22.07.2013 Views

KLINISK KOMPETENCEVURDERING - Region Hovedstaden

KLINISK KOMPETENCEVURDERING - Region Hovedstaden

KLINISK KOMPETENCEVURDERING - Region Hovedstaden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>KLINISK</strong> <strong>KOMPETENCEVURDERING</strong><br />

for operationssygeplejersker<br />

i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong><br />

Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesrådet i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong><br />

Godkendt 1. marts 2012.


Indholdsfortegnelse:<br />

0.0 Forord .................................................................................................................................... 3<br />

1.0 Formål med klinisk kompetencevurdering ........................................................................... 4<br />

2.0 Operationssygeplejerskens praksisfelt .................................................................................. 4<br />

3.0 Værdigrundlag ...................................................................................................................... 4<br />

4.0 Kompetencevurdering i praksis ............................................................................................ 5<br />

5.0 De 10 læringsområder ........................................................................................................... 7<br />

6.0 Vejledning kompetencekort ................................................................................................ 10<br />

7.0 Kompetencekort 1-10 .......................................................................................................... 13<br />

8.0 Bilag .................................................................................................................................... 34<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

2


Forord:<br />

I 2009 blev det i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> i forbindelse med Handlingsplan for Rekruttering og<br />

Personaleudvikling vedtaget at udvikle et antal nye uddannelser, heriblandt<br />

operationsteknikeruddannelsen. Handlingsplanen indeholdt også en beslutning om at udvikle nye<br />

videreuddannelses muligheder for regionens operationssygeplejersker. Der blev derfor nedsat et<br />

uddannelsesråd bestående af ledende og uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra regionen med det<br />

formål at udvikle 3 diplommoduler i samarbejde med Metropol København. Modulerne svarer til<br />

1/3 diplomuddannelse med mulighed for at sammensætte en fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse,<br />

de første moduler blev afviklet i 2011. Evaluering og videreudvikling af modulerne varetages af<br />

Uddannelsesrådet i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong>.<br />

Udover udviklingen af diplommodulerne har <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> og Uddannelsesrådet besluttet at<br />

udvikle et ensartet uddannelsesforløb for nyansatte operationssygeplejersker uden<br />

operationserfaring indeholdende fælles kompetencekort og klinisk kompetencevurdering.<br />

Kompetencekort og klinisk kompetencevurdering er et redskab, der skal bidrage til en struktureret<br />

uddannelse og specifik evaluering af operationssygeplejersker i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong>. Evalueringen<br />

relateres til konkrete læringsområder i fagudøvelsen ud fra specifikke mål.<br />

Kompetencekortene er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesrådet. Arbejdsgruppen<br />

har bestået af følgende medlemmer:<br />

Monica Kegel Dalsgaard, Rigshospitalet<br />

Lisbeth Balle, Glostrup Hospital<br />

Lisa Kofoed, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler<br />

Louise Splittorff, Hillerød Hospital<br />

Paula Deignan-Ekelund, Gentofte Hospital<br />

Arbejdsgruppen har i udarbejdelsen af kompetencekortene sparret med en review gruppe bestående<br />

af 14 operationssygeplejersker og ledere fra regionens hospitaler. Arbejdet er påbegyndt i Maj 2011<br />

og endeligt godkendt af Uddannelsesrådet i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> d. 1. Marts 2012.<br />

Kompetencevurderingen forventes påbegyndt med de operationssygeplejersker, der ansættes på<br />

regionens hospitaler fra 1. september 2012.<br />

Den foreliggende version er første udgave af Klinisk kompetencevurdering. Første version er<br />

inspireret af kompetencevurdering for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje.<br />

Uddannelsesrådet vil evaluere og revidere første version, når der er opnået erfaringer med<br />

anvendelse af de 10 kompetencekort. Revision vil finde sted første gang 1. September 2013 og<br />

derefter hvert 3. år. Alle er velkomne til at indsende kommentarer og idéer til<br />

monica.kegel.dalsgaard@rh.regionh.dk inden d. 15. August 2013.<br />

Kompetencevurderingsmaterialet bør læses i sin helhed og henvender sig såvel til nyansatte<br />

operationssygeplejersker som vejledere, uddannelsesansvarlige og ledere.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

3


1.0 Formål med klinisk kompetencevurdering:<br />

Formålet med klinisk kompetencevurdering er at få et styringsredskab til planlægning af uddannelse<br />

af nyansatte operationssygeplejersker, således at uddannelsen bliver konkretiseret, systematiseret,<br />

ensartet og dokumenteret på samme niveau, uanset hvor i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> uddannelsen<br />

foregår. Kompetencekortene er redskabet til at nå det funktions- og ansvarsområde, der ønskes<br />

indenfor operationssygepleje i <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong>.<br />

2.0 Operationssygeplejerskens praksisfelt:<br />

Operationssygepleje er karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet, hvor varetagelsen af<br />

sygeplejen forudsætter en høj faglig specialviden kombineret med specifikke praktiske kompetencer<br />

erhvervet udover generalistniveau. Operationssygeplejersken yder pleje og omsorg til patienter fra<br />

mange forskellige kirurgiske specialer, til mennesker i alle aldersgrupper, med forskellig kulturel<br />

baggrund, til patienter med forskellige specielle behov og problemstillinger og i forskellige stadier<br />

af sundhed og sygdom. Arbejdet som operationssygeplejerske indebærer foruden planlagte også<br />

mange akutte, kritiske og komplekse situationer.<br />

Operationssygeplejersker indgår i et tæt professionelt teamsamarbejde med specialiserede kirurger,<br />

specialuddannede anæstesilæger- og sygeplejersker. Operationssygeplejersken indtager en aktiv<br />

rolle og bidrager til en professionel fremdrift i samarbejdsteamet. Operationsområdet er et high-risk<br />

område med særlig fokus på patientsikkerhed, komplikationsprofylakse og dokumentation. Dette<br />

fordrer et konstruktivt tværfagligt samarbejde, hvor faglighed, specialkundskaber herunder<br />

håndtering af højteknologisk specialudstyr, kommunikation og overblik har stor betydning for<br />

kontinuiteten og den samlede kvalitet af det præ- per- og postoperative forløb.<br />

Operationssygeplejersken udgør en central rolle i den organisatoriske og koordinerende drift<br />

omkring den kirurgiske behandling og medvirker til at sikre det bedst mulige resultat for patienten.<br />

3.0 Værdigrundlag:<br />

Udgangspunktet for dette arbejde har været at definere, hvilke værdier, der skal komme til udtryk i<br />

operationssygeplejerskens kompetencer, og dermed hvilke værdier den kliniske<br />

kompetencevurdering efterstræber. I operationssygeplejerskens daglige arbejde fremstår den<br />

humanistiske tilgang som en central værdi, hvilket betyder, at operationssygeplejersken forstår og<br />

anerkender den del af patientens livssituation, der er vigtig i det aktuelle forløb, så patienten har<br />

tillid til, at sygeplejen udøves på et højt professionelt niveau.<br />

Det samlede værdigrundlag konkretiseres i følgende værdier:<br />

Omsorg og etik:<br />

Omsorgen for patienten er central, og operationssygeplejersken skal handle ud fra en overordnet<br />

målsætning om at bevare patientens integritet og imødekomme den enkeltes behov for pleje og<br />

omsorg før, under og umiddelbart efter det operative indgreb. Skal omsorgen være ægte, må<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

4


operationssygeplejersken forholde sig til patienten ud fra en holdning, som anerkender det enkelte<br />

menneske ud fra dennes situation.<br />

Respekt:<br />

Respekten for den enkelte patient er grundlæggende for udførelse af operationssygepleje af høj<br />

kvalitet. Selve udgangspunktet er, at hver enkelt patient er unikt med forskellig baggrund, normer,<br />

religion, ønsker og behov, og bliver set som en selvstændig person og ikke som en del af én stor<br />

patientgruppe. Respekten for det enkelte menneskes individualitet betyder, at patienten betragtes<br />

som et ligeværdigt menneske i et samarbejde.<br />

Samarbejde og tværfaglighed:<br />

Det tværfaglige samarbejde bør have karakter af tillid og respekt for egne og andres arbejdsopgaver<br />

og kompetencer. Operationssygeplejersken er en central og uundværlig aktør i arbejdet på<br />

operationsstuen og skal med bevidstheden om eget kompetenceniveau fungere som vigtigt element i<br />

et effektivt, sikkert og fleksibelt samarbejde.<br />

Kommunikation:<br />

Under korttidskontakten med operationspatienten og dennes pårørende vægtes en imødekommende<br />

adfærd, så operationssygeplejersken skaber nærvær, tillid og tryghed i situationen ved at formidle<br />

og kommunikere på en for patienten forståelig og empatisk måde, så patientens integritet bevares.<br />

I teamsamarbejdet handler god kommunikation om vilje, anerkendelse, tydelighed og bæredygtige<br />

relationer. Det at sige, hvad vi mener, på en måde, så det kan forbinde os med den anden part, og vi<br />

derved kan skabe en fælles respektfuld forståelse.<br />

Professionel adfærd og ansvarlighed:<br />

Operationssygeplejersken skal handle respektfuldt og i overensstemmelse med sit faglige,<br />

etiske og juridiske ansvar og skal i sit virke optræde med omhu og samvittighedsfuldhed.<br />

Professionel operationssygepleje skal baseres på evidens eller på best practice, der hvor evidensen<br />

ikke er til stede. Operationssygeplejersken skal være fagligt velfunderet og skal derfor kontinuerligt<br />

holde sine kompetencer ajour.<br />

4.0 Kompetencevurdering i praksis:<br />

For overskuelighedens skyld gøres der i dette afsnit brug af betegnelsen operationssygeplejersken,<br />

om den nyansatte sygeplejerske, mens den erfarne operationssygeplejerske, der er ansvarlig for<br />

uddannelsesforløbet betegnes klinisk vejleder/uddannelsesansvarlig.<br />

Hvordan anvendes kompetencekortene i uddannelsesperioden?<br />

Uddannelse af operationssygeplejersker kan i en operationsafdeling være af varierende kvantitet og<br />

kvalitet. Med indførelse af kompetencekort og klinisk kompetencevurdering skabes der mulighed<br />

for at ensrette uddannelsen uanset uddannelsessted og den enkelte afdelings traditioner for<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

5


uddannelse. Kompetencekortene angiver hvilke kompetencer, der skal erhverves indenfor det<br />

pågældende læringsområde. Der er 10 kompetencekort, som hver især beskriver de kompetencer,<br />

som skal opnås indenfor læringsområdet. Kompetencekortene er opdelt i niveauer. 1. trin beskriver<br />

de praktiske færdigheder, som skal tilegnes under uddannelsen for at kunne varetage konkrete<br />

arbejdsopgaver i klinisk praksis på et tilfredsstillende niveau. 2. trin beskriver det niveau af<br />

teoretisk viden som skal demonstreres i læringsområdet, og 3. trin beskriver evnen til refleksion og<br />

problemløsning i læringsområdet. Kompetencekortene bliver således styringsredskaber i<br />

uddannelsesperioden, hvor operationssygeplejersken skal demonstrere evnen til at koble teori og<br />

praksis sammen i en given situation.<br />

Hvem er ansvarlig for gennemførelsen af kompetencekortene?<br />

Den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige er ansvarlig for planlægning af og afholdelse af en<br />

kompetencevurdering og er desuden sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for at alle<br />

kompetencekort er gennemført i uddannelsesperioden.<br />

Den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige og afdelingsledelsen er ligeledes ansvarlig for at<br />

rammerne i den kliniske afdeling gør det muligt at kompetencevurdere i overensstemmelse med<br />

principperne beskrevet i dette dokument.<br />

Operationssygeplejersken under uddannelse er ansvarlig for løbende registrering og dokumentation<br />

af erfaringer indenfor læringsområdet før kompetencekortet tages. Operationssygeplejersken<br />

vurderer i samråd med den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige, hvornår niveauet er nået og<br />

hvornår kompetencekortet skal tages.<br />

Hvordan forbereder operationssygeplejersken under uddannelse sig til en kompetencevurdering?<br />

Gennem uddannelsesforløbet forventes det, at operationssygeplejersken er aktiv og initiativrig i<br />

samarbejdet med den kliniske vejleder/uddannelsesvejleder, således at den daglige planlægning<br />

tilrettelægges, så egnede operationsforløb er tilgængelige for operationssygeplejersken. Inden<br />

kompetencevurderingen kan finde sted, forudsættes det at operationssygeplejersken har gennemført<br />

de operationsforløb, som er anført under ”kvantitet”. Denne erfaringsopsamling er et krav, da der i<br />

tilknytning til det enkelte operationsforløb konkret arbejdes med indholdet på kompetencekortet.<br />

Det er operationssygeplejersken, der er ansvarlig for en løbende registrering og dokumentation af<br />

erfaringer indenfor læringsområdet før gennemførelsen af kompetencekortet.<br />

Når det er afgjort, hvilket operationsforløb der skal ligge til grund for den strukturerede observation<br />

bør operationssygeplejersken repetere de referencer, der kan relatere sig til forløbet. Ligeledes bør<br />

operationssygeplejersken have fokus på, hvilke komplikationer der kan opstå i forløbet samt<br />

inddrage relevant viden fra andre operationsforløb. Operationssygeplejersken bør være bevidst om,<br />

på hvilket niveau i Blooms taksonomier vedkommendes færdigheder og viden er.<br />

Hvordan forbereder den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige sig til at gennemføre en<br />

kompetencevurdering?<br />

I hver afdeling skal det afklares og opnås enighed om, hvad et tilstrækkeligt niveau af kompetencer<br />

indebærer, hvilket vil kræve faglige diskussioner af hver enkelt kompetencekort før de tages i brug.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

6


Den kliniske vejleder/udannelsesansvarlige, der skal foretagekompetencevurderingen, vil<br />

herigennem vide hvilke ”færdigheder, viden og kompetencer”, der skal være til stede for at kunne<br />

udøve operationssygepleje i hver enkelt afdeling.<br />

Der er på hver enkelt kompetencekort angivet referencer, der danner baggrund for kompetencen.<br />

Det anbefales, at det i afdelingen diskuteres, hvor der kan oprettes et elektronisk link/mappe med<br />

kompetencekort og referencer.<br />

Den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige skal bidrage til, at det daglige arbejde tilrettelægges,<br />

således at egnede operationsforløb er tilgængelig for operationssygeplejersken samt i samråd med<br />

operationssygeplejersken vurdere, hvornår denne er klar til kompetencevurderingen. Det anbefales,<br />

at den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige i starten af uddannelsesforløbet lægger en overordnet<br />

plan for, hvornår kompetencerne forventes gennemført ud fra den enkelte operationssygeplejerskes<br />

kvalifikationer.<br />

Hvordan foretages kompetencevurdering i praksis?<br />

Når operationssygeplejersken under uddannelse vurderes at være i besiddelse af de fornødne<br />

kompetencer, vælges der et konkret operationsforløb, der er egnet i forhold til indholdet på<br />

kompetencekortet. Der foretages en direkte observation af operationssygeplejerskens færdigheder i<br />

den konkrete kliniske situation. Observation foretages med en struktureret tilgang ved hjælp af<br />

checklister for at sikre en tilstrækkelig detaljering i vurdering af operationssygeplejerskens niveau.<br />

Der anvendes de angivne ”færdigheder” på det enkelte kompetencekort som checkliste. Den<br />

kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige skifter i kompetencevurderingen rolle til at være<br />

bedømmer. Efterfølgende trækker operationssygeplejersken og den kliniske<br />

vejleder/uddannelsesansvarlige sig tilbage fra praksis i 45 minutter, hvor operationssygeplejersken<br />

under uddannelse har ro til at begrunde sine handlinger og besvare de spørgsmål, der er formuleret i<br />

kompetencekortet under ”viden” og ”kompetence”.<br />

I vurderingen af viden og refleksion over praksis lægges vægt på operationssygeplejerskens evne til<br />

at beskrive en dybere forståelse af aspekter i det gennemførte operationsforløb, og af de<br />

perspektiver denne forståelse kan have fagligt og personligt. Der fokuseres både på de<br />

omsorgsetiske, kommunikative samt instrumentelle aspekter. Under bedømmelsen skal den kliniske<br />

vejleder/uddannelsesansvarlige tage stilling til, om operationssygeplejersken kan skelne mellem<br />

væsentligt og uvæsentligt, og hvorledes operationssygeplejersken kan argumentere herfor.<br />

Hvis den kliniske vejleder/uddannelsesansvarlige vurderer, at kompetenceniveauet hos<br />

operationssygeplejersken er tilfredsstillende, dokumenteres dette nederst på kompetencekortet med<br />

underskrift og dato. Hvis kompetenceniveauet ikke findes tilfredsstillende, gives feedback til<br />

operationssygeplejersken om de områder, der skal forbedres. Disse områder er fokusområder i tiden<br />

efter, og operationssygeplejersken skal vejledes i, hvordan kompetencen kan tilegnes.<br />

Dato for ny gennemførelse af kompetencevurdering aftales.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

7


5.0 De 10 læringsområder (kompetencekort):<br />

De 10 læringsområder er valgt som indikator for den samlede kliniske uddannelse. De er valgt ud<br />

fra, at læringsområdet udgør en kernekompetence.<br />

Læringsområder<br />

1.<br />

Påklædning og adfærd.<br />

2.<br />

Planlægning af<br />

operationsforløb.<br />

3.<br />

Modtagelse af<br />

operationspatienten.<br />

4.<br />

Dokumentation og<br />

kvalitetssikring.<br />

Mål<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan demonstrere korrekt<br />

adfærd og påklædning både<br />

udenfor og på operationsstuen<br />

baseret på gældende<br />

retningslinjer og en individuel<br />

vurdering af den aktuelle<br />

operationspatient/situation.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan planlægge det enkelte<br />

operationsforløb og klargøre<br />

operationsstue med relevant<br />

udstyr, der sikrer en<br />

hensigtsmæssig afvikling af det<br />

enkelte operationsforløb.<br />

At operationssygeplejersken<br />

har forståelse for<br />

teamsamarbejdet og kan<br />

tilrettelægge relevante aftaler i<br />

forhold til afvikling af<br />

operationen.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan planlægge og vurdere<br />

behov for sygepleje ved<br />

modtagelsen af<br />

operationspatienten, der<br />

tilpasses den enkelte patients<br />

ønsker, behov og ressourcer.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan dokumentere udførte<br />

sygeplejehandlinger og<br />

patientrelevante observationer i<br />

afdelingens<br />

dokumentationssystemer.<br />

Uddannelsesperiode<br />

1-3 måneder.<br />

1-3 måneder.<br />

1-3 måneder.<br />

1-6 måneder.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

8


5.<br />

Kateteranlæggelse<br />

6.<br />

Biologisk materiale.<br />

7.<br />

Lejring og forflytning.<br />

8.<br />

Genbehandling af<br />

operationsudstyr/instrumenter.<br />

9.<br />

Den usterile<br />

operationsassistance.<br />

10.<br />

Det sterile felt.<br />

At operationssygeplejersken ud<br />

fra aseptisk teknik og med<br />

fokus på eventuelle<br />

komplikationer kan anlægge<br />

kateter á demeure på<br />

operationspatienten.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan håndtere og forsende<br />

præparater under hensyntagen<br />

til patientsikkerhed og<br />

arbejdsmiljø.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan lejre operationspatienten<br />

og vurdere den specifikke<br />

patients risiko for<br />

lejringsskader, således at<br />

lejringskomplikationer<br />

forebygges.<br />

At operationssygeplejersken<br />

forstår principper for<br />

kvalitetskontrol af<br />

genbehandlet operationsudstyr/<br />

instrumenter og kan anvende<br />

denne viden i alle dele i<br />

genbehandlingsprocessen.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan identificere<br />

operationspatientens behov og<br />

ud fra dette planlægge<br />

individuel sygepleje før, under<br />

og efter det kirurgiske indgreb.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan tilrettelægge og<br />

gennemføre en individuel,<br />

målrettet og professionel<br />

usteril assistance ved<br />

kirurgiske indgreb.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan vurdere og sikre patientens<br />

sikkerhed før, under og efter<br />

det kirurgiske indgreb.<br />

1-3 måneder.<br />

1-6 måneder.<br />

3-6 måneder.<br />

3-6 måneder.<br />

3-6 månender.<br />

3-6 måneder.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

9


At operationssygeplejersken<br />

kan etablere, bedømme og<br />

justere operationsforløb ud fra<br />

de infektionshygiejniske<br />

principper.<br />

At operationssygeplejersken<br />

kan planlægge, prioritere og<br />

koordinere handlinger ud fra<br />

det specifikke<br />

operationsforløb.<br />

Hvert læringsområde er udformet som et kompetencekort med en fastlagt struktur, der i det<br />

efterfølgende afsnit vil blive beskrevet. Der indgår væsentlige tværgående sygeplejefaglige<br />

kompetencer, der anses som naturligt samhørende all læringsområderne. Disse tværgående<br />

kompetencer er, som nævnt tidligere: Omsorg og etik, respekt, samarbejde og tværfaglighed,<br />

kommunikation samt professionel adfærd og ansvarlighed.<br />

6.0 Vejledning kompetencekort:<br />

Kompetencekort nr. xx Titel.<br />

Omfatter: Områder/emner der er relevante for kompetencekortet.<br />

Mål: De angivne mål på kompetencekortene er specificerede i<br />

forhold til det enkelte læringsområde og angiver<br />

kompetencekortets minimumkrav.<br />

Uddannelsesperiode: Den angivne uddannelsesperiode præciserer i hvilket<br />

tidsrum det forventes at operationssygeplejersken har<br />

erhvervet sig kompetencen.<br />

Forudsætninger: Referer til de forudsætninger, der skal være til stede hos<br />

operationssygeplejersken før kompetencevurderingen kan<br />

finde sted.<br />

Kvantitet: Her foretager operationssygeplejersken under uddannelse<br />

en løbende registrering og dokumentation af erfaringer<br />

indenfor læringsområdet før gennemførelse af<br />

kompetencekortet. Dokumentationen foretages på alle kort<br />

med datoangivelse og initialer.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

10


I forbindelse med den løbende dokumentation af erfaringer<br />

forventes det, at operationssygeplejersken samtidig<br />

gennemtænker de færdigheder, viden og kompetencer, der<br />

er påkrævet indenfor læringsområdet. Der kan derfor oftest<br />

kun dokumenteres en registrering ved hvert<br />

operationsforløb.<br />

Læringsmetoder: Metoder operationssygeplejerske og afdeling kan tage i<br />

anvendelse for at tilegne sig og sikre den fornødne viden i<br />

forhold til kompetencekortet.<br />

Evalueringsmetode: Der foretages en direkte observation af<br />

operationssygeplejerskens viden, færdigheder og<br />

holdninger og anvendelsen heraf i forskellige kliniske<br />

situationer. Observation foretages med en struktureret<br />

tilgang ved hjælp af checklister for at sikre en tilstrækkelig<br />

detaljering i vurdering af operationssygeplejerskens<br />

niveau. Der anvendes de angivne praktiske kompetencer på<br />

det enkelte kompetencekort som checkliste.<br />

I den efterfølgende vurdering af refleksion over praksis<br />

lægges vægt på operationssygeplejerskens evne til at<br />

beskrive en dybere forståelse af aspekter i det gennemførte<br />

operationsforløb, og af de perspektiver denne forståelse<br />

kan have fagligt og personligt fremover. Der fokuseres<br />

både på de omsorgsetiske, de kommunikative og<br />

instrumentelle aspekter, hvor bedømmelsen skal tage<br />

stilling til om operationssygeplejersken kan skelne mellem<br />

væsentligt og uvæsentligt, og hvorledes<br />

operationssygeplejersken kan argumentere herfor.<br />

Færdigheder: Ved færdigheder forstås kompetencer, der er rettet direkte<br />

mod den praktiske funktion. Det handler om færdigheder<br />

baseret på gentagelse, at kunne anvende forsknings- og<br />

udviklingsarbejde i egen praksis, at kunne handle relevant i<br />

akutte situationer, men også om kommunikative<br />

færdigheder samt mono- og tværfagligt samarbejde.<br />

Færdigheder relaterer sig til udøvelse af den kliniske del af<br />

faget i praksis.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

11


Viden: Ved viden forstås en teoretisk kompetence indenfor<br />

fagområdet og indsigt i tilgrænsende fagområder. Det<br />

drejer sig om at have en teoretisk ballast som baggrund for<br />

sin praksis. Viden omfatter ligeledes evnen til at beskrive,<br />

analysere, formulere og formidle.<br />

Kompetencer: Ved kompetencer forstås evnen til refleksion, analyse,<br />

abstrakt tænkning samt kritisk stillingtagen for at kunne<br />

håndtere planlagte, akutte, kritiske og komplekse<br />

situationer i operationsforløb. Dette fordrer, at man har en<br />

videnssøgende indstilling, evne til at strukturere egen<br />

læring og at være aktiv i egen læreproces.<br />

Referencer: Nederst på hvert kompetencekort er angivet nogle af de<br />

teoretiske referencer, som gør det muligt at identificere det<br />

teoretiske grundlag for læringsområdet.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

12


7.0 Kompetencekort 1-10:<br />

Kompetencekort nr. 1 Påklædning og adfærd<br />

Omfatter: Hygiejnisk adfærd som forebyggelse af postoperative<br />

infektioner.<br />

Mål At operationssygeplejersken kan demonstrere korrekt<br />

adfærd og påklædning både udenfor og på operationsstuen,<br />

baseret på gældende retningslinjer ud fra en individuel<br />

vurdering af den aktuelle operationspatient/situation.<br />

Uddannelsesperiode: 1-3 måneder<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning<br />

Kvantitet: 10<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan iføre sig korrekt arbejdsdragt i forhold til gældende retningslinjer.<br />

Kan bevæge sig hensigtsmæssigt på operationsstuen i forhold til opretholdelse<br />

af korrekt infektionshygiejnisk miljø.<br />

Kan opretholde en korrekt håndhygiejne.<br />

Kan anvende medicinske engangshandsker korrekt.<br />

Kan anvende operationsmaske og hue korrekt.<br />

Kan iføre sig og aftage steril kittel og sterile handsker uden kontaminering.<br />

Kan håndtere snavsetøj og affald korrekt.<br />

Kan vejlede pårørende, personale og repræsentanter i korrekt påklædning og<br />

adfærd.<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv den vigtigste enkeltstående procedure til at forhindre kontaktsmitte.<br />

Redegør for forskellige former til afbrydelse af smitteveje.<br />

Redegør for korrekt uniformsetikette herunder fodtøj.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

13


Beskriv årsagerne til at bære operationshue og maske under et kirurgisk<br />

indgreb.<br />

Beskriv forskellige former for operationshuer og masker.<br />

Beskriv generelle og specifikke regler for trafik og adfærd på en<br />

operationsafdeling.<br />

Beskriv gældende forholdsregler ved isolationspatienter.<br />

Redegør for hvornår steril påklædning skal skiftes.<br />

Redegør for håndtering af tabt materiale.<br />

Beskriv regler for håndtering af affald og snavsetøj.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over specifikke faktorer i adfærd, som kan have betydning for, om<br />

der opstår postoperativ infektion.<br />

Reflekter over problemområder i den hygiejniske adfærd blandt kolleger og<br />

andre personalegrupper.<br />

Reflekter over arbejdsrutiner i situationer, som kan indebære smittefare.<br />

Reflekter over gældende infektionshygiejniske retningslinjer.<br />

Referencer:<br />

Bay-Nielsen, M, 1995, Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Statens Serumsinstitut; ISBN 87-<br />

89148-42-8.<br />

Dåvøy, G m.fl., 2009, Operatjonssykepleie. Gyldendal Akademisk.1. udgave, 2 oplag, s. 128-202.<br />

Lipp, A m.fl., 2010, Disposable surgical facemasks for preventing surgical wound infection in clean<br />

surgery, Review.<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) Operationssygepleje, 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 73-<br />

89.<br />

Tanner, J m.fl, 2004, Double gloving to reduce surgical crossinfection, Cochrane review.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2006, Vejledning til forebyggelse af spredning af MRSA.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Perioperativ infektionsprofylakse – forberedelse af patient og hygiejniske<br />

forholdsregler for personale.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Isolation ved ESBL og andre resistente bakterier.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Håndhygiejne og brug af handsker.<br />

DS 2451-5, Krav til perioperativ infektionsprofylakse, Dansk Standard.<br />

DS 2451-2, Krav til håndhygiejne, Dansk Standard.<br />

Perioperativ infektionsprofylakse. Modulopbygget e-læringsprogram for regionens<br />

operationssygeplejersker.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

14


Kompetencekort nr. 2 Planlægning af operationsforløb.<br />

Omfatter: Teamsamarbejde og klargøring af operationsstue.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan planlægge det enkelte<br />

operationsforløb og klargøre operationsstue med relevant<br />

udstyr, der sikrer en hensigtsmæssig afvikling af det<br />

enkelte operationsforløb.<br />

Uddannelsesperiode: 1-3 måneder.<br />

At operationssygeplejersken har forståelse for<br />

teamsamarbejdet og kan indgå relevante aftaler i forhold til<br />

afvikling af operationen.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning.<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kvantitet: 10 forberedelser til operation.<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/ undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan sikre operationsstue er rengjort i henhold til gældende standard.<br />

Kan sikre relevant indretning af stuen i forhold til operationstype og forløb.<br />

Kan sikre at operationsstue er klargjort optimalt, herunder ventilation, lys,<br />

lamper, sug, diatermi, computer.<br />

Kan vælge operationsrelevant apparatur, udstyr og instrumenter.<br />

Kan sikre at ovenstående fungerer efter hensigten.<br />

Kan inddrage relevante tværfaglige samarbejdspartnere.<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv og anvend teoretisk viden om operationstype og operationsforløb.<br />

Beskriv principper for anvendelse af logbøger på relevant udstyr og apparatur.<br />

Redegør for relevante patient dokumentationssystemer.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

15


Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over konsekvenser for patienten ved defekt apparatur/udstyr.<br />

Reflekter over teamsamarbejdet.<br />

Reflekter over arbejdsmiljøet.<br />

Reflekter over patientsikkerhed.<br />

Referencer:<br />

Dåvøy, G m.fl., 2009, Operatjonssykepleie. Gyldendal Akademisk.1. udgave, 2 oplag, s.239-248,<br />

s.297-320.<br />

Elgaard Sørensen, E, 2011, Bag masker og lukkede døre. ISBN: 978-87-90880-36-1.<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) Operationssygepleje, 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 43-<br />

51, s. 238.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Medicoteknisk udstyr, indkøb, vedligehold og udfasning.<br />

Statens Institut for strålehygiejne, Strålehygiejne og røntgenstråling.<br />

Statens Seruminstitut, Vejledende retningslinier for hygiejnisk luftkvalitet på operationsstuer.<br />

Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed, Arbejdsmiljø på operationsstuen.<br />

DS 2451-10, Krav til rengøring. Dansk Standard.<br />

DDKM, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Relevante manualer på apparatur og andet udstyr.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

16


Kompetencekort nr. 3 Modtagelse af operationspatient.<br />

Omfatter: Alle patienter der modtager<br />

behandling/undersøgelse/operation på operationsgangen.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan planlægge og vurdere<br />

behov for sygepleje ved modtagelsen af<br />

operationspatienten, der tilpasses den enkelte patients<br />

ønsker, behov og ressourcer.<br />

Uddannelsesperiode: 1-3 mdr.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning i modtagelse af<br />

operationspatient.<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kvantitet: 10 modtagelser.<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan planlægge operationsforløbet ved at gennemgå patientrelaterede data og<br />

oplysninger, patientjournal, ORBIT, VIP og evt. anden litteratur.<br />

Kan skabe miljø af tryghed og tillid for patienten.<br />

Kan udvise professionel adfærd.<br />

Kan sikre korrekt identifikation.<br />

Kan sikre patienten er korrekt forberedt til operation.<br />

Kan identificere operationspatientens behov for sygepleje.<br />

Kan medinddrage pårørende i det omfang det er muligt og relevant.<br />

Kan sikre at hygiejniske forskrifter overholdes.<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Redegør for præoperativ klargøring af operationspatient ud fra gældende VIP.<br />

Beskriv og diskuter operationspatienters generelle<br />

reaktioner/overvejelser/bekymringer i forbindelse med operation.<br />

Begrund og diskuter modtagelsen af en specifik operationspatient ud fra<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

17


pædagogiske og kommunikative overvejelser.<br />

Redegør for identifikation af operationspatienten samt forebyggelse af<br />

forvekslingskirurgi ud fra gældende VIP.<br />

Redegør for det tværfaglige samarbejde omkring modtagelse af<br />

operationspatient.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over egne overvejelser ved modtagelse af operationspatient.<br />

Reflekter over teamets samarbejde omkring modtagelse af patient.<br />

Referencer:<br />

Dåvøy, G m.fl., 2009, Operatjonssykepleie. Gyldendal Akademisk.1. udgave, 2 oplag, s. 32-47, s.<br />

96-123.<br />

Elgaard Sørensen, E, 2011, Bag masker og lukkede døre. ISBN: 978-87-90880-36-1.<br />

Hermansen, M. m. fl, 2007, Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, Alinea, 2.<br />

udgave, 5. oplag, s. 52-95.<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 25-42, s. 235-236.<br />

Sundhedsstyrelsen, 1998, Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod<br />

forvekslinger i sundhedsvæsenet.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2000, Kontrolforanstaltninger ved anvendelsen af servietter, tamponer, duge,<br />

instrumenter mv. i forbindelse med operationer.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Sikkerhed ved invasive og kirurgiske procedurer herunder operation.<br />

DS 2451-5, Krav til perioperativ infektionsprofylakse.<br />

DDKM 2.11.3, Forebyggelse af forvekslingskirurgi.<br />

DDKM 2.11.4, Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre<br />

invasive procedurer.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

18


Kompetencekort nr. 4 Dokumentation og kvalitetssikring<br />

Omfatter: Dokumentation og kvalitetssikring.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan dokumentere udførte<br />

sygeplejehandlinger og patientrelevante observationer i<br />

afdelingens dokumentationssystemer.<br />

Uddannelsesperiode: 1-6 mdr.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning.<br />

Kvantitet: 10 gange dokumentation i afdelingens<br />

dokumentationssystem.<br />

Foretaget 10 søgninger af dokumenter i VIP.<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion<br />

over praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan indhente patient- og operationsrelevante oplysninger i<br />

OPUS/EPJ/patientjournal og ORBIT.<br />

Kan dokumentere i ORBIT og OPUS/EPJ/patientjournal.<br />

Kan medvirke til korrekt identifikation af operationspatient.<br />

Kan anvende VIP og vælge relevant viden fra<br />

vejledninger/instrukser/politikker til brug i praksis.<br />

Kan indberette utilsigtet hændelse.<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv hvor patient- og operationsrelevante oplysninger findes i<br />

ORBIT/OPUS/EPJ/patientjournal.<br />

Beskriv hvor peroperativ sygepleje dokumenteres.<br />

Begrund dokumentationens betydning for den sygeplejerelevante kvalitet.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

19


Beskriv med udgangspunkt i patientsikkerhedsloven principper for sikker<br />

kirurgi, herunder ”De fem trin”.<br />

Redegør for relevante lokale VIP i forhold til dokumentation og<br />

kvalitetssikring.<br />

Redegør for forskel mellem vejledning/instruks/politik.<br />

Beskriv hvad der sker med en utilsigtet hændelse efter indberetning.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over begrebet kvalitetsudvikling.<br />

Reflekter over hvordan peroperativ dokumentation kan bruges til<br />

kvalitetsudvikling.<br />

Reflekter over hvad der kan være medvirkende til at utilsigtede hændelser<br />

rapporteres i afdelingen.<br />

Referencer:<br />

Kjærgaard, J. m.fl.: Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, en lærebog, 2006, Munksgaard<br />

Danmark.<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) Operationssygepleje, 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 55-<br />

69.<br />

Sundhedsloven, Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig<br />

virksomhed. LBK nr. 877 af 4/8 2011.<br />

Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13/7 2010.<br />

Sundhedsstyrelsen 1998, Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod<br />

forvekslinger i sundhedsvæsenet.<br />

Sundhedsstyrelsen 2006, Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: ”De 5 trin”.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2005, Sygeplejefaglig optegnelser.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Identifikation af patienter.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Utilsigtede hændelser (UTH) og nærhændelser, identifikation, rapportering,<br />

sagsbehandling, analyse og læring af.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Sygeplejefaglig vurdering og journalføring.<br />

DDKM 1.3.1: Dokument og datastyríng.<br />

DDKM 2.11.3: Forebyggelse af forvekslingskirurgi.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

20


Kompetencekort nr. 5 Kateteranlæggelse.<br />

Omfatter: Anlæggelse af kateter á demeure på operationspatienter.<br />

Mål: At operationssygeplejersken ud fra aseptisk teknik og med<br />

fokus på eventuelle komplikationer kan anlægge kateter á<br />

demeure på operationspatienter.<br />

Uddannelsesperiode: 1-3 mdr.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning i anlæggelse af<br />

kateter á demeure.<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kvantitet: Anlagt kateter á demeure på 10 operationspatienter.<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan vælge kateterstørrelse og materiale ud fra en individuel vurdering af<br />

operationspatienten.<br />

Kan sikre aseptiske forhold i forberedelsen samt ved anlæggelsen af kateter á<br />

demeure.<br />

Kan anvende afdelingsinstruks ved anlæggelse af kateter a demeure.<br />

Kan handle på eventuelle komplikationer.<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv den anvendte viden om aseptisk teknik i praksis.<br />

Redegør for valg af kateterstørrelse og materiale.<br />

Redegør for viden om eventuelle komplikationer ved anlæggelse af kateter á<br />

demeure.<br />

Redegør for kontrol om korrekt anlæggelse af kateter á demeure.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

21


Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over etiske overvejelser i forbindelse med kateter anlæggelse.<br />

Reflekter over hvilke operationspatienter, der har behov for anlæggelse af<br />

kateter á demeure.<br />

Referencer:<br />

Kolding, A. K og Sebens, S (red.); Operationssygepleje, 2010, Nyt nordisk forlag, s. 190-193.<br />

Walter, S; Uretralkateterisation, videnskab og praksis/kliniske procedurer. Ugeskrift for Læger<br />

2004; 166(43):3822.<br />

Dansk Standard DS2451-7, styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-del 7: Krav til brug af<br />

katetre, der efterlades som urinvejsdrænage. Dansk Standard 2001.<br />

Dansk Standard DS2451-6, styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-del 6: Krav til<br />

infektionsprofylakse ved brug af urininkontinenshjælpemidler til engangsbrug. Dansk Standard,<br />

2001.<br />

DS 2451-6, Krav til urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler (under udarbejdelse).<br />

Lokale instrukser og vejledninger<br />

Klinisk retningslinje for kateter á demeure/permanent kateter (KAD) hos voksne (>18 år) indlagte<br />

eller ambulante patienter i forhold til afvask af meatusområdet før anlæggelse og i<br />

kateteriseringsperioden, katetertype og væsketype i ballonen, upubliceret dd./forventes publiceret 1.<br />

april 2012 www.kliniskeretningslinjer.dk.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

22


Kompetencekort nr. 6 Biologisk materiale.<br />

Omfatter: Håndtering og forsendelse af præparater/prøver.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan håndtere og forsende<br />

præparater under hensyntagen til patientsikkerhed og<br />

arbejdsmiljø.<br />

Uddannelsesperiode: 1-6 måneder.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning i modtagelse og<br />

forsendelse af præparater/prøver.<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kvantitet: 10 forsendelser.<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/ undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan planlægge og sikre korrekt forsendelsesmetode i samråd med kirurg.<br />

Kan på sikker vis emballere og mærke præparater/prøver.<br />

Kan vælge og anvende relevante værnemidler i forbindelse med<br />

præparathåndtering.<br />

Kan anvende relevant rekvireringssystem (patologiweb eller tilsvarende).<br />

Kan håndtere og bortskaffe væv/organisk materiale, der ikke skal sendes til<br />

videre undersøgelse.<br />

Kan modtage telefonisk prøvesvar ved bug af ISBAR (identifikation, situation,<br />

baggrund, analyse og råd).<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv forsendelsesmetoder relevante for afdelingen.<br />

Redegør for hvilke institutioner der modtager hvilke typer af prøver.<br />

Begrund valg af værnemidler.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

23


Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over patientsikkerhedens betydning i forbindelse med<br />

præparatforsendelse og patientens videre forløb.<br />

Referencer:<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) Operationssygepleje, 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 258-<br />

261.<br />

Miljøministeriet, 2005, Bekendtgørelse af listen over farlige stoffer (nr. 923).<br />

Sundhedsstyrelsen, 1998, Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod<br />

forvekslinger i sundhedsvæsenet.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Mærkning af biologisk materiale.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Skriv ned og læs op – sikker mundtlig kommunikation.<br />

www.ssi.dk, affaldshåndtering.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

24


Kompetencekort nr. 7 Lejring og forflytning.<br />

Omfatter: Forebyggelse af lejrings- og forflytningsskader hos<br />

operationspatienten.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan lejre og forflytte<br />

operationspatienten og vurdere den specifikke patients<br />

risiko for lejringsskader,<br />

således at lejringskomplikationer forebygges<br />

Uddannelsesperiode: 3-6 måneder.<br />

Forudsætninger: Instruktion, undervisning og vejledning i<br />

Afdelingens standardlejringer og forflytninger<br />

Lejringskomplikationer<br />

Operationslejet og dets funktioner<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kompetencekort: Planlægning af operationsforløb.<br />

Kvantitet: 10 standardlejringer.<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan observere og identificere lejringsskader eller risikofaktorer derfor.<br />

Kan sikre at operationslejet fungerer efter hensigten.<br />

Kan sikre relevant lejringsudstyr er til stede.<br />

Kan uddrage relevante data fra patient og journal i forhold til lejring, samt<br />

medinddrage operationspatienten i lejringen.<br />

Kan lejre og forflytte patienten efter afdelingens vejledninger i samarbejde<br />

med teamet.<br />

Kan sikre at patienten ikke blottes unødigt.<br />

Kan sikre minimal varmetab af operationspatienten.<br />

Kan udføre lejringscheck inden operationspatienten huddesinficeres og<br />

afdækkes.<br />

Løbende kan checke at lejringen er i orden og altid ved lejringsændringer.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

25


Kan dokumentere lejringsobservationer samt lejringscheck i forhold til<br />

gældende VIP.<br />

I samarbejde med teamet kan sikre operationspatienten en hensigtsmæssig<br />

forflytning og lejring i sengen i forhold til:<br />

det operative indgreb<br />

anæstesien<br />

forbinding/blødning<br />

forebyggelse af lejringskomplikationer<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv principper for lejring og forflytning af operationspatienten.<br />

Begrund og diskuter relevante forholdsregler til forebyggelse af lejring- og<br />

forflytningsskader hos operationspatienten.<br />

Beskriv og diskuter dine sygeplejehandlinger hos operationspatienter, der<br />

kræver særlige lejringshensyn.<br />

Redegør for afdelingens vejledninger og instrukser for lejring og forflytning<br />

samt ansvarsfordeling i forhold til lejring.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over den specifikke operationspatients risiko for lejringsskader.<br />

Reflekter over etiske overvejelser i forhold til lejring af operationspatienten.<br />

Referencer:<br />

Dåvøy, G m.fl., 2009, Operatjonssykepleie. Gyldendal Akademisk.1. udgave, 2 oplag, s. 208-237.<br />

Hindsø, K. og Ebskov, L, 1995, Lejringsbetingede nerveskader og patientforsikring, Ugeskrift for<br />

læger 33/95.<br />

Kehler, Andreas, Anatomi/fysiologi, Nyt Nordisk Forlag.<br />

Rørvik, A. K. og Sebens, S. (red.), 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 147.160.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Produkt og brugsanvisninger for operationslejer og lejringsudstyr.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

26


Kompetencekort nr. 8 Genbehandling af operationsudstyr/instrumenter.<br />

Omfatter: Præparering, forbehandling og sterilisering af<br />

operationsudstyr/instrumenter.<br />

Mål: At operationssygeplejersken forstår principper for<br />

kvalitetskontrol af genbehandlede<br />

operationsudstyr/instrumenter og kan anvende denne viden<br />

i alle dele i genbehandlingsprocessen.<br />

Uddannelsesperiode: 3-6 måneder<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning.<br />

Studiebesøg i genbehandlingsfunktion.<br />

Kvantitet: 10<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan holde operationsinstrumenter synligt rene under operation.<br />

Kan håndtere og adskille brugte operationsinstrumenter.<br />

Kan kontrollere, sortere og klargøre brugte operationsudstyr/instrumenter til<br />

forbehandling.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

27


Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv principper for vedligeholdelse af operationsinstrumenter.<br />

Beskriv principper for rengøring af operationsinstrumenter under indgreb.<br />

Redegør for ultralydsprocessen.<br />

Redegør for desinfektionsprocessen.<br />

Redegør for scop-vaskeprocessen.<br />

Redegør for dekontaminatorprocessen.<br />

Redegør for forskellige pakkemetoder i forhold til afdelingens instrumenttyper.<br />

Redegør for forseglingsapparatets funktion.<br />

Redegør for steriliseringsprocesser og metoder.<br />

Redegør for steriliseringsindikatorer.<br />

Redegør for holdbarhedstider.<br />

Redegør for håndtering af sterilt pakkede operationsinstrumenter.<br />

Redegør for krav til fysiske rammer under transport og opbevaring af sterilt<br />

pakkede operationsinstrumenter.<br />

Redegør for principper bag sporbarhed.<br />

Nævn krav og standarder for genbehandling.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over krav til det enkelte operationsinstrument i forhold til, at det kan<br />

genbehandles optimalt.<br />

Reflekter over konsekvenser ved ukorrekt genbehandling af operationsudstyr.<br />

Referencer:<br />

Hilsberg, P. og Delfs W., Do-Best, E-learningsportal for ansatte på Sterilcentraler.<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 109-143, s. 235-247.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Genbehandling af flergangsudstyr.<br />

DS2451-13, 2010, Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr.<br />

DDKM: 1.5.4: Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr, tekstiler og<br />

inventar.<br />

www.ssi.dk, Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Lokale tekniske manualer.<br />

Lokale logbøger.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

28


Kompetencekort nr. 9 Den usterile operationsassistance.<br />

Omfatter: Den assisterende usterile funktion.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan identificere<br />

operationspatientens behov og ud fra dette planlægge<br />

individuel sygepleje før, under og efter det kirurgiske<br />

indgreb.<br />

At operationssygeplejersken kan tilrettelægge og<br />

gennemføre en individuel, målrettet og professionel usteril<br />

assistance ved kirurgiske indgreb.<br />

Uddannelsesperiode: 3-6 mdr.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning.<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kompetencekort: Planlægning af operationsforløb.<br />

Kompetencekort: Modtagelse af operationspatient.<br />

Kompetencekort: Dokumentation og kvalitetssikring.<br />

Kompetencekort: Kateteranlæggelse.<br />

Kompetencekort: Lejring og forflytning.<br />

Kompetencekort: Biologisk materiale.<br />

Kompetencekort: Genbehandling af<br />

operationsinstrumenter.<br />

Kvantitet: 10<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan planlægge operationsforløbet ved at gennemgå patientrelaterede data og<br />

oplysninger, patientjournal, ORBIT, VIP og evt. anden litteratur.<br />

Kan skabe miljø af tryghed og tillid for patienten.<br />

Kan udvise professionel adfærd.<br />

Kan sikre korrekt identifikation.<br />

Kan sikre patienten er korrekt forberedt til operation.<br />

Kan identificere operationspatientens behov for sygepleje.<br />

Kan medinddrage pårørende i det omfang det er muligt og relevant.<br />

Kan sikre at hygiejniske forskrifter overholdes.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

29


Viden: Tilfredsstillende<br />

Redegør for præoperativ klargøring af operationspatient ud fra gældende VIP.<br />

Beskriv og diskuter operationspatienters generelle<br />

reaktioner/overvejelser/bekymringer i forbindelse med operation.<br />

Begrund og diskuter modtagelsen af en specifik operationspatient ud fra<br />

pædagogiske og kommunikative overvejelser.<br />

Redegør for identifikation af operationspatienten samt forebyggelse af<br />

forvekslingskirurgi ud fra gældende VIP.<br />

Redegør for det tværfaglige samarbejde omkring modtagelse af<br />

operationspatient.<br />

Beskriv farmakologi ved evt. anvendt medicin.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over egne overvejelser ved modtagelse af operationspatient.<br />

Reflekter over teamets samarbejde omkring modtagelse af patient.<br />

Referencer:<br />

Dåvøy, G m.fl., 2009, Operatjonssykepleie. Gyldendal Akademisk.1. udgave, 2 oplag, s. 32-49,<br />

208-237, 239-250.<br />

Edward, P m.fl, Cochrane Database of systematic reviews 2004, Issue 3.<br />

Elgaard Sørensen, E, 2011, Bag masker og lukkede døre. ISBN: 978-87-90880-36-1.<br />

Hermansen, M. m. fl, 2007, Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, Alinea, 2.<br />

udgave, 5. oplag, s. 52-95.<br />

Lipp, A m.fl., 2010, Disposable surgical facemasks for preventing surgical wound infection in clean<br />

surgery, Review.<br />

Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2000, Kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge,<br />

instrumenter mv. i forbindelse med operationer.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2006, Vejledning i forebyggelse af spredning af MRSA.<br />

Sundhedsstyrelsen, 1998, Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod<br />

forvekslinger i sundhedsvæsenet.<br />

Sundhedsstyrelsen 2006, Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: ”De 5 trin”.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Perioperativ infektionsprofylakse-forberedelse af patient og hygiejniske<br />

forholdsregler for personale.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Isolation ved ESBL og andre resistente bakterier.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Håndhygiejne og brug af handsker.<br />

DDKM 2.11.3: Forebyggelse af forvekslingskirurgi.<br />

DDKM 2.11.4, Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre<br />

invasive procedurer.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

30


Kompetencekort nr. 10 Det sterile felt.<br />

Omfatter: Den assisterende sterile funktion.<br />

Mål: At operationssygeplejersken kan vurdere og sikre<br />

patientens sikkerhed før, under og efter det kirurgiske<br />

indgreb.<br />

Uddannelsesperiode: 3-6 mdr.<br />

At operationssygeplejersken kan etablere, bedømme og<br />

justere operationsforløb ud fra de infektionshygiejniske<br />

principper.<br />

At operationssygeplejersken kan planlægge, prioritere og<br />

koordinere handlinger ud fra det specifikke<br />

operationsforløb.<br />

Forudsætninger: Instruktion/undervisning og vejledning.<br />

Kompetencekort: Påklædning og adfærd.<br />

Kompetencekort: Planlægning af operationsforløb.<br />

Kompetencekort: Modtagelse af operationspatient.<br />

Kompetencekort: Dokumentation og kvalitetssikring.<br />

Kompetencekort: Kateteranlæggelse.<br />

Kompetencekort: Lejring og forflytning.<br />

Kompetencekort: Biologisk materiale.<br />

Kompetencekort: Genbehandling af<br />

operationsinstrumenter.<br />

Kompetencekort: Den usterile operationsassistance.<br />

Kvantitet: 10<br />

Læringsmetode: Selvstudie, instruktion/undervisning, vejledning og<br />

refleksion over praksis.<br />

Evalueringsmetode: Struktureret observation og vurdering af refleksion over<br />

praksis.<br />

Færdigheder: Tilfredsstillende<br />

Kan foretage korrekt kirurgisk håndvask.<br />

Kan foretage korrekt huddesinfektion af synlig ren/forurenet hud.<br />

Kan foretage korrekt desinfektion af slimhinder.<br />

Kan foretage korrekt opdækning af instrumentborde under hensyntagen til<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

31


ergonomi og opretholdelse af sterilitet.<br />

Kan foretage korrekt optælling af instrumenter, servietter, tamponer, nåle etc.<br />

Kan foretage korrekt afdækning af patienten.<br />

Kan assistere til operation på en sikker og effektiv måde.<br />

Kan reagere og handle på sterilitetsbrud.<br />

Kan foretage korrekt instrumentvalg i forhold til operationstype.<br />

Kan foretage korrekt håndtering af instrumenter.<br />

Kan foretage korrekt bandagering af operationssår.<br />

Viden: Tilfredsstillende<br />

Beskriv de enkelte trin i den kirurgiske håndvask herunder effekten på dine<br />

hænders hudflora.<br />

Beskriv de enkelte trin i desinfektion af patientens hud herunder effekten på<br />

patientens hud.<br />

Nævn de mest gængse desinfektionsmidler og deres anvendelsesområde.<br />

Beskriv overordnede principper for opdækning af instrumentborde.<br />

Beskriv forskellige instrumenttyper i forhold til anvendelse og håndtering.<br />

Beskriv forskellige suturtyper og deres anvendelsesområder.<br />

Beskriv afdelingens sårplejeprodukter.<br />

Beskriv bandagering i forhold til anvendelse og håndtering.<br />

Beskriv din rolle som sterilt assisterende operationssygeplejerske under det<br />

kirurgiske indgreb.<br />

Beskriv korrigerende handlinger ved sterilitetsbrud.<br />

Beskriv juridisk ansvar i forhold til optælling af instrumenter, servietter,<br />

tamponer, nåle etc.<br />

Kompetencer: Tilfredsstillende<br />

Reflekter over valg af handsker og brug af dobbelthandsker.<br />

Reflekter over valg af optimal steril operationskittel.<br />

Reflekter over samarbejdet mellem operationssygeplejerske og operatør under<br />

det kirurgiske indgreb.<br />

Reflekter over konsekvenser ved sterilitetsbrud.<br />

Reflekter over faktorer der hindrer optimal sårheling.<br />

Referencer:<br />

Bay-Nielsen, M, 1995, Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Statens Serumsinstitut; ISBN 87-<br />

89148-42-8.<br />

Dåvøy, G m.fl., 2009, Operatjonssykepleie. Gyldendal Akademisk.1. udgave, 2 oplag, s.250-268, s.<br />

270-296.<br />

Edward, P m.fl, Cochrane Database of systematic reviews 2004, Issue 3.<br />

Lipp, A m.fl., 2010, Disposable surgical facemasks for preventing surgical wound infection in clean<br />

surgery, Review.<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

32


Rørvik, A. K. & Sebens, S. (red.) Operationssygepleje, 2010, Nyt nordisk forlag, 1 udgave, s. 235-<br />

237.<br />

Tanner, J m.fl, 2004, Double gloving to reduce surgical crossinfection, Cochrane review.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2000, Kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge,<br />

instrumenter mv. i forbindelse med operationer.<br />

Sundhedsstyrelsen, 2006, Vejledning i forebyggelse af spredning af MRSA.<br />

Sundhedsstyrelsen, 1998, Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod<br />

forvekslinger i sundhedsvæsenet.<br />

Sundhedsstyrelsen 2006, Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: ”De 5 trin”.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Perioperativ infektionsprofylakse-forberedelse af patient og hygiejniske<br />

forholdsregler for personale.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Isolation ved ESBL og andre resistente bakterier.<br />

<strong>Region</strong>al vejledning, Håndhygiejne og brug af handsker.<br />

DS 2451-2, Krav til håndhygiejne, Dansk Standard.<br />

DS 2451-5, Krav til perioperativ infektionsprofylakse, Dansk Standard (under udarbejdelse).<br />

DDKM 2.11.3: Forebyggelse af forvekslingskirurgi.<br />

DDKM 2.11.4, Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre<br />

invasive procedurer.<br />

Perioperativ infektionsprofylakse. Modulopbygget e-læringsprogram for regionens<br />

operationssygeplejersker.<br />

Lokale vejledninger og instrukser.<br />

Kompetencekortet vurderes tilfredsstillende gennemført:<br />

__________ ___________________________ _________________________<br />

Dato uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

33


8.0 Bilag:<br />

Deltagere i reviewgruppe:<br />

Anette Levkovitsch, Gentofte Hospital<br />

Annemarie Larsen, Hvidovre Hospital<br />

Birgit Ploug, Hillerød Hospital<br />

Charlotte Olsen, Hvidovre Hospital<br />

Charlotte Walsøe, Rigshospitalet<br />

Christina Als, Rigshospitalet<br />

Dorthe Nielsen, Herlev Hospital<br />

Gunvor Jørgensen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital<br />

Helle Kia Pedersen, Herlev Hospital<br />

Johanne Søborg, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital<br />

Merete Poulsen, Rigshospitalet<br />

Mette Kriegel, Herlev Hospital<br />

Susanne Skovsø Petersen, Hvidovre Hospital<br />

Udarbejdet for <strong>Region</strong> <strong>Hovedstaden</strong> af arbejdsgruppe i samarbejde med reviewgruppe repræsentativ for regionen (se bilag), godkendelse<br />

foretaget i Uddannelsesrådet d. 1. marts 2012, Kompetencekort revideres september 2013.<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!