Se præsentationen her

maritimecenter.dk

Se præsentationen her

Baggrund og status for

Implementering af

ballastvandkonventionen

Morten Siersbæk

Jurist i Naturstyrelsen – en del af miljøministeriet

Arbejder primært med administrationen af havmiljøloven, herunder ballastvand


Baggrund for det danske implementeringsarbejde

•Ballastvandkonvention er udarbejdet af FN’s søfartsorganisation

(IMO).

•Konventionen blev vedtaget i 2004.

•Træder i kraft 1 år efter at 30 lande med 35 % af verdens

handelsflådes bruttotonnage (BT) har ratificeret.

•Status: Oktober 2011 har 30 lande med 26,44 % af BT ratificeret. (DK

vil bidrage med ca. 1-1,5 %).

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 2


Implementeringsstrategi

•Så tæt på ballastvandkonventionen som muligt.

•I samarbejde med Søfartsstyrelsen.

•I dialog med erhvervet gennem partnerskab for ballastvand.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 3


Naturstyrelsen står for:

•Udledningskravene:

• D-1: Udskiftningsstandarden.

• D-2: Behandlingsstandarden.

•Prøvetagning, i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

•Typegodkendelse af ballastvandbehandlingsanlæg, for så vidt angår

rensekravene. Sker i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 4


Søfartsstyrelsen står for:

•Konventionens regler om certifikater, planer og journaler.

•Tilsyn med reglernes overholdelse. Vil ske i forbindelse med

havnestatskontrollen. Omfatter også tilsyn på vegne af

Naturstyrelsen.

•Samarbejde med Miljøministeriet om typegodkendelse af

behandlingsanlæg – Søfartsstyrelsen håndterer søsikkerhedsdelen af

godkendelsen.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 5


Konkret om implementeringsmåden

•To trin:

• 1. En lovændring der indfører nye regler i havmiljøloven.

• 2. En ny bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter.

•Lovforslaget blev sendt i høring efterår 2010.

•Lovændringen blev vedtaget i maj 2011.

•Bekendtgørelsen er under udarbejdelse – målet er udsendelse i

høring inden jul.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 6


Lovens indhold:

•Enkelte konkrete regler :

• Rensning skal ske med godkendt og funktionsdygtigt anlæg

• Producenter af ballastvandanlæg skal betale for IMO’s godkendelse

•Ellers primært regler, der giver miljøministeren ret til at udstede

bekendtgørelser, der detaljeret regulerer håndteringen af

ballastvand og sedimenter.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 7


Foreløbige betragtninger: Den kommende bekendtgørelse

•Fokus på håndtering af ballastvand.

•Men, dog enkle regler om håndtering af sedimenter.

Sedimenter er til dels dækket af anden lovgivning (regler om

affaldsbortskaffelse på land, og forbuddet mod dumpning i havet

havmiljølovens § 25).

•Regler om, hvilke skibe der er undtaget (lystfartøjer, skibe i

statstjeneste mv.)

•Regler om dispensation fra kravene, hvis man sejler mellem bestemte

havne eller steder.

•Fra hvornår D-1 henholdsvis D-2 standarderne skal overholdes.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 8


Foreløbige betragtninger: Den kommende bekendtgørelse

•Regler om, hvor der kan sejles, uden at følge D-1 og D-2

standarderne.

• D-2: Nationalt farvand.

• D-1: Muligvis et større område end for skibe omfattet af D-2, da

afstandskravene (regel B-4) for udskiftning ikke kan opfyldes i fx

Østersøen.

•Regler om typegodkendelse af ballastvandanlæg.

•Vil kun medtage den del af konventionens guidelines, der er

nødvendige - sandsynligvis 5-6 guidelines.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 9


Muligt forbehold ved Danmarks tiltrædelse

•Formålet med et evt. forbehold: ”Lappe” på konventionens delvist

forældede overgangsordning.

•Forbeholdet: En justering af konventionens overgangsordning, så D-2

standarden ikke træder i kraft samme dag som bekendtgørelsen.

• Mulighed for – i en kortere overgangsperiode – at følge D-1

udskiftningsstandarden.

•Reglerne vil sikre, at de der ønsker at overholde D-2 standarden

alligevel, kan få udstedt de nødvendige certifikater m.v.

•Er ikke afgjort endnu, om Danmark tiltræder med forbehold.

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 10


Tak for

opmærksomheden

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 11

More magazines by this user
Similar magazines