Kommunerne kan løfte landdistrikterne - KTC

ktc.dk

Kommunerne kan løfte landdistrikterne - KTC

Teknik & Miljø / December 2012

TEMA:PLANLæGNING

Kommunerne

kan løfte

landdistrikterne

med ny landdistriktsbestemmelse

12


Teknik & Miljø / December 2012

TEMA: PLANLæGNING

Regeringen indgik for nylig en meget ambitiøs aftale om ændring af

planloven. Heri indsættes en ny landdistriktsbestemmelse, der giver

kommunerne et helt nyt værktøj til at støtte den gode ide.

Af | Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S)

Krisen har været hård ved vore landdistrikter

og yderområder, omfanget af ”til salg

skilte”, lukkede fabrikker og tomme huse

eksploderede, da krisen satte ind i 2008.

Siden har Danmark mistet mere end 160.000

arbejdspladser, heraf lå en stor del i vore

yderområder.

Det er den virkelighed, som landets

kommuner ser i øjnene hver dag, og der er

ikke nogen lette løsninger. Men det betyder

ikke, at der ikke er løsninger. Som minister

for by, bolig og landdistrikter har jeg mødt

utallige fagfolk, ildsjæle, erhvervsfolk og

kommunale politikere og planlægningsfolk.

Fælles for dem er, at de har troen på, at der

kan gøres noget og lysten til at forsøge. Den

lyst og tro gør jeg som minister alt for at understøtte,

for de bedste løsninger på lokale

udfordringer er næsten altid netop lokale.

I sidste måned indgik regeringen aftale

om en planlovsændring, der giver kommunerne

bedre planlægningsmuligheder, som

de har efterlyst. For at gøre det lettere at

drive virksomhed, indfører vi en ny ”landdistriktsbestemmelse”

i planloven. Med den

i hånden vil kommunerne fremover kunne

tillægge udviklingshensynet særlig vægt

ved vurderingen af ansøgninger om landzonetilladelse.

Bestemmelsen giver blandt

»

Fortsættes side 14

andet mulighed for at tillade, at overflødiggjorte

bygninger af enhver art kan anvendes

til erhverv samt, at erhvervsvirksomheder

etableret i disse bygninger efterfølgende

kan udvides. Det er dog en betingelse, at

kommunen i den enkelte sag vurderer, at

der er tale om et vanskeligt stillet landdistrikt.

Dette afgøres konkret ud fra overordnede

kriterier om faldende beskæftigelse,

begrænset pres på arealressourcen og/eller

nedgang i antallet af husstande. Bestemmelsen

giver dermed bedre mulighed for

at udnytte den ressource, tiloversblevne

bygninger udgør i landdistrikterne. Bestemmelsen

kan desuden anvendes i landzoneområder

inden for kystnærhedszonen.

Planlovsændringen betyder, at en smedemester

kan få tilladelse til at rykke ind i

en landejendom med bolig og virksomhed

på samme matrikel. Og det betyder også, at

et gammelt nedlagt mejeri kan overtages af

en grafisk virksomhed eller kan omdannes

til beboelse. Mulighederne er mange, men

det, der står helt centralt, er, at det er kommunerne,

der skal træffe den konkrete beslutning

Det er vigtigt, for det er nu engang

kommunens folk, der har fingeren på pulsen

med hensyn til lokalområdets situation og

udviklingsmuligheder.

13


Teknik & Miljø / December 2012

TEMA:PLANLæGNING

Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger

vedrørende landdistriktsbestemmelsen.

Det er jeg utroligt glad for, for det viser,

at initiativet er rigtigt. Blandt andet har

formanden for foreningen ”Landsbyerne i

Danmark”, Carsten Abild fra Otterup, udtalt,

at indførslen af en landdistriktsbestemmelse

i planloven er ét af de mest positive

tiltag, der er taget i nyere tid.

Den tidligere VK-regering valgte i 2011

at lempe planloven. 29 kommuner fik helt

særlige vilkår for at tillade opførelse af nye

helårsboliger i tilknytning til eksisterende

landsbyer, samt mulighed for at ansøge miljøministeren

om en særlig tilladelse til planlægning

inden for kystnærhedszonen. Efter

Socialdemokratiets mening var det hverken

logisk eller rimeligt, at nogle kommuner

skulle have lempeligere vilkår end de øvrige,

der i mange tilfælde står over for de præcis

samme landdistriktsudfordringer som de

29 udvalgte. Målet om lige muligheder er

en af hovedårsagerne til, at vi nu ændrer

FAKTA OM CARSTEN HANSEN,

SOCIALDEMOKRATIET:

• Danmarks første minister for By, Bolig

og Landdistrikter.

• Medlem af Folketinget siden 1998 og

har gennem årene bestridt en række

udvalgs- og tillidsposter for den socialdemokratiske

folketingsgruppe,

herunder i Folketingets Boligudvalg

2004-2005 og som gruppeformand

siden 2006.

• Politisk mærkesag: at få sat fokus på

udsatte boligområder og bæredygtig

udvikling i landdistrikterne.

• Carsten Hansen er udlært rørsmed og

har blandt andet været varmemester i

Odense 1989-1998.

14

planloven, så alle kommuner får samme rettigheder.

Men det, der vejer tungest er, at vi

faktisk forbedrer alle kommuners muligheder

for at skabe vækst i deres vanskeligt

stillede områder.

Men det er ikke kun i landdistrikterne,

der er brug for modig og fremsynet planlægning.

Områdefornyelse sikrer investeringer

til at igangsætte en økonomisk

udvikling i et byområde. Statens tilskud forudsætter,

at kommunerne samarbejder med

private parter som engagerede borgere,

virksomheder, foreninger og institutioner

om indsatsen. Dermed er områdefornyelsen

også en mulighed for at aktivere og udnytte

ressourcer i byområder og skabe nye

platforme for samarbejde og udvikling, der

rækker ud over områdefornyelsen.

I år har et af temaerne til byfornyelsens

forsøgs- og udviklingsmidler været

”De mindre byer og provinsbyers rolle og

udvikling”. Der er indkommet 26 ansøgninger

under dette tema, og det viser, at

kommunerne er klar til at påtage sig de nye

udfordringer. Ansøgningerne behandler

temaer som; Shrinking cities, nye funktioner

i funktionstømte bygninger, udvikling af ny

identitet og rolle samt aktivering af lokale

ressourcer.

Kulturarven er også et væsentligt

parameter i byernes udvikling og for en

forståelse af byernes placering, udseende

og indretning. De fleste danske byer går

tilbage til middelalderen og reflekterer på

forskellige måde skiftende tiders kultur og

strukturer f.eks. i gadeforløb og byggeskik.

Kulturarven, ikke mindst bygninger og mindesmærker,

indgår som vigtige elementer i

bybilledet. Det fremgår bl.a. af Kulturarvsstyrelsens

og Realdanias undersøgelse fra

2006 af danskernes holdning til kulturarven.

Resultaterne af undersøgelsen peger

på, at kulturarv er en vigtig ressource, der

udgør et stort potentiale for kommunernes

udvikling. Både borgere, virksomheder og

turister befinder sig godt i områder med en

»

Fortsættes næste side


Teknik & Miljø / December 2012

TEMA: PLANLæGNING

PRIVAT ERHVERV ENTREPRENØR RÅDGIVER OFFSHORE FORSYNING OFF. MYNDIGHED LANDBRUG

Byudvikling

Ejerlejligheder

Jordkøb

Rettigheder/

rådgivning

Skel

Udstykning

tydelig og højt profileret kulturarv. Den faste

kulturarv, herunder bygningskulturen, er

med til at skabe et spændende byrum, give

byerne identitet og fremhæve det unikke og

det særlige ved den enkelte by.

Denne regering har som et helt centralt

mål, at Danmark skal blive grønnere. Vores

samfund gennemgår i disse år en enorm

forandring. Flytningen fra land til by er en

kendsgerning, som betyder at både byer og

landdistrikter ændrer karakter. Klimaforandringer

og de demografiske ændringer stiller

desuden nye krav til, hvordan vi indretter

samfundet. Fra politisk hold skal vi sikre, at

den forandring, som allerede er i gang, bliver

bæredygtig – både miljømæssigt, økonomisk

og socialt.

Med en grøn omstilling af samfundet

kan vi løse to af de største udfordringer,

Danmark står over for lige nu. Den økonomiske

krise og klima- og miljøkrisen. Men

det behøver ikke at ske i to separate spor. Et

fokus på grøn innovation, energirenovering

BBR/lejemålsberegning

Byudvikling

Ejerlejligheder

Planlægning

Tinglysning

Udstykning

Bygnings-/

skelafsætning

Afsætning af

veje, broer mv.

Tekniks måling

GPS-måling

og klimatilpasning kan være med til både at

skabe nye arbejdspladser og et bedre miljø

til gavn for os alle.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

står i spidsen for at udvikle en ny national

social og grøn bæredygtig bypolitik.

Der vil blive udviklet en overordnet vision

for byernes udvikling, som kan fungere som

pejlemærke for at skabe grønne, trygge, udviklende,

ressourceeffektive og økonomisk

voksende byer.

Uanset om det er i by eller på land, så

starter og slutter udviklingen med det lokale

engagement – et engagement, som kun kan

blomstre, når kommunerne understøtter

det med god planlægning. Med planlovsændringerne

er der nu et nyt værktøj, som

jeg håber kommunerne vil bruge i den

fælles kamp for vækst og udvikling også i

landdistrikterne.

Vindmøller

Projekteringsgrundlag

Planlægning

Byudvikling

Visualisering

3D-scan

Olie/gas

Søopmåling

3D laserscanning

Havvindmøller

Nellemann

Survey A/S

Deklaration

Ledningsregistrering

Lodsejeraftaler

Ekspropriation

Taksation

Tinglysning

”Jeg har fået mange positive

tilbagemeldinger vedrørende

landdistriktsbestemmelsen.

Det er jeg utroligt glad for,

for det viser, at initiativet er

rigtigt.”

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær I/S er en af Danmarks største – og ældste – landinspektørvirksomheder.

I kraft af vores størrelse og medarbejdernes kompetencer dækker vi en lang række områder, som ligger uden for

landinspektørfirmaernes traditionelle virkefelt.

Hos Nellemann & Bjørnkjær har vi mange års erfaring med planlægningsopgaver, og råder nu over et team bestående

af fire kompetente planlæggere, som kan yde assistance i såvel små som store planopgaver. Vi er som det eneste

landinspektørfirma med i opløbet i det igangværende SKI-udbud “Arkitektydelser; Infrastruktur & Planlægning”.

Planlægning

Lodsejeraftaler

Ekspropriation

Vejudskillelse

Scanning

Visualisering

Tinglysning

FREDERIKSHAVN SKAGEN DRONNINGLUND AALBORG THISTED VIBORG LEMVIG www.nb.dk

Jordomlægning

Jordfordeling

Markkort

Fradragsarealer

Suppleringsjord

More magazines by this user
Similar magazines