Livscyklus for strikkede tekstiler af bomuld. Green Cotton er Novotex ...

novotex.dk

Livscyklus for strikkede tekstiler af bomuld. Green Cotton er Novotex ...

Side 3 af 6

spinderier er i dag fuldt automatiserede, støvniveauet og støjniveauet er nedbragt, men der er stadig

store individuelle forskelle på spinderierne.

Spindingen kræver et forholdsvis højt energiforbrug samt et betydeligt forbrug af emballager dels til

nøgling af garnet og dels til yderemballage/transportemballage.

Ved langvarig lagring eller transport af fibrene både før og efter spinding tilføres i nogle tilfælde

konserveringsmidler som f.eks. pentachlorphenol og tetrachlorphenol for at hindre svampe- og

rådangreb. Dette finder især sted i Fjernøsten, hvor det i perioder fugtige klima begunstiger den

mikrobiologiske vækst.

Konservering anvendes også på færdige tekstiler før transport over store afstande eller før

opbevaring i længere tid.

Green Cotton.

I Green Cotton konceptet stilles krav om, at den anvendte spindevoks er let biologisk nedbrydelig.

Herved sikres det, at voksen fjernes i farveriets renseanlæg inden udledning til naturen.

I fremstillingen af Green Cotton produkter benyttes som udgangspunkt leverandører fra Europa og

da produktet således hverken skal gennemgå en langvarig transport eller opbevares gennem længere

tid i et fugtigt miljø, er brugen af konserveringsmidler unødvendig. Til kontrol heraf foretages

jævnlige test, hvor bomulden analyseres for pesticidrester.

Strikning.

På strikkeriet strikkes garnerne til metervarer.

Til smøring af strikkemaskinerne anvendes nåleolie, der er baseret på mineralolie. En del af olien

ender på metervaren for senere at blive vasket ud på farveriet. Bionedbrydeligheden af mineralolie

baserede nåleolier er generelt lav.

Tidligere blev nåleolien påført maskinerne ved at blande olie med trykluft for herefter at sprøjte

blandingen ud som en tåge til stor gene for medarbejderne. Nye lukkede smøringssystemer sikrer i

dag, at den påførte oliemængde reguleres efter behov og påføres direkte på maskinens forskellige

dele uden anvendelse af trykluft.

Strikkeprocessen er kendt for at have høj støj- og støvbelastning.

Støjen stammer udelukkende fra strikkemaskinerne og er trods udviklingen af støjreducerende tiltag

stadig ikke er nedbragt til et acceptabelt niveau. Dette skyldes udviklingen af nye større og hurtigere

maskiner.

Støvet stammer dels fra garnstativerne, der fodrer strikkemaskinerne med garn, og dels fra selve

strikkeprocessen. Garnstativerne er i dag erstattet af lukkede garnskabe, hvilket har formindsket

luftens støvindhold. På moderne strikkerier har etableringen af udsugningssystemer medvirket til

yderligere reduktion af støvniveauet.

Strikkeprocessen er relativt energikrævende. Desværre ses strikkemaskinernes energiforbrug at

været steget i takt med den teknologiske udvikling. Årsagen er udviklingen af nye elektroniske

maskiner med overvågningsudstyr, der øger produktionshastigheden. Indførelsen af

frekvensstyringsenheder generelt i industrien har dog medført en reduktion i energiforbruget.

Similar magazines