriver under på Abonnementsaftalen, siger Kunden ja til, at IV Fibernet til enhver

tid kan indhente kreditoplysninger om Kunden til brug for en kreditvurdering. IV Fibernet

forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn at nægte at indgå en aftale med Kunden.

4.5 Registrering af Lejer

Der kan i følgende tilfælde registreres Lejer(e), der er forskellig fra Kunden, hvis 1) Kunden er

en Boligforening eller et boligselskab, og Lejeren er lejer eller fremlejer den omhandlede

5


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

ejendom og evt. et medlem af den pågældende boligforening eller 2) i særlige tilfælde, hvis IV

Fibernet vurderer, at der er tale om en Lejer.

5. IV Fibernet’s ydelser

IV Fibernet’s ydelser i henhold til Abonnementsaftalen består i drift og vedligeholdelse af

Fibernet og selve Fibernetadgangen.

IV Fibernet står for drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernet. Udgangen på Fiberboksen

hos den enkelte Kunde eller Lejer udgør grænsefladen mellem Fibernet og Kunden/Lejerens

eget udstyr. IV Fibernet står for almen drift og vedligeholdelse af Fibernet til og med denne

grænseflade.

I det omfang IV Fibernet har stillet yderligere Udstyr til rådighed, står IV Fibernet også for at

vedligeholde dette. IV Fibernet påtager sig intet ansvar for Kundens eget udstyr eller øvrigt

udstyr stillet til rådighed af tredjemand – herunder bl.a. support og konfiguration af dette

udstyr.

IV Fibernet forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Fibernetadgangen for at foretage

vedligeholdelse, opgraderinger og service. Hvis IV Fibernet vurderer, at det er nødvendigt at

afbryde Fibernetadgangen, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. IV Fibernet vil så

vidt muligt varsle Kunden om planlagte afbrydelser på www.iev.dk eller pr. brev. Kunden er

ikke berettiget til at få et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften (jf. pkt. 14) eller

anden kompensation på baggrund af en sådan afbrydelse.

IV Fibernet har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning

og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Kunden er indforstået

med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Kundens eget udstyr ændres.

IV Fibernet er ikke forpligtet til at ombytte, tilbagekøbe eller på anden måde kompensere

Kunden, hvis sådanne ændringer foretages på Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr,

således at Kundens eget udstyr bliver uanvendeligt på Fiberforbindelsen.

IV Fibernet har indgået aftale med Altibox, der har fået ret til at levere deres Tjenester til de

Kunder/Lejere, der ønsker at købe Altiboxs Tjenester. IV Fibernet påtager sig intet ansvar for

6


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Altiboxs levering af Tjenester til Kunderne. Altibox står for kundeservice i relation til de

Tjenester, som Altibox leverer til Kunderne.

6. Kvalitets- og serviceniveau

Hvis der opstår afbrydelser af Fibernetadgangen, skal IV Fibernet afhjælpe afbrydelsen på

bedst mulig vis inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor Kunden, Lejeren eller Altibox har

anmeldt fejlen. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid, mandag-

fredag mellem kl. 8.00-16.00, og påbegyndes så vidt muligt inden for 8 timer, efter at Kunden,

Lejeren eller Altibox har anmeldt fejlen.

Kunden skal sikre, at IV Fibernet i forbindelse med fejlsøgning og fejlretning hurtigst muligt

kan få uhindret adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer på Installationsadressen.

Kunden forpligter sig til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i

Kundens eget udstyr og installationer på Installationsadressen. Grænsen for IV Fibernet’s

ansvar for fejlretning er den Fiberboks, som IV Fibernet har installeret. IV Fibernet yder ikke

service og support på Kundens eget tilkoblede udstyr, interne netværk mv. eller Altiboxs

produkter og Tjenester.

Kunden skal betale IV Fibernet for forgæves udført arbejde efter regning, hvis det efter IV

Fibernet’s forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes IV Fibernet’s forhold, men

derimod Kundens forhold og/eller tredjemands forhold, eller hvis fejlen stammer fra Kundens

eget udstyr (eksempelvis netkort, pc, router, tv, digitalmodtager eller andet tilkoblet udstyr),

jf. pkt. 11.

7. IV Fibernet’s ejendomsret til udstyret

IV Fibernet stiller det Udstyr, der er anført i Abonnementsaftalen, til rådighed for Kunden i

forbindelse med etableringen af Fibernetadgangen. IV Fibernet har den fulde ejendomsret over

Udstyret og Fiberforbindelsen, og Kunden må derfor ikke disponere over Udstyret og

Fiberforbindelsen (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) eller foretage indgreb i det.

8. Kundens forpligtelser

8.1 Brug af Fibernetadgangen

Kunden har alene ret til at anvende Fibernetadgangen til at få Tjenester fra Altibox, som har

indgået aftale om levering af Tjenester med IV Fibernet.

7


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Kunden skal stille nødvendig elforsyning til rådighed for drift af den af IV Fibernet installerede

fiberboks, i form af en 240 volt stikkontakt indenfor en afstand af 1 meter fra fiberboksen.

Kunden skal sikre, at Kunden benytter adgangen til IV Fibernet’s Fibernet på en måde, der

ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken på Fibernettet. Sker

sådanne forstyrrelser m.v., skal Kunden straks sørge for at ændre situationen, f.eks. regulere

ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til IV

Fibernet’s Fibernet. Kunden står selv for etablering af den fornødne datasikkerhed, og IV

Fibernet kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge af brud på datasikkerhed.

Kunden/Lejeren må ikke lade andre end medlemmer af Kundens husstand eller husstandens

gæster (i sædvanligt omfang) benytte Fibernetadgangen. Kunden/Lejeren må ikke videresælge

Fibernetadgangen til andre eller få leveret Tjenester via Fibernetadgangen fra andre end

Altibox.

Kunden er ansvarlig over for IV Fibernet for, at Kunden/Lejeren eller andre, Kunden måtte give

adgang, benytter Fibernetadgangen i overensstemmelse med Abonnementsaftalen.

8.2 Forbud mod indgreb i Fiberforbindelsen og Fiberboksen

Kunden eller andre må ikke foretage ændringer af eller andre former for indgreb i

Fiberforbindelsen og Udstyret. IV Fibernet står for enhver form for drift og vedligeholdelse af

Udstyret.

Kunden skal følge IV Fibernet’s råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret.

Fra det tidspunkt, hvor IV Fibernet leverer udstyret til Kunden, og indtil IV Fibernet’s i givet

fald har nedtaget Udstyret, bærer Kunden risikoen for et eventuelt tab af eller skade på

Udstyret.

Lyslederkabler, og dermed fiberforbindelsen, er følsomme over for mekanisk overlast. Et

lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, køres eller graves over, trækkes eller hives

kraftigt i eller i øvrigt belastes unødigt. Fiberboksen og fiberkablet bør behandles med omhu.

IV Fibernet gør opmærksom på, at der på grund af usynligt laserlys er risiko for alvorlige

øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller hvis Fiberboksen og andet

Udstyr åbnes og skilles ad.

8


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Udstyr opsat hos Kunden og/eller Lejeren såsom fiberboks og fiberkabel på ejendommen skal

være omfattet af Kundens og/eller Lejerens indboforsikring.

Foretager Kunden eller Lejer bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af

Fiberboksen, skal IV Fibernet foretage flytningen for Kundens regning, jf. pkt. 5.2 i

Leveringsbetingelserne. Hvis Kunden er årsag til, at Fiberforbindelsen bliver beskadiget,

genetablerer IV Fibernet Fiberforbindelsen for Kundens regning.

Kunden betaler selv eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og

lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. Dette er ikke

inkluderet i prisen.

8.3 Kundens tilslutning af eget udstyr

Kunden skal sikre, at Kundens udstyr, der tilsluttes IV Fibernet’s Fibernet, er CE-mærket i

overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid

gældende lovgivning. Samtidig skal Kunden sikre, at Kundens udstyr er beregnet til at kunne

tilsluttes til IV Fibernet’s Fibernet, og at Kundens udstyr bruges i overensstemmelse med sit

formål.

Kunden er ansvarlig for eget udstyr. Kunden er indforstået med, at IV Fibernet ikke er

forpligtet til at supportere, servicere, ombytte eller på anden måde kompensere Kunden, hvis

Kundens eget udstyr (eksempelvis tv, video, dvd, pc, router, telefon, digital modtager, trådløst

netværk, mv.) ikke fungerer på Fiberforbindelsen på grund af system- og/eller

hardwaretekniske problemer eller andre årsager. Det samme gælder, hvis kundens eget udstyr

bliver uanvendeligt på Fiberforbindelsen på grund af ændringer på Fiberforbindelse og/eller i

det leverede Udstyr.

Kunden forpligter sig til straks at koble eventuelt forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe

andre relevante modforanstaltninger, hvis Kundens udstyr, herunder interne net, der tilsluttes

IV Fibernet’s Fibernet, giver anledning til forstyrrelser i Fibernet på grund af fejl eller lignende i

udstyret.

9


9. Priser

Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

IV Fibernet’s priser på det tidspunkt, hvor IV Fibernet og Kunden indgår aftalen, fremgår af IV

Fibernet’s gældende prisliste, som Kunden kan få på www.iev.dk eller ved at ringe til IV

Fibernet’s kundecenter.

Kunden skal betale for Abonnementet i overensstemmelse med IV Fibernet’s og Altibox til

enhver tid gældende prisliste og betalingsterminer. IV Fibernet varsler ændringer af priser eller

vilkår til ugunst for Kunden mindst en måned før, de træder i kraft.

Altibox opkræver Tilslutningsafgift og Oprettelsesgebyr samt Abonnementsafgift på vegne af IV

Fibernet. Derudover opkræver IV Fibernet specifikke gebyrer for engangsydelser som f.eks.

fejlretning som følge af Kundens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af Fiberboks,

m.v.

10. Betaling

Opkrævninger af abonnementsafgift sker ved, at Altibox på vegne af IV Fibernet sender en

faktura, hvor betalingsfristen er angivet.

IV Fibernet opkræver Tilslutningsafgift eller Oprettelsesgebyr i forlængelse af tilslutning eller

oprettelse. Altibox opkræver på vegne af IV Fibernet Abonnementsafgift fra det tidspunkt, hvor

Fibernetadgangen er leveret. Kunden betaler månedsvis forud.

IV Fibernet opkræver eventuelle øvrige gebyrer bagud. IV Fibernet er berettiget til uden

forudgående varsel at opkræve et rimeligt fastsat faktureringsgebyr af Kunden. IV Fibernet

kan opkræve et ekstra gebyr, hvis Kunden ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Hvis Kunden betaler for sent, må IV Fibernet og Altibox opkræve morarenter fra

betalingsfristens udløb, og indtil Kunden betaler. Opkrævning af morarenter sker i henhold til

rentelovens bestemmelser.

IV Fibernet og Altibox må derudover opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve/e-

mails samt hvis nødvendigt, inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. IV Fibernet har ret til

at lukke for Fibernetadgangen, indtil Kunden har betalt og til at kræve genåbningsgebyr, når

Fibernetadgangen efterfølgende skal åbnes.

Kunden kan ikke stille sit Abonnement i bero i kortere eller længere perioder.

10


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

11. Kundens misligholdelse (IV Fibernet’s lukkeret)

I tilfælde af, at Kunden misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til

Abonnementsaftalen, kan IV Fibernet hæve Abonnementsaftalen og/eller afbryde Kundens

Fibernetadgang.

Væsentlig misligholdelse er bl.a. følgende forhold:

Kunden betaler ikke opkrævning af Tilslutningsafgift eller Oprettelsesgebyr rettidigt.

Kunden betaler ikke Abonnementsafgift m.v. efter, at IV Fibernet og/eller Altibox har

sendt et rykkerbrev. Kunden undlader, selv om IV Fibernet har gjort krav om det, at

sørge for at stoppe misbrug af Fibernet eller at afhjælpe andre forstyrrelser m.v. af

trafikken i Fibernet, jf. pkt. 8.1.

Kunden foretager væsentlige indgreb i IV Fibernet’s Udstyr og Fiberforbindelse eller

undlader, selvom IV Fibernet har gjort krav om det, at ophøre med mindre væsentlige

indgreb heri, jf. pkt. 8.2.

Kunden undlader, selvom IV Fibernet har gjort krav om det, at afbryde tilslutning af

udstyr og lignende, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til

forstyrrelser i IV Fibernet’s Fibernet, jf. pkt. 8.3.

Kunden afskærer IV Fibernet fra at få adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer

med henblik på fejlsøgning m.v., jf. bl.a. pkt. 6.

Kunden undlader, selvom IV Fibernet har gjort krav om det, at ophøre med videresalg

af Fibernetadgangen eller at ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug

af Fibernetadgangen.

En Kunde, der væsentligt har misligholdt Abonnementsaftalen ved at undlade at betale

forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med IV Fibernet om Abonnement på

Fibernetadgang, før gælden er betalt.

Hvis IV Fibernet afbryder Kundens Fibernetadgang på grund af Kundens misligholdelse,

medfører det ikke afslag i Abonnementsafgiften for den pågældende periode.

11


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Hvis Kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel

forfalden gæld, foretager IV Fibernet hurtigst muligt genåbning af Kundens Fibernetadgang. IV

Fibernet er berettiget til at opkræve et gebyr for dette.

Kunden er ansvarlig for erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab

som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Kunden eller nogen, som Kunden har

ansvaret for, herunder for beskadigelse af IV Fibernet’s Udstyr og Fiberforbindelse.

12. IV Fibernet’s misligholdelse

12.1 Afslag i Abonnementsafgiften

IV Fibernet yder et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften for en bestemt periode, hvis

der opstår fejl i IV Fibernet’s Fibernetadgang, der medfører, at Kundens forbindelse til IV

Fibernet’s Fibernet bliver afbrudt. Fejlen skal være forårsaget af IV Fibernet’s forhold for, at

Kunden kan få afslag i Abonnementsafgiften, og Kunden skal selv henvende sig til IV Fibernet.

IV Fibernet yder kun forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften, hvis Kunden har været

uden funktionsdygtig Fibernetadgang i samlet mere end tre døgn pr. kalendermåned. IV

Fibernet trækker beløbet fra i den efterfølgende opkrævning af Abonnementsafgift. Afbrydelser

som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgraderinger og lignende former for

midlertidige afbrydelser berettiger dog aldrig Kunden til forholdsmæssigt afslag i

Abonnementsafgiften, jf. pkt. 5.

12.2 Erstatningsansvar

IV Fibernet er ansvarlig for erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for

tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af IV Fibernet eller nogen, som IV

Fibernet har ansvaret for. IV Fibernet er ikke erstatningsansvarlig for:

tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring IV Fibernet’s

Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, som IV Fibernet vurderer er nødvendige af

tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af

tilsynsmyndighederne. Den eneste undtagelse er, hvis IV Fibernet ikke har forsøgt at

begrænse ulemperne herved

indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og tab af data,

12


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

tab som følge af, at Fibernetadgangen ikke kan benyttes som forudsat i disse vilkår

tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre

der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed

tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som

følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.

tab som følge af at uvedkommende får adgang til Kundens data og/eller systemer.

tab på grund af manglende levering af Tjenester (i henhold til den aftale, som Kunden

har indgået med Altibox, jf. bl.a. pkt. 5 og pkt. 11), hvis IV Fibernet lukker

Fibernetadgangen.

Altibox forhold eller mangler ved Tjenester og andre services, udstyr, mv., som skyldes

Altibox eller øvrig tredjepart.

12.3 Force majeure

IV Fibernet er ikke forpligtet til at give afslag i Abonnementsafgiften eller betale erstatning, jf.

pkt. 12.1 og 12.2, hvis den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes Force majeure.

Force majeure er alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre,

oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt

strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere.

13. Opsigelse

Abonnementsaftalen er uopsigelig i seks måneder fra leveringstidspunktet af

Fibernetadgangen, jf. pkt. 2.

Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med et varsel på løbende måned + 30 dage til

udgangen af en måned,– dog tidligst til bindingsperiodens udløb. Kunden kan mod betaling af

et beløb, der dækker Abonnementsafgift frem til bindingsperiodens udløb og ethvert andet

skyldigt beløb træde ud af Abonnementsaftalen med omgående virkning.

Kunden hæfter for betalingen af Abonnementet, indtil Abonnementsaftalen ophører.

13


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Når IV Fibernet varsler ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 14, kan Kunden dog i

varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel

på mindst 14 dage, uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer til gunst for Kunden kan

gennemføres uden forudgående varsel.

IV Fibernet har ret til at opsige Abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst tre måneders

varsel, herunder ved IV Fibernet’s ophør med driften af Fibernet. Derudover kan IV Fibernet

opsige Abonnementsaftalen uden varsel, hvis Kunden misligholder aftalen, og

Fibernetadgangen derfor er afbrudt, jf. pkt. 11.

14. Ændring af abonnementsvilkår og priser

IV Fibernet kan ændre disse Abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår samt

Abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst en måned, før ændringen

træder i kraft.

IV Fibernet varsler ændringerne over for Kunden ved enten at annoncere på www.iev.dk, i

landsdækkende dagblade eller ved at sende en skriftlig meddelelse, evt. i forbindelse med en

faktura eller pr. e-mail. Er der tale om væsentlige ændringer, skriver IV Fibernet altid til

Kunden.

IV Fibernet kan foretage ændringer uden at varsle Kunden forinden, hvis der er tale om

ændringer, som udelukkende er til fordel for Kunden. Det gælder f.eks. prisreduktioner. IV

Fibernet kan ændre engangsafgifter, herunder Tilslutningsafgifter og Oprettelsesgebyrer, ved

at opdatere IV Fibernet’s prislister. Her behøver IV Fibernet ikke at varsle Kunden forinden.

15. Overdragelse

IV Fibernet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i denne Leveringsaftale til

et andet selskab i koncernen eller en anden virksomhed.

16. Tvister og klager

Hvis der opstår en tvist mellem Kunden og IV Fibernet om forhold, der udspringer af

Leveringsaftalen, kan Kunden klage til IV Fibernet. IV Fibernet træffer som udgangspunkt

afgørelse i sagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. Kunden kan indbringe IV

Fibernet’s afgørelse for Teleankenævnet:

14


Abonnementsvilkår for Ikast Værkerne Fibernet A/S

Nørre Voldgade 48, st.

1358 København K

Tlf. 33 18 69 00

Hvis Teleankenævnet ikke mener, at de har kompetence til at behandle en indbragt klage, vil

Teleankenævnet i muligt omfang sende klagen til den rette myndighed.

Begge parter kan i øvrigt indbringe Tvister for de almindelige domstole efter gældende regler

på området.

17. Ikrafttrædelse

Disse abonnementsvilkår træder i kraft den 22. september 2009.

Således vedtaget af bestyrelsen i Ikast Værkerne Fibernet A/S, 22. september.

Bestyrelsen

Hans Peder Nielsen Bjarne Andersen

Kurt Hansen Morten Christensen Dorte Emborg Mejer

15

Similar magazines