21.07.2013 Views

7 6 0 6

7 6 0 6

7 6 0 6

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hørescreening<br />

Undersøgelse sikrer hurtig hjælp til<br />

børn med dårlig hørelse<br />

læs mere side 12<br />

Personaleblad Skejby Sygehus | 14. årgang nr. 2 | april 2005<br />

Indstik<br />

Strategi på Skejby Sygehus<br />

Klædt på til at være patient 6<br />

Fyssen kommer 0<br />

Håndhygiejnen lever ikke op til standarderne 6<br />

7<br />

Kontaktkort<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen | Foto Tonny Foghmar


Indhold<br />

4 8<br />

Stafetten med professor Niels Uldbjerg En dag i kompetanceudviklingens tegn<br />

af oversygeplejerske Caroline Dalgaard<br />

og chefsygeplejerske Vibeke Krøll<br />

3<br />

4<br />

6<br />

8<br />

0<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Kolofon<br />

Leder<br />

At spritte hænderne<br />

– Hvorfor er det så svært<br />

Stafetten<br />

med professor Niels Uldbjerg<br />

Klædt på til at være patient<br />

Det nye A-hus og<br />

de nye barselsafsnit<br />

Fyssen kommer<br />

Læserbrev og svar<br />

Film om faglig ledelse<br />

Høreundersøgelse til alle nyfødte<br />

9<br />

Det er ikke en snegl af naturvejleder Lars Bøgh<br />

Håndhygiejnen på Skejby Sygehus<br />

Det nye kontaktkort<br />

En dag i kompetance-<br />

udviklingens tegn<br />

Det er ikke en snegl<br />

Siden sidst<br />

Jubilæer<br />

Annoncer<br />

Det nye layout<br />

InTryk udkommer seks gange årligt i et oplag på 2000 stk.| Ansvarshavende redaktør Sygehusdirektør Villy Helleskov | Redaktion informationschef<br />

Lars Elgård Pedersen tlf. 8949 5040, informationsmedarbejder Kit Krogh-Christensen tlf. 8949 5039, fotograf Tonny Foghmar<br />

Informationsafdelingen tlf. 8949 5048, grafiker Gitte Skovgård Jensen Informationsafdelingen tlf. 8949 5041, sygeplejerske og journalist<br />

Hanne Børresen Afdeling Q tlf. 8949 8383, portør John Høck Portørcentralen tlf. 8949 8978, sekretær Jette Mikkelsen Fysioterapien tlf. 8949<br />

5571, oldfrue Jane Kingo Perdersen Patienthotellet tlf. 8949 6926 | Layout og foto Informationsafdelingen, Skejby Sygehus | Sats og tryk<br />

Grafisk Service | Indlæg til InTryk skrives i Word og e-mailes til: sksinf@sks.aaa.dk (Informationsafdelingen). Ved eventuelle spørgsmål rettes<br />

henvendelse til Informationsafdelingen | Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er den første i ulige måneder | Artikler må<br />

ikke gengives uden kildeangivelse.<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

20<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Indstik<br />

Se i midten<br />

af bladet


At spritte hænderne<br />

– hvorfor er det så svært ?<br />

Vi ved det alle sammen. Vi har dokumenteret viden om, at smittespredning har stor<br />

betydning for patienterne, og at det gør en stor forskel, at vi bruger 30 sekunder på at<br />

spritte hænderne. Hvert år erhverver 100.000 patienter i Danmark en sygehusinfektion.<br />

Det svarer til ca. 10 % af alle indlæggelser. Patienterne er i gennemsnit indlagt tre dage<br />

mere, end hvis ikke de havde fået en infektion. Det betyder, at de sygehuserhvervede<br />

infektioner koster det danske sygehusvæsen en milliard gode danske kroner. Og hertil<br />

skal så lægges de menneskelige omkostninger.<br />

Vi ved det jo godt<br />

I dette nummer af InTryk vises resultaterne af en audit af håndhygiejne, der blev gennemført<br />

i 2004. Og resultaterne vækker forundring, for på nogle punkter ser det ud til, at<br />

standarden bliver ringere, jo mere vi sætter fokus på området. Men det ser også ud til,<br />

at med alle de forskellige tiltag, der har været, så er vi på rette vej. Ting ta’r tid.<br />

Vi har i det seneste år ikke undladt at gøre opmærksom på, at håndhygiejne betyder<br />

noget. Der er udarbejdet en evidensbaseret klinisk retningslinie, der har været en håndhygiejnekampagne,<br />

der har været gennemført flere audits, håndhygiejne indgår som en<br />

del af den obligatoriske introduktion med det enkle budskab: Sprit dine hænder, smid<br />

dine smykker, overhold uniformsetiketten. Og som det sidste er der udviklet et E-læringsprogram.<br />

Så vi har haft stor fokus på det. Det vigtigste i resultaterne af de audits, der er<br />

gennemført er også, at vi ikke bare bilder os ind, at det går godt eller skidt. Vi vil vide,<br />

om det går godt eller skidt. Ellers ved vi ikke, om vi har et forbedringsområde.<br />

Håndhygiejne som eksempel er et godt eksempel at diskutere ud fra. Når det ser ud til<br />

at være så svært at trænge igennem med et enkelt budskab, som alle i forvejen ved, hvor<br />

svært er det så ikke at få forandret andre ting, som kan være væsentligt mere komplekse ?<br />

Implementering betyder at virkeliggøre ideer. At der er sammenhæng mellem det, vi siger,<br />

vi vil gøre, og det vi gør. At vi er troværdige i forhold til den viden, vi har. Implementering<br />

er at oversætte tanker, teorier eller andet til gøremål. Oversættelsen kræver dialog,<br />

formidling, indsigt og meget mere. Den oversættelse er en væsentlig ledelsesopgave.<br />

Implementering er et tema, som vi i sygehusledelsen vil sætte meget mere i fokus for at<br />

blive klogere, for at lære og ikke mindst for at komme i dialog om, hvad der skal til, for at<br />

en forandring flytter og nytter.<br />

Vibeke Krøll Villy Helleskov Børge H. Jensen<br />

Chefsygeplejerske Sygehusdirektør Cheflæge


tafetten<br />

Samarbejdsstafetten er nået til<br />

den sjette bidragsyder i rækken af<br />

medarbejdere, der giver deres bud på<br />

det gode samarbejde.<br />

I denne udgave er det Professor Niels<br />

Uldbjerg fra Afdeling Y, der tager<br />

udgangspunkt i samarbejdet på<br />

tværs af faggrænser.<br />

Niels Uldbjerg har peget på Niels<br />

Tønning fra Klinisk Biokemisk<br />

Afdeling som næste skribent. Læs<br />

hans bud på det gode samarbejde i<br />

InTryk til juni.<br />

Tidligere bidragsydere har været: Oldfrue Jane Kingo Sørensen > sygeplejerske i Røntgenafsnittet Leon Sørensen > sygeplejerske på<br />

Intensiv Afdeling Lotte Frisk > afdelingslæge Charlotte Siggaard fra Børneafdelingen.<br />

Foto Tonny Foghmar


Hvad er et godt samarbejde for dig? > Professor Niels Uldbjerg Afdeling Y > næste gang Niels Tønning Klinisk Biokemisk Afdeling<br />

Spørg enhver overlæge, og han vil indrømme,<br />

at han har lært meget om sit speciale<br />

af ikke lægeligt personale. Personligt<br />

ville jeg som yngre læge på fødegangen<br />

ofte have været langt ude i tovene, hvis<br />

ikke erfarne jordemødre havde hjulpet<br />

mig. Da jeg var yngre anæstesilæge, var<br />

jeg ret utryg uden en anæstesisygeplejerske<br />

ved min side. Og jeg kunne blive ved.<br />

Også i dag som 51-årig professor er jeg<br />

dybt afhængig af mine samarbejdspartnere.<br />

Jeg vil her give to eksempler på, hvorledes<br />

sådant tværfagligt samarbejde<br />

omkring uddannelsen af yngre læger er<br />

blevet formaliseret. Begge tiltag har været<br />

til endog megen stor glæde for lægerne.<br />

Ultralydsscanning af gravide<br />

I dag indgår der i den gynækologisk<br />

obstetriske speciallægeuddannelse 4<br />

– 6 fokuserede ophold af hver én uges<br />

varighed på afdelingens ultralydsafsnit.<br />

Her scannes gravide til daglig af skannesygeplejersker.<br />

I undervisningsugerne<br />

er der afsat ekstra tid til hver scanning,<br />

således at den uddannelsessøgende læge<br />

og scannesygeplejersken kan få tid til at<br />

træne de enkelte elementer af det ret omfattende<br />

uddannelsesprogram. Den første<br />

undervisningsuge anvendes primært til at<br />

lære lægen systematik. Erfaringen viser, at<br />

læger af natur er nogle rodehoveder, der<br />

skal disciplineres til systematik for ikke at<br />

overse f.eks. tvillinger ved ultralydsscanning.<br />

I de følgende uger trænes i gennemscanning<br />

af de forskellige organer. Dette<br />

uddannelsesprogram baseret på samarbejde<br />

med sygeplejersker har medført, at<br />

mange uddannelsessøgende gynækologer<br />

i dag scanner langt mere kompetent end<br />

deres overlæger.<br />

Bekymring for rolleskift<br />

Da jeg for seks år siden introducerede<br />

tanken om denne formelle uddannelse<br />

af læger ved sygeplejersker, opstod der<br />

nogen bekymring vedrørende rolleskiftet<br />

mellem læge og sygeplejerske. Bekymrin-<br />

gen var klart størst blandt sygeplejerskerne:<br />

„Skal vi nu undervise læger ? Er det<br />

ikke dem, der skal undervise os ?“.<br />

Der er vist kun en enkelt læge, som har<br />

fundet det svært at acceptere, at jeg ved<br />

forventningssamtalen pointerer, at det<br />

er sygeplejersken og ikke lægen, der har<br />

kommandoen på stuen. Konklusionen er,<br />

at dette samarbejde har været en kanon<br />

succes, og at det største problem i dag er,<br />

at vi skal passe på ikke at drukne i succes.<br />

Det er meget hårdt at undervise intensivt<br />

syv timer i træk. Jeg undrer mig desuden<br />

over, at sygeplejerskerne ikke får økonomisk<br />

kompensation for deres indsats.<br />

360º evaluering<br />

I den nye speciallægeuddannelse fokuseres<br />

der ikke blot på den traditionelle<br />

„medicinske ekspert“, men også på andre<br />

lægeroller som kommunikator, samarbejder<br />

og leder. Disse kompetencer er svære<br />

at evaluere og her kommer 360º evalueringen<br />

ind i billedet. Den kan udføres<br />

efter f.eks. ½-års ansættelse i uddannelsesstilling<br />

og består af en rundspørge til<br />

15–20 samarbejdspartnere, der har været<br />

tæt på den uddannelsessøgende læge:<br />

sygeplejersken på ambulatoriestuen,<br />

overlægen på operationsstuen, kollegaen<br />

på reservelægekontoret, sekretæren,<br />

jordemoderen…<br />

Da læger ofte arbejder hver for sig, vil<br />

det i vid udstrækning være ikke lægelige<br />

samarbejdspartnere, der kender den uddannelsessøgendes<br />

„bløde kompetencer“<br />

bedst. Det er derfor vigtigt, at de er villige<br />

til at hjælpe med 360º evalueringen. Hver<br />

af de 15–20 udpegede samarbejdspartnere<br />

får tilsendt et simpelt afkrydsningsskema,<br />

hvori de skal evaluere lægens kompetence<br />

ud fra spørgsmål som Behandler<br />

patienter høfligt og hensynsfuld, „Involverer<br />

patienter i beslutninger om deres behandling“,<br />

„Kontakter kollegaer ved behov for<br />

diskussion om patientbehandling“, „Accepterer<br />

kritik og er i stand til at reagere<br />

konstruktivt“, „Varetager „papirarbejdet“<br />

til tiden (f.eks. epikriser, breve)“. Kryd-<br />

ser man af i utilfredsstillende, skal man<br />

begrunde dette, ellers skal der blot sættes<br />

et kryds for hvert spørgsmål. Disse 15–20<br />

svarskemaer anvendes til en struktureret<br />

samtale mellem den uddannelsessøgende<br />

og hans vejleder. Jeg håber, at så mange<br />

som muligt vil deltage i samarbejdet om<br />

dette vigtige element i lægeuddannelsen.<br />

Som uddannelsesansvarlig overlæge<br />

siger jeg mange tak for samarbejdet.


Klædt på<br />

til at være patient<br />

Pleje og behandling af patienterne<br />

forandrer sig og udvikles hele tiden.<br />

Det skal vi forholde os til hver dag.<br />

Denne artikel handler om patienttøj,<br />

som vi i skyndingen glemte at få<br />

med, da udviklingen tog fart.<br />

En kvinde kommer til dagklinikken for at<br />

få foretaget et kirurgisk indgreb i håndleddet.<br />

Hun bliver bedt om at klæde om<br />

til patienttøj: undertrøje, trusser, skjorte,<br />

sokker og badekåbe. Dernæst skal hun gå<br />

tilbage til venterummet, hvor der sidder<br />

mange mennesker, kvinder og mænd med<br />

et andet ærinde, i deres eget tøj. Denne<br />

kvinde fortæller mig at hendes blufærdighedsgrænse<br />

er overskredet og lidt til. Hun<br />

føler sig nøgen og meget lille.<br />

Dette eksempel er langt fra enestående;<br />

der er sikkert utallige patienter, der har<br />

lignende oplevelser på de danske sygehuse<br />

hver eneste dag. Men vi har ikke<br />

megen viden og dokumentation om dette<br />

område.<br />

Der findes utallige artikler om lægers<br />

uniformer, og hvilken betydning patienter<br />

tillægger dem. Det er til gengæld ikke lykkedes<br />

mig at finde litteratur om, hvordan<br />

patienter oplever at være iklædt patienttøj!<br />

Jeg har derfor valgt at indvie læserne i<br />

mine overvejelser om emnet.<br />

I mange professionelle sammenhænge<br />

tales om begrebet empowerment. Oversat<br />

til dansk er det evnen og styrken til at<br />

tage beslutninger, træffe valg som enkeltperson<br />

eller som gruppe, som sætter personen<br />

eller gruppen i stand til at forbedre<br />

deres livssituation eller helbred.<br />

Tekst sygeplejerske Mette Kürstein, Y-observation | Foto Tonny Foghmar<br />

Patienters styrke<br />

I en artikel om empowerment i sygepleje<br />

opstiller forfatterne syv punkter, der skal<br />

efterleves i sygeplejen, for at patienter<br />

kan opnå denne evne og styrke.<br />

1) Omgå mennesker ligeværdigt hvor man<br />

inddrager menneskers erfaringer og<br />

oplevelser.<br />

2) Sikre individuelle plejeplaner udarbejdet<br />

sammen med patienten.<br />

3) Sygeplejersken lærer af patienten på<br />

samme måde som patienten lærer af<br />

sygeplejersken.<br />

4) Sygeplejersken bør udvise empatiskforståelse<br />

for at fremme empowerment<br />

hos den enkelte patient.<br />

5) Den enkelte patient oplever at have<br />

kontrol af egen situation.


6) Den enkelte patient oplever selfefficacy,<br />

altså tro på egen evne til at<br />

organisere og udføre handlinger, som<br />

er nødvendige for at mestre fremtidige<br />

problemer.<br />

7) Den enkelte patient oplever internalisering,<br />

altså at kunne inkorporere holdninger,<br />

værdier, normer i en selv som<br />

bevidst eller ubevidst ledende princip<br />

gennem læring og socialisering i forhold<br />

til patientens egen livssituation.<br />

Disse syv principper bør efter min mening<br />

ikke kun være gældende i sygeplejen,<br />

men i alle forhold omkring patienten, for<br />

eksempel også når portøren eller lægen<br />

har kontakt med vedkommende. Ellers<br />

taber de i værdi og mening.<br />

Tøjet afspejler humør<br />

I hverdagen klæder vi os efter humør, efter<br />

hvilken opgave vi skal løse eller hvilket<br />

tøj, der ligger øverst i bunken. Vi kender<br />

alle følelsen af at føle sig fysisk utilpas i<br />

noget tøj. Kikset er ordet. Ikke fordi det<br />

strammer, men fordi det alligevel ikke<br />

lige var dagen, hvor den spraglede skjorte<br />

eller røde kjole var et godt valg.<br />

Sundhedspersonale har det nemt. De<br />

finder ind i rollen, når de smutter i deres<br />

uniform, og stiver sig af med den.<br />

Født af sundhedsvæsnets hierarkiske<br />

miljø dukker fortidens autoritet frem fra<br />

gemmerne, når vi beder patienter klæde<br />

om. Klædt om til at være patient bliver<br />

man anonym. Karakteristiske kendetegn<br />

forsvinder. Anonymiteten fratager ansvar.<br />

Patienten Isabelle Schwartzbach<br />

beskriver det med disse ord i en artikel i<br />

Ugeskrift for Læger:<br />

„Det er klart, at hvis jeg havde været<br />

sød (klædt om til patienttøj og lagt sig<br />

i sengen), ville jeg kunne have undgået<br />

den næste halve times diskussioner, men<br />

at være sød er ikke ligefrem en af mine<br />

målsætninger i livet. Det er derimod at<br />

bevare min identitet på sygehuset.<br />

Når man er indlagt så meget, som jeg<br />

er, kan man ikke tillade sig at fralægge<br />

sig sin identitet igen og igen, for så bliver<br />

man en anden – i værste fald bliver man<br />

patient, også når man ikke er indlagt“.<br />

Den nøgne patient<br />

I det indledende eksempel beskriver en<br />

kvinde sig som nøgen, trods det at hun<br />

har tøj på, hospitalstøj. At være patient<br />

er at være nøgen i mere end en forstand.<br />

Blufærdighed er en individuel størrelse.<br />

Den knytter sig til personen og karakteriserer<br />

ikke en gruppe. Blufærdighed kan<br />

ikke beskrives som en tilstand, der begynder<br />

og slutter. Blufærdighed tager form<br />

efter den situation, personen er i.<br />

I kendte og trygge omgivelser vil den<br />

vise sig på en måde. I ukendte omgivelser<br />

er blufærdigheden i spil. Det er min<br />

erfaring, at patientens nervøsitet og<br />

angst ikke er ligefrem proportional med<br />

indlæggelsesårsag, kirurgisk indgreb<br />

eller behandling. Den afhænger i høj<br />

grad af patientens psyke, livserfaring og<br />

mestringsevner. Ønsker patienten at have<br />

ansvar eller tage ansvar, har vi udmanøvreret<br />

ham – afvæbnet ham – gjort ham sårbar,<br />

mere end han er i forvejen. Samtidig<br />

forventer vi, at patienten tager ansvar. Her<br />

opstår en konflikt og signalforvirring.<br />

Patienttilfredshedsundersøgelser viser,<br />

at kommunikation mellem sundhedspersonale<br />

og patienter er et omdrejningspunkt,<br />

der får hårde ord med på vejen af<br />

patienter og pårørende. Kommunikationen<br />

kan måske i yderste konsekvens have indflydelse<br />

på, om patienten bliver rask eller<br />

får den rette behandling.<br />

Patienttøj til børn<br />

For år tilbage valgte man på børneafdelinger<br />

at droppe kitlen og give plejepersonalet<br />

farverig uniform i stedet. Ser man sig<br />

omkring på en børneafdeling, har langt de<br />

fleste børn eget tøj på. Her på SKS kan de<br />

også vælge mellem røde, grønne og blå<br />

joggingdragter. Patienttøjet til voksne er<br />

imidlertid ikke fulgt med tiden, men fremstår<br />

som en anakronisme. Materialerne har<br />

skiftet, men modellerne er de samme som<br />

i 1982, da jeg begyndte min uddannelse.<br />

På årsmødet 2004 i Dansk Selskab for<br />

Kvalitet i Sundhedssektoren opfordrede<br />

ordførende direktør i Jyske Bank Anders<br />

Dam til at materialisere bløde værdier til<br />

hårde værdier. Og han nævnte blandt andet<br />

patienttøjet som en væsentlig faktor i<br />

forbedring af kvaliteten.<br />

I sundhedsvæsnet bejler vi ikke til<br />

kunderne. De kommer af sig selv, og<br />

de har ikke andre steder at gå hen. Jeg<br />

ser en sammenhæng mellem den bløde<br />

værdi, empowerment, kommunikation<br />

og patienttøj. Derfor synes jeg, det ville<br />

være interessant og relevant at analysere<br />

i hvilke situationer det er nødvendigt at<br />

bruge hospitalstøjet og i hvilket omfang.<br />

Umiddelbart må hygiejniske forhold<br />

være den eneste vægtige grund til i nogle<br />

situationer at kræve, at patienten har<br />

patienttøj på. En operation i et håndled,<br />

hånden på hjertet, kræver vel ikke<br />

fuldstændig omklædning til hospitalstøj.<br />

Vi ønsker at give patienten den bedst<br />

mulige behandling. Men den bedst mulige<br />

behandling omfatter i allerhøjeste grad<br />

også patientens oplevelse af sit ophold og<br />

sin situation.<br />

Derfor må sygehusvæsnet analysere,<br />

hvordan patienters individuelle behov<br />

kan opfyldes – også når det handler om<br />

påklædningen.<br />

Kommentarer til emnet er velkomne på:<br />

mpk@sks.aaa.dk<br />

Litteratur:<br />

1. Nyatanga, L.; Dann, K.L.;Empowerment<br />

in nursing: the role of philosophical<br />

and psychological factors. Nursing<br />

Philosophy,3,pp.234-239. Blackwell<br />

Science Ltd.2002<br />

2. Zachariae, B.; Petersen, A.; Læge<br />

– patientkommunikation i onkologisk<br />

ambulatorium- en undersøgelse af<br />

sammenhænge mellem lægens kommunikationsstil,<br />

patienttilfredshed og<br />

ændringer i patientens stemningsleje<br />

og oplevede evne til at mestre sygdom<br />

og behandling. Delpublikation nr.4 i<br />

skriftserie om „De mellemmenneskelige<br />

relationer“.<br />

3. http://www.m-w.com/dictionary.htm<br />

4. Schwartzbach, I. 1001 hospitalsnat.<br />

Ugeskrift for Læger 2001; 163:7213-<br />

7217.


Det nye A-hus<br />

A8<br />

A7<br />

Børneafdelingen bliver udvidet<br />

med to nye afdelinger: A7 og A8.<br />

Fordelingen af fagområder vil blive<br />

omorganiseret, men afdelingen vil<br />

fortsat have 91 senge.<br />

Den nye Børneafdeling forventes at<br />

blive en realitet 1. september 2005.<br />

A1<br />

• Neurologi, Center for Sjældne Sygdomme,<br />

socialpædiatri, psykosomatik,<br />

trivselsbørn og endokrinologi.<br />

A2 •<br />

• Akut pædiatri, infektioner, allergi,<br />

luftvejssygdomme og cystisk fibrose.<br />

• Akut modtagelse og observationspladser.<br />

• Distriktspædiatri.<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen<br />

A5<br />

A6<br />

A4<br />

Klinisk Biokemisk Afdeling<br />

Børneambulatoriet<br />

A1<br />

A3<br />

• Hæmatologi og onkologi.<br />

Dagafsnit og ambulatorium.<br />

• Rheumatologi og immunologi.<br />

Dagafsnit og ambulatorium.<br />

A4<br />

• Onkologi, hæmatologi, rheumatologi<br />

og immunologi.<br />

A5<br />

• Intensiv pædiatri og neonatologi.<br />

A3<br />

A2<br />

Fysioterapi- og<br />

Ergoterapiafdelingen<br />

A6<br />

• Neonatologi.<br />

Akut Børnemodtagelse<br />

A7<br />

• Kardiologi.<br />

Døgnsenge og ambulatorium.<br />

A8<br />

• Nefrologi, urologi og gastroenterologi.<br />

Døgnsenge og dagafsnit.


De nye barselsafsnit<br />

De nye barselsafsnit er splinternye<br />

og forventes at være klar til<br />

indflytning den 1. juni. De kommer<br />

til at bestå af Afsnit Y1 og Y2 samt<br />

dagkirurgien, der organisatorisk<br />

hører til Afdeling I.<br />

Y1<br />

• Der kommer 20 enestuer på afsnittet.<br />

• Afdelingen tages i brug 1. juni.<br />

1. sal<br />

Y2<br />

Y2<br />

• Der kommer 20 enestuer på afsnittet.<br />

• Afdelingen tages i brug 1. juni.<br />

Stue<br />

Y1<br />

Kælder<br />

Kælder<br />

• Dagkirurgisk Afsnit.<br />

• Der ansættes en funktionsledelse med<br />

afdelingssygeplejerske og overlæge<br />

omkring 1. maj.<br />

• Afsnittet tages i brug 1. august.<br />

• Afsnittet har fire operationsstuer.<br />

• Der flyttes operationer fra K-OP og<br />

afdeling Y´s dagklinik. Kar-kirurgisk<br />

Sektion opererer<br />

• Afsnittet finansieres gennem overflytning<br />

af ressourcer fra eksisterende<br />

afdelinger samt meraktivitet.<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen


Fyssen k


ommer<br />

Nogen finder dem påtrængende.<br />

Andre anser dem for et nødvendigt<br />

onde. Men skal der styr på skavankerne,<br />

kommer man altså ikke uden<br />

om fysioterapeuterne. InTryk har fået<br />

lov til at følge med et par af dem.<br />

„Det går simpelthen bare godt. Jeg synes<br />

næsten ikke, det var nødvendigt at<br />

komme i dag,“ siger Andreas mor storsmilende,<br />

mens hun forventningsfuldt hanker<br />

op i liften med sin lille datter og følger<br />

efter fysioterapeuten Mette Nørgaard ind<br />

i den lune undersøgelsesstue.<br />

Andrea er seks måneder gammel og<br />

døjer med en såkaldt lejringsbetinget<br />

hoveddrejning. Senen, der løber ned langs<br />

halsen på venstre side, er for stram til, at<br />

Andrea kan dreje hovedet ordentligt mod<br />

venstre. Det er derfor, hun nu for tredje<br />

gang er på besøg hos Mette.<br />

Skæv i knolden<br />

Problemet er langt fra usædvanligt,<br />

og man oplevede en markant stigning<br />

i tilfældene, da Sundhedsstyrelsen i<br />

1990’erne anbefalede, at spædbørn bør<br />

sove på ryggen for at mindske risikoen<br />

for vuggedød.<br />

„Spædbørns knogler er meget bløde,<br />

og baghovedet bliver skævt, hvis man<br />

konsekvent lader barnet hvile med hovedet<br />

til en bestemt side. Er dét sket, kan<br />

barnet ikke selv dreje hovedet den anden<br />

vej, og derfor bliver senen stram,“ forklarer<br />

Mette, mens hun tjekker Andreas<br />

fremskridt.<br />

Mette ruller den lille pige fra side til<br />

side og lokker med lækre lyde fra rangler<br />

og trælegetøj, der får en nysgerrig Andrea<br />

til at dreje hovedet i den ønskede retning.<br />

Vel at mærke uden at overkroppen følger<br />

med. Det sørger Mettes faste hånd for.<br />

Undervejs får Andreas mor tips og<br />

råd til, hvordan de skal arbejde videre<br />

derhjemme.<br />

Efter en halv time har den unge dame<br />

fået nok af fysioterapeuten. Hun vil hellere<br />

have en tår vand og smage lidt på<br />

legetøjet.<br />

„Det ser rigtig godt ud, du skal nok<br />

blive fin,“ konstaterer Mette, men hun<br />

vil alligevel gerne se Andrea igen om tre<br />

uger.<br />

Lidt knotten er man vel altid<br />

Nu skal Martin på fem måneder prøve<br />

kræfter med Mette. Han er indlagt på A3,<br />

fordi han har en byld i lungesækken. Men<br />

i dag er det ikke derfor, at Mette har ham<br />

på programmet.<br />

Under indlæggelsen har fysioterapeuterne<br />

nemlig opdaget, at Martin har svært<br />

ved at strække benene, som han bør. Og<br />

det skal der gøres noget ved.<br />

Inden Mette går ind på stuen, sludrer<br />

hun kort med Martins sygeplejerske. Det<br />

går fint med Martin, så der er ikke noget,<br />

der forhindrer Mette i at gå i gang.<br />

Martin småsover og bliver ikke just<br />

begejstret for fysioterapeutens ankomst.<br />

Han bliver mildest talt rasende, da Mette<br />

tager alvorligt fat på de nødvendige<br />

strækøvelser.<br />

Mettes hænder arbejder intensivt, mens<br />

hun småpludrer med den rødglødende<br />

hidsigprop. Samtidig udveksler hun oplevelser<br />

af fremgang med hans mor. De er<br />

enige om, at det går meget bedre.<br />

Martin skal formentlig overflyttes til<br />

hjemsygehuset samme dag. Mette skal<br />

derfor have fat i den lokale fysioterapeut,<br />

som skal arbejde videre med Martins ben.<br />

Indtil da kan Martin puttes under dynen,<br />

som han dog ret hurtigt får sparket af. Måske<br />

for at vise, at han har fattet konceptet;<br />

At strække ben.<br />

En gammel kending<br />

Det er sin sag at være ni år gammel, totalt<br />

vild med sport og samtidig være plaget<br />

af både gigt i knæene og stramme sener i<br />

fodledene.<br />

Morten er et af de 450 gigtbørn, der er<br />

tilknyttet Skejby Sygehus. Han er kommet<br />

hele vejen fra Fyn og har taget sin familie<br />

med.<br />

Mette er specialist i gigtbørn, og hun<br />

og Morten kender hinanden rigtig godt.<br />

„Hele hans liv handler om sport, og<br />

derfor er det vigtigt, at han kan være med<br />

på trods af gigten,“ forklarer Mette på vej<br />

ind i „Kærnehuset“, hvor hun skal deltage<br />

i en opfølgende lægesamtale med Morten<br />

og hans familie.<br />

Alt tyder dog på, at Morten er med helt<br />

fremme, hvor tingene sker. Håret stritter<br />

moderigtigt i alle retninger, og blå mærker<br />

af nyere og ældre dato vidner om en<br />

endog meget aktiv hverdag.<br />

Erfarent smider han bukserne og indtager<br />

briksen. Uden de store dikkedarer<br />

placerer Mette begge hænder på Mortens<br />

ene knæ og lægger vægten i. Han bliver<br />

helt skæv i fjæset. Det er noget, der kan<br />

mærkes.<br />

Til gengæld er der ikke ende på begejstringen.<br />

Der er nemlig ingen, der kan<br />

huske, at Morten før har kunnet strække<br />

så meget i knæledene. Den iværksatte<br />

behandling virker, og Mette er tydeligt<br />

tilfreds.<br />

Tilbage i fysioterapien er det nu de<br />

voksne, det handler om. Det er mandag.<br />

Klokken er elleve, og:<br />

„Skeden er en skydedør“<br />

Det skorter ikke på billeder til det indre<br />

lærred, når fysioterapeuten Katie Leaborn<br />

underviser nybagte mødre i, hvordan man<br />

bedst strammer understellet op efter en<br />

fødsel. Det gør hun mandag, onsdag og<br />

fredag.<br />

Ud over den med skydedøren kan hun<br />

blandt andet også en med tamponer.<br />

„Det fremmer forståelsen for, hvilke<br />

muskler der skal i arbejde,“ forklarer<br />

Katie.<br />

Ordene går rent ind hos de fem, der<br />

denne mandag har taget imod tilbudet om<br />

barselsgymnastik i fysioterapien.<br />

Udmattede slanger de sig mere eller<br />

mindre elegant på de grønne madrasser<br />

rundt om på gulvet.<br />

„Prøv så at stramme mavemusklerne<br />

samtidig med, at I strammer bækkenbunden,<br />

og hold den, mens I tæller til<br />

tredive,“ lyder det muntert fra Katie.<br />

Selv om det er svært, er det alligevel<br />

også lidt skægt. Pigerne morer sig kosteligt<br />

over Katies sproglige input i seancen,<br />

der varer en lille time.<br />

Mødrene er kommet på benene igen og<br />

sætter kursen mod de nyfødte.<br />

Katie kan lige nå en hurtig bid frokost,<br />

inden eftermiddagens opgaver på Y.<br />

Tekst Hanne Børresen | Foto Tonny Foghmar


Kantinen har gjort det igen!<br />

Ja de fleste ved vel efterhånden hvad<br />

der menes – nemlig at priserne endnu en<br />

gang har fået et hak opad!<br />

Jeg er efterhånden begyndt at tænke<br />

over, om Kantinen skal have dækket et underskud<br />

et andet sted, for med de priser<br />

må pengene da gå til ét eller andet.<br />

For bedst at illustrere det, så her et<br />

uddrag af frokostmenuen fredag den<br />

28/1–05. For det første så var personalekantinen<br />

endnu en gang lukket, og ved<br />

ankomst til kantinen klokken 12.25 var<br />

det derfor de „sørgelige“ rester der var<br />

tilbage. Udbuddet var da:<br />

Sandwich med tomat og salat (og nej intet<br />

andet): .........................................19,00 kr.<br />

Sandwich med tunsalat:...............19,00 kr.<br />

Ostepie/tærte: ..............................20,25 kr.<br />

(1 tærteform delt i 8 dele)<br />

Asparges suppe m/ 1 stk brød: ....16,50 kr.<br />

Ellers var der salatbordet og pålægsbordet.<br />

Selvfølgelig skal kantinen „løbe rundt“,<br />

men prisen på aspargessuppe, tærten<br />

eller sandwich med tomat og salat er<br />

fuldstændig ude af proportioner efter min<br />

mening. Så vidt jeg erindrer, var aspargessuppe<br />

mv. noget af det jeg spiste i min<br />

studietid i slutningen af måneden, når det<br />

kneb med likvide midler, så produktionsprisen<br />

kan vel ikke være ret høj.<br />

Med venlig hilsen<br />

Lars Jakob Pedersen<br />

IT-afdelingen<br />

Svar til Lars Jakob Pedersens indlæg<br />

Kære Lars Jakob<br />

Jeg vil selvfølgelig gerne kommentere dit<br />

indlæg – „Kantinen har gjort det igen“.<br />

Det forholder sig sådan, at kantinepriserne<br />

– med godkendelse af sygehusledelsen<br />

– skulle have være reguleret i efteråret<br />

2004.<br />

Af flere årsager fandt prisreguleringen<br />

først sted i januar 2005.<br />

Når man forsøger at drive forretning i regi<br />

af Århus Amt er man underlagt visse reguleringer<br />

– nemlig reguleringer af budgetterne<br />

en gang pr. år.<br />

I nedenstående skema fremgår reguleringen<br />

i procent.<br />

Regulering i % 2004 2005<br />

Løn 2,8 % 2,5 %<br />

Andre udgifter 2,0 % 1,7 %<br />

Indtægter 2,5 % 2,2 %<br />

Lad os se på eksemplet landgangsbrød:<br />

Pris før januar 2005: ............. 18,50 kr.<br />

Pris pr. januar 2005: .............. 19,00 kr.<br />

Prisreguleringen udgør således 0,50 kr.<br />

eller 2,7 % af en pris, der – og vel og mærke<br />

dækker såvel løn såvel som varekøb.Jeg<br />

mener ikke, at kunderne i kantinen har<br />

grund til at føle, at prisernes himmelflugt<br />

har set dagens lys.<br />

Kantinen lukkes af og til i forbindelse<br />

med større arrangementer, og her for<br />

nylig på grund at intern eksamen. Disse<br />

lukninger finder sted efter aftale med<br />

Sygehusledelsen.<br />

Vi anstrenger os dog meget, i samarbejde<br />

med Drift- og Serviceafdelingen, i at minimere<br />

generne mest muligt.<br />

Såfremt det er mulig, anvender vi såvel<br />

gæstekantinen og mødelokale 4 til bespisning<br />

i forbindelse med større arrangementer.<br />

Dette betyder, at kantinen lukkes<br />

færre gange nu end tidligere set.<br />

Jeg synes selvfølgelig, det er meget kedeligt,<br />

at du ikke fandt udvalget i kantinen<br />

særlig stort fredag den 28. januar 05.<br />

Ikke for at undskylde det, men vi prøver<br />

på – IKKE – at producere mere mad end<br />

vi forventer at sælge – der bliver vi af<br />

og til „snydt“ i forhold til vores „gæt på“<br />

hvor mange, der ønsker de enkelte retter.<br />

Det kan være årsagen til, at der kan være<br />

udsolgt af nogle retter ind imellem.<br />

Med venlig hilsen<br />

Ole Hoffmann Sørensen<br />

Cheføkonoma


Film<br />

om faglig ledelse<br />

I slutningen af februar var der<br />

usædvanligt besøg på afdeling Y2.<br />

Blandt patienter og personale sås<br />

pludselig et filmhold fra Århus<br />

Sygehus, og det fulgte en formiddag<br />

afdelingssygeplejerske Trine Madsen,<br />

hvor hun stod og gik.<br />

Det var ikke fordi, Trine havde planer om<br />

at gå til filmen – det var snarere filmen,<br />

der gik til Trine. Og dét skyldtes en idé,<br />

chefsygeplejerske Vibeke Krøll fik, da hun<br />

sidste sommer var „i praktik“ på nogle af<br />

sygehusets forskellige afdelinger.<br />

„Da jeg besøgte afdeling Y2 og så<br />

Trines måde at lede afdelingen på, opstod<br />

der så mange spændende situationer,<br />

at jeg fik en idé om at lave en kort film<br />

om ledelse. Ikke fordi alle skal gøre, som<br />

Trine gør det; ledelse afspejler et fagligt<br />

og personligt kendetegn og varierer fra<br />

person til person. Men Trine har en meget<br />

spændende og meget tydelig ledelsesstil,<br />

der kan give inspiration og rejse debat.<br />

Det er dét, jeg er ude efter,“ siger Vibeke<br />

Krøll.<br />

Fluen på væggen<br />

Filmholdet fra Århus Sygehus blev hyret til<br />

opgaven, og arbejdet gik i gang i begyndelsen<br />

af året. Da man ønskede at lave en<br />

så ægte film som muligt, blev det aftalt, at<br />

filmholdet skulle følge Trine på udkig efter<br />

nogle bestemte situationer, men stadig<br />

med mulighed for at uforudsete „gyldne<br />

øjeblikke“ blev fanget på bånd.<br />

Om fire timer med et kamera i hælene<br />

og et andet i loftet, siger Trine Madsen:<br />

„Det var hektisk, men det var egentlig<br />

ikke så svært at opføre sig naturligt,<br />

selv om der hele tiden var et kamera i<br />

nærheden.“<br />

Trine Madsen understreger, at hun ikke<br />

kommer med nogen „facitliste“ på ledelse<br />

i filmen.<br />

„Jeg har ikke nogen opskrift på den<br />

rigtige ledelse, og jeg kan da ofte være i<br />

tvivl i hverdagen. Det er blandt andet også<br />

det, filmen handler om. At lede i en udfordrende<br />

hverdag, hvor der sker mange<br />

uforudsete ting,“ siger Trine Madsen.<br />

Filmens målgruppe er funktionsledere<br />

på Skejby Sygehus og på andre sygehuse.<br />

Den skal bruges i forbindelse med undervisning,<br />

foredrag og kurser – og til at<br />

skabe debat ude på de enkelte afdelinger.<br />

Filmen forventes klar i løbet af april.<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen | Foto Tonny Foghmar


Nyt tilbud:<br />

Høre undersøgelse<br />

til alle nyfødte<br />

Hvalp er helt ny. Han er så ny, at han<br />

ikke har noget navn endnu. Hans forældre<br />

– Simone Diam og Johannes Ludvigsen – fik<br />

ham for fire dage siden, og de vil gerne<br />

lære ham bedre at kende, før de beslutter<br />

sig for et navn. Foreløbig kalder de ham<br />

bare Hvalp.<br />

Denne formiddag i februar er Hvalp<br />

sammen med Simone og Johannes på vej<br />

hen for at få undersøgt sin hørelse på<br />

Patienthotellet på Skejby Sygehus. Det er<br />

sidste dag, han har sammen med sin mor<br />

på hotellet, før de skal hjem, så det passer<br />

fint at få overstået undersøgelsen nu.<br />

Alligevel er stemningen ikke i top. Da<br />

Simone ruller Hvalp ind i undersøgelseslokalet,<br />

giver han et vræl fra sig nede fra<br />

gåvognen. Det tegner ikke lyst. Et vigtigt<br />

element i undersøgelsen er, at barnet er<br />

roligt, helst sovende, så hvis Hvalp ikke<br />

snart slapper af, kan det blive svært at<br />

gennemføre undersøgelsen.<br />

Behov for behandling<br />

Hvert år fødes omtrent 250 børn i<br />

Danmark med behandlingskrævende<br />

høretab. Det vil sige, at de har behov for<br />

hjælpemidler eller operation for at kunne<br />

høre og lære at tale. Det er afgørende for<br />

indsatsen, at diagnosen bliver stillet hurtigt<br />

efter fødslen, så man kan iværksætte<br />

en behandling hurtigst muligt. På den<br />

måde hjælper man bedst børnene med at<br />

få en god tale- og sprogudvikling.<br />

„For et barn kan et høretab betyde, at<br />

det går glip af mange af de lyde, der er<br />

med til at danne en nuanceret opfattelse<br />

af verden. Det kan – ud over besværet<br />

med at høre og tale – også have betydning<br />

for barnets sociale udvikling, så det<br />

er vigtigt, at vi hurtigt finder dem, der har<br />

brug for hjælp“ siger sygeplejerske Anne-<br />

Mette Espensen, som skal udføre Hvalps<br />

undersøgelse.<br />

Hvalp er et ud af i alt fire børn, der er<br />

meldt til høreundersøgelse mellem klokken<br />

11.30 og 12.30 denne onsdag. Anne-<br />

Mette og hendes kollega sygeplejerske<br />

Lizzi Strunge står for dagens undersøgelser,<br />

og der er nok at se til. De er allerede<br />

beskæftiget med to andre babyer, så Lizzi<br />

opfordrer Simone og Johannes til at sætte<br />

sig ned med Hvalp og vente. Simone har<br />

taget Hvalp op af vognen, men han er<br />

stadig urolig og klynker lidt. „Prøv at give<br />

ham lidt bryst,” foreslår Lizzi. Simone<br />

lægger Hvalp til rette og knapper op.<br />

Undersøgelse af alle nyfødte<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen | Foto Tonny Foghmar<br />

I forbindelse med finanslovsaftalen for<br />

2004 besluttede de politiske partier, at<br />

der skulle indføres høreundersøgelse<br />

af alle nyfødte for at sikre, at børn, der<br />

hører dårligt, får hurtig hjælp. Derfor fik<br />

amterne penge til og pålæg om at tilbyde<br />

høreundersøgelser til alle nyfødte. Undersøgelserne<br />

er blevet mulige på grund<br />

af den nyeste teknologi med pålidelige<br />

måleapparater, som alle kan betjene efter<br />

en kort og enkel oplæring.<br />

I undersøgelseslokalet er Hvalp faldet<br />

til ro og sover efter at have fået lidt mælk.<br />

Anne-Mette er færdig med sin første undersøgelse<br />

og kommer nu hen og hilser på<br />

Simone og Johannes. Så er det Hvalps tur.<br />

Anne-Mette sætter tre elektroder fast<br />

på hans hoved, og så får han en lille, blød<br />

øreprop i højre øre. Hun er forsigtig, så<br />

hun ikke vækker ham. Når elektroder<br />

og øreprop sidder som de skal, sendes


en række kliklyde ind i Hvalps øre via<br />

øreproppen, og så studerer Anne-Mette<br />

computeren for at se, om Hvalps øre<br />

reagerer, som det skal.<br />

20 undersøgelser om dagen<br />

Skejby Sygehus begyndte at lave undersøgelserne<br />

i januar 2005. Efter en lidt langsom<br />

begyndelse bliver der nu undersøgt<br />

gennemsnitligt 16 børn om dagen, hvilket<br />

svarer til det forventede. Foreløbig har Patienthotellet<br />

sendt 16 børn til en grundig<br />

undersøgelse på Audiologisk Afdeling på<br />

Århus Sygehus, fordi undersøgelsen ikke<br />

har vist, at børnene hørte normalt.<br />

„Det betyder ikke nødvendigvis, at barnet<br />

hører dårligt. Forklaringen kan være<br />

ørevoks eller fosterfedt i øret på barnet.<br />

Så i de situationer, hvor et barn sendes<br />

videre, er det vores opgave at berolige<br />

forældrene med, at deres barn ikke nødvendigvis<br />

har høretab, samtidig med at vi<br />

ikke lover for meget,“ siger Anne-Mette.<br />

Foreløbig ser det ikke ud til, at Hvalp<br />

skal sendes videre. En stor glad Smiley<br />

viser sig på måleinstrumentets display og<br />

markerer, at hørelsen på Hvalps højre øre<br />

er glimrende. Anne-Mette tager proppen<br />

ud af den stadigt sovende Hvalps øre, og<br />

sætter en ny i det venstre øre.<br />

Smiley er hurtigt tilbage på displayet.<br />

Undersøgelsen er gået så godt som<br />

muligt; intet tyder på, at der skulle være<br />

noget galt med Hvalps ører.<br />

En høreundersøgelse tager mellem fem<br />

minutter og en halv time. Hvalps undersøgelse<br />

hører til blandt de absolut hurtigste,<br />

så det der begyndte med lidt bekymrede<br />

miner, ender nu med glade og lettede<br />

smil.<br />

Hjælp i tide<br />

Gennemsnitligt vil der på de fem undersøgelsessteder<br />

i Århus Amt blive fundet 14<br />

børn om året med høretab. Af de 16 børn<br />

Patienthotellet foreløbig har sendt videre<br />

til en grundigere undersøgelse på Audiologisk<br />

Afdeling på Århus Sygehus har et af<br />

disse fået diagnosticeret høretab.<br />

„Naturligvis er det en trist nyhed for et<br />

forældrepar. Men en tidlig diagnose gør,<br />

at man kan give barnet rigtig god hjælp.<br />

Det er hele pointen ved det her,“ siger<br />

Anne-Mette Espensen, som er glad for den<br />

nye opgave:<br />

„Det er med til at gøre vores job afvekslende,<br />

og det er meget selvstændigt<br />

arbejde. Samtidig er forældrene glade for<br />

tilbuddet, og vi kan finde de børn, der<br />

har brug for hjælp. Det er en meningsfuld<br />

opgave. Endelig har det været utroligt<br />

spændende og udfordrende at være med<br />

til at starte hele dette tilbud op fra bunden,“<br />

siger hun. Simone og Johannes er<br />

også tilfredse:<br />

„Det er et fint tilbud. Jeg har ikke været<br />

bekymret for, hvordan det skulle gå. Og<br />

nu er jeg selvfølgelig bare glad for, at det<br />

gik, som det skulle,“ siger Simone på vej<br />

tilbage til sit værelse, hvor der skal pakkes<br />

før hjemturen.<br />

Nu kan hun og Johannes være sikre på,<br />

at når de finder det helt rigtige navn til<br />

deres søn, så kan han også høre det. Men<br />

foreløbig er han „bare“ Hvalp. Og han<br />

sover stadig trygt.<br />

Børn med høretab<br />

• I Danmark fødes hvert år cirka<br />

250 børn med behandlingskrævende<br />

høretab<br />

• I Århus Amt fødes hvert år cirka<br />

14 børn med behandlingskræven-<br />

de høretab<br />

• Fem sygehuse i Århus foretager<br />

hørescreeninger<br />

• Ordningen med at undersøge<br />

nyfødte varer foreløbig til efterår<br />

2006.<br />

• Amterne har fået 25 mio kr. til<br />

opgaven.<br />

Kilde: Sundhedsstyrelsen


Håndhygiejnen på Skejby Sygehus<br />

lever ikke op til standarderne<br />

Der er tilsyneladende lang vej<br />

endnu, før håndhygiejnen på Skejby<br />

Sygehus lever op til de fastlagte<br />

standarder. Det viser tre stikprøveundersøgelser<br />

udført på sygehuset i<br />

2004.<br />

Cirka hver tiende patient bliver ramt af en<br />

infektion i forbindelse med en behandling<br />

på et dansk sygehus, og god håndhygiejne<br />

er den bedste, enkeltstående måde at<br />

forhindre smitte på. Derfor var håndhygiejnen<br />

et særligt indsatsområde på Skejby<br />

Sygehus i 2004, hvor der blandt andet blev<br />

indført en klinisk retningslinie for almen<br />

håndhygiejne og gennemført en kampagne<br />

for bedre håndhygiejne. Alligevel har<br />

personalet et godt stykke vej endnu, før de<br />

lever op til de fastsatte standarder.<br />

Undersøgelserne består af observationer<br />

af de ansattes brug af smykker, brug<br />

af handsker samt brug af hånddesinfektionsmiddel<br />

før og efter en procedure.<br />

Observationerne er udført i 2004 ved tre<br />

stikprøver, hvor den ene lå før indførelsen<br />

af den kliniske retningslinie for almen<br />

håndhygiejne, den næste lå 1–2 måneder<br />

efter indførelsen, og den sidste stikprøve<br />

lå 3–4 måneder efter indførelsen af den<br />

kliniske retningslinie.<br />

Ingen forbedring<br />

Stikprøverne viste ingen forbedring, når<br />

det handler om brug af handsker og om<br />

Resultater opgjort for de tre<br />

stikprøver.<br />

Viser observerede forskelle i<br />

compliance for håndhygiejne<br />

mellem plejepersonale og læger<br />

4-5 mdr. efter indførsel af en<br />

klinisk retningslinie i 2004 på<br />

Skejby Sygehus.<br />

brug af hånddesinfektionsmiddel. Til<br />

gengæld er der mere positive takter, når<br />

det handler om brug af håndsmykker.<br />

Her er antallet af de observerede, der går<br />

med smykker, faldet fra 31 procent i den<br />

første måling til 15 procent i den sidste.<br />

Men på trods af den positive tendens, er<br />

der stadig langt, til man når den fastsatte<br />

standard på to procent.<br />

Hygiejnesygeplejerske Sussie Laustsen<br />

mener dog, at udviklingen går i den<br />

rigtige retning:<br />

„De allerseneste målinger, vi har foretaget<br />

i 2005 tyder på, at udviklingen er vendt,<br />

så det går markant bedre. Det tager<br />

simpelthen tid at ændre foks vaner, så en<br />

kampagne slår ikke bare igennem øjeblikkeligt.<br />

Den samme tendens har vi set<br />

andre steder,“ siger hun.<br />

Forskel på faggrupper<br />

Stikprøverne viser også en forskel på faggruppernes<br />

reaktion på indførelsen af den<br />

kliniske retningslinie. I den første måling<br />

og målingen 1–2 måneder efter indførelsen<br />

af den kliniske retningslinie var der<br />

ingen forskel på faggrupperne, men i den<br />

sidste måling, havde plejepersonalet et<br />

bedre resultatet end lægerne – om end<br />

ingen af grupperne levede op til standarderne.<br />

Der er dog usikkerheder ved tallet,<br />

oplyser Sussie Laustsen:<br />

„Hvis lægerne er blevet observeret med<br />

et ur på en afdeling, er de blevet talt med.<br />

Men det er ikke sikkert, at den pågældende<br />

læge rent faktisk har patientkontakt.<br />

På den måde kan tallet være højere,<br />

end det rent faktisk er, fordi vi ikke har tal<br />

på, om lægen for eksempel tager uret af<br />

under stuegang. Men noget tyder på, at<br />

lægerne endnu ikke har taget anbefalingerne<br />

i retningslinierne helt til sig,“ siger<br />

Sussie Laustsen.<br />

Derfor anbefaler hun og resten af gruppen<br />

bag undersøgelsen, at der uddannes<br />

nøglepersoner blandt læger i oberservation<br />

af håndhygiejne, ligesom der er blandt<br />

plejepersonalet.<br />

„Nøglepersonerne er vigtige. De er med<br />

til at holde fokus på håndhygiejnen ude<br />

på afdelingen, og hvis de selv har været<br />

ude og observere håndhygiejne, får de<br />

nogle redskaber, der kan være med til at<br />

dokumentere udviklingen,“ siger Sussie<br />

Laustsen.<br />

Behov for fortsat indsats<br />

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at<br />

Skejby Sygehus fortsat skal yde en indsats<br />

for at forbedre håndhygiejnen. Udviklingen<br />

skal følges løbende ved at hygiejnenøglepersoner<br />

på de enkelte afsnit og<br />

afdelinger årligt udfører observationer,<br />

der samles og bearbejdes i Klinisk Mikrobiologisk<br />

Afdeling.<br />

Derudover foreslår observatørerne en<br />

række indsatspunkter, hvoraf nogle af<br />

dem allerede er sat i værk. For eksempel<br />

Standarder (%) Før måling 1–2 mdr. efter måling 4–5 mdr. efter måling<br />

Max 2 % bærer håndsmykker 131/427 = 31 % 192/816 = 24 % 90/607 = 15 %<br />

Mindst 85 % anvender handsker<br />

ved ikke rene procedurer<br />

156/204 = 76 % 178/262 = 68 % 125/183 = 68 %<br />

Før mindst 75 % rene procedurer<br />

udføres hånddesinfektion<br />

211/444 = 48 % 260/553 = 47 % 228/455 = 50 %<br />

Efter mindst 75 % ikke rene procedurer<br />

udføres hånddesinfektion<br />

356/507 = 68 % 443/739 = 60 % 329/564 = 58 %<br />

Måling 4-5 mdr. efter (standarder) Læger Plejepersonale<br />

Brug af smykker (max 2 %) 50/132 = 38 % 40/286 = 14 %<br />

Handsker ved ikke rene procedurer (min 85 %) 11/32 = 34 % 68/103 = 66 %<br />

Hånddesinfektion før (min 75 %) 13/37 = 34 % 176/352 = 50 %<br />

Hånddesinfektion efter (min 75 %) 16/31 = 52 % 235/398 = 59 %


er det bestemt, at personalet i fremtiden<br />

kun skal have adgang til kortærmede<br />

uniformer, og at der skal sættes flere<br />

dispensere til hånddesinfektionsmiddel<br />

op. Desuden er der udviklet et e-læringsprogram<br />

om håndhygiejne.<br />

Blandt øvrige forslag fra observatørerne<br />

er at lave en mere omfattende stikprøve<br />

af lægers håndhygiejne for at få et reelt<br />

billede af håndhygiejnen blandt læger, og<br />

at sætte flere ure op på afdelingerne.<br />

Men vigtigst af alt er, at ledelse og personale<br />

hele tiden har emnet i fokus:<br />

„Det kræver en stor indsats. Selv når vi<br />

opnår at leve op til standarderne, må vi<br />

ikke foregøgle os selv, at nu er alt godt.<br />

Det kan hurtigt gå den forkerte vej igen,<br />

så vi må holde fast i dette emne og have<br />

fokus på det. Hele tiden,“ siger Sussie<br />

Laustsen.<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen<br />

Kontaktkort<br />

Århus Amtsråd har besluttet, at alle patienter på amtets sygehuse skal have tilknyttet<br />

en sundhedsfaglig kontaktperson, som er hovedansvarlig for behandlingen.<br />

En kontaktperson eller kontaktteam er defineret som en eller flere sygeplejersker<br />

og/eller læger, som udgangspunkt på speciallægeniveau, der tilknyttes den enkelte<br />

patient under indlæggelse og ved eventuel opfølgende ambulant behandling.<br />

Kontaktpersonen eller teamet skal være tovholder for patientforløbet og have den<br />

primære kontakt til patient og pårørende.<br />

Princippet er, at ingen patient i et patientforløb skal efterlades i et „tomrum“<br />

uden at vide, hvem hun/han kan kontakte. Patientforløb skal i denne sammenhæng<br />

forståes som forløb, hvor en sygehuskontakt indgår og kun i sjældne tilfælde<br />

efter endt forløb, da det her er praktiserende læge, som er kontaktperson.<br />

Kontakten til sygehuset er således kun for patienter, som er i forløb på sygehuset.<br />

Kontaktkort-ordningen bliver gennemført på følgende kliniske afdelinger på<br />

Skejby Sygehus: Afd. A, B, C, K, T, Y, Q og I (intensiv) og træder i kraft ultimo<br />

marts måned.<br />

Kontaktkort med afdelingens navn, telefonnr, træffetid, kontaktpersonens/-teamets<br />

navne m.v., udleveres i løbet af det første indlæggelsesdøgn. I forbindelse<br />

med ambulante forløb fortsætter den samme kontaktperson/-team, som har<br />

været tilknyttet patienten under indlæggelsen. Nogle afdelinger har dog valgt<br />

at tilknytte nye kontaktpersoner i det ambulante forløb. Patienter, som kun er i<br />

ambulant forløb, får udleveret kontaktkort ved første besøg.<br />

Hvis patienten skønnes ikke at kunne administrere kontaktkortet, udleveres det<br />

til pårørende, hvilket ligeledes sker ved patientens død.<br />

Alle afdelinger har valgt en fast træffetid. Sekretær tager telefonen og viderevisiterer<br />

henvendelser til rette kontaktperson/-team. Hvis kontaktperson ikke er<br />

tilstede, og ikke andre i afdelingen kan besvare spørgsmålet, oplyses patienten<br />

om, hvornår kontaktpersonen er tilstede. Ved opkald udenfor træffetid henvises<br />

til træffetid. Opkald i forbindelse med kontaktkort-ordningen dokumenteres.<br />

Patienter, som permanent overføres til anden afdeling såvel internt på sygehuset<br />

som eksternt til andre sygehuse, overgår til ny kontaktperson/-team. Er der tale<br />

om kortvarig ophold på anden afdeling, er kontaktpersonen/-teamet i stamafdelingen<br />

fortsat tilknyttet. Der tages udgangspunkt i, hvad der kan betragtes som<br />

stamafdeling for den pågældende patient.<br />

Tekst Akkrediteringsansvarlig kvalitetskonsulent Henrik Kousholt


En dag i<br />

kompetenceudviklingens tegn<br />

Tekst Formand for Kompetencerådet, oversygeplejerske Caroline Dalgaard<br />

og chefsygeplejerske Vibeke Krøll<br />

Kompetencerådet lukkede<br />

den 7. marts „vinduet op“ på en<br />

temadag om kompetenceudvikling.<br />

De indbød alle interesserede medarbejdere<br />

og ledere på Skejby Sygehus<br />

til at komme med input til videreudviklingen<br />

af den måde, vi indtil<br />

nu har arbejdet med kompetence<br />

på i sygehuset. Godt 100 ledere og<br />

medarbejdere deltog.<br />

Der var bl.a. inspiration fra kompetenceudviklingschef<br />

Christian H. Brosolat fra<br />

Aalborg Portland A/S og fra direktør Poul<br />

Blaabjerg, Center for Ledelse. Spørgsmålene<br />

til de to var „Hvad er kompetenceudvikling?“<br />

og „Hvad betyder det for<br />

kultur, ledelse og organisation at sætte<br />

kompetenceudvikling på dagsordenen?“.<br />

Og så blev der arbejdet i workshops ud<br />

fra spørgsmålene: Kompetenceudvikling<br />

– hvad kræver det af ledelse? Kompetenceudvikling<br />

og lønstrategi – hvordan hænger<br />

det sammen? Kompetenceudvikling er<br />

andet end kurser – hvilke muligheder er<br />

der for kompetenceudvikling i hverdagen?<br />

Hvordan vurderer og måler man kompetencer?<br />

Vigtige fokusområder<br />

Det er ikke nyt at arbejde med kompetenceudvikling<br />

på Skejby Sygehus. I sygehusets<br />

strategitræ indgår relevant kompetenceudvikling<br />

og prioritering af det som<br />

væsentlige fokusområder. Derfor er det<br />

også væsentligt at se os selv i spejlet og<br />

spørge, om vi kan gøre det endnu bedre,<br />

end det vi gør i dag.<br />

Kompetenceudvikling er en af forudsætningerne<br />

for, at patienterne kan<br />

modtage en sundhedsfaglig ydelse af høj<br />

kvalitet. Derfor skal der selvfølgelig et<br />

tydeligt ledelsesfokus på det.<br />

Rådet fik mange gode input til det<br />

videre arbejde. „Kompetenceudvikling er<br />

kun et middel til at nå målene, det er ikke<br />

noget i sig selv“. „At beskrive kompetencer<br />

er faktisk ret kompliceret, måske ikke<br />

alt lader sig beskrive“. „Men gør det nu<br />

alligevel så enkelt, at det bliver til at arbejde<br />

med“ – det var blot nogle af de råd,<br />

der kom. Kompetencerådet vil nu „lukke<br />

vinduet“ for en stund og studere alle anbefalingerne.<br />

Vinduet åbnes, når der er et<br />

mere færdigt forslag til videreudviklingen<br />

af „konceptet“ på Skejby Sygehus.<br />

Kompetencerådet er et tværfagligt<br />

sammensat råd, som har til formål<br />

at videreudvikle „konceptet“, så<br />

Skejby Sygehus anvender samme<br />

tilgang uanset faggruppe, og hvor<br />

det arbejde, der skal udføres skal<br />

sikre involvering af de medarbejdere<br />

og ledere, der til daglig allerede nu<br />

anvender det i praksis. Rådet skal<br />

endvidere bidrage til, at kompetenceudvikling<br />

bliver en integreret del af<br />

dagligdagen (og ikke alene lønstrategi).<br />

I arbejdet skal det bedste fra<br />

det nuværende „koncept“ anvendes.<br />

Læs mere om Kompetencerådet på<br />

sygehusets intranet.<br />

Hvordan vurderer og måler man kompetencer?<br />

ved Chefsygeplejerske Vibeke Krøll<br />

2 „Hvad betyder det for kultur, ledelse og<br />

organisation at sætte kompetenceudvikling<br />

på dagsordenen?“ ved direktør Poul Blaabjerg,<br />

Center for Ledelse 3 „Hvad er kompetenceudvikling“<br />

ved kompetenceudviklingschef<br />

Christian H. Brosolat, Aalborg Portland A/S<br />

4 Kompetenceudvikling – hvad kræver det<br />

af ledelse? ved oversygeplejerske Caroline<br />

Dalgaard Gruppearbejde 6 Pausegymnastik<br />

ved Martin Ryberg<br />

2 3 4<br />

6


Før jul kunne jeg i avisen læse, at<br />

Skejby Sygehus har fået et nyt vartegn<br />

– en stor sneglehuslignende skulptur, som<br />

netop på grund af ligheden med et sneglehus<br />

har fået navnet „Nautilen“. En rigtig<br />

flot skulptur, som man bestemt også får<br />

øje på, når man kommer til sygehuset.<br />

Nu er det bare sådan at en Nautil er en<br />

blæksprutte og ikke en snegl.<br />

Hvordan kunstnerens kobling mellem et<br />

sneglehus og en Nautil er opstået må stå<br />

hen i det uvisse. Ganske vist er de begge<br />

skalklædte bløddyr (dyrene altså) og er<br />

dermed også meget fjernt beslægtede.<br />

Men „Nautilen“ må være en Nautil, fordi<br />

den er en blæksprutte – ikke fordi den<br />

ligner en snegl!<br />

Vi kalder jo heller ikke en fisk for en<br />

hval, selvom de begge er hvirveldyr.<br />

Ældgammel slægt<br />

Nautiler tilhører blæksprutterne og er en<br />

ældgammel slægt. De har stort set ikke<br />

ikke en snegl !<br />

ændret udseende eller levevis de sidste<br />

500 millioner år.<br />

Vi kender ca. 3000 forskellige nautilusarter<br />

fra forsteninger, men kun seks arter<br />

af slægten lever stadig i dag, på dybt vand<br />

i det sydvestlige Stillehav og i Det Indiske<br />

Ocean. Dermed er nautiler en slags<br />

levende fossiler.<br />

Nautiler er relativt primitive sammenlignet<br />

med deres nulevende slægtninge<br />

inden for blækspruttefamilien. De er<br />

f.eks. de eneste med en udvendig skal,<br />

alle andre nulevende blæksprutter har<br />

en indvendig skal. Nautiler har op til 90<br />

arme, som de fanger byttet med, men de<br />

har hverken sugeskiver eller kroge.<br />

Nautiler er ikke de store jægere som de<br />

fleste af deres slægtninge, men lever i vidt<br />

omfang af ådsler på havbunden. De kan<br />

dog også snuppe en krabbe i ny og næ. I<br />

centrum mellem armene sidder et hornnæb,<br />

som er særdeles effektiv til at knuse<br />

skaller med.<br />

Nautilernes ældste slægninge er i<br />

øvrigt en anden blækspruttelignende sag,<br />

en Orthoceratit. Den har en lang konisk<br />

skal, som vi ofte kan se i marmorgulve og<br />

-vindueskarme. Orthoceratitterne levede<br />

for ca. 400 millioner år siden. De vættelys<br />

man finder på stranden er også forstenede<br />

blæksprutter, Belemnitter, og de levede<br />

i de danske farvande i Kridttiden for sølle<br />

65–150 millioner år siden.<br />

At „Nautilen“ er en blæksprutte, må vel<br />

også være helt på sin plads, når man ser<br />

på institutionens mangeartede funktioner<br />

– og med sneglefart går det da ikke!<br />

Så „Nautilen“ er altså ikke et sneglehus,<br />

men et blækspruttehus !<br />

Tekst naturvejleder Lars Bøgh | Foto Tonny Foghmar


Siden sidst...<br />

1. Terapiløbehjul til gigtbørn<br />

Fysioterapi Nord har modtaget et specialfremstillet<br />

terapiløbehjul til afprøvning<br />

blandt gigtbørn.<br />

Ved overdragelsen deltog fra Rotary<br />

Esben Andersen og Jørgen Thaysen og fra<br />

Fysioterapien Mette Nørgaard.<br />

Med venlig hilsen<br />

Mette Nørgaard<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen | Foto Tonny Foghmar & John Kristensen<br />

2<br />

2. Ny kørestol har flere fordele<br />

Skejby Sygehus’ nye kørestol har vist sig<br />

at være velegnet til flere patientgrupper.<br />

Siden den blev anskaffet i februar har den<br />

været brugt flittigt til sygehusets kraftigste<br />

patienter såvel som til andre patienter.<br />

Chefportør Morten Møller oplyser, at<br />

den også har vist sig gavnlig til patienter,<br />

der af den ene eller den anden grund har<br />

problemer med at sidde i en almindelig<br />

kørestol. For eksempel er der en patient<br />

med kræft, der får ondt i benet i en<br />

almindelig kørestol, som nu bliver kørt i<br />

den nye stol, hvor der er langt mere plads<br />

til benene.<br />

• Oven i købet kan kørestolen gøres til en<br />

seng med et snuptag, så de patienter,<br />

der har ondt ved at skulle op og sidde,<br />

kan stille og roligt blive løftet over i<br />

stolen, hvorefter vi gradvist kan rejse<br />

dem op, siger Morten Møller.<br />

Stolen kan klare 300 kilo.<br />

3. Legetøj til A3<br />

Mette Fisker fra medicinalfirmaet Pfizer<br />

overrakte den 21. januar 10.000 kr. til<br />

afdeling A3, som den kunne bruge til at<br />

købe nyt legetøj for.<br />

Med til overrækkelsen var også Alexia<br />

Bertelsen, som havde peget på Børneafdelingen<br />

som modtager af gaven.<br />

Pædagog Gitte Strandgaard tog sammen<br />

med patient Emma Andersen imod gaven<br />

på vegne af hele afdelingen.<br />

Infektions- og nyrepatienter<br />

har fælles læge om natten<br />

Infektionsmedicinsk Afdeling Q og<br />

Nyremedicinsk Afdeling C har fået fælles<br />

forvagt om natten. Det er forvagten på<br />

Nyremedicinsk Afdeling C, der fra 1. marts<br />

også tager sig af patienterne på Infektionsmedicinsk<br />

Afdeling Q om natten.<br />

Ordningen skal give Afdeling C mulighed<br />

for at oprette en 8. lægestilling<br />

i forvagtslaget. Desuden forventes det,<br />

at de yngre læger i begge afdelinger får<br />

bedre mulighed for læring, fordi de får<br />

mere dagarbejdstid.<br />

3


4<br />

4. Ny prostata-behandling er populær<br />

Patienter med forstørret prostata har taget<br />

godt imod Urinvejskirurgisk Afdelings<br />

nye behandlingstilbud. I begyndelsen af<br />

marts havde 15 patienter været igennem<br />

den såkaldte PLFT-behandling, og de næste<br />

seks patienter var allerede booket.<br />

Metoden går ud på, at mikrobølger<br />

opløser forsnævringen omkring urinrøret,<br />

og behandlingen har den store fordel, at patienterne<br />

undgår operation og indlæggelse.<br />

I første omgang tilbydes 30 patienter<br />

behandlingen på Skejby Sygehus.<br />

Den første midlertidige status tyder på,<br />

at patienterne er glade for behandlingen.<br />

Afdelingen har ringet til patienter tre<br />

måneder efter behandlingen, og her har<br />

hovedparten været tilfredse. Det endelige<br />

resultat kan dog først gøres op seks måneder<br />

efter behandling, hvor der er kontrol.<br />

De første kontroller finder sted i maj.<br />

6<br />

5. Præmie til C2<br />

Plejegruppen på Afdeling C2 fik torsdag<br />

den 10. marts overrakt en præmie som<br />

vinder af E-læringsprogrammet om håndhygiejne.<br />

Der blev trukket lod blandt de 22 afsnit,<br />

der var kommet igennem hele programmet,<br />

og C2´s 12 sygeplejersker, tre sygehjælpere<br />

og ene social- og sundhedsassistent<br />

var de heldige vindere af et gavekort<br />

til Nordisk Film.<br />

På billedet overrækker projektleder<br />

Dina Due prisen til Vivi Johansen, Annelise<br />

Fabricius, Marianna Højholt, Jytte Hansen,<br />

Lone Moeslund, Lotte Matthiassen og<br />

Inge Mikkelsen.<br />

6. Kan du se røgen?<br />

Røgen fra el-kirurgi er væk på Gynækologisk<br />

Operationsafsnit.<br />

Overlæge Lone Kjeld Pedersen har sammen<br />

med arbejdsmiljøkoordinator Helle<br />

Lehmann og teknisk souschef Jan Pedersen<br />

været med til at udvikle et håndtag,<br />

der forener en god diatermi-kniv med et<br />

effektivt røg-sug.<br />

Kirurgerne har haft store krav til<br />

instrumentet, men det ser ud til, at det<br />

7<br />

er lykkedes at lave et håndtag, der ligger<br />

godt i hånden uden at skygge, så kirurgen<br />

kan se, hvor han skærer.<br />

Løsningen er installeret på Gynækologisk-Obstetrisk<br />

Afdeling og godkendt af<br />

Arbejdstilsynet. Nu vil udstyret også blive<br />

installeret på de øvrige kirurgiske afdelinger<br />

på Skejby Sygehus.<br />

7. Masterplanen<br />

Århus Amtsråd peger på ét sygehus<br />

i Århus.<br />

På et møde i Århus Amtsråd 1. februar<br />

2005 besluttede amtsrådet en masterplan<br />

for Århus Universitetshospital, der samler<br />

de somatiske sygehusafdelinger i Skejby.<br />

Regionsrådet i den kommende Region<br />

Midtjylland skal – når det har afløst<br />

amtsrådene i 2007 – have mulighed for<br />

at drøfte planen sammen med en plan for<br />

regionens samlede sundhedsvæsen.


Tillykke<br />

Henriette Fynbo (maleri)<br />

25 års jubilæer<br />

40 års jubilæum<br />

Den 1. februar 2005<br />

fejrede ledende bioanalytiker<br />

Bodil Graugaard, KIA,<br />

40 års jubilæum<br />

Udstilling i April<br />

Den 1. februar 2005<br />

fejrede afdelingssygeplejerske<br />

Karin Buchardi Jensen, Q2,<br />

25 års jubilæum<br />

Den 1. marts 2005<br />

fejrede sygeplejerske<br />

Tinne Andrea Jensen, Afdeling I,<br />

25 års jubilæum<br />

Udstilling i Maj<br />

Eduardo Soza og Hanne Stockholm Exe (blandform)<br />

Tekst Kit Krogh-Christensen | Foto Tonny Foghmar<br />

Annonce<br />

Festsange<br />

personlige og sjove,<br />

og de rimer, kan jeg love.<br />

er det en TALE, du vil have,<br />

kan jeg også en sådan lave.<br />

Læser du dette, så giv mig et ring,<br />

så jeg hurtigt kan komme i sving.<br />

Pris: 225,- excl. opsætning<br />

Max. 14 dages leveringstid<br />

Jytte Halborg,<br />

Tlf. privat 8746 0604<br />

E-mail: JYH@udd.aaa.dk<br />

Henriette Fynbo (skulptur)<br />

www.sundhed.dk/info/sks-kunst


Annoncer<br />

Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold,<br />

solarium, bordtennis og dart<br />

Henvendelse:<br />

S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorridoren i kælderen<br />

ved tværgang 6), tlf. lokal 6296<br />

Mandag kl. 14.35 - 15.00<br />

(indmeldelse/udmeldelse/nøgler)<br />

Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Sygehus<br />

Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse


InTryk har fået nyt<br />

Personalebladet InTryk har fået<br />

nyt layout. Med det nye A4-format<br />

og den anderledes papirkvalitet er<br />

bladet moderniseret og finjusteret,<br />

så det i de kommende år fortsat kan<br />

danne rammen om store og små<br />

historier med betydning for alle os<br />

på Skejby Sygehus.<br />

De som husker hvordan det allerførste<br />

InTryk så ud, vil måske huske bladets<br />

daværende logo: Et blåt øje. Vi har i det<br />

nye logo anvendt en stiliseret form af et<br />

øje, øjet som symbol for de indtryk som<br />

personalebladet er fyldt med. Det nye<br />

logo vil på en gang være et fast og genkendeligt<br />

element fra blad til blad – men<br />

det vil også være et „levende“ logo, som<br />

ændrer sig sammen de skiftende forsidefotos,<br />

da der er hul igennem, så man kan<br />

se hvad øjet ser.<br />

Tekst og papir<br />

Det nye papir vil lade fotografierne<br />

komme til deres ret. Papirtypen er meget<br />

mere glansfuld/glossy og det gør at man<br />

bedre kan se hvad der står. Det er fordi<br />

papiret ikke suger ret meget farve, når<br />

der trykkes på det. Jo mindre papiret<br />

suger, jo tættere er det på virkeligheden<br />

fordi farverne ikke flyder sammen<br />

<br />

Svanemærket er en garanti<br />

for, at tryksagerne hører til de<br />

mindst belastende for miljøet<br />

og overholder en række miljøkrav<br />

i alle faser af tryksagens<br />

livscyclus fra produktion af<br />

råvarer til bortskaffelse af<br />

tryksagen. For at en tryksag<br />

kan få påtrykt Svanemærket,<br />

stilles der bl.a. krav til valg af:<br />

Papir, trykfarve, færdiggørelse<br />

og emballering.<br />

Bladet skulle som sagt være mere moderne<br />

og det har vi blandt andet gjort ved<br />

at ændre typografien. Fra en meget brugt<br />

og slidt type til en mere moderne slags,<br />

der står tydelig frem i overskriften.<br />

Brødteksten i bladet er også blevet anderledes.<br />

For den med det gode øje, kan<br />

man se at skrifttypen ikke er så avisagtig<br />

som før og „fødderne“ er ikke så tydelige.<br />

Det er en meget læsevenlig type, der<br />

gør, at øjet har let ved at genkende ordene<br />

og ikke bliver forstyrret af forstyrremde<br />

elementer. – Vi har valgt denne skrifttype<br />

ene og alene for jeres skyld.<br />

Stramt og enkelt<br />

I det nye blad har vi med det stramme<br />

og enkle design, forsøgt at gøre bladet<br />

så let aflæseligt som muligt. At layoutet<br />

er enkelt behøver ikke at betyde at det<br />

er kedeligt – jo mere stringent det er jo<br />

mere spænding og liv kan man skabe ved<br />

ind imellem at bryde linierne – uden at<br />

give køb på overskueligheden.<br />

For typografivalget som for det øvrige<br />

layout er det spillet mellem de fnug/fjerlette<br />

og de tunge/massive elementer som<br />

udgør temaet.<br />

Bladet er nu også svanemærket. Det vil<br />

sige, at der er garanti for, at bladet hører<br />

til de mindst belastende for miljøet.<br />

Voila …<br />

Værsgo – vi håber at det nye blad giver<br />

jer lyst til at bidrage med indtryk, ideer,<br />

historier og kommentarer. Hvad enten du<br />

gerne vil skrive en artikel selv eller i samarbejde<br />

med redaktionen, eller hvis du har<br />

en idé til et emne, du synes, vi skal skrive<br />

om, er du velkommen til at kontakte os på<br />

sksinf@sks.aaa.dk.<br />

Deadline for artikler er den første i<br />

ulige måneder. Af hensyn til sammenhængen<br />

i bladet og muligheden for at<br />

præsentere artiklerne bedst muligt er den<br />

maksimale længde 7500 anslag inklusive<br />

mellemrum.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!