Vindmøller med til at sikre lav elpris

emd.dk

Vindmøller med til at sikre lav elpris

Kvartalsskriftet

ENERGI- OG MILJØDATA

Udgives af den selvejende institution

ENERGI- OG MILJØDATA (EMD)

Niels Jernesvej 10

DK-9220 Aalborg Ø

tlf: +45 9635 4444

fax: +45 9635 4446

e-mail: emd@emd.dk

http://www.emd.dk

Oplag:

Ca. 400 eksemplarer

Pris:

Årsabonnement : 300 kr + moms.

Medlemmer af EMD får bladet gratis.

Redaktion:

Per Nielsen, Ansvarshavende redaktør

Anders N. Andersen

Kirsten Kjær Andersen

Grafisk tilrettelæggelse og lay-out:

Ivan Jacobsen og Susan W. Baastrup

Den selvejende institution

ENERGI- OG MILJØDATA (EMD)

er en medlemsforening, hvor medlemmer

kan få adgang til at benytte EMD’s energi-

og miljørelevante EDB-beregningsprogrammer,

deltage i EMD’s kurser eller få

udført klientopgaver i relation til foreningens

arbejdsområder.

EMD’s bestyrelse består af 8 medlemmer

udpeget af hhv.:

- Vindmølleindustrien

- Dansk Biomasseforening

- Videncentrene, der er medlem af EMD

- Foreningen af Rådg. Ingeniører (FRI)

- Danmarks Vindmølleforening og OVE

- Forsyningsvirksomhederne, der er med

lem af EMD

- Branceforeningen for Decentral Kraft

varme

- Et medlem med tilknytning til bevilli

gende myndig heder på energiområ

det udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bladets indhold kan frit citeres med angivelse

af kilde, dog må vejrdataoplysninger

fra DMI ikke publiseres uden forudgående

aftale.

ISSN 0905-7919

Tryk: Hobro Offset og Bogtryk

Indbydelse til:

Årsmøde/generalforsamling 2003

torsdag d. 20. marts 2002 ved Energi- og Miljødata, NOVI, Aalborg.

NB: Ny dato for Årsmøde i forhold til annonce i kalender!

Program for dagen:

9.00 Brugergruppemøder *) Indledes med en kop kaffe

10.00 Generalforsamling

Dagsorden:

- Valg af dirigent og referent

- Årsberetning og regnskab fremlægges til godkendelse

- Planer og budgetter for indeværende år fremlægges til godkendelse

- Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

- Valg af revision

Energi- og Miljødata’s bestyrelse fremsætter følgende forslag til

beslutning:

At give EMD’s bestyrelse mandat til at stifte et EMD A/S, ejet af

foreningen Energi- og Miljødata, som skal varetage forretningsmæssige

opgaver for foreningen.

Baggrunden er længere tids debat om fordele og ulemper ved at være

en forening, der driver en forretning af det nuværende omfang, eller om

man vil være bedre gearet til at klare sig fremover gennem oprettelse af

et A/S, der så skal varetage de kommercielle aktiviteter. Detaljerede

undersøgelser er i gang, og falder disse ud til fordel for oprettelse af et

A/S, vil bestyrelsen gerne have generalforsamlingens mandat til at

videre med muligheden, som bl.a. vil kræve justering af vedtægterne.

12.00 Frokost (forventes at være afslutning på generalforsamling)

*) Brugergruppemøder afholdes indenfor begge vore

fagområder;

A) Vindkraft

B) Energisystemer

På brugergruppemøderne kan brugere ud over at få fortalt

om/demonstreret seneste ideer/udviklinger valgfrit tage relevante emner

op - send gerne ønsker til emner forud.

Husk tilmelding senest fredag d. 14 MARTS MED ANGIVELSE

AF OM DU DELTAGER I FROKOST.

More magazines by this user
Similar magazines