Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

april • 32 • 2013

Forårsfornemmelser på

rekordregnskab i 2012

TransporTforlig sikrer

TransporTkorridor

Til grenaa

effekTiv genvinding

af skroT

»

»

»


2

April 2013

nr. 32

2013

Udgives af

Grenaa Havn A/S

Oplag

2.700 stk.

Ansvarshavende

Administrerende direktør

Henning Laursen, Grenaa Havn A/S

Idé/redaktionsgruppe

Henning Laursen

K.P. Mehlsen

Pia Møller Christensen

Redaktionel tilrettelæggelse

Tuen-media as

Journalist Andres Tue Møller

Journalist Line Randrup

Journalist Mikkel Drewsen

Grafisk produktion & tryk

Johnsen Offset A/S, Grenaa

Miljøcertificeret efter EU’s EMAS

forordning, licensnr. DK-S-0005

Layout & grafisk tilrettelæggelse

Johnsen Offset A/S, Grenaa

Opsætning mediegrafiker Anja Hansen

Foto

A2Sea A/S

Fokus Foto, Niels Åge Skovbo

Hunderup Luftfoto

Kenny Jensby

Orbicon

Port-Trade

Tuen-media as

Annoncesalg

iFront, Grenaa Havn A/S

K. P. Mehlsen

kpm@grenaahavn.dk

tlf. 87 58 76 02

Indhold

3 Hveiti: Arbejdspladser og sund fornuft

4 Rekordregnskab i Grenaa Havn A/S

6 Havbunden undersøges uden for

havnebassinet

7 Fjernvame til havnens virksomheder

8 Transportforlig sikrer vindmølle-

transporter

10 Stena Recycling: Effektiv genvinding

12 SEA INSTALLER:

Fremtidens installationsskib

16 200-års-jubilæum

Neptunvej 1

DK-8500 Grenaa

Døgntelefon +45 8758 7600

Fax +45 8632 4371

www.grenaahavn.dk

et godt trafikforlig

Det var en kærkommen og gennemtænkt gave, som partierne bag det seneste

trafikforlig, havde med til de danske havne. Med aftalen får vi nu de transportkorridorer

for sværgods og vindmøller, som er forudsætningen for, at vi kan fortsætte

den positive udvikling, vi oplever i Grenaa Havn i disse år.

I forligskredsen har man valgt at følge

anbefalingerne fra den rapport som

seks kommuner, de jyske regioner

samt vindmølleindustrien har udarbejdet.

Rapporten peger på fire centrale

jyske havne til udskibning af vindmøller.

Heriblandt Grenaa Havn.

Trafikforliget rummer en lang række

initiativer, der understreger havnenes

centrale betydning og integrerede del af

en velfungerende infrastruktur. Og for

Grenaa Havn vil det i særlig grad være

etableringen af transportkorridorer fra

vindmølleproducenterne i Midtjylland

og ud til havnen, der vil give en positiv

effekt. Med en mere smidig og enkel

transport af vindmøller fra Midt- og Vestjylland vil vindmølleproducenterne fortsat

kunne konkurrere på de internationale mølleprojekter, der bliver udbudt i de kommende

år.

Vi glæder os over den fremsynethed og vilje til at skabe vækst, der afspejler sig i trafikforliget.

Det lover godt, og vi kvitterer her på Grenaa Havn ved at udvikle vores

service og faciliteter, så vi hele tiden har et optimalt set up, når nye anlægsprojekter

skal udskibes.

Vi fremlægger tilmed i år det bedste resultat i havnens historie, når man fratrækker

et enkelt år, hvor en række aktiver ekstraordinært blev frasolgt. Det er vi naturligvis

både stolte af og glade for. Og det giver os en tro på, at det skaber vækst og god

forretning at tænke langsigtet og strategisk. Det er også baggrunden for, at vi sammen

med Region Midtjylland og Norddjurs Kommune, netop i disse uger er ved at

lægge sidste hånd på en masterplan, der vil udpege de vækstpotentialer, der findes

for havnen og de havnenære arealer.

Vi ved udmærket, at de isolerede indtægter, der knytter sig til anlægsarbejdet

omkring Anholt Havmøllepark, vil være væk inden udgangen af indeværende år.

Men vi kan også konstatere, at Grenaa Havn – og det lokale erhvervsliv i Norddjurs

Kommune – har været parate til at løfte den store opgave.

Med de nye transportkorridorer får vi det bedst tænkelige udgangspunkt for at fortsætte

den positive udvikling. Og selv om vi i år kan fejre intet mindre end 200-årsjubilæum,

er vi kun lige begyndt på en spændende rejse.

Af Henning Laursen

Adm. direktør


i

nvesteringerne i jord, foranalyser, teknologiudvikling

og udarbejdelse af forretningsmodel

har været mange og store, og Svend

Brandstrup Hansen lægger ikke skjul på, at

ejerkredsen bag Hveiti har store interesser i at

få bioraffinaderiproduktionen sat i gang:

– Og selv om vi nok har været optimistiske

før, så har vi nu en reel forventning om, at vi

kun er få måneder fra en endelig aftale om

etablering af anlægget, siger han.

Den gode nyhed vil, i de to år byggeriet

af anlægget står på, tilføre godt 500 byggearbejdspladser

til Grenaa havn.

– Når anlægget kommer i drift, vil vi

beskæftige op mod 70 personer. Herudover vil

aktiviteterne skabe yderligere 10-15 arbejdspladser

på havnen, og vi har fået beregnet, at

der yderligere vil opstå 500 afledte arbejdspladser

rundt omkring i landet, siger Svend

Brandstrup.

Internationalt fokus

Hveiti har ændret fokus og kigger nu ud over

landets grænser efter den medinvestor, der

skal med i ejerkredsen for at løfte projektet.

Det sker i erkendelse af, at en industrikoncern

inden for området vil være den optimale

majoritetsejer. Og ifølge Svend Brandstrup

Hansen er der – med de kontakter, der nu er

skabt – god grund til at tro, at projektet vil

lykkes:

– Det betyder i praksis, at Hveiti kan blive

en produktionsenhed i en stor koncern. En

model, vi historisk har set flere steder her

i Grenaa, siger Svend Brandstrup Hansen

med henvisning til blandt andet De Danske

Gærfabrikker A/S.

Det er også baggrunden for, at der ifølge

Svend Brandstrup er fornyet fremdrift i projektet:

– Vi ser en reel interesse i projektet i sin

ArbejdsplAdser

og sund fornuft

500 ARbEjDSpLADSER, EN bæREDygTIg pRoDukTIoN AF bIoETHANoL og væRDIFuLDT pRoTEINFoDER SAmT uDSIgT

TIL yDERLIgERE FoRRETNINgSmuLIgHEDER på gRENAA HAvN. jo – DET ER IkkE FøRSTE gANg, AT FoLkENE bAg

HvEITI, LuFTER DE SToRE vISIoNER. ALLIgEvEL ER DET mED ovERbEvISNINg I STEmmEN, AT ADmINISTRERENDE

DIREkTøR SvEND bRANDSTRup HANSEN, Nu mELDER kLART uD: ANLæggET SkAL bLIvE TIL NogET.

helhed, men også i de teknologier, som vi har

udviklet. Med EU-kommissionens sandsynlige

nye krav til bæredygtighed kan vi levere

metode og teknologi, som kan integreres i

andre anlæg i EU. Og på det område er interessen

specielt stor.

Den rigtige placering

Placeringen i Grenaa er endnu et af de positive

kort, som Hveiti har på hånden. God logistik

er altafgørende i en industiproduktion, hvor

der skal håndteres store mængder af både

råvarer og færdigprodukter.

– Den centrale placering, tæt på A-ruten,

gør, at vi bliver omdrejningspunktet for den

skandinaviske distribution af bioethanol, proteinrigt

kraftfoder og fibre. Vores sammensatte

produktion og differentierede produkter

skal distribueres i forskellige retninger. Her

ligger Grenaa rigtig godt, oven i købet med

en dybvandshavn, siger Svend Brandstrup og

fortsætter:

– Overordnet er vi nok alle enige om den

store vision, nemlig at fremtiden er en mere og

Nyhed

1.600 M 2 OVERFLADEBEHANDLINGSANLÆG

Certificeret efter: DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 3834-2

mere fossilfri verden med mere vedvarende

energi. Derfor er der ingen tvivl om, at vores

nuværende investorkreds og de kommende

investorer, ser meget positivt på Grenaa

Havns visioner om at udvikle sig til et hub for

virksomheder, der arbejder inden for vedvarende

energiproduktion. Her vil Grenaa Havn

stå stærkt med både vindenergi og energiproduktion

fra biomasse, siger Svend Brandstrup.

Hellige køer

Trods de positive budskaber, er det ikke

kun finansieringen, der er en udfordring for

Hveiti. Svend Brandstrup:

– Vi vil ikke påstå, at vi kan ændre verden,

men inden for de seneste måneder er der

opstået en forståelse for den helhedstænkning,

vores projekt repræsenterer. Både fra hjemlige

politikere og fra forskningsverdenen er der nu

anerkendelse af Hveiti´s koncept. Det faktum,

at en Hveiti-bioraffinering af foderhvede giver

en betydelig højere udnyttelse af råvaren, er

der nu skabt forståelse for, siger han.

550 m 2 malerhal 365 m 2 sandblæsehal


mere end stål

8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk

3


4

Træerne vokser ikke

ind i himlen

årsregnskab og nøgletal

årsregnskab

Hovedtal i t.kr. 2012 2011

Nettoomsætning 63.706 45.792

Driftsresultat 16.157 12.184

Årets resultat 10.664 5.785

Egenkapital 132.464 121.801

Balancesum 323.716 323.510

Nøgletal

Egenkapitalens

forrentning 8,40% 4,87%

Soliditetsgrad 40,90% 37,65%

Likviditetsandel 0,38 0,35

n

øgletallene taler deres eget tydelige

sprog. Det har været et godt år for

Grenaa Havn A/S.

Vores omsætning steg med 39 pct. i forhold

til året før. Vi forrentede vores egenkapital

med 8,4 pct., hvilket jeg synes er helt godt

i disse tider. Egenkapitalen voksede til 132

mio. kr., og vores soliditetsgrad er nu 41 pct.

Så det har været et flot år i Grenaa, siger

Kenny Jensby. Formand for bestyrelsen i

Grenaa Havn A/S.

Faktisk realiserede havnen det bedste resultat

nogensinde sidste år, når man ser bort fra

et enkelt regnskabsår, hvor flere aktiver blev

frasolgt og dermed løftede resultatet.

– I år er resultatet hentet hjem på ’rigtig’

havnedrift. Det kræver hårdt arbejde. Og vi

har været både heldige og dygtige. Men jeg

hæfter mig særligt ved, at vi har realiseret

vækst og skabt grundlag for nye virksomheder

og arbejdspladser på havnen midt i en

DET kAN væRE SvæRT AT bEvARE pESSImISmEN, NåR mAN Som

FoRmAND FoR gRENAA HAvNS bESTyRELSE SkAL REDEgøRE FoR

åRETS gANg, DEN øjEbLIkkELIgE STATuS og FREmTIDSuDSIgTERNE

FoR HAvNEN på jyLLANDS øSTLIgE SpIDS.

ALLIgEvEL HAR kENNy jENSby bENENE goDT og gRuNDIgT pLAcERET

på joRDEN. TRæERNE vokSER IkkE IND I HImLEN TRoDS vækST og

REkoRDRESuLTAT I 2012.

international krisetid. Selv om jeg er af den

opfattelse, at vi ikke længere skal snakke om

krise, men indstille os på, at det er hverdag,

så har vi med årets resultat og den fortsatte

vækst bevist, at vi er særligt godt rustet, når

det en dag går fremad igen, siger Kenny

Jensby.

Han lægger dog ikke skjul på, at anlæggelsen

af Anholt Havmøllepark af gode grunde

påvirker resultatet positivt:

– Og selv om havmølleeventyret fortsætter

ind i 2013, er vi meget opmærksomme på,

at der skal handles nu, hvis vi skal komme

styrket videre efter det store anlægsarbejde.

Derfor har vi gennem lang tid arbejdet med

både strategiske og konkrete initiativer, der

skal sikre en fortsat positiv udvikling.

Bestyrelsen arbejdede i 2011/12 med havnens

strategigrundlag og lagde dermed trædestenene

for de kommende års udvikling af

Grenaa Havn. I løbet af de kommende måne-

der bliver strategiplanen fulgt op af en helt ny

masterplan for Grenaa Havn.

– Med den nye Masterplan får region, kommune

og havn et nyt gennemarbejdet grundlag

for fremtidige beslutninger. Ikke alene om

havnens udvikling, men også nye infrastrukturelle

tiltag, tiltrækning af nye virksomheder

til området og en fortsat positiv og bæredygtig

udvikling af relationerne mellem by og havn,

fortæller han.

Ifølge Kenny Jensby vil den kommende

masterplan i al væsentlig grad understøtte de

tiltag og den strategi, som Grenaa Havn har

igangsat:

– Jeg vil godt kvittere for Region Midtjyllands

og Norddjurs Kommunes bidrag til

planen. Der er ingen tvivl om, at planen

med sit omfattende datagrundlag vil blive et

stærkt fundament for en vellykket udvikling

af Grenaa Havn, siger han.

Masterplanen er bygget op med et omfat-


tende baggrunds- og analysemateriale, og i

disse dage er projektgruppen bag planen i

gang med den sidste redigering:

– Uden at foregribe masterplanens konklusioner

tør jeg godt sige, at vi nu får dokumentation

for, at de prioriterede områder vi arbejder

med: Bulk, energi, genvinding og miljø,

også står øverst i masterplanens anbefalinger

til Grenaa Havn.

Mens strategi- og masterplaner kigger længere

ud i fremtiden, så er havnens medarbejdere

travlt beskæftigede med den daglige

drift og udvikling af havnen. Også her oplever

Kenny Jensby en stor vilje og evne til at

omstille sig og levere de ydelser, som havnens

kunder efterspørger:

– Der bliver arbejdet hårdt og målrettet i

hele organisationen. Jeg fornemmer, at der er

en stor vilje til at bidrage til havnens udvikling

og til den høje service, som vores kunder

– virksomhederne på havnen – har brug for.

Jeg hæfter mig også ved, at vi reelt har leveret

årets flotte resultat med færre medarbejdere

end året før. Vi har altså været mere effektive.

Også her skylder vi alle medarbejdere en stor

tak for deres indsats, lyder det anerkendende

fra bestyrelsesformanden.

Med udsigt til endnu et positivt regnskabsår

i 2013 er fundamentet lagt til en langsigtet

udvikling af Grenaa Havn. Her kommer

bestyrelsen, ifølge Kenny Jensby, til at spille

en aktiv rolle:

– Vi skal være med til at fastholde politikernes

fokus på de infrastruktur-forbedringer,

der er nødvendige for havnens udvikling.

Ikke mindst i et område som Djursland har en

veldrevet havn enorm betydning. Alene den

afledte beskæftigelse på op mod 1.800 arbejdspladser

taler sit eget sprog, siger Kenny Jensby.

masterplan for grenaa Havn

I 2001 vedtog Grenaa Havn en perspektivplan,

der blandt andet indebar etableringen

af et nyt, udvidet havnebassin, øget vanddybde

på 11 meter og kajnære erhvervsarealer.

Disse mål er nu indfriet.

På den baggrund har Grenaa Havn, med

støtte fra Norddjurs Kommune og Region

Midtjylland, igangsat arbejdet med en ny

Masterplan for Grenaa Havn. En ekspertgruppe

har arbejdet med planen det seneste år,

og undervejs er mange af havnens brugere

og naboer blevet involveret og har bidraget

med viden, erfaringer og holdninger.

I februar var cirka 100 borgere fra Grenaa

således mødt op for at kommentere de

foreløbige skitser til Masterplanen og høre

mere om resultatet af de undersøgelser, der

er foretaget som oplæg til selve planen.

Masterplanen offentliggøres primo juni og er

finansieret af henholdsvis Region Midtjylland,

Norddjurs Kommune og Grenaa Havn.

” Der bliver arbejdet

hårdt og målrettet i hele

organisationen.

Kenny jensby

Bestyrelsesformand

5


6

LAmInARIA skOv

skORpeR

GRenAA kALkGRUnd ALGeR OveRsIGt

d

et er virksomheden Orbicon, der står

for undersøgelsen af havbunden på

og omkring kalkgrunden, som ligger

ud for Nordhavnen i Grenaa. Undersøgelsen

har to formål. Dels at undersøge, hvor i området

en fremtidig havneudvidelse vil være

mest hensigtsmæssig i forhold til havbundens

beskaffenhed. Dels at sikre, at man ikke

vælger en placering, som er i strid med naturinteresser.

undersøgelse i tre faser

Undersøgelsen foregår i tre faser, hvoraf fase

1 allerede er afsluttet. Biologerne på Orbicon

analyserer og konkluderer i øjeblikket på

resultaterne. Projektleder Jan Frydensberg

Nicolaisen forklarer:

– I første fase laver vi en såkaldt sidescan

sonering, hvor vi kortlægger det potentielt

DJURSLAND

KLOAK-SERVICE

ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

berørte stykke af havbunden plus en sikkerhedszone

uden om. Formålet er at undersøge,

hvordan havbunden overordnet ser ud,

hvordan udstrækker kalkgrunden sig, er der

stenrev? Vi sejler ud med et sonarinstrument,

der trækkes i vandet efter skibet, og som sender

ultralydsstråler 50 meter ud til hver side.

Strålerne sendes tilbage til en computer og på

den måde dannes der en række billeder, der

viser en grov skitse af havbundens overflade,

siger han.

Billederne sættes herefter sammen til en

mosaik, eller et slags kort over hele området.

På baggrund heraf, udvælger Orbicon en

række fokuspunkter, som skal undersøges

nærmere i fase 2.

Dykkere uden for havnebassinet

Den visuelle verifikation i fase 2 foregår ved,

• Industrispuling 0-3000 BAR

• Slamsugning

• Skorstensrensning

• Olie- og kemidestruktion

• Udskæring af trærødder

• Brønd- og rørsøgningsudstyr

• Tank- og kedelrensning

• Spuling

• TV-inspektion

• Water-Jetting

• Betonsanering

• Tørstofsugning

• Slamafvanding

• Jordrensning

Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup • 86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

havbunden

undersøges uden for

hAvnebAssineT

Havnebassinet

Havbunden

undersøges uden for

Som EN DEL AF bAggRuNDSmATERIALET TIL DEN FoRESTåENDE mASTER–

pLAN FoR gRENAA HAvN HAR bIoLogER FåET TIL opgAvE AT uNDERSøgE

HAvbuNDEN omkRINg kALkgRuNDEN uD FoR NoRDHAvNEN I gRENAA.

uNDERSøgELSEN SkAL SIkRE, AT NATuRINTERESSER IkkE STåR I vEjEN

FoR EN FREmTIDIg HAvNEuDvIDELSE.

at Orbicons dykkere observerer havbunden og

filmer eller fotograferer på de positioner, der

er udvalgt på baggrund af sidescannet i fase 1.

Fase 2 er planlagt i løbet af marts. Når fase 2 er

udført i havnen, følger fase 3, hvor en endelig

rapport og kort over området udarbejdes.

– Vi samler resultaterne fra sidescan og

visuel verifikation og udarbejder et kort med

substrattyper og biologiske forhold. Her

konkluderer vi også på, om en eventuel ny

havneudvidelse, efter vores vurdering, vil

være i konflikt med bevaringsværdige eller

unikke naturforhold i området, forklarer Jan

Frydensberg Nicolaisen.

Fase 3 i projektet forventes afsluttet i løbet

af april, og Grenaa Havn vil tage undersøgelsens

resultater med i overvejelserne, inden

man offentliggør masterplanen i løbet af maj.

Vælg en stærk

samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk

LOKAL OG ENGAGERET


John Gravgaard (tv) fra Norway Seafoods Denmark på besøg hos Søren Gertsen fra Grenaa Varmeværk.

FjernvArmeAnlæg

tjent hjem på 3 år

norway Seafoods Denmark A/S konverterede

i 2009 fra olie og el opvarmning

til fjernvarme, og nu godt 3 år senere

er investeringen tjent hjem. Og nu får andre

virksomheder på havnen også muligheden for

at skifte oliefyret ud med fjernvarme.

En af de få virksomheder, der allerede har

fjernvarme på havnen i Grenaa – Norway

Seafoods – fik mulighed for at slutte sig til

fjernvarmenettet i 2009. Og den beslutning

glæder teknisk chef John Gravgaard:

– Vi har tjent investeringen hjem i dag og

har dermed fået en meget billigere opvarmningskilde.

Og så skal vi aldrig bekymre os

Balancekraner

Tel.: 7628 0102 www.port-trade.com

E-Crane

om, hvorvidt der er olie på tanken, siger han.

Nu planlægger Grenaa Varmeværk at rulle

fjernvarme ud på hele havnen, og den mulighed

bør man overveje, siger John Gravgaard:

– Hvis vi får mulighed for at få fjernvarme

på vores andet anlæg ude på Nordhavnen, vil

det helt sikkert være interessant for os da det

er en både billigere og mere driftssikker varmekilde

end oliefyret, siger han.

Direktør Søren Gertsen fra Grenaa

Varmeværk fortæller, at tilbuddet om fjernvarme

bliver sendt rundt til alle virksomheder,

der kommer til at ligge inden for det planlagte

fjernvarmenet på havnen.

Åboulevarden 31, 8000 Aarhus C, Tlf. +45 89 41 41 41

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

– Derfor har bestyrelsen besluttet at yde

en rabat på 50 pct. på investeringsbidraget i

en begrænset periode. Informationsmaterialet

forventes omdelt i løbet af april. Vi har brug

for at flere virksomheder tilslutter sig fjernvarme

for at få økonomi til at lægge nye

ledninger.

Hvis man udskifter oliefyret med fjernvarme,

får man oven i købet mulighed for

at ’sælge’ det sparede energiforbrug og kan

dermed hæve et kontant bidrag, der gør tilbagebetalingstiden

kortere, siger han.

Lokal rådgivning

med vindue til verden.

I Deloitte tror vi på vigtigheden af at være lokalt

repræsenteret. En væsentlig del af vores rådgivning

er netop den indsigt, som vi besidder lokalt.

7


8

TrAnsporTKorridor

til Grenaa Havn

NyT TRANSpoRTFoRLIg SIkRER bEDRE og SmIDIgERE

TRANSpoRT AF vINDmøLLER TIL gRENAA HAvN

d

er blev lyttet til kommuner, regioner og

vindmølleindustrien, da der kort før

påske blev indgået et nyt bredt transportforlig.

Aftalen indebærer blandt andet, at der afsættes

45 mio. kr. til at smidiggøre de daglige

transporter af store vindmøllekomponenter

ud til havnene samt en pulje på 100 mio. kr. til

medfinansiering af kommunale vejprojekter.

Dermed følger forligskredsen anbefalingerne i

den rapport om transportkorridorer, som seks

jyske kommuner, de tre jyske regioner, vindmølleindustrien,

Siemens Wind Power, Vestas

Wind Systems og politiet har stået bag, og som

blev offentliggjort, kort før trafikaftalen faldt

på plads.

Trafikordfører Andreas Steenberg, Radikale

Venstre, har længe talt for, at vejadgangen til

udskibningshavnene skal forbedres. Og han

glæder sig over, at der er skabt et bredt flertal

Ternevej 4 - DK-8641 Sorring

T +45 8695 7599 - F +45 8695 7098

info@unmobilkraner.com - www.unmobilkraner.com

Mange års erfaring

indenfor transport,

lager og

logisticløsninger

Grenaa · Hedensted · Ishøj

Rygaard Transport & Logistic A/S · Nordhavnsvej 28 · 8500 Grenaa · Tlf: 8758 8000

Fax: 8758 8011 · Mail: rygaard@rygaard.com · www.rygaard.com

for at forbedre konkurrencevilkårene for den

danske vindmølleindustri:

– Hvis Danmark fortsat skal være hjemland

for en vindmølleindustri, der kan byde ind på

store havmølleparker ude i Europa, og dermed

generere flere arbejdspladser som dem,

vi blandt andet ser på Grenaa havn, skal vi

have bedre veje til havnene. I dag kører vindmølletransporterne

store omveje, når de skal

ud til havnene og udskibes, og det siger sig

selv, at det ikke er hensigtsmæssigt.

Med i forliget er også Dansk Folkeparti, og

her deler transportordfører Kim Christiansen

glæden over, at der er skabt et bredt forlig:

– Vindmølleproduktionen burde jo ligge

ude på havnen. For eksempel i Grenaa. Men

sådan ser virkeligheden ikke ud. Derfor er

det godt, at vi nu kan skabe nogle fornuftige

rammebetingelser, så industrien lettere kan få

deres møller fragtet ud til havnene.

pulje til kommunale anlæg

Foruden de 45 mio. kr., der er øremærket til

udbedring af statsvejene, har forligsparterne

også afsat en pulje på 100 mio kr. til medfinansiering

af kommunale vejprojekter. Det åbner

mulighed for, at de kommunale vejafsnit, der i

rapporten er udpeget som en del af transportkorridorerne,

kan blive forbedret samtidig

med de statslige veje.

– Den endelige udmøntning af puljen til

kommunale veje er ikke lagt fast endnu. Men

det kommer formentlig til at ske i en dialog

mellem stat og kommuner, siger Andreas

Steenberg.

Nogle af de kommunale vejanlæg, der er

udpeget som centrale i transportkorridoren

mod Grenaa havn, ligger omkring Randers,

og selv om Randers Kommune ikke umiddelbart

har vindmølleinteresser, ser de to

trafikpolitikere gode muligheder for, at de

kommunale vejanlæg bliver forbedret.


Andreas Steenberg siger:

– Det er jo ikke kun hensynet til en effektiv

mølletransport, der vægter højt. Randers

Kommune har formentlig også en interesse i

at forbedre trafiksikkerheden lokalt, siger han.

Kim Christiansen er også overbevist om,

at den nye pulje vil bidrage til de anbefalede

trafikkorridorer:

– Jeg ser gerne, at vi, i tilfælde hvor en

kommune ikke umiddelbart har en interesse

i at investere i et vejanlæg, kan gå ind med

en større andel statslig finansiering end de

50 pct., der er lagt op til. Randers er et godt

eksempel: Her er der udpeget nogle kommunale

veje, som indgår i transportkorridoren til

Grenaa havn. Og jeg mener godt, at man kan

argumentere for, at statens her skal betale for

hele anlægget, siger han.

Havnens Pølsevogn

Kattegatvej 4, 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 38 65

DAVAI A/S ∙ Rugvænget 20 ∙ 8500 Grenaa ∙ Denmark ∙ +45 86 301236 ∙ www.davai.dk ∙ kio@davai.dk

We emphasize

on the quality

and deadlines

Certified welding & construction

Irata 1-2-3 climbers

Frosio paint inspection

Paint repair

forlængelse

af djurslands-

motorvejen

En forlængelse af Djurslandsmotorvejen

har længe stået højt på ønskelisten hos

lokalpolitikere og erhvervslivet i Grenaa.

Og selv om der ikke er udsigt til at

motorvejen kommer foreløbig, så er

strækningen fra Løgten, hvor motorvejen

stopper i dag, og frem mod Aarhus

Lufthavn også medtaget i det seneste

transportforlig.

Vejdirektoratet er af forligspartierne

blevet bedt om i de kommende måneder

at kigge på mulighederne for at

udbygge antallet af 2+1 vejstrækninger.

Resultatet af denne screening skal

allerede ligge klar i efteråret. Og står

det til de to østjyske transportpolitikere,

skal de mulige 2+1 veje etableres

hurtigst muligt:

kim Christiansen (df):

– Ved at udvide antallet af 2+1 veje

på strækningen kan vi åbne de

flaskehalse, som findes i dag.

andreas steenberg (rv)

– Anlæggelsen af 2+1 veje er ikke et

endegyldigt farvel til en hel motorvej,

men det er en realistisk løsning på

den korte bane.

Full-service

sparringspartner

G r a p h i c S o l u t i o n s

Johnsen

offset

Offset Tryk

Bogbinderi

Kampagne pakning

Lagerfaciliteter

tryktorvet.dk

Johnsen

reklamebutik

Reklameartikler

Mærkevarer

Vin

Profilbeklædning

Gaveweb

Johnsen

papirindustri

Papirsflag

Flagguilander

Bannere

Easy-flags

Displays

Johnsen

printcenter

Digitalprint

Folieprint

Brevfletning

Kuvertering

Johnsen

direct

Specialtilbud til

medarbejdere

On-line mærke vareshop

Førende mærkevare

Visa/Dankort betaling

Levering til firmaadressen

Johnsen

reklamebureau

Konceptudvikling

Tekstudarbejdelse

Design/Artwork

Web og on-line

Medierådgivning

Johnsen Graphic Solutions · Bakkehegnet 1-3

DK 8500 Grenaa · Tlf. +45 8758 3000

9


10

eFFeKTiv

Den avancerede shredder bidrager

til genvinding af skrot

STENA REcycLINg ARbEjDER mED INNovATIvE gENvINDINgSLøSNINgER

og ER mED TIL AT TEgNE gRENAA HAvNS gRøNNE pRoFIL. pLAcERINgEN I

gRENAA, HvoR STENA EjER EN AF DANmARkS STøRSTE mETALSHREDDERE,

SIkRER EN EFFEkTIv og opTImERET gENvINDINg AF jERN- og mETALAFFALD.

affald er begyndelsen på noget nyt.

Sådan lyder et slogan fra Stena

Recycling, som lever af at genanvende

mange forskellige former for affald.

Virksomheden har 30 afdelinger i Danmark

til indlevering og genanvendelse af blandt andet

jern og metal, elektronik, farligt affald, plast,

glas, papir og pap.

– Vi prøver at vende tingene lidt om. Dels

for at sikre vores kunder en mere miljøvenlig,

enkel og økonomisk håndtering af deres

affald. Men også for at udvikle løsninger, der

sikrer genanvendelse af så stor en del af vores

ressourcer som muligt. Det sikrer naturligvis

vores forretning, men skaber også en længere

levetid for vores ressourcer og medvirker til

at nedbringe CO 2 -forbruget, forklarer Randi

Rimdal, som er kommunikationschef i Stena

Recycling.

Som en kæmpe kværn

I Grenaa-afdelingen genvindes metal i den

store shredder, som man på dansk kunne

kalde en metalkværn. Den er i øvrigt en

af Danmarks største af slagsen. Shredderen

fodres med metal, for eksempel en bil, og

NY

ADRESSE!

Euromaster Grenaa, Rolshøjvej 1, tlf. 8632 0773

maskinen findeler herefter metallet til små

fragmenter, sorterer det i blandt andet jern,

ikke-jernholdigt materiale, aluminium , rustfrit,

kobber og andre metaller samt diverse

affaldsfraktioner. som kan sælges videre som

råstoffer, der kan bruges på ny.

Slutproduktet er dog hovedsagligt jern. Der

kommer ca. 80 pct. jern og 20 pct. ikke jernholdigt

materiale og affald ud i den anden ende

af shredderen.

– Shredderen gør det muligt at beholde

genanvendelige metaller som ressourcer på

en effektiv måde. Genvinding af jern sparer en

masse CO 2 , og jern kan faktisk genanvendes

igen og igen. Samtidig arbejder vi hele tiden

på at genanvende så stor en del af affaldet

fra shredderen som muligt. I dag er vi meget

bedre til at sortere og genvinde mere end

tidligere, hvor affaldet blot blev deponeret,

hvilket især hænger sammen med, at kravene

til bildemontering er tænkt ind i alle led, fra

materialevalg og processer, forklarer Randi

Rimdal.

Dybhavnsfaciliteter er vigtige

Stena Recycling har haft til huse på Grenaa

Vi er flyttet!

Oplev vores flotte nye lokaler

på Havnen i Grenaa!

Kom og besøg os

på Rolshøjvej 1.

havn siden 2011 og er godt tilfreds med placeringen

og de muligheder, havnens faciliteter

giver. Især dybhavnsfaciliteterne er vigtige

i forhold til eksport til udlandet. Havnens

dybde giver Stena Recycling mulighed for

at laste store skibe i Sverige, som lægger til

i Grenaa og får jern fra shredderen oven i

lasten og derefter eksporterer til blandt andet

Tyrkiet, som er en stor aftager.

Direktør i Stena Recycling Per Bram Nielsen

ser dog frem til yderligere udbygning af havnens

dybvandsfaciliteter.

– Havnens udbygning vil være med til

at fremtidssikre vores udvikling, så vi kan

optimere vores logistik også på dette område.

Men det kræver en fleksibel og større havn

med en lidt anden type grej, og netop her

har havnen vist beslutningsstyrke til at ville

udvikle tingene til fælles gavn, forklarer Per

Bram Nielsen.

udviklende samarbejde

Netop samarbejdet med Grenaa Havn og visionen

om at skabe en havn med en grøn profil

er helt i tråd med Stena Recyclings strategi

om at skabe forretning ved hjælp af innova-

Kvalitet og Omtanke

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Drasbeksgade 17

Tel. 8833 4646 · w


tive løsninger og nytænkning.

– Jeg synes, vi generelt har et konstruktivt og

positivt samarbejde med havnen. For de tænker

dels langsigtet, innovativt og fremadrettet,

hvilket også giver os store forventninger til

fremtiden og de udviklingsmuligheder, som

ligger i og på Grenaa havn. Det understøttes

ikke mindst af den masterplan for området,

som er ved at finde sin endelige form, siger

Per Bram Nielsen.

Hårde tider kræver nye løsninger

Finanskrisen har også præget Stena Recycling.

Selv om krisen har medført et større fokus på

eksempelvis genvinding og bedre brug af ressourcerne,

betyder mindre forbrug og produktion

samtidig mindre affald til genvinding.

Det kalder på nye, innovative løsninger såvel

som bedre anvendelse af affaldet.

– Tiderne er hårde og pressede for genvindingsindustrien,

ligesom den er for andre

brancher i disse år, så vi tvinges også til at

tilpasse og optimere alle processer. Det gør

det endnu mere vigtigt, at vi sammen arbejder

på kontinuerligt at udvikle vores forretninger,

siger direktør Per Bram Nielsen.

Altid en elektriker

i nærheden af dig

Kompetent

service

- døgnet rundt

Tel 4122 2471

EL:CON Grenaa A/S

Kattegatvej 3

8500 Grenå

grenaa@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

Elinstallation Klima og energi Sikring

Indeklima IT og data Automation Infrastruktur Termografering Bygningsautomatik

ny polyp-grab skal

øge kapaciteten ved

håndtering af skrot

Grenaa Havn venter i disse dage spændt

på ankomsten af en ny speciallavet grab,

som er ved at blive fremstillet for Port-Trade

på fabrikken i Helmstadt, ca. 100 km. syd

for Frankfurt lufthavn. Den nye grab er en

såkaldt polyp-grab, en åben konstruktion, som

er velegnet til håndtering af skrot.

– Vi har i længere tid undersøgt markedet, og

de forskellige typer grabbe som findes. Polypgrabben

er den bedste til at komme ned i

store bunker af skrot, som ofte er lidt ukurante

stykker metal. Målet er derfor at kunne øge

kapaciteten pr. time, de steder på havnen, hvor

vi håndterer skrot, fortæller driftschef Lars

Mohr Christensen.

Grabben er udvalgt i samarbejde med Stena

Recycling, som får håndteret store mængder

af skrot - og grabben skal da også hovedsagligt

benyttes til opgaver hos Stena Recycling.

Grabbe til alle formål

Tel.: 7628 0102 www.port-trade.com

Sikker fortøjning

Nye flydende bøjer i

Anholt lystbådehavn

Telefon 8631 9008

www.anholthavn.dk

11


12

velKommen

om bord

EN uALmINDELIgT koLD og bLæSENDE FEbRuARDAg uDgjoRDE

RAmmERNE om INDvIELSEN AF A2SEAS NyE INSTALLATIoNSFARTøj, SEA

INSTALLER. HELDIgvIS vAR DER mASSER AF goDT SELSkAb og goD

STEmNINg AT vARmE SIg på – og DET ImpoNERENDE FARTøj SkAbTE SToR

bEgEjSTRINg og FAScINATIoN HoS DE mANgE FREmmøDTE.

d

et føltes – næsten – ligesom juleaften,

da invitationen til indvielsen af

A2SEAs nye installationsfartøj pludselig

lå i indbakken; som når alle pakkerne

ligger lige der, under juletræet, men man

skal sidde igennem middag, dessert, dans og

salmer, før gaverne må pakkes ud. For selvom

man er vant til at beskæftige sig med store

skibe, kraftfulde maskiner, og hvad der ellers

knytter sig til hverdagen på og omkring en

havn – ja, så er der meget at blive imponeret

over ved SEA INSTALLER, når man altid har

haft en vis forkærlighed for netop maskineri,

elektronik og motorkraft.

Vi kan vel lige så godt få nogle facts på

plads først. Alene dækket; 3.350 forstærkede

kvadratmeter, som kan bære op til 15 tons pr.

kvadratmeter – eller 5.000 tons i alt. Det giver

SEA INSTALLER kapacitet til at medtage otte

3.6 MW vindmølleturbiner eller fire 6 MW

turbiner, på én gang. Fartøjet er 132 meter

langt og 39 meter bredt. Fuldt lastet vejer det

intet mindre end 20.000 tons – og selv da kan

det via sit jacking-system (som inkluderer fire

84 meter lange ben, som med hydraulik kan

sænkes ned i havbunden) hæve sig op til 25

meter over havoverfladen for at stabilisere sig

under installationer.

Og så snakker vi stadig bare om ting, man

faktisk kan se fra havnekajen, før vi overhovedet

er blevet budt velkommen om bord.

Et stærkt redskab

Blandt de fremmødte repræsentanter for

Direkte

Direkte

service

service

Grenaa/Norge

Grenaa/Norge

NOR LINES

A2SEA, DONG Energy, Siemens Wind Power,

Norddjurs Kommune og de øvrige involverede

parter er det let at spore stoltheden,

tilfredsheden og glæden over, at SEA

INSTALLER nu ligger i havn i Grenaa, klar til

at deltage i anlægsarbejdet. Dertil kommer de

store forventninger til resultatet af det i dansk

sammenhæng enestående energiprojekt, SEA

INSTALLER skal medvirke til at fuldføre,

derude i Kattegat, mellem Grenaa og Anholt,

hvor de første installerede møller kan skimtes

i horisonten – allerede i fuld gang med at

levere strøm til det danske elnet.

– Anlægningen af havmølleparken kommer

til at gå hurtigere nu, siger en glad Jens

Frederik Hansen, CEO i A2SEA, da iFront

fanger ham i det store telt, der til lejligheden

er stillet op på kajen, lige ved siden af installationsfartøjet.

Her bydes på gourmetkaffe, snacks og god

musik, kun afbrudt af velkomsttaler ved Jens

Frederik Hansen selv, borgmester i Norddjurs

Kommune Jan Petersen og havnedirektør

Henning Laursen, samt den ceremonielle

overrækkelse af SEA INSTALLERs ror til skibets

to kaptajner.

– Det er vi glade for, indskød kaptajn Brian

Rudi Bendixen, da han fik det lille symbolske

ror i hænderne, og tilføjede grinende: – Der er

nemlig slet ikke et ror på skibet!

Jens Frederik Hansen lagde i sin velkomsttale

vægt på, at det i mange år har været en

drøm at have et større og mere specialiseret

fartøj, end rederiet har haft til rådighed hidtil.

Direkte service Grenaa/Norge

Direkte service Grenaa/Norge

NOR LINES

• 2 ugentlige afsejlinger

• 2 UGENTLIGE AFSEJLINGER

• Dør/Dør service fra alle plaDser i Danmark/europa til hele norge

• DØR/DØR SERVICE FRA ALLE PLADSER I DANMARK/EUROPA TIL HELE NORGE

• s t ykgo

Ds,

con

t ain

er

e,

pal

l e-,

ro/ro-, projektlast • 2 & ugentlige • tungløft 2 ugentlige afsejlinger op til afsejlinger 80 ts.

• STYKGODS, CONTAINERE, PALLE-, RO/RO-, PROJEKTLAST & TUNGLØFT OP TIL 80 TS.

• Dør/Dør • Dør/Dør service service fra alle fra plaDser alle plaDser i Danmark/europa i Danmark/europa til hele til hele norge norge

For yderligere information, kontakt venligst:

For yderligere information, • kontakt s t y•

kgs

otDy

svenligst:

k,

gc

o

nD

ts

a,

icn

oe

nr

te

, api

na

el

rl

e e-,

, pro/ro-,

al

l e-,

ro/ro-, projektlast projektlast & tungløft & op tungløft til 80 ts. op til 80 ts.

For yderligere information, kontakt venligst:

Neptunvej 1 • 8500 Grenaa

Neptunvej 1 • 8500 Grenaa

Telefon: (+45) 87 58 13 90 • Fax: (+45) 70 20 05 85

Telefon: (+45) 87 58 13 90 • Fax: (+45) 70 20 05 85

www.f-t-dk

For yderligere information, kontakt www.f-t-dk venligst:

Neptunvej 1 • 8500 Grenaa

Kattegatkajen 9 • 8500 Grenaa • Telefon: (+45) 87 58 13 90 • Fax: (+45) Telefon: 70 20 05 (+45) 85 • 87 www.f-t.dk 58 13 90 • Fax: (+45) 70 20 05 85

www.f-t-dk

Et budskab, han understreger over for iFront:

– SEA INSTALLER er et stærkt redskab, dels

ved anlægningen af Anholt Havmøllepark, og

i særdeleshed også for A2SEA, på længere

sigt. Vi bliver i stand til at imødekomme kravene

og ambitionerne for fremtidige havmølleparker

– af en endnu mere imponerende

størrelsesorden, end hvad vi har set hidtil,

fortæller Jens Frederik Hansen.

Fremtiden er kommet til grenaa

Både borgmester Jan Petersen og administrerende

direktør for Grenaa Havn Henning

Laursen understregede fra scenen i det vindblæste

telt den store betydning, som SEA

INSTALLERS indvielse i Grenaa har for

Djursland – ja, for hele Danmark, som en

nation med vidtrækkende ambitioner inden

for grøn energi.

– SEA INSTALLER repræsenterer stor professionalisme

og progressiv teknologi. Indvielsen

i dag er med til at sætte Djursland på verdenskortet

for vedvarende energi, og vi er glade

for at bidrage til at styrke Danmarks position


inden for vindkraft, sagde Jan Petersen.

– Anlægningen af Anholt Havmøllepark

nyder godt af de faciliteter og den ekspertise,

der bliver stillet til rådighed af lokale virksomheder,

som ved at organisere sig i netværk har

været i stand til at udføre store opgaver. Jeg

håber at se SEA INSTALLER i Grenaa havn

mange gange, sagde Henning Laursen.

– Fremtiden er kommet til Grenaa, proklamerede

han, inden den obligatoriske sikkerhedsbriefing,

der skulle gennemføres, før

presse og andre fik lov at sætte deres ben på

installationsfartøjet.

Og det er i sandhed vanskeligt ikke at

give havnedirektøren ret, når først man får

lov at træde om bord på SEA INSTALLER,

omdrejningspunktet for dagens festligheder.

Der mangler i hvert fald ikke noget på skibet,

der mest af alt føles som et lille samfund;

et sejlende højhus, hvis mange etager bl.a.

rummer en biograf og et fitness-lokale, som

sammen med det døgnåbne køkken og en

stor lounge skal bidrage til at gøre hverdagen

lidt mere komfortabel for fartøjets mandskab

og de mange andre, som arbejder på SEA

INSTALLER under installationen af havmølleparker,

som den ved Anholt.

Fra det solbeskinnede dæk til

det støjende motorrum

Man skulle næsten tro, det var arrangeret af

højere magter; bedst som iFronts rundvisning

på SEA INSTALLER begynder, bryder solen

igennem det tunge, mørke skydække, der har

ligget som en dyne hen over Grenaa hele formiddagen.

A2SEA-flaget vejrer smukt i vinden,

fra fartøjets primære kran, der er placeret

omkring et af jacking-systemets ben.

– Det er kranen, vi bruger til de tunge løft,

når vi laster her i havnen, og når vi installerer

møllerne ude på sitet. Den kan løfte elementer

100 meter op over dækket – eller 120-130

meter over havoverfladen – og foretage løft på

800 tons med en rækkevidde på 20 meter eller

600 tons med 30 meters rækkevidde, fortæller

Chief Officer Tonny Jessen.

Der knipses billeder på livet løs, da vi får

selskab af kaptajn Brian Rudi Bendixen, som

leder vores lille gruppe ned i dybet, til SEA

Industri og erhvervsbyggeri

- funktionelle løsninger i mere end 100 år.

Aalsrode Tømrerfirma A/S er din professionelle leverandør

af funktionelt byggeri, til den rigtige pris.

Vi rådgiver og varetager såvel del- som totalentrepriser

af enhver art og størrelse.

Vores højt kvalificerede og dybt engagerede medarbejdere

er din garanti for den helt rigtige løsning,

hver hver eneste gang! gang!

Ring og få en snak om mulighederne, helt uforpligtende.

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

Toftevej 4, Aalsrode, 8500 Grenaa

Telefon 86 33 18 88

” Anlægningen af

havmølleparken kommer til at

gå hurtigere nu

INSTALLERs motorrum, hvor anden mester/

second engineer Steen Ludvigsen står klar til at

vise kilden til fartøjets ekstreme råstyrke frem.

– Motorrummet er faktisk tre rum, fortæller

han.

Ingeniøren er næsten nødt til at råbe for at

overdøve larmen fra de store maskiner:

– I hvert rum er der installeret to 3.020 kilowatt

diesel/elektriske-motorer, for en samlet

kapacitet på mere end 18.000 kilowatt – det

er energi nok til 2,5 mio. elsparepærer. Al den

energi skal bruges til at drive de tre primære

propeller samt de tre bovpropeller, som bruges

til satellitguidet positionering, til jackingsystemet,

kranerne, og hvad det ellers kræver

at holde et fartøj som det her i drift.

Fra motorrummet bliver vi ledt til SEA

INSTALLERS kontrolrum, hvorfra der holdes

styr på fartøjets elektriske og hydrauliske

systemer samt de mange faciliteter, der måske

tages for givet af mandskabet, som arbejder

om bord.

– Foruden at holde kraner og motorer i

gang sørger vi bl.a. også for, at der er drikkevand

om bord, og at afløb, udluftning og

airconditioning fungerer efter hensigten, fortæller

maskinmester Johannes Amsterdam.

Se mere på www.aat.dk

Landbrug, haller

industri og erhverv

RING 86331888

Helt uforpligtende

- den første du tænker på

...når du vil have det bedste indenfor industri eller erhvervsbyggeri

13


14

Bag ham lyser hundredvis af grønne, gule og

røde lamper på store kontrolpaneler, der er

udstyret med trykmålere, joystick-lignende

controllere og avancerede touch-skærme.

Forvirrende ser det ud, men maskinmesteren

forsikrer, at alting spiller, som det skal.

Det forkromede overblik

Sidste stop på rundvisningen er broen – eller

penthouse-lejligheden, som A2SEA kalder

det 385 kvadratmeter store rum, der er udstyret

med ’top-of-the-line’-udstyr til navigation

og kommunikation.

– Som I kan se, har broen fire kontrolpaneler,

placeret så vi kan styre fartøjet fra forskellige

steder, med udsigt over hhv. lasten, kranen

eller havnen. Det er helt unikt og en stor

forbedring i forhold til vores øvrige installationsfartøjer,

fortæller kaptajn Brian Rudi

Bendixen, som assisteret af SEA INSTALLERs

“Spørg om hvad

vi ikke kan!

Det er det

nemmeste!”

Ring og hør

T. 8632 0200

Gert Svith · Vognmand & Entreprenør

Rådmandsvej 12 · 8500 Grenaa

Mail: gertsvith@gertsvith.dk

www.gertsvith.dk

satellitudstyr kan positionere fartøjet med

ned til 25 centimeters præcision – afgørende

under installationen af møllerne.

– Takket være fartøjets topmoderne udstyr

og i kraft af dets store kapacitet kan vi nu

have flere møller med ad gangen, og selve

installationen kan foregå hurtigere, end det

hidtil har været muligt. Og på trods af fartøjets

størrelse er det meget manøvredygtigt;

det er nemt at styre og drejer hurtigt. Det

er simpelthen en fornøjelse at være kaptajn

på SEA INSTALLER, konstaterer Brian Rudi

Bendixen.

Kaptajnen får dermed lov at få rundvisningens

sidste ord. iFront bliver ledt tilbage til

kajen – hvor endnu en gruppe forventningsfulde

gæster står klar til at træde om bord

og opleve, hvordan det ser ud, når fremtiden

kommer til Grenaa.

RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Stationsplads 4, 8500 Grenaa - Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

sea insTaller i grenaa

Indvielsen af SEA INSTALLER fandt sted

i Grenaa den 19. februar 2013. Foruden

rundvisninger for pressen, investorer,

ejere og andre interessenter bød dagen

på et ”åbent skib”-arrangement for alle

interesserede borgere samt for familie og

venner til de mange, som arbejder på

fartøjet.

Selvom SEA INSTALLER kan have otte

komplette vindmøller om bord på én gang,

lastes fartøjet kun med tre møller ad gangen

under anlægningen af Anholt Havmøllepark.

Dette skyldes den relativt korte afstand

mellem Grenaa havn og sitet samt de store

omkostninger, der er forbundet med at laste

skibet til fuld kapacitet. Ved at begrænse

lasten til tre møller udnyttes tiden, hvor

SEA INSTALLER alligevel ligger i havn pga.

vejrlig, optimalt.

SEA INSTALLER arbejdede på Anholt

Havmøllepark frem til begyndelsen af april

og er nu på vej mod andre opgaver. Også

installationsskibet SEA JACK har forladt

Kattegat, så de sidste mølleinstallationer

bliver foretaget af SEA POWER og SEA

WORKER.


grenaa Havn investerer

i nye vandhydranter

Grenaa Havn har udskiftet de gamle vandhydranter på havnen.

I alt er 15 vandhydranter blevet udskiftet – en investering på

600.000 kr. De få vandhydranter, som ikke er udskiftet, vil inden

længe blive nedlagt.

De nye vandhydranter er placeret i støbte brønde, der sikrer hygiejnisk

forsyning af drikkevandet. Vandhydranterne er desuden

selvdrænende og frostfri og lever således op til myndighedernes

lovkrav.

far og søn bestod

krankursus

Finn og Henrik Jensen er far og søn og arbejder som drifts- og servicemedarbejdere

hos Grenaa Havn A/S. Nu har de også papir på

deres evner til at føre kran. Finn og Henrik har begge genemført kurset

’Mobilkran certifikat B’ – efter et fire ugers langt forløb på AMU

Hoverdal i Vestjylland. Krankurset består af masser af matematik og

nye piccoliner på

havnen

Fremover kan man møde to friske studerende fra Grenaa, hvis

man besøger havnekontoret, eller får leveret post – for eksempel

iFront – til virksomheden. Grenaa Havn har nemlig ansat to piccoliner.

Søren Meier, 20 år, som studerer på 3D College i Grenaa,

og Rikke Sørensen, 18 år, Hf-elev, vil fremover hjælpe til med de

daglige opgaver på havnekontoret efter skoletid.

en del kranundervisning.

– Det var svært, for det er jo godt 30 år siden, at jeg har været i skole

sidst. Men jeg var på et godt hold, så vi hjalp hinanden, bemærker

Finn Jensen med et smil. For sønnen Henrik, som var på et andet

hold, var matematikken lidt mere present i hukommelsen.

– Jeg synes ikke, det var svært. Det var spændende. Men det krævede

da noget arbejde. Jeg er glad for, at jeg har fået krankort, for det giver

nogle flere jobmuligheder, når man kan styre alle maskinerne. Nu

er jeg langsomt ved at blive lært op og er begyndt med nogle af de

mindre kraner, fortæller Henrik Jensen.

15


Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, DK-8500 Grenaa

Grenaa Grenaa Havn Havn 200 år

evenTmAger

skal samle trådene

DENNIS bISgAARD ER ANSAT Som pRojEkTLEDER FoR gRENAA HAvNS 200-åRS-jubILæum og FEjRINgEN AF

DoNg ENERgIS INSTALLATIoN AF ANHoLT HAvmøLLEpARk LøRDAg DEN 8. juNI I åR. HAN SkAL båDE SIkRE

AT pRogRAmmET bLIvER SpæNDENDE, og AT LokALE FoRENINgER og vIRkSomHEDER bIDRAgER TIL ET

SuccESFuLDT jubILæum.

H

an er en travl mand, den nye projektleder.

På bare tre måneder skal han

få stablet et spændende program på

benene, jonglere med en række interessenter

og inddrage lokale kræfter og rekruttere en

hel del frivillige, som kan få hele puslespillet

til at gå op.

– Vi har allerede mange spændende planer,

men det er en løbende proces at få lavet programmet,

og det kommer vi til at arbejde med

helt op til festen, fortæller Dennis Bisgaard.

Den nye projektleder har erfaring fra en

række andre lignende store arrangementer,

de fleste med mad som udgangspunkt, bl.a.

Food Festival i Aarhus og Lakridsfestivalen i

København.

– Mad kommer også til at indgå på en eller

anden måde, men naturligvis ikke som vigtigste

tema. Men jeg forestiller mig, at lokale

råvarer skal være centrale, fortæller Dennis

Bisgaard, som er i dialog med blandt andre

foreningen Smag Djursland.

Lokalt ejerskab

Inddragelsen af de lokale kræfter, hvad enten

det er foreninger, idrætsklubber, forretningsdrivende

eller andre, er den bærende idé for at

få den store fest til at blive en succes.

– Jeg håber meget, at lokalsamfundet vil

tage ejerskab og bidrage til festen. Vi vil gerne

lave et jubilæum, som har noget for alle, og

som rummer nogle overraskelser. Derfor er vi

også meget glade for at kunne præsentere hele

Danmarks rockorkester, TV2, som hovednavnet

lørdag aften kl. 21. Men herudover vil vi

byde på mange flere overraskelser, siger han i

en hemmelighedsfuld tone.

grenaahavn200.dk & anholt111.dk

I april måned lanceres en hjemmeside for

festen. Her kan man læse meget mere om,

hvad der kommer til at ske på dagen og om

den store TV2-koncert. Her vil også være

information om, hvordan man kan bidrage

som frivillig eller som en del af jubilæet på

festpladsen. Jubilæet bliver også markedsført

i diverse lokale medier op til den 8. juni.

– Jeg synes, det er spændende, at man har

en tom ramme, som skal fyldes ud - og at jeg

har frie hænder til det. Jeg arbejder på at få et

program, som både er folkeligt og bredt appellerende,

men også er lidt skævt og overraskende.

Det eneste, jeg kunne ønske mig, var lidt

mere tid, men det er jo en del af udfordringen,

siger Dennis Bisgaard med et smil.

B

Event på havnen

den 8. juni

Festen og fejringen af Anholt

Havmølleparks installation

afholdes af norddjurs

kommune, dong energy og

grenaa Havn og bliver en stor

begivenhed for befolkningen

i Grenaa og opland med

masser af aktiviteter, mad og

musik.

Festpladsen på nordhavnen

i Grenaa bliver inddelt i tre

områder: Markedspladsen,

restaurationsområdet og

koncertpladsen. Desuden er

det planen, at der skal være

aktiviteter flere steder på

havnen, bl.a. hos de lokale

virksomheder.

Festen markerer både

havnens 200-års-jubilæum

samt installationen af anholt

Havmøllepark. Der vil være

udstillinger om havnens

historie og havmølleparkens

tilblivelse.

www.grenaahavn200.dk

www.anholt111.dk

More magazines by this user
Similar magazines