21.07.2013 Views

Eksisterende forbindelse - Banedanmark

Eksisterende forbindelse - Banedanmark

Eksisterende forbindelse - Banedanmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indledende Miljøvurdering<br />

- Fagnotat<br />

Renovering/nedrivning eksisterende Bro - Storstrømmen


<strong>Eksisterende</strong> Bro - Storstrømmen<br />

ISBN: 978-87-7126-122-6<br />

<strong>Banedanmark</strong><br />

Anlægsudvikling<br />

Amerika Plads 15<br />

2100 København Ø<br />

www.banedanmark.dk


Indhold<br />

Side<br />

Indledning 6<br />

Projektgrundlag 7<br />

Opgave A 7<br />

Opgave C 8<br />

Lovgivning 9<br />

Planloven 9<br />

Miljøbeskyttelsesloven 9<br />

Habitatbekendtgørelsen 9<br />

Naturbeskyttelsesloven 10<br />

Skovloven 10<br />

Lov om Kystbeskyttelse 11<br />

BEK om miljømæssig vurdering af visse anlæg og aktiviteter på søterritoriet 11<br />

Havmiljøloven 11<br />

Klapbekendtgørelsen 11<br />

Bekendtgørelse af lov om havne 11<br />

Lov om sikkerhed til søs 12<br />

Museumsloven 12<br />

Vandplaner 12<br />

Planlægning 13<br />

Kommune- og lokalplaner 13<br />

Påvirkninger ved løsning A1 15<br />

Påvirkninger ved løsning A2 15<br />

Påvirkninger ved løsning A3 15<br />

Påvirkninger ved løsning A4 15<br />

Påvirkninger ved opgave C 16<br />

Overfladevand 17<br />

Fysiske forhold i Storstrømmen 17<br />

Flora og fauna i Storstrømmen 18<br />

Påvirkninger ved løsning A1 18<br />

Sedimentspredningen 18<br />

Påvirkninger af nyt havneanlæg 20<br />

Påvirkninger ved løsning A2 20<br />

Påvirkninger ved løsning A3 20<br />

Påvirkninger ved løsning A4 21<br />

Påvirkninger ved opgave C 21<br />

Natur 22<br />

Natura 2000 22<br />

Naturtyper på udpegningsgrundlaget 22<br />

Arter på udpegningsgrundlaget 23<br />

Bilag IV-arter 24<br />

Anden natur 25<br />

Påvirkninger ved løsning A1 25


Natura 2000 25<br />

Anden natur 26<br />

Påvirkninger ved løsning A2 27<br />

Påvirkninger ved løsning A3 27<br />

Påvirkninger ved løsning A4 27<br />

Påvirkninger ved opgave C 27<br />

Grundvand 29<br />

Påvirkninger ved løsning A1 29<br />

Påvirkninger ved løsning A2 29<br />

Påvirkninger ved løsning A3 29<br />

Påvirkninger ved løsning A4 30<br />

Påvirkninger ved opgave C 30<br />

Landskab 31<br />

Påvirkninger ved løsning A1 32<br />

Påvirkninger ved løsning A2 32<br />

Påvirkninger ved løsning A3 32<br />

Påvirkninger ved løsning A4 32<br />

Påvirkninger ved opgave C 32<br />

Arkæologi og kulturarv 33<br />

Fund og fortidsminder 33<br />

Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger 34<br />

Påvirkninger ved løsning A1 34<br />

Påvirkninger ved løsning A2 35<br />

Påvirkninger ved løsning A3 35<br />

Påvirkninger ved løsning A4 35<br />

Påvirkninger ved opgave C 35<br />

Rekreative interesser 36<br />

Påvirkninger ved løsning A1 37<br />

Påvirkninger ved løsning A2 37<br />

Påvirkninger ved løsning A3 37<br />

Påvirkninger ved løsning A4 37<br />

Påvirkninger ved opgave C 38<br />

Råstoffer, affald og sedimenthåndtering 39<br />

Råstoffer 39<br />

Affald 39<br />

Sedimenthåndtering 40<br />

Påvirkninger ved løsning A1 40<br />

Påvirkninger ved løsning A2 41<br />

Påvirkninger ved løsning A3 41<br />

Påvirkninger ved løsning A4 41<br />

Påvirkninger ved opgave C 41<br />

Støj og luft 42<br />

Støj 42<br />

Luftforurening 42<br />

Påvirkninger ved løsning A1 43


Påvirkninger ved løsning A2 43<br />

Påvirkninger ved løsning A3 43<br />

Påvirkninger ved løsning A4 43<br />

Påvirkninger ved opgave C 43<br />

Kumulative forhold 44<br />

Referencer 45


Indledning<br />

I dette notat vurderes de mulige miljøkonsekvenser ved enten en renovering af den eksisterende<br />

Storstrømsbro (opgave A) eller en nedrivningen af broen (opgave C). Sidstnævnte<br />

mulighed vil være relevant, såfremt det vælges at opføre en ny vej- og banebro over<br />

Storstrømmen.<br />

De eksisterende miljøforhold er kortlagt på baggrund af eksisterende viden i tilgængelige<br />

rapporter, databaser og lign. Der er ikke foretaget feltarbejde eller besigtigelser i <strong>forbindelse</strong><br />

med projektet.<br />

6


Projektgrundlag<br />

Dette kapitel beskriver projektgrundlaget, som danner forudsætningerne for den indledende<br />

miljøvurdering. Hele beslutningsgrundlaget for en fornyelse af trafik<strong>forbindelse</strong>n<br />

over Storstrømmen er opdelt i en række scenarier, som igen er opdelt i opgaver. Denne<br />

rapport omhandler opgave A (renovering af Storstrømsbroen) og C (nedrivning af Storstrømsbroen).<br />

En detaljeret beskrivelse af projektgrundlaget fremgår af dispositionsforslagsrapporterne<br />

for opgave A og C /1//2/.<br />

Opgave A<br />

Renovering af den eksisterende Storstrømsbro (Opgave A) omfatter fire løsninger:<br />

A1 Løsningen er en kombineret vej- og jernbanebro, som omfatter forstærkning af den<br />

bærende fælleskonstruktion, udskiftning af vejtrug og renovering af eksisterende<br />

jernbanetrug. Anlægsperioden for løsning A1 forventes at være 36 måneder. Løsningen<br />

udføres som en såkaldt filigranløsning, som kun indebærer transport af mindre<br />

betonelementer, hvilket kræver begrænset løftekraft og dermed mindre kraner og<br />

pramme.<br />

Som et alternativ (A1-alt) til løsning A1 skiftes hele broens overbygning, og både<br />

vej- og banetrug udskiftes, hvilket vil kræve brug af væsentligt større kraner. Det forventes,<br />

at anlægsperioden for alternativet vil være 26 måneder. Den kortere anlægsperiode<br />

skyldes, at de nye bane- og vejtrug kan etableres samtidig.<br />

A2 Løsningen er en jernbanebro, hvor den bærende fælleskonstruktion forstærkes, det<br />

eksisterende vejtrug fjernes og banetruget renoveres. Der etableres en servicevej langs<br />

banen, som kan fungere som gang- og cykelsti. Det forventes, at anlægsperioden for<br />

løsning A2 vil være 26 måneder.<br />

A3 Løsningen er en vejbro, hvor den bærende fælleskonstruktion forstærkes, det eksisterende<br />

vej- og banetrug fjernes, og der etableres et nyt vejtrug midt på broen. Anlægsperioden<br />

for løsning A3 forventes at være 30 måneder. Løsning A3 er en del af scenarie<br />

3, hvor der ligeledes etableres en ny jernbanebro (opgave B)<br />

A4 Løsningen indgår som tilvalg til grundløsning A1, hvor der monteres fællessti som<br />

den eksisterende på siden af det nye vejtrug. Passage for fodgængere og cyklister<br />

over Storstrømsbroen opretholdes dermed modsat den rene grundløsning.<br />

For alle løsninger afgrænses projektet til selve broen. Det betyder, at arbejder ved dæmningsanlæg<br />

og lignende påregnes at indgå i 'Femern Bælt danske jernbanelandanlæg'<br />

projektet.<br />

På det nuværende projektstadie er placering af arbejdspladser ikke endeligt afklaret. Det<br />

forventes, at der vil være behov for en arbejdsplads på søterritoriet, som vil betyde udvidelse<br />

af Orehoved Havn, og/eller en arbejdsplads inde i land umiddelbart vest for Orehoved<br />

alt efter løsningsforslag. I denne indledende miljøvurdering behandles begge arbejdspladser<br />

for løsningerne A1 og A2. For løsning A3 forudsættes at der anvendes samme<br />

arbejdspladser som for opgave B, men placeringen af disse kendes ikke pt..<br />

For alle løsningerne vil der være behov for uddybning langs broen af hensyn til fremkommeligheden<br />

af tungt materiel som fx løftekraner ind mod land. Det vil sige, at skal<br />

7


graves kanaler ind mod både Masnedø og Falster. Afgravning omfatter maksimalt<br />

185.000 m 3 sediment. I løsning A1-alt vil der skulle benyttes meget store kraner, som har<br />

større krav til dybgang og bredde af sejlrender. Derfor er uddybningsbehovet for denne<br />

løsning på ca. 385.000 m 3<br />

.<br />

Gennem hele anlægsperioden vil der være gennemsejling i to af broens buefag.<br />

Opgave C<br />

Opgave C består i en demontering af broen, som for langt de fleste komponenter vil foregå<br />

ved opdeling af disse i mindre stykker, som efterfølgende løftes væk med kran eller<br />

transporteres via vejbanen. For hoveddragerne og pillerne kan det være en mulighed, at<br />

nedrivningen gennemføres ved kontrolleret sprængning og efterfølgende opfiskning af<br />

materialerne fra havbunden. Nedrivningen forventes at vare 24 måneder.<br />

Opgave C er kun relevant ved scenarie 4 og 5, hvor der ligeledes etableres enten en ny<br />

kombineret vej- og jernbanebro eller en ny jernbanebro. Det antages, at arbejdspladser og<br />

lignende for opgave C vil være sammenfaldende med arbejdspladser til etablering af en<br />

ny bro (opgave B), da nedrivningen vil ske efter ibrugtagelse af den nye bro. Det forudsættes,<br />

at uddybningsbehovet langs broen vil være det samme som løsning A1-alt. I <strong>forbindelse</strong><br />

med opgave B kan det dog være nødvendigt opgrave yderligere sediment, da der<br />

muligvis skal etableres en ny sejlrende til Orehoved havn.<br />

8


Lovgivning<br />

Dette kapitel beskriver overordnet love og bestemmelser af betydning for det fremadrettede<br />

miljøarbejde i projektet med renovering af Storstrømsbroen eller en evt. nedrivning<br />

af broen. Såfremt det er vurderet, at der er en potentiel påvirkning af de beskrevne lovgivningsmæssige<br />

bindinger, er påvirkningerne gennemgået i de efterfølgende fagafsnit.<br />

Planloven<br />

Planloven har til formål at sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning forener de<br />

samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets<br />

natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag /4/. I loven fastlægges<br />

rammerne for de danske plantyper, som er rangordnede, således at en plan af en<br />

given type ikke må stride mod planer på et højere niveau. For nærværende projektområde<br />

gælder Vordingborg og Guldborgsunds kommuneplaner for perioden 2009 – 2021, som<br />

fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunernes udvikling samt rammerne<br />

for udarbejdelse af lokalplaner og behandling af byggesager mm.<br />

Miljøbeskyttelsesloven<br />

Miljøbeskyttelsesloven har til formål at værne om natur og miljø og sikre at samfundsudviklingen<br />

sker på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskers livsvilkår og for<br />

bevarelsen af plante- og dyrelivet. Loven sigter især mod:<br />

• at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations-<br />

og støjulemper<br />

• at begrænse anvendelsen og spild af råstoffer og andre ressourcer<br />

• at fremme genanvendelse og begrænse problemer i <strong>forbindelse</strong> med affaldsbortskaffelse<br />

Habitatbekendtgørelsen<br />

Natura 2000 er en fælles betegnelse for de naturområder og arter som er beskyttet jf. EFhabitatdirektivet<br />

og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-områderne indgår i et<br />

netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk<br />

perspektiv og administreres efter bekendtgørelse om udpegning og administration af<br />

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter /5/.<br />

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle<br />

(fuglebeskyttelsesområder) og for at beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter (habitatområder),<br />

der er truede, sårbare eller sjældne i EU. For hvert område er der givet en<br />

liste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper, arter og fugle, som det enkelte<br />

område er udpeget for at beskytte. Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne angiver en<br />

række kriterier, som skal være opfyldt for, at en naturtype eller art kan siges at have gunstig<br />

bevaringsstatus.<br />

9


Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder endvidere en<br />

mere generel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som også<br />

gælder uden for Natura 2000-områders grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt<br />

meget restriktiv og angiver, at der ikke må gives tilladelser eller vedtages<br />

planer mv., som kan beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for visse dyrearter.<br />

Områder og arter på søterritoriet, der er beskyttet af Natura 2000-direktiverne, omfattes i<br />

dansk lovgivning af bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder<br />

samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne<br />

og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet<br />

/6/.<br />

Natura 2000-planer, der skal lægges til grund for myndigheders arealdrift, naturforvaltning<br />

mv. i Natura 2000-områderne er udsendt i 2011. Kommunale handleplaner for hvert<br />

område, der opstiller konkrete mål og virkemidler for at opnå gunstig bevaringsstatus for<br />

naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget er nu under udarbejdelse og forventes afsluttet<br />

i 2012.<br />

Naturbeskyttelsesloven<br />

Naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 /7/ udgøres af:<br />

• Søer og vandhuller, der er mindst 100 m 2<br />

.<br />

• Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, der hver for sig eller i<br />

2<br />

sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m .<br />

2<br />

• Moser under 2.500 m hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.<br />

Fredede områder er også omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Hvert fredet område har<br />

tilhørende fredningsbestemmelser, og det er fredningsnævnet, der kan give dispensation i<br />

forhold til disse, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.<br />

I det danske landskab er der udlagt bygge- og beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder,<br />

kirker, strande, søer og åer samt skove jf. Naturbeskyttelseslovens §§ 15-19 /7/.<br />

Det er forbudsbestemmelser, som skal sikre, at de nærmeste omgivelser omkring disse<br />

landskabselementer friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.<br />

Med projektets nuværende udformning er der ingen konflikt med disse beskyttelseslinjer.<br />

Skovloven<br />

Skovloven har til formål at bevare og værne om landets skove og hertil forøge skovarealet.<br />

Det centrale indhold i loven er udlæg af arealer til fredskov, der skal bære skov, eller<br />

vedvarende holdes i en tilstand, der opbygger højstammet skov, og som i øvrigt tilgodeser<br />

en flersidig skovnatur og flersidige værdier, blandt andet levesteder for dyr, fugle, planter,<br />

rekreative værdier osv. Generelt må fredskovarealer derfor ikke ryddes til andre formål,<br />

og der må ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer<br />

eller anbringes affald, herunder jordaffald /8/.<br />

10


Lov om Kystbeskyttelse<br />

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 267 af 11/03/2009, bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse,<br />

må der ikke foretages uddybning eller opfyld på søterritoriet uden foregående<br />

tilladelse fra Kystdirektoratet. Ved opfyld eller inddæmning følges retningslinjerne foreskrevet<br />

i vejledning nr. 6 af 23/01/2002 om inddæmning og opfylding på søterritoriet.<br />

BEK om miljømæssig vurdering af visse anlæg og<br />

aktiviteter på søterritoriet<br />

Uddybning og opfyld på søterritoriet er omfattet bekendtgørelse nr. 809 af 22. maj 2005<br />

om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM).<br />

Bekendtgørelsens bilag 1 lister projekter, som ikke må gennemføres uden foregående<br />

VVM, hvorimod bekendtgørelsen bilag 2 lister projekter som skal miljøscreenes. På baggrund<br />

af screeningen træffer den ansvarlige myndighed afgørelse om et projekt er VVMpligtigt<br />

eller ej.<br />

Havmiljøloven<br />

Havmiljølovens formål er at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen<br />

kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen<br />

af dyre- og plantelivet. Herunder tilsigtes det at forebygge skader på natur- og kulturværdier<br />

på og i havet, herunder havbunden, samt at sikre rekreative værdier og aktiviteter<br />

/9/. Loven omhandler særligt transport med materiale til søs og fx forhold vedrørende<br />

klapning af opgravet materiale.<br />

Klapbekendtgørelsen<br />

Bekendtgørelsen nr. 32 af 07/01/2011 om dumpning af opgravet havbundsmateriale<br />

(Klapning) udmyndiger havmiljølovens §§ 28, 48, stk. 1 og 2, og § 61, stk. 1. Bekendtgørelsen<br />

regulerer aktiviteter, hvor der opgraves sediment fra havbunden, som skal klappes<br />

andetsteds. Klapning skal foregå på en godkendt klapplads, og til bekendtgørelsen knytter<br />

sig en vejledning (klapvejledningen), som foreskriver retningslinjer for klapaktiviteterne,<br />

herunder krav til dokumentation og prøvetagning af det opgravede sediment.<br />

Bekendtgørelse af lov om havne<br />

Jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 11/03/2009 af lov om havne må der ikke ske en udvidelse<br />

af eksisterende hav uden at der er indhentet tilladelse hos kystdirektoratet. Etablering af<br />

faste anlæg samt uddybning af opfyldning kan dog gennemføres uden tilladelse, så længe<br />

at det sker indenfor havnens dækkende værker, medmindre udvidelsen kræver en vurdering<br />

af de miljømæssige konsekvenser forinden.<br />

11


Lov om sikkerhed til søs<br />

Lov om sikkerhed til søs indeholder bl.a. forskrifter vedrørende skibes bygning, udstyr og<br />

drift samt forholdsregler for sejladsen. Formålet er at skabe de bedste sikkerheds-, sundheds-<br />

og miljømæssige forhold på skibene, og det er Søfartsstyrelsen, der administrerer<br />

loven og sørger for tilsyn og straf i <strong>forbindelse</strong> med overtrædelse. Det er bl.a. et krav, at<br />

skibe har konstruktionsmæssige og tekniske indretninger til beskyttelse mod forurening<br />

/10/.<br />

Museumsloven<br />

Museumsloven har blandt andet til formål at sikre den arkæologiske kulturarv på land<br />

såvel som på havbunden. Kulturarven omfatter spor af menneskelig aktivitet, hvilket kan<br />

være strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, genstande<br />

og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Museumsloven<br />

beskytter synlige fortidsminder, ikke-fredede skjulte fortidsminder og arkæologiske levn,<br />

ligesom sten-, jorddiger og lignende er beskyttet heraf /11/.<br />

Vandplaner<br />

De nye vandplaner er udarbejdet i henhold til EU’s Vandrammedirektiv og blev offentliggjort<br />

i november 2011. Vandplanerne udgør det fremtidige grundlag for forvaltningen<br />

af alle vandområder og skal følges op af kommunale handleplaner i 2012. Formålet med<br />

vandplanerne er ifølge lovgivningen at sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster<br />

i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af 2015.<br />

Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges.<br />

Med vandplanerne opstilles således nye målsætninger for alle vandområder, og<br />

de kommunale handleplaner skal dernæst opstille konkrete mål og virkemidler for, hvordan<br />

målopfyldelsen opnås. Projektområdet ligger inden for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet<br />

/12/.<br />

12


Planlægning<br />

Kommuneplanerne for Vordingborg og Guldborgsund Kommuner fastlægger de overordnede<br />

mål og retningslinjer for kommunernes udvikling samt rammerne for udarbejdelse af<br />

lokalplaner og behandling af byggesager mm. I dette afsnit beskrives planområder i nærheden<br />

af projektet og potentielle påvirkninger heraf.<br />

Kommune- og lokalplaner<br />

Arealanvendelsen i området ved den eksisterende Storstrømsbro er karakteriseret ved en<br />

blanding af områder til bolig, erhverv og rekreative formål, samt et enkelt teknisk anlæg<br />

(Figur 1, Figur 2, Tabel 1 og Tabel 2).<br />

På vestsiden af det nordlige brofæste på Masnedø er Masnedø gødningshavn og et mindre<br />

sommerhusområde. På østsiden er et boligområde. Ved det sydlige brofæste er der ikke<br />

udlagt nogen planrammer, men Orehoved er udlagt som boligområde med mindre, ikke<br />

geneskabende erhvervsaktiviteter. Orehoved Havn er erhvervsområde.<br />

Figur 1. Vedtagne kommuneplanrammer omkring Storstrømsbroen.<br />

Tabel 1. Kort beskrivelse af vedtagne kommuneplanrammer omkring Storstrømsbroen.<br />

Plannr. Generel anvendelse Beskrivelse<br />

Vordingborg Kommune<br />

B.17.16 Boligområde Boligområde Masnedøvej til helårsbeboelse med tilhørende fællesanlæg.<br />

E.17.06 Erhvervsområde Erhvervsformål, fremstillings-, lager-, værksteds-, service- engrosvirksomhed<br />

samt administration. Området ligger i grundvandssårbarhedsområde<br />

3 og støjklasse 1, 2 og 3 område.<br />

S.17.04 Sommerhusområde Sommerhusbebyggelse med tilhørende fællesanlæg.<br />

13


Plannr. Generel anvendelse Beskrivelse<br />

R.17.09 Rekreativt område Rekreative formål til fritidsformål og feriehuse, lystbådehavn og<br />

tilhørende faciliteter<br />

Guldborgsund Kommune<br />

NALS E6 Erhvervsområde Lokaliseringskategori C. Erhvervsområde på kanten af byen, –<br />

virksomheder der giver anledning til væsentlig miljøbelastning,<br />

store virksomheder med behov for udendørs oplag samt virksomheder<br />

med meget tung transport.<br />

NALS E7 Erhvervsområde Samme som ovenfor<br />

NALS E8 Erhvervsområde Samme som ovenfor<br />

NALS E10 Erhvervsområde Samme som ovenfor<br />

NALS BE6 Blandet bolig og erhverv<br />

Landsby; landbrugsformål, boligformål (åben lav bebyggelse og tæt<br />

lav bebyggelse), mindre butikker til områdets daglige forsyning,<br />

mindre erhvervsvirksomheder uden genevirkninger for området og<br />

offentlige formål (kirke).<br />

NALS T4 Tekniske anlæg Transformerstation og rensningsanlæg.<br />

Figur 2. Vedtagne lokalplaner omkring Storstrømsbroen.<br />

Tabel 2. Kort beskrivelse af vedtagne lokalplaner omkring Storstrømsbroen.<br />

Plannr. Generel anvendelse Beskrivelse<br />

Vordingborg Kommune<br />

B-21.1 Boligområde Overførsel af sommerhusområde på Masnedø til byzone.<br />

E-13.1 Erhvervsområde Mindre erhvervsområde på Masnedø (den elektriske Stålrørsfabrik). Formålet<br />

er at åbne mulighed for udvidelse af erhvervsbebyggelsen og at sikre etablering<br />

af skærmende beplantning mod de nærmeste omgivelser, herunder sommerhusområdet.<br />

Guldborgsund Kommune<br />

NRA 7 Erhvervsområde Orehoved Havn og industriområde. Erhvervsformål med industri og lagervirksomheder<br />

og havnevirksomhed med tilhørende faciliteter.<br />

NRA 7 T1 Erhvervsområde Orehoved havne- og industriområde (tidligere Nørre Alslev Kommune).<br />

Tillæg til ovenfor.<br />

14


Plannr. Generel anvendelse Beskrivelse<br />

NRA 33 Erhvervsområde Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål<br />

med industri- og lagervirksomheder og havnevirksomhed med tilhørende<br />

faciliteter.<br />

NRA 21 Landområde Lokalplanen har til formål at udlægge areal til et rensningsanlæg og til en<br />

132/10 kV transformerstation med tilhørende vejadgang og at sikre en passende<br />

afskærmning mod omgivelserne. Arealet er større end det nuværende<br />

anlæg og muliggør udvidelse af rensningsanlægget.<br />

NRA 1 Boligområde Ellehammersvej nord, Orehoved. Området skal anvendes til boligområde med<br />

åben og lav bebyggelse til helårsbeboelse og friareal hertil.<br />

NRA 1.1 Boligområde, Ellehammersvej syd. Det er lokalplanens formål, at området kan udbygges<br />

med forskellige former for lav bebyggelse til helårsbeboelse. Tæt, lav og<br />

åben, lav bebyggelse.<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

For løsning A1 og A1-alt gælder at anlæg af et arbejdsområdet ved Orehoved Havn vil<br />

betyde, at der skal spunses eller lign. omkring et ca. 30.000 m 2<br />

stort område på søterritoriet,<br />

som skal opfyldes med materialer. Udvidelsen af havnen vil således være af permanent<br />

karakter. Den gældende lokalplan for havnen og kommuneplanen omfatter kun det<br />

eksisterende areal ( Figur 1,<br />

Figur 2), og der vil således skulle udarbejdes et tillæg til den<br />

gældende lokalplan og kommuneplan, herunder gennemførelse af en VVM-undersøgelse,<br />

inden arbejdet igangsættes.<br />

Lokaliseringen af arbejdsområdet på land vil ikke være i overensstemmelse med kommuneplan<br />

og lokalplan for teknisk anlæg, NALS T4/NRA 21 (Figur 1, Figur 2). Anvendelse<br />

til arbejdsområde af det areal, der ligger udenfor det eksisterende rensningsanlæg, skal<br />

derfor vurderes nærmere i forhold til den kommunale planlægning.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Påvirkninger af planmæssige forhold er som beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

Løsning A3 vil anvende de samme arbejdsarealer, som er nødvendige for at etablere en<br />

ny bro (opgave B). Placeringen af disse arealer er ikke kendt på nuværende tidspunkt, og<br />

påvirkningerne på planforhold kan derfor ikke vurderes.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Der er ingen yderligere påvirkninger af planmæssige forhold ud over dem beskrevet for<br />

løsning A1.<br />

15


Påvirkninger ved opgave C<br />

Løsning C forventes at anvende de samme arbejdsarealer som er nødvendige for at etablere<br />

en ny bro (opgave B). Placeringen af disse arealer er ikke kendt på nuværende tidspunkt,<br />

og påvirkningerne på planforhold kan derfor ikke vurderes.<br />

16


Overfladevand<br />

Overfladevand er en samlebetegnelse for vandløb, søer og havet. Dette kapitel behandler<br />

kun det marine miljø i Storstrømmen, da der ikke forekommer større søer eller vandløb i<br />

området.<br />

Fysiske forhold i Storstrømmen<br />

Storstrømmen er den primære strømrende som forbinder Smålandsfarvandet mod vest<br />

med Grønsund mod øst. Storstrømmen er generelt relativt dyb vekslende mellem 7-22<br />

meter, og det er kun tæt ind imod land og ved nogle enkelte grunde, at vanddybden er<br />

lavere (Figur 3). Der er anlagt en ca. 7 meter dyb sejlrende ind til Orehoved Havn omgivet<br />

af relativt lavvandede områder.<br />

Figur 3. Dybdeforhold i Storstrømmen.<br />

Strømningsforholdene i Smålandsfarvandet er generelt styret af vandstandsvariationer i<br />

Østersøen og Storebælt. Farvandsvæsenet har ikke en strømmåler ved Storstrømsbroen,<br />

men den nærmeste måler ligger placeret ved Farø Broen ca. 6 km sydøst for Masnedø<br />

Østflak. Ved Farø broen er den primære strømretning NV, men strømmen vender også<br />

hyppigt, og løber i SØ eller østlig retning. Strømhastigheden er ca. halvdelen af tiden på<br />

0,45 m/s eller derunder, og overstiger kun 1,5 m/s i 0,3 % af tiden /13/. Da Storstrømmen<br />

er orienteret som renden ved Farø må det formodes at mønsteret i strømretninger er det<br />

samme. Grundet det noget større tværsnit i Storstrømmen er det dog forventeligt, at den<br />

generelle strømhastighed vil være en anelse mindre i Storstrømmen.<br />

Saltholdigheden i Storstrømmen varierer normalt mellem ca. 10 og 15 ‰, men kan lejlighedsvis<br />

udvise større udsving. Vandudskiftningen i Storstrømmen domineres af vandud-<br />

17


vekslingen med Storebælt og Østersøen, og Storstrømmen har gentagne gange været ramt<br />

af iltsvind, der opstår i tilført bundvand fra Storebælt, som i nogle tilfælde er iltfattigt<br />

allerede inden det strømmer ind i området/12/.<br />

Flora og fauna i Storstrømmen<br />

Størstedelen af Storstrømmen er dybere end 6 meter, dvs. under dybdegrænsen for ålegræs<br />

i området. Feltundersøgelser på Masnedø Østflak nordøst for Storstrømmen har vist,<br />

at de lavvandede områder har store tætheder af ålegræs, og det er derfor forventeligt, at<br />

det samme er tilfældet på de lavvandede områder i Storstrømmen fx ved Masnedø<br />

Kalv/14/.<br />

Bundfaunaen i Storstrømmen tilhører et typisk lavtvandssamfund (macomasamfund) med<br />

karakteristiske arter som østersømusling, hjertemusling, sandorm og slikkrebs/15/. I Storstrømmen<br />

findes der desuden flere steder revdannelser, hvor der forekommer hårdbundsarter<br />

som dødningehånd og søanemone. Fiskesamfundet består ligeledes af typiske arter<br />

for danske farvande som rødspætte, torsk, sandkutling og ising.<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

Påvirkningerne af overfladevand omfatter primært uddybningsarbejderne ved broen og<br />

udbygningen af Orehoved Havn. Det er estimeret at etableringen af sejlrender langs broen<br />

kræver opgravning af ca. 185.000 m 3 sediment i A1, og der udgraves med en intensitet på<br />

ca. 3.500 m 3 /døgn svarende til en anlægsperiode på ca. 50 dage. I løsning A1-alt vil uddybningsbehovet<br />

være ca. 200.000 m 3<br />

større, da udskiftningen af ståloverbygningen kræver<br />

brug af meget store kraner, og anlægsperioden vil derfor være ca. 110 dage. Med<br />

hensyn til udbygningen af havnen vil dette resultere i et permanent anlæg på søterritoriet,<br />

som potentielt kan ændre de lokale strømnings- og sedimentationsforhold ved havnen.<br />

Opgravet sediment bortskaffes normalt ved såkaldt klapning, dvs. dumpning på havbunden<br />

på en godkendt klapplads. De nærmeste klappladser med tilstrækkelig kapacitet findes<br />

henholdsvis ca. 3 og 15 km fra Storstrømsbroen. Det er forventeligt, at forureningsgraden<br />

af sedimentet skal bestemmes ved kemiske analyser for at beslutte, om sedimentet<br />

kan klappes, eller om det skal bortskaffes ved deponering på land. Ligeledes kan det være<br />

nødvendigt at modellere spredningen af sediment på klappladsen alt efter sedimentmængden<br />

og forureningsgraden deraf.<br />

Sedimentspredningen<br />

Gravning i havbunden vil resultere i, at der spildes sediment til det omgivende vand.<br />

Spildet suspenderes i vandet og spredes med strømmen, hvilket kan resultere i lavere<br />

sigtbarhed i vandet i en periode. Lavere sigt giver reduceret lysnedtrængning og kan dermed<br />

medføre forringede vækstvilkår for bundfloraen. Høje sedimentkoncentrationer kan<br />

have betydning for fiskenes orienteringsevne, fødeoptagelsen for dyr, der lever af at<br />

filtrere vandet og for fuglenes fourageringsmuligheder. Endelig vil ophvirvlingen af sediment<br />

kunne frigive en række iltforbrugende organiske og uorganiske <strong>forbindelse</strong>rne,<br />

næringsstoffer og evt. tungmetaller og miljøfremmede stoffer i sedimentet. Gravespildet<br />

vil desuden resultere i en øget pålejring på bundlevende planter og dyr.<br />

18


Sedimentspredningen er ikke modelleret for opgave A, men for opgave B (en ny bro) er<br />

der udført en modellering af gravearbejdernes effekt på det omkringliggende miljø, herunder<br />

koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen, den tilhørende lysdæmpning, og<br />

sedimentationsmønsteret. Desuden er den hydrauliske blokering i driftsfasen modelleret.<br />

De opgravede mængder i opgave A og B er forskellige, ligesom en ny bro vil komme til<br />

at ligge ca. 1-2 km vest for den eksisterende, hvorfor spredningsbilledet for en ny bro<br />

ikke kan overføres direkte til opgave A. Dog giver den modellerede sedimentspredningen<br />

et fingerpeg om hvilket spredningsbillede, som kan forventes i forhold til gravearbejderne<br />

i opgave A, hvis man forudsætter den samme graveintensitet (3.500 m 3<br />

/døgn) i de to opgaver.<br />

Modelleringen i opgave B viser at sedimentspredningen knyttet til udgravningen af en<br />

nordlig og sydlig kanal ind mod land ved henholdsvis Masnedø og Falster vil resultere i<br />

en betragtelig sedimentfane, som vil stå på i hele afgravningsperioden/37/. Sedimentkoncentrationen<br />

vil være størst ved selve gravepunktet, men fanen vil strække sig mod vest<br />

ind i det nærliggende Natura 2000-område og mod øst langt ind i Ulvsund og Grønsund. I<br />

denne fane vil der periodevis være koncentrationer af suspenderet sediment på >10 mg/l,<br />

og der vil derfor være en væsentlig lysdæmpningseffekt i store dele af farvandet i graveperioden.<br />

Den akkumulerede sedimentation i modelperioden (16 dage) vil dog, udover<br />

nærzonen af afgravningen, ikke at overskride 0,5 kg/m 2<br />

, svarende til et lag på få millimeter.<br />

I A1-alt, hvor der skal opgraves mere end dobbelt så meget sediment, vil koncentrationen<br />

af suspenderet sediment være den samme som A1, da graveintensiteten er ens, men<br />

da afgravningsmængderne er væsentligt større vil den samlede pålejring forøges. Ligeledes<br />

vil påvirkningsperioden være dobbelt så lang.<br />

Løsning A3 inkluderer at der bygges en ny bro samtidig med at den gamle renoveres, og<br />

opgave C er kun relevant i det tilfælde, at der bygges en ny bro. Begge scenarier vil således<br />

potentielt ændre den hydrauliske blokering i Storstrømmen, hvilket igen kan have<br />

konsekvenser for naturindholdet i området. Modelleringen viser imidlertid, at blokeringen<br />

stort set vil være tilsvarende den nuværende, uanset valg af scenarie, hvorfor der ikke kan<br />

forventes nogen negative effekter på miljøet i driftsfasen som følge af dette forhold.<br />

Påvirkninger af ålegræs<br />

Feltundersøgelser på Masnedø Østflak har vist stor dækning af ålegræs i dette område,<br />

hvorfor det er forventeligt, at ålegræsdækningen i de lavvandede dele af Storstrømmen<br />

også vil være forholdsvis høj. I <strong>forbindelse</strong> med afgravning af nye kanaler ind mod land<br />

vil man fjerne en del ålegræs permanent. Da kanalerne er dybere end ålegræssets dybdegrænse,<br />

vil de ikke blive rekoloniseret efter endt anlægsperiode. I A1 vil der potentielt<br />

fjernes 0,05 km 2 ålegræs, hvorimod den permanente fjernelse i A1-alt vil være lidt større<br />

(0,06 km 2<br />

), da sejlrenderne skal være bredere end i grundløsningen.<br />

Ålegræs følsomhed overfor pålejring af sediment er dårligt belyst, men en undersøgelse<br />

har vist en dødelighed på omkring 70 % ved 4 og 8 cm pålejring /14/. Ålegræs er på<br />

grund af deres opbygning tilsyneladende mere følsomme overfor sedimentpålejring end<br />

de fleste øvrige havgræsser /16/. Ud fra en konservativ betragtning må pålejringer af 2 cm<br />

eller mere betragtes som potentielt skadelig. En sådan aflejring vil kun forekomme lige<br />

ved den udgravede kanal.<br />

19


Ålegræs er generelt følsomt overfor skygning, og lystilgængeligheden bestemmer artens<br />

dybdegrænse. I A1 vil lysdæmpningseffekten i afgravningsperioden mange steder være så<br />

markant, at det kan have en negativ indflydelse på ålegræssets vækst. I A1-alt vil påvirkningen<br />

være endnu større, grundet anlægsarbejdernes længere varighed.<br />

Påvirkninger af bundfauna og fisk<br />

Bundfaunaen er generelt ikke særligt følsom overfor suspenderet stof i vandfasen, men<br />

fastsiddende arter, eksempelvis blåmuslinger, kan kun klare pålejring af 1-2 cm sediment<br />

/17/. En sådan aflejring af sediment vil kun ske i nærzonen til gravearbejdet, og påvirkningen<br />

af bundfaunaen er således begrænset.<br />

Sedimentfanen vil kunne nedsætte sigtet for fisk, eksempelvis sild, i en sådan grad, at de<br />

kan udvise flugtadfærd. Modelleringen af opgave B viser, at der gennem hele graveperioden<br />

vil være fri passage dvs. områder uden nedsat sigt, og der vil således ikke skabes en<br />

barriereeffekt for vandrende fisk i området som følge af sedimentfanen. På denne baggrund<br />

vurderes der ikke at være nogen betydelige påvirkninger af fiskebestanden i området.<br />

Afværgeforanstaltninger<br />

Det kan alt efter projekets endelige udformning være nødvendigt at lave afværgeforanstaltninger<br />

for at nedbringe sedimentspredningen af hensyn til påvirkningerne af ålegræs.<br />

Afværgeforanstaltninger kan være at henlægge gravearbejderne til udenfor ålegræs<br />

vækstsæson. En anden mulighed kan være at nedbringe sedimentspredningen ved valg af<br />

særligt skånsomme gravemetoder eller siltgardiner i graveperioden.<br />

Påvirkninger af nyt havneanlæg<br />

En udbygning af Orehoved Havn ud i Storstrømmen vil medføre en øget blokering i Storstrømmen<br />

med ændrede strømforhold til følge. Det vurderes, at ændringen vil være af så<br />

lokal karakter, at det ikke vil have betydning for de overordnede strømforhold i Storstrømmen,<br />

men lokalt kan der opstå en øget "læside" effekt af havneanlægget, som kan<br />

betyde en øget sedimentation af fint materiale på vest- og østsiden af havnen. Dette kan<br />

have konsekvenser for naturtyper langs kysten (se side 26).<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Påvirkningerne er de samme beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

Løsning A3 er kun et alternativ i det tilfælde, at der samtidig bygges en ny jernbanebro.<br />

Ved etablering af en ny jernbanebro er det estimeret, at der skal afgraves ca. 173.000 m 3<br />

til fundamenter og arbejdskanaler ind mod land. Da der derudover skal afgraves ca.<br />

185.000 m 3 sediment i løsning A3, bliver den samlede sedimentmængde for A3 i kombi-<br />

3<br />

nation med en ny bro ca. 358.000 m<br />

Alt efter hvordan arbejdet tilrettelægges, kan der således være en større miljøpåvirkning<br />

ved løsning A3 end A1, og behov for afværgeforanstaltninger kan derfor ikke udelukkes.<br />

Afværgeforanstaltninger kan betyde, at afgravningen henlægges til mindre sårbare perio-<br />

20


der udenfor ålegræssets vækstsæson. En anden mulighed kunne være at nedbringe sedimentspredningen<br />

ved valg særligt skånsomme gravemetoder eller siltgardiner i graveperioden.<br />

Den permanente fjernelse af ålegræs ved kanalgravning vil være den samme som<br />

for A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Der vil ikke være ekstra påvirkninger forbundet med løsning A4 i forhold til A1.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Påvirkningerne vurderes at være de samme som for A1-alt., da der skal afgraves den<br />

samme mængde sediment. Nedrivningen af broen indgår i to scenarier, hvor der enten<br />

etableres en kombineret jernbane- og vejbro eller en ny jernbanebro. Dette betyder, at der<br />

skal afgraves henholdsvis ca. 228.000 m 3 og ca. 173.000 m 3<br />

ekstra sediment i de to scenarier.<br />

Gravearbejderne relateret til nedrivningen og den nye bro vil ikke foregå på samme<br />

tidspunkt, men de enkelte gravearbejder vil resultere i markante sedimentfaner, som vil<br />

sprede sediment over betragtelige dele af Smålandsfarvandet. Derfor kan det ikke udelukkes,<br />

at miljøpåvirkningerne vil være så væsentlige, at der kan være behov for afværgeforanstaltninger<br />

under arbejdet. Afværgeforanstaltninger kan indebære, at afgravningen<br />

henlægges til mindre sårbare perioder fx udenfor ålegræssets vækstsæson. Andre mulige<br />

afværgetiltag omfatter foranstaltninger, som sigter mod at nedbringe sedimentspredningen,<br />

eksempelvis særligt skånsomme gravemetoder eller siltgardiner i graveperioden.<br />

De nærmeste klappladser er henholdsvis "ny 7.1", og "2.1" beliggende ca. 3 og 15 km fra<br />

Storstrømsbroen. Det er usikkert, om de har den nødvendige kapacitet til at aftage den<br />

samlede mængde sediment på ca. 613.000 m 3 . I <strong>forbindelse</strong> med Femern – danske jernbanelandanlæg,<br />

udgraves en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak, som vil betyde, at der<br />

skal bortskaffes yderligere 150.000 m 3<br />

fra området i perioden.<br />

Ved sprængning af broen vil være en begrænset spredning i vandsøjlen af materialer fra<br />

broen, som dog ikke vurderes at have nogen betydning for sigtdybden i Storstrømmen.<br />

Sprængning vil desuden kunne påvirke svømmeblære-fisk og marine pattedyr, som vil få<br />

varige skader eller omkomme. I begge tilfælde vil der være tale om et fåtal af individer,<br />

og påvirkninger af sprængningerne vil derfor ikke have betydning for bestandene af hverken<br />

fisk, sæler eller marsvin. I forhold til marine pattedyr kan det dog være nødvendigt at<br />

afværge påvirkningerne ved at benytte akustiske alarmer som skræmmer dyrene væk<br />

inden sprængning.<br />

21


Natur<br />

De vigtigste naturinteresser i området omkring Storstrømsbroen knytter sig til Natura<br />

2000-området nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og<br />

Hyllekrog-Rødsand med de arter og naturtyper, som findes her. Desuden findes der enkelte<br />

Bilag IV-arter i området og nogle mindre § 3-områder, fredskovsområder og kommunale<br />

naturbeskyttelses-udpegninger.<br />

Natura 2000<br />

Langs med Falsters nordlige kyststrækning ligger Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet<br />

nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand med fuglebeskyttelses-<br />

og habitatområde, der grænser op til Orehoved Havn (Figur 4). Området<br />

karakteriseres af store åbne havområder og lange kyststrækninger, og den overordnede<br />

målsætning for området er bl.a. at sikre:<br />

• en god vandkvalitet og artsrig flora og fauna for de marine områder,<br />

• fri landskabsdannelse og kystdynamik samt,<br />

• beskyttelse af de hav- og kysttilknyttede fuglearter mod menneskelige forstyrrelser.<br />

Figur 4. Natura 2000-område nr. 173 samt lokaliteter med fund af Bilag IV-arter.<br />

Naturtyper på udpegningsgrundlaget<br />

Tættest på havnen dominerer naturtypen sandbanker med lavvandet vedvarende dække af<br />

havvand (1110). Naturtypen strækker sig som et bredt bælte langs med Falsters kyst, og<br />

den udgør en vigtig overvintringsplads for mange fuglearter. Karakteristiske planter til-<br />

22


knyttet naturtypen er ålegræs og børstebladet vandaks, men vegetationen i området er<br />

ikke kortlagt.<br />

Sandbankerne afgrænses både mod kysten og mod det dybere hav af smalle bælter af<br />

naturtypen større lavvandede bugter og vige (1160). Denne naturtype er karakteristisk for<br />

de indre danske farvande, og havbunden består af forskellige aflejringer, hvor der forekommer<br />

et rigt bundlevende plante- og dyreliv i veludviklede zoner. Af typiske arter kan<br />

nævnes arter af bændeltang, vandaks, bundfæstede alger, muslinger, børsteorme, snegle<br />

og krebsdyr.<br />

Den dominerende naturtype på dybere vand i Natura 2000-området ud for Storstrømsbroen<br />

er dog rev (1170), hvor havbunden rager op og har stenet eller hård bund. Her findes et<br />

unikt og ofte rigt dyre- og planteliv. Naturtypen er bredt defineret og kan underopdeles<br />

afhængig af substratets stabilitet og havdybde. Der er ikke defineret karakteristiske arter<br />

for naturtypen, og en præcis kortlægning og tilstandsvurdering er vanskelig ud fra nuværende<br />

definitioner.<br />

På land findes ingen habitatnaturtyper i umiddelbar nærhed af Storstrømsbroen. Strandengene<br />

i området er generelt vurderet til at have ugunstig prognose på grund af ringe<br />

strukturforhold, tilgroning og uhensigtsmæssig hydrologi /18/.<br />

Arter på udpegningsgrundlaget<br />

Arterne på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området udgøres af en række fuglearter,<br />

sæler, flagermus, eremit og skæv vindelsnegl (Tabel 3).<br />

Tabel 3. Arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 173 hhv. EFfuglebeskyttelses-område<br />

nr. 85 og EF-habitatområde 173.<br />

Fugle<br />

EF-fuglebeskyttelsesområde<br />

nr. 85<br />

Habitatarter<br />

EF-habitatområde<br />

nr. 173<br />

Ynglefugle Trækfugle<br />

Rørhøg Knopsvane Bredøret flagermus<br />

Dværgterne Sangsvane Damflagermus<br />

Fjordterne Grågås Eremit<br />

Havterne Hvinand Skæv vindelsnegl<br />

Klyde Stor skallesluger Spættet sæl<br />

Toppet skallesluger Gråsæl<br />

Blishøne<br />

Der er kun få velegnede ynglepladser nær Orehoved Havn til fuglene på udpegningsgrundlaget,<br />

men området er derimod velegnet som rasteplads for mange vandfugle, og<br />

store flokke af knopsvane, blishøne, sangsvane, grågås, hvinand, toppet skallesluger og<br />

stor skallesluger kan navnligt ses om vinteren /18/.<br />

Grågås og rørhøg vurderes i Natura 2000-planen for fuglebeskyttelsesområdet /18/ at<br />

have en gunstig prognose pga. stabile til stigende populationer. Prognosen for havterne,<br />

fjordterne og dværgterne er vurderet som ugunstig pga. prædation, forstyrrelser og tilgroning.<br />

Prognosen for de øvrige fuglearter er ukendt på grund af utilstrækkelig viden om<br />

bestandstal og bestandsudvikling.<br />

23


I farvandet ved Storstrømsbroen, som er udenfor EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 85, og<br />

ved Orehoved Havn, der grænser op til EF-fuglebeskyttelsesområdet, ses i vinteren primært<br />

flokke af knopsvaner, der fouragerer på ålegræs, og blishøns, der fouragerer på<br />

vandplanter, snegle, muslinger mv. Der kan være op til et par hundrede knopsvaner og<br />

nogle tusinde blishøns.<br />

Af andre fugle, der kan træffes her, er bl.a. flokke af troldænder og edderfugle. Desuden<br />

er havørn observeret i området flere gange.<br />

Spættet sæl observeres regelmæssigt i Storstrømmen hele året rundt, hvorimod gråsælen,<br />

som er forholdsvis sjælden i Danmark kun sjældent befinder sig i Storstrømmen. At de to<br />

sælarter er med på udpegningsgrundlaget skyldes i høj grad, at den del af Natura 2000området,<br />

som er habitatområde strækker sig helt til Rødsand syd for Lolland og Falster,<br />

som er et af de vigtigste yngleområder for begge sælarter i Danmark.<br />

Bredøret flagermus er en sjælden art i Danmark og findes især på Lolland, Falster og<br />

Møn, og den er registreret i nærheden af Storstrømsbroen /19/. Arten har dagkvarter i<br />

gamle hule træer eller gamle bygninger med træbeklædninger, iskældre o.l. Om natten<br />

jager den især i nærheden af store løvtræer og den er hyppigst registreret tæt på herregårde.<br />

Damflagermus er ligeledes udbredt på Lolland og Falster, men især omkring Guldborgsund,<br />

hvor den flyver lavt om natten for at fange føde. Den kan også fouragere over<br />

beskyttede kystvande, men er ikke registreret omkring Storstrømsbroen /19/.<br />

Der er ingen registreringer af de øvrige dyrearter på udpegningsgrundlaget i nærheden af<br />

projektområdet.<br />

Bilag IV-arter<br />

Marsvinet er den eneste hval, som findes regelmæssigt i danske farvande, hvor den typisk<br />

svømmer rundt i grupper af 2-5 dyr. Parringen finder sted i sensommeren, og hunnerne<br />

føder normalt en kalv per år, som efterfølgende dier hen imod et år. Marsvinet er meget<br />

alsidigt i sit fødevalg, men lever typisk af forskellige arter af fisk. Marsvinets udbredelse i<br />

Danmark er forholdsvis velundersøgt ved flytællinger og satellitmærkede dyr /20/. Undersøgelserne<br />

har vist at der findes marsvin i Storstrømmen året rundt, men i lave tætheder,<br />

hvorfor området er vurderet som værende af mindre betydning for bestanden.<br />

Markfirben er udbredt over det meste af Danmark, men findes muligvis ikke på Falster,<br />

Lolland og Langeland. Markfirbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord.<br />

Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave og på vej- eller jernbaneskråninger.<br />

Stedet skal have stor variation og forskellige planter, som giver mulighed for mange insekter,<br />

for at solbade og for at kunne søge tilflugt for fjender. Der er en enkelt registrering<br />

af markfirben på jernbaneskråningen på Masnedø /21/.<br />

Grønbroget tudse har en sydøstlig udbredelse i Danmark og findes på flere både større og<br />

mindre øer, men mangler helt i Jylland og er sjælden på Fyn og Sjælland. Arten har i en<br />

periode været i kraftig tilbagegang, men det totale antal synes nu at være stabiliseret.<br />

Grønbroget tudse yngler i mange typer af vandhuller, når blot de er solbeskinnede, har<br />

sparsom bredvegetation og der ikke er nogen særlig konkurrence fra andre padder eller<br />

fisk. Arten er observeret i 2010 i en § 3-beskyttet sø ca. 300 m fra broen ved Orehoved<br />

(Figur 4)/21/.<br />

24


Anden natur<br />

Der ligger ikke nogen fredskovsområder eller naturudpegninger fra kommuneplanen i<br />

nærhed af projektområdet.<br />

Der er flere § 3-beskyttede områder i nærheden af projektområdet. Således er der en<br />

strandeng ca. 700 m fra broen (Figur 5) på østsiden af Masnedø. Strandengen har høj<br />

naturkvalitet og en naturlig zonering med mange karakteristiske arter som fx strandfirling,<br />

harril og jordbær-kløver. Vest for broen ligger Masnedø Rev, hvor der findes en<br />

lille § 3-beskyttet eng, der er omgivet af strandeng. Der findes ingen tilgængelige besigtigelser<br />

af området.<br />

På Falster ligger § 3-beskyttede strandenge langs med kysten vest for Orehoved og umiddelbart<br />

øst for broen, men der findes heller ingen tilgængelige besigtigelser af disse områder.<br />

Cirka 300 m vest for broen, ved Orehoved, ligger tre § 3-beskyttede søer. I den ene<br />

findes grønbroget tudse, der er beskyttet jf. Habitatdirektivets Bilag IV jf. i øvrigt ovenfor.<br />

Figur 5. Beskyttede naturområder omkring Storstrømsbroen.<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

Natura 2000<br />

Som beskrevet i forrige kapitel vil der ske en spredning af sediment ind i Natura 2000området,<br />

hvilket vil afstedkomme periodevis nedsat sigtbarhed, og en aflejring af de opgravede<br />

materialer.<br />

25


Da Natura 2000 området som minimum ligger 1 km fra Storstrømsbroen, vil der kun være<br />

tale om en minimal aflejring på få mm materiale i området for løsning A1. I løsning A1alt<br />

vil en ekstra sedimentmængde og længere afgravningsperiode formodentligt resultere i<br />

en noget større sedimentation inde i Natura 2000-området. Vurderet ud fra det nuværende<br />

grundlag er det dog tvivlsomt at sedimentationen vil overstige 2 cm, og dermed vil resultere<br />

i permanente negative påvirkning af væksten af ålegræs eller overlevelsen af blåmuslinger<br />

i området.<br />

I forhold til sedimentspredningen og tilhørende reduktion i lysgennemtrængeligheden i<br />

vandsøjlen, kan det ikke afvises, at der kan være negative effekter på ålegræs i de lavvandede<br />

områder. For at foretage en endelig vurdering af påvirkningen af havmiljøet vil det<br />

være nødvendigt at dokumentere sedimentspredningen i Natura 2000-området ved modellering,<br />

når et mere detaljeret projektgrundlag foreligger.<br />

Renoveringsarbejdet vil strække sig over 36 måneder og A1-alt over 26 måneder. I denne<br />

periode vil der også være en forøget støj i området, især ved arbejdspladser og ved selve<br />

broen under montering/demontering. Desuden vil der være øget hyppighed af sejlads i<br />

området grundet ind-/udsejling af elementer og lignende. Fugle er generelt sårbare overfor<br />

både støj og forstyrrelse. Derfor skal der især i vinterperioder med frit vand omkring<br />

Orehoved Havn og Storstrømsbroen tages hensyn, så fuglelivet forstyrres så lidt som<br />

muligt. Dette kan eksempelvis omfatte langsom sejlads eller støjbegrænsende tiltag på<br />

havnearealer i form af støjskærme ind mod Natura 2000-området. Med de beskrevne afværgetiltag<br />

vurderes, at støjen og forstyrrelsen fra projektet vil være af så begrænset krakter,<br />

at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlagets<br />

fuglearter. Afværgetiltag vil også kunne overvejes i forhold til spættet sæl og gråsæl, der<br />

er på udpegningsgrundlaget, men som primært forekommer syd for området.<br />

Under den videre projektering er det muligt, at der bliver stillet krav om udarbejdelse af<br />

en udbygget naturkonsekvensvurdering, jf. Habitatbekendtgørelsens § 7 og § 8, som<br />

nærmere beskriver konsekvenserne af projektet på udpegningsgrundlagets naturtyper og<br />

arter.<br />

Bilag IV-arter<br />

Marine pattedyr er også sårbare overfor forstyrrelse og lyd, især marsvin som bruger lyd<br />

til både at jage, kommunikere og orientere sig med. Det antages, at der vil være mest støj<br />

i <strong>forbindelse</strong> med evt. spunsningsaktiviteter ved udvidelsen af havneområdet. Da Storstrømmen<br />

er af begrænset betydning for marsvin, og da der kun vil være kraftig støj periodevis<br />

i anlægsperioden, vurderes projektet det at projektet vil kunne gennemføres uden<br />

en negativ påvirkning af bevaringsstatus for marsvin.<br />

På nuværende projektgrundlag vurderes der ikke at være påvirkninger af andre Bilag IVarter.<br />

Anden natur<br />

For løsning A1 og A1-alt vurderes det, at de nærmeste § 3-beskyttede strandenge på<br />

Masnedø Rev og langs Falsters kyst ikke vil blive påvirket af sedimentgravning ved Orehoved<br />

Havn, når gravearbejdet håndteres som beskrevet ovenfor (se side 20). Viser der<br />

sig i løbet af projektet behov for at flytte arbejdspladser, skal de nye arbejdspladser hol-<br />

26


des i afstand til de § 3-beskyttede søer for at undgå påvirkning af plante- og dyrelivet<br />

tilknyttet disse.<br />

Udvidelse af havnemolen ud i Storstrømmen kan lokalt betyde ændrede strømforhold,<br />

som kan resultere i en øget sedimentation af fint materiale på læsiden af havnen (både øst<br />

og vest). For standengsvegetationen vest for havnen kan dette være en positiv konsekvens,<br />

idet denne sedimentflade vil koloniseres af arter fra strandengen, og habitaten<br />

således udvides.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Påvirkningen af natur er de samme som beskrevet for løsning A1. Anlægsperioden på 26<br />

måneder vil dog betyde en mindre forstyrrelse af fugle og marine pattedyr. Løsning A2 er<br />

dog kun et reelt alternativ, hvis der samtidig etableres en ny vejbro (opgave B), hvilket<br />

betyder at den endelig miljøvurdering også skal tage påvirkninger fra dette projekt med i<br />

betragtning. Det kan derfor på nuværende grundlag ikke udelukkes, at der vil være en<br />

påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området for<br />

løsning A2 i kombination med opgave B.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

Anlægsperioden på 30 måneder er kortere end for A1 og vil derfor betyde en mindre forstyrrelse<br />

af fugle og marine pattedyr. Dog er løsning A3 kun et reelt alternativ, hvis der<br />

samtidig etableres en ny jernbanebro (opgave B). Der vil dermed skulle graves arbejdskanaler<br />

ved begge broer, og sedimentmængden, som skal håndteres, og dermed også konsekvenserne<br />

heraf, vurderes på nuværende grundlag at svare omtrent til sedimentmængden i<br />

løsning A1-alt. Afgravningen af nogle af arbejdskanalerne ved den nye bro vil foregå<br />

tættere på Natura 2000-området end for A1-alt, og det kan derfor på nuværende grundlag<br />

ikke udelukkes, at der vil være en påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget<br />

for Natura 2000-området for løsning A3 i kombination med opgave B.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Der er ingen yderligere påvirkninger af naturforhold ved etablering af alternativ A4 i<br />

forhold til beskrivelsen for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Såfremt der anvendes sprængning i <strong>forbindelse</strong> med nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro,<br />

vil det medføre en forstyrrelse af fuglelivet tilknyttet Natura 2000-området. De<br />

væsentligste nedrivningsaktiviteter bør derfor så vidt muligt planlægges udenfor fuglenes<br />

raste- og yngleperiode. Det vurderes dog at de mest forstyrrende aktiviteter vil være af så<br />

kortvarig karakter, at projektet ikke vil have negativ effekt på bevaringsstatus for de udpegede<br />

fuglearter.<br />

27


Som tidligere nævnt findes der marsvin i Storstrømmen hele året rundt men i beskedne<br />

tætheder. I værste fald vil der kunne befinde sig marsvin så tæt på hvor der sprænges, at<br />

de kan blive dræbt eller alvorligt beskadiget. Derfor vurderes det, at der af hensyn til marsvin<br />

skal varsles med særlige akustiske alarmer (ADDer) inden sprængning for at<br />

skræmme marsvin væk fra området.<br />

Dele af den eksisterende overbygning er overfladebehandlet med blymønje, som udover<br />

bly også har et stort indehold af en række andre tungmetaller og PCB. I nedrivningsarbejderne<br />

skal det, så vidt muligt, sikres at de malede dele håndteres på en måde, så der ikke<br />

sker en unødig stor spredning til det omkringliggende miljø eksempelvis ved tæt afdækning<br />

og opsamling af faldende materialer.<br />

Isoleret set vurderes det dermed, at opgave C ikke vil medføre varige negative påvirkninger<br />

af områdets naturforhold. Men nedrivning af Storstrømsbroen er kun aktuel, hvis der<br />

samtidig etableres en ny bro (opgave B), og en endelig miljøvurdering af påvirkninger på<br />

dyrelivet i projektområdet kan derfor først udføres når der forefindes et samlet projektgrundlag.<br />

28


Grundvand<br />

Det meste af Masnedø er udpeget med drikkevandsinteresser. På Falster er der udpeget<br />

drikkevandsinteresser, herunder særlige drikkevandsinteresser jf. Figur 5. Umiddelbart<br />

nord for den planlagte arbejdsplads ligger to indvindingsboringer som bruges til processpildvand<br />

i fødevareproduktion.<br />

Figur 6. Drikkevandsinteresser omkring Storstrømsbroen<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

Der forventes ikke noget jordarbejde i <strong>forbindelse</strong> med projektet. I <strong>forbindelse</strong> med håndtering<br />

og oplagring af affald og materiel på arbejdspladserne skal det sikres, at der ikke<br />

sker spild og forurening på arbejdspladsen med risiko for nedsivning til drikkevandsinteresser.<br />

Der vil således være krav om eksempelvis spildbakker og lignende. Med disse<br />

forholdsregler vurderes det, at der ikke vil være nogle påvirkninger af grundvand for løsning<br />

A1 eller A1-alt.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Påvirkninger af grundvand er de samme som beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

A3 vil benytte de samme arbejdspladser som i opgave B, men placeringen af arbejdspladserne<br />

kendes pt. ikke. Der henvises derfor til dispositionsforslagsrapporten for opgave B<br />

29


for en nærmere beskrivelse af påvirkninger af grundvand som følge af arbejdspladser for<br />

denne løsning. Der forventes ikke at være påvirkninger af grundvand ved selve broarbejdet.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Der er ingen yderligere påvirkninger af grundvandsforhold ved etablering af alternativ A4<br />

i forhold til beskrivelsen for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Opgave C vil benytte de samme arbejdspladser som i opgave B, men placeringen af arbejdspladserne<br />

kendes pt. ikke. Der henvises derfor til dispositionsforslagsrapporten for<br />

opgave B for en nærmere beskrivelse af påvirkninger af grundvand som følge af arbejdspladser<br />

på land.. Først når placeringen af arbejdspladserne foreligger, vil en vurdering af<br />

grundvandsforhold i <strong>forbindelse</strong> med fx nedknusning af beton være mulig. Der forventes<br />

ikke at være påvirkninger af grundvand ved selve nedrivningsarbejdet.<br />

30


Landskab<br />

Landskabet i projektområdet ved Storstrømsbroen er primært formet af sidste istid,<br />

Weichsel, der begyndte for 115.000 år siden og hvor Danmark var isfrit det meste af tiden.<br />

Alligevel gled gletcherisen over landskabet flere gange og det er specielt i slutningen<br />

af Weichsel (ca. 10.000 - 20.000 år), at landskabet har fået sin endelige form. Kysterne er<br />

også primært formet af isen i denne periode, men også af de kræfter, som havets bølger<br />

har eroderet og aflejret materiale med siden.<br />

Morænelandskaber og smeltevandssletter findes foran israndslinjerne, som er dannet af<br />

smeltevandsfloder. Åsene er hovedsageligt dannet under isens hovedfremstød under sidste<br />

istid af smeltevandsfloder, som løb ovenpå eller i glecherisen. Efter isens bortsmeltning<br />

er materialet med blandt andet grus og sand i blevet liggende. På Falster findes flere<br />

israndslinjer, som trods senere udglatning stadig kan erkendes i landskabet fx Vålse<br />

Vesterskov over Eskilstrup, dvs. umiddelbart syd for Storstrømsbroen. Her findes også<br />

Falsters højeste punkt, Bavnehøj, som i dag er et regionalt råstofområde, der er dannet<br />

ved de ældste genfremstød af Nordøstisen. Et yngre markant israndstrøg på Falster strækker<br />

sig fra Farøbroen og videre mod øst.<br />

Figur 7. Landskabsformer i projektområdet.<br />

Nord for Vordingborg markerer Stuby Ås sig på tværs, inden landskabet flader ud i den<br />

lavtliggende hedeslette ned mod Masnedsund. På Masnedø er der kun få spor af det oprindelige<br />

landskab. Knudshoved Odde vest for Masnedø er det synlige spor af en randmoræne<br />

fra slutningen af sidste istid, Weichsel, hvis undersøiske forlængelse kan følges ud i<br />

Smålandsfarvandet. De enkelte bakker i randmorænen er koblet sammen af senglaciale<br />

ferskvandsaflejringer og postglaciale strandvolde, tomboloer og tanger. Retningen af<br />

31


Knudshoved Odde betyder, at selv små ændringer i den dominerende vindretning får erosion<br />

og pålejring til at skifte side fra oddens nord - til sydside eller omvendt.<br />

Visuelt er kystlandskabet domineret af Storstrømsbroen. Desuden er både Masnedø og<br />

kysten ved Orehoved præget af dæmningen med jernbanen, store bygninger og anlæg i<br />

tilknytning til havne, kraftvarmeværk m.m.<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

Der vil ikke være påvirkninger af landskabet, hverken de geologiske forhold eller de<br />

landskabelige forhold som følge af projektet. Både løsning A1 og A1-alt udføres med en<br />

overbygning svarende til den eksisterende bro, og broen som landskabselement vil derfor<br />

være uændret i driftsfasen.<br />

De planlagte arbejdsområder på Falster vil i arbejdsperioden fremstå tydelige, da de er<br />

beliggende nær boligområde ved Orehoved. Desuden vil permanente anlæg som fx udvidelse<br />

af havnen og bygninger på Orehoved Havn yderligere kunne give havneanlægget en<br />

visuelt mere dominerende fremtræden i driftsfasen.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Påvirkninger af landskab er de samme som beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

A3 er kun et reelt alternativ såfremt, at der bygges en ny jernbanebro (opgave B) vest for<br />

den eksisterende bro. I løsning A3 vil blive benyttet de samme arbejdspladser som i opgave<br />

B, og der henvises derfor til dispostionsforslagsrapporten for opgave B for en beskrivelse<br />

af de landskabelige konsekvenser af arbejdsområder. Selve broen udføres med<br />

en buet overbygning som den eksisterende, og dette karakteristiske landskabselement vil<br />

dermed blive bevaret.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Der er ingen yderligere påvirkninger af landskab ved etablering af alternativ A4 i forhold<br />

til beskrivelsen for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Opgave C vil kun blive udført, hvis der bygges en ny bro (opgave B) vest for den eksisterende,<br />

og opgave C vil da benytte de samme arbejdspladser som opgave B. Der henvises<br />

derfor til dispositionsforslagsrapporten for opgave B for beskrivelse af visuelle konsekvenser<br />

af arbejdspladser. Nedrivning af broen vil betyde, at et karakteristisk og markant<br />

visuelt element fjernes fra området, og med etablering af en ny bro vil det visuelle indtryk<br />

af landskabet ændres markant.<br />

32


Arkæologi og kulturarv<br />

Information om arkæologiske og kulturhistoriske interesser i området er hentet fra Kulturstyrelsens<br />

database 'Fund og fortidsminder', hvor fortidsminder og steder med arkæologiske<br />

fund er registreret /22/. Desuden beskrives udpegninger fra kommuneplanerne fra<br />

henholdsvis Vordingborg og Guldborgsund Kommune /28//29/ samt Danmarks Miljøportal<br />

/34/.<br />

Figur 8. Kulturarvsudpegninger omkring Storstrømsbroen<br />

Fund og fortidsminder<br />

De nærmeste beskyttede fortidsminder er 16 rundhøje fra oldtiden som ligger i Orehoved<br />

Skov. Derudover findes et søfort, Masnedøfortet, på den vestlige side af Masnedø, der<br />

blev anlagt i 1912-15 til sikring af <strong>forbindelse</strong>n imellem Sjælland og Lolland-Falster<br />

(Figur 8). I dag anvendes bygningerne til forskellige kulturelle arrangementer, og har<br />

således udover de kulturhistoriske værdier også en rekreativ værdi.<br />

På Falster findes to beskyttede diger vest for Orehoved Havn på hver sin side af Lymose<br />

Skov (Figur 8).<br />

I 2010 blev gennemført arkæologiske forundersøgelser i tilknytning til anlæg af kabler<br />

ved Orehoved. Her er det konstateret, at de arkæologiske interesser i området også forekommer<br />

uden for det registrerede kulturarvsareal, hvilket betyder, at arealets reelle udstrækning<br />

er meget større end først antaget. På baggrund af dette har Museum Lolland-<br />

Falster vurderet, at fremtidigt anlægsarbejde uanset beliggenhed i mellem Lymose Skov<br />

og Orehoved potentielt vil kunne forårsage en ødelæggelse af vigtige fortidsminder /23/.<br />

33


I <strong>forbindelse</strong> med uddybning af Vordingborg Nordhavn (2005) blev klappet opgravet<br />

materiale i området. Det opgravede materiale indeholdt genstande fra middelalder, renæssance<br />

og nyere tid i området /24/.<br />

Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger<br />

Der er udpeget kulturmiljøer i kommuneplanerne og disse omfatter en bred vifte af landskabselementer<br />

som fx hovedgårde og godslandskaber, bygninger opført efter en særlig<br />

lokal tradition, lystbådehavne, en jernbanestrækning med stationer eller et industrimiljø.<br />

Kulturmiljøer defineres som geografisk afgrænsede områder, der ved deres fremtræden<br />

afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling, og udpegningen bygger på<br />

den opfattelse, at ødelæggelse og forringelse af et kulturmiljø ikke kan opvejes af erstatninger,<br />

da den historiske værdi ikke kan genskabes. Større ændringer af landskabets tilstand<br />

kræver derfor tilladelser eller accept fra kommunen, og en sådan tilladelse vil som<br />

hovedregel kun blive givet, hvis områdets kulturhistoriske værdi ikke forringes /25/.<br />

Vest for Storstrømsbroen findes fire mindre udpegninger af kulturmiljøer. På vestsiden af<br />

Storstrømsvej ligger Restaurant Falstria og Brohallen, der blev bygget i 1936-1938 som<br />

henholdsvis kaffesalon og udstillingsbygning i tilknytning til opførelsen af Storstrømsbroen.<br />

Udstykningen Brovænget kom til i 1951, og består af 12 ens huse for ansatte ved<br />

finerfabrikken i Orehoved.<br />

Kulturmiljøudpegningerne i landsbyen Orehoved vidner om byens historie som stations-<br />

og færgeby før Storstrømsbroen blev bygget /25/. Udpegningerne omfatter:<br />

• et hvidkalket DSB-havnefyr fra 1895 på færgehavnens mole,<br />

• DSB-tjenesteboliger (Havnegade 1A - 1B) som er en toetages bygning i gule sten,<br />

med rødt tegltag<br />

• jernbaneterræn øst for DSB-tjenesteboligerne samt<br />

• italiensk inspireret villa der tilhørte Rasmus Sigvardt, en lokal driftig erhvervsmand<br />

i starten af 1900-tallet.<br />

Fyret på Orehoved Havn er desuden fredet, hvilket betyder, at bygningen skal holdes i<br />

forsvarlig stand og ikke må ændres eller rives ned uden tilladelse fra myndighederne.<br />

Storstrømsbroen er en offentligt ejet bro ældre end 50 år, og den er dermed omfattet af<br />

bekendtgørelse om orientering af Skov- og Naturstyrelsen forinden nedrivning eller salg<br />

til private af visse ikke fredede bygninger m.v. /27/. Den ansvarlige myndighed, Kulturstyrelsen,<br />

har tilkendegivet at de ønsker broens overbygning bevaret i <strong>forbindelse</strong> med<br />

renovering. Ved en eventuel nedrivning af den eksisterende bro, ønsker Kulturstyrelsen<br />

ikke at rejse en fredningssag.<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

Det vurderes, at der ikke vil være påvirkninger af beskyttede diger, fredede fortidsminder<br />

eller kirkeomgivelser ved projektet.<br />

34


Inden arbejdspladserne kan etableres, må det forventes at de ansvarlige museer (Museum<br />

Lolland- Falster og Vikingeskibsmuseet) vil udføre arkivalsk kontrol af de berørte arealer.<br />

Hvis disse undersøgelser bekræfter museerne i, at der er arkæologiske interesser på<br />

arealerne, må etableringen af arbejdspladserne afvente en nærmere arkæologisk undersøgelse<br />

af disse. Der er som redegjort ovenfor gjort en række fund i 2010 mellem Orehoved<br />

og Lymose Skov, og det er således en reel mulighed, at der vil skulle udføres arkæologiske<br />

forundersøgelser på arbejdspladsarealerne for løsning A1 og A1-alt.<br />

Ved udvidelse af Orehoved Havn er der risiko for en påvirkning af havnefyret, som er et<br />

beskyttet kulturmiljø og en fredet bygning. Det skal sikres, at aktiviteter, som resulterer i<br />

kraftige vibrationer, fx nedknusningsanlæg, ikke placeres i umiddelbar nærhed af fyret, så<br />

det undgås, at der vil ske skader på bygningen. Det kan være relevant at gennemfotografere<br />

fyrtårnet, inden nedknusningsaktiviteter iværksættes.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Påvirkninger af arkæologi og kulturarv er de samme som beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

A3 er kun et reelt alternativ såfremt, at der bygges en ny jernbanebro (opgave B) vest for<br />

den eksisterende. I løsning A3 vil blive benyttet de samme arbejdspladser som i opgave<br />

B. Der henvises derfor til dispostionsforslagsrapporten for opgave B for en beskrivelse af<br />

påvirkninger af arkæologi og kulturarv ved etablering af arbejdspladser.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Der er ingen yderligere påvirkninger af arkæologi og kulturarv end dem der er beskrevet<br />

for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Opgave er kun et reelt alternativ såfremt, at der bygges en ny jernbanebro (opgave B) vest<br />

for den eksisterende bro. I opgave C vil blive benyttet de samme arbejdspladser som i<br />

opgave B, og der henvises derfor til dispostionsforslagsrapporten for opgave B for en<br />

beskrivelse af påvirkninger af arkæologi og kulturarv ved etablering af arbejdspladser.<br />

I forhold til nedrivning af Storstrømsbroen har Kulturstyrelsen tilkendegivet, at de ikke<br />

agter at frede den eksisterende Storstrømsbro.<br />

Nedknusningsanlæg på land skal placeres i passende afstand til det fredet havnefyr på<br />

Orehoved Havn, således at vibrationsskader undgås. Det kan være relevant at gennemfotografere<br />

havnefyret, inden nedknusningsaktiviteter iværksættes.<br />

35


Rekreative interesser<br />

De rekreative interesser i projektområdet omfatter stisystemer, fritidshavne og friluftsområder<br />

udpeget i Kommuneplanerne /28/29/. Ved ændring eller placering af nye anlæg<br />

eller aktiviteter i områderne skal det sikres, at befolkningens adgang til området og de<br />

naturbaserede rekreative interesser ikke forringes.<br />

Storstrømsbroen er den eneste <strong>forbindelse</strong> for fodgængere og cyklister mellem Sjælland<br />

og Falster. En foreløbig undersøgelse af trafikken på sti<strong>forbindelse</strong>n foretaget i uge 26-29<br />

i 2011 viste, at der passerer i gennemsnit 58 cykler og knallerter over broen om dagen. En<br />

interviewundersøgelse af driftsentreprenører, der arbejdede på broen i 2009 viste, at ca.<br />

10 fodgængere om dagen passerede broen i sommerhalvåret, mens tallet var ca. 5 fodgængere<br />

om dagen i vinterhalvåret.<br />

Den nationale cykelrute, nr. 7 (Sjællands Odde – Rødby Havn) passerer over Storstrømsbroen.<br />

Der findes ingen kortlagte rekreative stier på Masnedø, og stierne i Guldbordsund<br />

Kommune er ikke kortlagt.<br />

Storstrømmen er et meget benyttet farvand for lystsejlere især i sommerperioden. De<br />

nærmeste lystbådehavne er Gåbense lystbådehavn og en lille havn vest for Masnedø gødningshavn.<br />

Der foreligger ingen data på antallet af lystbåde, der sejler gennem Storstrømmen<br />

om året, men brovagten på Masnedsundbroen har i 2009 registreret ca. 1600<br />

gennemsejlinger af ikke-erhvervsfartøjer (primært lystsejlere). Dette tal giver en indikation<br />

af, at farvandet generelt er populært blandt lystsejlere.<br />

Figur 9. Rekreative interesser omkring Storstrømsbroen.<br />

36


Påvirkninger ved løsning A1<br />

I løsning A1 og A1-alt vil Storstrømsbroen blive lukket for cyklister og fodgængere ved<br />

udførelsesperiodens start. Dermed vil den eneste <strong>forbindelse</strong> mellem Sjælland og Falster<br />

være over Farøbroen, hvor det ikke er muligt at passere på cykel eller til fods.<br />

Nedlæggelse af cykel- og gangsti over Storstrømmen vurderes at være en forringelse af<br />

de rekreative muligheder i området. Ud over de lokale beboere er der også turister som<br />

bruger sti<strong>forbindelse</strong>n over Storstrømsbroen og dermed får en oplevelse af de danske øer<br />

og kyststrækninger, som det kun er muligt at opleve få andre steder i landet. For at vurdere<br />

betydningen af påvirkningen kræves en repræsentativ tælling af passerende på sti<strong>forbindelse</strong>n<br />

ved det videre projektarbejde.<br />

Renoveringsarbejdet på Storstrømsbroen er planlagt til at vare i 36 måneder (A1-alt 26<br />

måneder), og her vil der i perioder være restriktioner for skibstrafikken med hensyn til<br />

hvilke fag, der kan/må passeres. Arbejdet vil dog blive tilrettelagt, så der under hele perioden<br />

som minimum holdes to gennemsejlingsfag åbne for sejlads, og det vurderes derfor<br />

at der ikke vil være væsentlige påvirkninger af skibstrafikken.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Løsning A2, en ren jernbanebro, vil blive etableret med en 3,5 meter servicevej, som vil<br />

kunne bruges af cyklister og fodgængere. Der vil således kun være påvirkning i form af<br />

midlertidig lukning af sti<strong>forbindelse</strong>n over Storstrømmen i dele af anlægsperioden. Påvirkningen<br />

vurderes at være af mindre betydning for de rekreative interesser i området.<br />

Ligesom for løsning A1, vil der i perioder være restriktioner for skibstrafikken med hensyn<br />

til hvilke fag, der kan/må passeres.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

Løsning A3 vil blive lavet i kombination med en ny jernbanebro, som vil have en 3,5<br />

meter bred servicevej, som vil kunne benyttes af fodgængere og cyklister. Linjeføringen<br />

af en ny bro vil være lidt anderledes end den nuværende, dvs. at brofæstet på Falster vil<br />

være nogen hundrede meter forskudt mod vest i forhold til det eksisterende. Det forventes<br />

på de nuværende projektgrundlag, at sti<strong>forbindelse</strong>n lukkes i dele af anlægsperioden.<br />

Dette vurderes dog at være af mindre betydning for de rekreative muligheder i området.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Løsning A4 omfatter at der i kombination med A1 etableres en gang- og cykelsti, så en<br />

sti<strong>forbindelse</strong> over Storstrømsbroen opretholdes. Som for A1 vil det dog ikke være muligt<br />

at passere over broen i anlægsfasen, og konsekvenserne heraf er som beskrevet for løsning<br />

A1.<br />

37


Påvirkninger ved opgave C<br />

Da den eksisterende bro først rives ned, når den nye bro er i drift, vil der ikke blive lukket<br />

for passage for cyklister og fodgængere i <strong>forbindelse</strong> med projektet. Under nedrivningsarbejdet,<br />

som forventes at strække sig over 24 måneder, kan det blive nødvendigt at spærre<br />

for gennemsejling i nogle sektioner af broen i begrænsede perioder.<br />

38


Råstoffer, affald og sedimenthåndtering<br />

Renovering af Storstrømsbroen kræver et betydeligt forbrug af råstoffer, især beton, stål<br />

og asfalt og generere en mængde affald. Desuden skal der håndteres en større mængde<br />

sediment i forhold ved de marine udgravninger. I dette afsnit gives et foreløbigt skøn over<br />

de mængder af råstoffer, affald og sedimenthåndtering.<br />

Råstoffer<br />

Beton fremstilles af sand, grus, kalk og vand som brydes i danske grusgrave. Hertil kommer<br />

stål til armering. Den samlede indvinding af sand, grus og sten i Region Sjælland i<br />

2010 var på 3.186.000 m 3 og den national indvinding var i 2010 på ca. 18.269.000 m 3<br />

/30/.<br />

Asfalt fremstilles ved raffinering af olie og blandes med grus som brydes i regionale<br />

grusgrave. Forbruget af asfalt vurderes at være begrænset og forventes derfor ikke at udgøre<br />

et råstofmæssigt problem på nationalt eller regionalt plan.<br />

Stål fremstilles af jern, som importeres fra fx Europa, Indien eller Kina og forarbejdes i<br />

Danmark. Med det nuværende årlige forbrug af jern på verdensplan forventes de eksisterende<br />

ressourcer at vare ca. 120 år /31//32/. På trods af at jern er en ikke fornybar ressource,<br />

anses det ikke for at være en begrænset ressource.<br />

Tabel 4. Oversigt over skønnet råstofforbrug. Tallene er foreløbige skøn plus 10 %, idet der<br />

tages forbehold for ikke medtagne mængder fra fx spor, sveller, autoværn, belysning, beton<br />

til reparation mm.<br />

Råstofforbrug A1 A1-alt A2 A3 A4<br />

Beton 16.500 0 14.500 15.000 0<br />

Stål 4.500 18.000 3.000 3.000 1.000<br />

Asfalt 2.500 1.500 0 2.500 0<br />

Ballast 9.500 12.500 11.000 0 0<br />

Affald<br />

Alt affald fra projektet kildesorteres og håndteres som foreskrevet i de involverede kommuners<br />

erhvervsaffaldsregulativer, mens dagrenovation fra skurbyer og lignende bortskaffes<br />

ved de afhentningsordninger, der er i de enkelte kommuner.<br />

Tabel 5. Oversigt over skønnet affald. Tallene er foreløbige skøn plus 10 %, idet der tages<br />

forbehold for ikke medtagne mængder fra fx spor, sveller, autoværn, belysning, beton til<br />

reparation mm. Affaldsmængderne for løsning C er estimerede ud fra /1/.<br />

39


Affald A1 A1-alt A2 A3 A4 C<br />

Beton 24.000 32.500 24.500 32.500 0 250.000<br />

Stål 1.500 21.000 1.500 2.000 0 19.800<br />

Asfalt 500 500 500 500 0 500<br />

Ballast mm. 9.500 9.500 9.500 9.500 0 12.000<br />

Dele af den eksisterende overbygning er overfladebehandlet med blymønje, som er tungmetalholdig.<br />

Ligeledes kan dele af overbygningen være behandlet med PCB-holdig maling.<br />

Det påregnes at overbygningen opdeles i passende stykker, fjernes og efterfølgende<br />

transporteres til en godkendt modtagestation, som vil varetage afrensningen af malingrester.<br />

Der vil derfor kun skulle afrenses maling de steder på overbygningen, hvor den skal<br />

deles. Under dette arbejde vil broen dækkes af, således malingrester så vidt muligt opsamles<br />

og ikke spredes til det omkringliggende miljø.<br />

Skærver fra jernbanetrugets ballast kan sandsynligvis genanvendes i andre jernbaneprojekter<br />

eller genbruges i fx asfaltindustrien.<br />

Sedimenthåndtering<br />

Der forventes på det nuværende grundlag ikke, at der skal udføres gravearbejde på land<br />

med tilhørende jordhåndtering. Ved udgravningen til sejlrender skal der dog håndteres<br />

betragtelige mængder sediment (Tabel 5). Sediment kan normalt klappes på en godkendt<br />

klapplads, men såfremt sedimentet viser sig at være forurenet, kan det være nødvendigt at<br />

deponere en del mængde i et egnet deponi.<br />

Tabel 6 Estimerede sedimentmængder (1000 m 3<br />

) der skal bortskaffes ved de enkelte løsninger.<br />

Tallene for løsning A3 og C medregner ikke udgravet sediment fra opgave B.<br />

A1 A1-alt A2 A3 A4 C<br />

Sedimentmængde 185 385 185 185 185 385<br />

Påvirkninger ved løsning A1<br />

Forventet råstofforbrug og affaldsmængde ved udskiftning af hele vejtruget og omisolering<br />

af jernbanetruget (A1) eller udskiftning af både vej- og banetrug (A1-alt) er angivet i<br />

Tabel 4. Forbruget af beton svarer til ca. 0,5 procent af den regionale indvinding af sand,<br />

grus og sten. Forbruget af stål og asfalt er ligeledes begrænset set i et nationalt perspektiv.<br />

Løsning A1-alt er en ren stålbro, og der anvendes derfor ikke noget beton, men en væsentlig<br />

mængde stål i forhold til de andre løsninger. Forbruget af stål og dermed jern forventes<br />

dog ikke at udgøre at ressourcemæssigt problem i nationalt eller globalt perspektiv.<br />

Betonaffald stammer primært fra nedrivning af vejtrug, og det formodes at blive fragtet til<br />

nedknusningsanlæg på land, hvorefter det transporteres til mellemdepot med henblik på<br />

genanvendelse i andre anlægsprojekter eller det nedsmeltes og genanvendes. Stålaffald<br />

sendes ligeledes til omsmeltning og genanvendelse. Ballast består primært af skærver fra<br />

40


jernbanetruget, som sandsynligvis kan genanvendes i andre jernbaneprojekter eller genbruges<br />

i fx asfaltindustrien.<br />

Det vurderes, at der kun fremkommer affaldsfraktioner, hvor behandlings- og deponeringskapaciteten<br />

er tilstrækkelig. Idet gældende regler for affaldshåndtering overholdes,<br />

vurderes der ikke at ville være væsentlige konsekvenser for miljøet i <strong>forbindelse</strong> med<br />

håndtering og bortskaffelse af affald fra projektet.<br />

Stilladser afdækkes i de tilfælde, hvor der skal fjernes potentiel tungmetal- eller PCBholdig<br />

maling fra overbygningen. Erfaringsmæssigt vil afdækningen af stillads tilbageholde<br />

hovedparten af miljøfremmede partikler. Lægges der til, at der kun skal renses i de<br />

områder, hvor overbygningen skal deles, vurderes spredningen af tungmetal og/eller<br />

PCB-holdig maling at være så begrænset, at den ikke vil være forbundet med nogen væsentlige<br />

miljøkonsekvenser.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Forventet råstofforbrug og affaldsmængde ved nedrivning af vejtrug og omisolering af<br />

jernbanetruget (A2) er angivet i Tabel 4 og Tabel 5, og påvirkningerne svarer til dem<br />

beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

Forventet råstofforbrug og affaldsmængde ved nedrivning af vej- og banetrug og etablering<br />

af nyt vejtrug (A3) er angivet i Tabel 4 og Tabel 5, og påvirkningerne svarer til dem<br />

beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Ved etablering at sti<strong>forbindelse</strong> på det nye vejtrug forbruges ydereligere en mindre<br />

mængde beton på ca. 1000 t i forhold til A1, hvilket dog er uden betydning i forhold til<br />

det samlede forbrug af råstoffer.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Den samlede mængde affald er opgjort til ca. 285.000 t fordelt på ca. 253.000 t beton, ca.<br />

19.800 t stål og ca. 12.000 t ballast som også omfatter bl.a. elinstallationer, træ, isolering<br />

mm. (Tabel 5) /2/. Til håndtering af den betydelige mængde beton, er der i dette notat<br />

vurderet en mulig placering til nedknusningsanlæg på land i Orehoved Havn eller syd for<br />

havneområdet.<br />

41


Støj og luft<br />

I <strong>forbindelse</strong> med de forskellige muligheder for renovering af den eksisterende Storstrømsbro<br />

(opgave A) eller nedrivningen af broen (opgave C) beskrives i det følgende de<br />

overvejelser og hensyn, der forventes at være nødvendige i forhold til at begrænse de<br />

forventede støjpåvirkninger og luftforurening.<br />

Støj<br />

<strong>Banedanmark</strong> har forskellige forholdsregler i <strong>forbindelse</strong> med anlæg af nye jernbanestrækninger<br />

og ved større anlægsarbejder på eksisterende strækninger, som bl.a. omfatter<br />

hensyn til beboerne i området i forhold til støj og vibrationer/33/.<br />

Generende støj kan sjældent undgås, men arbejdet udføres så vidt muligt i dagtimerne,<br />

hvis det kan lade sig gøre af hensyn til afviklingen af togtrafikken. Beboerne bliver orienteret<br />

om arbejdets gang og bliver varslet om tidspunkter, hvor støjgenerne kan forventes<br />

at blive særligt store.<br />

I <strong>forbindelse</strong> med anlæg af nye eller udbygning af eksisterende jernbanestrækninger kan<br />

mærkbare vibrationer sjældent undgås. Derfor tages der hensyn til de omkringboende.<br />

Det vurderes fx om vibrationsniveauet kan reduceres, hvis der anvendes alternative arbejdsmetoder.<br />

Det sker blandt andet med løbende orientering og varsel om tidspunkter<br />

med særlig vibrations- og støjbelastning. Inden anlægsarbejder igangsættes, vil der blive<br />

gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation,<br />

hvis der mod forventning skulle opstå skader.<br />

Luftforurening<br />

I <strong>forbindelse</strong> med aktiviteter på Orehoved Havn og omkring Storstrømsbroen være emissioner<br />

fra sejlads af skibe. Disse vil bidrage til luftforureningen med:<br />

• Kvælstofoxider (NOx)<br />

• Svovloxider (SOx)<br />

• Uforbrændte kulbrinter (VOC)<br />

• Partikler<br />

NOx + VOC danner ozon og NOx + SOx danner ”sekundære partikler”. Partikler og ozon<br />

fører til forkortelse af forventet levealder og flere tilfælde af astma og hjertekarsygdomme.<br />

NOx og SOx fører til forsuring, NOx fører til overgødskning og ozon ved<br />

jorden skader plantevækst.<br />

42


Påvirkninger ved løsning A1<br />

Løsning A1 har den længste varighed (36 måneder, A1-alt 26 måneder), og den forventes<br />

derfor at kunne medføre gener i længere tid for befolkningen.<br />

Dette håndteres ved information jf. ovenfor men også ved mulige afværgeforanstaltninger<br />

eksempelvis i form af støjskærme, særlige skærpede emissionskrav til entreprenørudstyr<br />

med partikelfiltre og lastbiler med EURO 5 eller nyere, anvendelse af miljødiesel med<br />

max. 0,05 % svovl til sejlads, håndhævelse af maksimalt tilladt tid for tomgangskørsel,<br />

brug af eldrevet udstyr, hvor muligt (pumper, kompressor mv.), dokumentation for løbende<br />

vedligehold af maskiner, håndtering af spild- og støvproblemer både på land og omkring<br />

broen osv.<br />

Det bemærkes, at det af arbejdsmiljømæssige hensyn generelt skal sikres, at både emissioner<br />

af partikler fra jordhåndtering og dieselemissioner reduceres mest muligt.<br />

Endelig anbefales det at der indhentes miljødeklaration hos leverandører med henblik på<br />

at benyttede materialer er bedst egnede og mindst miljøbelastende.<br />

Påvirkninger ved løsning A2<br />

Intensiteten af de beskrevne konsekvenser samt afværgeforanstaltninger er de samme som<br />

beskrevet for løsning A1. Dog er anlægsperioden på 26 uger ca. 10 uger kortere end A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A3<br />

Intensiteten af de beskrevne konsekvenser samt afværgeforanstaltninger er de samme som<br />

beskrevet for løsning A1. Dog er anlægsperioden på 26 uger ca. 10 uger kortere end A1.<br />

Påvirkninger ved løsning A4<br />

Konsekvenser og afværgeforanstaltninger er de samme som beskrevet for løsning A1.<br />

Påvirkninger ved opgave C<br />

Miljøgener og afværgeforanstaltninger er principielt de samme som beskrevet for løsning<br />

A1, men varigheden af nedrivningsarbejderne vil være 24 måneder, dvs. 12 uger kortere<br />

end for A1.<br />

43


Kumulative forhold<br />

Renoveringsarbejdet af Storstrømsbroen vil foregå samtidig med gennemførelse af projektet<br />

"Femern – danske jernbanelandanlæg". Der kan således imødeses anlægsaktiviteter<br />

på landsiden af både Falster og Masnedø, som kan bidrage til yderlige forstyrrelse og støj<br />

i forhold til de påvirkninger, der er beskrevet for opgave A.<br />

Hvis der i <strong>forbindelse</strong> med "Femern bælt – danske jernbanelandanlæg" skal etableres en<br />

fast bro over Masnedsund, skal der udgraves en sejlrende gennem Masnedø Østflak. Der<br />

forventes en afgravningsmængde på mellem 150.000 m 3 alt efter det endelige design.<br />

Denne sejlrende vil blive afgravet i samme periode, som gravearbejderne i opgave A og<br />

eventuelt også i opgave B foregår. Der vil således være en øget forstyrrelse af havmiljø,<br />

fugle, sejlads m.m. Der vil også være et væsentligt større klapbehov. Dette er i særdeleshed<br />

tilfældet for løsning A3 og C, hvor der også skal afgraves til en ny bro (opgave B).<br />

Dermed kan det samlede klapbehov komme op på ca. 763.000 m 3<br />

opgravet sediment.<br />

Projektet "Femern – danske jernbanelandanlæg" vil skulle bruge betragtelige mængder<br />

råstoffer og vil generere en stor mængde affald i samme periode, som opgave A (og eventuelt<br />

opgave B).<br />

Guldborgsund Kommune har redegjort for ønske om udvikling af Orehoved Havn til et<br />

fremtidigt knudepunkt for godstransport i regionen. Havneudvidelsen skal ske i sammenhæng<br />

med etablering af en ny omfartsvej udenom Orehoved Landsby /35/. Der er afholdt<br />

idéfase i 2010, men endnu ikke igangsat VVM for projektet. Udvidelse af havnen er foreslået<br />

som opfyldning af ca. 2-500.000 m 2 havbund. Nærværende projekt overlapper således<br />

med Kommunens ønske om at udvide Orehoved Havn, da de 30.000 m 2<br />

havneudvidelse<br />

til arbejdsareal ligger indenfor området, som kommunen ønsker at inddrage til havneudvidelse.<br />

44


Referencer<br />

/1/<strong>Banedanmark</strong> 2012. Renovering af Storstrømsbroen. Definitionsfaserapport.<br />

/2/<strong>Banedanmark</strong> 2012. Nedrivning af Storstrømsbroen. Definitionsfaserapport.<br />

/3/Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og<br />

foranstaltninger på søterritoriet (VVM), BEK nr. 809 af 22/08/2005<br />

/4/ Bekendtgørelse af lov om planlægning, nr. 937 af 24. september 2009.<br />

/5/ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder<br />

samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 408 af 01/05/2007, Miljøministeriet.<br />

/6/ Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt<br />

beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger<br />

samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, BEK nr<br />

874 af 02/09/2008.<br />

/7/ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 933 af 24/09/2009, Miljøministeriet.<br />

/8/ Bekendtgørelse af lov om skove. LBK nr 945 af 24/09/2009.<br />

/9/ Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet, LBK nr 929 af 24/09/2009.<br />

/10/ Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs. LBK nr 654 af 15/06/2010.<br />

/11/ Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 1505 af 14/12/2006, Kulturministeriet.<br />

/12/Miljøministeriet 2011. Vandplan 2010-2015. Smålandsfarvandet. Hovedvandopland<br />

2.5. Vanddistrikt: Sjælland.<br />

/13/<strong>Banedanmark</strong>, 2011. Sejlrende gennem Masnedø Østflak, Femern bælt danske landanlæg.<br />

/14/ Mills, E.M., Fonseca, M.S. 2003. Mortality and productivity of eelgrass Zostera marina<br />

under conditions of experimental burial with two sediment types. Mar. Ecol. Prog.<br />

Ser. 255: 127–134.<br />

/15/Orbicon, 2010. Teknisk notat – Biologisk screening Masnedø Østflak.<br />

/16/Cabaço, S., Santos, R., Duarte, C.M. 2008. The impact of sediment burial and erosion<br />

on seagrasses: A review. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 79: 354–366.<br />

/17/Essink, K., 1999. Ecological effects of dumping of dredged sediments; options for<br />

management. Journal of Coastal Conservation, 5: 69-80.<br />

45


18/Miljøministeriet 2011. Natura 2000-plan 2009-2015. Smålandsfarvandet nord for<br />

Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Natura 2000-område nr. 173<br />

Habitatområde H152 Fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85, F86.<br />

/19/Baagøe, HJ & Jensen, TS (2007) Dansk pattedyratlas. Gyldendal.<br />

/20/Danmarks Miljøundersøgelser, 2008. High density areas for Harbour Porpoises in<br />

Danish Waters. DMU rapport 657.<br />

/21/ Danmarks Miljøportal 2012. Danmarks naturdata:<br />

http://www.naturdata.dk/search.aspx.<br />

/22/http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/<br />

/23/Museum Lolland-Falster, 2010 Kulturhistorisk rapport for udgravningen ved Orehoved<br />

i <strong>forbindelse</strong> med Energinet.dks etablering af et 1,1 km langt kabeltracé til 400 kV<br />

jordkabler vest for Orehoved.<br />

/24/http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/197974/<br />

/25/ Museum Lolland-Falster 2012. Kulturmiljøer Nørre Alslev Kommune:<br />

http://www.aabne-samlinger.dk/lollandfalster/historie/registranter/kulturmiljoe/index.asp.<br />

/26/ Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder<br />

og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. BEK nr 1662 af<br />

21/12/2010<br />

/27/ Bekendtgørelse om orientering af Skov- og Naturstyrelsen forinden nedrivning eller<br />

salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje. BEK nr 1125 af<br />

17/12/1997.<br />

/28/Kommuneplan Guldborgsund 2009-2012.<br />

http://www.guldborgsund.dk/da/Politik_og_fakta/Puljer_og_planer/Kommuneplaner.aspx<br />

/29/Kommuneplan Vordingborg 2009-2012.<br />

http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11880<br />

/30/Statistikbanken 2012. Råstofindvinding efter område, råstoftype og tid. Tilgængelig<br />

på www.statistikbanken.dk<br />

/31/Wenzel, H., Hauschild, M. & Alting, L. (1997): Environmental Assessment of Products,<br />

Volume 1 og 2. Institute of Product Development.<br />

/32/Nedermark, R., Wenzel, H. & Caspersen, N. 1998. Environmental Assessment of<br />

Products, Volume 2: Scientific Backgrounds. Chapter 8: Resource consumption as criteria<br />

in the environmental assessment of products. Institute for Product Development. London,<br />

Chapmann & Hall.<br />

46


33/<strong>Banedanmark</strong>, 2011, Jernbanen og støj. ISBN 978-87-90682-94-1.<br />

/34/ Danmarks Miljøportal, http://www.miljoeportal.dk/<br />

/35/Guldborgsund Kommune 2009. Nordfalster erhverv og transport.<br />

/36/Purchon, R.D., 1937. Studies on the biology of the Bristol Channel. Proceedings of<br />

the Bristol Naturalists' Society, 8: 311-329 14.<br />

/37/<strong>Banedanmark</strong>, 2012. Hydraulisk modellering, fase 1, Ny <strong>forbindelse</strong> Storstrømmen.<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!