2012-2 november - Sabro-Fårup Beboerforening

sfbf.dk

2012-2 november - Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup

Beboerforening

Medlemsinformation fra beboerforeningen

Nr. 2 november 2012


Medlemsblad

Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening

der er stiftet i 1968.

Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og

Geding. Det er i hele det gamle Sabro

og Fårup sogn.

Billederne er taget af bestyrelsen med

mindre andet fremgår i forbindelses

med billedet.

Forside foto: Kim Ole Larsen

Side 2

Ansvarshavende redaktør:

Kim Ole Larsen

Redaktion:

Bestyrelsen for beboerforeningen

Tryk og omdeling:

Sabro-Fårup Beboerforening

Der trykkes ca.1700 eksemplarer i

forårsnummeret som omdeles til alle

husstande i vores område. Bladet i

efteråret trykkes og omdeles kun til

SFBF’s medlemmer.

Et ord fra formanden

Et år går hurtigt kan jeg hermed konstatere. Der har været nogle ting at tage fat på i

løbet af året, først og fremmest at få klinket skårene og få foreningen bragt videre

efter den lidt kaotiske generalforsamling sidste efterår.

Den nye bestyrelse har arbejdet med vedtægterne, hjemmesiden og et par arrangementer,

ikke at forglemme et medlemsmøde om krangrunden, så der har været nok

at se til.

Ligeledes har der jo også været noget at se til, i forbindelse med motorvejs planerne

mv. Så jo, det har været et hektiske år for foreningen.

Det er efter en tid lykkedes, at få overdraget alle foreningens papirer og andre ejendele

og det har givet mig et godt indblik i foreningen, at kunne læse mange af de

gamle papirer igennem.

En hel del af dem, er blevet scannet ind og er lagt på vores hjemmeside hvor folk så

kan gå ind og finde gamle regnskaber og referater fra generalforsamlingerne samt

en del andre relevante papirer. Ligeledes er der kommet en stor del af foreningens

medlemsblade på hjemmesiden også. Det er faktisk en god historiefortæller at kikke

dem igennem.

Nu er det så blevet tid til en generalforsamlingen og vi i bestyrelsen håber at der

dukker mange af vores medlemmer op til den. Det er jo den bedste og nemmeste

måde at få indflydelse på.

Det glæder os i den nye bestyrelse, at medlemstallet stort set er det samme som før.

Der er kommet nye til og nogle har undladt at betale kontingent og er derfor ikke

medlemmer mere. Det er jo nok som man kunne forvente, men der er altid plads til

nye medlemmer. Så sælg gerne budskabet til din nabo eller genbo - Jo flere vi er -jo

bedre


Hanghedenturen

Den 10/6-2012 havde Beboerforeningen inviteret på travetur sammen med Vagn

Bødker.

Der var mødt 10 frem til turen og det regnede desværre en del, men det tog alle med

godt humør, for når bare man er klædt godt på, så er en sjat regn ingen hindring.

Vagn tog os med til Ustrup og Nørrerisskovene hvor vi snakkede om samfundet i

gamle dage, naturen og ikke mindst om den gård der engang var på området og hvordan

området blev drevet i gammel tid.

Turen tog os gennem hulveje, våde stier

og over bækken, ud over det åbne land

og ind i Storskoven.

Her gik turen så op ad bakke til stedet

hvor gården Hangheden har ligget og

hovr der nu ligger en jagthytte.

Vi gik derfra videre til Nørreris Voldsted,

hvor Niels Ebbesens fødegård skulle

have ligget i hedengangne tider, vi fik

også et godt kik på den faldne eg, som historien fortæller, at hestene var tøjret til.

Egen er desværre i dag kun en skygge af sig selv, da den er knækket sammen for

nogle år siden og i dag ligger lige så stille og rådner op.

Da vi stod ved egen havde vi øl og vand med i rygsækkene, så vi kunne nyde en lille

forfriskning på dette historiske sted.

Lidt derfra, er der plantet en ny afkommer af egen, da der på Fyn befinder sig en direkte

efterkommer af Niels Ebbesens eg og man fra den har modnet et nyt træ, der nu

er plantet i nærheden.

Fredninsgstyrelsen/Natur styrelsen ville ikke være med til, at den blev plantet på stedet

hvor den gamle eg ligger. Under vejs hjemover gik vi en lille omvej for at komme

ned forbi vandmejeriet som ligger

ved Lilleåen, lige der hvor den skærer

vejen til Søften.

Side 3

Her fortalt Vagn og om hvorledes

man havde brugt vandet til køling i

produktionen af mejeriprodukter i

gennem mange år.

Ligeledes snakkede vi også om

Ristrup hovedgård da vi gik forbi

den.


Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sabro-Fårup Beboerforening.

Det sker Torsdag den 29. november 2012 kl. 1930 og afholdes på Lokalcenter

Sabro i den store sal.

For dem der ønsker det, er der et par stykker smørrebrød efter generalforsamlingen.

Der er ingen tilmelding til selve generalforsamlingen, men hvis du skal have

smørrebrød skal du tilmelde dig på sfbf@live.dk eller telefon 86213407

(telefonsvarer) senest den 25/10 kl. 20.

Der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Kim Ole Larsen og Niels Ravnborg

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er Frank Sørensen og Preben Dahl-Jørgensen

6. Valg af revisorer. På valg er Vagn Bødker og Ole Kramhøft

7. Fastsættelse af kontingent for 2013

8. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår frasalg af udlånt område i Mundelstrup Bypark

Jordstykket på ca.172 kvm har været udlånt siden 2007 mod at låneren slår

græsset i byparken.

Bestyrelsen har fra låneren, Lars Bindløv, modtaget et godt tilbud på jorden,

kr. 10.000 samt fortsat gratis græsslåning af parken i de næste 5 år. Køber

afholder alle udgifter til landmåler, tinglysning og advokat mv. i forbindelse

hermed.

Prisen på landbrugsjord er pt. ca. kr. 15 pr. kvm. = kr. 2540

Låneren ønsker at udnytte sin tagetage, hvilket ikke kan lade sig gøre med

den nuværende bebyggelsesprocent på hans matrikel.

Bestyrelsen indstiller til godkendelse af forslaget.

Vedtagelse af nye vedtægter.

Bestyrelsen har være i gang med en kraftig revidering af vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller til en samlet godkendelse af de nye vedtægter.

Side 4


Forslag om generalforsamling i 2013

Bestyrelsen indstillet til vedtagelse, at næste ordinære generalforsamling

først afholdes i 2014 under forudsætningen af, at vedtægterne bliver vedtager,

da foreningen ændrer regnskabsår og tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.

Forslag om ændring i vedtægterne fra Vagn Bødker:

§ 2 Dog kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes økonomisk støtte til

velgørende formål, i beboerforeningens medlemsområde.

Dette forslag vil bestyrelsen mene, at vi allerede har taget højde for i

vedtægterne med den nye revidering.

9. Eventuelt

Bestyrelsen har modtaget et yderligere forslag omkring bestyrelsen og dens

politiske tilhørsforhold, men da der ikke er afsender på, kan forslaget ikke

medtages på generalforsamlingen.

Vi ved jo reelt ikke om det kommer fra et medlem af foreningen eller ej.

Forslag til nye vedtægter.

§ 1Foreningens navn:

Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening ( SFBF )

§ 2 Formål:

Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere

ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer.

Foreningen kan yde økonomisk støtte til velgørende formål i medlemsområdet, dog maksimalt

halvdelen af årets medlemskontingent.

Endvidere skal foreningen varetage områdets fælles, almennyttige og generelle beboerinteresser

over for myndigheder og enkeltpersoner.

§ 3 Medlemmer:

1) Som medlem i SFBF kan optages alle beboere i området med Sabro, Fårup, Mundelstrup,

Kvottrup og Geding.

2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende periode.

Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen pr. person, eller husstand, hvis

der bor flere, for et år ad gangen.

§ 4Regnskab:

1) Regnskabsperioden følger kalenderåret.

2) Bestyrelsen lader udarbejde et årsregnskab omfattende en resultatopgørelse og en balance.

Side 5


3) Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges af

kasseren på generalforsamlingen til godkendelse.

§ 5 Generalforsamlingen:

1) Generalforsamlingen er SFBF's øverste myndighed.

2) Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Der indkaldes

hertil med mindst 14 dages varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Meddelelsen skal som minimum indeholde dagsorden, samt navne på bestyrelsesmedlemmer,

der er på valg.

3) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

ved udgangen af januar måned.

4) Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der er gyldigt medlem.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5) Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3

af de

stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

6) Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog kræves, hvis et

enkelt medlem ønsker det.

Personvalg, hvor der er flere på valg end der skal bruges, skal altid foregå ved skriftlig

afstemning.

I tilfælde med skriftlig afstemning, vælges minimum to stemmetællere blandt de fremmødte.

7) Den ordinære generalforsamling afvikles som minimum efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren.

4. Indkomne forslag.

5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Der vælges èn suppleant for 2 år.

6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt.

8) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes:

Når et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Når det ønskes af mindst 1/5 af medlemmerne.

Ved ophævelse af SFBF, jf. §9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter ønske herom er fremsat.

Indvarsling skal ske med mindst 1 uges varsel ved omdeling af skriftlig meddelelse til

medlemmerne. Meddelelsen skal indeholde dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamlings afgørelser træffes som ved den ordinære.

§ 6 Bestyrelsen:

1) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer.

2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen.

Der afgår to på lige år, og tre på ulige år.

3) Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med henholdsvis formand, kasserer og se-

Side 6


kretær.

4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kasseren.

5) Endvidere vælges på skift to suppleanter til bestyrelsen for 2 år.

6) Bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen, afgår ved førstkommende generalforsamling

7) Der vælges to revisorer for 1 år.

8) Bestyrelsessuppleanterne kan inviteres med til bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret

på møderne.

9) Det påhviler sekretæren at føre protokol for bestyrelsens møder, og protokollen underskrives

af bestyrelsesmødets deltagere. Protokollen fremlægges ved generalforsamlingen.

10) Formandens beretning skal inden fremlæggelse på generalforsamlingen godkendes af

bestyrelsen.

11) Beslutning om anvendelse af foreningsmidler, kan kun træffes af et bestyrelsesflertal.

12) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan

ikke vedtage nogen beslutning med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først

at have orienteret de berørte medlemmer.

§ 7 Udvalg:

For at fremme beboerforeningen til en mere aktiv, levende og handlekraftig forening, kan

bestyrelsen blandt medlemmerne nedsætte udvalg, arbejds- eller lokalgrupper, hvis formål

vil være at varetage specielle opgaver.

Udvalg og grupper referer til bestyrelsen, der fastlægger de ydre rammer. Opløsning af eller

ændring i disse udvalg og grupper foretages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtiget til med jævne mellemrum gennem opslag, omdelte meddelelser

eller annoncering at holde medlemmerne orienteret om aktiviteter.

Hertil kan bruges hjemmesiden, og/eller udhængsskabe i Sabro og Mundelstrup.

§ 8 SFBF's midler:

1) Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler.

2) Lån kan kun stiftes på en generalforsamling.

3) Bestyrelsen kan ikke forpligte de enkelte medlemmer økonomisk.

4) Foreningen hæfter ikke for forpligtelser ud over dens formue.

5) Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

6) Ved eventuel ophævelse af foreningen skal generalforsamlingen foranledige at foreningens

midler bliver anvendt til velgørende og almennyttige formål inden for foreningens

geografiske område.

§ 9 Ophævelse af SFBF.

Til at vedtage ophævelse af foreningen kræves:

1) Mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indvarslet

generalforsamling stemmer for en ophævelse.

2) Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ophævelse af SFBF som eneste

punkt på dagsordenen. Indkaldelse sker jf. § 5 stk. 8.

Ophævelsen er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de ved den ekstraordinære generalforsamling

fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Side 7


Side 8


Midterheller på Gl. Viborgvej mv.

Beboerforeningen har flere gange gennem året været i kontakt med kommunen

omkring helle markeringerne på Gammel Viborgvej gennem Mundelstrup,

da disse ofte bliver påkørt og dermed knækker af.

Kommunen har nu indvilliget i, at opsætte en ny model som skulle kunne

tåle en påkørsel uden at knække.

Der er foreløbigt kun opsat en, af den nye model og der vil komme andre til,

i takt med, at de gamle bliver påkørt og ødelagt.

I Mundelstrup har der også været en del vejskilte som har set skidt ud, en

del af dem er nu skiftet eller rettet op og det pynter på området.

Hvis du oplever andre steder i vores område, hvor der er behov for, at der

skal ikkes på skiltningen, så send lige en besked til Beboerforeningen på

sfbf@live.dk. Så skal vi nok sørge for det bliver meldt videre til rette vedkommende

og forhåbentligt bliver der så gjort noget ved det indenfor en rimelig

tid efter.

Fortov på Kærsvinget

Beboerforeningen har i samarbejde med Fællesrådet også fået tilsagn om, at

der på Kærsvinget bliver lavet en opfyldning af grøften, således at der kan

laves et lille fortov til de nyeste udstykninger på hjørnet af Gl. Viborgvej og

Kærsvinget. Så bliver det lidt mere sikkert at være fodgænger der.

Kommunen vil gå i gang når de lige får et hul til det i kalenderen.

Side 9


Cafeen på Sabro Lokalcenter

Cafeen er nyrenoveret og som noget nyt er det nu muligt for alle, at komme

ind fra gaden og spise et måltid mad i cafeen til en fornuftig pris.

Cafeen er åben mandag til fredag fra 10.00 til 13.30 og der kan købes

kaffe, kage, smørrebrød, dagen ret og meget mere.

Det er også muligt at købe mad ud af huset

og der kan visse dage også købes brød og

kage, færdigt tillavet eller til hjemmebag.

Der kan altid findes madplaner i cafeen for

de næste 3 uger frem.

Cafeen betjenes af frivillige i kassen, men

maden laves i centrets køkken.

Cafeen kan kontaktes på telefon 87134694

Svæveflyveture til salg

Beboerforeningen har fra nogle tidligere arrangementer nogle flyveture med

svævefly til overs og dem vil vi gerne tilbyde til vores medlemmer.

Prisen pr. tur er på kr. 300 og de vil blive tildelt efter ”først til mølle” blandt

de interesserede.

Den yderligere aftale om hvornår og med hvem flyveturen skal være, skal

laves direkte med en navngiven person i svæveflyveklubben.

Vinderne vil få direkte besked og de vil få en billet udleveret som skal forevises

ved fremmødet på den aftalte dag. Henvendelse på sfbf@live.dk eller

86213407 (tlf. svarer)

Side 10


Sabro Biblioteks Venner

Af Lone Hansen. Sabro Biblioteks Vernner

Sabro Biblioteks Venner valgte en måned før sommerferien at lave brugerbetjent

åbningstid på biblioteket om torsdagen.

Alternativet var at der slet ikke ville være åbent om torsdagen. I forbindelse

med nedskæringer blev der barberet i åbningstiderne på adskillige biblioteker.

En del fik lavet selvbetjening, men dette vil man fra kommunal side

ikke tillade i Sabro på grund af bibliotekets placering inde i selve skolen.

Til gengæld kunne vi få vores sene lukketid tilbage (den forsvandt i begyndelsen

af året i besparelsernes hellige navn, hvor ingen af kommunens biblioteker

måtte have åbent med betjening senere end kl.18).

Fremover er åbningstiderne: mandag:14-18, onsdag:10-15, torsdag med

frivillige: 16-19, lørdag med frivillige:10-13.

Det skal siges, at den frivillige betjening ikke er noget Sabro Biblioteks

Venner syntes er det optimale. Vi har ingen ønsker om at overtage det arbejde,

der rettelig burde varetages af bibliotekarer, men vi vil omvendt ikke

være med til, at mulighederne for at bruge biblioteket udvandes, så det næsten

er umuligt at nå det, når man skal hjem fra arbejde osv.

Vi har taget afsked med Dorthe Salamander, der valgte at gå på efterløn.

Dorthe var i mange år den faste bibliotekar. Vi har budt Karen Marchman

velkommen og har allerede et fint samarbejde.

Det er en stor fornøjelse at opleve, hvor mange, der har lyst til dels at være

frivillige, dels at være med i foreningen, hvor nye medlemmer altid er velkomne.

I november har vi to arrangementer: 12. november hvor der er skumringstime

kl. 19 med oplæsning af et uddrag af den finske roman Hindbærbådflygtningen.

Et arrangement i forbindelse med Foreningen Nordens biblioteksuge.

Den 28. november kl. 19 er Hvidstengruppen overskriften. Her vil skuespiller

Marie Bach Hansen, der trådte sine barne- og ungdomssko i Borum fortælle

om arbejdet med filmen, hvor hun spillede Tulle. Hans Nejsum fra

Hvidsten, der er pensioneret lærer med historie som speciale fortæller om

det historiske. En billet koster 50,- og kan købes eller reserveres på biblioteket.

Side 11


Det nye blad

Beboerforeningen har fået en del meget positive tilkendegivelser på udformningen

af det nye blad og på vores hjemmeside.

Vi håber at dette nummer også vil blive vel modtaget og at I vil benytte

hjemmesiden hvor I blandt andet kan finde en del de gamle blade, mødereferater

og regnskaber mv.

Det koster en del penge at lave, men vi har heldigvis gode

lokale sponsorer, så husk at støtte dem der støtter os.

Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året.

Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter,

som vi kan have interesse i at drøfte sager med.

Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i.

Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet.

Side 12


Side 13


Sankt Hans

Den 23. juni havde beboerforeningen indbudt til Sct. Hans fest på byggelegepladsen

i Sabro og der var lagt op til en hyggelig dag med boder og aktiviteter

for børnene hen over eftermiddagen samt selvfølgelig en fest hen over

aftenen.

Der blev desværre kun lavet 3 boder, vi kunne godt have ønsket der havde

været flere, men der blev da solgt lidt i boderne alligevel.

Der blev lavet snobrød i flere

omgange og her deltog

både børn og voksne. Vores

snobrødsdej slog til, men det

var da godt, at den selv kunne

udvide sig. Den blev ved

med at vokse, så der var rigeligt.

der kunne spille op til

dans med et bredt udvalg

af populær musik

fra ind og udland. De

startede ved syvtiden

med at spille.

Beboerforeningen havde fået Tryllefløjten til at lave en

flot heks til bålet og den blev behørigt fyldt med heksehyl

så det kunne høres når hun susede af sted

Det vurderes at der hen over eftermiddagen var omkring

150 mennesker på pladsen og da vi nåede til aftenarrangementet

var der omkring 400 deltagere. Der

blev serveret kaffe, kage, sodavand, øl og pølser mv..

Beboerforeningen havde entreret med et lokalt band

Side 14


ca. ½ liter tændvæske til.

Side 15

Da klokken blev lidt over

ni kom Borgmester Jakob

Bundsgaard på besøg for

at holde båltalen og derefter

blev bålet tændt. Til

stor overraskelse flammede

bålet meget hurtigt op,

på trods af det havde været

meget fugtigt vejr i

dagene optil. Der skulle

kun en lille halmballe og

Bandet spillede op til fællessang, men det druknede desværre, da musikken

ikke kunne høres. Der blev dog sunget lidt alligevel.

Det er helt sikkert en af de ting vi skal gøre bedre næste gang.

Der blev efterfølgende spillet op til dans og der blev hygget og drukket øl

mv. til kort efter midnat, hvor vi løb tør for øl. Der var heldigvis heller ikke

ret mange feststemte gæster tilbage. Tidspunktet var dog meget passende af

hensyn til naboerne og da det kort tid efter begyndte at styrtregne, så vi var

noget våde, da vi havde fået pillet teltene ned og ryddet op på pladsen.

Vi i bestyrelsen syntes, at det stort set var en rigtig god og festlig dag og det

satser vi på skal gentages.

Om det bliver

et lige så

stort arrangement

næste

år, som falder

på en hverdag

tror vi

ikke, men der

kommer endnu

en Sankt

Hans aften

der falder på

en lørdag i

nær fremtid.


Kommende aktiviteter

Foreningen overvejer om man skal tage traditionen med julebal op igen.

Hvis det skal blive til noget, så skal der nogle frivillige kræfter med til at arrangere

og afvikle arrangementet.

Er du interesseret kan du henvende dig til Berit og så må vi se om vi kan få

stablet et arrangement på banen.

Travetur i Vindskoven og Sortemosen ved Mundelstrup.

En gang i foråret bliver der arrangeret en travetur hvor vi skal ud og kikke på

skoven og mosen og forhåbentligt også på en del af fugle og dyrelivet på stedet.

Turen vil blive med Vagn Bødker som leder og vi håber at se mange friske

folk, der vil med på en lille travetur.

Der vil blive informeret om tid og sted når det er endeligt planlagt.

Har du en god ide til et arrangement, så lad os det høre.

Side 16


Julemarked

De grønne pigespejder og KFUM spejderne

holder traditionen tro julemarked den

Lørdag den 1. december - kl. 10 til 15

i spejderhytten på Damvej 110

Få gang i julehyggen -kom og vær med.

Lokalplan 904 i Sabro

Vi skrev i sidste nummer, at vi ville følge op på fundene på Sabrovej i forbindelse

med udgravningerne, men der er endnu ikke kommet yderligere

oplysninger frem fra Moesgaard Museum.

Området er retableret og der bliver ikke gravet yderligere før lokalplanen er

vedtaget og der bliver givet grønt lys for at byggearbejdet kan gå i gang.

Motorvej

Vejdirektoratet er endnu ikke kommet med den endelige indstilling til trafikministeriet

og derfor er der stadig intet nyt om placeringen af den kommende

motorvej.

Vi og rigtigt mange andre afventer spændt indstillingen.

Låsby Svendsens indtog i Sabro

Som det jo nok ikke er gået manges øre forbi, så har Låsby Svendsen indtaget

Sabro til manges store fortrydelse. Der hersker en vis nervøsitet over

hans lejemål i den gamle møbelforretning på Damvej.

Så vidt det forlyder, er bygningerne udlejet for foreløbigt et halvt år.

Beboerforeningen gør pt. ikke ret meget ved sagen, men der arbejdes intenst

fra Fællesrådets side med at påvirke byrådet og andre til, at der findes en

anden løsning eventuelt med en ny dagligvare butik eller andet på stedet.

Det vil nok klæde byen lidt bedre end den bygning og udsmykning der er på

stedet lige nu.

Du kan følge med i debatten på Facebook i en gruppe der hedder:

Låsby Svendsen ud af Sabro.

Side 17


Side 18


Besøget ved Graff Kristensen

Den 29. august 2012var vi 20 personer der på en dejlig sommeraften besøgte

Gartneriet Graff Kristensen på Viborgvej.

Vi blev mødt af Hanne og Poul Graff der er de nuværende ejere af gartneriet

og af Erik Graf, Pouls far .

Vi fik en kort historie om familiegartneriet, gennem tre generationer og fik

en spændende rundvisning i hele gartneriet, hvor flere af maskinerne blev

demonstreret undervejs.

Vi fik en indgående forklaring omkring udvikling og forædling af HibisQs®

planterne i gartneriet. (Hawaiiblomster). Der arbejdes på planter der blomstrer

fra april til november og den enkelte blomst får en levetid på optil 10

dage. Det er helt nede på gen-niveau, at man arbejder med forædlingen, ligesom

man også arbejder på udvikle lægemidler af planterne.

Efter små 2 timer i hyggeligt selskab og efter Beboerforeningen havde givet

en øl eller vand tog vi afsked med gartneriet og vi fik alle en bakke med 4

store planter med hjem. En stor tak til Familien Graff for at vi måtte besøge

dem og se nærmere på en af lokalområdets arbejdspladser.

Side 19


Vi glæder os til,

at få dig med i foreningen.

Jo flere vi er, jo stærkere står vi!

Der er flere måder at komme i kontakt med os på.

Du kan skrive til os på sfbf@live.dk

Du kan også vælge at sende et brev til:

Sabro-Fårup Beboerforening

Gammel Viborgvej 121

8471 Sabro

Bestyrelsen:

Kim Ole Larsen, Formand - 86213407 - kol.mundelstrup@gmail.com

Niels Ravnborg, Næstformand - 25214769 - neilsbravnborg@gmail.com

Berit Rousing, Kasserer - 22611518 mundelstrup@live.dk

Orla Søndergaard, Sekretær - 86948790 - butik@sybutikken.dk

Ernst Quistgaard Menig - 28915306 - ernstqvistgaard@yahoo.com

Medlemskab kan indbetales på flere måder:

Girobetaling via Pc bank: +01

More magazines by this user
Similar magazines