Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

lo.dk

Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

opfyldelsen af Lissabon-målsætningerne. Dokumentationen for at BEPG har medført

vækst i produktiviteten er i bedste fald tentativ.

Genovervejelse af strukturreformerne

Tilpasningen til det såkaldte vidensbaserede samfund er byrdefuld for arbejdstagerne.

EU opfordrer dem til at være mere beskæftigelsesegnede - at de altid er rede til at tilpasse

sig skiftende økonomiske forhold. Det mindste (men ikke det eneste) samfundet

kan gøre til gengæld er at sørge for livslang læring til alle sociale grupper. Undersøgelser

har vist, at dem der er lavt kvalificeret får mindre efteruddannelse end de faglærte.

(Benchmarking Working Europe 2005). Disse personer med et lavt kompetenceniveau

har igen risiko for at blive langtidsledige, hvilket grundlæggende betyder, at

de bliver mindre beskæftigelsesegnede i arbejdsgivernes øjne. Marginaliserede grupper

bør derfor få højere prioritet mhp. at øge niveauet for og kvaliteten af beskæftigelsen.

Der er brug for en saltvandsindsprøjtning i form af et Ny Vækst Initiativ, hvorved man

investerer 3 % af BNP i Lissabon-målsætningerne (forskning, uddannelse, aktive arbejdsmarkedspolitikker,

almennyttige boliger, miljøvenlig teknologi osv.) (cf. EFS Eksekutivkomités

anbefaling om efterlevelse af dens resolution af 14. - 15. juni 2005).

Vigtigheden af bæredygtighed i forhold til miljøet er endnu ikke blevet nævnt i denne

rapport. Dette skyldes, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem miljømæssig

bæredygtighed og flere og bedre jobs - som er det rapporten primært fokuserer på. Ikke

desto mindre er en god forvaltning af naturens ressourcer (luft, vand, osv.) en forudsætning

for menneskets trivsel - især mhp. de kommende generationer. Det er samtidig

en af Lissabonstrategiens søjler. I 2002 indarbejdede EU konceptet om ”afkobling”:

Dette vil sige, at vi bør øge væksten uden samtidig at øge forbruget af naturressourcer

(Larsson 2005). Nedenstående anbefaling er i overensstemmelse med Johannesburg-erklæringen

for bæredygtig udvikling, som udgør EU’s politiske platform for

miljøpolitik. Den konkluderer, at bæredygtigt forbrug og produktion bør fremme social

og økonomisk udvikling gennem en afkobling af økonomisk vækst og miljønedslidning

ved mere effektiv og bæredygtig ressourceudnyttelse og produktion og ved at reducere

ressourcenedslidning, forurening og affald (erklæringen fra verdenstopmødet

om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002).

Man bør kombinere innovationspolitikker med en udvikling af miljørigtig teknologi

(øko-effektivitet som konkurrenceparameter).

40

More magazines by this user
Similar magazines