FRIVILLIG Maj 2013 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

FRIVILLIG Maj 2013 - Beredskabsforbundet

FRIVILLIG

Afstivning i Randers

BALTIC SAREX

ved Bornholm

Maj 2013

Ren Ø-dag

på Fanø


FRIVILLIG

Et månedligt nyhedsbrev fra alle

frivillige i Beredskabsforbundet

Frivillige bidrager til samfundets sammenhængskraft

At være beredskabsfrivillig er i sandhed “meningsfuld

fritid” eller “fritid med fornuft”, som Beredskabsforbundets

slogan lød for mange år siden – og vi får syn for

sagen her i denne udgave af FRIVILLIG, hvor en bred vifte

af den frivillige indsats præsenteres.

Noget af det vigtigste i frivilligarbejdet er at blive brugt.

Øvelser, uddannelse og træning er nødvendige og vigtige

aktiviteter, men det er, når vi står “ude i marken”, at vi

oplever den store glæde, det er at være med til at gøre

en forskel.

Og en forskel gør medlemmer af Beredskabsforbundet

hver dag. Frivillige har for eksempel bidraget ved to

store markante brandindsatser – stearinlysfabrikken og

Frihedsmuseet, som man bl.a. kan læse om i maj-nummeret

af forbundets trykte blad BEREDSKAB. Og frivillige

har stået samaritervagt ved store sportsarrangementer.

I førstnævnte tilfælde var frivillige med til at redde

værdier og begrænse skader – og som samaritter

bidrager vi til tryghed og gode rammer. Uden frivillige

ville disse opgaver ikke kunne løses med den fornødne

og veluddannede mandskabskraft.

2

Beredskabsforbundets medlemmer stiller op med en

slagkraftig ressource igen og igen – og vi kan ikke sige tak

nok for denne indsats. Det frivillige arbejde er et vigtigt

bidrag til samfundets sammenhængskraft.

Vores store viden og erfaring fra det operative, afhjælpende

beredskab skal vi også bruge på at uddanne

befolkningen til at blive mere selvhjulpne. Det er en

stor og vigtig opgave – som supplerer vores operative

opgaver og øvelser godt. Og vi er de bedste til at stå for

den opgave – netop fordi vi har den store erfaring fra

den afhjælpende indsats.

Forebyggelse og afhjælpende indsats går flot hånd i

hånd – også i Beredskabsforbundets arbejde i praksis.

Og i en kommende udgave af FRIVILLIG sætter vi fokus

på netop forebyggelsesarbejdet. Her sker der nemlig

også rigtig meget, for Beredskabsforbundets kredse

og dygtige forebyggelsespiloter er ved at få godt fat i

befolkningsuddannelsen.

Per Junker Thiesgaard

Landschef

Afstivning i Randers Ren Ø-dag på Fanø BALTIC SAREX ved Bornholm


Totalforsvarets

Dag 2013

Af Jesper Bachmann Marcussen

I lighed med sidste år afholdes Totalforsvarets Dag i

København. Arrangementet er lørdag den 24. august

og flyttes i år til Nordre Toldbod, da Kastellet er

under renovering. Samtidig bliver temaet ”vand”.

Da vores spidskompetencer liggere tættere på at

pumpe vand og bekæmpe vandmasser end at redde

og eftersøge på vandet, håber Beredskabsforbundet,

Region Hovedstaden, at regionens kredse, i lighed

med sidste år, vil komme og præsentere materiel,

køretøjer og andet udstyr, ligesom vi opfordrer

kredsene til at tage ungdoms-/juniorbrandkorps med.

De øvrige aktører vil bruge havnebassinet til at vise

deres kompetencer frem, og der skulle ligeledes

være deltagelse med helikoptere. Vi håber sammen

at kunne skabe en dejlig familiedag i København

med masser af besøgende.

Sidste år deltog mange af regionens kredse med

materiel og køretøjer: Vi etablerede ”100 meter

førstehjælpsvagt” og viste masser af materiel frem.

3

Derudover var der kommandovogn, ATV, feltkomfur,

mobile dæmninger, forebyggelsesuddannelse,

frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene,

Politiets Beredskabs Ordenskorps, redningshunde,

skadessminkning, Beredskabsforbundets Musikkorps

og meget mere.

Kredsene i regionen vil snarest modtage informationsmateriale,

og regionens hjemmeside BFRH.dk

opdateres, når der er nyt.

FAKTA

Bag Totalforsvarets Dag står Beredskabsforbundet,

Beredskabsstyrelsen, Københavns Brandvæsen,

Københavns Politi, Region Hovedstaden, Falck, Forsvarets

Sundhedstjeneste og hjemmeværnet.

Totalforsvarets Dag blev afholdt første gang den 29.

september 2012 på Kastellet med hjemmeværnet

som hovedarrangør. Politiet skønnede, at der kom

ca. 10.000 besøgende.


Spændende uge for de frivillige i

Randers Redningsberedskab

86 indsatstimer for de frivillige på en uge er ikke normalen,

men det var realiteten efter to indsatser i uge 15.

Af Henrik Peder Pedersen, frivillig i Randers Klub

Mandag eftermiddag blev vi fra

Mariagerfjord Redningsberedskab

forespurgt, om vi kunne assistere

dem med vores ATV til en større

plantagebrand. Indsatsleder ville

gerne benytte ATV og vores frivillige

til rekognoscering i det store

plantageområde, så de havde mulighed

for at komme hurtigt rundt

de steder, hvor man ellers ikke

havde mulighed for at komme

rundt med et køretøj. I pakkefasen

var ATV med trailer også

yderst anvendelig til at komme

4

rundt

og samle slanger og

andet materiel i plantagen. Vi

havde tre frivillige af sted på

opgaven, og de anvendte samlet

28:41 timer på indsatsen.

Men ugen var jo kun lige startet,

og allerede om torsdagen blev de

frivillige alarmeret igen. Denne

gang til afstivning af en bygning.

En sættevogn læsset med æg var

kommet ud i den bløde rabat,

hvorefter den væltede og kurede

ca. 10 hen ad vejen for til sidst at

stoppe i en bygning. Lastbilens

kollision med bygningen betød, at

bygningen nu var yderst ustabil,

og derfor skulle sikres, når lastbilen

blev fjernet.

Syv frivillige blev sendt af sted

med vores afstivningscontainer,


som altid står pakket med afstivningsspindler,

tømmer og diverse

værktøj til afstivningsopgaver.

På skadestedet blev bygningen

vurderet af indsatsleder og holdleder,

og de blev enige i omfanget

af afstivninger i bygningen. Det

blev vurderet, at det var for farligt

at arbejde i og omkring bygningen,

når lastbilen blev fjernet fra

bygningen. Derfor blev den første

tid anvendt til klargøring af vores

materiel og opstilling af saveplads

mv., så alt var helt klar til afstivningerne,

når lastbilen var fjernet.

Efter lastbilen blev fjernet, blev

der opbygget flere dobbelte

søjleafstivninger i tømmer til

understøtning af loftet, som flere

steder truede med at styrte sammen.

Da bygningen var forsvarligt

sikret, blev der retableret og

returneret til Beredskabsgården

Langvang til en afsluttende evaluering

af indsatsen.

Vi laver altid

en afsluttende

evaluering af

vores indsatser,

med det

formål, at vi

hele tiden

skal udvikle

og forbedre

vores procedure

omkring

alarmering,

afgang fra

Langvang og

vores materiel

til løsning af opgaven. De frivillige

har rimelig stor indflydelse

på, hvilket materiel vi anskaffer

til vores opgaver, og vi forsøger i

størst muligt udstrækning at tilgodese

deres ønsker om materiel

til pakningerne, så de hele tiden

har godt og funktionelt materiel.

De syv frivillige anvendte 57:23

timer på indsatsen.

5


Frøslevlejren

– vi må aldrig glemme

Den 4. maj var det 68 år siden, at BBC kom med meldingen om, at den tyske

hær havde kapituleret. Dagen bliver stadig fejret i Danmark ved, at man sætter

lys i vinduerne og minder hinanden om, at friheden ikke er noget, man

skal tage for givet. FRIVILLIG besøgte Frøslevlejren og deltog i mindedagen.

I Frøslevlejren ved Padborg holdes

der hvert år på denne dag et særligt

arrangement, hvor man samles

omkring mindestenen, synger samler

og mindes. Rundt om mindestenen

var der opsat fakler, og der var

fanevagt fra Frøslevlejren, beredskabet,

hjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet,

FN-veteranerne

og den lokale FN-veteranforening,

Det danske Spejderkorps og Frøslev

Efterskole.

Leif Nissen fra Frøslev Efterskole

bød velkommen og præsenterede

Frøslevlejrens formand, borgmester

Tove Larsen (S), Aabenraa, som

kunne fortælle om et begivenhedsrigt

år for lejren. Hun kunne blandt

andet berette om en ny bog om

Fårhuslejren, som lejren hed umiddelbart

efter krigen, hvor lejren

blev brugt som interneringslejr for

landssvigere.

Herefter blev der ved mindestenen

lagt kranse af Den selvejende institution

Frøslevlejren, Frøslevlejrens

Venner, Danske Kvinders Beredskab

Hjemmeværnsmuseet, Hjemmeværnet

Frøslev, Den Danske

Brigade, FN-Museet, FN-veteranernes

lokalafdeling Sønderjylland,

beredskabet samt Foreningen for

Nazitidens Forfulgte ved Ludwig

Hecker og Arbejdsgruppen Harreslev

Banegård ved Anke Spoorendonk.

Klokken 20.34 afspillede man

frihedsbudskabet, hvorefter flaget

blev hejst, ligesom det blev det i

1945. Pastor Maibritt Josephsen

Knudsen holdt en lille mindehøjtidelighed,

inden deltagerne blev

inviteret på kaffe og kage hos Frøslevlejrens

Efterskole.

6

Frøslevlejrens historie

Frøslevlejren blev bygget som tysk

interneringslejr i 1944 under den

tyske besættelse af Danmark og er

i dag en af Europas bedst bevarede

tyske fangelejre. I alt endte

ca. 12.000 danskere i lejren som

det tyske sikkerhedspolitis fanger

fra august 1944 til maj 1945. Selv

om Frøslevlejren blev bygget for at

undgå deportationer af danskere

til koncentrationslejre i Tyskland,

blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik

imod alle aftaler, sendt videre

til tyske koncentrationslej-res

rædsler. Efter besættelsen hed

lejren Fårhuslejren, hvor landssvigere

og medlemmer af det tyske

mindretal i Sønderjylland, der

havde samarbejdet med besæt-


telsesmagten, blev indsat. I 1949

blev den til Padborglejren, hvor

militæret og senere Civilforsvaret

havde kaserne. I 1984 dannede

Sønderjyllands Amt og Bov Kommune

Den Selvejende Institution

Frøslevlejren med det formål at

restaurere bygningerne i lejren

og bevare lejren som et historisk

mindesmærke fra 2. Verdenskrig.

Staten, som via Statsskovvæsenet

Gendarmmuren med navnene på de danske grænsegendarmer,

der døde i tyske fangelejre. På søjlen står der: ‘Sønner af Danmark

fribaarne mænd aldrig som trælle kan leve’.

ejede lejrarealet, overdrog Den

Selvejende Institution Frøslevlejren

brugsretten til arealet

og bygningerne – bortset fra

Frøslevlejrens Museum, som ejes

af Nationalmuseet. I dag huser

lejren således forskellige museer,

herunder Beredskabsforbundets

Informationsbarak, samt Frøslev

Efterskole.

Beredskabsforbundets Informationsbarak H1

Blandt de forskellige museer er Barak H1, som er Beredskabsforbundets

Informationsbarak. Her vises redningsberedskabets indsats og arbejde

(CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, Danske

Kvinders Beredskab og det nuværende redningsberedskab mv.) opdelt i

perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag. Endvidere

vises glimt fra tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Museet drives

udelukkende af frivillige, og der er lagt et stort arbejde i at skabe en flot

og spændende vandring gennem redningsberedskabets historie.

7

Tyskerne opdagede aldrig, at fangerne havde en radio gemt

under gulvbrædderne. Radioen sikrede, at der nåede informationer

om krigen frem til fangerne.


SØGES:

Frivillige til Politiets

Beredskabs-Ordenskorps

i Nordsjælland

Politiets Beredskabs-Ordenskorps

i Nordsjællands politikreds har

brug for nye frivillige! Vi har forrygende

travlt og har derfor brug

for flere frivillige.

Da vi samtidig har fået et par

henvendelser fra et par kredse,

som gerne vil have uddannet

frivillige i Politiets Beredskabs–Ordenskorps,

gennemfører vi derfor

en ny grunduddannelse i efteråret

2013.

Grunduddannelsen er for alle frivillige

ved de kommunale beredskaber

i Nordsjællands Politikreds.

Der bliver ikke udleveret uniform

da det forudsættes, at den kommunale

udleverede uniform kan

benyttes ved ordenskorpset.

Der vil blandt andet blive undervist i:

• Trafikregulering

• Afspærring og bevogtning

• Eftersøgning

• Kommunikation

• Ordenskorpsets organisation

• Politiets organisation

• Skadested

• Kortlære

• Anholdelse og magtanvendelse

• Ambulanceveje

• Evakuering

• Mobile varslingssirener

Det mere detaljerede program udleveres

på første undervisningsaften.

Undervisningen vil finde sted på

følgende dage:

• Onsdag den 4. september

2013 kl. 19 - 22

• Onsdag den 11. september

2013 kl. 19 - 22

• Lørdag den 14. september

2013 kl. 09 - 16

• Onsdag den 18. september

2013 kl. 19 - 22

• Onsdag den 25. september

2013 kl. kl. 19 - 22

• Søndag den 13. oktober 2013

kl. 09 - 16

Alle undervisningsdage mødes

der på Helsingør Politistation,

Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør.

Nogle dage vil undervisningen

foregå i terræn, men det vil

fremgå af den endelige uddannelsesplan,

som udleveres på

første undervisningsdag.

Foreningen for Politiets Beredskabs-Ordenskorps

finansierer

uddannelsen så der ydes ikke

fremmødegodtgørelse til grunduddannelsen.

Der ydes naturligvis

forplejning på de lange dage

og en kop sodavand eller noget

andet drikkeligt til aften undervisningen.

Uddannelsen starter som nævnt

onsdag den 4. september 2013

kl. 19.00, hvor der vil blive givet

en introduktion til uddannelsen,

der vil være en rundvisning på

8

Helsingør Politistation og ordenskorpsets

materiel og depot vil

blive gennemgået.

Alle, som ønsker at gøre tjeneste

ved Politiets Beredskabs-

Ordenskorps er meget velkomne.

Af hensyn til den praktiske

planlægning vil jeg bede om en

tilmelding fra de enkelte kredse

eller kommuner. Såvel tilmelding

som spørgsmål kan ske til undertegnede.

Belært af erfaringen

skal jeg meget gerne have navn,

telefonnummer og evt. e-mail

adresse på de interesserede.

Med venlig hilsen

Formand: Søren Brandt • Teglgårdsvej 375 D • 3050 Humlebæk • Telefon: 48 47 63 10 • Mobil: 20 76 41 90

E-mail: soren.brandt@pobrok.dk

Foto: Lars Peter Dyreborg Jensen

FAKTA

Politiets Beredskabs-Ordenskorps

har til opgave at assistere politiet

ved større ulykker og katastrofer

med blandt andet afspærring,

bevogtning, trafikregulering,

evakuering, eftersøgning og

meget andet.

Politiets Beredskabs-Ordenskorps

udgøres af frivillige, som i det

daglige hjælper med at løse en

række opgaver i forbindelse med

byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer

mv.

De frivillige modtager ikke løn for

deres deltagelse.


Da den 3. maj var en fredag, valgte man at flytte fejringen

til lørdag den 4. maj. Korpset startede dagen med en

Matiné-koncert i Vor Frelser Kirke i Horsens, hvor de

spillede flere klassiske værker krydret med nyere musik af

bl.a. Erik Clapton (se nederste billede).

Da man dannede korpset i 1983 var det tanken, at

der alene skulle spilles på trommer og fløjter, men

allerede efter 4-5 år starten kom der en signalhornsgruppe

til.

– I takt med den stadig større efterspørgsel på vores

underholdning opstod behovet for decideret underholdningsmusik.

Pludselig bestod korpset både af

et tambourkorps samt et orkester som bedst kunne

betegnes som et Brass Band. I dag vil harmoniorkester

være bedre dækkende, fortæller Allan Hald.

Spillet i udlandet flere gange

Derudover har arrangementerne ændret sig fra

deltagelse i større udstillinger om Totalforsvaret til

diverse koncerter rundt omkring i landet såvel som

udlandet. Korpset har blandt andet repræsenteret

Den danske delegation til Nijmegen-marchen 15

gange. Ligesom vi har spillet til Airbornemarch i

Holland tre gange senest i 2011. Korpset har udover

Holland også spillet i Tyskland, Norge, Skotland og

Spanien.

Medlemmer fra hele landet

Fra den spæde start i 1983 har korpset gennem

næsten 20-25 år kunnet bevare et medlemstal på

omkring 50. I starten kom medlemmerne hovedsageligt

fra Horsens, men efterhånden er korpsets

netværk blevet større:

– Selv om korpset gennem 30 år har været hjemmehørende

i Horsens, kan vi derfor godt med en vis

stolthed sige, at vi repræsenterer flere landsdele.

Vores medlemmer kører gerne langt for at være

9

Kl. 13.00 afholdt korpset en såkaldt Jukebox-koncert på

strøget i Horsens, hvor publikum kunne ønske numre, som

derefter blev spillet. Der var opsat en planche med titler

som Boogie Wonderland, Rock Around The Clock, Crazy

Little Thing Called Love, Viva La Vida og mange flere.

Musikkorpset fylder 30 år

Beredskabsforbundets Musikkorps kan i år fejre 30 års jubilæum. Ifølge formand Allan Hald er der sket

meget siden den 3. maj 1983.

med i vores musikkorps, og det er vi utrolig glade

og beærede over. Musikkorpset har aldrig haft

ressourcer til at lære folk at spille, så det er et helt

grundlæggende fundament, at vi stadig har dette

netværk, så folk kan spille, når de starter ved os,

siger Allan Hald.

Jubilæumskoncert 25. maj

Selve jubilæet bliver fejret over flere dage og bliver

rundet af med en koncert på Horsens Ny Teater den

25. maj. Korpset har udover deres egen musik valgt

at afholde en konkurrence, hvor forskellige filmhold

har lavet et filmklip til et af deres numre. På dagen

bliver der nedsat et dommerpanel, der sammen

med publikum skal finde en vinder af konkurrencen.

Man kan købe billetter ved indgangen.

Læs hele historien om musikkorpset i BEREDSKAB

Maj 2013.


Ren Ø-dag på Fanø

Søndag den 5. maj 2013 var der Ren ø-dag på Fanø. Ca. 300 borgere var mødt op for at være med til at

gøre øen lidt renere og indsamle alt muligt affald, som lå flere steder.

Af Ingrid Pedersen, kredsleder på Fanø

Disse mange mennesker var

skoleklasser, frivillige fra foreninger

og så nogle, der bare var

mødt op for at hjælpe og få en

god dag ud af det.

Der blev samlet op på vejene

inde på øen, men sandelig også

på stranden langs klitterne. Der

var ikke så meget affald i år som

tidligere. Det blev kun til ca. 3 ton

affald. Dette skyldes, at der har

været en meget lang periode med

østenvind, og så kommer der ikke

så meget skidt ind på stranden.

Fanø Turist og Erhvervsforening

har samlet ind til arrangementet,

og Fanø Beredskab har stået for

planlægning, koordination, førstehjælp

og forplejning.

Vi havde lavet vores egen lille lejr

på stranden. Der var telt, kommandocentral

(KC) i Radiocentralvognen,

feltkomfur, kaffebrygger

og borde/ bænke. I dette tilfælde

var Radiocentralvognen vores

kontor. Vognen er indrettet til at

være kommunikationscenter og al

trafik med radio og mobiltelefoner

foregik derfra. Fanø Beredskab

stod for hele kommunikationen

mellem de frivillige indsamlere,

beredskabets frivillige, kommu-

10

nale

vejfolk, skraldemænd

og Turist- og Erhvervsforeningen

m.fl.

I KC sidder der en frivillig med

rutebeskrivelser over de ruter,

hvor der går indsamlere. Der

indrapporteres til KC om, hvor

mange personer, der går på

ruterne. Dette er for at finde ud

af, hvor mange personer, der

er aktive og for at pakke det

kaffe/kakao/juice og brød, der

skal køres ud til hjælperne, som

holder en pause på turen. Personen

i KC har travlt med de op-


gaver, der er der. Ud over at holde

styr på antal personer, bliver der

også ringet ind, hvis nogle er kommet

til skade. Der skal så sendes

en bil ud for afhentning. Arbejdet

går også ud på at være koordinerende,

når indsamlerne skal

hentes fra deres ruter og tilbage

til startstedet. Så vi kan roligt

sige, at den person, der er i KC, er

den vigtigste, og han gør et godt

stykke arbejde.

KIMO (Kommunernes Internationale

Miljøorganisation) deltog

også i år. De havde deres eget telt

og prøvede at vise, hvilken slags

affald, der er til skade for miljøet,

når vi bare smider tingene. Så var

der underholdning med lokalt

musik og sang.

De frivillige i beredskabet kørte

rundt med kaffe, kakao og brød

på alle ruter, hvor der gik folk og

samlede skidt. Da indsamlingen

var overstået, var der uddeling af

frokost. Samtlige 300 personer

blev transporteret til et bestemt

sted på stranden, hvor de fik

11

pølser, frikadeller, kartoffelsalat,

kage, is og drikkevarer – så der

manglede ikke noget.

Vejret var ikke for godt, da der var

havgus og meget koldt i al den tid,

vi var på stranden. Men det var

en god dag, og vi lærer noget nyt

hvert år.

Der var 15 frivillige i gang denne

dag, og der blev brugt 180 timer

i alt.


Frivillige samaritter til

motocrossstævne i Ringsted

Af Tabita Hansen, frivillig i Ringsted

Lørdag den 13. april 2013 skulle Samaritertjenesten

under Ringsted Brandvæsen ud til deres første

Motocross-stævne. Stævnet blev afholdt i Haraldsted

udenfor Ringsted. Forventningen var høj, da

det jo var en spændende ny udfordring.

Stævnet foregik som de utallige BMX-stævner, vi har

deltaget i. Den eneste forskel var bare lyden, farten

og det at ikke alle kørerne respekterede de gule flag

– de gule flag betyder, at kørerne skal sætte farten

ned. Dette gav nogle udfordringer, når der skulle

gives hjælp til en kører på banen. Her var det med at

tænke på egen sikkerhed, inden den enkelte gik på

banen.

Dagen forløb uden de store skader, der var ellers

en forestilling om flere skader pga. farten. Men den

bedste vagt er jo, hvor der ikke er brug for os. Ikke

12

fordi vi ikke gider lave noget, men fordi så er der ingen,

der er kommet til skade. Der var syv skader i alt:

• 1 x ambulancekørsel grundet styr i maven. Ambulancen

blev tilkaldt for en sikkerheds skyld.

Køreren kom med på hospitalet, men der var

ikke sket det store

• 1 x stop af blødning – Hånden skulle syes – Kør

eren tog selv til skadestuen

• 1 x styrt med vejrtrækningsproblemer

• 1 x styrt på arm – Køreren tog selv på

skadestuen

• 3 x forbindinger

Som på alle vores tidligere vagter, var der kun ros til

alle samaritterne for den indsats og behandling, der

var ved stævnet. Det er sikkert ikke sidste gang, at vi

bliver bestilt til Motocross i Haraldsted.


PRÆHOSPITAL DAG I NÆSTVED

Lørdag den 18. maj kunne alle

interesserede få nærmere indblik

i den præhospitale indsats. Ved

Den Gamle Garderhusarkaserne

i Næstved kunne børn og voksne

nemlig se nærmere på politibiler,

ambulancer, helikoptere, brandbiler,

førstehjælpsudstyr og meget

mere. Helikopterne og redningsliften,

der gav mulighed for at se

verden fra 32 meters højde, blev

dagens store tilløbsstykker.

Der deltog mange forskellige

aktører: Roskilde Brandvæsen,

Falck, Akutlægehelikopter,

Redningshelikopter 727, Sydsjællands-

og Lolland Falsters Politi,

hjemmeværnet, Kommunale

nødbehandlerenhed, Næstved

Brandvæsen, Lolland Brandvæsen,

Greve Ungdomsbrandvæsen,

Beredskabsstyrelsen Næstved,

Guldborgsund Redningsberedskab,

Trygfonden Kystlivredning,

DITO Bus, Movia Flextrafik, Kræftens

Bekæmpelse, Hjerteforeningen

og Hjernesagen.

Beredskabsforbundet deltog også

med en lille stand med fokus på

forebyggelse. Freddy Fangel fra

Kreds Næstved svedte sig igennem

en særdeles varm dag og

kunne berette, at der var mange

interesserede forbi standen.

Region Sjælland skønner, at

omkring 4.000 kom forbi i de fem

timer, arrangementet varede.

14


125 frivillige fra beredskabet deltog

ved Lillebælt Halvmarathon

Af Per Medon Olesen, medlem af styregruppen for Lillebælt Halvmarathon

Lørdag den 4. maj 2013 havde de

frivillige ved Fredericia Brandvæsen

for 6. gang opgaven med det

præhospitale set-up ved Lillebælt

Halvmarathon. Det skete i samarbejde

med frivillige fra hele Region

Syddanmarks område, tilsat

yderligere assistance fra Aarhus,

Ringkøbing samt Glostrup.

Den præhospitale styrke var i år

på 125 topmotiverede frivillige

fra beredskabet, som bestod af

alle de præhospitale kompetencer

i beredskabet herunder læger,

sygeplejersker, paramedicinere,

ambulancebehandlere/assistenter,

KOOL-læge, lægeassistent,

nødbehandlere, HAT-uddannede

førstehjælpere m.v.

Beredskabet havde etableret et

fælles KST på brandstationen i

Middelfart med repræsentanter

fra Falck/AMK, politi, hjemmeværn

og brandvæsenet i

Middelfart samt Fredericia. Der

var etableret to behandlingspladser

med hver en kapacitet til 40

personer, samt faste og mobile

førstehjælps- og nødbehandlerenheder

rundt på ruten i form af to

lægeambulancer, fire sygetransportbusser,

tre ambulancer, tre

nødbehandler-MC, fire mountainbike-FH

samt FH i opsamlingsbus.

Der blev behandlet ca. 200

løbere, heraf ca. 100 med IV

(NaCl og glucose) samt en række

andre skader relateret til løbet.

Indsatsen betyder, at det kun

var nødvendigt at indlægge fem

patienter på sygehuset, hvorved

der spares store ressourcer ved

både sygehusene i lokalområdet

og ambulanceberedskabet.

Hele set-uppet har styregruppen,

som består af seks frivillige samt

en tovholder fra brandvæsenet,

arbejdet med at planlægge

siden starten af januar. Hvert af

medlemmerne i styregruppen har

deres eget ansvarsområde, som

lederen af gruppen, så har det

overordnede overblik over.

Ansvarsområderne er:

• Dimensionering af behandlingspladser.

Pakning af

behandlings- og førstehjælpsudstyr.

Bestilling og indkøb af

nyt udstyr og forbrugsmateriel.

Planlægning og fordeling

til posterne osv.

• Logistik. Alt materiel og

transport af dette til og fra

Middelfart samt bestilling af

køretøjer osv.

• Mandskab og kompetencer.

Udsendelse af invitation til

15

deltagelse. Sørge for det

nødvendige antal hjælpere og

kontakten til alle frivillige via

mail, Facebook før, under og

efter løbet osv.

• Transportstyring mandskab.

Overblik og styring med hvor

mange busser, der skal bruges

til mandskab, poster og transport

samt klargøring af disse.

• Ledelse. Det store overblik

over, hvad der foregår i de

forskellige grupper og deltagelse

i diverse møder med

myndigheder og løbsledelse.

• Kommunikation. SINE-radioer,

mobiltelefoni samt ledelse og

drift af KST.

Planlægningsfasen og pakning

af nødvendigt udstyr kræver ca.

600 mandtimer, og indsatsen på

dagen beløber sig til ca. 1.250

mandtimer. Alle disse forberedelser

samt indsatsen på dagen

medførte en vellykket præshospital

indsats, som også i år betød et

godt og sikkert løb for alle deltagerne.

Uden de frivillige i redningsberedskabets

hjælp vil det ikke være

muligt at afvikle et sådant set-up

på sådan en dejlig maj-dag.


Modtagere af hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet 2013

Navn Efternavn Stilling Myndighed

For god tjeneste i Redningsberedskabet 2013

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

25 år

Flemming Klokager Underdirektør Beredskabsstyrelsen

Charlotte Kammersgaard Kontorfuldmægtig Beredskabsstyrelsen

Miriam Christiansen Assistent Beredskabsstyrelsen

Peter Albek Noer Sektionsleder af reserven Beredskabsstyrelsen

Mads Dalgaard Beredskabsmester af reserven Beredskabsstyrelsen

Tonny Bjerrum Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Nancy Holm Kristensen Køkkenmedhjælper Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Thorkild Nielsen Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Jørgen Kronvald Elfstrøm Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Bornholm

Peter Hempel Servicemedarbejder Beredskabsstyrelsen Teknisk skole

René Kømler Korpsmester Beredskabsstyrelsen Teknisk skole

Ole Krogh Jørgensen Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Jan Recke Viceberedskabschef Brand og Redning Djursland

Bent Jørgen Kjeldsen Holdleder Brand og Redning Djursland

John Larsen Sektionschef Beredskabsforbundet

Erik Jensen Frivillig Favrskov Redningsberedskab

Søren Langergaard Frivillig Lolland Brandvæsen

Lars Peter Dyrborg Jensen Beredskabsmester Beredskabsforbundet Hovedstaden

Victor-Immanuel Rasmussen Viceberedskabsmester Beredskabsforbundet Hovedstaden

Christian Søderquist Hansen Frivillig Faxe Kommune

Bent Gyldenløve Pedersen Frivillig Randers Brandvæsen

Jørgen Steffensen Depotforvalter Randers Brandvæsen

Claus Lind Rasmussen Beredskabsmester Furesø Kommune Beredskabet

Kirsten Inge Olsen Beredskabsmester Furesø Kommune Beredskabet

Elly Munkesø Frivillig Beredskab Svendborg

Kirsten Härtel Hundefører Frederikssund-Halsnæs Brand & Red.

Ole Hermansen Beredskabsinspektør Frederikssund-Halsnæs Brand & Red.

Jane Agerholm Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red.

Ole Theilmann Aabel Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red.

Kristian Poulsen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland

Elin Aasted Kredsleder Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland

Ole Nikolaj Sørensen Frivillig Lemvig Beredskab

Bjarne Erik Noer Larsen Viceberedskabschef Guldborgsund Redningsberedskab

Irene Rodian Krogh Frivillig Beredskabsforbundet KBH.

Jean Bonfils Frivillig Frederiksberg brandvæsen

Kim Riis Frivillig Beredskabsforbundet Bornholm

Jan Vestentoft Frivillig Holstebro Kommune

Knud Erik Nielsen Frivillig Holstebro Kommune

Gert Vedel Jacobsen Frivillig Holstebro Kommune

Pernille Mangor Frivillig Brand og Redning Skanderborg

40 år

Jens-Peter Yde Sørensen Kredsleder Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Ejgil Boye Mortensen Sektionschef Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Finn Bardrum Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Preben Gundorf Madsen Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Henrik Sunekær Beredskabsinspektør Furesø Kommune Beredskabet

Solvejg Bjerregaard Frivillig Beredskabsforbundet

Alfred Østergaard Kredsleder Aabenraa Brand & Redning

Agnes Berg Frivillig Lolland Brandvæsen

Carl Frederik Heerfordt Frivillig Randers Brandvæsen

Preben Larsen Frivillig Næstved Brand & Redning

Benny Peter Jensen Frivillig Aarhus Bransvæsen

Per Sørensen Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red.

Dan Eiby Beredskabsinspektør Beredskabsforbundet Vestegnen

Ove Bech Andersen Frivillig Brand og Redning Skanderborg

Hanne Okkerstrøm Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Jette Dalby Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Jenny Jørgensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Villy Hedegaard Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Ulla Hedegaard Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Birte Elniff Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Susanne Mortensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland

Tonny Østergaard Postborg Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland

Ejvin Bruno Mortensen Frivillig Lemvig Beredskab

16

TILLYKKE!


Niels Kjærside Frivillig Lemvig Beredskab

Øyvind Andreasen Frivillig Lemvig Beredskab

Birger Maarupgaard Frivillig Lemvig Beredskab

Irma Møller Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab

Jørgen Møller Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab

Niels Bonde Sørensen Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab

Per Svangaard Frivillig Horsens Brand & Redning

Bente Zichy Frivillig Beredskabsforbundet KBH.

Per Kjærsgaard Nielsen Stationschef Frederiksberg Brandvæsen

Kirsten Nielsen Frivillig Frederiksberg Brandvæsen

Bodil Schou Frivillig Frederiksberg Brandvæsen

Henning Pedersen Frivillig Holstebro Kommune

Hugo Rasmussen Frivillig Holstebro Kommune

50 år

Finn Carlo Colmorten Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Carsten Lind Olsen Regionsleder Beredskabsforbundet

Ludvig Holländer Beredskabsmester Beredskabsforbundet

Jørgen Henriksen Frivillig Kalundborg Brand & Redning

Flemming Helverskov Frivillig Beredskabsforbundet Vestegnen

Jonna Margurithe Kristensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland

Lene Norst Kredsleder Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland

Fredag den 3. maj og lørdag den 4. maj blev der uddelt en række hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet til medarbejdere

ved hhv. Beredskabsstyrelsen Nordjylland og Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Foto: Beredskabsstyrelsen

Fra venstre ses Finn Bardrum (40 år), Finn Colmorten

(50 år) og Preben Gundorf Madsen (40 år), som alle er

frivillige hos Beredskabstyrelsen Hedehusene.

17

Kredsleder Jens Peter Yde Sørensen og viceregionsleder

Ejgil Boye Mortensen (t.h.) er begge frivillige i Nordjylland

og fik 40 års tegnet.


Frivillige deltog i Europas største redningsøvelse

Af Hanne Buchholdt, Det Frivillige Redningsberedskab Bornholm

Foto: Jette Haarbæk

BALTIC SAREX er Europas største redningsøvelse og

afholdes i maj ud for Bornholm. Mandag den 13.

maj ankom 32 skibe samt 10 redningshelikopter fra

Sverige, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Letland,

Frankrig og Danmark. Der var også besøg fra Kina

som observatør. De må have en kuffert fuld af kamerakort,

for de tog godt nok mange billeder.

Øvelsen foregik i farvandet umiddelbart vest for

Bornholm omkring Hasle og Vang. De skibe, der

skulle forestille at være kommet i nød, var vores

store passagerskib Povl Anker, som havde ca. 70

figuranter. Det var værnepligtige fra Almegårds

Kaserne, miljøskibe Sleipner og Gunnar Seidenfaden

samt to af hjemmeværnets både. Der var 17 frivillige

figuranter fra DFRB og ca. 20 værnepligtige fra

Beredskabsstyrelsen plus befalingsmænd med på

disse to miljøskibe.

Her må jeg sige, at alle gik op i deres roller og

spillede fantastik. De var flot sminket, og der var

et rigtigt godt samspil i mellem os frivillige og de

værnepligtige, og vi fik prøvet mange ting. Nogen

blev smidt i gummibåde og skulle evakueres til en

anden båd, men alle fik prøvet at blive hoistet op på

de mange forskellige helikoptere.

18

Jeg prøvede selv at blive hoistet op i en svensk

helikopter. Her skal man alene op i selen uden redningsmand.

Jeg fik også prøvet den danske helikopter,

hvor man kommer op med en redningsmand

hver gang. Det er mere betryggende. Den tyske

måde at hoiste på er, at der kommer flere personer

op i en kurv, som svinger en hel del rundt – det var

lidt af en oplevelse.

Vi var alle meget trætte, da vi kom hjem, efter vi

havde været på havet i så mange timer. Det var fra

kl. ca. 7 om morgen til ca. kl. 19.00, og vi var rige på

oplevelser.


Jette Haarbæk sminker brandsår på Jonathan

Henriksen.

Gruppebillede med frivillige, menige/

elever og en befalingsmand om bord på

Sleipner.

Projekt Østbørn

Gør noget godt for andre i din sommerferie!

19

En lettisk redder kigger til Annalis Mogensen,

som har brækket armen og fået

røgforgiftning.

Har du nogle dage i starten af juli (uge 27-28), hvor du kunne stille op som

legeonkel, køkkenhjælp eller andet, så kontakt din lokale lejrleder og hør

om mulighederne. Du skal være forberedt på samtykke til en børneattest.

Ishøj-lejren søger

All round-hjælp, legeonkler samt fotograf:

Er du vild med at tage billeder, så

kunne vi godt bruge en fotograf til at

tage med på ture eller bare indfange

stemningen på lejren.

Kontakt lejrleder Kirsten Nielsen

Mobil: 21 76 32 25

E-mail: vrgl1@bfrh.dk

Kolding-lejren søger

Vi kan godt bruge flere hænder, så hvis

du kunne tænke dig at være med, så giv

mig lige en melding, og om det er en dag

eller mere, det kommer an på, hvad der

passer ind i din kalender.

Kontakt lejrleder Marianne Kjær

Mobil: 21 43 50 40

E-mail: mksyddanmark@gmail.com


Vil du være Tårnleder på Roskilde Festival 2013?

Foto: Roskilde Brandvæsen

Hvad er en tårnleder?

Tårnlederen, som er særligt uddannet til opgaven,

er lederen af det enkelte servicetårn, og denne skal

i samråd med foreningsvagtleder og den af Roskilde

Festival udpegede leder af det enkelte område,

varetage styringen af det enkelte område. Det er

tårnlederen, som har radiokommunikationen med

festivalens Beredskabskontor og Campingkontoret.

Tårnlederen skal under hele vagten befinde sig i toppen

af tårnet og skal, såfremt det er strengt nødvendigt

at forlade tårnet i en kortere periode, meddele

dette til Campingkontoret eller Beredskabskontoret,

så disse er orienteret om, at tårnlederen er væk fra

tårnet i den givne periode.

Tårnlederen skal i samarbejde med tårnvagten observere

følgende på campingområdet:

• Ulovlig brug af åben ild

• Mistænkelige personer i relation til tyveri

• Større oplag af brandfarligt affald

• At de runderende vagter bevæger sig rundt i

området

• I forbindelse med områder, hvor der kan tænkes

gratister, der springer over hegnet, observere dette

• Varetage kommunikationen med Campingkontoret

og Beredskabskontoret

Krav og forventninger til tårnledere

Du skal:

• Være minimum 18 år

• Deltage I undervisningen forud for festivallen

(1 dag)

• Møde op til alle dine vagter under festivallen

(4 x 12 timer)

• Være tilgængelig på mail eller telefon fra du

melder dig til festivallen slutter

20

Du bør:

• Have erfaring fra forsvaret, beredskabet eller

lignende

• Have deltaget i festivallen før (evt. blot som

gæst)

• Have et gældende førstehjælpsbevis eller

lignende

Fakta

Du forventes at arbejde i 4 x 12 timers vagter i løbet

af afviklingen fra lørdag 29/6 - mandag 8/7-2013

(begge inkl.) Du får udleveret en T-shirt samt madbilletter.

Der er forplejning under vagt i form af kaffe/

the/vand samt en madpakke.

Forud for festivallen afholdes en undervisningsdag

(i Roskilde eller Aarhus), hvor det forventes, at du

deltager i den ene. Der vil komme mere information

om dette. Deltager du ikke, kan du ikke komme i

betragtning som tårnleder.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at være tårnleder på Roskilde

Festival 2013, kan du kontakte Kristina Sahlholdt

på mail: kristina.sahlholdt@roskilde-festival.dk.

Send følgende: Navn, e-mail, postnummer og by,

telefonnummer, alder og erfaring indenfor området

samt eventuelle bemærkninger.

Hvis du har spørgsmål til jobbet som tårnleder, kan

du sende en mail til Andreas: akklauber@gmail.com

eller ringe til Kim Kirkebye på telefon 60 60 00 05.

Venlig hilsen

Tårnstaff

Roskilde Festival 2013


Frivillige som flygtninge

til øvelse med Røde Kors

Af Hanne Buchholdt, Det Frivillige Redningsberedskab Bornholm

18 frivillige deltog i en øvelse for internationale

Røde Kors. Øvelsen var for deres nye aspiranter, som

skal sendes ud til alverdens brandpunkter.

De havde været på Bornholm ca. en uge, hvor det

således skulle kulmineres med en øvelse til sidst,

hvor også hjemmeværnet deltog og fungerede som

Checkpoint Charlie, stod for kidnapning og minefelt.

Beredeskabet skulle stå for en bilulykke og en flygtningelejr

på ca. 5.000 personer. Det foregik i et land,

der hed Eastland, hvor der var udbrudt en spændt

situation med mange flygtninge især romaer og

andre af anden etnisk herkomst.

21

På billederne ses en camp på ca. 20 personer, som

lå et stykke fra selve hovedlejren. Vi er flest kvinder,

som er ude at samle brænde, og pludselig kommer

der en Røde Kors-bil til syne, og vi omringer den,

fordi vi vil have den til at hjælpe os med mad og

medicin. Og vi har også en kvinde, der skal føde tvillinger,

så vi vil gerne have dem til at komme til vores

store lejr, men det er svært, når man ikke kan gøre

sig forståelig på andet end på romani.

Vi fik utrolig meget fin ros af Røde Kors for den virkeligheds

tro oplevelse, vi gav dem, og vi blev hermed

hyret til næste års øvelse.


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

april & maj 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

Intet billede

Er DIN indsats på landkortet?

Hvis ikke, så sørg for, at den kommer det

ved at bruge BF Reporter App og gør den

frivillige indsats synlig – det er nemt!

25.04.2013 – Skanderborg – Pumpeopgave

Undervisningsaften med pumper og dæmninger, så turen gik til

et vandløb, hvor der skulle laves en dæmning med sandsække

og plastik for at dæmme vandet op, da der løb gylle i åen. Det

opdæmmede vand skulle pumpes væk, så det ikke løb ud i en

sø.

7 frivillige, i alt 14 frivilligtimer

25.04.2013 – Favrskov – Uddeling af røgalarmer

Uddeling af røgalarmer i Hadsten Centeret

4 frivillige, i alt 8 frivilligtimer

22


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

April & maj 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

28.04.2013 – København – Værdiredning

I forbindelse med branden i Frihedsmuseet blev Københavns

Brandvæsens Frivillige Supplerende Beredskab alarmeret til at

lave værdiredning af museets genstande.

10 frivillige, i alt 100 frivilligtimer

01.05.2013 – Nordfyn – Forplejning

Forplejning til sultne brandfolk

8 frivillige, i alt 54 frivilligtimer

05.05.2013 – Frederikssund – Øvelse

Der afholdtes en af årets årligt tilbagevendende vedligeholdelsesøvelser

for Nødbehandlere i Region Hovedstadens

præhospitale beredskab. Vedligeholdelsesuddannelsen blev,

som vanligt, afholdt på Helsingør Brandskole og denne dag

deltog frivillige fra Det Supplerende Frivillige Beredskab i

Frederikssund og Allerød Brandvæsen og i øvrigt sammen med

deltidsansatte brandmænd fra de nordsjællandske beredskaber

5 frivillige, i alt 40 frivilligtimer

23


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

april & maj 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

05.05.2013 – Randers – Brandvagt Kræmmermarked

Brandvagt til det årlige kræmmermarked med vores ATV’er

11 frivillige, i alt 76 frivilligtimer

15.05.2013 – Esbjerg – Skybrud (øvelse)

De frivillige blev sendt ud med pumpegrejet da DMI havde

varslet skybrud. Det hele var nu en planlagt øvelse hvor også

vejrguderne spillede med :-D

18 frivillige, i alt 54 frivilligtimer

21.05.2013 – Herning – Undervisning i frigørelse

Vedligeholdelsesøvelse for brandtjenesten.

15 frivillige, i alt 45 frivilligtimer

24


Her finder du Beredskabsforbundet

På landsplan

www.beredskab.dk

Region Nordjylland

www.bfregion1.dk

Region Midtjylland

www.bf-region2.dk

Region Syddanmark

http://bf-syddanmark.dk

Region Sjælland

Ingen aktiv webside

Region Hovedstaden

http://bfrh.dk

Har du eksempler på Best Practice

fra jeres kreds eller beredskab?

– Så del den med alle de tusinde andre frivillige i

Beredskabsforbundet.

Skriv en kort mail om emnret til e-mail-adressen

nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag.

Du kan også bruge BF Reporter App.

Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten

eller et link til jeres hjemmeside

med jeres medlemsblad etc.

Send en mail direkte til 2. viceregionsleder

Flemming Elnif, Region Midtylland:

elniff@webspeed.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte

dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets

ledelse og den enkelte frivillig – og

mellem frivillige.

Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge

beretninger fra de frivilliges virke landet

over. Du kan selv bidrage – enten direkte eller

via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller

send en e-mail med tekst og foto direkte til:

lin@beredskab.dk

25

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig

i det danske redningsberedskab

aktivt bruger Beredskabsforbundet

og de muligheder, som vi

stiller til rådighed for dig – vi er

dit organisatoriske ståsted.

Videndeling og Best Practice

Hjælp os med at videndele på tværs af landets

mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som

frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af.

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver:

Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10, 1.

2640 Hedehusene

More magazines by this user
Similar magazines