22.07.2013 Views

Plan, by og Proces - ACE Denmark

Plan, by og Proces - ACE Denmark

Plan, by og Proces - ACE Denmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Roskilde Universitet<br />

Rektor Ib Poulsen<br />

Sendt pr. e-mail:<br />

rektor@ruc.dk<br />

ruc@ruc.dk<br />

Akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af nyt kombinationsfag i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces<br />

Kombinationsfaget i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces (herefter kombinationsfaget) godkendes<br />

hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder §§<br />

14, 25, 26, 28, 42 <strong>og</strong> 50.<br />

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 7. november 2008 behandlet Roskilde<br />

Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af<br />

det ansøgte kombinationsfag. Efter henvendelse fra universitetet har <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong><br />

genåbnet sagen <strong>og</strong> behandlet spørgsmålet om kombinationsfagets tilknytning<br />

til hovedområder. Efter drøftelse i Akkrediteringsrådet på baggrund af en<br />

fornyet behandling af sagens faglige aspekter i <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>, er det besluttet at<br />

imødekomme universitetets indstilling.<br />

Kobinationsfagets formål<br />

”Faget <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> har til formål at uddanne kandidater samt bachelorer, der<br />

kan varetage analyse- <strong>og</strong> planopgaver for kommuner, regioner, statslige <strong>og</strong> andre<br />

offentlige myndigheder, <strong>by</strong>udviklingsselskaber, <strong>by</strong>fornyelsessekretariater, boligselskaber,<br />

private rådgivere, sociale entreprenører samt forskningsinstitutioner. Faget<br />

<strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> beskæftiger sig med samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> designvidenskabelige<br />

planlægningsteorier <strong>og</strong> planlægningsparadigmer, <strong>og</strong> hvordan disse omsættes<br />

til analyser <strong>og</strong> design af planer <strong>og</strong> processer inden for følgende planfelter:<br />

- Byplanlægning, regionsplanlægning <strong>og</strong> mobilitetsplanlægning<br />

- Byfornyelse, udvikling af boligområder <strong>og</strong> lokalsamfundsarbejde” (Studieordningen,<br />

§ 1)<br />

Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 9 i Lov nr. 294<br />

af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport,<br />

udarbejdet af <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong>.<br />

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans <strong>og</strong> kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet <strong>og</strong> relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans <strong>og</strong> kvalitet <strong>og</strong> om sagsgangen ved<br />

godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

Akkrediteringsrådet<br />

5. november 2009<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post<br />

acedenmark@acedenmark.dk<br />

Netsted www.acedenmark.dk<br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekr<strong>og</strong><br />

Telefon 3392 6908<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.dk<br />

Sagsnr. 08-042501<br />

Dok nr. 1053156<br />

Side 1/1


”Vejledning til ansøgning om akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af nye universitetsuddannelser”.<br />

Afgørelse fra Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen<br />

Akkrediteringsrådet har den 4. september 2009 indsendt fornyet indstilling til<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. specifikke adgangskrav,<br />

3. uddannelsens normerede studietid,<br />

4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 15. september 2009 fra Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen til <strong>ACE</strong><br />

<strong>Denmark</strong> – med kopi til universitetet.<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte<br />

brev:<br />

Titel for kombinationsbacheloruddannelser<br />

For så vidt angår kombinationsbacheloruddannelser følger titlen af § 14 i uddannelsesbekendtgørelsen,<br />

idet det er hovedvægten i det samlede bacheloruddannelsesforløb,<br />

der er afgørende for titlen.<br />

Kombinationsbacheloruddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det humanistiske hovedområde (indgang via den 2årige<br />

humanistiske basisuddannelse), er følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§ 14, stk. 1:<br />

Dansk: Bachelor (BA) i [andet kombinationsfag] <strong>og</strong> plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces<br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) [andet kombinationsfag] and <strong>Plan</strong>ning Studies<br />

Kombinationsbacheloruddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det naturvidenskabelige hovedområde (indgang via den<br />

2-årige naturvidenskabelige basisuddannelse), er følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§ 14, stk. 3:<br />

Dansk: Bachelor (BSc) i [andet kombinationsfag] <strong>og</strong> plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces<br />

Engelsk: Bachelor of Science (BSc) [andet kombinationsfag] and <strong>Plan</strong>ning Studies<br />

Kombinationsbacheloruddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det teknisk-videnskabelige hovedområde (indgang via<br />

den 2-årige humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisuddannelse), er følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§ 14, stk. 3:<br />

Dansk: Bachelor (BSc) i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces <strong>og</strong> [andet kombinationsfag]<br />

Engelsk: Bachelor of Science (BSc) <strong>Plan</strong>ning Studies and [andet kombinationsfag]<br />

Kombinationsbacheloruddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde (indgang via<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 2/2


den 2-årige samfundsvidenskabelige basisuddannelse), er følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§ 14, stk. 4:<br />

Dansk: Bachelor (BSc) i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces <strong>og</strong> [andet kombinationsfag]<br />

Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in <strong>Plan</strong>ning Studies and [andet kombinationsfag]<br />

Titel for kombinationskandidatuddannelser<br />

For så vidt angår kombinationskandidatuddannelser følger titlen af §§ 25, 26,<br />

28, 42 <strong>og</strong> 50 i uddannelsesbekendtgørelsen, hvor det er hovedvægten i det samlede<br />

bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelsesforløb, der er afgørende.<br />

Kombinationskandidatuddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på kommunikation, til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§§ 20 <strong>og</strong> 25, stk. 3:<br />

Dansk: Cand.comm. i kommunikation <strong>og</strong> plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces<br />

Engelsk: Master of Arts in (MA) Communication Studies and <strong>Plan</strong>ning Studies<br />

Akkrediteringsrådet indstiller kombinationskandidatuddannelsens titel, hvor hovedvægten<br />

af det samlede uddannelsesforløb ligger på kommunikation med fokus<br />

på journalistik, til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens §§ 20 <strong>og</strong> 26, stk. 3:<br />

Dansk: Cand.comm. i kommunikation med fokus på journalistik <strong>og</strong> plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong><br />

proces<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in Communication Studies in Journalism and <strong>Plan</strong>ning<br />

Studies<br />

Kombinationskandidatuddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det humanistiske hovedområde, til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§§ 20 <strong>og</strong> 28, stk. 3:<br />

Dansk: Cand.mag. i [andet kombinationsfag] <strong>og</strong> plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces<br />

Engelsk: Master of Arts (MA) in [andet kombinationsfag] and <strong>Plan</strong>ning Studies<br />

Kombinationskandidatuddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde, til følgende, jf.<br />

uddannelsesbekendtgørelsens §§ 20 <strong>og</strong> 42, stk. 4:<br />

Dansk: Cand.soc. i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces <strong>og</strong> [andet kombinationsfag]<br />

Engelsk: Master of Social Science in <strong>Plan</strong>ning Studies and [andet kombinationsfag]<br />

Kombinationskandidatuddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det naturvidenskabelige hovedområde, til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§§ 20 <strong>og</strong> 50, stk. 3:<br />

Dansk: Cand.scient. i [andet kombinationsfag] <strong>og</strong> plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces<br />

Engelsk: Master of Science (MSc) in [andet kombinationsfag] and <strong>Plan</strong>ning Studies<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 3/3


Kombinationskandidatuddannelsens titel, hvor hovedvægten af det samlede uddannelsesforløb<br />

ligger på det teknisk-videnskabelige hovedområde, til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens<br />

§§ 20 <strong>og</strong> 50, stk. 3:<br />

Dansk: Cand.scient. i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces <strong>og</strong> [andet kombinationsfag]<br />

Engelsk: Master of Science (MSc) in <strong>Plan</strong>ning Studies and [andet kombinationsfag]<br />

Adgangskrav<br />

Kombinationsfagets hovedvægt ligger på de teknisk-videnskabelige <strong>og</strong> samfundsvidenskabelige<br />

hovedområder. Bacheloruddannelsen blive kategoriseret<br />

som en teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr.<br />

52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser ved<br />

universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).<br />

Uddannelsesspecifikke adgangskrav for bacheloruddannelsen:<br />

- Dansk A (kun for danskspr<strong>og</strong>ede uddannelser)<br />

- Engelsk B<br />

- Matematik B<br />

Kombinationsfagets normerede studietid<br />

Kombinationsfagets normerede studietid er 90 ECTS, fordelt med 30 ECTS-point<br />

på kombinationsbacheloruddannelsen <strong>og</strong> 60 ECTS-point på kombinationskandidatuddannelsen.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Bacheloruddannelsen indplaceres på heltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er 6147.<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.<br />

Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for den teknisk-samfundsvidenskabelige<br />

planlægningsuddannelse.<br />

Akkrediteringsrådets godkendelse<br />

På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering <strong>og</strong> Universitets- <strong>og</strong><br />

Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte punkter godkendes<br />

kombinationsfage i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces, jf. akkrediteringslovens § 10, med opstart<br />

i september 2009.<br />

Akkrediteringen er gældende til <strong>og</strong> med 31. december 2014, jf. akkrediteringslovens<br />

§ 9, stk. 3.<br />

Forudsætning for godkendelsen<br />

Uddannelsen <strong>og</strong> dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Uddannelsen er danskspr<strong>og</strong>et <strong>og</strong> ud<strong>by</strong>des ikke på andre universiteter.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 4/4


Tekst til uddannelsesguiden.dk<br />

<strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong><br />

Uddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> fokuserer på analyse <strong>og</strong> design af planprocesser<br />

<strong>og</strong> planer inden for <strong>by</strong>udvikling, regionaludvikling, mobilitetsplanlægning<br />

<strong>og</strong> lokalsamfundsarbejde. Uddannelsen er ny <strong>og</strong> ud<strong>by</strong>des fra september 2009.<br />

Om uddannelsen<br />

Indholdet i uddannelsen er centreret om planlægningsteori <strong>og</strong> analyse <strong>og</strong> design<br />

af planprocesser <strong>og</strong> planer. Du lærer blandt andet om <strong>by</strong>er <strong>og</strong> regioners udvikling<br />

<strong>og</strong> hvordan planlægning indgår heri. Du lærer <strong>og</strong>så om, hvilke udfordringer den<br />

stigende mobilitet i samfundet stiller for planlægningen. Der er både fokus på teori<br />

<strong>og</strong> analyser af planprocesser samt anvendelse en række praktiske metoder <strong>og</strong><br />

designredskaber. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning<br />

<strong>og</strong> projektarbejde, ofte i grupper. Store dele af undervisningen er tilrettelagt<br />

som problemorienteret projektarbejde. Du afslutter bacheloruddannelsen med en<br />

større selvstændig opgave, bachelorprojektet, <strong>og</strong> får den akademiske titel BA eller<br />

BSc. Uddannelsen giver adgang til flere samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser,<br />

fx<br />

kandidatuddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>. Kandidatuddannelsen afsluttes med<br />

et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ år. Din akademiske titel<br />

afhænger af dit individuelle studieforløb. Uddannelsen foregår i Roskilde.<br />

Karriere<br />

Studiet giver dig jobmuligheder i kommuner, regioner, statslige <strong>og</strong> andre offentlige<br />

planmyndigheder, <strong>by</strong>fornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere,<br />

<strong>by</strong>udviklingsselskaber, sociale entreprenører, ngo’er <strong>og</strong> interesseorganisationer<br />

samt forsknings- <strong>og</strong> undervisningsinstitutioner. Du kan læse mere om jobfunktioner<br />

<strong>og</strong> arbejdsområder i artiklerne om forskning <strong>og</strong> udvikling <strong>og</strong> undervisning. Du<br />

kan <strong>og</strong>så komme til at arbejde med forskning, fx ved senere at søge ind på ph.d.-<br />

uddannelsen, som tager 3 år. I 2005 var 81 procent af de nyuddannede kandidater<br />

inden for samfundsfag i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se<br />

mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> økonomiske uddannelser.<br />

Økonomi<br />

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.<br />

Roskilde Universitetscenter (RUC)<br />

På RUC er <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> et kombinationsfag. Det betyder, at du efter de 2årige<br />

basisstudier skal kombinere <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> med et andet fag. Du kan<br />

læse arbejdslivsstudier på to niveauer: Bachelorniveau, hvor du efter basisstudi-<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 5/5


erne læser <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> i 1/2 år <strong>og</strong> kombinerer med et andet fag i 1/2 år.<br />

Kandidatniveau, hvor du efter bacheloruddannelsen læser <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> i 1<br />

år <strong>og</strong> kombinerer med et andet fag i 1 år. Mere om studiestrukturen i artiklen om<br />

Roskilde Universitetscenter eller på uddannelsesstedets hjemmeside. Se uddannelsessteder<br />

i højremenuen.<br />

Adgangskrav<br />

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> et andet fag<br />

skal du have læst de humanistiske, naturvidenskabelige eller de samfundsvidenskabelige<br />

basisstudier på RUC. For at blive optaget på kandidatuddannelsen i<br />

<strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen<br />

med <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.<br />

Optagelse<br />

Optagelse på bacheloruddannelsen sker på RUC i forlængelse af basisstudierne.<br />

Optagelse på kandidatuddannelsen sker normalt i forlængelse af bacheloruddannelsen.<br />

Få mere at vide<br />

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside. Se under uddannelsessteder<br />

i højremenuen.<br />

Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på e-mail:<br />

jef@acedenmark.dk eller telefon: 40 75 19 97, såfremt der er spørgsmål eller behov<br />

for yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Jette Frederiksen<br />

Formand Direktør<br />

Akkrediteringsrådet <strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong><br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet til orientering samt<br />

Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen.<br />

<strong>ACE</strong> <strong>Denmark</strong> -<br />

Akkrediteringsinstitutionen<br />

Side 6/6


Akkrediteringsrapport ny uddannelse<br />

Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse<br />

med anmodning om akkreditering <strong>og</strong> godkendelse af uddannelsen.<br />

Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans <strong>og</strong> kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans <strong>og</strong> kvalitet <strong>og</strong> om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser<br />

(akkrediteringsbekendtgørelsen).<br />

Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar<br />

den 14. oktober 2008. Roskilde Universitetscenters høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under<br />

de relevante kriterier.<br />

Efter indstilling fra Akkrediteringsrådet træffer Videnskabsministeren jf. § 10, stk. 2 i lov nr. 294 af 27.<br />

marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven), afgørelse<br />

om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (takstindplacering), titel, specifikke adgangskrav<br />

for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid samt eventuel maksimumramme for tilgangen<br />

til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefalinger vedr. nævnte forhold ledsaget af de nødvendige<br />

oplysninger fremgår af afsnittet Oplysninger <strong>og</strong> anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold .<br />

Universitet Roskilde Universitetscenter<br />

Ansøgt titel, dansk Bachelor of science (Bsc) i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

Cand.techn. i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

Ansøgt titel, engelsk Bachelor of science in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Master of Technol<strong>og</strong>y in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Niveau Bachelor <strong>og</strong> kandidat (kombinationsfag)<br />

Ansøgt hovedområde Det teknisk-videnskabelige <strong>og</strong> det samfundsvidenskabelige hovedområde<br />

Uddannelsens formål Faget <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> har til formål at uddanne kandidater samt bachelorer,<br />

der kan varetage analyse- <strong>og</strong> planopgaver for kommuner, regioner,<br />

statslige <strong>og</strong> andre offentlige myndigheder, <strong>by</strong>udviklingsselskaber, <strong>by</strong>fornyelsessekretariater,<br />

boligselskaber, private rådgivere, sociale entreprenører<br />

samt forskningsinstitutioner. Faget <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> beskæftiger<br />

sig med samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> designvidenskabelige planlægningsteorier<br />

<strong>og</strong> planlægningsparadigmer, <strong>og</strong> hvordan disse omsættes til analyser <strong>og</strong><br />

design af planer <strong>og</strong> processer inden for følgende planfelter:<br />

- Byplanlægning, regionsplanlægning <strong>og</strong> mobilitetsplanlægning<br />

- Byfornyelse, udvikling af boligområder <strong>og</strong> lokalsamfundsarbejde (Studieordningen,<br />

§1)<br />

Rapport sendt i høring D. 6. oktober 2008.<br />

Sagsbehandling afsluttet D. 23. oktober 2008.<br />

Særlige bemærkninger Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/ 9- 2008, d. 22/9 2008,<br />

1


d. 23/9 2008 <strong>og</strong> d. 25/9 2008.<br />

Universitetet ansøger i forbindelse med uddannelsen om en ny cand.-titel.<br />

Bachelor- <strong>og</strong> kandidatmodulerne i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces akkrediteres samlet<br />

som et kombinationsfag.<br />

2


Uddannelsen indstilles til<br />

positiv akkreditering<br />

afslag på akkreditering<br />

Indstilling<br />

Begrundelse<br />

Kombinationsfaget i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> vurderes samlet set at leve op til akkrediteringsbekendtgørelsens<br />

kriterier.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Faglig vurdering af uddannelsen<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Uddannelsen har i dokumentationen sandsynliggjort, at uddannelsens aftagere har været inddraget i<br />

udformningen af uddannelsens faglige indhold <strong>og</strong> kompetenceprofil. I forbindelse hermed har uddannelsen<br />

defineret <strong>og</strong> lagt særlig vægt på en afgrænset aftager-målgruppe. Resultaterne fra denne aftagerundersøgelse<br />

samt den vedlagt undersøgelse i Byplan nr. 3 (bilag 3) sandsynliggør, at der er et udækket<br />

kompetencebehov inden for planlægningsfagligheden. På baggrund heraf vurderes, at uddannelsen er<br />

op<strong>by</strong>gget således, at dimittendernes faglige kompetencer besvarer et konkret <strong>og</strong> reelt behov på arbejdsmarkedet.<br />

På baggrund af uddannelsens redegørelse for beslægtede uddannelser vurderes sandsynliggjort, at der<br />

ikke på nuværende tidspunkt findes andre uddannelser med præcis den kompetenceprofil, som et<br />

kombinationsfag i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> vil give dimittenderne. Det er d<strong>og</strong> uklart, hvorvidt de studerende<br />

på beslægtede uddannelser gennem specialiseringer vil kunne opnå en lignende kompetenceprofil. Det<br />

bemærkes endvidere, at Aalborg Universitets uddannelse i <strong>Plan</strong> <strong>og</strong> Miljø <strong>og</strong>så ud<strong>by</strong>des i Ballerup, hvorfor<br />

der vil være en ge<strong>og</strong>rafisk nærhed imellem de to uddannelser.<br />

På baggrund af ovennævnte vurderes kriterium 1 samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

3


Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Begrundelse<br />

Dimittender fra beslægtede uddannelser på RUC (ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> den teknol<strong>og</strong>isk-samfundsvidenskabelige<br />

planlægningsuddannelse) finder i tilfredsstillende grad beskæftigelse - både med hensyn til den tid, der<br />

går fra dimissionen til kandidaterne er i beskæftigelse <strong>og</strong> med hensyn til, at dimittenderne finder beskæftigelse<br />

indenfor uddannelsens fagområde. Endvidere vurderes det sandsynliggjort, at dimittender<br />

fra lignende uddannelser på andre uddannelsesinstitutioner finder beskæftigelse i tilfredsstillende grad.<br />

Der er i vurderingen taget forbehold for, at uddannelsen ikke fuldt ud kan sammenlignes med flere af<br />

de beslægtede uddannelser herunder civilingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet <strong>og</strong> arkitektuddannelserne,<br />

idet dimittender fra disse uddannelser har en anden titel <strong>og</strong> kompetenceprofil. Derudover<br />

er det forbundet med en vis usikkerhed, at sammenligne en civilingeniøruddannelse (et område med<br />

generelt meget lav ledighed) med en bred teknisk uddannelse.<br />

På baggrund af ovenstående vurderes kriterium 2 samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Begrundelse<br />

De forskningsmæssige områder i forskningsgrupperne MOSPUS <strong>og</strong> MIRK vurderes i høj grad at dække<br />

uddannelsens fagområder, hvorved det vurderes, at uddannelsen er forskningsbaseret. Det bemærkes<br />

i den sammenhæng, at begge forskningsgrupper <strong>by</strong>gger på forholdet mellem forskning <strong>og</strong> praksis,<br />

idet forskningen i grupperne er empirisk baseret.<br />

Universitetets redegørelse for de studerendes forventede erhvervelse af kompetencer vurderes at leve<br />

op til den nye danske kvalifikationsrammes typebeskrivelse af kompetenceniveauet på hhv. bachelor-<br />

<strong>og</strong> kandidatniveau. I vurderingen er lagt vægt på, at universitetet i redegørelsen for de erhvervede<br />

kompetencer har redegjort for de både fagspecifik viden <strong>og</strong> alment akademiske kvalifikationer generelt<br />

for uddannelsen, men <strong>og</strong>så for viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer udspecificeret for hhv. bachelor-<br />

<strong>og</strong> kandidatniveau. Det vurderes, at de studerende i forbindelse med tilegnelsen af de oplistede kompetencer<br />

opnår indsigt i fagområdets videnskabelige teori <strong>og</strong> metoder.<br />

Kriterium 3 vurderes på denne baggrund opfyldt tilfredsstillende.<br />

4


Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Uddannelsen har i ansøgningen oplistet en række fastansatte forskere tilknyttet de to forskningsgrupper<br />

MOSPUS <strong>og</strong> MIRK, som det er planlagt skal undervise på kombinationsfaget i <strong>by</strong>, plan <strong>og</strong> proces.<br />

Det vurderes på baggrund af universitetets redegørelse i ansøgningen samt på grundlag af de vedlagte<br />

publikationslister, at alle de nævnte mulige undervisere er aktive forskere, der forsker inden for uddannelsens<br />

centrale fagområder. Universitetet angiver endvidere, at forskningsbaseringen i undervisningen<br />

når denne ikke varetages af fastansatte VIP ere vil sikres gennem supervision. Det er ifølge ansøgningen<br />

ikke planlagt, at undervisningen skal varetages af andre end fastansat, videnskabeligt personale.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 4 opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 5: Kvaliteten <strong>og</strong> styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Universitetet har i ansøgningen dokumenteret forskningsmiljøet gennem CV er <strong>og</strong> publikationslister<br />

for de centrale videnskabelige medarbejdere. På baggrund heraf vurderes, at det er sandsynliggjort, at<br />

det bagvedliggende forskningsmiljø er af høj kvalitet, <strong>og</strong> at forskningen spænder over en lang række<br />

formidlingskanaler <strong>og</strong> forskningstyper.<br />

Uddannelsens forskere indgår desuden i flere internationale forskningsprojekter, der ligger inden for<br />

uddannelsens forskningsområde. Endvidere har universitetet i ansøgningen redegjort for, hvordan det<br />

internationale forskningsmiljø planlægges at bidrage til uddannelsen.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 5 tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

5


delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

På baggrund af kursusbeskrivelserne i den foreløbige studieordning vurderse, at uddannelsen er sammenhængende<br />

<strong>og</strong> at der er sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsud<strong>by</strong>tte <strong>og</strong><br />

målene for uddannelsens enkelte fagelementer <strong>og</strong> moduler. Endvidere vurderes det på baggrund heraf,<br />

at uddannelsen indeholder faglig pr<strong>og</strong>ression <strong>og</strong> <strong>by</strong>gger ovenpå adgangskravene både internt i hhv.<br />

bachelor- <strong>og</strong> kandidatdelen, men <strong>og</strong>så mellem de to uddannelsesniveauer.<br />

Det vurderes dermed sandsynliggjort, at kandidatdelen <strong>by</strong>gger videre på de kompetencer, der er opnået<br />

på bachelorniveau. Det vurderes endvidere sandsynliggjort, at den studerende gradvist på baggrund af<br />

uddannelsens fagelementer, vil udvikle sine kompetencer <strong>og</strong> kvalifikationer således, at de ved dimissionen<br />

af hhv. bachelor- <strong>og</strong> kandidatniveau er i overensstemmelse med uddannelsens læringsmål. Det<br />

bemærkes d<strong>og</strong>, at akkrediteringen af kombinationsfaget ikke giver mulighed for at vurdere pr<strong>og</strong>ressionen<br />

fra basisstudierne til bachelormodulet i <strong>by</strong>, plan <strong>og</strong> proces. Bachelorstudiet i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong><br />

<strong>by</strong>gger videre på både de samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> de humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudier. Det<br />

kan derfor synes uklart, hvorvidt bachelormodulet er i stand til at <strong>by</strong>gge fagligt videre på begge basisstudier,<br />

men idet de studerende har gennemgået de samme forberedende kurser på basisstudierne<br />

samt, at <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> ikke udgør en kernefaglighed på n<strong>og</strong>le af basisstudierne, vurderes, at det er<br />

sandsynliggjort, at der er tilstrækkelig faglig pr<strong>og</strong>ression i bacheloruddannelsen både på baggrund af de<br />

samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> de humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudier.<br />

Det vurderes endvidere sandsynliggjort, at uddannelsen i det omfang, det er relevant, er tilrettelagt,<br />

således at de studerende oplever interaktionen med praksisfeltet blandt andet igennem projektatbejdet.<br />

Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at de studerende vil have mulighed for at indgå i et internationalt<br />

studiemiljø gennem blandt andet studieophold i udlandet.<br />

Kriterium 6 vurderes på baggrund heraf samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse <strong>og</strong> undervisernes kvalifikationer<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Begrundelse<br />

Universitetet har i studieordningen redegjort for indholdet i uddannelsens moduler <strong>og</strong> fagelementer<br />

samt prøveformer. På baggrund heraf vurderes, at valget af arbejdsformer herunder projektarbejdsformen<br />

<strong>og</strong> de tilhørende prøveformer er velreflekteret <strong>og</strong> understøtter uddannelsens mål for læringsud<strong>by</strong>tte.<br />

Handlingsplanen for pædag<strong>og</strong>isk efteruddannelse er en del af RUCs nuværende udviklingskontrakt<br />

2008-2010. Det må altså antages, at den er i gang med at blive implementeret ved uddannelsesstart i<br />

6


2009 <strong>og</strong> vil være implementeret fuldt ud i 2010. Det vurderes, at der når planen er implementeret<br />

fuldt ud vil finde en systematisk opkvalificering af underviserne sted. Der er i vurderingen lagt vægt<br />

på, at der i handlingsplanen for pædag<strong>og</strong>isk efteruddannelse er afsat midler til udviklingen af pædag<strong>og</strong>iske<br />

efteruddannelsestilbud samt 28 timer årligt pr. VIP til kompetenceudvikling, samt at planen beskriver<br />

allerede eksisterende efteruddannelsestilbud for VIP ere. Den nuværende efteruddannelse vurderes<br />

på baggrund heraf tilstedeværende, men ikke systematisk.<br />

Endvidere vurderes det sandsynliggjort, at uddannelsen med ca. 60 indskrevne studerende kan gennemføres<br />

i de lokaler, som RUC vil stille til rådighed for uddannelsen, samt at der vil finde en løbende<br />

tilpasning sted i forhold til antallet studerende.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 7 overordnet tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Begrundelse<br />

Udviklingen <strong>og</strong> implementeringen af RUCs centrale kvalitetssikringspolitikker <strong>og</strong> -tiltag er en del af<br />

RUCs udviklingskontrakt 2008-2010. Udviklingskontrakten beskriver en række tiltag, der skal styrke<br />

RUCs interne kvalitetssikring. I ansøgningen er den styringsmæssige forankring af kvalitetssikringsindsatsen<br />

desuden beskrevet. Det bemærkes, at der allerede nu eksisterer en central kvalitetssikring af<br />

RUCs uddannelser igennem RUCs centrale uddannelsesudvalg, samt at universitets nøgletal <strong>og</strong> dimittend-<br />

<strong>og</strong> aftagerundersøgelser anvendes som ledelsesinformation <strong>og</strong> benchmarking, samt at universitetet<br />

har redegjort for, hvordan kvalitetssikringen på kombinationsfaget skal finde sted. Til grund for<br />

vurderingen er lagt, at den RUCs centrale kvalitetssikringsstrategi er under udvikling <strong>og</strong> først kan forventes<br />

implementeret i 2010, <strong>og</strong> at den centrale styring af universitetets kvalitetssikring endnu ikke kan<br />

vurderes.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 8 delvist tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriteriet vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

7


Begrundelse<br />

Det vurderes, at bacheloruddannelsen med kombinationsfag i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces, hvor bachelorprojektet<br />

er skrevet i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces, lever op til Uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3 <strong>og</strong> dermed til<br />

titlen Bachelor of science (BSc) i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Ligeledes vurderes det, at en kandidatuddannelse, hvor specialet skrives i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> lever op<br />

til titlen cand.techn., som universitetet har beskrevet intentionerne med titlen i ansøgningen, idet hovedparten<br />

af ECTS-point fordeler sig på det teknisk-videnskabelige hovedområde. I forlængelse af<br />

legalitetsafsnittet, hvor titlen indstilles til cand.techn.soc. vurderes, at uddannelsens faglige indhold<br />

ligeledes lever op til cand.techn.soc.-titlen.<br />

På baggrund af uddannelsens beskrivelse af uddannelsens samlede læringsmål <strong>og</strong> faglige profil på henholdsvis<br />

bachelor- <strong>og</strong> kandidatniveau vurderes, at kombinationsfaget lever op til kravene i kvalifkationsrammens<br />

typebeskrivelse for hhv. bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser. Vurderingen er baseret på,<br />

at uddannelsen har oplistet den viden, de færdigheder <strong>og</strong> de kompetencer som dimittenderne skal være<br />

i besiddelse af (se kriterium 3) for både bachelor- <strong>og</strong> kandidatnievaum, samt at der er klare pr<strong>og</strong>ressionsforskelle<br />

herimellem. Endvidere vurderes, at universitetet har beskrevet en gennemskuelig kvalitetssikringsprocedure<br />

mht. at sikre opnåelsen af de beskrevne mål for læringsud<strong>by</strong>tte.<br />

På den baggrund vurderes kriterium 9 tilfredsstillende opfyldt.<br />

8


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Dokumentation<br />

Uddannelsens erhvervssigte<br />

Hvilke relevante brancher eller typer af virksomheder/ organisationer forventes dimittenderne<br />

at finde ansættelse indenfor?<br />

Faget sigter mod beskæftigelse i kommuner, regioner, statslige <strong>og</strong> andre offentlige planmyndigheder,<br />

<strong>by</strong>fornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, <strong>by</strong>udviklingsselskaber, sociale entreprenører<br />

<strong>og</strong> interesseorganisationer samt forskningsinstitutioner. (Bacheloransøgningen, s. 3)<br />

Hvilke funktioner forventes dimittenderne at udføre <strong>og</strong> hvordan forventes deres kompetencer<br />

at kunne anvendes?<br />

Fagets erhvervssigte er at uddanne bachelorer, der kan varetage analyse-, udviklings- <strong>og</strong> planopgaver<br />

på et bredt arbejdsmarked på tværs af offentlige <strong>og</strong> private virksomheder. (Bacheloransøgningen, s. 3)<br />

I forhold til kombinationsfagets erhvervssigte ser aftagerne beskæftigelsesmuligheder inden for:<br />

Kommuner <strong>og</strong> regioner, især med den strategiske <strong>og</strong> udviklingsrettede del af kommune- <strong>og</strong> regionsplanlægningen,<br />

i lokale projekt- <strong>og</strong> områdesekretariater samt i arbejdet med udsatte <strong>by</strong>områder.<br />

Statslig planlægning indenfor miljø, transport <strong>og</strong> erhverv, bl.a. i forhold til bæredygtig <strong>by</strong>udvikling.<br />

Det private erhvervsliv i konsulent-, arkitekt- samt developervirksomheder.<br />

Den almene boligsektor, bl.a. i forhold til udviklingen af udsatte boligområder.<br />

Interesseorganisationer <strong>og</strong> ngo-virksomheder.<br />

Udover disse specifikke erhverv <strong>og</strong> brancher peger aftagerundersøgelsen på, at RUC'eres beskæftigelsesmuligheder<br />

generelt, i kraft af deres egenskab af generalister, er overalt <strong>og</strong> at arbejdsmarkedet er<br />

er meget bredt (se bilag 2). (Bacheloransøgningen, s. 4)<br />

Hvordan har relevante aftagere <strong>og</strong> aftagerpaneler været involveret i udviklingen af uddannelsen?<br />

Som led i udviklingen af kombinationsfaget er der blevet foretaget en række interviews samt afholdt<br />

et seminar med en bred vifte af aftagere repræsenterende de forskellige sektorer <strong>og</strong> brancher inden for<br />

det planfaglige arbejdsmarked samt repræsentanter fra beslægtede uddannelser, <strong>og</strong> der er blevet etableret<br />

et rådgivende panel med disse personer (se bilag 1 om rådgivende panel). Resultaterne fra aftagerundersøgelsen<br />

er vedlagt som bilag 2. Udover den konkrete aftagerundersøgelse har projektgruppen<br />

bag det nye kombinationsfag <strong>og</strong>så bidraget til et særnummer af Byplan Nyt, der kortlægger de eksisterende<br />

<strong>by</strong>planuddannelser <strong>og</strong> efterspørgslen på nye planlæggere i kommunerne (se bilag 3: Byplan Nyt<br />

9


3, maj 2007). (Bacheloransøgningen, s. 3)<br />

Hvorfor er der behov for den ansøgte uddannelse, <strong>og</strong> hvordan understøttes det af ovenstående?<br />

Sammenfattende er konklusionerne fra aftagerundersøgelsen <strong>og</strong> Byplanlaboratoriets undersøgelse<br />

følgende: Den virkelighed som planlægningen foregår i, <strong>og</strong> som kandidaterne skal agere i, er<br />

kendetegnet ved, at planlægning udspiller sig i et komplekst felt, hvor planlæggere skal kunne tænke <strong>og</strong><br />

handle på tværs af samfundsmæssige <strong>og</strong> rumlige skalaer, at samtidens udviklingsprocesser foregår i<br />

teams præget af tværfaglighed, at planlægning er del af en politisk <strong>og</strong> strategisk virkelighed med forskellige<br />

bestræbelser på at skabe det gode liv <strong>og</strong> den gode <strong>by</strong>. De kompetencemæssige krav, som samtiden<br />

<strong>og</strong> den nære fremtid ifølge aftagerundersøgelsen stiller til nye planlæggere er:<br />

Evne til at håndtere planlægningens kompleksitet <strong>og</strong> mangfoldighed på en visionær <strong>og</strong> kreativ<br />

måde, herunder <strong>og</strong>så at være bindeled mellem det formelle <strong>og</strong> styringsmæssige <strong>og</strong> det uformelle<br />

kreative <strong>og</strong> kulturelle liv, der tilsammen skaber <strong>by</strong>ens <strong>og</strong> regionens udvikling.<br />

Evne <strong>og</strong> metoder til at håndtere processer, der gør det muligt at designe forhandlinger <strong>og</strong><br />

planprocesser, der involverer mange interesser, værdier <strong>og</strong> tænkemåder.<br />

At kunne arbejde tværfagligt <strong>og</strong> helhedsorienteret, herunder kunne håndtere de mange involverede<br />

fagligheder <strong>og</strong> inddrage forskellige former for viden <strong>og</strong> erfaringer.<br />

At kunne forstå <strong>og</strong> manøvrere i det politiske felt, herunder kunne forstå de forskellige l<strong>og</strong>ikker,<br />

der er i spil.<br />

At mestre kritisk refleksion, der er teoretisk velfunderet, <strong>og</strong> som indgår aktivt i planprocesserne<br />

som forudsætning for innovation <strong>og</strong> kreativitet.<br />

Grundlæggende <strong>og</strong> dyb viden om forskellige planlægningsparadigmer samt viden om planlovgivning,<br />

plantyper <strong>og</strong> planlægningens forandrede politiske, økonomiske, sociale, kulturelle <strong>og</strong><br />

teknol<strong>og</strong>iske vilkår.<br />

At kunne mestre en række konkrete analytiske metoder <strong>og</strong> designmæssige værktøjer, herunder<br />

at kunne arbejde metodisk innovativt, at arbejde med analyser <strong>og</strong> design af kort, herunder brug<br />

af GIS <strong>og</strong> informations- <strong>og</strong> kommunikationsteknol<strong>og</strong>iske kort, at beherske statistik <strong>og</strong> kvantitative<br />

analyser, design af aktionsforsknings- <strong>og</strong> inddragelsesprocesser, kvalitative metoder til at<br />

forstå forskellige kulturer, erfaringshorisonter <strong>og</strong> vidensformer samt at kunne arbejde med<br />

konsekvensvurderinger <strong>og</strong> evalueringer.<br />

Samlet set peger aftagerundersøgelsen på at der efterspørges en ny type planlæggere <strong>og</strong> udvikling af en<br />

ny planfaglighed, der kan løfte det analytiske niveau <strong>og</strong> inddragelses- <strong>og</strong> forhandlingsprocessen i <strong>by</strong>- <strong>og</strong><br />

regionsplanlægningen. I forhold til RUC s muligheder for at imødekomme efterspørgslen på de nye<br />

planlæggerkompetencer peger aftagerundersøgelsen på tre forhold:<br />

RUC s uddannelser fostrer gode generalister, <strong>og</strong> dette bør der holdes fast i <strong>og</strong>så i et nyt fag.<br />

Men der er samtidigt behov for en yderligere specialisering rettet mod de specifikke kompetencer,<br />

der efterspørges inden for <strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionalplanlægningen (jf. de nævnte kompetencer ovenfor).<br />

I forhold til udviklingen af en ny planfaglighed <strong>og</strong> nye planlæggerkompetencer giver RUC s<br />

pædag<strong>og</strong>ik med det problemorienterede projektarbejde store fordele. Evnen til at kunne samarbejde,<br />

indgå i dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> tænke forskellige perspektiver ind i projektet, samtidig med at kandidaterne<br />

lærer at arbejde selvstændigt <strong>og</strong> målrettet med tilegnelse af ny viden <strong>og</strong> selv organiserer<br />

deres arbejde, blev fremhævet som højt værdsatte kompetencer, der bør videreudvikles aktivt.<br />

RUC'eres evne til at indgå i <strong>og</strong> håndtere processer blev endvidere fremhævet som n<strong>og</strong>et meget<br />

positivt. Dette nævnes fx. i forbindelse med at en af aftagerne pointerer, med henvisning til<br />

10


ehovet for at kunne koble <strong>og</strong> være limen mellem de mange fagligheder <strong>og</strong> især det oppefra<br />

styrede <strong>og</strong> det nedefra voksende, at han ikke rigtig kan se n<strong>og</strong>en uddannelser, der er rigtig gode<br />

til det endnu. (se bilag 2). (Bacheloransøgningen, s. 3-5)<br />

Uddannelsens relation til beslægtede uddannelser<br />

Hvordan adskiller uddannelsens faglige profil <strong>og</strong> mål for læringsud<strong>by</strong>tte sig fra beslægtede<br />

uddannelsers faglige profil <strong>og</strong> mål for læringsud<strong>by</strong>tte?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/ 9-2008<br />

Der findes for øjeblikket kun én decideret planlæggeruddannelse her i landet, nemlig <strong>Plan</strong> & Miljø<br />

ved Aalborg Universitet (uddannelsen ud<strong>by</strong>des fra 2008 både Aalborg <strong>og</strong> i Ballerup i København).<br />

Udover <strong>Plan</strong> <strong>og</strong> Miljø-uddannelsen findes der en række uddannelser, der rummer elementer af planlægning<br />

de væsentligste planlægningsrelatererede uddannelser er Landskabsarkitektur på Center for<br />

Skov <strong>og</strong> Landskab, Københavns Universitet, Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> Geoinformatik, Institut for Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong><br />

Geol<strong>og</strong>i, Københavns Universitet, Arkitektur <strong>og</strong> Design ved Aalborg Universitet, Arkitektuddannelserne<br />

på Arkitektskolen Aarhus <strong>og</strong> Kunstakademiets Arkitektskole, Civil- <strong>og</strong> Diplomingeniøruddannelserne<br />

på Danmarks Tekniske Universitet samt Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> Tek-Sam på RUC.<br />

Samlet set er vægtlægningen på den eksisterende planuddannelse <strong>og</strong> de planlægningsrelaterede fag<br />

uden for RUC på enten arkitektur, fysisk <strong>by</strong>design, areal- <strong>og</strong> lokalplaner (Landskabsarkitektur, Arkitektur<br />

<strong>og</strong> Design, arkitektuddannelserne), transport- <strong>og</strong> miljøplanlægning <strong>og</strong> i n<strong>og</strong>le tilfælde den administrativ-organisatoriske<br />

ramme omkring planlægningen (<strong>Plan</strong> <strong>og</strong> Miljø, Landskabsarkitektur, Diplom- <strong>og</strong><br />

Civilingeniøruddannelserne på DTU) <strong>og</strong> <strong>by</strong>ers <strong>og</strong> regioners rumlige udvikling som vilkår for planlægningen<br />

(Ge<strong>og</strong>rafi).<br />

På de planlægningsrelaterede fag på RUC ligger den faglige hovedvægt på henholdsvis Miljøplanlægning<br />

<strong>og</strong> bæredygtighed (Tek-Sam) <strong>og</strong> rumlige forandringsprocesser lokalt, <strong>by</strong>mæssigt, regionalt <strong>og</strong> globalt<br />

(Ge<strong>og</strong>rafi).<br />

Kombinationsfaget i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> adskiller sig fra de eksisterende plan- <strong>og</strong> planrelaterede uddannelser,<br />

herunder Tek-Sam <strong>og</strong> Ge<strong>og</strong>rafi på RUC, ved at kombinere design- <strong>og</strong> samfundsvidenskabelig<br />

planlægningsteori, viden om planlovgivning, design af planprocesser <strong>og</strong> anvendelse af planlægningsredskaber<br />

med fokus på <strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionsplanlægning. Ingen af de øvrige planlægningsfag fokuserer på<br />

<strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionsplanlægning som en proces der inkluderer anvendelse af kommunikations- <strong>og</strong> inddragelsesredskaber<br />

(f.eks. GIS, kort, planloven, plantekster <strong>og</strong> specifikke forhandlings- <strong>og</strong> dial<strong>og</strong>former) <strong>og</strong><br />

arbejdet med konflikter i mødet med en socialt heter<strong>og</strong>en befolkning <strong>og</strong> ressourcestærke interesser <strong>og</strong><br />

netværk.<br />

Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret efterspørgsel, der ikke imødekommes<br />

af beslægtede uddannelser?<br />

Der er ikke som led i aftagerundersøgelsen foretaget kvantitative undersøgelser af behovet for dimittender<br />

med uddannelser inden for planlægning, men Dansk Byplanlaboratorium har i Byplan nyt 3,<br />

maj 2007 (bilag 3, s.14) beskæftiget sig med behovet for fremtidige planlæggere i Danmark. Her har de<br />

spurgt landets kommuner, om de mangler eller forventer snart at komme til at mangle planlæggere. 60<br />

af dem har svaret. Cirka en fjerdedel af kommunerne har ubesatte planlæggerstillinger, <strong>og</strong> lige så mange<br />

har svært ved at besætte ledige stillinger. I næsten en femtedel af kommunerne er det 30 % af planlæggerne,<br />

der forventes at gå på pension inden for de næste 5 år (i forhold til 2007). I en sjettedel er<br />

11


det 20 %, <strong>og</strong> i de resterende er det op til 10 %. Med baggrund i såvel aftagerundersøgelsen <strong>og</strong> Byplanlaboratoriets<br />

undersøgelse menes det sandsynliggjort at de kommende dimittender vil kunne finde<br />

beskæftigelse . (Bacheloransøgningen, s. 4-5)<br />

I forhold til uddannelser uden for RUC, der er rettet mod samme sektor <strong>og</strong> branche (bl.a. arkitekt-,<br />

landskabsarkitekt- <strong>og</strong> ingeniøruddannelserne) peger aftagerundersøgelsen på, at en ny RUCplanfagligheds<br />

særkende bl.a. vil være en udvikling af solide procesmæssige kompetencer, jf. følgende<br />

citat fra en repræsentant for arkitektuddannelserne: jeres [RUC s] procesforståelse, altså evnen til at<br />

forestå processer, er et enormt beredskab til [at kunne tilrettelægge de her processer omkring det participatoriske],<br />

<strong>og</strong> hvis den kan udvikles til procesdesignkapacitet så er det en meget stærk ressource (se<br />

bilag 2). (Bacheloransøgningen, s. 4)<br />

Der er <strong>og</strong>så gennemført særlige [dimittend]analyser af hhv. Tek-Sam <strong>og</strong> Ge<strong>og</strong>rafi, som begge rummer<br />

elementer af <strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionsplanlægningen (bilag 4 <strong>og</strong> 5). Ud over de generelle konklusioner, der er<br />

nævnt ovenfor, er det værd i relation til denne ansøgning at fremhæve, at n<strong>og</strong>le kandidater anfører, at<br />

de mangler færdigheder inden for fagspecifikke områder. På den ene side efterlyses teoretisk viden<br />

inden for planlægning <strong>og</strong> planlægningsteori. På den anden side efterlyses konkret faglig viden inden for<br />

planlægning, planlovgivning, plansystemerne <strong>og</strong> praktisk brug af planlovgivning, men <strong>og</strong>så anvendelse<br />

af diverse IT-baserede værktøjer. (Bacheloransøgningen, s. 7)<br />

Det nye planlægningsfag vil <strong>by</strong>gge videre på de gode aftagermuligheder for kandidater med generelle<br />

RUC-kompetencer jf. ovenfor. Vi vil stadig fastholde den projekt- <strong>og</strong> problemorienterede pædag<strong>og</strong>ik i<br />

uddannelsen. Vi vil imidlertid <strong>og</strong>så tage udgangspunkt i n<strong>og</strong>le af dimittendernes anførte mangler ved<br />

Ge<strong>og</strong>rafi- <strong>og</strong> Tek- Samuddannelserne. Byplanlaboratoriets analyse af fremtidens behov for planlæggere<br />

dokumenterer, at der ikke mindst i kommunerne vil være en kvantitativ efterspørgsel efter planlægningsuddannede<br />

kandidater i de kommende år, <strong>og</strong> aftagerundersøgelsen dokumenterer et kvalitativt<br />

behov for en ny type planlæggere, der kan supplere arkitekters formgivningsmæssige <strong>og</strong> ingeniørers<br />

tekniske kompetencer med stærke teoretiske, analytiske, strategiske <strong>og</strong> procesmæssige kompetencer.<br />

(Bacheloransøgningen, s. 7)<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/ 9-2008<br />

I aftagerundersøgelsen pegede repræsentanterne fra de beslægtede uddannelser således på, at det ikke<br />

er i forhold til formgivningsmæssige (arkitektur, urban design) <strong>og</strong> meget tekniske kompetencer (lokalplaner),<br />

at det nye fag bør have sit særkende, men gennem op<strong>by</strong>gning af kompetencer i forhold til at<br />

styrke analyser, strategiudvikling samt design af inddragelses- <strong>og</strong> forhandlingsprocesser inden for <strong>by</strong>-<br />

<strong>og</strong> regionsplanlægningen.<br />

Faget vil således i kombination med Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> Tek-Sam være en uddannelse, der kan dække de<br />

mange behov for praktisk planlægning, der er i de nye storkommuner som har fået ekstra planlægningsopgaver<br />

i forbindelse med strukturreformen.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Uddannelsen har i dokumentationen sandsynliggjort, at uddannelsens aftagere har været inddraget i<br />

udformningen af uddannelsens faglige indhold <strong>og</strong> kompetenceprofil. I forbindelse hermed har uddannelsen<br />

defineret <strong>og</strong> lagt særlig vægt på en afgrænset aftager-målgruppe. Resultaterne fra denne aftagerundersøgelse<br />

samt den vedlagt undersøgelse i Byplan nr. 3 (bilag 3) sandsynliggør, at der er et udækket<br />

kompetencebehov inden for planlægningsfagligheden. På baggrund heraf vurderes, at uddannelsen er<br />

12


op<strong>by</strong>gget således, at dimittendernes faglige kompetencer besvarer et konkret <strong>og</strong> reelt behov på arbejdsmarkedet.<br />

På baggrund af uddannelsens redegørelse for beslægtede uddannelser vurderes sandsynliggjort, at der<br />

ikke på nuværende tidspunkt findes andre uddannelser med præcis den kompetenceprofil, som et<br />

kombinationsfag i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> vil give dimittenderne. Det er d<strong>og</strong> uklart, hvorvidt de studerende<br />

på beslægtede uddannelser gennem specialiseringer vil kunne opnå en lignende kompetenceprofil. Det<br />

bemærkes endvidere, at Aalborg Universitets uddannelse i <strong>Plan</strong> <strong>og</strong> Miljø <strong>og</strong>så ud<strong>by</strong>des i Ballerup, hvorfor<br />

der vil være en ge<strong>og</strong>rafisk nærhed imellem de to uddannelser.<br />

På baggrund af ovennævnte vurderes kriterium 1 samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Dokumentation<br />

Hvordan er arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser?<br />

I 2002 er der gennemført en omfattende samlet aftagerundersøgelse på Roskilde Universitetscenter<br />

<strong>og</strong> Aalborg Universitet (Aftagerundersøgelsen 2002, www.ruc.dk/kandidat). Derudover foreligger der<br />

på visse områder tal fra en endnu ikke færdig- <strong>og</strong> offentliggjort undersøgelse, som er blevet gennemført<br />

i 2007. (Der foreligger ikke tal for arbejdsmarkedssituation for Bachelorer, derfor refereres her til<br />

arbejdsmarkedssituationen for kandidater). (Bacheloransøgningen, s. 6)<br />

Af 2007-undersøgelsen fremgår at 32,4% [af alle RUC kandidater] fandt beskæftigelse, før de havde<br />

afsluttet deres uddannelse, 24,7% fandt job inden for 0-3 måneder, 16,3% inden for 4-6 måneder, 15%<br />

inden for 7-12 måneder, 10,1% inden for 1-2 år <strong>og</strong> 1,5% efter 2 år. (Bacheloransøgningen, s. 6)<br />

Ifølge bilag 4 <strong>og</strong> 5, der er særkørsler af 2002-dimittendundersøgelsen for hhv. tek-sam <strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafi, ser<br />

ledighedstallene således ud.<br />

TEK-SAM:<br />

28 % fik arbejde før afsluttet uddannelse<br />

21 % fik arbejde 0-3 mdr. efter afsluttet uddannelse<br />

19 % 3-6 mdr. efter afsluttet uddannelse<br />

18 % 6-12 mdr. efter afsluttet uddannelse<br />

13 % mere end 1 år efter afsluttet uddannelse<br />

73 % af dimittenderne har svaret, at de fik job inden for uddannelsens traditionelle område eller direkte<br />

i forlængelse af specialet. Yderligere 22 % fik job udenfor uddannelsens traditionelle område, der<br />

fordrede generelle kvalifikationer fra uddannelsen. (Uddrag fra bilag 4)<br />

GEOGRAFI<br />

21 % fik arbejde før afsluttet uddannelse<br />

22 % fik arbejde 0-3 mdr. efter afsluttet uddannelse<br />

13


18 % 3-6 mdr. efter afsluttet uddannelse<br />

25 % 6-12 mdr. efter afsluttet uddannelse<br />

15 % mere end 1 år efter afsluttet uddannelse<br />

62 % af dimittenderne har svaret, at de fik job inden for uddannelsens traditionelle område eller direkte<br />

i forlængelse af specialet. Yderligere 29 % fik job udenfor uddannelsens traditionelle område, der<br />

fordrede generelle kvalifikationer fra uddannelsen. (Uddrag fra bilag 5).<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Der foreligger så vidt vides ikke en specifik kandidatundersøgelse for planlægningsuddannelsen i<br />

<strong>Plan</strong> <strong>og</strong> Miljø på Aalborg Universitet, men på Universitets- <strong>og</strong> Bygningsstyrelsen hjemmeside findes<br />

der tal, der beskriver, hvad de nyuddannede civilingeniørkandidater fra det tekniske hovedområde på<br />

Aalborg Universitet laver 4-19 måneder efter de har fuldført deres uddannelse (udover uddannelsen i<br />

<strong>Plan</strong> <strong>og</strong> Miljø rummer det tekniske hovedområde uddannelser i Arkitektur <strong>og</strong> Design, Byggeri <strong>og</strong> Anlæg,<br />

Byggeri <strong>og</strong> Industri, Elektronik <strong>og</strong> IT, Elektronik <strong>og</strong> Datateknik, Internetteknol<strong>og</strong>ier <strong>og</strong> computersystemer,<br />

Kemi, Miljø <strong>og</strong> Bioteknol<strong>og</strong>i, Kemi <strong>og</strong> Bioteknol<strong>og</strong>i, Maskin <strong>og</strong> Produktion samt Nanoteknol<strong>og</strong>i):<br />

I 2002 har 91% ud af 353 nyuddannede kandidater fundet beskæftigelse inden for det<br />

nævnte tidsrum mens 9% er uden for beskæftigelse. I 2005 har 92% ud af 430 nyuddannede kandidater<br />

fundet beskæftigelse inden for det nævnte tidsrum mens 8% er uden for beskæftigelse.<br />

For Arkitektur <strong>og</strong> Design på Aalborg Universitet er der gennemført en kandidatundersøgelse baseret<br />

på data fra december 2005 (http://www.aod.aau.dk/uddannelse/kandidatundersøgelse%202006.pdf).<br />

Respon-dentgrundlaget udgør 75% ud af 177 kandidater fra årgangene 2002-2005. For hele perioden<br />

inklusiv 2005-dimittenderne er beskæftigelsen 82% mens 18% er ledige. For perioden fra 2002-2004<br />

eksklusiv 2005-dimittender er beskæftigelsen 94,3%.<br />

Arkitektskolen Århus har gennemført en kandidatundersøgelse i 2006. Respondentgrundlaget udgør<br />

709 dimittender ud af i alt 1251 kandidater i perioden 1995-2004. I forhold til jobhastigheden havde<br />

14% fundet beskæftigelse inden afgangen, 32% efter 0-3 måneder, 16% efter 4-6 måneder, 18% efter<br />

7-12 måneder, 13% efter 1-2 år, 3% efter mere end 2 år <strong>og</strong> endelig var der 3% som ikke havde været i<br />

beskæftigelse (respondenter = 704). Blandt respondenterne var ca. 10,6 % ledige på opgørelsestidspunktet.<br />

Heraf havde knap 3 % ikke været i beskæftigelse efter afgangen. Ca. 13 % af de ledige har d<strong>og</strong><br />

et eller flere bierhverv; det vil sige en sekundær indtægtskilde, der supplerer dagpengene. Der foreligger<br />

så vidt vides ikke nyere dimittendundersøgelser for andre af de nævnte planrelaterede fag angivet ovenfor.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Dimittender fra beslægtede uddannelser på RUC (ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> den teknol<strong>og</strong>isk-samfundsvidenskabelige<br />

planlægningsuddannelse) finder i tilfredsstillende grad beskæftigelse - både med hensyn til den tid, der<br />

går fra dimissionen til kandidaterne er i beskæftigelse <strong>og</strong> med hensyn til, at dimittenderne finder beskæftigelse<br />

indenfor uddannelsens fagområde. Endvidere vurderes det sandsynliggjort, at dimittender<br />

fra lignende uddannelser på andre uddannelsesinstitutioner finder beskæftigelse i tilfredsstillende grad.<br />

Der er i vurderingen taget forbehold for, at uddannelsen ikke fuldt ud kan sammenlignes med flere af<br />

de beslægtede uddannelser herunder civilingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet <strong>og</strong> arkitektuddannelserne,<br />

idet dimittender fra disse uddannelser har en anden titel <strong>og</strong> kompetenceprofil. Derudover<br />

er det forbundet med en vis usikkerhed, at sammenligne en civilingeniøruddannelse (et område med<br />

generelt meget lav ledighed) med en bred teknisk uddannelse.<br />

14


På baggrund af ovenstående vurderes kriterium 2 samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Dokumentation<br />

Hvordan påtænker uddannelsen at sikre, at de studerendes viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer<br />

er baseret på forskning inden for uddannelsens fagområder?<br />

Kombinationsfaget er baseret på forskning i planlægningens indhold, former <strong>og</strong> metoder (herunder<br />

planlægningsteorier <strong>og</strong> -paradigmer) <strong>og</strong> planlægningens sociale, politiske, kulturelle, økonomiske <strong>og</strong><br />

teknol<strong>og</strong>iske vilkår, jf. kapitel 1 i studieordningsudkastet (bilag 6). (Bacheloransøgningen, s. 7)<br />

Kombinationsfaget er baseret på et aktivt <strong>og</strong> tværvidenskabeligt forskningsmiljø, bestående især af de<br />

to forskningsgrupper MOSPUS <strong>og</strong> MIRK. Begge disse grupper blev dannet ved institutreformen på<br />

RUC i 2006. Kendetegnende for begge forskningsgrupper er tværvidenskabeligheden, videreudviklet i<br />

forhold til den ruc ske tværvidenskabelige tradition, som den især har været praktiseret indenfor Ge<strong>og</strong>rafi<br />

<strong>og</strong> Tek-Sam miljøerne, dvs. såvel inter- som transdisciplinært, samt i en aktiv vekselvirkning mellem<br />

forsknings- <strong>og</strong> uddannelsesforløb. Dette må anses for et stort aktiv i forhold til et planlægningsfag<br />

af den foreslåede karakter, som netop må kunne baseres på en meget bred vifte af faglige kompetencer<br />

<strong>og</strong> forskningsprocesser; <strong>og</strong>så praktiseret i aktive samarbejdsrelationer med planlæggende <strong>og</strong> processtyrende<br />

miljøer udenfor universitetet (jf. samarbejdet med det rådgivende panel, se bilag 2). På tværs af<br />

de to forskningsgrupper har det aktive forskningsmiljø bag det nye planfag for nylig i fællesskab publiceret<br />

b<strong>og</strong>en <strong>Plan</strong>lægning i teori <strong>og</strong> praksis (Roskilde Universitetsforlag 2007) der illustrerer, at der forskes i<br />

planlægningsteorier, <strong>by</strong>ens udvikling <strong>og</strong> planlægning i forhold til den rumlige udvikling, på globalt,<br />

europæisk, regionalt <strong>og</strong> <strong>by</strong>mæssigt niveau. (Bacheloransøgningen, s. 9)<br />

Se i øvrigt oplysninger under kriterium 4 <strong>og</strong> 5.<br />

Angivelse af de studerendes forventede erhvervelse af:<br />

- Fagspecifikke <strong>og</strong> almene akademiske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer.<br />

- Viden om videnskabelig teori.<br />

- Erfaring med at vurdere <strong>og</strong> anvende videnskabelige metoder.<br />

Den studerende skal kunne anvende eller afprøve sin teoretiske viden gennem at omsætte den til analyser<br />

eller design af planprocesser <strong>og</strong> planer inden for et eller flere af fagets planlægnings- <strong>og</strong> genstandsfelter.<br />

De studerende forventes at opnå fagspecifik viden <strong>og</strong> kompetencer omkring:<br />

At give indblik i <strong>og</strong> kritisk vurdere de dominerende planlægningsteorier <strong>og</strong> planlægningsparadigmer<br />

med særlig vægt på planlægningsprocessen <strong>og</strong> planlægningspraksis.<br />

At skærpe forståelsen for forholdet mellem planlægning, styring (governance) <strong>og</strong> planlægningspolitik.<br />

En solid indføring i nyere planlægningsteori Gennem eksempelbrug at gøre studenten i stand<br />

til at fremanalysere de dominerende idéer, teorier <strong>og</strong> ideol<strong>og</strong>ier i planlægningsfeltet (herunder<br />

<strong>og</strong>så markedskræfter <strong>og</strong> borgerorganiseringers roller) samt at op<strong>by</strong>gge en kritisk forståelse for<br />

15


tidens centrale debatter om planpolitik <strong>og</strong> planlægningsmetoder.<br />

Forståelse af de komplekse kræfter <strong>og</strong> systemer, der bestemmer rammebetingelserne for planprocesser,<br />

<strong>og</strong> evne til kunne omsætte denne viden til strategier for inddragelse af forskellige aktører,<br />

interessenter <strong>og</strong> hverdagslivserfaringer<br />

Erhverve viden, metoder <strong>og</strong> redskaber til at kunne indgå i tværfaglige, komplekse <strong>og</strong> forhandlingsbaserede<br />

planprocesser, herunder at kunne indgå i arbejdet med at kunne initiere, koordinere<br />

<strong>og</strong> implementere planprocesser på baggrund af en helhedsforståelse af problemkomplekset.<br />

At være i stand til at vurdere hvordan forskellige planlægningsteorier <strong>og</strong> planredskaber kan anvendes<br />

i offentlig planlægning <strong>og</strong> forhandlingsplanlægning.<br />

De studerende skal desuden opnå indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for planlægningen <strong>og</strong> beherske<br />

centrale samfundsvidenskabelige metoder <strong>og</strong> planfaglige redskaber (f.eks. feltarbejdsteknikker,<br />

visualiseringsteknikker <strong>og</strong> GIS), der indgår i udviklingen af planprocesser <strong>og</strong> forskellige plantyper. Disse<br />

mere tekniske <strong>og</strong> redskabsmæssige færdigheder erhverves både i kombinationsfagets metode- <strong>og</strong><br />

redskabsfag samt i projektarbejdet. Indføring i fagets genstandsfelter <strong>og</strong> faglige traditioner sker gennem<br />

kurser, projektarbejde <strong>og</strong> metode-/redskabsfagskurser (herunder obligatoriske kurser i komparativt<br />

feltarbejde <strong>og</strong> anvendelse af GIS <strong>og</strong> kort som analyse, kommunikations<strong>og</strong> designredskab i planprocesser).<br />

Som almene akademiske kvalifikationer skal de studerende kunne identificere <strong>og</strong> forstå, hvorledes man<br />

strukturerer videnskabelige problemstillinger <strong>og</strong> producere viden fra et planfagligt perspektiv. Fælles<br />

for alle kandidater fra RUC er, at de opnår kompetencer til at kunne:<br />

Selvstændigt begrunde <strong>og</strong> diskutere den valgte faglitteraturs relevans <strong>og</strong> værdi i forhold til belysningen<br />

af den valgte problemstilling.<br />

Selvstændigt identificere <strong>og</strong> diskutere det til grund for analysen liggende datamateriale.<br />

Formidle <strong>og</strong> diskutere projektets resultater på en videnskabelig måde.<br />

Kan gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for<br />

planlægning, således at den studerende opnår en større helhedsforståelse af fagområdet.<br />

Selvstændigt kan begrunde, redegøre for <strong>og</strong> anvende den valgte faglitteratur, teori <strong>og</strong> metode i<br />

forhold til projektets problemstilling.<br />

Selvstændigt kan gennemføre en undersøgelse af en planfaglig problemstilling med enten et<br />

mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte.<br />

Kan udtrykke sig klart <strong>og</strong> differentieret under anvendelse af relevante faglige begreber <strong>og</strong> i<br />

overensstemmelse med videnskabelige krav <strong>og</strong> normer.<br />

Kan perspektivere projektarbejdets resultater i en større faglig, professionel eller samfundsmæssig<br />

sammenhæng. (Bacheloransøgningen, s. 8-9)<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 22/9 2008.<br />

De overordnede læringsmål for kombinationsfaget i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> er:<br />

- At de studerende skal opnå viden om planlægningsteorier <strong>og</strong> planlægningsparadigmer samt de<br />

komplekse sociale, politiske, kulturelle, økonomiske <strong>og</strong> teknol<strong>og</strong>iske kræfter <strong>og</strong> systemer, der<br />

former rammebetingelserne for planprocessen.<br />

- At de studerende skal kunne omsætte denne viden til planstrategier <strong>og</strong> til procesdesign for inddragelse<br />

af forskellige aktører, interessenter <strong>og</strong> hverdagslivserfaringer i relation til forskellige<br />

planfelter <strong>og</strong> planlægningskalaer såsom <strong>by</strong>-, regional- <strong>og</strong> statslig planlægning samt <strong>by</strong>fornyelse,<br />

udvikling af boligområder <strong>og</strong> lokalsamfundsarbejde.<br />

- At de studerende skal opnå indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for planlægningen <strong>og</strong> be-<br />

16


herske centrale designvidenskabelige <strong>og</strong> samfundsvidenskabelige metoder <strong>og</strong> planfaglige redskaber,<br />

herunder design- <strong>og</strong> visualiseringsteknikker, der indgår i planer <strong>og</strong> planprocesser.<br />

Læringsmål på bachelorkombinationsfag<br />

På bachelorkombinationsfaget er de specifikke læringsmål følgende<br />

Viden<br />

- At de studerende opnår en kritisk <strong>og</strong> kvalificeret indsigt i planfaglige problemstillinger, forskellige<br />

design- <strong>og</strong> samfundsvidenskabelige planlægningsteorier <strong>og</strong> -metoder samt deres relevans<br />

<strong>og</strong> anvendelse inden for forskellige planfelter <strong>og</strong> planlægningskalaer såsom <strong>by</strong>-, regional- <strong>og</strong><br />

statslig planlægning, <strong>by</strong>fornyelse, udvikling af boligområder <strong>og</strong> lokalsamfundsarbejde.<br />

- At de studerende opnår en kvalificeret indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for planlægningen<br />

inden for forskellige planfelter.<br />

- At de studerende kan begrunde en planfaglig problemstillings relevans i forhold til bachelorfagmodulets<br />

formål <strong>og</strong> behersker de teorier <strong>og</strong> metoder, der kan anvendes i forbindelse med<br />

undersøgelsen af problemstillingen.<br />

Færdigheder<br />

- At de studerende opnår overblik over planteorier <strong>og</strong> planregler, der gør dem i stand til at deltage<br />

i tilrettelæggelsen <strong>og</strong> design af planprocesser <strong>og</strong> planer.<br />

- At de studerende opnår en eksemplarisk <strong>og</strong> praktisk indsigt i konkrete planlægningsfelter <strong>og</strong><br />

planprocesser gennem afprøvelse af forskellige feltarbejdsteknikker i en henholdsvis dansk <strong>og</strong><br />

udenlandsk kontekst.<br />

- At de studerende kan formidle <strong>og</strong> diskutere planfaglige problemstillinger samt design af planer<br />

<strong>og</strong> planprocesser på en klar <strong>og</strong> eksplicit måde, der er forståelig for både forskere <strong>og</strong> planlægningspraktikere.<br />

Kompetencer<br />

- At de studerende kan arbejde helhedsorienteret <strong>og</strong> indgå i et visionært <strong>og</strong> udviklingsrettet samarbejde<br />

med andre - <strong>og</strong>så med en anden planfaglig baggrund så ledes at fælles viden <strong>og</strong> ressourcer<br />

anvendes bedst muligt.<br />

- At de studerende kan indgå i tværfaglige læringsprocesser <strong>og</strong> tilegne sig ny viden, færdigheder<br />

<strong>og</strong> kompetencer i samarbejdet med andre planfaglige praktikere<br />

- At studerende op<strong>by</strong>gger kompetencer til at designe forhandlings- <strong>og</strong> planprocesser, der involverer<br />

mange interesser, værdier <strong>og</strong> tænkemåder.<br />

- At de studerende kan forstå <strong>og</strong> manøvrere i en både faglig <strong>og</strong> politisk virkelighed, herunder kan<br />

forstå de forskellige faglige <strong>og</strong> politiske l<strong>og</strong>ikker, der er i spil i planprocesser.<br />

- At de studerende kan designe <strong>og</strong> styre en planproces eller et projekt, herunder at kunne prioritere<br />

indenfor egne eller udefra fastsatte rammer, <strong>og</strong> tilrettelægge en proces <strong>og</strong> et arbejdsforløb,<br />

således at planen eller projektet er færdigt på et forud fastsat tidspunkt.<br />

Læringsmål på kandidatkombinationsfag<br />

På kandidatkombinationsfaget er de specifikke læringsmål følgende:<br />

Viden<br />

- At de studerende opnår en dybere indsigt inden for flere områder af videnskabelig planteori eller<br />

praktiske planfelter <strong>og</strong> planprocesser baseret på international forskning på højeste niveau.<br />

- At de studerende selvstændigt <strong>og</strong> på et videnskabeligt grundlag kan gennemføre en tilbundsgående<br />

undersøgelse af en planfaglig problemstilling med enten et mere teoretisk-analytisk eller et<br />

mere praktisk-anvendelsesorienteret sigte.<br />

- At de studerende selvstændigt kan identificere <strong>og</strong> diskutere det til grund for analysen eller designets<br />

liggende datamateriale.<br />

17


- At de studerende kan udtrykke sig klart <strong>og</strong> differentieret under anvendelse af relevante faglige<br />

begreber <strong>og</strong> i overensstemmelse med videnskabelige krav <strong>og</strong> normer.<br />

- At de studerende kan perspektivere resultaterne en studeret planfaglig problemstilling i en større<br />

faglig, professionel eller samfundsmæssig sammenhæng.<br />

Færdigheder<br />

- At de studerende behersker af planfaglige redskaber <strong>og</strong> metoder, herunder process-, design- <strong>og</strong><br />

visualiseringsteknikker<br />

- At de studerende opnår relevant kompetence i metoder til design <strong>og</strong> visualisering af strategier,<br />

visioner, planer <strong>og</strong> planprocesser<br />

- At de studerende gennem relevante erfaringer med <strong>og</strong> grundlæggende kendskab til hvorledes<br />

GIS kan anvendes som analyse, kommunikations- <strong>og</strong> designredskab i planprocesser.<br />

Kompetencer<br />

- Erhverve viden, metoder <strong>og</strong> redskaber til at kunne indgå i tværfaglige, komplekse <strong>og</strong> forhandlingsbaserede<br />

planprocesser, herunder at kunne indgå i arbejdet med at kunne initiere, koordinere<br />

<strong>og</strong> implementere planprocesser på baggrund af en helhedsforståelse af et planfaglige problemkomplekser.<br />

- At kunne indgå tværfaglig analytisk i planarbejdet.<br />

- Evne til systematisk at fremstille problemstillingers vidensgrundlag, problemstillinger <strong>og</strong> handlingsrammer.<br />

- Evne til dial<strong>og</strong> mellem ofte konfliktuelle parter for at finde frem til fælles handlingsforslag.<br />

Interaktion mellem forskning <strong>og</strong> praksis<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Hvordan vil undervisningen <strong>og</strong> de studerendes forventede<br />

viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer basere sig på interaktion mellem forskning <strong>og</strong> praksis?<br />

Læringsmiljøet <strong>og</strong> kontakten med praksisfeltet under<strong>by</strong>gges af kombinationsfagets forankring i forskningsgrupperne<br />

MOSPUS <strong>og</strong> MIRK, der rummer kombinationsfagets initiativtagere <strong>og</strong> undervisere.<br />

Læringsmiljøet støttes endvidere dels af, at forskning i MOSPUS <strong>og</strong> MIRK er empirisk baseret, dels af,<br />

at et obligatorisk feltarbejde indgår i kursusundervisningen på bachelorfagmodulet. (Bacheloransøgningen,<br />

s. 12)<br />

De studerende får: En solid indføring i nyere planlægningsteori Gennem eksempelbrug at gøre studenten<br />

i stand til at fremanalysere de dominerende idéer, teorier <strong>og</strong> ideol<strong>og</strong>ier i planlægningsfeltet<br />

(herunder <strong>og</strong>så markedskræfter <strong>og</strong> borgerorganiseringers roller) samt at op<strong>by</strong>gge en kritisk forståelse<br />

for tidens centrale debatter om planpolitik <strong>og</strong> planlægningsmetoder. (Bacheloransøgningen, s. 8)<br />

De studerende skal desuden opnå indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for planlægningen <strong>og</strong> beherske<br />

centrale samfundsvidenskabelige metoder <strong>og</strong> planfaglige redskaber (f.eks. feltarbejdsteknikker,<br />

visualiseringsteknikker <strong>og</strong> GIS), der indgår i udviklingen af planprocesser <strong>og</strong> forskellige plantyper. Disse<br />

mere tekniske <strong>og</strong> redskabsmæssige færdigheder erhverves både i kombinationsfagets metode- <strong>og</strong><br />

redskabsfag samt i projektarbejdet. Indføring i fagets genstandsfelter <strong>og</strong> faglige traditioner sker gennem<br />

kurser, projektarbejde <strong>og</strong> metode-/redskabsfagskurser (herunder obligatoriske kurser i komparativt<br />

feltarbejde <strong>og</strong> anvendelse af GIS <strong>og</strong> kort som analyse, kommunikations<strong>og</strong> designredskab i planprocesser).<br />

(Bacheloransøgningen, s. 9)<br />

18


Hvis ikke det vurderes at være relevant: Hvorfor?<br />

Se ovenfor.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

De forskningsmæssige områder i forskningsgrupperne MOSPUS <strong>og</strong> MIRK vurderes i høj grad at dække<br />

uddannelsens fagområder, hvorved det vurderes, at uddannelsen er forskningsbaseret. Det bemærkes<br />

i den sammenhæng, at begge forskningsgrupper <strong>by</strong>gger på forholdet mellem forskning <strong>og</strong> praksis,<br />

idet forskningen i grupperne er empirisk baseret.<br />

Universitetets redegørelse for de studerendes forventede erhvervelse af kompetencer vurderes at leve<br />

op til den nye danske kvalifikationsrammes typebeskrivelse af kompetenceniveauet på hhv. bachelor-<br />

<strong>og</strong> kandidatniveau. I vurderingen er lagt vægt på, at universitetet i redegørelsen for de erhvervede<br />

kompetencer har redegjort for de både fagspecifik viden <strong>og</strong> alment akademiske kvalifikationer generelt<br />

for uddannelsen, men <strong>og</strong>så for viden, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer udspecificeret for hhv. bachelor-<br />

<strong>og</strong> kandidatniveau. Det vurderes, at de studerende i forbindelse med tilegnelsen af de oplistede kompetencer<br />

opnår indsigt i fagområdets videnskabelige teori <strong>og</strong> metoder.<br />

Kriterium 3 vurderes på denne baggrund opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Dokumentation<br />

Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere <strong>og</strong> undervisere er fastansat videnskabeligt<br />

personale (VIP), der forsker inden for uddannelsens centrale fagområder?<br />

MOSPUS-forskningsgruppen udgør en sammenkobling af forskere, som førhen havde deres baggrund<br />

i forskningsgruppen Informationsalderens Sociale <strong>og</strong> Økonomiske Ge<strong>og</strong>rafi, SEGIA, (Ge<strong>og</strong>rafi),<br />

Transportforskergruppen FLUX (Tek- Sam) <strong>og</strong> forskning i empowerment, segregering <strong>og</strong> <strong>by</strong>udvikling<br />

(Socialvidenskab). Gruppen har samlet forskere fra ge<strong>og</strong>rafi, sociol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> planlægning <strong>og</strong> har en<br />

tværvidenskabelig profil, der rækker fra det teknol<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> designvidenskabelige henover det samfundsmæssige<br />

til det kulturelle. Gruppen står for <strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionalforskningen, transportforskningen <strong>og</strong><br />

turismeforskningen ved Roskilde Universitet (se bilag 7: Rum, Sted, Mobilitet <strong>og</strong> By strategiplan 2008-<br />

2010). Af særlige kompetencer skal fremhæves planlægningsteori, mobilitet, pendling <strong>og</strong> trafikpolitik,<br />

urban innovation samt forskning i kvarter-/områdeløft <strong>og</strong> strategier mod ghettoisering, Af de i alt 13<br />

fastansatte forskere i gruppen er nedenstående deltagere i initiativet med etablering af det nye planfag:<br />

Professor John Andersen<br />

Lektor, dr. art. John Pløger<br />

Professor Lise Drewes Nielsen<br />

Lektor, dr. scient. soc. Jørgen Ole Bærenholdt, forskningsgruppeleder<br />

Lektor Per Homann Jespersen<br />

Professor, dr. phil. Kirsten Simonsen<br />

19


(der vedlægges cv'er for disse som bilag 9)<br />

Kombinationsfaget vil samtidig trække på den mangeårige mere praktiske erfaring i planfaglig undervisning<br />

hos<br />

Lektor Henrik Toft Jensen<br />

Docent Viggo Plum<br />

Lektor Peter Skriver<br />

Også forskningsgruppen Miljøplanlægning Innovation, Regulering <strong>og</strong> Kapacitetsop<strong>by</strong>gning (MIRK)<br />

bidrager til at sikre et aktivt forskningsmiljø bag <strong>Plan</strong> <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> . Gruppen udgør det største forskningsmiljø<br />

bag den teknol<strong>og</strong>isk samfundsvidenskabelige planlæggeruddannelse (Tek-Sam) på RUC <strong>og</strong><br />

kombinerer naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig <strong>og</strong> teknisk faglighed med henblik på analysen<br />

af medspil <strong>og</strong> modspil i samfund-natur dimensionen. Af særlig betydning for en ny planuddannelse er<br />

gruppens forskning i planlægningsteori, lokal bæredygtighedspolitik, miljøturisme, miljøinnovationer i<br />

<strong>by</strong>ggeriet, regionale innovationsstrategier <strong>og</strong> strategisk miljøvurdering (se bilag 8: Strategioplæg for<br />

forskergruppen MIRK ). Af gruppens forskere er nedenstående aktivt medvirkende i etableringen af en<br />

ny planuddannelse (se vedlagte cv er i bilag 9):<br />

Lektor, dr. scient. soc. Bo Elling, forskeruddannelsespr<strong>og</strong>ramleder<br />

Lektor Ole Erik Hansen, forskningsgruppeleder<br />

Lektor Jesper Holm<br />

Udover forskere fra MOSPUS <strong>og</strong> MIRK deltager fra forskningsgruppen Miljødynamik (ENVDYN)<br />

lektor Thomas Theis Nielsen, som er specialiseret i anvendelen <strong>og</strong> analysen af satellite remote sensing<br />

data <strong>og</strong> brugen af ge<strong>og</strong>rafiske informationssystemer (GIS).<br />

At der er et aktivt forskningsmiljø bag kombinationsfaget kan dokumenteres gennem nedenstående to<br />

punkter:<br />

a) Andel af fastansat videnskabeligt personale<br />

De i alt 13 personer, direkte involveret i kombinationsfaget, er alle fastansatte videnskabelige lektorer<br />

eller professorer. Hertil kommer et relativt stort antal (ca. 10) phd-studerende indskrevet ved<br />

ENSPAC's forskeruddannelsespr<strong>og</strong>ram Society, Space and Technol<strong>og</strong>y, som enten er direkte involveret<br />

i kombinationsfagets etablering, eller hvis forskningsarbejde er direkte relevant for fagets faglige<br />

profil, <strong>og</strong> som desuden vil indgå som rekrutteringsbasis, i takt med at forskerstaben bag faget skal fornys.<br />

b) Sikringen af kursers forskningsbasering<br />

Det er ikke planlagt, at kombinationsfagets undervisningsaktiviteter skal baseres på andre end fastansatte<br />

videnskabelige medarbejdere. I den udstrækning de ovenfor omtalt phd-studerende vil blive inddraget<br />

i undervisningen vil det ske under supervision af deres phd-vejleder eller den overordnet ansvarlige<br />

videnskabelige medarbejder. (Bacheloransøgningen, s. 9-10)<br />

Hvordan forventer institutionen at sikre en nødvendig forskningsbasering på de kurser, hvor<br />

undervisningen ikke varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP)?<br />

Det er ikke planlagt, at kombinationsfagets undervisningsaktiviteter skal baseres på andre end fastansatte<br />

videnskabelige medarbejdere. I den udstrækning de ovenfor omtalt phd-studerende vil blive inddraget<br />

i undervisningen vil det ske under supervision af deres phd-vejleder eller den overordnet ansvarlige<br />

videnskabelige medarbejder. (Bacheloransøgningen, s. 10-11)<br />

20


Hvis der er tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi <strong>og</strong> hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen?<br />

Ikke relevant.<br />

Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Uddannelsen har i ansøgningen oplistet en række fastansatte forskere tilknyttet de to forskningsgrupper<br />

MOSPUS <strong>og</strong> MIRK, som det er planlagt skal undervise på kombinationsfaget i <strong>by</strong>, plan <strong>og</strong> proces.<br />

Det vurderes på baggrund af universitetets redegørelse i ansøgningen samt på grundlag af de vedlagte<br />

publikationslister, at alle de nævnte mulige undervisere er aktive forskere, der forsker inden for uddannelsens<br />

centrale fagområder. Universitetet angiver endvidere, at forskningsbaseringen i undervisningen<br />

når denne ikke varetages af fastansatte VIP ere vil sikres gennem supervision. Det er ifølge ansøgningen<br />

ikke planlagt, at undervisningen skal varetages af andre end fastansat, videnskabeligt personale.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 4 opfyldt tilfredsstillende.<br />

Kriterium 5: Kvaliteten <strong>og</strong> styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Dokumentation<br />

Hvori består kvaliteten af forskningsmiljøet bag uddannelsen?<br />

Kombinationsfaget er baseret på et aktivt <strong>og</strong> tværvidenskabeligt forskningsmiljø, bestående især af de<br />

to forskningsgrupper MOSPUS <strong>og</strong> MIRK. Begge disse grupper blev dannet ved institutreformen på<br />

RUC i 2006. Kendetegnende for begge forskningsgrupper er tværvidenskabeligheden, videreudviklet i<br />

forhold til den ruc ske tværvidenskabelige tradition, som den især har været praktiseret indenfor Ge<strong>og</strong>rafi<br />

<strong>og</strong> Tek-Sam miljøerne, dvs. såvel inter- som transdisciplinært, samt i en aktiv vekselvirkning mellem<br />

forsknings- <strong>og</strong> uddannelsesforløb. Dette må anses for et stort aktiv i forhold til et planlægningsfag<br />

af den foreslåede karakter, som netop må kunne baseres på en meget bred vifte af faglige kompetencer<br />

<strong>og</strong> forskningsprocesser; <strong>og</strong>så praktiseret i aktive samarbejdsrelationer med planlæggende <strong>og</strong> processtyrende<br />

miljøer udenfor universitetet (jf. samarbejdet med det rådgivende panel, se bilag 2). På tværs af<br />

de to forskningsgrupper har det aktive forskningsmiljø bag det nye planfag for nylig i fællesskab publiceret<br />

b<strong>og</strong>en <strong>Plan</strong>lægning i teori <strong>og</strong> praksis (Roskilde Universitetsforlag 2007) der illustrerer, at der forskes i<br />

planlægningsteorier, <strong>by</strong>ens udvikling <strong>og</strong> planlægning i forhold til den rumlige udvikling, på globalt,<br />

europæisk, regionalt <strong>og</strong> <strong>by</strong>mæssigt niveau. (Bacheloransøgningen, s. 9)<br />

Forskningsgrupperne MOSPUS <strong>og</strong> MIRK blev som nævnt under kriterium 4 dannet ved institutreformen<br />

på RUC i 2006. Forskerne bag uddannelsesforslaget har siden vist en omfattende videnskabelig<br />

21


publiceringsaktivitet, som fremgår af vedhæftede CV er (bilag 9). Forskningsgruppernes tværvidenskabelighed<br />

er i forskningsmiljøet bag uddannelsesforslaget suppleret med en aktiv grundforskning, hvilket<br />

bl.a. kommer til udtryk i, at der i forskningsmiljøet indenfor de sidste 5 år er publiceret to doktordisputatser<br />

internationalt. Disse vedrører henholdsvis et tværvidenskabeligt arbejde om hvordan håndteringen<br />

af afstande gennem mobilitet <strong>og</strong> territorialitet er afgørende for samfundsudviklingen, samt<br />

samfundsvidenskabelig grundforskning omkring rationalitet i kommunikative planlægningsprocesser.<br />

Forskningsmiljøets kvalitet kan dokumenteres gennem nedenstående tre punkter:<br />

a) Indikatorer for forskningsproduktion <strong>og</strong> -formidling<br />

Som det fremgår af de individuelle CV er (bilag 9) for de involverede videnskabelige medarbejdere har<br />

alle de aktive forskere med omfattende publiceringer indenfor de sidste ca. 5 år. Publiceringerne spænder<br />

desuden over grundforskning, anvendt forskning samt formidling, doktordisputatser internationalt<br />

publiceret, peerreview ed artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter, engelskspr<strong>og</strong>ede <strong>og</strong> danske<br />

mon<strong>og</strong>rafier <strong>og</strong> antol<strong>og</strong>ier, forskningsrapporter, samt mere publikumsmålrettede publikationer af formidlingsmæssig<br />

karakter.<br />

b) Internationalt forskningssamarbejde af relevans for kombinationsfaget<br />

. [se uddybning under næste målepunkt]<br />

c) Kombinationsfagets placering i forhold til internationalt forskningssamarbejde<br />

. [se uddybning under næste målepunkt] (Bacheloransøgningen, s.11-12)<br />

Hvilket omfang har det internationale forskningssamarbejde ved institutionen med relevans<br />

for uddannelsen?<br />

Både MOSPUS <strong>og</strong> MIRK indgår i internationalt forskningssamarbejde, som vil blive forsat <strong>og</strong> uddybet<br />

i forbindelse med etableringen af planlægningsfaget. Af relevans for kombinationsfaget skal nævnes<br />

planlægningsmiljøet ved Newcastle University, sociol<strong>og</strong>imiljøet ved Lancaster University, ge<strong>og</strong>rafi ved<br />

Durham University, samt planlægning ved Universitetet i Tromsø. Der eksisterer <strong>og</strong>så et mangeårigt<br />

samarbejde omkring udviklingen af strategisk miljøvurdering (bl.a. sektorplaner, regionplaner <strong>og</strong> kommuneplaner),<br />

i nordisk regi organiseret omkring Nord<strong>Plan</strong>, senere NordRegio, i Stockholm, samt europæisk<br />

<strong>og</strong> internationalt af EU-kommissionen, samt International Association for Impact Assessment,<br />

IAIA. Desuden samarbejdes der internationalt i en række forskningsgrupper eller - projekter,<br />

som alle har relevans for kombinationsfaget. Heraf kan nævnes:<br />

Deltagelse i det såkaldte SCANDRIA, hvor Roskilde Universitetscenter i samarbejde med bl.a.<br />

Øresundsuniversitetet <strong>og</strong> Deutscher Verband für Bau- und Wohnungswesen skal stå for udvikling<br />

af samarbejdet inden for planlægning <strong>og</strong> trafik gennem etablering af triple-helix -<br />

samarbejder mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv <strong>og</strong> myndigheder på tværs af Østersøen.<br />

Projektet er etableret i forlængelse af COINCO-projektet igangsat af <strong>by</strong>er <strong>og</strong> regioner i korridoren<br />

Oslo- København-Berlin hvor der pegedes på et behov for at styrke samarbejdet<br />

mellem planlægningsforskning, -undervisning <strong>og</strong> -praksis mellem de skandinaviske <strong>og</strong> tyske vidensinstitutioner.<br />

Deltagelse i EU-projektet KATARSIS, Social innovation in the knowledge society under<br />

EU s 6. rammepr<strong>og</strong>ram, koordineret af Global Urban Research Unit (GURU), Newcastle University,<br />

UK, 2006-2009. Katarsis projektet analyserer social innovation <strong>og</strong> governance i <strong>by</strong>- <strong>og</strong><br />

regionalpolitikken. KATARSIS-netværket <strong>by</strong>gger videre på et tidligere EU-netværk, URSPIC<br />

(Urban Redevelopment and Social Polarization in the City) , hvor RUC var partner (Bacheloransøgningen,<br />

s. 11-12).<br />

Hvordan forventes uddannelsen at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved insti-<br />

22


tutionen?<br />

Den påtænkte uddannelse vil indgå i det ovenfor beskrevne internationale forskningssamarbejde på<br />

måder, hvoraf specielt skal fremhæves:<br />

Udveksling af gæsteforskere <strong>og</strong> gæsteforelæsere med de omtalte miljøer,<br />

Studieophold af længere eller kortere varighed for studerende på kombinationsfaget hos de pågældende<br />

miljøer,<br />

Afholdelse af seminarer, workshops <strong>og</strong> konferencer i samarbejde med de nævnte institutioner,<br />

Samarbejde omkring reviews af forskningspublikationer <strong>og</strong> evalueringer af kombinationsfagets<br />

enkelte elementer, når disse er afprøvet (Bacheloransøgningen, s.11-12).<br />

Hvis der er tale om et nyt satsningsområde<br />

Hvilken strategi <strong>og</strong> hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen?<br />

Ikke relevant.<br />

Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Universitetet har i ansøgningen dokumenteret forskningsmiljøet gennem CV er <strong>og</strong> publikationslister<br />

for de centrale videnskabelige medarbejdere. På baggrund heraf vurderes, at det er sandsynliggjort, at<br />

det bagvedliggende forskningsmiljø er af høj kvalitet, <strong>og</strong> at forskningen spænder over en lang række<br />

formidlingskanaler <strong>og</strong> forskningstyper.<br />

Uddannelsens forskere indgår desuden i flere internationale forskningsprojekter, der ligger inden for<br />

uddannelsens forskningsområde. Endvidere har universitetet i ansøgningen redegjort for, hvordan det<br />

internationale forskningsmiljø planlægges at bidrage til uddannelsen.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 5 tilfredsstillende opfyldt.<br />

23


Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering <strong>og</strong> tilrettelæggelse)<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Dokumentation<br />

Hvordan er uddannelsen struktureret? Herunder:<br />

- Hvilke moduler <strong>og</strong> fagelementer består uddannelsen af?<br />

- Hvad er deres indhold <strong>og</strong> ECTS-vægt?<br />

- Hvordan er de placeret på uddannelsen?<br />

Kombinationsfagets struktur i modulop<strong>by</strong>gning med valgmuligheder, kurser, projektarbejde samt<br />

ECTS fordeling er beskrevet i studieordningsudkastet (bilag 6) samt præsenteret i oversigtform i bilag<br />

10: Struktur <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> . (Bacheloransøgningen, s. 12)<br />

§ 11 Bachelorfagmodulet (Modul B1): <strong>Plan</strong>teorier <strong>og</strong> planparadigmer.<br />

Modulet har til formål at give den studerende en grundlæggende indføring i fagets genstandsfelter<br />

<strong>og</strong> faglige traditioner. Den studerende skal kunne identificere <strong>og</strong> forstå, hvorledes<br />

man inden for faget <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> strukturerer faglige problemstillinger <strong>og</strong> producerer<br />

viden fra et planfagligt perspektiv. Den studerende skal kunne anvende denne viden i<br />

analysen af en selvvalgt problemstilling, der godkendes af studienævnet evt. med uddelege-<br />

Stk. 2.<br />

ring til vejlederne.<br />

Modulets projektarbejde skal eksemplarisk behandle udvalgte dele af de i modulet berørte<br />

planfaglige problemstillinger, herunder diskutere forskellige faglige bidrag til udviklingen af<br />

problemstillingen. Projektarbejdet er normeret til 15 ECTS.<br />

Bachelorprojektets mål er at give de studerende følgende faglige indsigter <strong>og</strong> færdigheder:<br />

- at kunne begrunde en problemstillings relevans i forhold til modulets formål.<br />

- at kunne beherske <strong>og</strong> begrunde de teorier <strong>og</strong> metoder, der er anvendt i forbindelse<br />

med undersøgelsen af problemstillingen.<br />

- at kunne demonstrere anvendelse af planfaglige redskaber <strong>og</strong> metoder, herunder design-<br />

<strong>og</strong> Visualiseringsteknikker<br />

- at redegøre sikkert <strong>og</strong> korrekt for indholdet i den valgte faglitteratur.<br />

- at kunne behandle empiri kritisk <strong>og</strong> systematisk<br />

- at formidle <strong>og</strong> diskutere projektet på en klar, eksplicit <strong>og</strong> forståelig måde.<br />

ordningen).(Studie-<br />

§ 15 1. kandidatmodul (Modul K1): <strong>Plan</strong>vilkår <strong>og</strong> planprocesser<br />

Formålet med modulet er en indføring i de sociale, politiske, kulturelle, økonomiske <strong>og</strong><br />

teknol<strong>og</strong>iske vilkår for planlægning <strong>og</strong> i centrale metoder <strong>og</strong> redskaber i forskellige plantyper<br />

<strong>og</strong> planprocesser. Den studerende skal kunne anvende eller afprøve sin teoretiske viden<br />

gennem at omsætte den til analyser eller design af planprocesser <strong>og</strong> planer inden for et eller<br />

flere af fagets planlægnings- <strong>og</strong> genstandsfelter.<br />

24


Stk. 2.<br />

I modulets projektarbejde skal den studerende omsætte relevante teorier <strong>og</strong> metoder til analyser<br />

eller design af planprocesser <strong>og</strong> planer inde for fagets forskellige genstands- <strong>og</strong> praksisfelter.<br />

Projektarbejdets mål er at den studerende opnår kompetence til at kunne:<br />

- Selvstændigt begrunde <strong>og</strong> diskutere den valgte faglitteraturs relevans <strong>og</strong> værdi i forhold<br />

til belysningen af den valgte problemstilling <strong>og</strong> den valgte planpraksis.<br />

- Selvstændigt identificere <strong>og</strong> diskutere det til grund for analysen eller designets liggende<br />

- datamateriale.<br />

- Formidle <strong>og</strong> diskutere projektets resultater <strong>og</strong> forslag på en videnskabelig måde.<br />

- Demonstrere anvendelse af planfaglige redskaber <strong>og</strong> metoder, herunder design- <strong>og</strong><br />

visualiseringsteknikker<br />

Projektarbejdet er normeret til 15 ECTS.<br />

Stk. 3. Projektarbejdet kan afløses af et kursus <strong>og</strong> projektarbejde på Læreanstalternes Fælles Byplankursus<br />

med godkendelse <strong>og</strong> efter retningslinjer fastsat af studienævnet. Gennemførelse<br />

af Læreanstalternes Fælles Byplankursus er normeret til 15 ECTS<br />

Stk. 4 I modulet indgår to temakurser med valgfri tilgang, et metodekursus inden for GIS eller<br />

kart<strong>og</strong>rafi i nutidig <strong>og</strong> historisk forståelse samt et metodekursus med valgfri tilgang:<br />

Temakurserne har følgende formål:<br />

- At de studerende opnår (1) en kritisk <strong>og</strong> kvalificeret indsigt i de komplekse sociale,<br />

politiske, kulturelle, økonomiske <strong>og</strong> teknol<strong>og</strong>iske vilkår for planlægning <strong>og</strong> planprocesser<br />

(2) opnår praktiske færdigheder inden for strategiudvikling <strong>og</strong> aktionsforskningsmetoder<br />

til inddragelse af forskellige aktører, interessenter <strong>og</strong> hverdagslivserfaringer<br />

(3) opnår praktiske færdigheder i anvendelsen af planfaglige analyse, informations-<br />

<strong>og</strong> designmetoder.<br />

Temakurserne er hver normeret til 4,5 ETCS.<br />

Metodekursus i design <strong>og</strong> visualiseringsteknikker med følgende formål:<br />

- At de studerende opnår øvelse i metoder til design <strong>og</strong> visualisering af strategier, visioner,<br />

planer <strong>og</strong> planprocesser<br />

Metodekursus i GIS med følgende formål:<br />

- At de studerende gennem øvelser opnår erfaringer med hvorledes GIS kan anvendes<br />

som analyse, kommunikations- <strong>og</strong> designredskab i planprocesser.<br />

Hvert metodekursus er i alt normeret til 3 ECTS. Der kræves kun et af kurserne, men det<br />

andet kan indgå som en mulighed som valgfrit metodekursus.<br />

Metodekursus med valgfri tilgang med følgende formål:<br />

- At de studerende opnår kendskab centrale metoder <strong>og</strong> redskaber der indgår i planprocesser<br />

enten gennem kurset i design <strong>og</strong> visualiseringsteknikker eller GIS-kurset,<br />

som ikke var valgt ovenfor eller som caseøvelser over planlægningsopgaver med<br />

andre metodiske tilgange.<br />

Kurset er i alt normeret til 3 ECTS.[ ..]<br />

§ 16. 2. kandidatmodul (Modul K2): Videregående plananalyse <strong>og</strong> plandesign specialiseringsmodulet).<br />

Formålet med modulet er, at den studerende opnår kompetence til at forholde sig videnskabeligt<br />

reflekteret til en selvvalgt planfaglig problemstilling inden for et særligt område af<br />

planteori eller planpraksis. Den studerende skal selvstændigt være i stand til at gennemføre<br />

en analyse ud fra videnskabelige kriterier eller kunne opstille videnskabeligt begrundede<br />

handleforskrifter eller design inden for et planfagligt problemfelt <strong>og</strong> indenfor dette kunne<br />

syntetisere <strong>og</strong> fortolke enkeltdele til helheder.<br />

25


Stk. 2.<br />

Modulets projektarbejde udgør et videnskabeligt, metodisk arbejde inden for et særligt studeret<br />

område af planteori eller planpraksis. Målet er at den studerende:<br />

- kan gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling<br />

inden for planteori eller planpraksis, således at den studerende opnår en helhedsforståelse<br />

af fagområdet<br />

- selvstændigt kan begrunde, redegøre for <strong>og</strong> anvende den valgte faglitteratur, teori <strong>og</strong><br />

metode i forhold til projektets problemstilling<br />

- selvstændigt kan gennemføre en undersøgelse af en planfaglig problemstilling med<br />

enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-anvendelsesorienteret sigte<br />

- kan udtrykke sig klart <strong>og</strong> differentieret under anvendelse af relevante faglige begreber<br />

<strong>og</strong> i overensstemmelse med videnskabelige krav <strong>og</strong> normer<br />

- kan perspektivere projektarbejdets resultater i en større faglig, professionel eller<br />

samfundsmæssig sammenhæng<br />

Projektarbejdet er normeret til 15 ECTS.<br />

Stk. 3 I modulet indgår to temakurser med valgfri tilgang samt to metodekurser med valgfri tilgang:<br />

Temakurserne har følgende formål:<br />

- At de studerende opnår en dybere indsigt <strong>og</strong> viden inden for særlige områder af videnskabelig<br />

planteori eller særlige praktiske planfelter <strong>og</strong> planprocesser <strong>og</strong> de komplekse<br />

vilkår herfor.<br />

Temakurserne er hver normeret til 4,5 ETCS.<br />

De to metodekurser med valgfri tilgang med følgende formål:<br />

- At de studerende opnår kendskab centrale metoder <strong>og</strong> redskaber der indgår i planprocesser.<br />

Kurset er hver normeret til 3 ECTS. [ ..]<br />

§ 17. 2. kandidatmodul (Modul K2-S): Specialemodul.<br />

Formålet med specialemodulet er at den studerende på en kritisk, selvstændig <strong>og</strong> kvalificeret<br />

måde kan demonstrere anvendelsen af videnskabelige teorier <strong>og</strong> metoder på et større planfagligt<br />

materiale. Specialet udgør et videnskabeligt, metodisk arbejde inden for et særligt<br />

studeret område af planlægningen. Målet er at den studerende<br />

- kan gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset planfaglig problemstilling,<br />

således at den studerende opnår en dybere helhedsforståelse af fagområdet<br />

- selvstændigt kan begrunde, redegøre for <strong>og</strong> anvende den valgte faglitteratur, teori <strong>og</strong><br />

metode i forhold til projektets problemstilling<br />

- selvstændigt kan gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af en planfaglig problemstilling<br />

med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktiskanvendelsesorienteret<br />

sigte <strong>og</strong> herunder mulighed for metodeudvikling<br />

- kan udtrykke sig klart <strong>og</strong> differentieret under anvendelse af relevante faglige begreber<br />

<strong>og</strong> i overenstemmelse med videnskabelige krav <strong>og</strong> normer<br />

- kan perspektivere projektarbejdets resultater i en større faglig, professionel eller<br />

samfundsmæssig sammenhæng<br />

Stk. 2. Studienævnet ud<strong>by</strong>der et seminar til støtte for specialestudiet. Deltagelse i specialeunderstøttende<br />

undervisningsforløb obligatorisk. Godkendelse af et sådant forløb er en betingelse<br />

for indstilling til eksamen. Studienævnet fastsætter i udfyldende bestemmelser kriterier for<br />

godkendelse. [ ]<br />

§ 18. 2. kandidatmodul (Modul K2-IS): Integreret specialemodul.<br />

26


Formålet med modulet er at den studerende på en kritisk, selvstændig <strong>og</strong> kvalificeret måde<br />

kan demonstrere anvendelsen af tværvidenskabelige teorier <strong>og</strong> metoder på et større planfagligt<br />

materiale. Det integrerede speciale udgør et tværvidenskabeligt, metodisk arbejde inden<br />

for et særligt studeret område af planlægningen. Målet er at den studerende<br />

- kan gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling<br />

inden for planlægningen, således at den studerende opnår en dybere helhedsforståelse<br />

af fagområdet<br />

- selvstændigt kan begrunde, redegøre for <strong>og</strong> anvende den valgte faglitteratur, teori <strong>og</strong><br />

metode i forhold til projektets problemstilling<br />

- selvstændigt kan gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af en planfaglig problemstilling<br />

med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktiskanvendelsesorienteret<br />

sigte, hvor metodeudvikling <strong>og</strong> -øvelse kan indgå.<br />

- kan udtrykke sig klart <strong>og</strong> differentieret under anvendelse af relevante faglige begreber<br />

<strong>og</strong> i overensstemmelse med videnskabelige krav <strong>og</strong> normer<br />

- kan perspektivere projektarbejdets resultater i en større faglig, professionel eller<br />

samfundsmæssig sammenhæng<br />

Stk. 2 Studienævnet ud<strong>by</strong>der kurser <strong>og</strong> seminarer til støtte for specialestudiet. I modulet indgår et<br />

specialeunderstøttende seminar, to temakurser med valgfri tilgang samt et metodekursus<br />

med valgfri tilgang. Godkendelse af et sådant forløb er en betingelse for indstilling til eksamen.<br />

Studienævnet fastsætter i udfyldende bestemmelser kriterierne for en godkendelse.<br />

Det specialeunderstøttende seminar har følgende formål:<br />

- At de støtte de studerendes selvstændige tilrettelæggelse <strong>og</strong> gennemførelse af specialestudiet<br />

<strong>og</strong> anvendelse af tværvidenskabelige teorier <strong>og</strong> metoder på et større planfagligt<br />

materiale.<br />

Temakurserne er hver normeret til 3 ETCS.<br />

Temakurserne har følgende formål:<br />

- At de studerende opnår en dybere indsigt <strong>og</strong> viden inden for særlige områder af videnskabelig<br />

planteori eller særlige praktiske planfelter <strong>og</strong> planprocesser <strong>og</strong> de komplekse<br />

vilkår herfor.<br />

Temakurserne er hver normeret til 4,5 ETCS.<br />

Metodekurset med valgfri tilgang med følgende formål:<br />

- At de studerende opnår kendskab centrale metoder <strong>og</strong> redskaber der indgår i planprocesser.<br />

Kurset er hver normeret til 3 ECTS. [ ]<br />

§ 19. 2. kandidatmodul (Modul K2-ES): Integreret eksperiment specialemodul.<br />

27


Stk. 2.<br />

Den studerende skal gennem det integrerede eksperimentelle speciale udføre interventioner,<br />

aktioner, eller eksperimentelle studier inden for et særligt planfelt. Formålet med modulet er<br />

at den studerende på en kritisk, selvstændig <strong>og</strong> kvalificeret måde kan demonstrere anvendelsen<br />

af tværvidenskabelige teorier <strong>og</strong> metoder på et større planfagligt materiale. Det integrerede<br />

speciale udgør et tværvidenskabeligt, metodisk arbejde inden for et særligt studeret<br />

område af planlægningen. Målet er at den studerende<br />

- kan gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling<br />

inden for planlægningen, således at den studerende opnår en dybere helhedsforståelse<br />

af fagområdet<br />

- selvstændigt kan begrunde, redegøre for <strong>og</strong> anvende den valgte faglitteratur, teori <strong>og</strong><br />

metode i forhold til projektets problemstilling<br />

- selvstændigt kan gennemføre en eksperimentel undersøgelse af en planfaglig problemstilling<br />

med et praktisk-anvendelsesorienteret sigte<br />

- kan udtrykke sig klart <strong>og</strong> differentieret under anvendelse af relevante faglige begreber<br />

<strong>og</strong> i overensstemmelse med videnskabelige krav <strong>og</strong> normer<br />

- kan perspektivere projektarbejdets resultater i en større faglig, professionel eller<br />

samfundsmæssig sammenhæng<br />

Studienævnet ud<strong>by</strong>der et seminar til støtte for specialestudiet. Deltagelse i specialeunderstøttende<br />

undervisningsforløb obligatorisk. Godkendelse af et sådant forløb er en betingelse<br />

for indstilling til eksamen. Studienævnet fastsætter i udfyldende bestemmelser kriterier for<br />

godkendelse.<br />

Stk. 3 Specialets eksperimentelle del kan foregå i form af enten et selvstændigt feltarbejde eller et<br />

praktikophold. Feltarbejde eller praktikophold samt specialeemne skal godkendes af studielederne<br />

for de involverede fag. Samtidig fastsættes tidsfrist for aflevering af specialeafhandlingen.<br />

En synopsis, der beskriver emnet, datagrundlag <strong>og</strong> metode, skal forinden godkendelse<br />

afleveres til studielederen. (Studieordningen)<br />

Oversigt over modulernes indhold:<br />

Bachelorfagmodul (B1): <strong>Plan</strong>teorier <strong>og</strong> planparadigmer<br />

1. kandidatmodul (K1): <strong>Plan</strong>vilkår <strong>og</strong> planprocesser<br />

28


2. kandidatmodul (K2): Videregående plananalyse <strong>og</strong> plandesign<br />

2. kandidatmodul (K2-S): Speciale<br />

2. kandidatmodul (K2-IS): Integreret speciale<br />

29


2. kandidatmodul (K2-ES): Integreret eksperimentelt speciale<br />

(Bilag 10: Uddannelsens struktur)<br />

Hvordan supplerer uddannelsens moduler <strong>og</strong> fagelementer hinanden, <strong>og</strong> hvordan er deres<br />

ind<strong>by</strong>rdes pr<strong>og</strong>ression?<br />

Sammenhængen i kombinationsfaget fremgår af studieordningens kap. 2 § 11 vedr. planlægningsteori <strong>og</strong><br />

planlægningsparadigmer. Endvidere påpeges i kap. 2 § 8 at en grundlæggende faglighed i planlægningsteori<br />

<strong>og</strong> kendskab til planpraksis er det fælles grundlag, som kombinationsfaget <strong>by</strong>gger på, samt i § 5<br />

stk. 2 at uddannelsesmodulerne skal aflægges i rækkefølge for at opretholde faglig pr<strong>og</strong>ression i kombinationsfaget.<br />

(Bacheloransøgningen, s. 12)<br />

Se endvidere gennemgangen af fagelementerne ovenfor.<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Hum-Tek (Den Humanistisk-Teknol<strong>og</strong>iske Basisuddannelse) <strong>og</strong> Sam-Bas (Den Samfundsvidenskabelig<br />

Basisuddannelse) med krav om særligt fagvalg giver ret til at skrive bachelorprojekt i faget.<br />

Hvordan er uddannelsens struktur <strong>og</strong> indhold afpasset uddannelsens adgangsforudsætninger?<br />

Adgangskrav til både bachelorkombinationsfaget fremgår af studieordningens kap. 2<br />

§ 8. (Bacheloransøgningen, s. 12)<br />

§ 10. Det forudsættes, at den studerende i sit basistudium har bestået et relevant adgangsgivende<br />

specialkursus. På det samfundsvidenskabelige basisstudium <strong>og</strong> det humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstu-<br />

30


dium ud<strong>by</strong>des hvert år det i stk. 2 nævnte specialkursus som anbefales. Andre specialkurser på det<br />

samfundsvidenskabelige basisstudium <strong>og</strong> det humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske kan <strong>og</strong>så give adgang med risiko<br />

for studietidsforlængelse.<br />

Stk. 2 Studienævnet for <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> ud<strong>by</strong>der hvert år et specialkursus med planfagligt indhold af<br />

et omfang på 7,5 ECTS på det samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> det humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudium.<br />

Studienævnet fastsætter <strong>og</strong> beskriver i udfyldende bestemmelser det faglige indhold samt krav til undervisning<br />

<strong>og</strong> evaluering. (Studieordningen)<br />

§ 13. Studerende der har gennemført en bacheloruddannelse på Roskilde Universitetscenter, hvori<br />

<strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> indgår, kan optages på kandidatuddannelsen med <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong>. Bachelorer,<br />

der har bestået en anden bacheloruddannelse kan optages efter en individuel vurdering. Studienævnet<br />

kan godkende andre uddannelsesforløb som adgangsgivende til kandidatuddannelsen, evt. efter nærmere<br />

fastsat supplering. (Studieordningen).<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens strategi for at sikre de studerende mulighed<br />

for at deltage i internationalt studiemiljø?<br />

De studerendes muligheder for at indgå i et internationalt studiemiljø skal udvikles på grundlag af<br />

RUC s internationaliseringsstrategi (bilag 11: RUC 2020). Målsætninger i strategien er bl.a.:<br />

Universitetet skal have en bred sammensætning af nationaliteter på medarbejder <strong>og</strong> studenterside,<br />

uddannelser, der indholdsmæssigt skal afspejle globale forhold, <strong>og</strong> aktiviteter, der bidrager<br />

til demokratisering <strong>og</strong> bæredygtighed i de lande, universitetet samarbejder med <strong>og</strong> har studerende<br />

fra.<br />

Studieophold i udlandet skal være en naturlig del af hvert studium, <strong>og</strong> Roskilde Universitets<br />

studerende skal sikres gode muligheder for studieophold i udlandet for at kunne tilegne sig ikke<br />

blot faglige, men <strong>og</strong>så interkulturelle færdigheder <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>forståelse.<br />

Som led i udviklingen af den nye planuddannelse er der i forlængelse heraf indledt forhandlinger om<br />

udvekslingsaftaler for studerende <strong>og</strong> forskere med GURU (Global Urban Research Unit), University<br />

of Newcastle, UK. I UK er man i langt højere grad fokuseret på planprocessen, dens redskaber <strong>og</strong><br />

konflikter, <strong>og</strong> dermed hvilke kompetencer dagens <strong>og</strong> fremtidens planlægger bør besidde. GURU har<br />

præget både den europæiske <strong>og</strong> nordamerikanske <strong>by</strong>- <strong>og</strong> planlægningsteori <strong>og</strong> debat de sidste 10-<br />

15 år ved ansættelse af n<strong>og</strong>le af de mest kvalificerede indenfor feltet (Patsy Healey, Jean Hillier, Ash<br />

Amin, Stephen Graham, Ali Mandanipour, Geoff Vigar, Stuart Cameron, Frank Moulart). N<strong>og</strong>le af de<br />

vigtigste tidsskrifter - <strong>Plan</strong>ning Theory <strong>og</strong> <strong>Plan</strong>ning Theory & Practice - har redaktører fra GURU<br />

(Jean Hillier & Patsy Healey). Der er ligeledes indledt forhandlinger med Institutt for planlegging <strong>og</strong><br />

lokalsamfunnsforskning på Tromsö Universitet i Norge, hvis institutleder Niels Aarsæther er tilknyttet<br />

kombinationsfagets Rådgivende panel (bilag 1). Ligeledes støttes mulighederne af kombinationsfagets<br />

forankring i MOSPUS. Forskningsgruppen er vært for en seminarrække med forskningsseminarer, der<br />

ligger indenfor kombinationsfagets område, <strong>og</strong> har samarbejdsrelationer med et antal ledende internationale<br />

planlægningsforskere, der vil indgå med gæsteforelæsninger, når det er muligt. (Bacheloransøgningen,<br />

s. 13)<br />

Samarbejde med praksisfeltet<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Hvilke af uddannelsens fagområder forventes at samarbejde<br />

med praksisfeltet?<br />

Læringsmiljøet <strong>og</strong> kontakten med praksisfeltet under<strong>by</strong>gges af kombinationsfagets forankring i forsk-<br />

31


ningsgrupperne MOSPUS <strong>og</strong> MIRK, der rummer kombinationsfagets initiativtagere <strong>og</strong> undervisere.<br />

Læringsmiljøet støttes endvidere dels af, at forskning i MOSPUS <strong>og</strong> MIRK er empirisk baseret, dels af,<br />

at et obligatorisk feltarbejde indgår i kursusundervisningen på bachelorfagmodulet. (Bacheloransøgningen,<br />

s. 12)<br />

BACHELORNIVEAU:<br />

De studerende får: En solid indføring i nyere planlægningsteori Gennem eksempelbrug at gøre studenten<br />

i stand til at fremanalysere de dominerende idéer, teorier <strong>og</strong> ideol<strong>og</strong>ier i planlægningsfeltet<br />

(herunder <strong>og</strong>så markedskræfter <strong>og</strong> borgerorganiseringers roller) samt at op<strong>by</strong>gge en kritisk forståelse<br />

for tidens centrale debatter om planpolitik <strong>og</strong> planlægningsmetoder. (Bacheloransøgningen, s. 8)<br />

De studerende skal desuden opnå indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for planlægningen <strong>og</strong> beherske<br />

centrale samfundsvidenskabelige metoder <strong>og</strong> planfaglige redskaber (f.eks. feltarbejdsteknikker,<br />

visualiseringsteknikker <strong>og</strong> GIS), der indgår i udviklingen af planprocesser <strong>og</strong> forskellige plantyper. Disse<br />

mere tekniske <strong>og</strong> redskabsmæssige færdigheder erhverves både i kombinationsfagets metode- <strong>og</strong><br />

redskabsfag samt i projektarbejdet. Indføring i fagets genstandsfelter <strong>og</strong> faglige traditioner sker gennem<br />

kurser, projektarbejde <strong>og</strong> metode-/redskabsfagskurser (herunder obligatoriske kurser i komparativt<br />

feltarbejde <strong>og</strong> anvendelse af GIS <strong>og</strong> kort som analyse, kommunikations<strong>og</strong> designredskab i planprocesser).<br />

(Bacheloransøgningen, s. 9)<br />

Hvis det vurderes at være relevant: Har uddannelsen haft været i kontakt med eller har fået<br />

forpligtigende tilkendegivelser om fremtidigt samarbejde fra praksisfeltet samt samarbejdets<br />

praksisnærhed?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Som led i præcisering <strong>og</strong> konkretisering af aftagernes behov blev der etableret et Rådgivende Panel<br />

(bilag 1 i ansøgningerne) baseret på klare tilkendegivelser om deltagelse fra en bred vifte af aftagere. Da<br />

uddannelsen ikke er godkendt endnu er der ikke indgået forpligtigende aftaler.<br />

På aftagerseminaret foresl<strong>og</strong> repræsentanter fra aftager- <strong>og</strong> praksisfeltet et antal måder, hvorpå de<br />

kunne samarbejde med faget. Disse omfattede:<br />

Som oplægsholdere til seminarer <strong>og</strong> kurser.<br />

Som del af projektformuleringsseminar med input til, hvad der aktuelt er feltets interessante problemstillinger.<br />

Som kontakten til interessante <strong>og</strong> innovative projekter i den virkelige verden, der kan inddrages i<br />

kursus- <strong>og</strong>/eller projektundervisning.<br />

Til formidling af, at en planproces følges hele vejen igennem, hvilket ville give indsigt i de politiske<br />

dynamikker, som det er svært at opnå alene på universiteterne.<br />

Som kontakt til praktiksteder, hvor et nyt fag <strong>og</strong>så vil udgøre et interessant rekrutteringsgrundlag<br />

for praktikanter for deltagerne.<br />

Omvendt blev der <strong>og</strong>så peget på en række måder, som aftagerne kunne bruge samarbejdet med faget<br />

på.<br />

Kontakten til faget <strong>og</strong> til forskningen betyder en mulighed for, at der bliver arbejdet videnskabeligt<br />

med interessante problemstillinger, fx. gennem samfinansiering af phd-projekter eller samarbejde<br />

om en vedvarende case, der følges over en årrække <strong>og</strong> inddrages i undervisningen. Mange af deltagerne<br />

så dette som en unik mulighed <strong>og</strong> meget interessant fra eget perspektiv.<br />

32


Det blev tillige fremhævet, hvordan mange nybrud i metodiske tilgange <strong>og</strong> i forståelsen af feltet sker<br />

ude i praksis, mens der ikke er tid <strong>og</strong> overskud til den mere systematiske, kritiske refleksion. Samtidig<br />

står deltagerne jævnligt med problemstillinger, der ville kunne drage nytte af forskningens/<br />

fagets vidensbank om, hvad der sker af nye <strong>og</strong> spændende tiltag ude i verden, som deltagerne<br />

kan lære af.<br />

Herudover påtænkes det at inddrage praksisfeltet i undervisningen ved at ansætte undervisningskræfter<br />

(eksterne lektorer), der i øjeblikket varetager planlægningsopgaver<br />

Hvis det ikke vurderes at være relevant: Hvorfor?<br />

Se ovenfor.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

På baggrund af kursusbeskrivelserne i den foreløbige studieordning vurderse, at uddannelsen er sammenhængende<br />

<strong>og</strong> at der er sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsud<strong>by</strong>tte <strong>og</strong><br />

målene for uddannelsens enkelte fagelementer <strong>og</strong> moduler. Endvidere vurderes det på baggrund heraf,<br />

at uddannelsen indeholder faglig pr<strong>og</strong>ression <strong>og</strong> <strong>by</strong>gger ovenpå adgangskravene både internt i hhv.<br />

bachelor- <strong>og</strong> kandidatdelen, men <strong>og</strong>så mellem de to uddannelsesniveauer.<br />

Det vurderes dermed sandsynliggjort, at kandidatdelen <strong>by</strong>gger videre på de kompetencer, der er opnået<br />

på bachelorniveau. Det vurderes endvidere sandsynliggjort, at den studerende gradvist på baggrund af<br />

uddannelsens fagelementer, vil udvikle sine kompetencer <strong>og</strong> kvalifikationer således, at de ved dimissionen<br />

af hhv. bachelor- <strong>og</strong> kandidatniveau er i overensstemmelse med uddannelsens læringsmål. Det<br />

bemærkes d<strong>og</strong>, at akkrediteringen af kombinationsfaget ikke giver mulighed for at vurdere pr<strong>og</strong>ressionen<br />

fra basisstudierne til bachelormodulet i <strong>by</strong>, plan <strong>og</strong> proces. Bachelorstudiet i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong><br />

<strong>by</strong>gger videre på både de samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> de humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudier. Det<br />

kan derfor synes uklart, hvorvidt bachelormodulet er i stand til at <strong>by</strong>gge fagligt videre på begge basisstudier,<br />

men idet de studerende har gennemgået de samme forberedende kurser på basisstudierne<br />

samt, at <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> ikke udgør en kernefaglighed på n<strong>og</strong>le af basisstudierne, vurderes, at det er<br />

sandsynliggjort, at der er tilstrækkelig faglig pr<strong>og</strong>ression i bacheloruddannelsen både på baggrund af de<br />

samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> de humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudier.<br />

Det vurderes endvidere sandsynliggjort, at uddannelsen i det omfang, det er relevant, er tilrettelagt,<br />

således at de studerende oplever interaktionen med praksisfeltet blandt andet igennem projektatbejdet.<br />

Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at de studerende vil have mulighed for at indgå i et internationalt<br />

studiemiljø gennem blandt andet studieophold i udlandet.<br />

Kriterium 6 vurderes på baggrund heraf samlet set tilfredsstillende opfyldt.<br />

33


Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse <strong>og</strong> undervisernes kvalifikationer<br />

Dokumentation<br />

Hvordan forventes uddannelsens indhold samt de påtænkte pædag<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> didaktiske metoder<br />

i uddannelsens moduler <strong>og</strong> fagelementer at understøtte realiseringen af uddannelsens<br />

mål for de studerendes læringsud<strong>by</strong>tte?<br />

Kombinationsfagets faglige indhold består i en solid teoretisk basis, som opnås gennem dels kurser<br />

<strong>og</strong> dels projektarbejde på kombinationsfaget første modul, der anvendes i konkret empirisk arbejde, se<br />

i øvrigt § 11 stk. 2 <strong>og</strong> stk. 3 i studieordningsudkastet (bilag 6). Læring gennem problemorientering <strong>og</strong><br />

gennem arbejdet med virkelige cases fordrer en øget forståelse af den planteoretiske indsigt, samtidig<br />

med at det styrker kandidaternes indsigt i feltets kompleksitet. Dette afspejles i fagets prøveformer,<br />

som består i dels eksamination i det udførte projektarbejde, der behandler planteoretiske <strong>og</strong> planpraktiske<br />

problemstillinger. I afrapporteringen fra seminaret med det rådgivende panel peges tillige på, at<br />

forståelse for planlægningens tværfaglighed, evne til samarbejde i grupper med forskellige aktører samt<br />

selvstændighed i arbejdet er vigtige kvalifikationer for en <strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionsplanlægger (se bilag 2).<br />

Alle tre kompetenceområder styrkes gennem projektarbejdets centrale rolle i kombinationsfaget. Derudover<br />

understøttes disse kvalifikationer pædag<strong>og</strong>isk ved dels at ekskursioner er integreret i kursusundervisningen,<br />

dels ved at en case med <strong>by</strong>udvikling følges over en årrække <strong>og</strong> indgår med tilbud om<br />

samarbejde i forbindelse med studenternes projektarbejde (se bilag 2). (Bacheloransøgningen, s. 13-14)<br />

Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens krav til eller strategi for udviklingen af undervisernes<br />

pædag<strong>og</strong>iske kvalifikationer <strong>og</strong> kompetencer?<br />

Alle fagets tilknyttede undervisere har indgående erfaring med dels projektvejledning <strong>og</strong> kursusundervisning,<br />

<strong>og</strong> dels med undervisning i planlægningsrelevante problemstillinger, primært opnået gennem<br />

undervisning på Ge<strong>og</strong>rafi, Tek-Sam <strong>og</strong> Socialvidenskab på RUC. For undervisere over adjunktniveau<br />

har de ligeledes universitetspædag<strong>og</strong>ikum, herunder <strong>og</strong>så projektvejledning, mens undervisere på eller<br />

under adjunktniveau har taget universitetspædag<strong>og</strong>iske kurser. De tilknyttede undervisere har desuden<br />

alle erfaring med undervisning af internationale studerende, dvs. på engelsk <strong>og</strong> i dial<strong>og</strong> med andre læringskulturer<br />

end den problemorienterede danske. Se i øvrigt bilag 13 (Handlingsplan for pædag<strong>og</strong>isk<br />

efteruddannelse for VIP ere) <strong>og</strong> vedlagte cv er (bilag 9). (Bacheloransøgningen, s. 14)<br />

Den pædag<strong>og</strong>iske udviklingsplan er et element af RUC s udviklingskontrakt 2008-2010. Der i ifølge<br />

handlingsplanen afsat 28 timer pr. VIP er pr. år til kompetenceudvikling (Handlingsplan for pædag<strong>og</strong>isk<br />

efteruddannelse for VIP ere). Endvidere gælder, at Det er den enkelte institutleders ansvar, at<br />

der årlige gennemføres MUS med den enkelte medarbejder, hvor den pågældendes kompetenceudvikling<br />

er i fokus. (Handlingsplan for pædag<strong>og</strong>isk efteruddannelse for VIP ere, s. 4).<br />

Hvordan kan uddannelsen gennemføres i forhold til dimensionering, undervisnings- <strong>og</strong> arbejdsformer<br />

samt servicefaciliteter?<br />

Som en integreret del af kombinationsfaget <strong>og</strong> som selvstændige kursuselementer er en række tekniske<br />

elementer som f.eks. kort- <strong>og</strong> billedbehandling (herunder GIS), designredskaber (herunder<br />

CAD/CAM) <strong>og</strong> feltarbejdsteknikker. Til dette har instituttet (ENSPAC) laboratorier <strong>og</strong> samlinger.<br />

Centralt er laboratoriet for digital billedbehandling <strong>og</strong> GIS (Ge<strong>og</strong>rafiske Informations Systemer). Det<br />

34


estår af et forskningslaboratorium <strong>og</strong> to undervisningslaboratorier med både akademisk <strong>og</strong> teknisk<br />

personale tilknyttet. Der er desuden to kort- <strong>og</strong> billedsale med tilknyttede samlinger af kort, luft- <strong>og</strong><br />

satellitbilleder samt grej <strong>og</strong> instrumenter til feltarbejde. Lokaler <strong>og</strong> apparatur er tilknyttet Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong><br />

Tek-Sam uddannelserne. (Se i øvrigt bilag 12: Undervisningsmiljøvurdering af centrale fællesområder<br />

på Roskilde Universitet). (Bacheloransøgningen, s. 14)<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Faget er dimensioneret til gennemsnitligt ca. 60 indskrevne kombinationsuddannelsesstuderende.<br />

Med hensyn de lokalemæssige faciliteter vurderes der at være tilstrækkelige eksisterende undervisningsrum<br />

<strong>og</strong> gruppelokaler i opstartsperioden. På længere sigt justerer RUC sin lokalefordeling i overensstemmelse<br />

med antallet af studerende på de enkelte fag.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Universitetet har i studieordningen redegjort for indholdet i uddannelsens moduler <strong>og</strong> fagelementer<br />

samt prøveformer. På baggrund heraf vurderes, at valget af arbejdsformer herunder projektarbejdsformen<br />

<strong>og</strong> de tilhørende prøveformer er velreflekteret <strong>og</strong> understøtter uddannelsens mål for læringsud<strong>by</strong>tte.<br />

Handlingsplanen for pædag<strong>og</strong>isk efteruddannelse er en del af RUCs nuværende udviklingskontrakt<br />

2008-2010. Det må altså antages, at den er i gang med at blive implementeret ved uddannelsesstart i<br />

2009 <strong>og</strong> vil være implementeret fuldt ud i 2010. Det vurderes, at der når planen er implementeret<br />

fuldt ud vil finde en systematisk opkvalificering af underviserne sted. Der er i vurderingen lagt vægt<br />

på, at der i handlingsplanen for pædag<strong>og</strong>isk efteruddannelse er afsat midler til udviklingen af pædag<strong>og</strong>iske<br />

efteruddannelsestilbud samt 28 timer årligt pr. VIP til kompetenceudvikling, samt at planen beskriver<br />

allerede eksisterende efteruddannelsestilbud for VIP ere. Den nuværende efteruddannelse vurderes<br />

på baggrund heraf tilstedeværende, men ikke systematisk.<br />

Endvidere vurderes det sandsynliggjort, at uddannelsen med ca. 60 indskrevne studerende kan gennemføres<br />

i de lokaler, som RUC vil stille til rådighed for uddannelsen, samt at der vil finde en løbende<br />

tilpasning sted i forhold til antallet studerende.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 7 overordnet tilfredsstillende opfyldt.<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Dokumentation<br />

Hvordan forventes institutionens system for kvalitetssikring (jf. de europæiske standarder) at<br />

bidrage til den fremadrettede udvikling <strong>og</strong> kvalitetssikring af uddannelsen?<br />

<strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>-kombinationsfaget ses som en aktiv deltagelsesproces, dvs. den <strong>by</strong>gger på en høj<br />

grad af studenterinvolvering, <strong>og</strong> kapacitet til kritisk refleksion <strong>og</strong> analyse. En typisk undervisningssituation<br />

vil derfor indeholde (a) forelæsning over tema, (b) øvelse eller studenterfremlæggelse af aspekter<br />

ved temaet (selvvalgt eller ud fra opgivet litteratur), (c) diskussion.<br />

35


Den faglige kvalitetssikring <strong>og</strong> sikringen af underviserens faglige kompetence på påhviler studienævnet<br />

gennem godkendelse af undervisernes kursusoplæg. Kurset evalueres desuden gennem de ansvarlige<br />

underviseres indberetning på baggrund af evaluering af kurserne. Undervisningsforløbene vurderes ud<br />

fra deltagernes aktive indsats som led i undervisningen, undervisningsforløbets faglige kvalitet <strong>og</strong> pensums<br />

relevans i forhold til kursets målformuleringer, undervisningsformens kvalitet <strong>og</strong> praksis i forhold<br />

til kurset målformuleringer samt deltagernes ud<strong>by</strong>tte af deltagelsen. Hvert undervisningsforløb<br />

indeholder en obligatorisk evaluering, der <strong>by</strong>gger på deltagernes tilbagemeldinger på et evalueringsark<br />

samt en samtale mellem den ansvarlige koordinator/underviser <strong>og</strong> studenterne om det samlede forløb,<br />

vedrørende hvad i undervisningsforløbet er lykkedes <strong>og</strong> ikke lykkedes <strong>og</strong> af hvilke grunde. Det vil desuden<br />

blive afholdt mindst et årligt møde med kombinationsfagets eksterne Rådgivende Panel (bilag 1)<br />

hvor tema-udbud <strong>og</strong> evt. nye uddannelsesinitiativer diskuteres på baggrund af tilbagemeldinger fra<br />

panelet <strong>og</strong> kombinationsfagets selv. Studiet vil <strong>og</strong>så rumme mulighed for at studenterne kan udvikle<br />

deres projekter i samarbejde med en af institutionerne <strong>og</strong> organisationerne tilknyttet de Rådgivende<br />

Panel <strong>og</strong> andre aftagere. Ad den vej vil panelets medlemmer <strong>og</strong>så kunne give tilbagemeldinger vedrørende<br />

studenternes faglige niveau <strong>og</strong> proces-kvalifikationer set fra et aftagersynspunkt. (Bacheloransøgningen,<br />

s. 15-16)<br />

Beskrivelse af institutionens kvalitetssikringssystem. Herunder:<br />

- Hvad er kvalitetssikringssystemets formål <strong>og</strong> indhold?<br />

- Hvilke dele består kvalitetssikringssystemet af?<br />

- Hvordan er samspillet mellem kvalitetssikringssystemets enkelte dele?<br />

- Hvordan er institutionens procedurer for, hvordan den indhentede viden omsættes i kvalitetsforbedringer?<br />

RUC s arbejde med kvalitetssikring <strong>og</strong> -udvikling på uddannelsesområdet er på institutionsniveau<br />

overordnet forankret i universitetets strategiplan, Roskilde Universitet 2020 (bilag 11), <strong>og</strong> i universitetets<br />

udviklingskontrakt for 2008-2010 (bilag 14). Universitetet har formuleret udviklingsmål på en række<br />

indsatsområder, herunder kvalitet i undervisningen. På sidstnævnte område er de overordnede målsætninger<br />

for 2008-2010 følgende:<br />

Roskilde Universitet vil i 2008-10 fortsætte arbejdet med forbedringen af undervisningskvaliteten<br />

i eksisterende læringsformer <strong>og</strong> udvikling af nye læringsformer <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>isk efteruddannelse<br />

af underviserne. Derudover skal de studerendes studieforløb understøttes af studie- <strong>og</strong><br />

erhvervsvejledning samt ved indsatser, der fokuserer på studiemiljøet.<br />

Det er Roskilde Universitets formål at uddannelses- <strong>og</strong> forskningsaktiviteter skal være veldokumenterede,<br />

<strong>og</strong> at universitetets kvalitetssikringsmekanismer skal være enkle, effektive <strong>og</strong> udbredte<br />

til alle dele af RUC.<br />

Den centrale koordination af kvalitetsarbejdet (i forhold til eksterne dokumentationskrav, implementering<br />

af nye lovkrav, legalitetskontrol af studieordninger <strong>og</strong> fremme af intern videndeling i forhold til<br />

det kvalitetsarbejde, der finder sted decentralt på universitetet) varetages af Uddannelses- <strong>og</strong> Forskningsafdelingen.<br />

For at imødekomme det stigende behov for indsatser <strong>og</strong> dokumentation på kvalitetsområdet<br />

(jf. blandt andet konklusionerne i Rigsrevisionens undersøgelse af kvalitetssikring <strong>og</strong> -<br />

udvikling af universitetsuddannelser) er en sekretariatsfunktion til kvalitetssikring under op<strong>by</strong>gning på<br />

institutionsniveau. Universitets kvalitetssikringsmekanismer omfatter det eksterne censorkorps, et fællesregelniveau<br />

på tværs af fagene, et eksamensklagesystem <strong>og</strong> en studievejledningsenhed med tilbagemeldingspligt.<br />

Ydermere har direktionen afsat midler til at udvikle best practice manualer inden for<br />

blandt andet projektvejlednings- <strong>og</strong> specialeskrivningsområdet. RUC s uddannelsesudvalg (UDDU)<br />

rådgiver på uddannelsesområdet på fællesregelniveau <strong>og</strong> behandler eksempelvis alle studieordningsæn-<br />

36


dringer. Prorektor er formand, <strong>og</strong> medlemmerne tæller tre basisstudieledere, fire fagstudieledere, fire<br />

studie-nævnsnæstformænd (studerende), samt to studentermedlemmer, et VIP-medlem <strong>og</strong> en TAPobservatør.<br />

På det kvantitative niveau bidrager universitetet til Rektorkollegiets nøgletal <strong>og</strong> anvender<br />

disse både som ledelsesinformation <strong>og</strong> til benchmarking. Universitetet gennemfører herudover en række<br />

kvantitative <strong>og</strong> kvalitative undersøgelser som for eksempel kandidatundersøgelser hvert 5. år, <strong>og</strong> der<br />

udarbejdes jævnligt studieforløbsundersøgelser. RUC følger gennemførelsen af uddannelserne <strong>og</strong> beskæftigelsen<br />

af bachelorer <strong>og</strong> kandidater tæt gennem nøgletal, der rapporteres successivt <strong>og</strong> indgår i<br />

RUC s ledelsesinformationssystem. En væsentlig andel af RUCS kvalitetssikring på uddannelsesområdet<br />

er forankret i de faglige miljøer <strong>og</strong> foregår således decentralt bl.a. i form af kursus- <strong>og</strong> projektevalueringer<br />

i forlængelse af afsluttede kursus- <strong>og</strong> projektforløb. Her er kvalitetssikringen tilpasset de forskellige<br />

uddannelsers faglige profil <strong>og</strong> organisationskultur. (Bacheloransøgningen, s. 14-15).<br />

Universitetet har i høringssvar af 14. oktober anført<br />

Løbende kvalitetssikring af uddannelsen er vurderet til at være opfyldt delvist tilfredsstillende.<br />

RUC anerkender, at kvalitetssikring på institutionsniveau er under op<strong>by</strong>gning, men vil gerne gære<br />

opmærksom på, at en væsentlig del af RUC s kvalitetssikring på uddannelsesområdet er forankret i<br />

de faglige miljøer. Kvalitetssikringen foregår decentralt, er tilpasset uddannelsernes faglige profil <strong>og</strong><br />

organisationskultur <strong>og</strong> omfatter bl.a. kursus- <strong>og</strong> projektevalueringer i forlængelse af afsluttede kursus-<br />

<strong>og</strong> projektforløb. Vi gør desuden opmærksom på, at RUC s nuværende kvalitetssikring i rapporterne<br />

for de eksisterende kombinationsfag på kandidatniveau (Filosofi & Videnskabsteori, Kultur<br />

& Spr<strong>og</strong>mødestudier <strong>og</strong> Fysik) blev vurderet til at være opfyldt tilfredsstillende.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Udviklingen <strong>og</strong> implementeringen af RUCs centrale kvalitetssikringspolitikker <strong>og</strong> -tiltag er en del af<br />

RUCs udviklingskontrakt 2008-2010. Udviklingskontrakten beskriver en række tiltag, der skal styrke<br />

RUCs interne kvalitetssikring. I ansøgningen er den styringsmæssige forankring af kvalitetssikringsindsatsen<br />

desuden beskrevet. Det bemærkes, at der allerede nu eksisterer en central kvalitetssikring af<br />

RUCs uddannelser igennem RUCs centrale uddannelsesudvalg, samt at universitets nøgletal <strong>og</strong> dimittend-<br />

<strong>og</strong> aftagerundersøgelser anvendes som ledelsesinformation <strong>og</strong> benchmarking, samt at universitetet<br />

har redegjort for, hvordan kvalitetssikringen på kombinationsfaget skal finde sted. Til grund for<br />

vurderingen er lagt, at den RUCs centrale kvalitetssikringsstrategi er under udvikling <strong>og</strong> først kan forventes<br />

implementeret i 2010, <strong>og</strong> at den centrale styring af universitetets kvalitetssikring endnu ikke kan<br />

vurderes.<br />

På baggrund heraf vurderes kriterium 8 delvist tilfredsstillende opfyldt.<br />

37


Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsud<strong>by</strong>tte)<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

Dokumentation<br />

Hvordan stemmer uddannelsens faglige profil overens med <strong>og</strong> lever op til den relevante bekendtgørelses<br />

bestemmelser for uddannelsens titel/betegnelse?<br />

Navnet <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> afspejler kombinationsfagets faglige profil som en særlig fokusering på<br />

planteori <strong>og</strong> planparadigmer, vilkårene for planlægningen (<strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionaludviklingen) samt på planprocessen<br />

som en analytisk, dial<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> forhandlingsorienteret proces i en kompleks situation af interesser<br />

<strong>og</strong> værdier. Titlen cand.techn. afspejler at kombinationsfaget på linje med det teoretiske fokus<br />

indeholder en række centrale metodiske <strong>og</strong> tekniske redskaber der indgår i planprocesser, herunder<br />

bl.a. feltarbejde, GIS (Ge<strong>og</strong>rafiske Informationsssystemer), <strong>og</strong> design <strong>og</strong> visualiseringsteknikker. (Bacheloransøgningen,<br />

s.16)<br />

Universitetet ansøger i forbindelse med uddannelsen om en ny kandidattitel, cand.techn.<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 22/9 2008.<br />

Cand.techn.<br />

- Kandidatuddannelserne inden for det teknisk-videnskabelige område har til formål at kvalificere<br />

den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private <strong>og</strong> offentlige virksomheder,<br />

herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden <strong>og</strong> indsigt i teknisk-videnskabelige<br />

<strong>og</strong> andre teorier <strong>og</strong> metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse.<br />

- I kandidatuddannelserne indgår et eller flere fag inden for det teknisk-videnskabelige område<br />

eller andre områder, der er relevante for en teknisk-videnskabelig kandidats virke.<br />

- Kandidatuddannelserne giver ret til betegnelsen cand.techn. (candidatus/candidata technol<strong>og</strong>iae)<br />

med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of Technol<strong>og</strong>y<br />

efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. Supplerende oplysninger sendt pr.<br />

mail d. 22. august 2008.<br />

Hvordan stemmer uddannelsens faglige profil overens med <strong>og</strong> lever op til kravene til uddannelsens<br />

mål for læringsud<strong>by</strong>tte, som beskrevet i den danske kvalifikationsramme for videregående<br />

uddannelse?<br />

Kombinationsfagets mål for læringsud<strong>by</strong>tte på Bachelorniveau (jf. den danske kvalifikationsramme<br />

for videregående uddannelser) er mht. til viden <strong>og</strong> færdigheder beskrevet i studieordningsudkastet §11<br />

samt mht. til kompetencer beskrevet Appendiks 1 (se bilag 6). Kombinationsfaget vil sikre, at der er en<br />

sammenhæng mellem studieordningens krav <strong>og</strong> kombinationsfagets mål til læringsud<strong>by</strong>tte på Bachelorniveau<br />

gennem følgende procedurer:<br />

Målbeskrivelser for hvert kursus udbud med hensyn til fagligt indhold <strong>og</strong> forventet læringsud<strong>by</strong>tte<br />

af undervisningsforløbet.<br />

Målbeskrivelsen skal definere vidensud<strong>by</strong>tte, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer det forventes stu-<br />

38


denten erhverver sig i forløbet.<br />

En fortløbende evalueringer af kurser ift. målbeskrivelser ved studienævnet <strong>og</strong> studenter (evalueringsskemaer<br />

<strong>og</strong> dial<strong>og</strong> med kursusansvarlig). (Bacheloransøgningen, s.16-17)<br />

Kombinationsfaget vil sikre at der er en sammenhæng mellem studieordningens<br />

krav <strong>og</strong> kombinationsfagets mål til læringsud<strong>by</strong>tte på kandidatniveau gennem<br />

følgende procedurer:<br />

- Målbeskrivelser for hvert kursus udbud med hensyn til fagligt indhold <strong>og</strong> forventet læringsud<strong>by</strong>tte<br />

af undervisningsforløbet.<br />

- Målbeskrivelsen skal definere vidensud<strong>by</strong>tte, færdigheder <strong>og</strong> kompetencer det forventes studenten<br />

erhverver sig i forløbet.<br />

- En fortløbende evalueringer af kurser ift. målbeskrivelser ved studienævnet <strong>og</strong> studenter (evalueringsskemaer<br />

<strong>og</strong> dial<strong>og</strong> med kursusansvarlig). (Kandidatansøgningen, s. 15)<br />

Se endvidere beskrivelser af mål for læringsud<strong>by</strong>tte under kriterium 3.<br />

I universitetets angivelse af fagelementernes hovedområdetilknytning, er 22,50 ECTS på bachelordelen<br />

tekniske <strong>og</strong> 7,5 samfundsvidenskabelige. På kandidatdelen fordeler ECTS-pointene sig således: K1 <strong>og</strong><br />

K2: 25,5 teknisk <strong>og</strong> 4,50 samfundsvidenskabelige. K2-S: 28,5 tekniske <strong>og</strong> 1,5 samfundsvidenskabelige<br />

(bilag 15).<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at bacheloruddannelsen med kombinationsfag i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces, hvor bachelorprojektet<br />

er skrevet i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces, lever op til Uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3 <strong>og</strong> dermed til<br />

titlen Bachelor of science (BSc) i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Ligeledes vurderes det, at en kandidatuddannelse, hvor specialet skrives i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> lever op<br />

til titlen cand.techn., som universitetet har beskrevet intentionerne med titlen i ansøgningen, idet hovedparten<br />

af ECTS-point fordeler sig på det teknisk-videnskabelige hovedområde. I forlængelse af<br />

legalitetsafsnittet, hvor titlen indstilles til cand.techn.soc. vurderes, at uddannelsens faglige indhold<br />

ligeledes lever op til cand.techn.soc.-titlen.<br />

På baggrund af uddannelsens beskrivelse af uddannelsens samlede læringsmål <strong>og</strong> faglige profil på henholdsvis<br />

bachelor- <strong>og</strong> kandidatniveau vurderes, at kombinationsfaget lever op til kravene i kvalifkationsrammens<br />

typebeskrivelse for hhv. bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser. Vurderingen er baseret på,<br />

at uddannelsen har oplistet den viden, de færdigheder <strong>og</strong> de kompetencer som dimittenderne skal være<br />

i besiddelse af (se kriterium 3) for både bachelor- <strong>og</strong> kandidatnievaum, samt at der er klare pr<strong>og</strong>ressionsforskelle<br />

herimellem. Endvidere vurderes, at universitetet har beskrevet en gennemskuelig kvalitetssikringsprocedure<br />

mht. at sikre opnåelsen af de beskrevne mål for læringsud<strong>by</strong>tte.<br />

På den baggrund vurderes kriterium 9 tilfredsstillende opfyldt.<br />

39


Oplysninger <strong>og</strong> anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold<br />

Bekendtgørelsesforhold<br />

Hvilken bekendtgørelse <strong>og</strong> hvilken § heri ønsker institutionen uddannelsen godkendt i henhold<br />

til?<br />

Kombinationsfaget ønskes godkendt i henhold til Videnskabsministeriets Bekendtgørelse nr. 338 af<br />

6. maj 2004 om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser på. (Bacheloransøgningen, s. 18)<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Erstatter uddannelsen helt eller delvist et allerede eksisterende uddannelsesudbud?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Kombinationsfaget erstatter ikke, men supplerer eksisterende fagtilbud som f.eks. Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> Tek-<br />

Sam med en planfaglig specialisering.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Titel/betegnelse<br />

Dansk titel/betegnelse, som indstillet af institutionen<br />

Bachelor of science (Bsc) i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

Cand.techn. i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

Universitetet ansøger i forbindelse med uddannelsen om en ny kandidattitel. Universitetet har medsendt<br />

følgende fag- <strong>og</strong> kompetencebeskrivelse af titlen:<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 22/9 2008.<br />

Cand.techn.<br />

- Kandidatuddannelserne inden for det teknisk-videnskabelige område har til formål at kvalificere<br />

den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private <strong>og</strong> offentlige virksomheder,<br />

herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden <strong>og</strong> indsigt i teknisk-videnskabelige<br />

<strong>og</strong> andre teorier <strong>og</strong> metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse.<br />

- I kandidatuddannelserne indgår et eller flere fag inden for det teknisk-videnskabelige område<br />

40


eller andre områder, der er relevante for en teknisk-videnskabelig kandidats virke.<br />

- Kandidatuddannelserne giver ret til betegnelsen cand.techn. (candidatus/candidata technol<strong>og</strong>iae)<br />

med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of Technol<strong>og</strong>y<br />

efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. Supplerende oplysninger sendt pr.<br />

mail d. 22. august 2008.<br />

Endvidere fremgår følgende af den medsendte studieordning:<br />

§ 6. Studerende, som gennemfører en kombinationskandidatuddannelse med <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong>, får<br />

tildelt kandidatbetegnelse efter følgende regler:<br />

Stk. 2. Hvis specialet skrives i faget <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong>, får den studerende ret til at anvende betegnelsen<br />

cand.techn. (candidatus/candidata technol<strong>og</strong>iae). Den engelske betegnelse er: Master of<br />

Science in Technol<strong>og</strong>ical Science.<br />

Stk. 3. Hvis specialet skrives i et fag inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde, får den studerende<br />

ret til at anvende betegnelsen cand. soc. (candidatus/candidata societatis). Den engelske betegnelse<br />

er: Master of Social Science. Efter ansøgning til rektor <strong>og</strong> efter videnskabsministeriets godkendelse<br />

kan den studerende d<strong>og</strong> få ret til at anvende betegnelsen cand. scient. soc. (candidatus/candidata<br />

scientiarum socialium). Den engelske betegnelse er: Master of Science in Sociol<strong>og</strong>y.<br />

Stk. 4. Hvis specialet skrives i et fag inden for et andet fag inden for det teknisk-videnskabelige hovedområde,<br />

får den studerende ret til at anvende betegnelsen cand. techn. (candidatus/candidate technol<strong>og</strong>iae).<br />

Den engelske betegnelse er: Master of Science in Technol<strong>og</strong>ical Science.<br />

Stk. 5. Hvis specialet skrives i et fag inden for det humanistiske hovedområde, får den studerende ret<br />

til at anvende betegnelsen cand. mag. (candidatus/candidata magisterii). Den engelske betegnelse er:<br />

Master of Arts.<br />

Stk. 6. Hvis specialet skrives i et fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde, får den studerende<br />

ret til at anvende betegnelsen cand. scient. (candidatus/candidata scientiarum). Den engelske betegnelse<br />

er: Master of Science.<br />

Stk. 7. Hvis specialet skrives i et af fagene Kommunikation, Performance-design eller Journalistisk, får<br />

den studerende ret til at anvende betegnelsen cand. comm. (candidatus/candidata communicationis).<br />

Den engelske betegnelse er: Master of Arts in Communication Studies. Såfremt specialet skrives i faget<br />

Journalistik er den engelske betegnelse d<strong>og</strong>: Master of Arts in Communication Studies in Journalism.<br />

Stk. 8. Hvis den studerende skriver et integreret speciale, der dækker to hovedområder på Roskilde<br />

Universitetscenter, tildeles kandidatbetegnelsen efter den hovedområdemæssige tyngde i adgangsgrundlaget<br />

(bacheloruddannelsen). Rektor kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse, hvis den<br />

studerende kan dokumentere, at den faglige tyngde i kandidatuddannelsen ligger på et andet hovedområde<br />

end adgangsgrundlaget.<br />

Stk. 9. Såfremt den studerende skriver et integreret speciale i et fag fra Roskilde Universitetscenter <strong>og</strong><br />

et fag på et andet universitet, tildeles kandidatbetegnelsen efter det hovedområde, hvor faget fra Roskilde<br />

Universitetscenter er placeret.<br />

41


Universitetet har i høringssvar af 14. oktober anført<br />

Under Oplysninger <strong>og</strong> anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold er det sagsbehandlerens<br />

vurdering, at studerende, der skriver speciale inden for <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>, lever op til titlen<br />

cand.techn.soc. RUC vil holde fast i, at studerende, der skriver speciale inden for <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>,<br />

får tildelt den ny kandidattitel cand.techn. i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Cand.techn.soc.-titlen tildeles kun studerende, som har gennemført kandidatuddannelsen i Teknol<strong>og</strong>isk-Samfundsvidenskabelig<br />

<strong>Plan</strong>lægning som etfags-studerende. Studerende, som har gennemført<br />

Tek-Sam-uddannelsen som kombinationsfag, får ikke cand.techn.soc.-titlen, men tildeles kandidattitel<br />

efter det hovedområde, de skriver speciale indenfor. Det samme er tilfældet ved<br />

cand.scient.adm.-titlen, som kun tildeles studerende, som har gennemført den lange, etfagsforvaltningsuddannelse.<br />

Ved at tildele studerende, som skriver speciale inden for kombinationsfaget<br />

<strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>, cand.techn.soc.-titlen vil der kunne opstå forvirring blandt arbejdsgivere mm.<br />

Derfor fastholder RUC ansøgningen om den ny cand.techn.-titel.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Bachelortitlen:<br />

Det indstilles, at titlen jf. praksis på området hvis den studerende skriver bachelorprojekt i faget<br />

bliver Bachelor (BSc) i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

Hvis den studerende skriver bachelorprojekt i kombinationsfaget, følger titlen dette fag.<br />

Kandidattitlen:<br />

Universitetet har ansøgt om, at en ny titel cand. techn. bliver indsat i uddannelsesbekendtgørelsen.<br />

Kombinationsfaget i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces består af både samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> tekniskvidenskabelige<br />

elementer. Af skema til brug for takstindplacering til grund (bilag 15), fremgår, at<br />

22,50 ECTS på bachelordelen er knyttet til det tekniske <strong>og</strong> 7,5 til det samfundsvidenskabelige hovedområde.<br />

På kandidatdelen fordeler ECTS-pointene sig således: K1 <strong>og</strong> K2: 25,5 teknisk <strong>og</strong> 4,50 samfundsvidenskabelige.<br />

K2-S: 28,5 tekniske <strong>og</strong> 1,5 samfundsvidenskabelige. Det skal d<strong>og</strong> bemærkes, at<br />

det vurderes, at både temakurserne <strong>og</strong> projekterne vil være tekniske i varierende grand alt efter den<br />

enkelte studerendes præferencer. Alle moduler indeholder således fagelementer af ren samfundsvidenskabelig<br />

karakter. Det vurderes på baggrund af sammensætningen af samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> tekniske<br />

elementer samt kombinationsfagets fagbeskrivelser - hvori planlægning indgår som centralt element<br />

- at studerende, der skriver speciale inden for plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces, lever op til titlen<br />

cand.techn.soc., som beskrevet i Uddanelsesbekendtgørelsen § 65:<br />

Cand.techn.soc.<br />

§ 65. Kandidatuddannelsen inden for teknol<strong>og</strong>isk-samfundsvidenskabelig planlægning har til formål at<br />

kvalificere den studerende til nationalt <strong>og</strong> internationalt at indgå i tværfaglige teams for løsning af<br />

komplicerede opgaver inden for ressource- <strong>og</strong> miljøområdet i planlægning, forvaltning, innovation,<br />

ledelse <strong>og</strong> kommunikation.<br />

Stk. 2. Kandidatuddannelsen indeholder moduler af tværvidenskabelige <strong>og</strong> problemorienterede studier<br />

af produktionens teknol<strong>og</strong>iske udvikling <strong>og</strong> organisering, forbrugsmønstrenes udvikling <strong>og</strong> den samfundsmæssige<br />

baggrund herfor, de naturgivne ressourcer <strong>og</strong> vilkår som forudsætning for produktion<br />

<strong>og</strong> forbrug, produktions- <strong>og</strong> forbrugsudviklingens påvirkning af miljø, ressourcer, hverdagsliv <strong>og</strong> arbejdsforhold<br />

samt ressource- <strong>og</strong> miljøorienteret politik, planlægning <strong>og</strong> regulering.<br />

Stk. 3. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.techn.soc. (candidatus/candidata technices<br />

42


socialium). På engelsk: Master of Science in Technol<strong>og</strong>ical and Socio-Economic <strong>Plan</strong>ning.<br />

nelsesbekendtgørelsen).<br />

På baggrund heraf indstilles, at studerende, der skriver speciale i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> process, får titlen<br />

cand.techn.soc. i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

(Uddan-<br />

I tilfælde, hvor den studerende ikke skriver speciale i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces indstilles det, at universitetets<br />

indstilling i studieordningen følges, således at:<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde: Cand. soc. i<br />

<strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag. Efter Videnskabsministeriets godkendelse:<br />

Cand.scient.soc. i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for et andet fag inden for det teknisk-videnskabelige hovedområde:<br />

Cand. techn. i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for det humanistiske hovedområde: Cand. mag. i <strong>Plan</strong>, By<br />

<strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde: Cand. scient. i<br />

<strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et af fagene Kommunikation, Performance-design eller Journalistisk:<br />

Cand. comm. i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis den studerende skriver et integreret speciale, der dækker to hovedområder på Roskilde<br />

Universitetscenter, tildeles kandidatbetegnelsen efter den hovedområdemæssige tyngde i adgangsgrundlaget<br />

(bacheloruddannelsen).<br />

- Såfremt den studerende skriver et integreret speciale i et fag fra Roskilde Universitetscenter <strong>og</strong><br />

et fag på et andet universitet, tildeles kandidatbetegnelsen efter det hovedområde, hvor faget<br />

fra Roskilde Universitetscenter er placeret.<br />

Idet det bemærkes, at det p.t. ikke er n<strong>og</strong>le fag på RUC, der er godkendt til titlen cand.techn., ligesom<br />

den ikke eksisterer i Uddannelsesbekendtgørelsen.<br />

Engelsk titel/betegnelse, som indstillet af institutionen<br />

Bachelor of science in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Master of Technol<strong>og</strong>y in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Bachelortitlen:<br />

Det indstilles, at praksis følges, således at titlen hvis den studerende skriver bachelorprojekt i faget<br />

bliver Bachelor of Science in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

Hvis den studerende skriver bachelorprojekt i kombinationsfaget, følger titlen dette fag.<br />

Kandidattitlen:<br />

Det indstilles jf. ovenstående vurdering, at dimittender med kombinationsfaget opnår følgende titel:<br />

- Hvis specialet skrives i <strong>by</strong>, plan <strong>og</strong> proces: Master of Science in Technol<strong>og</strong>ical and Socio-<br />

Economic <strong>Plan</strong>ning in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde, Master of<br />

43


Social Science in <strong>Plan</strong>ning Studies and Kombinationsfag.. Efter ansøgning til rektor <strong>og</strong> efter<br />

videnskabsministeriets godkendelse kan den studerende d<strong>og</strong> få ret til at anvende betegnelsen<br />

Master of Science in Sociol<strong>og</strong>y in <strong>Plan</strong>ning Studies and Kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for et andet fag inden for det teknisk-videnskabelige hovedområde:<br />

Master of Science in Technol<strong>og</strong>ical Science in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for det humanistiske hovedområde: Master of Art in <strong>Plan</strong>ning<br />

Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde: Master of Science<br />

in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis specialet skrives i et af fagene Kommunikation, Performance-design eller Journalistisk,:<br />

Master of Arts in Communication Studies in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag. Såfremt<br />

specialet skrives i faget Journalistik er den engelske betegnelse d<strong>og</strong>: Master of Arts in Communication<br />

Studies in Journalism in <strong>Plan</strong>ning Studies <strong>og</strong> kombinationsfag.<br />

- Hvis den studerende skriver et integreret speciale, der dækker to hovedområder på Roskilde<br />

Universitetscenter, tildeles kandidatbetegnelsen efter den hovedområdemæssige tyngde i adgangsgrundlaget<br />

(bacheloruddannelsen).<br />

- Såfremt den studerende skriver et integreret speciale i et fag fra Roskilde Universitetscenter <strong>og</strong><br />

et fag på et andet universitet, tildeles kandidatbetegnelsen efter det hovedområde, hvor faget<br />

fra Roskilde Universitetscenter er placeret.<br />

Idet det bemærkes, at det p.t. ikke er n<strong>og</strong>le fag på RUC, der er godkendt til titlen cand.techn., ligesom<br />

den ikke eksisterer i Uddannelsesbekendtgørelsen.<br />

Hovedområde, som indstillet af institutionen<br />

Kombinationsfaget er tværvidenskabeligt <strong>og</strong> indplaceret under det tekniskvidenskabelige samt det samfundsvidenskabelige<br />

hovedområde. (Bacheloransøgningen, s. 18)<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Hvis uddannelsen er tværfaglig: Hvilke faglige områder vægter tungest i uddannelsen?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Der er en vis overvægt af tekniske design-fagelementer suppleret med samfundsvidenskabelige fagelementer.<br />

[ ] Hum-Tek (Den Humanistisk-Teknol<strong>og</strong>iske Basisuddannelse) <strong>og</strong> Sam-Bas (Den Samfundsvidenskabelig<br />

Basisuddannelse) med krav om særligt fagvalg giver ret til at skrive bachelorprojekt<br />

i faget.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

På baggrund af oplysningerne i skemaet skema til brug for takstindplacering vurderes, at det tekniskvidenskabelige<br />

område vægter tungest i uddannelsen.<br />

44


Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid, som indstillet af institutionen<br />

Bachelorkombinationsfaget i <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> er normeret til 30 ECTS <strong>og</strong> indgår som en kombination<br />

med et andet bachelorfag på RUC med en samlet normering på 60 ECTS samt en basisuddannelse<br />

på samlet 120 ECTS. (Bacheloransøgningen, s. 18)<br />

Kandidatkombinationsfaget i <strong>Plan</strong> <strong>og</strong> proces er normeret til 60 ECTS <strong>og</strong> indgår som<br />

en kombination med et andet fag på RUC med en samlet normering på 120 ECTS. (Kandidatansøgningen,<br />

s. 16)<br />

Hvis uddannelsen afviger fra normalen: Hvorfor er dette tilfældet?<br />

Ikke relevant.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at uddannelsen lever op til Uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelser om normeret<br />

studietid.<br />

Takstindplacering<br />

Uddannelsens takstmæssige indplacering, som indstillet af institutionen<br />

Takst 2<br />

Evt. institutionens begrundelse herfor<br />

Kombinationsfaget indeholder studieelementer som er driftmæssig <strong>og</strong> personaletunge.<br />

Der skal drives <strong>og</strong> undervises i GIS <strong>og</strong> CAD/CAM laboratorium<br />

Der skal drives laboratorium for forskellige former for visuelle fremstillinger med <strong>og</strong> uden computer<br />

pr<strong>og</strong>rammer.<br />

Der skal være feltkursus for hvert hold, for at sikre praktisk øvelse i feltteknikker i udlandet.<br />

Der skal være materialesamling der understøtte indsigt i forskellige INTERREGpr<strong>og</strong>rammer <strong>og</strong> udførelser<br />

under dem, dels med sigte på feltkurser <strong>og</strong> dels med sigte på projektmuligheder.<br />

Ved siden af kursusundervisningen på hold af ca. 20-30 vil der være projektarbejde i mindre grupper<br />

på typisk på 2-4 studerende, mens specialet oftest vil være skrevet som enkeltperson. Halvdelen af<br />

ECTS ligger i kursus <strong>og</strong> halvdelen i projektarbejde <strong>og</strong> speciale.<br />

Kombinationsfaget tænkes derfor placeret takstmæssig som Ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> Tek-Sam (takst 2), der vil<br />

være nærmeste samarbejdspartner i ENSPAC instituttet (Department for Environmental, Social and<br />

Spatial Change). Se endvidere takstindplaceringskema (bilag 15). (Bacheloransøgningen, s. 19)<br />

45


Sagsbehandlers vurdering<br />

Det lægges til grund for vurderingen, at en væsentlig del af uddannelsens fagelementer er af teknisk<br />

karakter herunder, at projektarbejdet fordrer inddragelse af laboratoriefaciliteter. Endvidere lægges til<br />

grund for vurderingen, at beslægtede uddannelser på RUC (den teknol<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> samfundsvidenskabelige<br />

planlægningsuddannelse <strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafi) er indplaceret under takst 2. Endvidere lægges skema til brug<br />

for takstindplacering til grund (bilag 15), hvoraf det fremgår, at 22,50 ECTS på bachelordelen er knyttet<br />

til det tekniske <strong>og</strong> 7,5 til det samfundsvidenskabelige hovedområde. På kandidatdelen fordeler<br />

ECTS-pointene sig således: K1 <strong>og</strong> K2: 25,5 teknisk <strong>og</strong> 4,50 samfundsvidenskabelige. K2-S: 28,5 tekniske<br />

<strong>og</strong> 1,5 samfundsvidenskabelige. Det skal d<strong>og</strong> bemærkes, at det vurderes, at både temakurserne <strong>og</strong><br />

projekterne vil være tekniske i varierende grand alt efter den enkelte studerendes præferencer.<br />

Det indstilles på baggrund af ovennævnte, at kombinationsfaget i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces på både bachelor-<br />

<strong>og</strong> kandidatniveau indplaceres under takst 2.<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens adgangskrav, som indstillet af institutionen<br />

§ 10. Det forudsættes, at den studerende i sit basistudium har bestået et relevant adgangsgivende<br />

specialkursus. På det samfundsvidenskabelige basisstudium <strong>og</strong> det humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudium<br />

ud<strong>by</strong>des hvert år det i stk. 2 nævnte specialkursus som anbefales. Andre specialkurser på det<br />

samfundsvidenskabelige basisstudium <strong>og</strong> det humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske kan <strong>og</strong>så give adgang med risiko<br />

for studietidsforlængelse.<br />

Stk. 2 Studienævnet for <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> ud<strong>by</strong>der hvert år et specialkursus med planfagligt indhold af<br />

et omfang på 7,5 ECTS på det samfundsvidenskabelige <strong>og</strong> det humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudium.<br />

Studienævnet fastsætter <strong>og</strong> beskriver i udfyldende bestemmelser det faglige indhold samt krav til undervisning<br />

<strong>og</strong> evaluering. (Studieordningen)<br />

Optag til kombinationsfaget i plan, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces finder sted gennem de samfundsvidenskabelige eller<br />

de humanistiske-teknol<strong>og</strong>iske basisstudier. Adgangskravene hertil er ifølge adgangsbekendtgørelsen<br />

(BEK nr. 32 af 29/1 2008)<br />

De samfundsvidenskabelige basisstudier:<br />

Dansk A (kun for dansksspr<strong>og</strong>ede uddannelser)<br />

Engelsk B<br />

Historie, idehistorie, samfundsfag eller samtidshistorie på B-niveau<br />

Matematik B.<br />

De humanistisk-teknol<strong>og</strong>iske basisstudier:<br />

Dansk A (kun for dansksspr<strong>og</strong>ede uddannelser)<br />

Engelsk B<br />

Matematik B<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 23/9 2008<br />

<strong>Plan</strong>, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces [skal] i adgangsbekendtgørelsen placeres under hovedområdet teknisk viden-<br />

46


skab . Faget bør have en egen linje med uddannelsesspecifikke adgangskrav, hvor der står: Matematik<br />

B i stedet for Matematik A (i lighed med Humanistisk-teknol<strong>og</strong>isk basisstudier).<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at adgangskravene lever op til adgangsbekendtgørelsen samt praksis i forhold til den<br />

humanistisk teknol<strong>og</strong>iske basisuddannelse. På baggrund heraf indstilles uddannelsen optaget under det<br />

teknisk-videnskabelige hovedområde, <strong>og</strong> adgangskravene som:<br />

Dansk A (kun for dansksspr<strong>og</strong>ede uddannelser)<br />

Engelsk B<br />

Matematik B<br />

For bacheloruddannelser<br />

Under hvilket hovedområde i adgangsbekendtgørelsens bilag 1, ønskes uddannelsen placeret?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 23/9 2008<br />

<strong>Plan</strong>, <strong>by</strong> <strong>og</strong> proces [skal] i adgangsbekendtgørelsen placeres under hovedområdet teknisk videnskab<br />

. Faget bør have en egen linje med uddannelsesspecifikke adgangskrav, hvor der står: Matematik<br />

B i stedet for Matematik A (i lighed med Humanistisk-teknol<strong>og</strong>isk basisstudier).<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Det vurderes, at adgangskravene lever op til adgangsbekendtgørelsen samt praksis i forhold til den<br />

humanistisk teknol<strong>og</strong>iske basisuddannelse. På baggrund heraf indstilles uddannelsen optaget under det<br />

teknisk-videnskabelige hovedområde, <strong>og</strong> adgangskravene som:<br />

Dansk A (kun for dansksspr<strong>og</strong>ede uddannelser)<br />

Engelsk B<br />

Matematik B<br />

Hvilke kandidatuddannelser giver uddannelsen adgang til (der skal angives minimum to)?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

<strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>, Tek-Sam <strong>og</strong> Ge<strong>og</strong>rafi samt ved særlige kombinationer på bachelorniveau øvrige<br />

kandidatkombinationsfag på RUC.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

For kandidatuddannelser<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende (der skal angives minimum en)?<br />

§ 13. Studerende der har gennemført en bacheloruddannelse på Roskilde Universitetscenter, hvori<br />

<strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong> indgår, kan optages på kandidatuddannelsen med <strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong>. Bachelorer,<br />

der har bestået en anden bacheloruddannelse kan optages efter en individuel vurdering. Studienævnet<br />

kan godkende andre uddannelsesforløb som adgangsgivende til kandidatuddannelsen, evt. efter nærmere<br />

fastsat supplering. (Studieordningen).<br />

47


Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Dimensionering<br />

Hvornår ønskes uddannelsen udbudt første gang?<br />

Bachelormodulet ønskes udbudt første gang 1.9.2009.<br />

Evt. krav til minimumsoptag for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

Der ønskes et minimumsoptag på 20 studerende. Udvælgelseskriterierne vil være efter individuel faglige<br />

vurdering af relevans <strong>og</strong> faglig niveauer i ansøgernes hidtidige studieforløb <strong>og</strong> evt. andre kompetencer.<br />

(Bacheloransøgningen, s. 19)<br />

Evt. adgangsbegrænsning for uddannelsen, som indstillet af institutionen<br />

Ingen angivet.<br />

Hvis der er fastsat adgangsbegrænsning for uddannelsen<br />

Maksimumramme/adgangsbegrænsning for tilgangen til uddannelsen, som indstillet af universitetet<br />

Ikke relevant.<br />

For kandidat- <strong>og</strong> masteruddannelser: Udvælgelseskriterierne for uddannelsen, som indstillet<br />

af institutionen<br />

Ikke relevant.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sagsbehandlers vurdering<br />

Censorkorps<br />

Hvilket censorkorps ønsker institutionen tilknyttet uddannelsen (kun ét)?<br />

En del af censorkorpset på Tek-Sam kombinationsfaget <strong>og</strong> Ge<strong>og</strong>rafi på Institut for Miljø Samfund <strong>og</strong><br />

48


Rumlig Forandring har kompetencer på <strong>by</strong>- <strong>og</strong> regionalplanlægningsområdet <strong>og</strong> ville kunne bruges i<br />

starten af kombinationsfaget<br />

Det mest hensigtsmæssige vil d<strong>og</strong> klart være et selvstændigt censorkorps rekrutteret fra aftagere i<br />

kommuner, regioner, boligselskaber, <strong>by</strong>udviklingsorganisationer/ firmaer, sektorforskningsinstitutioner<br />

som Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Byplanlaboratorium, Arkitektskolerne, DTU <strong>og</strong> planuddannelserne<br />

på Ålborg Universitet. (Bacheloransøgningen, s. 18)<br />

Hvordan er der sammenhæng mellem censorkorpstilknytningen <strong>og</strong> uddannelsens kernefaglighed?<br />

Det indstilles, at uddannelsen indtil videre tilknyttes censorkorpset for tek-sam <strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafi.<br />

Hvilket spr<strong>og</strong> ud<strong>by</strong>des uddannelsen på?<br />

Tekst til uddannelsesguiden.dk<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Dansk <strong>og</strong> engelsk<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 25/9 2008.<br />

Universitetet har tilkendegivet, at uddannelsen hvis det er en hindring for dens godkendelse, at den<br />

søges udbudt på både dansk <strong>og</strong> engelsk alene søges udbudt på dansk.<br />

Ud<strong>by</strong>des uddannelsen på andre institutioner?<br />

Supplerende oplysninger modtaget pr. mail d. 18/9 2008<br />

Nej<br />

For bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser<br />

Tekst til brug for uddannelsesguiden.dk<br />

<strong>Plan</strong>, By & <strong>Proces</strong><br />

Uddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> fokuserer på analyse <strong>og</strong> design af planprocesser <strong>og</strong> planer inden for<br />

<strong>by</strong>udvikling, regionaludvikling, mobilitetsplanlægning <strong>og</strong> lokalsamfundsarbejde. Uddannelsen er ny <strong>og</strong><br />

ud<strong>by</strong>des fra september 2009.<br />

49


Om uddannelsen<br />

Indholdet i uddannelsen er centreret om planlægningsteori <strong>og</strong> analyse <strong>og</strong> design af planprocesser <strong>og</strong><br />

planer. Du lærer blandt andet om <strong>by</strong>er <strong>og</strong> regioners udvikling <strong>og</strong> hvordan planlægning indgår heri. Du<br />

lærer <strong>og</strong>så om, hvilke udfordringer den stigende mobilitet i samfundet stiller for planlægningen. Der er<br />

både fokus på teori <strong>og</strong> analyser af planprocesser samt anvendelse en række praktiske metoder <strong>og</strong> designredskaber.<br />

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning <strong>og</strong> projektarbejde, ofte<br />

i grupper. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Du afslutter<br />

bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, <strong>og</strong> får den akademiske<br />

titel BA eller BSc. Uddannelsen giver adgang til flere samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser, fx<br />

kandidatuddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong>. Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt<br />

arbejde, specialet, der tager ½ år. Din akademiske titel afhænger af dit individuelle studieforløb. Uddannelsen<br />

foregår i Roskilde.<br />

Karriere<br />

Studiet giver dig jobmuligheder i kommuner, regioner, statslige <strong>og</strong> andre offentlige planmyndigheder,<br />

<strong>by</strong>fornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, <strong>by</strong>udviklingsselskaber, sociale entreprenører,<br />

ngo er <strong>og</strong> interesseorganisationer samt forsknings- <strong>og</strong> undervisningsinstitutioner. Du kan læse mere<br />

om jobfunktioner <strong>og</strong> arbejdsområder i artiklerne om forskning <strong>og</strong> udvikling <strong>og</strong> undervisning. Du<br />

kan <strong>og</strong>så komme til at arbejde med forskning, fx ved senere at søge ind på ph.d.- uddannelsen, som<br />

tager 3 år. I 2005 var 81 procent af de nyuddannede kandidater inden for samfundsfag i beskæftigelse<br />

eller i uddannelse på højere niveau. Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige <strong>og</strong><br />

økonomiske uddannelser.<br />

Økonomi<br />

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.<br />

Roskilde Universitetscenter (RUC)<br />

På RUC er <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> et kombinationsfag. Det betyder, at du efter de 2-årige basisstudier skal<br />

kombinere <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> med et andet fag. Du kan læse arbejdslivsstudier på to niveauer: Bachelorniveau,<br />

hvor du efter basisstudierne læser <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> i 1/2 år <strong>og</strong> kombinerer med et andet<br />

fag i 1/2 år. Kandidatniveau, hvor du efter bacheloruddannelsen læser <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> i 1 år <strong>og</strong><br />

kombinerer med et andet fag i 1 år. Mere om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitetscenter<br />

eller på uddannelsesstedets hjemmeside. Se uddannelsessteder i højremenuen.<br />

Adgangskrav<br />

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> <strong>og</strong> et andet fag skal du have læst de<br />

humanistiske, naturvidenskabelige eller de samfundsvidenskabelige basisstudier på RUC. For at blive<br />

50


optaget på kandidatuddannelsen i <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> skal du have en relevant bacheloruddannelse.<br />

Bacheloruddannelsen med <strong>Plan</strong>, By <strong>og</strong> <strong>Proces</strong> giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.<br />

Optagelse<br />

Optagelse på bacheloruddannelsen sker på RUC i forlængelse af basisstudierne. Optagelse på kandidatuddannelsen<br />

sker normalt i forlængelse af bacheloruddannelsen.<br />

Få mere at vide<br />

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside. Se under uddannelsessteder i højremenuen.<br />

Bekendtgørelse om bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelserne ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Nr. 338 af 6. maj 2004.<br />

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- <strong>og</strong> kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).<br />

Nr. 32 af 29. januar 2008. (Bacheloransøgningen, s. 19-21)<br />

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!