INDHOLD - Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat

nralslevpastorat.files.wordpress.com

INDHOLD - Nørre Alslev og Nørre Kirkeby Pastorat

DE 8 SOGNE PÅ NORDFALSTER

KIRKEBLADET

Nr. Alslev · Nr. Kirkeby · Torkilstrup · Lillebrænde · Gundslev · Brarup · Stadager · Nr. Vedby - Gyldenbjerg

L

LKK

INDHOLD

En sund ånd i en sund krop ................. 2

Nyt fra sognene ..................................... 3

Gudstjenester ........................................ 8

Nr. 3 · 5. årgang 1. september - 1. december EFTERÅR 2012


2

PRÆSTEN HAR ORDET

En sund ånd i en sund krop

Jo, det er helt rigtigt: det plejer at hedde

”en sund sjæl i et sundt legeme”,

og med det motto menes der jo bl.a., at

tingene hænger sammen! Hvis den ene

del af os, kroppen eller sjælen, bliver syg,

så trækkes den anden del med ind i sygdommen.

At vi skal ses på som hele mennesker,

og hvis vi igen og igen bliver forkølede,

så skyldes det måske ikke bare

dårligt indeklima eller for kolde sko - men

måske også f.eks. et immunforsvar, der er

spændt til bristepunktet af et stresset liv.

Et stresset liv kan også for mange føre til

et overforbrug af fede usunde varer, slik,

kager etc., som der nu fra regeringens side

er lagt afgifter på i et forsøg på at mindske

forbruget. Her tænker jeg ikke på de

enkelte kilo, som vi alle helst vil undgå

at tage på, men direkte svær overvægt,

der gør et menneske sygt. Ligeledes er

der i vores samfund et overforbrug af alkoholske

drikke, som også kan gå hen og

blive en sygdom, som det tager lang tid

at blive helbredt for! Mange peger på, at

alkoholismen og dens konsekvenser ikke

er blevet taget alvorlig nok i forhold til andre

rusmidler. I Danmark skønnes der at

være omkring 250.000 mennesker, som

drikker for meget, dvs. over Sundhedsstyrelsens

genstandsgrænser. For ikke at

tale om ca. 60.000 børn, som lever i hjem

med alkohol.

Så er der også den gruppe, der måske ikke

er stressede, men drikker for meget,

og som langsomt glider over i alkoholens

helvede, hvor ”Kong Alkohol” langsomt

tager magten fra hele mennesket, piner

og plager den enkelte ved hele tiden at

”banke på” og ”forlange” at få ”sit stof”

og hvor flaskens ”ånd” kan være med til

at gøre kroppen til en usund og syg krop,

både fysisk og psykisk!

Også i kirken er det vigtigt, at vi ses på

som hele mennesker. Jesus var meget opmærksom

på det. Når han helbredte det

menneske, der stod foran ham, så handlede

det ikke bare om at borttrylle en fysisk

sygdom - Jesus gik altid et spadestik

dybere og så, at der ofte - måske altid! -

var en sammenhæng mellem kroppen og

ånden. Sprogbrugen var en anden dengang,

men sagen den samme: Jesus kunne

give en mand synet eller hørelsen eller

førligheden tilbage og sende manden af

sted med et ”Gå nu, og synd ikke mere!”

Det betyder på nutidsdansk, at Jesus så

på mandens fysiske defekt som udtryk for

brud i hans sjæl - som manglende overensstemmelse

mellem hans livs-førelse

og hans livs-bestemmelse. Og han sendte

manden af sted med et vink om fremover

at lytte godt til kroppens signaler, når han

levede sit liv videre.

I det meste af sidste århundrede har vi i

kirken været rigtigt dårlige til at lytte til

kroppens signaler. Kirken har været et

sted, hvor der er blevet stillet store forventninger

til folks intellekt - at gå i kirke

har været et stykke tænke-arbejde. Og

mens hjernen således har været på trosoverarbejde

i det sidste århundrede, er

kroppen blevet forsømt.

Nu, i de seneste år, er der begyndt at ske

en ændring i den holdning til at tro - en

stigende erkendelse af, at en sund ånd

fordrer en sund krop - at tro ikke bare er

en sag for hjernen. Vi skal gøre os umage

og tilstræbe, at sætte kroppen mere på

dagsordenen.

Jeg tror, at det er vigtigt, sideløbende med

den klassiske højmesse, som der bestemt

også kan sættes krop på i liturgien, (gudstjenesteformen),

hvor der er rum for det

højtidelige og rituelle, en prædiken, som

kan give noget at tænke over, og at sætte

kroppen mere på dagsordenen til arrangementer

og gudstjenester i kirken,

så vi kan ”komme i form igen”! Eksempler

herfra kan nævnes: Taizégudstjenester,

meditation med sindsro, retræter,

kirkevandringer, havnegudstjeneste, møllegudstjeneste,

baby- og småbørnssalmesang

og meget mere, hvor vi forsøger at

tage det alvorligt, at vi er skabte, ikke som

hjerner med vedhæftet krop, men som

hele mennesker, der også har brug for

pauser, ro, fordybelse, samtaler og bevægelse!

I mange af landets kirker, ja verdens kirker

holder fællesskabet Anonyme Alkoholikere,

A.A. til, for at samtale og støtte

hinanden i håb om, at bevare kampen

for ædruelig. (På Nordfalster i Gundslev

kirke). På A.A.´s fællesskabsmøder (eller

NA, AL ANON, ACA osv.) ca. 30.000 grupper

verden over arbejdes der med et såkaldt

”12-trinsprogram”, som mange kender

navnet på. Dette ”åndelige program”

er udarbejdet af AA´s grundlægger, Bill

Willson, der havde været alkoholiker siden

sine ungdomsår. Bill Willson forsøgte

selv at blive til et ”helt” menneske ved

at arbejde med sig selv, tro på Gud og

række hånden videre til andre, som er

AA´s formål.

For 10 år siden beskæftigede jeg mig

med at skrive om forholdet mellem AA´s

12-trinsprogram og ”den religiøse dimension

i det åndelige program”, herunder

Oxfordgruppebevægelse, belyst ud fra en

praktisk teologisk og kirkehistorisk kontekst.

Jeg fandt frem til, at grundlaget for

AA´s fællesskab var inspireret af 1930 érnes

kirkelige Oxfordgruppebevægelse,

som grundlæggerne af AA var en del af

og tog Oxfordgruppebevægelsens principper

med over i tilblivelsen af A.A.. Oxfordgruppebevægelsen

bliver bl.a. nævnt

i tv-serien MATADOR, hvor mange af byens

fine damer følger deres råd.

Formålet med A.A. er via ”programmerne”

at nå til en erkendelse og derved fjerne

benægtelsen af egen magtesløshed,

som indgår i alkoholikerens ”omvendelse”

og overdragelse af sit liv og sin helbredelse

(i ordets videste betydning) til

en ”højere magt”, som nogle vælger at

kalde (den kristne) Gud.

Ethvert AA møde afsluttes med en kropslig

bevægelse med en sindsrobøn, hvor

man tager hinanden i hænderne og beder

bønnen sammen: ”Gud giv mig sindsro til

at acceptere de ting jeg ikke kan magte,

mod til at ændre de ting, som jeg kan og

visdom til at se forskellen” (En bøn formuleret

af teologen Reinhold Niebuhr, iflg.

Lars Åke Perssons, ”En liten bok om Sinnesrobönen,

1997).

I dag taler man om ”de ny åndelige bevægelser”,

som mange mennesker fascineres

af, da der er bevægelser, krop og nærvær.

Vi har måske glemt kirkens tale om ”Kristi

Krop” – vi har måske glemt at være kirke

med krop i mere end en forstand?

Sognepræst Nina Morthorst

KIRKEBLADET

For de 8 sogne på Nordfalster

Udgives af menighedsrådene:

Redaktør

Sognepræst Nina Morthorst

Torkilstrupvej 16, 4863 Eskilstrup

Kirkebladet trykkes i 3.525 eksemplarer

og udkommer 4 gange om året.

1. marts, 1. juni, 1. september,

og 1. december.

Redaktionens medlemmer

Nina Morthorst, Torkilstrup-Lillebrænde

Christian Henriksen, Nørre Vedby

Sognepræst Søren T. Kristiansen,

Nr. Alslev kirke

Jan Christensen, Nørre Alslev

Birthe Kristensen, Nørre Kirkeby

Jytte Christensen, Brarup

Ella Refsgaard Jørgensen, Stadager

Christel Dirksen, sekr. Stadager og Brarup

Tina Moos, sekr. Torkilstrup-Lillebrænde og

Gundslev

Forsidefoto: Torkilstrup kirke

Deadline næste gange: 5. september 2012


Foto: istock.com

Er det fedt at være 21 år igen?

Der findes en begravelsessalme, “Når syn

og hørelse forgår” (nr. 527 i den nye salmebog

og nr. 617 i den gamle) som næsten

aldrig bliver brugt. Hvorfor?

Jeg undrer mig over det, for det er en kort

og udmærket begravelsessalme, som taler

om, at den gamle trygt ved døden skal

overlade sin sjæl og sit legeme til Gud til

en glædelig opstandelse engang. Kan det

være melodien, der er problemet? Næppe,

for salmen kan synges på en af de relativt

kendte salmemelodier. Nej, jeg tror

faktisk, at det er begyndelsesordene, som

jo rører ved det faktum, at legemet med

årene ikke helt har den friskhed, det engang

havde.

Hvordan ser egentlig bibelen på legemet?

Modsat de gamle grækeres og romeres forestillingsverden

som endnu præger manges

forestillinger om døden, så er legemet

ikke et hylster, hvorfra den døde ånd befries

ved døden. Et kristent menneske er,

som også jødedommen understreger det,

en enhed af sjæl og legeme. At de kristne

foretrak fra begyndelsen jordfæstelsen

fremfor kremering skyldes, at man

ville fastholde helheden af sjæl og legeme

som en enhed. Det betyder ikke, at

vi nødvendigvis i vor tid skal foretrække

jordfæstelsen fremfor kremeringen. Vi

står jo i vores tid og vor kultur ikke i en

situation, hvor der nødvendigvis på denne

meget konkrete måde gennem jordfæstelsen

at markere afstanden til en kultur

der mener, at der ved døden frigøres en

ånd af højere og bedre kvalitet fra noget

som dybest set er et usselt hylster. Vi kan

sagtens fastholde tanken om sjæl og legemes

ligeværd trods det, at vi nu oftest

foretrækker kremering.

Mange har hørt om kristne der som hedningene

forsagede det legemlige. Mest

be-kendt er de græske søjlehelgener, der

som Simon Stylites levede på toppen af en

søjle, mens de interesserede så til, mens

deres legemer visnede hen.

Vi skal dog heller ikke gå i den modsatte

grøft og prøve, hvad der er forgæves,

at standse årenes gang ved at overdrive

sund kost, motion og kosmetiske indgreb.

Ingen 50 årig bliver 21 igen ved at få indsprøjtninger

af botox eller ved at spise

helsekost eller slide knæene på en motionscykel.

Men vi skal passe på vores legeme,

for det er som Paulus har sagt det

er Guds tempel.

STK

KONCERT I NØRRE ALSLEV KIRKE

Med tidl. domorganist ved domkirken i København Flemming Dreisig

Torsdag den 8. november kl. 19.00 vil den tidligere domorganist Flemming

Dreisig sætte sig ved orglet i Nørre Alslev kirke.

Flemming Dreisig har gennem en årrække været en af Danmarks mest anerkendte

organister og på orgelbænken i Domkirken blev han led i en kongerække

af organister der omfatter såvel komponisterne Weyse samt J.P.E.

Hartmann. Flemming Dreisig startede i øvrigt sin karriere som domorganist

i Maribo som 21 årig.

Der kan bestilles kirkebil til koncerten. Nærmere om aftenens program vil

fremkomme i Nordfalsters Avis.

Har man adgang til computer og internet kan man høre Flemming Dreisig

spille variationer over Mozarts ABC på: www.vimeo.com/22559821.

Iøvrigt hvis man søger yderligere lydeksempler ligger på You Tube en utrolig

smuk fremførelse med Flemming Dreisig af Rued Langgaards Messias.

Kirkebil

Kirkebil kan nu bestilles til alle gudstjenester i begge sogne hos Bjarnes

Taxi tlf. 54 43 55 24 dagen før og senest kl. 12.

NR. ALSLEV OG NR. KIRKEBY SOGNE

SLÆGTEN LÆNGE LEVE!

Foredrag ved Christian Hildebrandt

torsdag den 11. oktober i

Nørre Alslev Præstegård kl. 19.00

Christian Hildebrandt

vil fortælle om Helga

Hildebrandt, der

var født på Nordfalster,

og som havde et

nært kendskab til forfatterinden

Helene

Strange. Der vil blive

fortalt om vigtige og

spændende begivenheder

i hendes liv, ligesom

tiden i hendes Helga Hildebrandt

som 95 årig (27. juni

lange liv som pensio-

1909 - 6. juni 2008)

nist vil blive belyst, –

en tid hvor hun virkelig realiserede sin

store lyst og evne til at fortælle om, og

fortolke Helene Stranges forfatterskab.

HØSTGUDSTJENESTER

Høstgudstjeneste i Nørre Alslev

den 9. september kl. 10.

Hverdagshøstgudstjeneste i Nørre

Kirkeby, onsdag den 12. september

kl. 15.30 (kirkebil med lift

til kørestol kan bestilles hos Bjarnes

Taxi tlf. 54 43 55 24)

Høstgudstjeneste i Nørre Kirkeby,

den 16. september kl. 10.

Der kan bestilles kirkebil til alle

høstgudstjenester.

Foto: istock.com

3


4

NR. ALSLEV OG NR. KIRKEBY SOGNE

FÆLLESSANG I PRÆSTEGÅRDEN

Onsdag den 19. september kl. 14-15.30

Fra Højskolesangbogen synger vi med glæde en række sange hvor forfatteren iøvrigt

i vor tid er glemt. Således forfatteren til “Jeg ser de bøgelyse øer” L.C. Nielsen.

Men der er også navne som Valdemar Rørdam, Helge Rode og Harald Bergstedt f.eks.

Vi vil synge nogle af disse forfatteres kendte sange og sognepræsten vil kort fortælle

lidt om dem. Der kan bestilles kirkebil til dette arrangement.

Hvad er menighedsrådsvalg?

I løbet af efteråret 2012 skal der vælges nye menighedsråd i folkekirken.

Den officielle valgdag er tirsdag 13. november 2012.

Den 13. november 2012 vælges de menighedsråd, hvor der er opstillet to eller

flere kandidatlister, således at valget skal afgøres som et afstemningsvalg i lighed

med kommunalvalg og folketingsvalg.

Ifølge traditionen vil en meget stor del af de knap 1.900 menighedsråd i folkekirken

imidlertid blive valgt ved et aftalevalg, hvor der kun er opstillet en enkelt

kandidatliste. For disse menighedsråd vil valget være afgjort nogle uger tidligere,

når valgbestyrelsen har konstateret, at der kun er indleveret én kandidatliste,

og at denne opfylder de krav, der stilles til en liste og kandidaternes valgbarhed.

Forberedelserne til valget er blevet indledt mange steder i foråret 2012 med informationsmøder

om det kommende valg eller om eventuelt sammenlægning

af menighedsråd.

Opstilling af kandidater

Valgforberedelserne tager for alvor fart efter sommerferien.

Reglerne for opstilling og indlevering af kandidatlister

bekendtgøres ved gudstjenesterne den 2. og 9. september.

Reglerne bekendtgøres også i dagblade eller

lokalaviser i løbet af første halvdel af september.

Hvert menighedsråd skal senest den 18. september

holde et offentligt orienteringsmøde. Ved dette møde

orienteres om menighedsrådets arbejde siden valget

i 2008 og om kommende opgaver.

Desuden skal der ved mødet gives en gennemgang

af reglerne for opstilling af kandidater.

Der kan i forlængelse af orienteringsmødet holdes et opstillingsmøde, hvor der

kan opstilles en eller flere kandidatlister.

Kandidatlister kan tidligst indleveres til menighedsrådets valgbestyrelse tirsdag

25. september kl. 19.00. Kandidatlister skal senest være indleveret tirsdag

2. oktober kl. 19.00.

Antallet af kandidater på en liste kan være fra 1 og op til det dobbelte af det antal

medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Kandidaterne skal skriftligt

tilkendegive, at de er villige til at stille op. Hver kandidatliste skal desuden være

underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

Valgret og valgbarhed

Valgret til menighedsrådsvalg har som hovedregel ethvert medlem af folkekirken,

der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller mindst har haft fast bopæl i

riget i det seneste år forud for valgdagen. Medlemmer af en valgmenighed har

dog ikke valgret. Som hovedregel har alle der har valgret, også valgbarhed til

et menighedsråd.

Ønsker man at nærmere information bedes man henvende sig hos formanden

for det lokale menighedsråd. Hvis formanden ikke er medlem af menighedsrådets

valgudvalg vil han henvise videre til dette.

STK

ANDAGTER: På Skovvej afholdes andagt 1. onsdag i måneden kl. 14.30. På Skerrisvej

sidste onsdag i måneden kl. 16.00. Oversigt over de tjenestegørende præster fremgår

af opslag på hjemmene.

KORKONCERT I

NØRRE ALSLEV KIRKE

Med Nykøbing F. - koret

Fredag d. 21. oktober 2012 kl. 16

har vi den glæde at endnu engang

at kunne præsentere Nykøbing F.

Koret i Nørre Alslev Kirke. Se venligst

nærmere i annonce i Nordfalsters

Avis lige før koncerten,

hvor korets program vil blive

præsenteret.

Der kan bestilles kirkebil til koncerten.

ADRESSER

Nr. Alslev og Nr. Kirkeby Sogne

Pastoratets hjemmeside:

www.nralslevpastorat.dk

Sognepræst

Søren Kristiansen

Nr. Alslev Langgade 79, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 40 05 07, e-mail: stk@km.dk

Træffetid: tirsdag-onsdag, fredag kl. 11-12,

Torsdag kl. 18-19, Mandag er fridag

Organist

Jane Borello Carlsen

Vigvej 93, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 43 11 27, e-mail: janeborello@mail.dk

Kirkesanger

Olav Lorenzen, Pilegårdsvej 5, 4773 Stensved

Tlf. 55 38 57 38, Mobil 23 48 57 38

E-mail: olwood@olwood.eu

Kasserer for begge sogne

Alice Birkedal

Nr. Alslev Vestergade 13, 4840 Nørre Alslev

Tlf 54 43 48 22, e-mail: nank@nanet.dk

Graver i Nørre Alslev

Bjarne Mortensen

Nr. Alslev Nygade 28, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 43 40 51 / mobil i arbejdstiden:

29 26 43 82, e-mail: bjti@ofir.dk

Kirkeværge i Nørre Alslev

Inge Keis

Bellisvej 6, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 43 44 06, e-mail: ipkeis@mail.dk

Graver i Nørre Kirkeby

Nete Frahm

Kirkevænget 3, 4863 Eskilstrup

Arbejdstelefon: 25 28 18 41

E-mail: nete-frahm@jubii.dk

Kirkeværge i Nørre Kirkeby

Birgitte Jørgensen

Gransangervej 6, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 43 66 29

Menighedsrådsformand i Nørre Alslev

Jan Christensen

Nykøbingvej 20, 4840 Nørre Alslev

Mobil 22 79 73 53, e-mail: jabi@mail123.dk

Næstformand i Nørre Alslev

Finn Zachodnik,

Smedevej 7, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 55 89 42 33, e-mail: zachodik@pc.dk

Menighedsrådsformand i Nørre Kirkeby

Ina Antonsen

Nykøbingvej 65, 4863 Eskilstrup

Tlf. 54 43 64 28, e-mail: Inboge@mail.tele.dk


HØST &

FYLD DANMARKS

KIRKER 2012

Vi skal fejre Høst og ”Fyld Danmarks

Kirker 2012” søndag 30. september.

kl. 9.30 med altergang i Lillebrænde

kirke og kl. 11.00 i Torkilstrup kirke,

hvor vi fylder kirkerne.

Vores gravere pynter kirkerne flot

op! Der er kaffe og småkage efter

gudstjenesten.

De nystartede konfirmander med

deres familier og alle er meget velkommen!

Tag gerne naboen med!

Hjertelig velkommen til Fyld Danmarks

Kirker sidste søndag i september!

ALLE HELGEN

Alle Helgen gudstjeneste 4. november kl.

11 i Torkilstrup kirke, og kl.16 i Gundslev,

hvor vi mindes alle de døde og tænder

mange levende lys. Navnene på de døde

i årets løb vil også blive mindet og læst

op. Alle er velkommen!

MENIGHEDSRÅDSVALG

– se nærmere beskrivelse på side 4

Torkilstrup-Lillebrænde Menighedsråd

inviterer indenfor:

Søndag, den 9. september holder vi

først gudstjeneste i Torkilstrup kirke

kl. 11 for dernæst at gå over i konfirmandstuen

og spise frokost sammen,

som menighedsrådet er vært for.

Her vil der være orientering om: Hvad

laver et menighedsråd? Og en generel

orientering om kommende Menighedsrådsvalg.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmelding til spisning hos sognepræst

Nina Morthorst, Tlf.: 54 43 32 10 senest

7. september.

Vel mødt!

Studieorlov

I perioden 1. oktober til den 31.december

– har jeg efter ansøgning fået bevilget

studieorlov af biskoppen til op følgende

studier af mit teologiske speciale fra

2001 med titlen ”Anonyme Alkoholikere

og Oxfordgruppebevægelsen”. Jeg skulle

oprindeligt have afholdt min studieorlov

sidste år i 2011, men pga. mit sygefravær

var jeg nødt til at udsætte orloven til ovennævnte

3 mdr. aht. Stiftets planlægning.

De tre måneder vil jeg bruge til at udfolde

mit speciales emne. Se også min artikel

på side 2.

Alle sogneaktiviteter, undervisning mv.

vil blive gennemført, herunder ”Den Levende

Julekalender” i Gundslev kirke i december

måned af min afløser. Det bliver

pastor, Lill Arendt Hemmingsen, Træffes

på tlf.: 20 64 43 39, som vil overtage

alle mine embedsfunktioner. Lill er gift

med Søren Winther Nielsen, der er Sognepræst

i Gedser-Gedesby og Skelby. Lill

har stor erfaring som præst i provstiet fra

by- og landsogne. Velkommen til Lill! Tag

godt i mod Lill.

Sognepræst Nina Morthorst

Husk!

For børn og barnlige sjæle: Lørdag

den 8. september kl. 10.30 i Gundslev

kirke afslutter vi denne sæson

af baby- og småbørns salmesang

med en festlig gudstjeneste med

gestik og fagter og efter gudstjenesten

en lettere frokost. Tilmelding

på tlf. 54 43 32 10 senest 6.9.

Vi glæder os til at se mange gamle

som nye familier til en festlig stund

i kirken med børnene!

VIL DU VÆRE MINIKONFIRMAND?

– for børn i 4. klasse, boen-de i sognene Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev

Vi starter tirsdag den 23. oktober i Torkilstrup præstegård. Tirsdage kl. 14.00-16.00.

Kørsel arrangeres. Invitationer er sendt ud, men hvis du ikke skulle have fået, så kontakt

sognepræsten. Forløbet afsluttes med en festlig familiegudstjeneste med minikonfirmanderne

i Torkilstrup kirke, 1. søndag i advent 2.december kl. 14.

– Nærmere oplysninger i Nordfalsters Avis.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Husk!

Til alle gudstjenester og arrangementer

kan der bestilles kirkebil hos Bjarnes Taxi

på tlf. 54 43 55 24.

Koncert med ”Rainbow Gospel” ifm julekalenderafslutnigen i Gundslev kirke,

torsdag 20.december, hvor julekalenderen starter kl. 19.

LILLEBRÆNDE OG GUNDSLEV SOGNE

ADRESSER

Torkilstrup-Lillebrænde

Sognepræst

Nina Morthorst

Torkilstrup Præstegård

Torkilstrupvej 16A, 4863 Eskilstrup

Tlf. 54 43 32 10, hvor besked kan lægges.

Træffes efter aftale

E-mail: nm@km.dk

Fri fredag. Der henvises til sognepræst

Søren Kristiansen, Nr. Alslev, tlf. 54 40 05 07

Nina Morthorst: Orlov fra 1. oktober - 31. december

2012. Kst. Sognepræst Lill Arendt

Hemmingsen. Træffes på tlf. 20 64 43 39.

Præstesekretær: Tina Moos

Meninghedsrådsformand Bente Kok

Tlf. 54 43 77 33

Ådalen 3, 4850 Stubbekøbing

E-mail: bente@kok.cc

Graver i Torkilstrup Niels Ubbesen

Tlf. 54 43 64 90 · Mobiltlf. 21 47 57 89

Blichersvej 12, 4863 Eskilstrup,

E-mail: v-n-ubbe@mail.dk

Graver i Lillebrænde Lone Hage Rasmussen

Tlf. 20 74 68 23

Kirkevej 4, 4771 Kalvehave

E-mail: lonerasmussen@yahoo.dk

Organist Amanda Mortensen

Stationsvej 18, Tingsted, 4800 Nyk. F

Tlf. 23 39 01 34

E-mail: amanda91@live.dk

Kirkesanger Emilie Koch

Østergade 108, 4872 Idestrup

Tlf. 22 56 89 61

Email: emilie_koch@hotmail.com

Kirkeværge Flemming Willumsen

Tlf. 54 44 16 04 / 23 40 89 68

Teglbrændervej 32, 4850 Stubbekøbing

E-mail: teglbrndervej@yahoo.dk

Kirkekasserer Hanne Mertz

Orebyvej 313, 4990 Sakskøbing

Mobil: 20 93 54 01

E-mail: hannemertz@msn.com

ADRESSER

Gundslev kirke

Menighedsrådsformand Anders Lejre

Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev

Tlf.: 22 37 58 07

E-mail: Arl@post6.tele.dk

Graver Peder Skovlykke Pedersen

Nyskolevej 24, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 54 43 10 31(kirkens tlf.) / mb 26 65 16 90

E-mail: marianneogpeder@live.dk

Organist Jane Borello Carlsen

Vigvej 93, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 54 43 11 27

E-mail: janeborello@mail.dk

Kirkesanger Sanne Damore

Langebæk Gade 5, 4772 Langebæk

Tlf. 26 28 67 08

E-mail: sannedamore@hotmail.com

Kirkesanger Marianne Doroszenko

Tromnæs Alleen 7, 4800 Nykøbing F

Tlf. 40 10 83 31

E-mail: doroszenko@adslhome.dk

Kirkeværge og kirkekasserer

Merete Krøl Christensen

Havnsøvej 10, 4840 Nr. Alslev

Tlf: 54 43 30 44

E-mail: merete@krol.dk

5


6

BRARUP OG STADAGER SOGNE

LIVETS SANGE ENTERTAINMENT

Torsdag den 11. oktober 2012.

Leveret af Annette Svåbæk Lollandsk Troubadour.

Underholdning med Musik og Fortællinger om Livet!

Et herligt program fyldt med sange af de Klassiske Hitmagere Kai Normann

Andersen, Poul Henningsen, Sven Gyldmark. ”Du er min øjesten”, ”Alle går

rundt og forelsker sig” og også ”Gå med i lunden”, ”Glemmer du”,”Avenuen”

og mine egne sange ”Æblefesten”,”Pluk bær på Lolland”, og ”Fra Plutte til

sølvske”, m.fl.

Det hele er godt krydret med søde og sjove personlige historier om livet, især

fra det gode liv på Lolland Falster med plutte (mudder) og roer!

Alt i alt et friskt pust der får smilet frem på læberne!

www.nordvestfalsterpastorat.dk

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012

Gratis adgang, kaffe og kage

Her er gudstjenestelisten opdateret når der sker ændringer hen ad vejen. Hvis

man ikke har adgang til internet, så må man gerne ringe til mig på 21 15 01 38.

HALLOWEEN

Onsdag den 31. oktober er der Halloween i Brarup. Kl. 18.30 er alle velkommen

til en kort gudstjeneste i kirken. Udklædt eller u-udklædt. Vi fortsætter

aftenen i Carsten og Gittes gildestue lige overfor kirken med at skære

græskarlygter og få lidt kaffe/te og kage. Det er noget for hele for familien.

Kom og prøv at være med… Hvis du tør!

Brarup og Stadager menighedsråd holder den 11. september 2012 kl. 19 i Stadager

præstegård offentligt orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget

den 13. november

På mødet redegøres der for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode, for

kommende opgaver og hvad det vil sige at være med i et menighedsråd.

Reglerne for opstilling af kandidater gennemgås, jf.§ 5 A i lov om valg til menighedsråd.

Efter en kaffepause vil der være opstillingsmøde. Det er besluttet at det nye menighedsråd

skal bestå af 6 medlemmer; 3 fra Brarup og 3 fra Stadager plus præsten.

Der skal indgives en kandidatliste for hvert sogn = 2 lister. Valget foretages selvstændigt

for hvert sogn under ledelse af en fælles valgbestyrelse. Kandidatlisten kan højest

indeholde dobbelt så mange navne som der skal vælges = 6 navne.

Menighedsrådene håber at rigtig mange vil møde op. Det er et vigtigt valg den 13.

november

Brarup/Stadager menighedsråd

HØSTGUDSTJENESTE FOR

STADAGER OG BRARUP

Vi er blevet enige om at holde fælles

høstgudstjeneste for begge sogne

på skift. I år er det Stadager der

”lægger ud”. Det bliver søndag den

16.9. kl. 10:30. Ved altergangen får

vi nybagt brød.

Hvis der er flere der har lyst til at

pynte kirken, så mødes vi lørdag den

15.9. kl. 14 i kirken med alt det vi vil

pynte op med. Bagefter får vi en kop

kaffe eller te.

TELEFONLISTE

Stadager

Sognepræst

Karin Langballe kbf · Tlf. 54 43 22 58

Sognepræst

Eva Heyn · Tlf. 54 43 10 28

Formand

Ella Refsgaard Jørgensen · Tlf. 54 43 22 54

Næstformand

Susanne Brockenhuus-Schack · Tlf. 54 43 22 22

Kirkeværge

Kaj Ove Larsen · Tlf. 21 79 34 52

Graver

Træffes after aftale · Tlf. 21 78 39 44

Kordegn

Christel Dirksen · Tlf. 21 15 01 38

Organist

Vakant

Der er gratis kirkebil til kirkens gudstjenester

for sognenes beboere.

Ring til Bjarnes Taxi dagen før og inden

kl. 12.00 på tlf. 54 43 55 24.

TELEFONLISTE

Brarup

Sognepræst

Karin Langballe kbf · Tlf. 54 43 22 58

Sognepræst

Eva Heyn · Tlf. 54 43 10 28

Formand

Jytte Christensen · Tlf. 54 43 20 74

Næstformand

Erik Rasmussen · Tlf. 54 43 21 52

Martin Brandt Dissing

Kirkeværge

Carsten Leegård Rasmussen · Tlf. 54 43 25 78

Graver

Træffes after aftale · Tlf. 21 78 39 44

Kassérer

Erik Rasmussen · Tlf. 54 43 21 52

Kordegn

Christel Dirksen · Tlf. 21 15 01 38

Organist

Vakant

Medlem

Kaj Hansen


REGNSKAB

Der er for året 2011 godkendt et regnskab

på 1.594.018 kr. med et overskud på

159.034 kr. som vi ønsker at bruge til dige

reparation ved Nr. Vedby kirke.

Der er ligeledes vedtaget et budget for

2013 på 1.487.461 kr. til drift samt 100.000

til anlæg.

Skulle der i sognet være nogle som ønsker

et regnskab eller budget, kan det rekvireres

hos formanden Christian Henriksen

54 44 62 25.

P.m.v.

Christian Henriksen

FAMILEGUDSTJENESTE

Som annonceret i sidste kirkeblad påtænker menighedsrådet at lave en familiegudstjeneste.

Det er nu fastlagt til at blive den 7. oktober kl. 14.00 i Gyldenbjerg kirke.

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, og vi mangler stadig et par forældre med

børn, som kan tænke sig at være med. Alder er underordnet. Interesserede bedes

venligst henvende sig til undertegnede for nærmere oplysninger.

P.m.v.

Gunnar Vilh. Huge

Minikonfirmand

NOGET FOR DIG?

HØSTGUDSTJENESTE

Høstgudstjeneste vil i år blive

afholdt i Gyldenbjerg kirke,

søndag den 23. september kl.

14.00 med efterfølgende kaffebord

på viggården i Nr. Vedby.

Efter at vi nu er et storpastorat

vil der fremover kun være høstgudstjeneste

i den ene af vore

2 kirker her i Nr. Vedby sogn,

som så vil være på skift imellem

dem.

P.m.v.

Christian Henriksen

Så er det nok en gang tid til at også du kan komme

og være minikonfirmand her i Nordvestfalster

pastorat...

Hvad er en minikonfirmand?

Det er sådan en som dig hvis du går i 3-4 klasse

på enten Nørre Alslev eller Nr. Vedby skole og bor

i enten Nørre Vedby, Brarup, Stadager, Kippinge

eller Vålse området.

Hvor foregår det?

1 eftermiddag om ugen efter skoletid i den gamle

graverbygning ved Kippinge kirke Kippingevej

40.

Hvad laver man som minikonfirmand?

Man lave drama, synger, klipper og klistre, laver

powerpoint og leger og hører nogle gode fortællinger

om Gud og kirken og døden og livet

og bryllup og dåb osv. Og så får vi også lidt rart at spise hver gang.

Hvor mange gange er der minikonfirmand? 10 gange i alt.

Hvornår starter det hele?

Det gør det i uge 38 (ml.d. 17 - 21 september 2012) Hold øje med avisen og

på vores hjemmeside nordvestfalsterpastorat.dk hvilken ugedag det bliver.

Hvad koster det? Det er helt gratis at deltage!!

Hvem kan fortælle mig noget mere om at være minikonfirmand?

Det kan jeg og jeg kan træffes på tlf. 54 43 10 28 eller du kan sende mig en

mail på ebhe@km.dk

Hvornår og hvordan slutter vi?

Det gør vi i uge 48 med en lille fest som vi sammen forbereder for vores forældre.

Her holder vi først en lille gudstjeneste for vores forældre og viser

hvad vi har lavet og bagefter skal vi have noget godt vi har lavet og så er der

en overraskelse og et minikonfirmandbevis.

NR. VEDBY OG GYLDENBJERG SOGNE

MENIGHEDSRÅDSVALGET

Der skal i år vælges et nyt menighedsråd

for de næste 4 år. I vort menighedsråd

skal der vælges 6 medlemmer. 5 for de

første tusinde medlemmer og derefter et

medlem pr. på begyndt 1000 medlemmer.

I alt er vi ca. 1400 sognebørn. P.t. er vi 5 i

rådet og har været det sidste års tid. Hvis

der bliver valg, skal det afholdes tirsdag

den 13. november.

Hvis der kun kommer en liste med kandidater,

bliver valget aflyst, og de 6 personer,

der står på listen, vil være det nye

menighedsråd, som træder i funktion 1.

søndag i advent.

Forinden bliver der orienteringsmøde,

hvor rådet vil redegøre for de 4 år der

er gået, og hvad der skal ske de næste 4.

år. Dette møde holdes den 11. september

kl. 19.30. Stedet vil blive bekendtgjort

senere.

På valgbestyrelsens vegne

Gunnar Vilh. Huge

ADRESSER

Nørre Vedby og Gyldenbjerg

Sognepræster

Karin Langballe · Tlf. 54 43 22 58

Eva Heyn · Tlf. 54 43 22 58

Meninghedsrådsformand

Christian Henriksen

Gårdrækkevej 2, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 54 44 62 25 / 40 11 80 48

E-mail: byens@chh.dk

Næstformand/Kirkeværge

Niels Galsgård Madsen

Riserupvej 56, 4840 Nørre Alslev

E-mail: galsgaardvin@privat.dk

Intern kasserer

Inge Rosendahl Hansen

Egelev Gade 22, 4840 Nørre Alslev

Tlf. 54 43 49 09

Ekstern kasserer

Erik Rasmussen,

Poppelvej 4, 4873 Væggerløse

tlf. 54 43 21 52

Graver Nr. Vedby Kirke

Dan Jørgensen,

Torkilstrupvej 36, 4863 Eskilstrup

Tlf. 54 43 33 11 / 40 43 15 36

Graver Gyldenbjerg Kirke

Brigitte Rasmussen,

Stationsvej 67, 4800 Nyk. F

Tlf. 40 21 12 49

Organist

Alexander Krejniuk · Tlf. 31 62 71 20

Kirkesanger

Varna Have · Tlf. 60 64 00 45

Kontaktperson

fælles for Nordfalster Pastorat

(Nr.Vedby-Gyldenbjerg-Brarup-Stadager-

Vålse og Kippinge sogne)

Jørgen Larsen

Grynsevej 3, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 54 43 10 22

7


GUDSTJENESTER · september · oktober · november · 2012

Karin Langballe (KL) og Eva Heyn (EH)

+ gudstjenester i Vålse/Kippinge kirker – se Nordfalsters Avis

Nina Morthorst (NM)

LAH = Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen

Sognepræst Søren T. Kristi ansen (STK)

Kirke Nr. Alslev Nr. Kirkeby Torkilstrup Lillebrænde Gundslev Stadager Brarup Gyldenbjerg Nr. Vedby

10.30

(EH)

10.30

(KL)

11.00

m. kirkefrokost

14.00

10.00 kor

Høstgudstj.

Søndag 9. sept.

14.s.e.trin

15.30 kor

Høstgudstj.

Onsdag 12. sept.

9.00

(KL)

10.30

Høstgudstj.

11.15

(STK)

10.00 kor

Høstgudstj.

14.00

(EH) Høstgudstj.

9.00

(KL)

10.30

(KL)

11.15

Høstgudstj.

14.00

10.00

Jørgen Huss

10.30

(KL)

9.30

Høstgudstj.

11.00

Høstgudstj.

16.00 10.00

Søndag 16. sept.

15.s.e.trin

Søndag 23. sept.

16.s.e.trin

Søndag 30. sept.

17.s.e.trin

14.00

(EH)

14.00

10.00

Jørgen Huss

Søndag 7. okt.

18.s.e.trin

10.30

(KL)

9.00

(KL)

16.00 10.00 9.30 11.15

Søndag 14. okt.

19.s.e.trin

11.15

(STK)

10.00

16.00

Nykøbing Fkoret

Søndag 21. okt.

20.s.e.trin

10.30

(EH)

10.30

(KL)

11.15

(Dåb)

10.00 14.00 9.30

Søndag 28. okt.

21.s.e.trin

18.30

(KL)

Halloween

Onsdag 31. okt.

14.00

(EH)

19.30 10.00 11.00 16.00

9.00

(MP)

14.00 9.30 11.00

10.00

Jørgen Huss

10.30

(EH)

10.30

(KL)

11.15

10.00

(LAH)

10.30

(KL)

14.00 11.00 9.30

10.00

Søndag 4. nov.

Alle Helgen

Søndag 11. nov.

23.s.e.trin

Søndag 18. nov.

24.s.e.trin

Søndag 25. nov.

Sidste søndag i

kirkeåret

14.00

(KL)

10.30

(KL)

11.15

14.00

Familiegudstj.

med minikonf.

10.00 19.30

Søndag 2. dec.

1.s. i advent

More magazines by this user
Similar magazines