Kulturpolitik - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Kulturpolitik - Odense Centralbibliotek

Kulturpolitik


| Phonofestival |


Indhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kulturpolitikken i Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kulturområdet i Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kulturpolitikkens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kulturforståelse og kulturelt værdigrundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kulturpolitikkens fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Forudsætninger for kulturpolitikken: Tillid og anerkendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Indsatsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Appendiks: Politikkoncept i Odense Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3


4

Kulturpolitik

Forord

Kultur spiller en stor og vigtig rolle for os alle . Hele vejen gennem

livet møder vi kultur i mange forskellige sammenhænge . Det er derfor

vigtigt, at vi har mulighed for gode kulturelle oplevelser, hvad

enten vi er børn, unge, voksne, eller seniorer .

Kulturlivets forskellige udtryk bruger vi til at spejle os i og til at

udvikle vores syn på verden . Samtidig er kultur også sjov og ballade .

Kultur er kreativitet, kultur er nysgerrighed, og kultur er inspirerende

og underholdende oplevelser . Kultur er på mange måder noget,

der bidrager til at give os alle et godt liv .

Du sidder nu med Odense Kommunes nye kulturpolitik i hænderne .

Kulturpolitikken skal ses i forlængelse af den store kulturstrategi fra

2004, der gav Odenses kulturliv nogle nye scener, som vi er stolte af .

Med kulturpolitikken sætter vi fokus på at fylde kulturelt indhold i

de nye kulturbyggerier .

I politikken fremhæver vi to centrale værdibegreber: tillid og anerkendelse

. Begreberne fortæller, at vi i Odense ikke er bange for at

overdrage ansvar til hinanden . Vi har modet til at definere nogle

rammer og give hinanden frihed til at boltre sig i dem . Begreberne

signalerer også, at vi mener, den kulturelle kvalitet kun kan løftes

gennem samarbejde på kryds og tværs i kulturlivet og mellem kulturliv

og kommune .

I Odense skal det blomstre med kultur, og kulturlivet skal spille en

afgørende rolle for Odenses borgere . Med kulturpolitikken tilføjer vi

endnu et kapitel til Odenses vision “at lege er at leve .”

Anker Boye

Rådmand


| Sanseudstilling på Brandts |


6

Kulturpolitik

Kulturpolitikken i Odense

Kulturpolitikken er en udvalgspolitik . Det betyder, at den er et

arbejdsredskab for By- og Kulturudvalgets politiske prioriteringer og

styring samt By- og Kulturforvaltningens arbejde med politikken .

Med kulturpolitikken synliggør vi, at Odense er og skal være en

ambitiøs kulturbærende by i Danmark, der har mod til at være sin

egen . I kulturpolitikken opstiller vi fokuspunkter for kulturområdet

og beskriver, hvordan byens kulturliv møder kommunen, og vi

præsenterer indsatsområder for at opnå ambitionen .

Sammen med Vision Odense bidrager kulturpolitikken til at styrke

mulighederne for det gode liv i Odense og derigennem stoltheden

og glæden ved Odense .

| Maja, violinist |


| Gadeteater på Flakhaven |


8

Kulturpolitik

Kulturområdet i Odense

Kulturområdet i Odense spænder vidt . Kulturpolitikkens

område dækker lige fra markante, kulturbærende

institutioner over byens organiserede

kulturliv, begivenheder og festivaler til byens

kulturelle iværksættere .

Administrativt er kulturområdet i Odense en del

af By- og Kulturforvaltningen, og politisk har kulturområdet

hjemme under By- og Kulturudvalget .

Kulturpolitikken er sidestillet med øvrige politiske

udvalgsområder, som også har berøring med

byens forskelligartede kulturliv . Det drejer sig

bl .a . om det børne- og ungdomskulturelle område,

den foreningsbaserede amatørkultur, de store

events, folkeoplysningsområdet, og det idrætspolitiske

område mfl .

Odense

Centralbibliotek

Odense

Symfoniorkester

Byråd

By- og Kulturudvalget

By- og Kulturforvaltningen

Kultur

Kulturmaskinen

| Figuren viser, hvordan kulturområdet er organiseret i

en kulturafdeling som en del af By- og Kulturforvaltningen.

|

Odense Bys

Museer

Børnekulturhuset Fyrtøjet

Center for Kunst og Videnskab

Danmarks Mediemuseum

Den Fynske Opera

Det Fynske Kunstakademi

Fyns Grafiske Værksted

Gæsteatelier Hollufgård

Kunsthallen Brandts

Museet for Fotokunst

Odense Filmværksted

Odense Internationale Musikteater

Posten & Dexter

Teater Momentum

Teatret Skægspire

Tidens Samling

TipToe BigBand

Vollsmose Kulturhus

Øvrige

kulturinstitutioner


| Sommerballet foran Odense Slot |


10

Kulturpolitik

| Figuren illustrerer, at politikken

tager udgangspunkt i

By- og Kulturudvalgets kulturelle

værdigrundlag og fire

fokusområder, der udgør udvalgets

overordnede politiske

mål. Til opfyldelse af de politiske

mål beskriver politikken

centrale forudsætninger, som

skal danne udgangspunkt

for samarbejde på kulturområdet

og derigennem indfri

fire indsatsområder. Rammen

for Kulturpolitikken er

Vision Odense.

|

Kulturpolitikkens opbygning

Vision Odense

Kulturpolitik

Værdigrundlag

Side 12

Kulturelt

værdigrundlag

Kulturpolitikkens

fokus

Side 13

Odense er en

kulturbærende by

Kultur med

udgangspunkt i

Odense

Kultur for alle

Odenses borgere

Mod til kvalitet

bringer Odenses

kulturliv ud i

verden

Forudsætninger

for politikken

Side 14

Tillid &

Anderkendelse

Indsatsområder

Side 16

Den nemme

adgang

Byen som

scene og rum

Kulturelle

dynamoer

Prioritering på

baggrund af

faglighed


| Udstilling på Møntergården |


12

Kulturpolitik

Kulturforståelse og

kulturelt værdigrundlag

Kultur bidrager med nogle grundlæggende værdier for vores liv

og vores by . Vi mener, at kulturlivet er basis for meningsdannelse

gennem vores opvækst og voksenliv . Fundamentet for det gode liv

er derfor i stor grad forankret i kultur - både som en forståelse af os

selv og af hinanden .

Kultur gør os i stand til at orientere os imod fortiden og vores fælles

kulturarv . Samtidig giver den os mulighed for identitet, og den giver

os drømme for fremtiden . Kultur er således med til at forme os som

mennesker og give os en demokratisk og social orientering . Kultur

må gerne provokere, fordi kultur derved skærper vores nysgerrighed,

udfordrer os og udvider vores verdenssyn .

Vi vil en kultur, der:

• beriger livet og skaber livskvalitet, viden, dannelse og stærke

identiteter .

• skaber sammenhængskraft i byens sociale fællesskaber og giver

en fælles oplevelse af Odense som en legende og kreativ by .

• engagerer og skaber aktivitet .

• underholder og giver byens borgere store oplevelser .

| Odense Centralbibliotek |


| Carl Nielsen og H.C. Andersen |

Odenses kulturliv løfter kulturarven

med stolthed. Vi lader os inspirere af

den. Ved at lege med den og udfordre

fortidens kulturskabere giver vi arven

nyt liv og gør den til et aktiv for nutidens

kultur.

| Carl, violinist og komponist |

Kulturpolitikkens fokus

Kulturpolitikken bygger på byens og kulturlivets styrker, der kan

skabe glæde og livskvalitet for borgerne .

Odense er en kulturbærende by. Odense spiller en aktiv rolle i

det samlede nationale kulturliv . Kulturlivet i Odense er kendetegnet

ved en bredde af genrer og en dybde, der indeholder amatører,

vækstlag og professionelle . Odenses store kulturbærende

institutioner er et aktiv for hele landet og indgår i internationale

netværk .

• Kultur med udgangspunkt i Odense. Odense er en by, der er stolt

af sit kulturliv og sin kulturarv . Odenses kulturliv har mange

særkender – både traditionsbundne og helt nye initiativer . Livskvalitet

og glæden ved Odense er i fokus, og udgangspunktet er,

at Odense kan og vil noget med kulturlivet .

• Kultur for alle Odenses borgere. Kultur har til formål at være en

ressource, der skaber spændende og engagerende oplevelser for

odenseanerne . Kulturlivet i Odense er ”public service”, der understøtter

dannelse, kvalitetskultur og kvalitetsoplevelser - også hvor

der ikke findes et bæredygtigt marked .

• Mod til kvalitet bringer Odenses kulturliv ud i verden. Kvaliteten

i Odenses kulturliv sikrer synlighed i det nationale og internationale

kulturelle landskab . Denne kvalitet opnås, fordi Odense

Kommune har modet til at vælge - også når det gælder prioriteringer

af kultur, der ikke fra starten er en sikker vinder . Derfor tør

vi også prioritere ny og ung kultur med kvalitet .

13


14

Kulturpolitik

Forudsætninger for

Kulturpolitikken:

Tillid og anerkendelse

Samarbejdet mellem kulturlivet, politikerne og forvaltningen er

baseret på tillid og anerkendelse . Disse nøgleord er forudsætninger

for, at kulturlivet blomstrer . Tillid og anerkendelse fungerer som et

fundament, der er gensidigt og har blik for, at alle dele spiller sammen

i det store hele og gør Odense til en kulturbærende by .

• By- og Kulturudvalget har ansvar for at tildele bevillinger og

foretage prioriteringer for kulturlivet . Udvalgets prioriteringer

foretages med henblik på at skabe et blomstrende kulturliv i

Odense . Med det udgangspunkt skal der være gennemsigtighed i

baggrunden for prioriteringerne .

• Kulturlivet er den aktive udførende kraft, hvor kulturaktørerne

brænder for felt og faglighed . Kulturinstitutionerne og kulturarrangørerne

arbejder for at skabe det bedste kulturliv i Odense .

Derfor arbejder kulturpolitikken med et udvidet armslængdeprincip

og flerårige aftaler med centrale institutioner og arrangører

.

• Forvaltningen har en aktiv rolle i at understøtte kulturlivets

udførende kræfter og at skabe gennemsigtighed i de politiske

prioriteringer . Forvaltningen understøtter de praktiske rammer

for politiske beslutninger og yder praktisk assistance til kulturlivets

aktiviteter . Bl .a . derfor er forvaltningen engageret i at udvikle

rammer for kulturlivet og dets formidling .

| Sanseudstilling på Brandts |


Armslængdeprincippet i Odense

Med vores kulturelle og kunstneriske armslængdeprincip defineres

en faglig respektbaseret distance mellem politiske rammebevillinger

og kulturlivets konkrete anvendelse af bevillinger . Armslængden

sikrer, at udøvende kulturinstitutioner og arrangører har det

kunstneriske råderum i indholdet af kulturen . Det er kulturlivets

faglige vurderinger, der ligger til grund for de kunstneriske valg .

Den kulturelle og kunstneriske frihed går hånd i hånd med daglig

ledelse, hvor kulturinstitutionernes ledere og bestyrelser har ansvaret

for at skabe, drive og udvikle de kulturelle institutioner .

Samarbejde lokalt, regionalt og nationalt

I Odense lægger vi stor vægt på samarbejde mellem kommune og

kulturliv . Vi indgår aktivt i det nationale og regionale kultursamarbejde,

hvor vi deltager engageret i at løfte kulturen ved bl .a . at

indgå frivillige kulturaftaler med Kulturministeriet .

Vi lægger vægt på, at lokale kulturinstitutioner udfordrer sig selv

og hinanden via deres indbyrdes samarbejde . Et samarbejde, hvor

eksisterende kulturinitiativer også bidrager til at løfte nye initiativer

frem . Vi mener, at vi via samarbejde og fælles indsats skaber et

endnu bedre og stærkere kulturliv .

15


16

Kulturpolitik

Indsatsområder

Her beskriver vi de indsatsområder, der skal udvikle et dynamisk og

levende kulturliv i Odense .

Den nemme adgang

• I Odense er der nem adgang til kultur . Tilgængeligheden er høj

for børn, unge, voksne og seniorer . Odense Kommune arbejder aktivt

for at gøre tilgængeligheden og brugen af kulturlivet lettere

for alle ved at styrke informationsindsatsen samt ved at skabe

gode rammer for, at kultur kan møde borgerne, hvor de er .

• Kulturen har også nem adgang i Odense . Der er direkte veje ind i

By- og Kulturforvaltningen for kulturiværksætterne, og der ydes

aktiv og opsøgende assistance til dem, der skaber kultur .

Byen som scene og rum

• Det er en kulturel oplevelse at bo i og besøge Odense . Byen er

vores scene – en helhed, der består af mange attraktive platforme

for kultur og nye kulturelle samarbejder . Odenses kulturliv er

synligt i byrummet og det er her, kulturlivet møder byens mange

borgere . Og omvendt møder borgerne et engagerende kulturliv .

• Kultur er en integreret del af byens udvikling . Vi arbejder aktivt

på at give byen en kulturel puls i byens parker, byrum og bygninger,

der danner midlertidige platforme for kulturel udfoldelse .

I Odense benytter vi aktivt kultur som et positivt bidragende

element, når byrum etableres og moderniseres .

Odense har et kulturliv med et naturligt centrum i Odenses

bymidte . Men vi har samtidig respekt for de kulturelle kvaliteter i

alle dele af kommunen, hvor borgerne bor og færdes .

Kulturelle dynamoer

Odenses kulturliv bæres frem af kulturelle dynamoer . Disse dynamoer

kan være enkeltpersoner, kunstfaglige miljøer eller kulturelle

institutioner . Odense Kommune har øje for, at et kulturelt

drive forstærkes ved at styrke samlede miljøer . Miljøerne skal

udvikle byens lokale talenter og knytte dem til Odense – også når

de for en stund indtager den nationale og internationale scene .

• De kulturelle institutioner tager udgangspunkt i byen og har

et udsyn, der rækker ud i Danmark og verden . Vores bærende

kulturinstitutioner deltager aktivt i større kulturprojekter i

samarbejde med hinanden, med nationale aktører og andre

institutioner i og uden for Odense . Samarbejde udfordrer, styrker

nysgerrighed og skaber dynamik .

• Talentudvikling af kulturarrangører er et område, hvor Odense

arbejder aktivt for at professionalisere de engagerede kulturiværksættere

.


Prioritering på baggrund af faglighed

• Kulturlivet i Odense er kendetegnet ved et stort engagement og

en høj faglighed . Den kunstneriske og kulturelle faglighed indgår

i den politiske vægtning af, hvilke kulturaktiviteter og -institutioner

der prioriteres .

• By- og Kulturudvalget bedømmer og evaluerer kulturlivets institutioner

ud fra præmisser, der har øje for de konkrete rammebetingelser

for den enkelte kunstart og kulturinstitution . Dette blik

skabes ved, at forvaltningen indgår i en aktiv og positiv dialog

med hver enkel institution om succeskriterier og mål .

Kultur i Odense har gode rammer

Kulturstrategien i Odense Kommune, som blev vedtaget i 2004, har skabt

gode fysiske rammer for vores kulturliv . Disse rammer skal transformeres til

kulturelle rum og scener, der kan understøtte kulturpolitikken . Med udgangspunkt

i de gode fysiske rammer er tiden nu moden til at fokusere på de

kulturelle aktiviteter, som rammerne giver mulighed for at realisere .

Kulturpolitikkens indsatsområder er derfor retningslinjer for, hvordan vi

udfylder rammerne ved at inddrage vores kulturinstitutioner . Målet med

inddragelsen er også at skabe en udvikling hos vores kulturaktører på alle

niveauer, og at få dem til at udvikle sig sammen med de nye rum og rammer .

| Udstilling på Brandts |

17


18

Kulturpolitik

Appendiks: Politikkoncept i Odense Kommune

Visionen for Odense udstikker den langsigtede retning for, hvor vi

gerne vil have, at Odense Kommune bevæger sig hen . For at skabe

handling bag ordene omsættes visionen til politikker, der udtrykker,

hvad vi skal lægge vægt på for at indfri byens vision .

I Odense Kommune har vi et politikkoncept, som består af fire

niveauer . Politikkonceptet kan illustreres med en trekant, hvor den

overordnede vision for Odense Kommune befinder sig øverst . Under

visionen finder vi kommunens to politikniveauer og nederst et

strateginiveau .

Vision

Odense

Tværgående

politikker

Udvalgspolitikker

Byråd

Byråd

Udvalg

Administration


En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område,

der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående

politiske signaler om en bestemt overordnet retning .

En udvalgspolitik forholder sig specifikt til de målgrupper eller det

opgavesæt, en enkelt forvaltning beskæftiger sig med, og fungerer

som en paraply for hele eller dele af de enkelte forvaltningers ansvarsområder

.

Under de tværgående politikker og udvalgspolitikerne er der mulighed

for at udarbejde strategier efter behov . Strategiernes funktion er

at ”oversætte” eller operationalisere visionen, de tværgående politikker,

eller udvalgspolitikkerne på et snævert område .

Visionen for Odense, de tværgående politikker og udvalgspolitikkerne

vedtages i byrådet . De tværgående politikker har ejerskab i

byrådet, som aktivt medvirker til deres udarbejdelse . Udvalgspolitikker

har ejerskab i de enkelte politiske fagudvalg, og de udarbejdes

af de berørte forvaltninger med inddragelse af udvalgene . Strategierne

udarbejdes af de enkelte forvaltninger og forelægges relevante

udvalg til orientering .

Kulturpolitikken bidrager til indfrielse af Vision Odense og de tværgående

politikker .

Kulturpolitikken er en udvalgspolitik under By- og Kulturudvalget og

indeholder derfor ikke elementer fra andre udvalgspolitiske områder,

som er i berøring med byens forskelligartede kulturliv . Det drejer sig bl .a .

om det børne- og ungdomskulturelle område, den inddragende foreningsbaserede

amatørkultur, de store events, folkeoplysningsområdet, og det

idrætspolitiske område mfl .

I de kommende år følges kulturpolitikken løbende op af strategier og

konkrete handlinger, som fremmer den ønskede kulturpolitiske retning

og udvikling .

| Loungestemning i Kongens Have |

19


Odense Kommune | August 2009

Oplag : 2000 stk.

Foto: Peer Elmelund-Præstekær

Mette Krull, Skovdal & Skovdal

Torben Eskerod mfl.

Layout: KreativGrafisk ApS

Tryk : HTOdense

www.odense.dk/kulturpolitik

More magazines by this user
Similar magazines