Danish Salmon - Erhverv Hjørring

erhvervhjoerring.dk

Danish Salmon - Erhverv Hjørring

NYHEDSBREV NR. 4, 27. FEBRUAR 2012

Indhold:

(Klik på teksten og gå direkte til artiklen).

Projekt til 100 mio. kr. i Hirtshals side 2

Forureningsfri akvakultur side 3

Kæmpemarked for opdrættet fisk side 4

EU-information side 5

Formanden mener

Henrik Willadsen,

formand for

Erhverv Hjørring

Det er med ublandet glæde, at vi kan konstatere,

at et storstilet akvakultur-projekt nu

ser ud til at blive til virkelighed i Hirtshals.

100 mio. kr. skal investeres i anlægget, der

forventes at stå færdigt allerede i år, og som

ved udgangen af 2013 kan levere de første

laks til slagtning.

Ethvert erhvervs-initiativ i den størrelsesorden

er selvsagt velkomment her i Hjørring

Kommune.

Det skaber arbejdspladser – ikke blot på

selve anlægget, men også i de virksomheder,

der skal bygge og senere servicere virksomheden.

Danish Salmon er specielt velkommen, fordi

det er en type virksomhed, som efterlyses

overalt i dansk erhvervsliv i disse år. Den udnytter

nemlig på en innovativ måde ny og

avanceret viden.

Der er således ikke alene tale om en værdifuld

produktion, men også om en teknologi,

som i sig selv kan blive en salgbar vare.

Tilmed er det grøn teknologi i en branche,

der i årevis har kæmpet med forureningsproblemer.

Perspektiverne i ikke-forurenende akvakultur

er store.

1

Det globale marked for fisk som fødevare er

stadigt voksende, men der er ikke udsigt til,

at efterspørgslen kan imødekommes gennem

øget fiskeri i havene.

Derfor vokser akvakultur-produktionen på

verdensplan støt.

Men det samme gør problemer med miljø

og sygdomme også i den traditionelle akvakultur.

Anlæg som det, der nu kommer i Hirtshals,

kan være løsningen.

Derfor er Danish Salmon-projektet utrolig

spændende.


NYHEDSBREV NR. 4 2012

Hirtshals-projekt til 100 mio. kr.

er en akvakultur-verdensnyhed

Danish Salmon-anlæg vil stå færdigt i år og levere den første laks til julen 2013

Til jul næste år er den første laks klar til at

blive sendt ud på verdensmarkedet fra

Danish Salmons akvakultur-anlæg i Hirtshals.

Hvor der i dag er bar mark sydøst for

Nordsøen-komplekset, vil der i løbet af de

kommende måneder rejse sig en 10.000

kvadratmeter stor bygning, som skal rumme

intet mindre end en verdensnyhed inden

for akvakultur. Nemlig et fuldt integreret

produktionsanlæg, der er så godt som forureningsfrit.

Bag projektet står Danish Salmon A/S, der

har Søren Frandsen som direktør. Formand

for bestyrelsen er Ole Hattlebak fra O. H.

Fiskeeksport i Hirtshals.

Alle tilladelser til virksomheden er på plads.

Byggeriet er sendt i udbud som totalenterprise

til et antal entreprenører. Fristen for at

afgive tilbud udløber i næste uge. Umiddelbart

herefter kan byggeriet sættes i gang.

Byggepladsen er allerede ved at blive gjort

klar.

Produktionen af 2000 ton laks årligt skal

foregå i en bygning på 100 gange 100

meter. Bygningen vil rumme et stort antal

tanke, som passer til de forskellige stadier af

laksens udvikling fra æg over larve til smolt

og slagteklar laks.

Danish Salmon A/S har tidligere under

navnet Læsø Laks søgt at virkeliggøre et

lignende projekt på Læsø, men stødte ind

i tidkrævende problemer med at få de nødvendige

tilladelser, så Hirtshals blev valgt i

stedet.

På basis af en VVM-screening, der fastslog,

at produktionen med stor afstand overholder

alle miljø-regler, har virksomheden fået

grønt lys fra Hjørring Kommune til at gå i

gang. Der har kun været enkelte indsigelser,

som vedrører detaljer, og som ikke har opsættende

virkning.

Projektet er støttet med 24 mio. kr. fra Fødevareministeriet

og EU. Den øvrige finansiering

er skaffet via investorer fra lokalområdet

samt Spar Nord og Sparekassen

Vendsyssel.

Af den samlede projektramme på 100 mio.

kr. går cirka 75 pct. til investering i bygninger

og maskineri. Resten er driftskapital, der

er nødvendig, fordi der er omkostninger fra

dag 1, mens der først kommer indtægter,

når de første laks er slagteklare efter 13-14

måneder.

2

Tilbage til forsiden

På kortet ses placeringen af det kommend akvakultur-anlæg

Danish Salmon vil give direkte beskæftigelse

til en halv snes personer, men der vil desuden

blive tale om afledede arbejdspladser

i de virksomheder, som skal servicere

Danish Salmon.

Umiddelbart er det målet med Danish

Salmon at få virksomheden i gang med at

producere. Direktør Søren Frandsen ser

dog også muligheder for, at den viden, der

ligger bag grøn integreret akvakultur, kan

blive en salgbar vare.


NYHEDSBREV NR. 4 2012

- Vi rydder op efter vore husdyr

Det kommende akvakultur-anlæg i Hirtshals lever op til den nationale strategi

Hvis filosofien bag Danish Salmons kommende

akvakultur-anlæg i Hirtshals skal

beskrives meget kort, kan det gøres med

direktør Søren Frandsens ord:

”Vi rydder op efter vore husdyr!”

At beskrive laks som husdyr er umiddelbart

overraskende. Men i princippet er der ingen

forskel på at opdrætte traditionelle

husdyr som kyllinger eller svin og at opdrætte

laks.

Ét har alle former for husdyropdræt til fælles:

De sviner vores miljø til, med mindre

der ryddes op efter dem. I den henseende

er laks faktisk nemmere at have med at gøre

end de traditionelle husdyr.

Sådan har det ellers ikke forekommet. Traditionel

akvakultur i Danmark er dambrug,

og det område har en lang og problematisk

historie med forurening og stadigt strengere

miljøkrav bag sig.

I udlandet med Norge og Chile som de

mest fremtrædende eksempler foregår opdræt

af laks i bure i havet med meget ringe

mulighed for at kontrollere påvirkningerne

af miljøet.

Hirtshals-projektet er helt anderledes. Det

bygges som et FREA-anlæg, hvor FREA står

for ”Fully REcirculated Aquaculture ”. Denne

type anlæg er en del af Danmarks nationale

strategi for akvakultur fra 2007. Anlægget i

Hirtshals bliver det første af sin art. Ikke blot

3

Tilbage til forsiden

FREA-anlæg planlægges ikke kun i Danmark.

På billedet ses et israelsk projekt.

i Danmark, men på verdensplan.

FREA-princippet består i gennem avanceret

teknologi og driftsledelse at sikre, at

vandet i anlægget i stort set fuldtomfang

kan genanvendes i kraft af løbende rensning.

Det sker dels internt i anlægget, dels

gennem nedsivning i et udendørs sandfilter

og efterfølgende tilbagepumpning.

Anlægget er opført indendørs for at give

optimale betingelser for at styre forhold

som temperatur og lys, der er af afgørende

betydning for laksenes trivsel. Desuden giver

det beskyttelse mod sygdomme, som

er et stort problem i de åbne akvakulturer.


NYHEDSBREV NR. 4 2012

Enormt marked for akvakultur-fisk

Produktionen af opdrættet fisk er snart lige så stor som fangsten af fisk i havet

Når Danish Salmon i Hirtshals om knap to år

sender sin første opdrættede laks til slagtning,

venter der et enormt og stadigt voksende

marked på at aftage den.

Ifølge FAO, FN’s organisation for fødevarer

og landbrug, vil produktionen af fisk i akvakultur

på verdensplan i løbet af få år være

næsten lige så stor som fangsten af vilde fisk

i havene.

FAO venter, at havfiskeriet på grund af overfiskeri

af bestandene vil falde fra 95 mio. ton

i 2007 til 90 mio. ton i 2030. Til gengæld vil

produktionen af fisk fra akvakultur stige fra

45 til 85 mio. ton i samme periode.

I Danmark er opdræt af regnbueørred helt

dominerende på akvakultur-området. De

danske dambrug producerer årligt omkring

40.000 ton til en samlet værdi af 900 mio. kr.

På internationalt plan er markedet for ørrederne

imidlertid lille i forhold til markedet

for laks (i fagsproget kaldet Atlantic Salmon).

I 2009 blev der solgt cirka 200.000

ton ørred, men næsten 1.400.000 ton laks.

I vores naboland, Norge, har akvakultur

siden 1980’erne udviklet sig til et betydningsfuldt

erhverv. I 2010 blev der produceret

cirka 1 mio. ton fisk. Langt hovedparten

var laks. Erhvervet eksporterede for

30.7 mia. kr.

Til sammenligning var den samlede danske

landbrugseksport sidste år på 72 mia. kr.

I forhold til lakseproducenterne i de store

akvakulturlande som Norge og Chile vil

Danish Salmon have den fordel, at produktet

har en stærk og dokumenterbar miljøprofil.

Det er en kvalitet, som efterspørges i

stigende grad på eksportmarkederne.

Desuden kan Danish Salmon garantere en

ensartet produktion i kvalitet og mængde

gennem hele året, fordi det lukkede produktionsmiljø

er uafhængigt af vejr og årstider

i modsætning til havbrugene.

Danish Salmon skal alene producere laksene.

Slagtning, forarbejdning og pakning skal

foregå hos O. H. Fiskeeksport i Hirtshals, og

afsætningen foregår via O. H. Fiskeeksport

og Nordic Seafood.

4

Tilbage til forsiden

Forholdet mellem fiskeri i havet og akvakultur på verdensplan.

Udviklingen i mængde og værdi af den norske produktion af laks

Verdensmarkedspriserne på laks er meget

svingende. Med den aktuelle pris vil den årlige

produktion fra Danish Salmon på 2.000

ton have en markedsværdi på cirka 70 mio. kr.


NYHEDSBREV NR. 4 2012

Maritim konference i Göteborg

Göteborg afholder den 21.-22. maj i samarbejde med EU en to dages konference om

maritim bæredygtig udvikling under navnet ”Sustainable growth from the oceans, seas

and the coasts” med bl.a. deltagelse af erhvervsminister Ole Sohn. Konferencen er for

den maritime sektor i maritime regioner i EU.

Nordjyske virksomheder med beskæftigelse inden for havne, fiskeri, bølge- og vandenergi,

spatial planning etc. har mulighed for at deltage i workshops om fremtidige udviklinger

inden for områderne, styrke og udvide deres netværk med andre stakeholders

fra europæiske regioner samt lære af best-practices inden for maritim udvikling.

For registrering og programoversigten følg venligst følgende link:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.htm

Tilskud til forskning og innovation

At være konkurrencedygtig på internationalt

plan, ja endda bare på nationalt og regionalt

plan, kan være svært for små og mellemstore

virksomheder. At være selvsamme

i finansielle krisetider er selvsagt en endnu

større udfordring.

Men hvis man formår at lede de rigtige steder,

er der finansiel hjælp at hente til at få

sine ideer søsat. EU har som målsætning at

skabe vækst i de små og mellemstore virksomheder,

da man længe har anerkendt

vigtigheden i udviklingen af disse virksomheder.

Et af disse områder er netop SMV’er med

fokus på forskning og innovation. Det er

netop blevet anerkendt, at Danmark er

med i top 4, når det gælder iværksætteri

og finansiering af iværksættere. Men der er

ingen grund til at stoppe her.

FP7 forskningsprogrammet har tildelt en

undersektion COOPERATION til større

fremme af SMV’ers vilkår. Fra 2011 til 2012

skete en stigning på 14.4 - 15, 9 pct., men

Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil for eftertiden i hvert nummer informere om EU-forhold af interesse for

virksomhederne. Baggrunden er, at der i EU-regi er utrolig mange tilbud og muligheder, som virksomhederne

kan have gavn af at udnytte. For at få udbytte af de mange muligheder, anbefales det, at virksomhederne

indledningsvis tager kontakt til enten Hjørring ErhvervsCenter eller NordDanmarks EU-kontor.

der er stadig mangel på virksomheder, som

melder sig under fanerne.

Interesserede virksomheder kan søge inden

for to områder:

1) som outsourcende virksomhed, hvor

man outsourcer forskningsdelen i projektet

til universiteter, forskningscentre eller

større virksomheder. Til forskel fra andre

programmer, er varigheden relativ kort, da

5

Tilbage til forsiden

projekterne har en maksimumlængde på to

år.

2) som outsourcende smv-organisation eller

smv’er som outsourcer til de deltagende

forskningspartnere. Til forskel fra ansøgning

nr.1, skal projekterne ikke have en bestemt

længde.

Der tildeles fondsmuligheder inden for

nordjyske interesseområder som fiskeri,

transport, miljø og energi.

Som ved andre EU-projekter er det ligeledes

reglen, at projektet skal indeholde partnere

fra minimum 3 medlemslande.

For yderligere oplysninger om projektdeltagelse

er interesserede velkomne til at

kontakte Hjørring ErhvervsCenter på telefon

9623 2600 eller tage kontakt til Norddanmarks

EU-kontor i Aalborg på telefon

9931 1530,

Ansøgningsfristerne er i udgangspunktet løbende

fra efteråret til foråret efter opslag i

den foregående juli måned.

More magazines by this user
Similar magazines