Regler for afbrænding af haveaffald - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Regler for afbrænding af haveaffald - Frederikshavn Kommune

Regler for afbrænding

af haveaffald


2

Regler for afbrænding af

haveaffald

Beredskabscenteret og Center for Teknik og

Miljø har udarbejdet denne folder.

Vi håber, at den kan medvirke til at reducere

brande, forårsaget af afbrænding af haveaffald.

Det siger affalds regulativet

Regler for private

I byzone og sommerhusområde er det ikke

tilladt at afbrænde haveaffald.

I byzone og sommerhusområde er det kun tilladt,

at brænde rent, tørt træ på et lille bålsted

på under 1 m2 samt brænde sankthansbål

på Sankt Hans aften.

I landzone er det tilladt, at afbrænde haveaffald

fra 1. dec. til 1. marts. Haveaffald skal afbrændes

på den matrikel, hvor det er skabt.

I landzone er det også tilladt, at afbrænde

rent tørt træ på et lille bålsted på under 1 m 2

og afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.

Regler for erhverv

Frederikshavn Kommune kan give tilladelse

til afbrænding af haveaffald og lignende

i landzone til erhverv, som udfører naturplejeaktiviteter

og gartneri.

Inden tilladelse kan gives, skal ansøger fremsende

oplysninger om;

• Adresse og tidspunkt for afbrænding

• Affaldstype og mængde

• Begrundelse for, hvorfor affaldet ikke kan

genanvendes

Særlige regler for skovbrug og landbrug

Skovbrug må uden tilladelse afbrænde træstød

og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger

af skovtræarter på mindst 0,5 ha

og mindst 20 meter bredde.

Halm og andre lignende dele af landbrugsafgrøder

må ikke afbrændes på marker eller

uopdyrkede arealer.

Landbrug må dog uden tilladelse afbrænde

halm fra frøgræsmarker, hvor der skal dyrkes

frøgræs det efterfølgende år samt halm anvendt

til overdækning og fejlbundne halmballer.

Våde halmballer må kun afbrændes efter forudgående

orientering til Frederikshavn Kommune

Gener og opsyn!

• Afbrænding må ikke give anledning til væsentlige

gener for naboerne.

• Afbrænding skal ske under konstant tilsyn af

en voksen person.

Inden du går i gang

Undersøg om der er forbud mod haveafbrænding

på grund af tørke eller lignende.

Placer afbrændingsstedet et sted, hvor risikoen

for at ilden breder sig er mindst mulig,

f.eks. på bar jord eller i en jerntønde.

Hold afstand til brændbare ting, bygninger,

skov m.m. Afstandene fremgår af skitsetegningen.


30m

30m

30m

30m 30m

10m

Hav en haveslange, en spand vand, en skovl

eller en branddasker parat, hvis ilden kommer

ud af kontrol.

Husk at vådt haveaffald udvikler megen røg.

Tænk på vindretningen (vindstille er bedst).

Overvej endnu engang om det er nødvendigt

at foretage afbrændingen af haveaffaldet.

Komposter affaldet eller brug kommunens

genbrugsplads hvis det er muligt.

Det siger brandlovgivningen

• Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en

sådan måde, at risikoen for, at ilden breder

sig, at personskade finder sted, og at store

værdier ødelægges, formindskes mest muligt

samt således, at der sikres forsvarlige rednings-

og slukningsmuligheder.

• Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden

måde være til væsentlig ulempe for omgivelseme,

herunder vej- og lufttrafikken.

Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster

ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

• Afbrændingen må ikke finde sted i stærk

blæst. Såfremt vinden under afbrændingen

forandrer retning eller forøges i styrke, således

at der kan opstå brandfare eller fare for

væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen,

skal afbrændingen straks afbrydes.

Enhver afbrænding af haveaffald skal derfor

ske med den største forsigtighed for at forhindre

brandspredning til naturarealer, bygninger

og nabohaver mv.

Hold afstand

På tegningen er angivet de gældende mindste

afstande mellem afbrændingsbål på højst

200 liter (0,2 m 3 ) og andre objekter, som kan

bryde i brand. Er afbrændingsbålet større eller

er det et Sankt Hans bål, gælder der andre og

større afstande.

Slukningsmateriel?

Det tilrådes at have et beredskab i form af en

haveslange, en spand vand, en skovl eller en

branddasker, således at der er mulighed for at

hindre brandspredning.

Efter afbrænding

Sluk effektivt så gloder ikke får bålet til at

blusse op.

Vær opmærksom på at moseagtig jord (humusjord)

kan indeholde gløder og derfor kræver

omhyggelig efterslukning.

Hvis det går galt!!!

Alarmer hurtigst muligt brandvæsenet

ALARM 112 (et-et to)

Meddel:

• Brand

• Fuldstænding adresse med by og gerne også

kommunenavn eller postnummer

• Hvad der brænder - tilskadekomne

• Telefonnummeret der ringes fra.

3


Vil du vide mere om reglerne?

Du kan læse mere om reglerne for håndtering og

behandling af haveaffald

• Regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald

i Frederikshavn Kommune.

(www.frederikshavn.dk)

• Indenrigsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger

ved afbrænding af halm,

kvas, haveaffald og bål m.v.

(www.brandinfo.dk)

Beredskabscenter Frederikshavn

H.C. Ørsteds Vej 35

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 61 25

Fax: +45 98 43 82 70

beredskab@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

revideret udgave februar 2013

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

Grafik 13-091 JF

More magazines by this user
Similar magazines