22.07.2013 Views

Velkommen til CVU København & Nordsjællands

Velkommen til CVU København & Nordsjællands

Velkommen til CVU København & Nordsjællands

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Velkommen</strong> <strong>til</strong> <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & <strong>Nordsjællands</strong><br />

kompetencegivende uddannelser i studieåret 2007/2008<br />

”Ud over nye teoretiske perspektiver på min<br />

praksis, har jeg fået et fagligt netværk, som<br />

jeg hele tiden kan vende <strong>til</strong>bage <strong>til</strong>.”<br />

studerende på diplomuddannelse<br />

Diplomuddannelser er kompetencegivende<br />

og giver dig ny teoretisk viden om din<br />

praksis.<br />

De kan anvendes i dit daglige arbejde <strong>til</strong> at<br />

■ begrunde, analysere, udvikle og formidle<br />

faglige områder og problems<strong>til</strong>linger<br />

■ igangsætte, <strong>til</strong>rettelægge, gennemføre,<br />

dokumentere og evaluere arbejdsopgaver<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland samarbejder<br />

med Netværk Frederiksberg og Institut<br />

for Idræt, <strong>København</strong> Universitet.<br />

”På diplomuddannelsen har jeg fået et nyt og stærkere fagligt<br />

fundament og det har i den grad rykket ved min praksis.”<br />

studerende på diplomuddannelse<br />

En diplomuddannelse er et skridt ind i teoriens, refleksionens og handlingens verden.<br />

Diplomuddannelserne er unikke, idet du udvikler kompetencer, der bygger på teoretisk<br />

viden, som du kan anvende i praksis.<br />

Vores undervisere er kvalificerede teoretikere med tæt <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> professionerne. Som<br />

studerende afprøver du løbende din nye viden og forbinder teori med din praksis. Med en<br />

diplomuddannelse er du garanteret en uddannelse med sammenhæng mellem teori, praksis,<br />

anvendelse og handlen.<br />

På en diplomuddannelse får du også et godt fagligt netværk. Du får mulighed for at udveksle<br />

viden og erfaringer med andre, der brænder for netop det samme som dig. En diplomuddannelse<br />

giver dig mulighed for at fortsætte din faglige udvikling sammen med andre – også efter<br />

du har færdiggjort din uddannelse.<br />

En diplomuddannelse kan åbne døre <strong>til</strong> nye opgaver og faglige funktioner på din arbejdsplads.<br />

Du kan for eksempel blive læsevejleder, naturfaglig vejleder, AKT-vejleder, medie- og it-vejleder<br />

og klinisk vejleder eller få kompetencer <strong>til</strong> at blive teamleder, projektleder eller faggruppeleder.<br />

Du kan kvalificere dig ved at tage et linjefag i et af læreruddannelsens skolefag. Du kan med<br />

andre ord være med <strong>til</strong> at sætte nye faglige standarder på din arbejdsplads.<br />

I dette katalog har vi samlet de oplysninger, du skal bruge for at planlægge dit videre uddannelsesforløb.<br />

Vi glæder os <strong>til</strong> at byde dig velkommen i <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland.<br />

Chresten Kruchov Lene Haderup<br />

<strong>CVU</strong>-direktør Uddannelsesleder<br />

3


INDHOLD


5<br />

INDHOLD<br />

8 DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE<br />

Det personlige lederskab<br />

Ledelse og medarbejdere<br />

Ledelse og organisation<br />

9 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER<br />

9 Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

10 Afgangsprojektet (obligatorisk modul)<br />

11 Almen pædagogik<br />

Dannelsesteori<br />

Socialisering, læring og undervisning<br />

12 Dansk som andetsprog<br />

Andetsprogspædagogik<br />

Interkulturel pædagogik og kommunikation<br />

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering<br />

Tosprogethed og tosproget udvikling<br />

13 Drama<br />

Drama/teater og børne-ungdomskultur<br />

Dramapædagogik<br />

Teater og dramaturgi<br />

Teaterproduktion<br />

14 Evaluering i organisationer<br />

(tværgående fagmodul)<br />

15 Fagdidaktik og evaluering i dansk<br />

(tværgående fagmodul)<br />

16 Flerkulturel pædagogik<br />

Integrationsprocesser på uddannelses-<br />

institutioner og arbejdsmarked<br />

Modernitet, mobilitet, globalisering<br />

17 Fremmedsprog<br />

(engelsk, fransk, tysk)<br />

Kultur- og samfundsforståelse<br />

Medier og ikt i fremmedsprogsundervisningen<br />

18 Idræt<br />

Idræt med særlige målgrupper<br />

Idrætsdidaktik og kropsfilosofi<br />

Krop, bevægelse og kommunikation<br />

Motorisk udvikling og kropslig læring<br />

Sundhed, krop og bevægelse<br />

19 Konflikthåndtering<br />

som kulturkompetence<br />

(tværgående fagmodul)<br />

20 Konfliktløsning<br />

(tværgående fagmodul)<br />

21 Kost, ernæring og sundhed<br />

Human ernæring<br />

Sundhed, kostvaner og livskvalitet<br />

22 Kristendomskundskab / religion<br />

Diakoni<br />

Religion og kultur i den moderne verden<br />

23 Læsning og skrivning<br />

Evaluering, testning og vurdering af læsning<br />

Læse- og skrivevanskeligheder<br />

Læsningens og skrivningens didaktik og metodik<br />

Teorier og forskning om læsning og skrivning<br />

24 Matematik<br />

Geometriske figurer og strukturer<br />

Matematik og computere<br />

25 Materiel kultur<br />

Design og produktkultur<br />

Eksperimenterende frems<strong>til</strong>lingsformer<br />

Læreprocesser i æstetisk praktisk virksomhed<br />

Materiel kulturanalyse<br />

26 Medier og kommunikation<br />

It og læring<br />

Medier og mediekultur<br />

Mediepædagogik<br />

Multimedier – produktion og analyse<br />

Vejledning med medier og it<br />

27 Medier og kommunikation:<br />

Film- og medieuddannelsen<br />

Mediepædagogik: Film- og mediepædagogik<br />

Tekst, lyd og billedmedier – produktion og analyse:<br />

Filmfaglighed i teori og praksis<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ I N D H O L D 5


INDHOLD<br />

29 Naturfag – Natur/teknik<br />

Det praktisk-eksperimentelle<br />

arbejde i natur/teknik<br />

Fagdidaktik i naturfagene<br />

Feltarbejde<br />

Viden, analyse og formidling<br />

30 Projektledelse og<br />

organisationsudvikling<br />

Evaluering i organisationer<br />

Institutionen som udviklingsorienteret<br />

organisation<br />

Ledelse af forandringsprocesser<br />

Projektstyring<br />

31 Psykologi<br />

Gruppe- og organisationspsykologi<br />

Kognitions- og neuropsykologi<br />

Pædagogisk psykologi, læreprocesser<br />

Pædagogisk-psykologisk intervention<br />

Udviklings- og personlighedspsykologi<br />

33 Psykologi / Miljøterapi<br />

Pædagogisk-psykologisk intervention<br />

med særligt henblik på dag- og<br />

døgnbehandlingsinstitutioner<br />

Udviklings- og personlighedspsykologi i<br />

relation <strong>til</strong> miljøterapi på dag- og døgninstitutioner<br />

Videnskabsteori og pædagogik med særligt<br />

henblik på dag- og døgnbehandlingsinstitutioner<br />

34 Pædagogisk arbejde<br />

Dannelse, etik og læring<br />

Institution og samfund<br />

Forandringsprocesser og projektledelse<br />

Pædagogfaglige teorier og begreber<br />

35 Skolestart<br />

Børns leg, udvikling og læring<br />

Det moderne barn og den moderne barndom<br />

Det tværprofessionelle samarbejde<br />

Pædagogisk udviklingsarbejde<br />

36 Socialpædagogik<br />

Børn, unge og familier med særlige behov<br />

Dannelse, etik og læring<br />

Handicapområdet<br />

Normalitet og afvigelse i det moderne samfund<br />

Socialt belastede grupper<br />

37 Specialpædagogik<br />

Generelle indlæringsvanskeligheder<br />

Individ og specialpædagogik<br />

Læsevanskeligheder (børn)<br />

Samfund og Specialpædagogik<br />

Sociale og psykiske vanskeligheder<br />

Sproglige vanskeligheder<br />

Talevanskeligheder<br />

39 Specialpædagogik / Støttepædagog<br />

Samfund og specialpædagogik – for støttepædagoger<br />

6 I N D H O L D ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

40 Undervisning i læsning<br />

og matematik for voksne (FVU)<br />

Afdækning af voksnes behov for læse-, stave- og<br />

skriveundervisning, teorier og metoder<br />

It og læsning<br />

Funktionelle matematikfærdigheder<br />

og -forståelser hos voksne<br />

Læse- og skriveundervisning for<br />

voksne med særlige behov<br />

Matematikvanskeligheder hos voksne<br />

Undervisning i funktionel læsning,<br />

stavning og skriftlig frems<strong>til</strong>ling<br />

41 Undervisning i læsning og matematik<br />

for voksne – Specialunderviser for unge<br />

og/eller voksne ordblinde<br />

Dysleksi og individuel afdækning<br />

It som kompensationsredskab for unge og voksne med<br />

u<strong>til</strong>strækkelig læse- og skrivekompetence<br />

Undervisning og rådgivning af dyslektikere<br />

42 Vejledning og supervision<br />

Kollegial vejledning og supervision<br />

Projektvejledning og supervision<br />

Vejledning og supervision i og<br />

udvikling af pædagogisk praksis<br />

Vejledning og supervision mellem individ<br />

og fællesskab<br />

Vejledning og supervision som personlig<br />

kompetencegivende læreproces


7<br />

INDHOLD<br />

43 SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMUDDANNELSER<br />

43 Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

44 Klinisk kvalitetsudvikling<br />

Metoder i klinisk kvalitetsudvikling<br />

Strategier for klinisk kvalitetsudvikling<br />

45 Sundhedsformidling og<br />

klinisk uddannelse<br />

Deltagerforudsætninger<br />

Forandrings- og læreprocesser<br />

Mål og indhold<br />

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i<br />

relation <strong>til</strong> sundhedsformidling og klinisk uddannelse<br />

46 Sundhedsfremme og forebyggelse<br />

Deltagerforudsætninger<br />

Forandrings- og læreprocesser<br />

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i<br />

relation <strong>til</strong> sundhedsfremme og forebyggelse<br />

47 TVÆRFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE<br />

47 Psykiatri i teori og praksis<br />

Samarbejde og organisering<br />

Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med<br />

sindslidelse<br />

48 KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE<br />

49 PRAKTIKLÆRERUDDANNELSEN<br />

51 PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSEN<br />

52 SKOLEBIBLIOTEKARUDDANNELSEN<br />

53 LÆRERUDDANNELSENS LINJEFAG<br />

55 LOKAL KOMPETENCEUDVIKLING<br />

56 UNDERVISERE<br />

68 FLEKSIBLE OG SAMMENSATTE<br />

DIPLOMUDDANNELSER<br />

69 FAGLIGT NETVÆRK<br />

70 PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

73 ANSØGNINGSSKEMA<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ I N D H O L D 7


DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE<br />

Ledelse skal gøre det muligt for andre at være kompetente.<br />

At lede troværdigt er at være tro mod egne værdier og egen<br />

identitet og samtidig være i stand <strong>til</strong> at lede og<br />

kommunikere på en måde, der matcher den kontekst,<br />

man er ledelsesansvarlig for.<br />

Hvad der er god, effektiv eller ineffektiv ledelse afgøres<br />

i relationen mellem lederen og dennes interessenter.<br />

Ledelse er en dynamisk størrelse, der udvikles løbende i<br />

den lokale kontekst. Derfor skal ledelse ses i en historisk,<br />

samfundsmæssig og organisatorisk sammenhæng. Det<br />

betyder, at vi på diplomuddannelsen i ledelse arbejder med<br />

en række forskellige teoretiske <strong>til</strong>gange <strong>til</strong> ledelse, der kan<br />

bringes i samspil med den studerendes egen hverdag.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende erhverver sig en ledelsesmæssig forståelse<br />

på tværs af organisatoriske og faglige grænser og udvikler<br />

kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- spejle sin egen ledelse<br />

- arbejde med sin egen kompetenceudvikling som leder<br />

- erkende sammenhængen mellem ledelse og<br />

komunikation<br />

- kunne lede og forstå grupper<br />

- have forståelse for dialogens betydning<br />

- kunne identificere og arbejde med konflikter<br />

- kunne forholde sig <strong>til</strong> organisatoriske dynamikker og<br />

sammenhænge<br />

- kunne analysere organisationens kontekst og identificere<br />

egne handlemuligheder<br />

Målgruppe<br />

Nuværende og kommende ledere, såvel<br />

privat som offentligt ansatte.<br />

Studieleder og fagansvarlig<br />

Peter Ulholm, videncenterleder, cand.pæd. et art.<br />

Telefon +45 3586 8586, kleo@kleo.dk<br />

Faglig koordinator & værkfører<br />

Jesper Kreutzmann, cand.merc. i strategi, organisation og<br />

ledelse<br />

Telefon +45 3586 8586, jesper@kleo.dk<br />

Fagsekretær<br />

Lis Vejbæk<br />

Telefon +45 3586 8586, lis@kleo.dk<br />

Læs mere om diplomuddannelsen i ledelse på<br />

www.kleo.diplomledelse.dk<br />

Undervisere<br />

Flemming Olsen, børne- og kulturdirektør, MPP<br />

Gert Rosing, forstander, lærer, MPA<br />

Hannah Fjældstad, chefkonsulent, cand.scient.adm.<br />

Hanne Robenhagen, udviklingschef, kultursociolog<br />

Henrik Petersen, udviklingskonsulent, cand.psych.<br />

Ivan Stahl Jacobsen, ledelseskonsulent, cand.merc.<br />

Jesper Kreutzmann, studiekoordinator, cand.merc.<br />

Jørgen Rybirk, direktør, MPA<br />

Lonni Hall, konsulent, lærer, cand.mag.<br />

Mette Løvbjerg, souschef, udviklingskonsulent, lærer, MPA<br />

Mikael Axelsen, udviklingskonsulent, lærer, PD, MPP<br />

Nicolai Houmann, uddannelseschef, cand.mag.<br />

Niels Erik Hulgård Larsen, udviklingskonsulent, cand.mag.<br />

Peter Ulholm, videncenterleder, cand.pæd. et art.<br />

Vibe Strøier, organisationspsykolog, cand.psych.<br />

Efterår 2007<br />

Det personlige lederskab<br />

Modulnummer 7111a<br />

Ledelse og medarbejdere<br />

Modulnummer 7112a<br />

Ledelse og organisation<br />

Modulnummer 7113a<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7211a<br />

8 D I P L O M U D D A N N E L S E N I L E D E L S E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Udbuddet af valgfrie moduler og den endelige<br />

undervisningsplan annonceres på<br />

www.diplomledelse.dk fra den 1. maj 2007.<br />

Forår 2008<br />

Det personlige lederskab<br />

Modulnummer 8001a<br />

Ledelse og medarbejdere<br />

Modulnummer 8002a<br />

Ledelse og organisation<br />

Modulnummer 8003a<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8011a<br />

Udbuddet af valgfrie moduler og den endelige<br />

undervisningsplan annonceres på<br />

www.diplomledelse.dk fra den 1. november 2007.


9<br />

PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik er<br />

konstituerende for de pædagogiske diplomuddannelsers<br />

identitet og kompetenceprofil.<br />

Modulet vil ofte være det indledende modul for den<br />

studerende, der ønsker at gennemføre en pædagogisk<br />

diplomuddannelse, idet de øvrige moduler bygger på dette<br />

moduls indhold. Modulet kan dog også gennemføres parallelt<br />

med eller efter andre af uddannelsens moduler.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler faglige og personlige kompetencer<br />

<strong>til</strong> at<br />

- beskrive, evaluere og reflektere over løsning af pædagogiske<br />

opgaver<br />

- reflektere over egen pædagogisk virksomhed i forhold <strong>til</strong><br />

samfundsændringer, fremtidsfores<strong>til</strong>linger og dannelses-<br />

og kompetencefores<strong>til</strong>linger i et komplekst, demokratisk<br />

samfund<br />

- reflektere over teorier og forskningsresultater af betydning<br />

for pædagogisk virksomhed<br />

- deltage på et fagligt grundlag i kommunikation om<br />

pædagogiske forhold med samarbejdsparter i uddannelsesinstitutioner,<br />

aftagergrupper og den politisk-pædagogiske<br />

offentlighed<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Peter Flügge, lektor, cand.pæd. et phil.<br />

Telefon +45 3586 8510, pf@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Lars Jepsen, pædagogisk konsulent, cand.mag.<br />

Margit Mikkelsen, projektmedarbejder, cand.mag.<br />

Marianne Egedal, lektor, cand.scient.soc.<br />

Peter Flügge, lektor, cand.pæd. et phil.<br />

Efterår 2007<br />

Start i september 2007, seks ugers fuldtidsstudium<br />

med undervisning, gruppedrøftelser og hjemmearbejde<br />

Modulnummer 7104j<br />

September <strong>til</strong> december<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 7105j<br />

September <strong>til</strong> december<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7106j<br />

Forår 2008<br />

Start i februar 2008, seks ugers fuldtidsstudium<br />

med undervisning, gruppedrøftelser og hjemmearbejde<br />

Modulnummer 8101j<br />

Februar <strong>til</strong> maj<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 8102j<br />

Februar <strong>til</strong> maj<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8103j<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 9


Afgangsprojektet (obligatorisk modul)<br />

Afgangsprojektet er diplomuddannelsens sidste og<br />

afsluttende modul. I Afgangsprojektet går den studerende<br />

i dybden med en faglig problems<strong>til</strong>ling og trækker på den<br />

viden og de færdigheder, han/hun har <strong>til</strong>egnet sig på de fem<br />

foregående moduler.<br />

Formålet med Afgangsprojektet er, at den studerende<br />

<strong>til</strong>egner sig viden om et kundskabsområde, der er<br />

centralt for den pågældende diplomuddannelse, og<br />

metoder <strong>til</strong> undersøgelse, analyse og beskrivelse af dette<br />

kundskabsområde.<br />

Den studerende skal gennem Afgangsprojektet<br />

dokumentere, at formålet med diplomuddannelsen er<br />

opnået, såvel med hensyn <strong>til</strong> vidensområder fra de faglige<br />

moduler som uddannelsens samlede niveau.<br />

Indhold<br />

Der arbejdes med et selvvalgt emne, der skal godkendes<br />

af uddannelsesinstitutionen. Emnet skal såvel med hensyn<br />

<strong>til</strong> vidensområder som <strong>til</strong> metoder og teorier knytte sig <strong>til</strong><br />

uddannelsens fem moduler med hovedvægten lagt på de<br />

faglige moduler, som den studerende erhverver sit diplom i.<br />

I Afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende<br />

på selvstændig måde forholder sig kritisk og analyserende<br />

<strong>til</strong> relevante praksisrelaterede problems<strong>til</strong>linger og<br />

forskellige teoretiske positioner. Afgangsprojektet kan<br />

tage udgangspunkt i egne undersøgelser, analyser af<br />

relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt<br />

begrundede opfattelser.<br />

De(n) studerende udarbejder en skriftlig opgave, som gøres<br />

<strong>til</strong> genstand for en individuel prøve.<br />

10 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Telefonnummer og mail på studievejleder/fagansvarlig finder<br />

du i opslaget om den enkelte uddannelse i dette katalog.<br />

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter, kan du<br />

kontakte uddannelsesleder Lene Haderup på telefon<br />

+45 3586 8510 eller lh@cvukbh.dk


11<br />

Almen pædagogik<br />

Moderne uddannelsesplanlægning, undervisning og<br />

læringsforståelse kræver refleksioner over grundlæggende<br />

værdier, fremtidsforventninger og ønskede mål. Forandring<br />

er blevet et vilkår. Opgaven er derfor udvikling af den<br />

professionelle pædagogiske virksomhed, pædagogisk<br />

tænkning, teori og forskning.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende<br />

- opbygger, styrker og videreudvikler sin tænkning om<br />

grundlaget for pædagogisk virksomhed i offentlige og<br />

private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og<br />

læring er opgaven<br />

- øger og udvikler i tæt samspil med praksis sin kompetence<br />

<strong>til</strong> at deltage i og lede uddannelsesplanlægning og<br />

undervisning samt arbejde med praktisk pædagogisk<br />

udvikling på grundlag af en grundig almen pædagogisk<br />

viden og forståelse<br />

- øger og udvikler sin kompetence <strong>til</strong> at formidle viden<br />

og indsigt i – og deltage fagligt funderet i drøftelser om<br />

– uddannelse, undervisning og læring, såvel i forhold <strong>til</strong><br />

professionelle som <strong>til</strong> en større offentlighed.<br />

Målgruppe<br />

Lærere, pædagoger og professionelle fra andre faggrupper,<br />

som arbejder med løsning af uddannelsesmæssige og<br />

pædagogiske opgaver.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Kirsten Borberg, pædagogisk konsulent, cand.pæd.<br />

Telefon +45 3586 8510, kb@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Cecilie Falkenberg, pædagogisk konsulent, cand.pæd.<br />

Kirsten Borberg, pædagogisk konsulent, cand.pæd.<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Dannelsesteori<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7404g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204g-E<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Socialisering, læring og undervisning<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8403g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201g-E<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 11


Dansk som andetsprog<br />

Et stigende antal mennesker såvel i den offentlige som<br />

i den private sektor har dansk som deres andetsprog.<br />

Det skaber behov for en øget opmærksomhed<br />

på de særlige sproglige forhold, der er knyttet <strong>til</strong><br />

tosprogethed og andetsprogs<strong>til</strong>egnelse, og for udvikling<br />

af en sprogpædagogisk praksis, der bedst muligt støtter<br />

andetsprogs<strong>til</strong>egnelsen.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig den nødvendige faglige indsigt<br />

og kompetence <strong>til</strong> at kunne varetage sprogpædagogiske og<br />

formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse<br />

med for eksempel undervisning i dansk som andetsprog,<br />

sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og<br />

virksomheder.<br />

Målgruppe<br />

Undervisere, pædagoger, tale-høre-pædagoger, konsulenter<br />

og andre med rådgivende funktioner, der arbejder med<br />

tosprogede børn, unge og voksne inden for såvel den<br />

offentlige som den private sektor.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Helle Pia Laursen, lektor, cand.pæd., ph.d.<br />

Telefon +45 3311 5588, hl@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anne Rovsing<br />

Telefon +45 3311 5588, anne.rovsing@uc2.dk<br />

Undervisere<br />

Helle Pia Laursen, lektor, cand.pæd., ph.d.<br />

Lars Holm, cand.mag., ph.d.<br />

Line Møller Daugaard, adjunkt, cand.mag.<br />

Mette Buchardt, lektor, cand.theol., ph.d.-studerende<br />

Efterår 2007<br />

12 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7573e<br />

Andetsprogspædagogik<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7574e<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204e-H<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Interkulturel pædagogik og kommunikation<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8571e<br />

Tosprogethed og tosproget udvikling<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8572e<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201e-H<br />

Se side 10


13<br />

Drama<br />

Udbydes af Frederiksberg Seminarium,<br />

Netværk Frederiksberg.<br />

Yderligere oplysninger og <strong>til</strong>melding på<br />

www.fredersem.dk<br />

Dramafaget har sin forankring både i teaterkunsten og i<br />

pædagogikken og forener aspekter ved begge. Drama og<br />

teater er væsentlige dele af vor kunst og kultur. I dramaets<br />

særlige fremtrædelsesformer involveres krop, sanser, følelser<br />

og logisk tænkning hos den enkelte.<br />

Formålet med uddannelsen er at styrke de forskellige<br />

erhvervskompetencer gennem arbejdet med kunstneriske<br />

processer i pædagogiske og sociale sammenhænge i en tid,<br />

hvor kunst og kultur spiller en stadig mere central rolle.<br />

Via kendskab <strong>til</strong> og viden om teater og dramas særlige<br />

potentiale styrkes den æstetiske, den ekspressive og den<br />

sociale kompetence. Disse er vigtige i forbindelse med den<br />

moderne udfordring: at arbejde med de læreprocesser, der<br />

styrker evnen og viljen <strong>til</strong> at tage s<strong>til</strong>ling og handle i et liv<br />

med mange valgmuligheder.<br />

Kompetencemål<br />

Diplomuddannelsen i Drama kvalificerer <strong>til</strong> at arbejde med<br />

drama og teater i en pædagogisk og social sammenhæng.<br />

Uddannelsen vil for den enkelte blive både praktisk læring<br />

i og refleksion over, hvordan drama kan bruges aktivt i<br />

et forsøg på at give børn, unge og voksne mulighed for<br />

kunstnerisk at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer<br />

og oplevelser.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere,<br />

sygeplejersker og andre, der arbejder inden for det<br />

pædagogiske, undervisningsmæssige eller social- og<br />

sundhedsfaglige område.<br />

Fagansvarlig<br />

Jan Fogt, mag.art.<br />

jf@fredersem.dk<br />

Sekretær<br />

Naja Wistoft<br />

Telefon +45 3886 5111, naj@fredersem.dk<br />

Undervisere<br />

Charlotte Fogh, cand.pæd. i billedkunst med drama som<br />

retning<br />

Jan Fogt, mag.art. i nordisk litteratur med speciale i<br />

dramaturgi<br />

Margrethe Krogh-Jacobsen, cand.phil. i teatervidenskab og<br />

dramapædagogik<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Mandag kl. 15.00-18.00<br />

Start 3. september<br />

Modulnummer 60-2007-201<br />

Teater og dramaturgi<br />

Torsdag kl. 15.00-18.30<br />

Uge 36, 38, 40, 43, 45, 47 og 49<br />

Derudover en aften og en lørdag<br />

Modulnummer 60-2007-202<br />

Teaterproduktion<br />

Torsdag kl. 15.00-18.30<br />

Uge 35, 37, 39, 41, 44, 46 og 48<br />

Derudover en aften og en lørdag<br />

Modulnummer 60-2007-203<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Mandag kl. 15.00-18.00<br />

Start 4. februar 2008<br />

Modulnummer 60-2007-204<br />

Dramapædagogik<br />

Torsdag kl. 15.00-18.30<br />

Uge 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17<br />

Derudover en aften og en lørdag<br />

Modulnummer 60-2007-205<br />

Drama/teater og børne-ungdomskultur<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Uge 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18<br />

Derudover en aften og en lørdag<br />

Modulnummer 60-2007-206<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 60-2007-207<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 13


Evaluering i organisationer (tværgående fagmodul på de pædagogiske diplomuddannelser)<br />

En række faglige moduler på de pædagogiske diplomuddannelser<br />

er formuleret således, at de generelt passer ind i alle<br />

uddannelsesretninger, blandt andet modulet Evaluering i<br />

organisationer. Modulet kan gennemføres som en del af en<br />

pædagogisk diplomuddannelse, men er ikke knyttet <strong>til</strong> én<br />

bestemt pædagogisk diplomuddannelse.<br />

Offentlige og private institutioner og organisationer gennemfører<br />

evalueringer som en del af kvalitetsudvikling og<br />

kvalitetssikring af egen virksomhed og ydelser. Medarbejdere<br />

indgår i og varetager evaluering i alle former og på flere<br />

niveauer i organisationer med pædagogisk virksomhed. Der<br />

udvikles evalueringskulturer med krav om dokumentation af<br />

pædagogisk arbejde i institutioner, i uddannelsessystemet og<br />

i det private erhvervsliv.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende opnår kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- beskrive, formulere og formidle professionsorienterede<br />

problems<strong>til</strong>linger og handlemuligheder inden for evaluering<br />

i organisationer på individ-, organisations- og systemniveau<br />

- analysere og vurdere problems<strong>til</strong>linger inden for evaluering<br />

og evalueringspraksis i organisationer<br />

- strukturere egen <strong>til</strong>egnelse af udvalgte fagområder inden<br />

for evaluering i organisationer<br />

- anvende resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde<br />

inden for evaluering <strong>til</strong> at udvikle egen praksis<br />

- dokumentere, analysere og vurdere evaluering og<br />

evalueringspraksis<br />

- gennemføre udviklingsarbejder <strong>til</strong> udvikling af evaluering<br />

og evalueringskultur<br />

- træffe og begrunde beslutninger om evaluering i<br />

organisationer<br />

- samarbejde om evalueringspraksis<br />

Målgruppe<br />

Nuværende og kommende medarbejdere og ledere med<br />

særlig interesse for og ansvar for evaluering i organisationer.<br />

Lærere og ledere i alle skoleformer, pædagoger i alle institutionstyper<br />

samt personale og ledere i offentlige og private<br />

virksomheder.<br />

<strong>CVU</strong> KØBENHAVN & NORDSJÆLLAND<br />

Fagansvarlig<br />

Peter Ulholm, videncenterleder, cand.pæd. et art.<br />

Telefon +45 3586 8586, kleo@kleo.dk<br />

Fagsekretær<br />

Lis Vejbæk<br />

Telefon +45 3586 8586, lis@kleo.dk<br />

Undervisere<br />

Henrik Pedersen, udviklingskonsulent, cand.psych.<br />

Jens Saarup, udviklingskonsulent, cand.scient.soc.<br />

Jytte Vinter Andersen, udviklingskonsulent, lærer<br />

Mette Løvbjerg, souschef, udviklingskonsulent, lærer, MPA<br />

Peter Ulholm, videncenterleder, cand.pæd. et art.<br />

Efterår 2007<br />

Evaluering i organisationer<br />

Modulnummer 7825a<br />

FREDERIKSBERG SEMINARIUM,<br />

NETVÆRK FREDERIKSBERG<br />

Fagansvarlig<br />

Jimmy Harder, cand.pæd.<br />

jh@fredersem.dk<br />

Sekretær<br />

Naja Wistoft<br />

Telefon +45 3886 5111, naj@fredersem.dk<br />

Undervisere<br />

Jimmy Harder, cand.pæd.<br />

Lise Zarrs Eriksen, cand.pæd.<br />

Maria-Christina Secher Schmidt, cand.mag.<br />

Forår 2008<br />

Evaluering i organisationer<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Start 5. februar 2008<br />

60-2007-208<br />

14 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


15<br />

Fagdidaktik og evaluering i dansk (tværgående fagmodul på de pædagogiske diplomuddannelser)<br />

Det centrale formål med modulet er at give den studerende<br />

mulighed for at erhverve sig forskningsbaseret viden om og<br />

indsigt i evaluering og undervisning og læring i dansk og at<br />

kunne vurdere nationale og internationale evalueringsresultater.<br />

Et andet formål er at give den studerende mulighed for at<br />

øge den fagdidaktiske indsigt i dansk og dermed styrke de<br />

fagdidaktiske overvejelser, som evalueringen er en del af.<br />

Studiet kvalificerer <strong>til</strong> at planlægge, gennemføre, vurdere og<br />

rådgive om danskundervisning, som rummer evaluering som<br />

en naturlig dimension.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende opnår kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- beskrive, formulere og formidle om evaluering på<br />

individ-, organisations- og systemniveau med afsæt i dansk<br />

- analysere og vurdere problems<strong>til</strong>linger inden for faglig<br />

evaluering og faglig evalueringspraksis<br />

- strukturere egen <strong>til</strong>egnelse af fagdidaktik og faglig<br />

evaluering<br />

- anvende forskellige evalueringsmetoder i dansk<br />

- analysere, vurdere og dokumentere evalueringens<br />

forskellige praksisformer<br />

- anvende forsknings- og udviklingsarbejder <strong>til</strong> at udvikle<br />

egen evalueringspraksis<br />

- træffe og begrunde beslutninger vedrørende evaluering<br />

på grundlag af en reflekteret viden om faglig evaluering,<br />

evalueringsformer og evalueringsparadigmer i samspil<br />

med de øvrige fagdidaktiske overvejelser<br />

- samarbejde om evalueringspraksis inden for faget<br />

- indgå i udviklingsarbejde <strong>til</strong> udvikling af evaluering og<br />

evalueringskultur<br />

Målgruppe<br />

Undervisere, der ønsker at udbygge egne kompetencer <strong>til</strong> at<br />

indgå i og varetage evalueringsopgaver i dansk og eventuelt<br />

varetage rådgivningsfunktioner på eget undervisningssted.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lene Herholdt, adjunkt, cand.pæd. i dansk<br />

Telefon +45 3586 8510, lhe@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Lene Herholdt, adjunkt, cand.pæd. i dansk<br />

med flere<br />

Forår 2008<br />

Fagdidaktik og evaluering i dansk<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8515g<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 15


Flerkulturel pædagogik<br />

I et etnisk og religiøst stadig mere mangfoldigt samfund er<br />

integrationsprocesser inden for pædagogiske miljøer og på<br />

arbejdsmarkedet en ny udfordring på både det nationale, det<br />

faglige og det personlige plan. Samfundsdebatten er derfor<br />

ikke overraskende præget af en stadigt stigende opmærksomhed<br />

på vigtigheden af at kunne håndtere problems<strong>til</strong>linger<br />

inden for flerkulturel pædagogik.<br />

Udgangspunktet for den pædagogiske diplomuddannelse<br />

i Flerkulturel pædagogik er en nuanceret og kontekstuel<br />

forståelse af kultur, etnicitet og identitet, som de udfolder<br />

sig i lokale, nationale samt globale fællesskaber. Uddannelsen<br />

sætter fokus på det individuelle, det institutionelle<br />

og det samfundsmæssige plan og s<strong>til</strong>ler skarpt på, hvordan<br />

kulturmøder former og forandrer den enkelte og fællesskabet<br />

gennem inklusions-, eksklusions- og identitetsprocesser,<br />

og hvilken konsekvens dette har for flerkulturel pædagogisk<br />

handlekompetence.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig en solid teoretisk indsigt<br />

i flerkulturelle problems<strong>til</strong>linger med basis i dansk og<br />

international forskning, koblet med en reflekterende <strong>til</strong>gang<br />

<strong>til</strong> praksis. Herigennem opbygges en alsidig interkulturel<br />

kompetence <strong>til</strong> at kunne varetage pædagogiske og<br />

rådgivningsmæssige opgaver i et demografisk og kulturelt<br />

foranderligt samfund med fokus på institutioner og virksomheder,<br />

hvor kulturmøder finder sted, og integrationsopgaver<br />

er en del af virket.<br />

Målgruppe<br />

Professionsudøvere, der arbejder med børn, unge og voksne<br />

i pædagogiske sammenhænge, og som har interesse for<br />

at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer i et<br />

flerkulturelt perspektiv.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Helle Kildevang, lektor, cand.scient.soc.<br />

Telefon +45 3346 4617, helle.kildevang@uc2.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anne Rovsing<br />

Telefon +45 3311 5588, anne.rovsing@uc2.dk<br />

Undervisere<br />

Bergthora Kristjánsdóttir, pædagogisk konsulent, lærer,<br />

cand.mag., ph.d.<br />

Helle Kildevang, lektor, cand.scient.soc.<br />

Jette Skadhauge, pædagogisk konsulent, cand.mag.,<br />

indvandrerlærer<br />

Efterår 2007<br />

16 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Modernitet, mobilitet, globalisering<br />

Onsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7578e<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204e-V<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Integrationsprocesser på uddannelsesinstitutioner og<br />

arbejdsmarked<br />

Mandag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8576e<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201e-V<br />

Se side 10


17<br />

Fremmedsprog (engelsk, fransk, tysk)<br />

Det danske samfund er i stadigt stigende grad præget af<br />

internationalisering, og fremmedsprogene har en fremtrædende<br />

position som nutidens lingua franca både i europæisk<br />

og global sammenhæng.<br />

Formålet med den pædagogiske diplomuddannelse i<br />

Fremmedsprog er, at den studerende opnår teoretiske, fagligpædagogiske<br />

og færdighedsmæssige kompetencer, der gør<br />

det muligt på højt niveau at varetage funktioner som faglig<br />

vejleder og formidler.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler, gennem arbejdet med sprog<br />

og kultur, kompetencer <strong>til</strong> at analysere og vurdere teorier,<br />

forskningsresultater og analysemetoder, der gør det muligt at<br />

træffe professionelt begrundede valg.<br />

Uddannelsens overordnede pædagogiske formål og indholdsmæssige<br />

sammenhæng sikres ved, at den studerende inden<br />

for samtlige moduler arbejder både ud fra et undervisnings-,<br />

et lærings- og et formidlingsperspektiv.<br />

Målgruppe<br />

Lærere i folkeskolen og inden for VUC, AMU og andre<br />

voksenuddannelser, kulturarbejdere og andre fra forskellige<br />

institutioner, hvor arbejdet med fremmedsprog, litteratur,<br />

medier og formidling er centrale indholdsområder.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Leni Dam, pædagogisk konsulent, dr.pæd.h.c.<br />

Telefon +45 3586 8510, dam@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Benedicte Sales, maîtrisse FLE, cand.mag. (fransk)<br />

Leni Dam, pædagogisk konsulent, dr.pæd.h.c. (engelsk)<br />

Tanja Jessing, lærer, cand.pæd. (tysk)<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Medier og ikt i fremmedsprogsundervisningen<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7554g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204g-Q<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Kultur- og samfundsforståelse<br />

Modulnummer 8557g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201g-Q<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 17


Idræt<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland udbyder pædagogisk<br />

diplomuddannelse i Idræt i samarbejde med Institut for<br />

Idræt, <strong>København</strong>s Universitet.<br />

Idræt og bevægelse har betydning inden for sundhed, kultur,<br />

uddannelse og pædagogisk arbejde. Idræt er kendetegnet<br />

ved en integration af erkendelse og kundskaber med handlings-<br />

og oplevelsesorienterede dimensioner. Erkendelsen<br />

af sammenhænge mellem idræt, krop og bevægelse og<br />

udviklingen i samfundet har betydet, at forståelsen af faget<br />

idræt er blevet bredere, og at der er behov for øgede kvalifikationer<br />

inden for faget.<br />

Kompetencemål<br />

Formålet med uddannelsen er, at den studerende<br />

- kan forholde sig <strong>til</strong> idræt som et samfundsmæssigt og kulturelt<br />

fænomen med henblik på at kunne indgå i en kritisk<br />

analyse og vurdering af idrætsfaglige temaer på baggrund<br />

af de fagvidenskaber, idrætten bygger på<br />

- <strong>til</strong>egner sig viden om humanbiologiske, samfundsvidenskabelige<br />

og humanistiske teorier i relation <strong>til</strong> fagets<br />

dannelsesdimensioner, fagets praksisformer, fagets<br />

pædagogiske og didaktiske dimensioner og fagets formidlingsaspekter<br />

- <strong>til</strong>egner sig viden om og indsigt i kroppens betydning for<br />

identitetsdannelse, selvopfattelse og socialisering, ligesom<br />

det er nødvendigt at kunne forbinde teori og praksis i<br />

idrætspædagogisk arbejde<br />

- kvalificerer sig <strong>til</strong> idrætspædagogisk arbejde med forskellige<br />

målgrupper såvel inden for det offentlige institutions- og<br />

uddannelsessystem som inden for det frivillige idrætsarbejde<br />

i klubber, virksomheder med videre.<br />

Målgruppe<br />

Lærer-, pædagog- og sundhedsuddannede og andre med<br />

<strong>til</strong>svarende uddannelse. Studiet er professionsrettet og sigter<br />

mod at kvalificere den enkelte <strong>til</strong> at varetage undervisnings-<br />

og funktionsopgaver på forskellige områder: institutionssektoren<br />

(dag- og døgninstitutioner med mere), uddannelsessektoren,<br />

social- og sundhedssektoren, børn, unge<br />

og voksnes fritid, det private arbejdsmarked, arbejdet med<br />

kultur og samfundsudvikling.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Flemming Knudsen, kursusadministrator<br />

Telefon +45 3532 0807, fknudsen@ifi.ku.dk<br />

Fagsekretær<br />

Jytte Berger, sekretær<br />

Telefon +45 3532 0823, jberger@ifi.ku.dk<br />

Undervisere<br />

Underviserne er alle <strong>til</strong>knyttet Institut for Idræt,<br />

<strong>København</strong>s Universitet<br />

Anne Lykke Poulsen, cand.scient., ph.d.<br />

Annette Zachariassen, seminarielektor, cand.pæd.<br />

Helle Winther, cand.scient.<br />

Jesper Sandfeld, cand.scient., ph.d.<br />

Tom Kristiansen, studielektor, cand.mag.<br />

Vivian Grønfeldt, cand.pæd., ph.d.<br />

Efterår 2007<br />

18 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Idræt<br />

Onsdag kl. 12.00-18.00<br />

Modulnummer 7107h<br />

Sundhed, krop og bevægelse<br />

Tirsdag kl. 12.00-18.00<br />

Modulnummer 7726h<br />

Idræt med særlige målgrupper<br />

Torsdag kl. 12.00-18.00<br />

Modulnummer 7724h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7205h-O<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Motorisk udvikling og kropslig læring<br />

Mandag kl. 12.00-18.00<br />

Modulnummer 8725h<br />

Idrætsdidaktik og kropsfilosofi<br />

Tirsdag kl. 12.00-18.00<br />

Modulnummer 8723h<br />

Krop, bevægelse og kommunikation<br />

Onsdag kl. 12.00-18.00<br />

Modulnummer 8722h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8202h-O<br />

Se side 10


19<br />

Konflikthåndtering som kulturkompetence (tværgående fagmodul på de pædagogiske diplomuddannelser)<br />

En række faglige moduler på de pædagogiske diplomuddannelser<br />

er formuleret således, at de generelt passer ind i alle<br />

uddannelsesretninger, blandt andet modulet Konflikthåndtering<br />

som kulturkompetence. Modulet kan gennemføres som<br />

en del af en pædagogisk diplomuddannelse, men er ikke<br />

knyttet <strong>til</strong> én bestemt pædagogisk diplomuddannelse.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende<br />

- <strong>til</strong>egner sig viden om, forståelse for og holdninger <strong>til</strong> konflikter<br />

og konflikthåndtering<br />

- får mulighed for refleksion over egne reaktioner i konfliktsituationer<br />

og for personlig feedback<br />

- udvikler øget bevidsthed om dialogen som middel i forandringsprocesser<br />

og konfliktsituationer, byggende på respekt<br />

og anerkendelse<br />

- udvikler kompetencer <strong>til</strong> at bidrage <strong>til</strong> udvikling af en<br />

konstruktiv konfliktkultur i sin faglige og professionelle<br />

sammenhæng<br />

- udvikler kompetencer <strong>til</strong> konkret konflikthåndtering,<br />

herunder konfliktmægling/mediation<br />

- kan afprøve, vurdere og reflektere over forskellige metoder<br />

<strong>til</strong> konflikthåndtering i praksis<br />

- udvikler kompetencer <strong>til</strong> at inddrage etiske, interessemæssige<br />

og magtrelaterede perspektiver og i forståelse heraf<br />

agere som hjælpende tredjepart i en konflikt<br />

- opnår evner <strong>til</strong> at støtte og vejlede mennesker i konflikt<br />

gennem arbejdet med konfliktforståelse og konfliktløsning<br />

- arbejder med egne personlige læreprocesser i forhold <strong>til</strong><br />

konfliktforståelse og konflikthåndtering<br />

- <strong>til</strong>egner sig viden om konflikters opståen og udvikling i<br />

sammenhæng med menneske- og samfundssyn<br />

- <strong>til</strong>egner sig viden om forskellige kommunikations- og<br />

samarbejdsformer og disses sammenhæng med<br />

konstruktiv konflikthåndtering samt indsigt i, hvordan disse<br />

kan anvendes i udviklingen af gruppers og organisationers<br />

konfliktkultur og psykiske arbejdsmiljø<br />

- udvikler kompetencer og redskaber <strong>til</strong> at analysere og agere<br />

i konflikter generelt og i professionssammenhæng<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere, gymnasielærere, lærere på tekniske<br />

skoler og højskoler, projektledere, ledere, sundhedspersonale,<br />

hele institutioner, daghøjskoler, medborgerhuse og<br />

større eller mindre organisationer.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Mette Geldmann, lektor, cand.psych.<br />

Telefon +45 3586 8510, meg@cvukbh.dk<br />

Videncentersekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Underviserne kommer fra Center for Konfliktløsning og<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Efterår 2007<br />

Konflikthåndtering som kulturkompetence<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Derudover internat i foråret 2008<br />

Modulnummer 7707j<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 19


Konfliktløsning (tværgående fagmodul på de pædagogiske diplomuddannelser)<br />

En række faglige moduler på de pædagogiske diplomuddannelser<br />

er formuleret således, at de generelt passer ind i alle<br />

uddannelsesretninger, blandt andet modulet Konfliktløsning.<br />

Modulet kan gennemføres som en del af en pædagogisk<br />

diplomuddannelse, men er ikke knyttet <strong>til</strong> én bestemt pædagogisk<br />

diplomuddannelse.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende<br />

- får mulighed for refleksion over egne reaktioner i konfliktsituationer<br />

og for personlig feedback<br />

- udvikler øget bevidsthed om dialogen som middel i forandringsprocesser<br />

og konfliktsituationer, byggende på respekt<br />

og anerkendelse<br />

- udvikler kompetencer <strong>til</strong> konkret konflikthåndtering,<br />

herunder konfliktmægling/mediation og <strong>til</strong> at bidrage <strong>til</strong><br />

udvikling af en konstruktiv konfliktkultur i sin faglige og<br />

professionelle sammenhæng<br />

- kan afprøve, vurdere og reflektere over forskellige metoder<br />

<strong>til</strong> konflikthåndtering i praksis<br />

- udvikler kompetencer <strong>til</strong> at inddrage etiske, interessemæssige<br />

og magtrelaterede perspektiver og i forståelse heraf<br />

agere som hjælpende tredjepart i en konflikt<br />

- opnår evner <strong>til</strong> at støtte og vejlede mennesker i konflikt<br />

gennem arbejdet med konfliktforståelse og konfliktløsning<br />

- arbejder med egne personlige læreprocesser i forhold <strong>til</strong><br />

konfliktforståelse og konflikthåndtering<br />

- kan sætte forskellige metoder <strong>til</strong> konfliktløsning i relation<br />

<strong>til</strong> grundlæggende værdier, menneske- og samfundsopfattelser<br />

samt de deraf følgende forståelser og holdninger<br />

<strong>til</strong> konflikter og udvikler kompetencer <strong>til</strong> konfliktløsning i<br />

forskellige sammenhænge, herunder mægling/mediation,<br />

ud fra denne forankring<br />

- kan forholde sig nuanceret og kritisk reflekterende <strong>til</strong> forskellige<br />

konfliktløsningsmetoder samt udvikle metoderne i<br />

forhold <strong>til</strong> egen praksis<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere, gymnasielærere, lærere på tekniske<br />

skoler og højskoler, projektledere, ledere, sundhedspersonale,<br />

hele institutioner, daghøjskoler, medborgerhuse og<br />

større eller mindre organisationer.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Mette Geldmann, lektor, cand.psych.<br />

Telefon +45 3586 8510, meg@cvukbh.dk<br />

Videncentersekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Underviserne kommer fra Center for Konfliktløsning og<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Forår 2008<br />

Konfliktløsning<br />

Modulnummer 8708j<br />

2 0 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


21<br />

Kost, ernæring og sundhed<br />

Den studerende udvikler viden om sammenhænge mellem<br />

kost, ernæring, livss<strong>til</strong>ens og levevilkårenes betydning for den<br />

enkeltes sundhed samt udvikler kvalifikationer og kompetencer<br />

<strong>til</strong> formidling og kvalificering af befolkningens indsigt<br />

i dette felt.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig faglige og pædagogiske kvalifikationer<br />

for at kunne udvikle kompetencer <strong>til</strong> at identificere<br />

og analysere aktuelle kost- og ernæringsbetonede sundhedsproblemer<br />

og styrke sine egne undervisningsmæssige<br />

og formidlende opgaver i <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> sin pædagogiske<br />

funktion.<br />

Målgruppe<br />

Personer, der arbejder med sundhedsfremme i relation <strong>til</strong><br />

ernæring og kost i offentlige og private virksomheder, lærere<br />

og pædagoger samt sundhedsfagligt personale som for<br />

eksempel sygeplejersker, sundhedsplejersker, ernærings- og<br />

husholdningsøkonomer med videre med en mellemlang<br />

videregående uddannelse<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Anne Regitze Lind-Holm, projektleder, sygeplejerske, lektor,<br />

cand.mag.<br />

Telefon +45 4829 4725, arlh@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Susan Eirfeldt<br />

Telefon +45 4829 4725, se@cvukbh.dk<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Sundhed, kostvaner og livskvalitet<br />

Modulnummer 7884h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204h-L<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Human ernæring<br />

Modulnummer 8881h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201h-L<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 21


Kristendomskundskab / religion<br />

Udbydes af Frederiksberg Seminarium,<br />

Netværk Frederiksberg.<br />

Yderligere oplysninger og <strong>til</strong>melding på<br />

www.fredersem.dk<br />

I samfundet som helhed diskuteres i stigende grad værdier,<br />

livssyn og -holdninger. Forholdet mellem forskellige kulturer<br />

og religioner er dagsaktuelt.<br />

Der er brug for, at mennesker fra forskellige faggrupper har<br />

et grundigt kendskab <strong>til</strong> og indsigt i kristendom og religion;<br />

blandt andre lærere, pædagoger, sognemedhjælpere, journalister,<br />

socialarbejdere, erhvervsfolk, læger, sygeplejersker<br />

og så videre.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende<br />

- udbygger sine faglige forudsætninger for at beskæftige sig<br />

med læring og dannelse i forbindelse med religion og <strong>til</strong>lige<br />

omkring kultur og filosofi<br />

- udvikler sine kompetencer i undervisning, formidling og<br />

kommunikation i institutioner, organisationer og virksomheder<br />

- opnår selvstændig indsigt ved fortolkning af tekster og<br />

andet materiale.<br />

I uddannelsen lægges der vægt på, at nye indsigter og<br />

kompetencer erhverves i undersøgende fællesskaber. Den<br />

studerende forventes at gøre sig erfaringer med undersøgelser<br />

af egne og/eller andres praksis.<br />

Målgruppe<br />

Uddannelsen henvender sig primært <strong>til</strong> lærere og andre<br />

undervisere, men vil også kunne anvendes i andre sammenhænge,<br />

hvor der arbejdes med pædagogisk virksomhed,<br />

oplysning, kommunikation og formidling.<br />

Fagansvarlig<br />

Peter Green Sørensen, cand.pæd.<br />

ps@fredersem.dk<br />

Sekretær<br />

Naja Wistoft<br />

Telefon +45 3886 5111, naj@fredersem.dk<br />

Undervisere<br />

Irene Larsen, cand.theol.<br />

Laura Lundager Jensen, cand.theol.<br />

Peter Green Sørensen, cand.pæd.<br />

Steffen Støvring, cand.theol.<br />

Efterår 2007<br />

2 2 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Mandag kl. 15.00-18.00<br />

Start 3. september<br />

Modulnummer 60-2007-201<br />

Religion og kultur i den moderne verden<br />

Torsdag kl. 10.00-16.00 og fredag kl. 9.00-12.30<br />

13.-14. september 2007, 11.-12. oktober 2007,<br />

22.-23. november 2007 og 13.-14. december 2007.<br />

Modulnummer 60-2007-209<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Mandag kl. 15.00-18.00<br />

Start 4. februar 2008<br />

Modulnummer 60-2007-204<br />

Diakoni<br />

Torsdag kl. 10.00-16.00 og fredag kl. 9.00-12.30<br />

7.-8. februar 2008, 6.-7. marts 2008, 27.-28. marts 2008 og<br />

24.-25. april 2008<br />

Modulnummer 60-2007-210


23<br />

Læsning og skrivning<br />

Diplomuddannelsen i Læsning og skrivning giver den studerende<br />

ny viden om læsning og skrivning og kompetencer i<br />

undervisning og evaluering. Den studerende får kompetencer<br />

<strong>til</strong> at kunne vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere<br />

elevernes læsning og skrivning samt <strong>til</strong> at rådgive, formidle<br />

og dokumentere om undervisning samt om test og evaluering<br />

af elevers læsning og skrivning.<br />

Uddannelsen kvalificerer <strong>til</strong> jobfunktionen som læsevejleder<br />

og <strong>til</strong> arbejdsopgaver med læsning og skrivning i hele<br />

skoleforløbet.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende erhverver sig kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- forstå og vurdere videnskabelig og instruktiv litteratur<br />

vedrørende læsning og skrivning<br />

- <strong>til</strong>rettelægge og gennemføre undervisning og rådgivning<br />

om konkret <strong>til</strong>rettelæggelse af undervisning i læsning og<br />

skrivning<br />

- analysere og vurdere problems<strong>til</strong>linger inden for læsning og<br />

skrivning<br />

- observere, vurdere og evaluere undervisning og læring<br />

i læsning og skrivning samt teste elevers færdigheder i<br />

læsning og skrivning<br />

- analysere testresultater med henblik på udarbejdelse af<br />

handleplaner<br />

- vejlede og rådgive om elevers læsevanskeligheder<br />

- formidle viden om læsning og skrivning på relevant måde <strong>til</strong><br />

pædagoger, lærere, forældre og myndigheder<br />

Målgruppe<br />

Undervisere i skolen og andre institutioner med interesse<br />

for at øge egen kompetence i området læsning og skrivning.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lene Herholdt, adjunkt, cand.pæd. i dansk<br />

Telefon +45 3586 8510, lhe@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Lene Herholdt, adjunkt, cand.pæd. i dansk med flere<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Teorier og forskning om læsning og skrivning<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7803g<br />

Evaluering, testning og vurdering af læsning<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7804g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204g-F<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Læsningens og skrivningens didaktik og metodik<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8801g<br />

Læse- og skrivevanskeligheder<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8802g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201g-F<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 3


Matematik<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende<br />

- opbygger faglige forudsætninger for at kunne varetage<br />

erhvervsrettede opgaver, som vedrører undervisning i og<br />

formidling af matematik<br />

- udbygger sine matematiske og pædagogiske forudsætninger<br />

for at kunne varetage og medvirke <strong>til</strong> fortsat<br />

udvikling af matematikundervisningen<br />

- opnår grundlag for yderligere studier på matematikholdige<br />

uddannelser<br />

Målgruppe<br />

Undervisere eller andre, som ønsker en opkvalificering <strong>til</strong><br />

funktioner i private og offentlige virksomheder, hvor særlige<br />

matematiske og pædagogiske kompetencer forudsættes. Der<br />

kan være tale om at kvalificere sig yderligere <strong>til</strong> at kunne varetage<br />

matematikundervisning på folkeskoleniveau eller ved<br />

for eksempel ungdoms- og voksenuddannelserne. Det kan<br />

også være et ønske om at kunne varetage særlige funktioner,<br />

som forudsætter indsigt i matematik og matematikdidaktik<br />

for eksempel som fagkonsulent eller lærebogsforfatter.<br />

Diplomuddannelsen er således et <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> dem, som af<br />

erhvervsmæssige eller andre grunde ønsker en dybere<br />

indsigt i matematik og matematikundervisning.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lisser Rye Ejersbo, pædagogisk konsulent, cand.pæd.mat.<br />

Telefon +45 3586 8510, lre@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Anna Jørgensen, lektor, cand.pæd.<br />

Hans Jørgen Beck, lektor, cand.scient.<br />

Inge B. Larsen, cand.pæd., M.Sc., ph.d.<br />

Lisser Rye Ejersbo, pædagogisk konsulent, cand.pæd.mat.<br />

Efterår 2007<br />

2 4 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Geometriske figurer og strukturer<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7602g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204g-R<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Matematik og computere<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8601g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201g-R<br />

Se side 10


25<br />

Materiel kultur<br />

Uddannelsen har <strong>til</strong> formål at forbedre den studerendes<br />

erhvervskompetence og personlige og faglige kompetencer<br />

inden for æstetik, kultur og håndværk med henblik på at<br />

kunne løse faglig-pædagogiske og formidlingsmæssige<br />

problemer i offentlige og private virksomheder.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig forudsætninger for<br />

- at reflektere over pædagogisk teori og faglig praksis inden<br />

for kultur, æstetik og håndværk<br />

- kritisk og refleksiv indsigt i formidling af og kommunikation<br />

gennem design og håndværk<br />

- at planlægge, iværksætte og udvikle faglige og tværfaglige<br />

opgaver inden for formidling af kultur, æstetik og håndværk<br />

- at foretage professionelt begrundede valg på grundlag af<br />

faglig indsigt og forståelse af håndværksfagenes karakter<br />

De faglige enheder fordrer vekslen mellem selvstændigt praktisk<br />

arbejde og teoretiske studier og disses indbyrdes relationer.<br />

Undervisningen og <strong>til</strong>buddet om vejledning definerer<br />

og muliggør refleksionsniveauet i relation <strong>til</strong> de studerendes<br />

praksiserfaringer.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere i folkeskolen, lærere i voksen- og ungdomsuddannelser,<br />

kunstnere, designere, kunsthåndværkere,<br />

håndværkere med flere. Det faglige niveau bygger på erhvervede<br />

kompetencer fra et relevant linjefag i læreruddannelsen,<br />

uddannelse fra et håndarbejdsseminarium eller <strong>til</strong>svarende<br />

forudsætninger.<br />

Studievejledere og fagansvarlige<br />

Dansk Sløjdlærerskole:<br />

Benny Gaarde, leder af Dansk Sløjdlærerskole, cand.pæd.<br />

Telefon +45 3969 6688, bg@sloejd-kbh.dk<br />

Stig Pedersen, lektor, studievejleder, cand.pæd<br />

Telefon +45 3969 6688, sp@sloejd-kbh.dk<br />

Håndarbejdets Fremmes Seminarium:<br />

Bente Bang, seminarielektor, studievejleder<br />

Telefon +45 3311 7774, bente@hfs.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anni Henningsen, Dansk Sløjdlærerskole<br />

Telefon +45 3969 6688, ah@sloejd-kbh.dk<br />

Undervisere<br />

Dansk Sløjdlærerskole:<br />

Benny Gaarde, lektor og enhedsleder, cand.pæd.<br />

Bent Illum, lektor, ph.d.<br />

Bo Lund Dinesen, lektor, cand.pæd.<br />

Stig Pedersen, lektor, studievejleder, cand.pæd.<br />

Håndarbejdets Fremmes Seminarium:<br />

Bente Bang, seminarielektor, cand.mag. i dansk og<br />

pædagogik<br />

Gertrud Beckmann, seminarielektor i beklædningsformgivning<br />

Trine Andresen, seminarielektor, cand.pæd. i håndarbejde<br />

Aase Bacher, seminarielektor, cand.pæd. i håndarbejde<br />

Uddannelsessteder<br />

Dansk Sløjdlærerskole, Emdrupvej 115 A,<br />

DK-2400 <strong>København</strong> NV og<br />

Håndarbejdets Fremmes Seminarium, Frederiksborggade 32,<br />

DK-1360 <strong>København</strong> K<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Design og produktkultur, modul 2<br />

Weekender i uge 37, 40, 43 og 46: 14.09.07-15.09.07,<br />

05.10.07-06.10.07, 26.10.07-27.10.07 og 16.11.07-17.11.07<br />

Fredage kl. 15.00-20.00 og lørdage kl. 9.00-15.00<br />

Modulnummer 7938c<br />

Materiel kulturanalyse, modul 4<br />

Weekender i uge 37, 40, 43 og 48: 14.09.07-15.09.07,<br />

05.10.07-06.10.07, 26.10.07-27.10.07 og 30.11.07-01.12.07<br />

Fredage kl. 15.00-20.00 og lørdage kl. 9.00-15.00<br />

Modulnummer 7936c<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204c-D<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Eksperimenterende frems<strong>til</strong>lingsformer, modul 1<br />

Weekender i uge 4, 8, 11 og 15: 25.01.08-26.01.08,<br />

22.02.08-23.02.08, 14.03.08-15.03.08 og 11.04.08-12.04.08<br />

Fredage kl. 15.00-20.00 og lørdage kl. 9.00-15.00<br />

Modulnummer 8931c<br />

Læreprocesser i æstetisk praktisk virksomhed, modul 3<br />

Weekender i uge 4, 8, 11 og 17: 25.01.08-26.01.08,<br />

22.02.08-23.02.08, 14.03.08-15.03.08 og 25.04.08-26.04.08<br />

Fredage kl. 15.00-20.00 og lørdage kl. 9.00-15.00<br />

Modulnummer 8934c<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201c-D<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 5


Medier og kommunikation<br />

Medier og it er vigtige elementer i børn, unge og voksnes<br />

socialisation og læreprocesser. Uddannelsen giver den<br />

studerende kompetencer inden for udviklingsarbejder,<br />

projektanalyse og evalueringsmetodik inden for medier, informationsteknologi<br />

og kommunikationsprocesser, herunder<br />

lyd- og videoproduktion samt multimedieproduktion. Det<br />

pædagogiske perspektiv udvikles gennem en teoretisk<br />

indføring i børn, unge og voksnes mediedannelse, indføring i<br />

mediedidaktiske læringsformer og institutionsudvikling med<br />

medieintegration.<br />

Kompetencemål<br />

Formålet med uddannelsen er, at den studerende<br />

- får en professionsrettet indføring i pædagogisk arbejde<br />

med medier og it<br />

- <strong>til</strong>egner sig pædagogiske forudsætninger for læreprocesser<br />

om og med medier og it<br />

- udvikler viden og kompetencer inden for mediernes kulturelle<br />

og samfundsmæssige betydning på de pædagogiske<br />

praksisfelter<br />

Målgruppe<br />

Undervisere, formidlere, konsulenter og ledere ved institutioner<br />

og virksomheder med pædagogisk sigte, som har brug<br />

for professionel funktionskompetence på det mediepædagogiske<br />

felt.<br />

Studievejledere og fagansvarlige<br />

Bernt Hubert, programleder, MPI<br />

Telefon +45 3586 8510, bhu@cvukbh.dk<br />

Ole Christensen, lektor, cand.mag.<br />

Telefon +45 3586 8510, oc@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Lene Frørup Andersen<br />

Telefon +45 3586 8510, lfa@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Bernt Hubert, pædagogisk konsulent, MPI<br />

Ole Christensen, lektor, cand.mag.<br />

med flere<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Medier og kommunikation<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7115k<br />

Medier og mediekultur (6 ugers modul)<br />

Torsdag kl. 8.45-14.45<br />

Modulnummer 7865k<br />

Vejledning med medier og it<br />

Start-, midt- og slutseminar i weekender. Virtuel vejledning.<br />

Modulnummer 7866k<br />

It og læring<br />

Start-, midt- og slutseminar i weekender. Virtuel vejledning.<br />

Modulnummer 7867k<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204k-A<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

2 6 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Medier og kommunikation<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8115k<br />

Vejledning med medier og it (6 ugers modul)<br />

Torsdag kl. 8.45-14.45<br />

Modulnummer 8861k<br />

Medier og mediekultur<br />

Start-, midt- og slutseminar i weekender. Virtuel vejledning.<br />

Modulnummer 8862k<br />

Mediepædagogik<br />

Start-, midt- og slutseminar i weekender. Virtuel vejledning.<br />

Modulnummer 8863k<br />

Multimedier – produktion og analyse<br />

Start-, midt- og slutseminar i weekender. Virtuel vejledning.<br />

Modulnummer 8864k<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201k-A<br />

Se side 10


27<br />

Medier og kommunikation: Film- og medieuddannelsen – med fokus på filmfaglighed i teori og praksis<br />

Film- og medieuddannelsen er ny. Den består af de to fagmoduler<br />

Tekst, lyd og billedmedier – produktion og analyse<br />

og Mediepædagogik fra den pædagogiske diplomuddannelse i<br />

Medier og kommunikation, der tones i særlig filmfaglig retning<br />

og udbygges med en vejledningsdel. Uddannelsen er skabt i et<br />

unikt samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, Station Next<br />

og <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland.<br />

Medarbejdere fra Det Danske Filminstitut, Station Next og<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland udgør det faste team af<br />

undervisere, og produktionsdelen har endvidere <strong>til</strong>knyttet<br />

professionelle filmfolk. Undervisningen foregår dels hos DFI i<br />

Bio Theodor, i studierne hos Station Next og i undervisningslokalerne<br />

på <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland.<br />

Film- og medieuddannelsen vil kvalificere arbejdet med film<br />

og medier i skolen. Den giver den studerende særlige film- og<br />

mediefaglige kompetencer <strong>til</strong> at varetage vejlednings- og undervisningsopgaver.<br />

En lærer med Film- og medieuddannelsen<br />

giver skolen en stærk ressource på film- og medieområdet.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig indsigt i og forståelse for filmmediets<br />

særlige potentialer i skolens læringsmiljø.<br />

Den studerende udvikler kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- indgå med film- og mediefaglig kunnen i teamet omkring<br />

skolens læringscenter<br />

- formidle filmoplevelse og filmfaglighed i en undervisningssammenhæng<br />

- anvende varierede filmpædagogiske metoder<br />

- coache elevproduktioner fra idé <strong>til</strong> færdig film<br />

- udvikle metodisk progression og samspil mellem analyse og<br />

produktion<br />

- iværksætte elevers og kollegers læreprocesser med film og<br />

medier<br />

Omfang<br />

Film- og medieuddannelsen er på 2 x 9 ECTS point med i alt<br />

140 timers undervisning.<br />

Den består af to moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse<br />

i Medier og kommunikation, som tones i særlig<br />

filmfaglig retning og udbygges med en vejledningsdel:<br />

Tekst, lyd og billedmedier – produktion og analyse:<br />

Filmfaglighed i teori og praksis<br />

100 timers undervisning omfattende undervisning med<br />

<strong>til</strong>stedeværelse, netbaseret vejledning samt deltagelse i<br />

studiegrupper. Produktionsdelen består af oplæg <strong>til</strong> filmproduktion,<br />

produktionsforløb samt evaluering af egenproduktion.<br />

Mediepædagogik: Film- og mediepædagogik<br />

40 timers undervisning omfattende undervisning med <strong>til</strong>stedeværelse,<br />

netbaseret vejledning, deltagelse i studiegrupper<br />

med videre.<br />

Uddannelsen udbydes på deltid og gennemføres på 1 år.<br />

Indhold<br />

Uddannelsen indledes med en fælles introduktion <strong>til</strong> det<br />

film- og mediefaglige arbejde. Her vil underviserne i fællesskab<br />

gennemgå uddannelsesforløbet og starte undervisningen<br />

på de to fagmoduler.<br />

Tekst, lyd og billedmedier – produktion og analyse:<br />

Filmfaglighed i teori og praksis, som omfatter<br />

- filmteoretiske begreber, redskaber og metoder<br />

- filmæstetik, filmdramaturgi, filmgenrer og filmhistorie<br />

- filmoplevelse og filmfaglighed i undervisningssammenhæng<br />

- filmpædagogiske metoder<br />

- filmfaglige redskaber <strong>til</strong> at coache elevproduktioner, æstetisk,<br />

teknisk, organisatorisk og pædagogisk<br />

- filmproduktionens fagligheder<br />

- egenproduktion med vejledning af professionelle filmfolk<br />

Mediepædagogik: Film- og mediepædagogik, som omfatter<br />

- dannelsesspørgsmål forbundet med mediebrug og<br />

mediepædagogisk arbejde<br />

- mediepædagogiske metoder<br />

- færdigheder i analyse og frems<strong>til</strong>ling af læringsressourcer<br />

- teorier om kommunikation i <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> det mediepædagogiske<br />

praksisfelt<br />

- evalueringsmetoder og vejledningsmetodik<br />

De to fagmoduler fra den pædagogiske diplomuddannelse<br />

gennemføres efter diplomuddannelsens regler og vilkår.<br />

De afsluttes med de <strong>til</strong> modulerne beskrevne eksaminer<br />

og bedømmelser. Læs mere i studieordningen for den<br />

pædagogiske diplomuddannelse i Medier og kommunikation<br />

på www.cvukbh.dk<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 7


Medier og kommunikation: Film- og medieuddannelsen – med fokus på filmfaglighed i teori og praksis (fortsat)<br />

Diplom<br />

Der udstedes diplom for hvert af de to fagmoduler efter<br />

bestået eksamen.<br />

Målgruppe<br />

Lærere og skolebibliotekarer i grundskolen, efterskolelærere,<br />

pædagogiske konsulenter og andre med interesse for film- og<br />

medieundervisning.<br />

Koordinator<br />

Britta Vejen Jensen, pædagogisk konsulent, skolebibliotekar<br />

Telefon +45 3586 8510, bvj@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Lene Frørup Andersen<br />

Telefon +45 3586 8510, lfa@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Britta Vejen Jensen, pædagogisk konsulent, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland<br />

Ditte Mejlhede, skolekonsulent, DFI<br />

Lisbeth Juhl Sibbesen, skolekonsulent, DFI<br />

Martin Brandt Pedersen, undervisningskonsulent, DFI<br />

Ole Christensen, lektor, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Susanne Wad, filmpædagogisk leder, Station Next<br />

med flere<br />

Pris<br />

21.500 kr.<br />

Nummer<br />

7011k<br />

Efterår 2007 - forår 2008<br />

Tekst, lyd og billedmedier – produktion og analyse:<br />

Filmfaglighed i teori og praksis<br />

Undervisningen finder sted på mandage i 2007/2008 samt en<br />

enkelt produktionsweekend i foråret 2008.<br />

Eksamen i juni 2008<br />

Mediepædagogik: Film- og mediepædagogik<br />

Start-, midt- og slutseminar i weekender i september, oktober<br />

og november 2007. Virtuel vejledning.<br />

Eksamen i januar 2008<br />

2 8 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


29<br />

Naturfag – Natur/teknik<br />

Uddannelsens formål er at kvalificere det pædagogiske<br />

arbejde med børn i laboratoriet, i naturen og i lokalsamfundet.<br />

Uddannelsen kvalificerer <strong>til</strong> at blive naturfaglig vejleder<br />

i skolen.<br />

Formidlingen foregår dels i skolens natur/teknik, dels i<br />

sammenhænge, hvor børn med professionel assistance<br />

kan søge en forståelse af deres omverden.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende opnår faglige og pædagogiske<br />

kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- beskrive, analysere og vurdere praksis i natur/teknik<br />

- initiere nyskabelser i naturfaglig formidlingspraksis<br />

- inddrage kollegaer i et samarbejde om at skabe<br />

fagkulturer<br />

Målgruppe<br />

Lærere, pædagoger og andre formidlere med en<br />

naturfaglig uddannelse, der ønsker at udbygge og<br />

opkvalificere deres faglige og pædagogiske praksis i<br />

arbejdet med børn suppleret med et fagligt indhold fra<br />

videnskabsfagene biologi, geografi, fysik eller kemi.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Søren Dragsted, pædagogisk konsulent, cand.pæd.<br />

Telefon +45 3337 0070, sd@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Søren Dragsted, pædagogisk konsulent, cand.pæd.<br />

med flere<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Fagdidaktik i naturfagene<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7654g<br />

Feltarbejde<br />

Mandag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7655g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204g-S<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Det praktisk-eksperimentelle arbejde i natur/teknik<br />

Onsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8654g<br />

Viden, analyse og formidling<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8655g<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201g-S<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 9


Projektledelse og organisationsudvikling<br />

Samfundsudviklingen er præget af omfattende forandringer<br />

i varetagelsen af offentlige opgaver, både institutionelt og<br />

indholdsmæssigt. Decentralisering, brugerindflydelse og<br />

markedsføring af den offentlige sektor er centrale principper<br />

i forbindelse med løsningen af pædagogiske og uddannelsesmæssige<br />

opgaver.<br />

Det fordrer nye arbejdsformer, der på tværs af institutionelle<br />

og faglige grænser kan bidrage <strong>til</strong> at ændre organisationerne<br />

således, at disse lever op <strong>til</strong> de krav, der s<strong>til</strong>les eksternt,<br />

samtidig med at fagligheden <strong>til</strong> stadighed udvikles. Projektvirksomhed<br />

og udviklingsarbejde er væsentlige arbejdsmåder<br />

i forbindelse med disse forandringsprocesser.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig forudsætninger for at planlægge,<br />

lede og evaluere projekter og udviklingsarbejder, der indebærer<br />

udvikling og forandring.<br />

Målgruppe<br />

Ledere, mellemledere, konsulenter og initiativpersoner i<br />

institutioner med pædagogisk virksomhed og uddannelses-<br />

og udviklingsledere i private virksomheder. Uddannelsen<br />

<strong>til</strong>rettelægges på en sådan måde, at deltagerne kan arbejde<br />

med teori i samspil med egen praksis.<br />

Studieleder og fagansvarlig<br />

Peter Ulholm, videncenterleder, cand.pæd. et art.<br />

Telefon +45 3586 8586, kleo@kleo.dk<br />

Faglig koordinator og værkfører<br />

Jesper Kreutzmann, cand.merc. i strategi, organisation og<br />

ledelse<br />

Telefon +45 3586 8586, jesper@kleo.dk<br />

Fagsekretær<br />

Lis Vejbæk<br />

Telefon +45 3586 8586, lis@kleo.dk<br />

Undervisere<br />

Charlotte Lorenzen, udviklingskonsulent, master of Art in Ed.<br />

Helle Plauborg, udviklingskonsulent, lærer, cand.mag.<br />

Jesper Kreutzmann, studiekoordinator, cand.merc. i strategi,<br />

organisation og ledelse.<br />

Mette Løvbjerg, souschef, udviklingskonsulent, MPA<br />

Peter Ulholm, videncenterleder, cand.pæd. et art.<br />

Trine Pedersen, udviklingskonsulent, cand.mag.<br />

Efterår 2007<br />

3 0 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Mandag<br />

Modulnummer 7108a<br />

Institutionen som udviklingsorienteret organisation<br />

Tirsdag<br />

Modulnummer 7823a<br />

Evaluering i organisationer<br />

Mandag<br />

Modulnummer 7825a<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204a-J<br />

Se side 10<br />

Den endelige undervisningsplan annonceres på<br />

www.kleo.dk fra den 1. maj 2007.<br />

Forår 2008<br />

Ledelse af forandringsprocesser<br />

Tirsdag<br />

Modulnummer 8821a<br />

Projektstyring<br />

Mandag<br />

Modulnummer 8822a<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201a-J<br />

Se side 10<br />

Den endelige undervisningsplan annonceres på<br />

www.kleo.dk fra den 1. november 2007.


31<br />

Psykologi<br />

Psykologien er i hastig udvikling i disse år. Ny hjerneforskning<br />

er en spændende baggrund for forståelsen af den moderne<br />

konstruktivistiske pædagogik. Det har også medført nye<br />

teorier inden for især udviklingspsykologi og pædagogisk<br />

psykologi.<br />

Der er mange årsager <strong>til</strong>, at læring er bragt i fokus i den offentlige<br />

debat. Den væsentligste årsag er nok et ønske om at<br />

kunne klare sig som videns- og informationssamfund. Dette<br />

stærke fokus på viden og læring har haft stor indflydelse på<br />

teoriudviklingen af den del af psykologien, som har sammenhæng<br />

med læringens betingelser. Nogle kalder det et<br />

paradigmeskift. Stærkt medvirkende her<strong>til</strong> har været vores<br />

øgede forståelse af centralnervesystemets funktion, vores<br />

øgede forståelse af mennesket som aktivt handlende i en<br />

social kontekst og dermed vores ændrede opfattelse af, hvad<br />

menneskelig læring og udvikling omfatter.<br />

Diplomuddannelsen i Psykologi medinddrager disse forhold,<br />

uanset om det drejer sig om udviklingsbetingelser for et<br />

enkelt individ, en gruppe eller en institution.<br />

Kompetencemål<br />

Formålet med uddannelsen i Psykologi er, at man som<br />

studerende med praktisk erhvervserfaring <strong>til</strong>egner sig indsigt<br />

i et psykologisk specialområde og dermed får mulighed for at<br />

inddrage fagpsykologiske problems<strong>til</strong>linger i eget professionelle<br />

virke.<br />

Ved afslutningen af studiet har man fået uddybet sin<br />

teoretiske indsigt i psykologiens fagområder. Man vil være i<br />

stand <strong>til</strong> at kunne behandle spørgsmål og problemer ud fra<br />

en videnskabeligt baseret pædagogisk-psykologisk synsvinkel,<br />

og man vil dermed være bedre rustet <strong>til</strong> at kunne behandle<br />

pædagogisk-psykologiske problems<strong>til</strong>linger i forhold <strong>til</strong><br />

forebyggelse eller behandling af vanskeligheder.<br />

Målgruppe<br />

Ledere, pædagoger, lærere i folkeskolen, undervisere i ungdoms-<br />

og voksenuddannelser, sygeplejersker, socialrådgivere<br />

og andre professionelle, der ønsker at erhverve sig en grundig<br />

viden om psykologi og få færdigheder <strong>til</strong> anvendelse i praksis.<br />

Uddannelsens opbygning<br />

Ud over de obligatoriske moduler Videnskabsteori og pædagogik<br />

og Afgangsprojektet består uddannelsen af to moduler,<br />

der konstituerer faget<br />

• Udviklings- og personlighedspsykologi<br />

• Kognitions- og neuropsykologi<br />

Disse moduler forventes gennemgået af alle studerende.<br />

Derudover vælges yderligere to moduler blandt tre mulige<br />

• Pædagogisk psykologi<br />

• Pædagogisk-psykologisk intervention<br />

• Gruppe- og organisationspsykologi<br />

Pædagogisk psykologi indeholder især viden om læreprocesser,<br />

mens Pædagogisk-psykologisk intervention er mere<br />

praktisk orienteret og bygger på det foregående moduls<br />

teori<strong>til</strong>gang.<br />

Pædagogisk psykologi og Pædagogisk-psykologisk<br />

intervention vil kunne ses i umiddelbar forlængelse af<br />

Udviklings- og personlighedspsykologi og Kognitions- og<br />

neuropsykologi.<br />

Modulet Sociale og psykiske vanskeligheder indgår nu under<br />

Specialpædagogik, men kan fortsat også indgå i den pædagogiske<br />

diplomuddannelse i Psykologi.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Henning W. Nielsen, cand.psych.<br />

hwn@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Jytte Pedersen<br />

Telefon +45 3586 8510, jp@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Bent Jørgensen, cand.psych.<br />

Henning W. Nielsen, cand.psych.<br />

Michael Wahl Andersen, cand.pæd.psyk.<br />

Peter Wick, cand.pæd.psyk.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 31


Psykologi (fortsat)<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Psykologi.<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7304i<br />

Udviklings- og personlighedspsykologi<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7305i<br />

Pædagogisk psykologi, læreprocesser<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7306i<br />

Gruppe- og organisationspsykologi<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7307i<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204i-C<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Psykologi.<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8304i<br />

Kognitions- og neuropsykologi<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8301i<br />

Pædagogisk-psykologisk intervention<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8302i<br />

Sociale og psykiske vanskeligheder<br />

Se den pædagogiske diplomuddannelse i<br />

Specialpædagogik side 37<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201i-C<br />

Se side 10<br />

3 2 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


33<br />

Psykologi / Miljøterapi<br />

En diplomuddannelse i Psykologi – med særlig vægtning af<br />

det miljøterapeutiske arbejdsområde på dag- og døgninstitutioner.<br />

Uddannelsen er udviklet i et tæt samarbejde med<br />

repræsentanter for dag- og døgninstitutioner.<br />

Kompetencemål<br />

Formålet med uddannelsen i miljøterapi er, at medarbejdere<br />

på dag- og døgninstitutioner her får mulighed for at <strong>til</strong>egne<br />

sig indsigt i et specialområde, samtidig med at der gives<br />

mulighed for at inddrage miljøterapeutiske problems<strong>til</strong>linger<br />

fra eget professionelle virke.<br />

Ved afslutningen af studiet har man som studerende fået uddybet<br />

sin teoretiske indsigt og vil være i stand <strong>til</strong> at behandle<br />

spørgsmål og problemer ud fra en pædagogisk-psykologisk<br />

synsvinkel, og man vil dermed være bedre rustet <strong>til</strong> at behandle<br />

pædagogisk-psykologiske problems<strong>til</strong>linger i forhold<br />

<strong>til</strong> behandling af vanskeligheder.<br />

Målgruppe<br />

Medarbejdere ansat på heldagsskoler, dag<strong>til</strong>bud, dag- og<br />

døgninstitutioner med videre, der arbejder med miljøterapeutisk<br />

intervention.<br />

Uddannelsens opbygning<br />

Uddannelsen består af tre moduler fra den pædagogiske<br />

diplomuddannelse i Psykologi:<br />

- Videnskabsteori og pædagogik<br />

- Udviklings- og personlighedspsykologi<br />

- Pædagogisk-psykologisk (miljøterapeutisk) intervention<br />

Derefter kan der foretages individuelle valg, for eksempel<br />

Sociale og psykiske vanskeligheder, Gennemgribende<br />

udviklingsforstyrrelser, Generelle indlæringsvanskeligheder,<br />

Rådgivning og vejledning med videre. En diplomuddannelse<br />

består af i alt seks moduler. Det sidste og afsluttende modul<br />

er Afgangsprojektet, og her udarbejdes et selvstændigt<br />

projekt.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Peter Wick, cand.pæd.psyk.<br />

Telefon +45 3586 8510, pew@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Jytte Pedersen<br />

Telefon +45 3586 8510, jp@cvukbh.dk<br />

En <strong>til</strong>svarende uddannelse for personalet på de børne- og<br />

ungepsykiatriske afdelinger er udviklet i et samarbejde med<br />

de børne- og ungepsykiatriske afdelinger på Sjælland.<br />

Kontakt fagansvarlig Henning W. Nielsen, cand.psych. på<br />

hn@cvukbh.dk eller rekvirer en pjece eller læs om uddannelsen<br />

på vores hjemmeside www.vispec.dk.<br />

Efterår 2007<br />

Modul 1. Videnskabsteori og pædagogik med særligt<br />

henblik på dag- og døgnbehandlingsinstitutioner<br />

Torsdag kl. 10.00-14.15<br />

Modulnummer 7310i<br />

Modul 3. Pædagogisk-psykologisk intervention med<br />

særligt henblik på dag- og døgnbehandlingsinstitutioner<br />

Torsdag kl. 10.00-14.15<br />

Modulnummer 7309i<br />

Forår 2008<br />

Modul 2. Udviklings- og personlighedspsykologi i<br />

relation <strong>til</strong> miljøterapi på dag- og døgninstitutioner<br />

Torsdag kl. 10.00-14.15<br />

Modulnummer 8305i<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 3 3


Pædagogisk arbejde<br />

Den samfundsmæssige baggrund for uddannelsen er nye<br />

og mere komplekse arbejdsområder og <strong>til</strong>tagende krav om<br />

tværfagligt samarbejde. Det medfører krav om at kunne<br />

dokumentere, begrunde, analysere og reflektere over det<br />

pædagogiske arbejde.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler kompetencer <strong>til</strong> at kunne anvende<br />

metoder <strong>til</strong> kritisk at undersøge, analysere og kvalificere det<br />

pædagogiske arbejdsfelts centrale teoridannelser og forklaringsmodeller<br />

i forhold <strong>til</strong> den pædagogiske praksis.<br />

Den studerende skal kvalificere sin viden om institutioners<br />

samfundsmæssige funktion og videreudvikle sin skriftlige og<br />

mundtlige formidlingskompetence.<br />

Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer<br />

på højt niveau med henblik på at kunne forestå almen<br />

udvikling af det pædagogiske praksisfelt og varetage særlige<br />

pædagogiske funktioner som for eksempel konsulent- og<br />

formidlingsvirksomhed, ledelse, tværfagligt samarbejde og<br />

projektledelse.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere, sygeplejersker, SSP-medarbejdere,<br />

socialrådgivere og andre med mindst en mellemlang<br />

videregående uddannelse, som arbejder med løsning af<br />

pædagogiske opgaver.<br />

Studievejleder<br />

Lars Jepsen, pædagogisk konsulent, cand.mag.<br />

Telefon +45 3586 8510, lj@cvukbh.dk<br />

Fagansvarlig<br />

Annette D. Bentzen, adjunkt, cand.pæd., fritidspædagog<br />

Telefon +45 3586 8510, ab@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Annette D. Bentzen, adjunkt, cand.pæd., fritidspædagog<br />

Lars Jepsen, pædagogisk konsulent, cand.mag.<br />

Ole S. Henriksen, lektor, cand.pæd., børnehavelærer<br />

Peter Flügge, lektor, cand.pæd. et phil.<br />

Efterår 2007<br />

3 4 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Pædagogisk arbejde, Skolestart og<br />

Socialpædagogik<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 7110j<br />

Institution og samfund<br />

Torsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 7322j<br />

Dannelse, etik og læring<br />

Tirsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 7427j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204j-I<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Pædagogisk arbejde, Skolestart og<br />

Socialpædagogik<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 8112j<br />

Pædagogfaglige teorier og begreber<br />

Torsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 8423j<br />

Forandringsprocesser og projektledelse<br />

Tirsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 8421j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201j-I<br />

Se side 10


35<br />

Skolestart<br />

Børns livsbetingelser og det pædagogiske praksisfelt er<br />

under forandring i det moderne samfund. Hvor skoleassistenter,<br />

lærere og pædagoger i fritidsordninger tidligere<br />

arbejdede i hver sit udviklings- og læringsrum, mødes<br />

parterne nu af øgede krav om at handle i forhold <strong>til</strong> nye<br />

institutionelle strukturer, nye samarbejdsrelationer,<br />

ændrede børne- og læringssyn samt nye professionsforståelser.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler og kvalificerer sin erhvervskompetence,<br />

styrker de personlige og faglige kompetencer og<br />

udvikler handlekompetence og refleksion i det pædagogiske<br />

arbejde med børn i og omkring skolestarten på baggrund af<br />

teoretisk og forskningsbaseret viden.<br />

De erhvervede kompetencer kan finde anvendelse i det<br />

praktisk-pædagogiske arbejde med børn, i konsulent- og<br />

ledelsesopgaver samt i funktioner med henblik på at<br />

udvikle og forny det pædagogiske praksisfelt.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere, børnehaveklasseledere og andre, der<br />

arbejder med børn i og omkring skolestarten eller har<br />

interesse for det pædagogiske arbejdsfelt.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lars Jepsen, pædagogisk konsulent, cand.mag.<br />

Telefon +45 3586 8510, lj@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Pædagogisk arbejde, Skolestart og<br />

Socialpædagogik<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 7110j<br />

Det moderne barn og den moderne barndom<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7843j<br />

Børns leg, udvikling og læring<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7844j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204j-M<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Pædagogisk arbejde, Skolestart og<br />

Socialpædagogik<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 8112j<br />

Pædagogisk udviklingsarbejde<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7841j<br />

Det tværprofessionelle samarbejde<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7842j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201j-M<br />

Se side 10<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 3 5


Socialpædagogik<br />

Kravene <strong>til</strong> det enkelte individ skærpes i det moderne<br />

samfund. Individet har stigende vanskeligheder med at leve<br />

op <strong>til</strong> kravene og blive eller forblive integreret i fællesskabet,<br />

hvorved en udgrænsning af børn, voksne, handicappede<br />

eller marginaliserede oftere finder sted. Denne tendens<br />

medfører et stigende behov for socialpædagogisk forståelse<br />

og nye <strong>til</strong>tag i det pædagogiske arbejde. Endvidere overføres<br />

stadig flere opgaver af traditionelt socialpædagogisk karakter<br />

<strong>til</strong> det generelle/almene pædagogiske felt. Det medfører nye<br />

opgaver <strong>til</strong> de pædagogiske medarbejdere og dermed behov<br />

for <strong>til</strong>egnelse af ny viden, kompetencer og metoder.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende kvalificerer og <strong>til</strong>passer sin erhvervskompetence<br />

gennem <strong>til</strong>egnelse af metoder <strong>til</strong> kritisk at undersøge,<br />

analysere og kvalificere de områder af det pædagogiske<br />

arbejde, som retter sig mod marginaliserede og udgrænsede<br />

mennesker samt mennesker, der er i risiko for at blive marginaliserede<br />

i det moderne velfærdssamfund.<br />

Uddannelsen retter sig mod de funktioner, der vedrører det<br />

socialpædagogiske arbejde med integration af marginaliserede<br />

og udgrænsede mennesker.<br />

Målgruppe<br />

Lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter,<br />

ergoterapeuter, SSP-arbejdere og lignende.<br />

Fagansvarlig<br />

Peter Flügge, lektor, cand.pæd. et phil.<br />

Telefon +45 3586 8510, pf@cvukbh.dk<br />

Studievejleder<br />

Lars Jepsen, pædagogisk konsulent, cand.mag.<br />

Telefon +45 3586 8510, lj@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Annette D. Bentzen, adjunkt, cand.pæd., fritidspædagog<br />

Lars Jepsen, pædagogisk konsulent, cand.mag.<br />

Peter Flügge, lektor, cand.pæd. et phil.<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Pædagogisk arbejde,<br />

Skolestart og Socialpædagogik<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 7110j<br />

Dannelse, etik og læring<br />

Dette modul læses fælles med uddannelsen i<br />

Pædagogisk arbejde<br />

Tirsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 7427j<br />

Normalitet og afvigelse i det moderne samfund<br />

Torsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 7443j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204j-K<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

3 6 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Pædagogisk arbejde,<br />

Skolestart og Socialpædagogik<br />

Mandag kl. 9.00-13.00<br />

Modulnummer 8112j<br />

Handicapområdet<br />

Fredag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 8440j<br />

Børn, unge og familier med særlige behov<br />

Tirsdag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 8441j<br />

Socialt belastede grupper<br />

Fredag kl. 9.15-12.00, gruppearbejde <strong>til</strong> kl. 14.00<br />

Modulnummer 8442j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201j-K<br />

Se side 10


37<br />

Specialpædagogik<br />

Gennem uddannelsen bliver den studerende kvalificeret <strong>til</strong> at<br />

varetage rådgivnings-, vejlednings- og koordineringsopgaver<br />

samt opgaver relateret <strong>til</strong> fornyelse og udvikling i feltet, hvor<br />

mennesker med funktionsvanskeligheder befinder sig.<br />

Den pædagogiske diplomuddannelse i Specialpædagogik er<br />

en afløser af den tidligere Speciallæreruddannelse.<br />

Talepædagoguddannelsen er et speciale inden for diplomuddannelsen<br />

i Specialpædagogik. Rekvirer pjece eller se<br />

hjemmesiden www.vispec.dk.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig en integreret teoretisk og<br />

professionsrettet viden om og indsigt i det specialpædagogiske<br />

område, som bygger på såvel national som international<br />

forskning, erhverver sig viden og kundskaber om børn,<br />

unge og voksne med særlige behov i såvel et individuelt<br />

som et socialt og samfundsmæssigt perspektiv og udvikler<br />

handlekompetencer <strong>til</strong> at kunne forestå planlægning, <strong>til</strong>rettelæggelse<br />

og gennemførelse af specialundervisning og anden<br />

specialpædagogisk bistand.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det<br />

specialpædagogiske arbejdsfelt.<br />

Optagelsesbetingelser<br />

1. Faglige forudsætninger<br />

Ud over en mellemlang videregående uddannelse kræves et<br />

specialpædagogisk grundkursus eller <strong>til</strong>svarende grund- eller<br />

efteruddannelse. For de specifikke fagmoduler må ansøgeren<br />

dokumentere at have fulgt kurser, der indeholder specificerede<br />

områder med relation <strong>til</strong> den valgte funktionsretning.<br />

Mangler ansøgeren de nødvendige faglige forudsætninger,<br />

er der i kursusprogrammet kurser i relation <strong>til</strong> stort set alle<br />

moduler.<br />

2. Relevant erhvervserfaring<br />

Relevant erhvervserfaring betyder, at man som ansøger i<br />

minimum to år har haft erfaring med specialpædagogik som<br />

for eksempel<br />

- specialundervisning på en skole<br />

- undervisning på en specialskole<br />

- arbejde i en sproggruppe eller anden speciel småbørnsgruppe<br />

- socialpædagogik i forhold <strong>til</strong> mennesker med et handicap<br />

Det er nødvendigt at have kontakt med et arbejdssted<br />

under uddannelsen, således at de relevante redskaber og<br />

færdigheder løbende kan afprøves i praksis.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lone Gregersen, cand.pæd.psyk.<br />

Telefon +45 3586 8510, lg@cvukbh.dk<br />

Studievejleder for talepædagoguddannelsen<br />

Inge Brink Hansen, cand.mag. i musik og logopædi<br />

Telefon +45 3586 8510, inge.brink@get2net.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anita Riis<br />

Telefon +45 3586 8510, ari@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Helge Skielboe, cand.pæd.<br />

Jette Kantsø, Master i specialpædagogik<br />

Michael Wahl Andersen, cand.pæd.psyk.<br />

Peter Wick, cand.pæd.psyk.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 3 7


Specialpædagogik (fortsat)<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Specialpædagogik<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7916i<br />

Samfund og Specialpædagogik<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7917i<br />

Sproglige vanskeligheder *<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7918i<br />

Sociale og psykiske vanskeligheder<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7919i<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204i-B<br />

Se side 10<br />

* Såfremt man ikke har de faglige forudsætninger, er et<br />

forkursus nødvendigt.<br />

Rekvirer pjece eller se hjemmesiden www.vispec.dk<br />

Forår 2008<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Dette modul er <strong>til</strong>passet Specialpædagogik<br />

Mandag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8920i<br />

Individ og specialpædagogik<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8911i<br />

Generelle indlæringsvanskeligheder<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8914i<br />

Talevanskeligheder *<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8912i<br />

Sociale og psykiske vanskeligheder<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8915i<br />

Læsevanskeligheder (børn)<br />

Unge og voksne med læsevanskeligheder,<br />

se side 41<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8913i<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201i-B<br />

Se side 10<br />

* Såfremt man ikke har de faglige forudsætninger, er et<br />

forkursus nødvendigt.<br />

Rekvirer pjece eller se hjemmesiden www.vispec.dk<br />

3 8 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


39<br />

Specialpædagogik / Støttepædagog<br />

Fagmodulet Samfund og Specialpædagogik – særligt tonet i<br />

forhold <strong>til</strong> støttepædagogers arbejdsfelt.<br />

Gennem uddannelsen kvalificeres du <strong>til</strong> at arbejde med børn<br />

med særlige behov i almindelige daginstitutioner.<br />

Støttepædagogmodulet består af blot et enkelt modul:<br />

Samfund og Specialpædagogik, men det er tonet i forhold <strong>til</strong><br />

støttepædagogens særlige opgaver.<br />

Modulet er udviklet i samarbejde med en gruppe konsulenter<br />

for området.<br />

Modulet er meriterende i forhold <strong>til</strong> en samlet diplomuddannelse<br />

i specialpædagogik, som består af i alt seks moduler.<br />

Kompetencemål<br />

Modulet sætter dig i stand <strong>til</strong> at varetage din funktion som<br />

støttepædagog for et barn med særlige behov, samtidig med<br />

at det opkvalificerer dig <strong>til</strong> at anskue daginstitutionens <strong>til</strong>bud i<br />

denne sammenhæng.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, der arbejder som støttepædagoger i almin<br />

delige daginstitutioner – eller pædagoger, som ønsker at<br />

kvalificere sig her<strong>til</strong>.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lone Gregersen, cand.pæd.psyk.<br />

Telefon +45 3586 8510, lg@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anita Riis<br />

Telefon +45 3586 8510, ari@cvukbh.dk<br />

Forår 2008<br />

Samfund og specialpædagogik – for støttepædagoger<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8921i<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 3 9


Undervisning i læsning og matematik for voksne (FVU)<br />

Diplomuddannelsen i Undervisning i læsning og matematik<br />

for voksne giver den studerende mulighed for at arbejde med<br />

voksnes <strong>til</strong>egnelse af læse- og/eller regnefærdigheder og for<br />

at blive FVU-underviser (forberedende voksenundervisning).<br />

Hvis du ønsker at undervise voksne på forberedende<br />

voksenundervisningsniveau (FVU), skal du gennemføre<br />

uddannelsens moduler i henholdsvis læsning/skrivning<br />

og/eller matematik – afhængigt af det fagområde, du ønsker<br />

at undervise i.<br />

Kompetencemål<br />

Uddannelsens formål er at uddanne kompetente undervisere<br />

<strong>til</strong> undervisning, der omfatter udvikling af voksnes<br />

funktionelle færdigheder inden for områderne læsning,<br />

stavning og skriftlig frems<strong>til</strong>ling samt matematikfærdigheder<br />

og -forståelse, herunder at give den studerende muligheder<br />

for at <strong>til</strong>egne sig kompetencer i at afdække voksnes behov for<br />

læse- og matematikundervisning samt <strong>til</strong>egne sig færdigheder<br />

i at planlægge, gennemføre og evaluere denne undervisning.<br />

Det er målet, at den studerende i forbindelse med læse- og<br />

matematikundervisning<br />

- kan udvælge, anvende og opgøre test <strong>til</strong> afdækning af<br />

undervisningsbehov<br />

- kan beskrive, vurdere og formidle resultater af test<br />

- kan <strong>til</strong>rettelægge og gennemføre undervisning af forskellige<br />

målgrupper<br />

- kan vurdere og udvælge relevante undervisningsmaterialer<br />

- kan vejlede og rådgive voksne deltagere, uddannelsesinstitutioner<br />

og virksomheder i forhold <strong>til</strong> læse- og matematikkrav<br />

<strong>til</strong> voksne<br />

- har kendskab <strong>til</strong> muligheder og begrænsninger i de<br />

rammer, som forskellige typer af voksenuddannelser på<br />

grundlæggende niveau giver for læse- og matematikundervisning<br />

- har fagdidaktiske forudsætninger for at deltage i den<br />

fortsatte udvikling af henholdsvis læse- og matematikundervisning<br />

for voksne<br />

- kan vurdere og anvende videnskabelig og instruktiv litteratur<br />

Målgruppe<br />

Undervisere og andre med <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> undervisning af<br />

voksne, der ønsker at arbejde med udvikling af voksnes<br />

funktionelle færdigheder inden for områderne læsning,<br />

stavning og skriftlig frems<strong>til</strong>ling samt matematikfærdigheder<br />

og -forståelser for eksempel inden for Lov om forberedende<br />

voksenundervisning (FVU).<br />

Læsning<br />

Modulerne i Læsning skal gennemføres i følgende rækkefølge<br />

1. Afdækning af voksnes behov for læse-, stave- og skriveundervisning,<br />

teorier og metoder<br />

2. Undervisning i funktionel læsning, stavning og skriftlig<br />

frems<strong>til</strong>ling<br />

3. Læse- og skriveundervisning for voksne med særlige behov<br />

(tosprogede og ordblinde)<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Trine Nobelius, cand.mag. i Audiologopædi og<br />

Dansk som fremmed- og andetsprog<br />

Telefon +45 3586 8510, tn@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anita Riis<br />

Telefon +45 3586 8510, ari@cvukbh.dk<br />

Matematik<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Lisser Rye Ejersbo, pædagogisk konsulent, cand.pæd.mat.<br />

Telefon +45 3586 8510, lre@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

4 0 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Efterår 2007<br />

Afdækning af voksnes behov for læse-, stave- og<br />

skriveundervisning, teorier og metoder<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7927i<br />

Læse- og skriveundervisning for voksne med<br />

særlige behov<br />

(Ordblinde og tosprogede i FVU-undervisning)<br />

Torsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7928i<br />

Matematikvanskeligheder hos voksne<br />

Onsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 7929g<br />

Forår 2008<br />

Undervisning i funktionel læsning, stavning og<br />

skriftlig frems<strong>til</strong>ling<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8929i<br />

It og læsning<br />

It som kompensatorisk redskab for unge og voksne med<br />

u<strong>til</strong>strækkelig læse- og skrivekompetence<br />

Torsdag kl. 8.45-14.45<br />

Modulnummer 8932i<br />

Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser<br />

hos voksne<br />

Onsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8930g


41<br />

Undervisning i læsning og matematik for voksne – Specialunderviser for unge og /eller voksne ordblinde<br />

For at kunne arbejde som underviser for unge og voksne<br />

ordblinde skal du gennemføre to moduler fra uddannelsen<br />

Undervisning i læsning og matematik for voksne.<br />

Kompetencemål<br />

Målet er, at du som studerende erhverver dig viden, indsigt og<br />

handlekompetence i forhold <strong>til</strong> dysleksi (ordblindhed) og individuel<br />

afdækning af unge/ voksne dyslektikeres skriftsproglige<br />

færdigheder, forudsætninger og undervisningsbehov.<br />

Målgruppe<br />

Undervisere, der har faglige forudsætninger i dansk sprog,<br />

læsning og skriftlig frems<strong>til</strong>ling, og som ønsker at uddanne sig<br />

<strong>til</strong> underviser i den kompenserende specialundervisning for<br />

voksne – eller som har unge elever med <strong>til</strong>svarende funktionsvanskeligheder.<br />

Modulerne skal gennemføres i følgende rækkefølge<br />

- Dysleksi og individuel afdækning<br />

- Undervisning og rådgivning af dyslektikere<br />

Efterfølgende anbefales det at læse modulet<br />

- It som kompensationsredskab for unge og voksne med<br />

u<strong>til</strong>strækkelig læse- og skrivekompetence<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Trine Nobelius, cand.mag. i Audiologopædi og<br />

Dansk som fremmed- og andetsprog<br />

Telefon +45 3586 8510, tn@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Anita Riis<br />

Telefon +45 3586 8510, ari@cvukbh.dk<br />

Efterår 2007<br />

Dysleksi og individuel afdækning<br />

Onsdag kl. 8.45-14.45<br />

Modulnummer 7933i<br />

Forår 2008<br />

Undervisning og rådgivning af dyslektikere<br />

Onsdag kl. 8.45-14.45<br />

Modulnummer 8934i<br />

It som kompensationsredskab for unge og voksne med<br />

u<strong>til</strong>strækkelig læse- og skrivekompetence<br />

Torsdag kl. 8.45-14.45<br />

Modulnummer 8932i<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R 41


Vejledning og supervision<br />

Den studerende erhverver sig personlige og faglige kompetencer<br />

som vejleder og supervisor inden for følgende områder:<br />

uddannelser, kollega- og teamsamarbejde, projekter<br />

og karriereudvikling.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler egen praksis i vejledning og<br />

supervision gennem teoretisk indsigt og refleksion. Under<br />

uddannelsen opnår den studerende øget bevidsthed om<br />

samtalen som middel i forandrings- og interventionsprocesser<br />

og indsigt i og kendskab <strong>til</strong> dialogen som grundvilkår for<br />

mellemmenneskelige relationer bygget op gennem respekt,<br />

ægthed og anerkendelse. I en væsentlig del af uddannelsen<br />

indgår forståelse af vejledning og supervision som en del af<br />

samfundets diskurs relateret <strong>til</strong> magt, interesse og etik.<br />

Målgruppe<br />

Pædagoger, lærere, sundhedsfagligt personale, konsulenter,<br />

ledere og ansatte i offentlige og private virksomheder, der<br />

arbejder med teamudvikling og udvikling af personlige og<br />

faglige kompetencer.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Vibeke Petersen, lektor, cand.pæd.psyk.<br />

Telefon +45 3586 8510, vp@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Marianne Grøndahl<br />

Telefon +45 3586 8510, mg@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Mette Geldmann, lektor, cand.psych.<br />

Randi Bjørndal Jensen, studieleder, cand.pæd.pæd.<br />

Vibeke Petersen, lektor, cand.pæd.psyk.<br />

med flere<br />

Efterår 2007<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Projektvejledning og supervision<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7703j<br />

Vejledning og supervision som personlig<br />

kompetencegivende læreproces<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7705j<br />

Vejledning og supervision i og udvikling af<br />

pædagogisk praksis<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 7706j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 7204j-G<br />

Se side 10<br />

Forår 2008<br />

4 2 P Æ D A G O G I S K E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Videnskabsteori og pædagogik (obligatorisk modul)<br />

Se side 9<br />

Kollegial vejledning og supervision<br />

Tirsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8701j<br />

Vejledning og supervision som personlig<br />

kompetencegivende læreproces<br />

Onsdag kl. 15.00-19.00<br />

Modulnummer 8702j<br />

Vejledning og supervision mellem<br />

individ og fællesskab<br />

Torsdag kl. 15.00-18.00<br />

Modulnummer 8704j<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 8201sj-G<br />

Se side 10


43<br />

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMUDDANNELSER<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Dette modul er fælles for alle sundhedsfaglige diplomuddannelser.<br />

Modulet er studieintroducerende og studieforberedende.<br />

Der arbejdes med en overordnet forståelsesramme<br />

for den videre kvalificering i diplomuddannelsen.<br />

Undervisningen skal medvirke <strong>til</strong> at styrke den studerendes<br />

studiekompetence.<br />

Kompetencemål<br />

At den studerende<br />

- styrker og videreudvikler almene studiekompetencer<br />

- får forståelse for videnskabsteori inden for sundhedsvidenskaberne<br />

- videreudvikler kompetence inden for forskningsmetodologi<br />

med relevans for sundhedsprofessionerne<br />

- videreudvikler kompetence <strong>til</strong> at reflektere over sundhedsvæsenets<br />

værdier/filosofi og organisation i relation <strong>til</strong><br />

faglighed, tværfaglighed, sundhed, sygdom, etik, flerkulturel<br />

forståelse samt sundheds- og sygdomsbegreber<br />

Målgruppe<br />

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere,<br />

ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt<br />

andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang<br />

videregående uddannelse.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Anne Regitze Lind-Holm, lektor, projektleder, sygeplejerske,<br />

cand.mag.<br />

Telefon +45 4829 4725, arlh@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Susan Eirfeldt<br />

Telefon +45 4829 4725, se@cvukbh.dk<br />

Undervisningssted<br />

Sygeplejeskolen i Hillerød, Helsevej 2,<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Efterår 2007<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70101h<br />

Forår 2008<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80100h<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ S U N D H E D S F A G L I G E D I P L O M U D D A N N E L S E R 4 3


Klinisk kvalitetsudvikling<br />

Diplomuddannelse i professionspraksis med særlig fokus på<br />

klinisk kvalitetsudvikling. Uddannelsen har som overordnet<br />

mål, at den studerende <strong>til</strong>egner sig viden, færdigheder og<br />

metodekendskab, der kvalificerer <strong>til</strong> at gennemføre og skabe<br />

koordination og sammenhæng i det praktiske kvalitetsudviklingsarbejde<br />

i sundhedsvæsnet. Uddannelsen er en<br />

generel indføring i kvalitetsudviklingsstrategier, metoder og<br />

værktøjer i relation <strong>til</strong> klinisk kvalitetsudvikling.<br />

Kompetencemål<br />

- At den studerende kan træffe og begrunde faglige beslutninger<br />

i relation <strong>til</strong> sundhedsfaglig professionspraksis med<br />

særlig fokus på klinisk kvalitetsudvikling<br />

- At den studerende kan indgå i udviklingsarbejde i relation<br />

<strong>til</strong> sundhedsfaglig professionspraksis med særlig fokus på<br />

klinisk kvalitetsudvikling<br />

- At den studerende kan dokumentere, analysere, kritisk<br />

vurdere og formidle professionsorienterede problems<strong>til</strong>linger<br />

og handlemuligheder i relation <strong>til</strong> sundhedsfaglig<br />

professionspraksis med særlig fokus på klinisk kvalitetsudvikling<br />

Målgruppe<br />

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere,<br />

ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer<br />

samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang<br />

videregående uddannelse.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Anne Regitze Lind-Holm, lektor, projektleder, sygeplejerske,<br />

cand.mag.<br />

Telefon +45 4829 4725, arlh@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Susan Eirfeldt<br />

Telefon +45 4829 4725, se@cvukbh.dk<br />

Undervisningssted<br />

Sygeplejeskolen i Hillerød, Helsevej 2,<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Efterår 2007<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70101h<br />

Se side 43<br />

Strategier for klinisk kvalitetsudvikling<br />

Onsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70251h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 70901h<br />

Forår 2008<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80100h<br />

Se side 43<br />

Metoder i klinisk kvalitetsudvikling<br />

Onsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80250h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 80900h<br />

4 4 S U N D H E D S F A G L I G E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


45<br />

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse<br />

Den studerende udvikler kommunikative og pædagogiske<br />

kvalifikationer og kompetencer i relation <strong>til</strong> sundhedsformidling<br />

<strong>til</strong> patienter og borgere samt vejledning og<br />

undervisning rettet mod elever, studerende og personale i<br />

sundhedssektoren.<br />

Kompetencemål<br />

At den studerende kan<br />

- træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger inden for<br />

sundhedsformidling og klinisk uddannelse<br />

- indgå i udviklingsarbejde i praksis i relation <strong>til</strong> sundhedsformidling<br />

og klinisk uddannelse<br />

- dokumentere, analysere, kritisk vurdere og formidle forskellige<br />

former for problems<strong>til</strong>linger og handlemuligheder, der<br />

relaterer <strong>til</strong> sundhedsformidling og klinisk uddannelse<br />

- anvende relevante teorier og metoder inden for området<br />

og anvende forsknings- og udviklingsarbejde <strong>til</strong> at udvikle<br />

egen praksis<br />

Målgruppe<br />

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere,<br />

ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt<br />

andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang<br />

videregående uddannelse.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Anne Regitze Lind-Holm, lektor, projektleder, sygeplejerske,<br />

cand.mag.<br />

Telefon +45 4829 4725, arlh@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Susan Eirfeldt<br />

Telefon +45 4829 4725, se@cvukbh.dk<br />

Undervisningssted<br />

Sygeplejeskolen i Hillerød, Helsevej 2,<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Efterår 2007<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70101h<br />

Se side 43<br />

Mål og indhold<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70151h<br />

Forandrings- og læreprocesser<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70153h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 70901h<br />

Forår 2008<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80100h<br />

Se side 43<br />

Deltagerforudsætninger<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80150h<br />

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i<br />

relation <strong>til</strong> sundhedsformidling og klinisk uddannelse<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80152hh<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 80900h<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ S U N D H E D S F A G L I G E D I P L O M U D D A N N E L S E R 4 5


Sundhedsfremme og forebyggelse<br />

Uddannelsens hovedsigte er udvikling af professionsudøverens<br />

erhvervskompetence, som vedrører sundhedsfremme<br />

og forebyggelse rettet mod borgere og risikogrupper i samfundet.<br />

Temaer er blandt andet livss<strong>til</strong>, overvægt, kost, motion<br />

og stress samt intervention og interventionsstrategier.<br />

Kompetencemål<br />

- at den studerende kan træffe og begrunde fagligt<br />

relaterede beslutninger inden for sundhedsfremme og<br />

forebyggelse<br />

- at den studerende kan indgå i udviklingsarbejde i praksis i<br />

relation <strong>til</strong> sundhedsfremme og forebyggelse<br />

- at den studerende kan dokumentere, analysere, kritisk<br />

vurdere og formidle forskellige former for strategier og indsatsområder<br />

i relation <strong>til</strong> sundhedsfremme og forebyggelse<br />

- at den studerende kan anvende relevante teorier og<br />

metoder inden for området og anvende forsknings- og<br />

udviklingsarbejde <strong>til</strong> at udvikle egen praksis<br />

Målgruppe<br />

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere,<br />

ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer<br />

samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en<br />

mellemlang videregående uddannelse.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Anne Regitze Lind-Holm, lektor, projektleder, sygeplejerske,<br />

cand.mag.<br />

Telefon +45 4829 4725, arlh@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Susan Eirfeldt<br />

Telefon +45 4829 4725, se@cvukbh.dk<br />

Undervisningssted<br />

Sygeplejeskolen i Hillerød, Helsevej 2,<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Efterår 2007<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70101h<br />

Se side 43<br />

Forandrings- og læreprocesser<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 70153h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 70901h<br />

Forår 2008<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul<br />

Mandag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80100h<br />

Se side 43<br />

Deltagerforudsætninger<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80150h<br />

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i<br />

relation <strong>til</strong> sundhedsfremme og forebyggelse<br />

Tirsdag kl. 15.00-18.00 (19.00)<br />

Deltidsstudium i 12 uger<br />

Modulnummer 80154h<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulnummer 80900h<br />

4 6 S U N D H E D S F A G L I G E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


47<br />

TVÆRFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE<br />

Psykiatri i teori og praksis<br />

Tværfaglig diplomuddannelse i Psykiatri i teori og praksis<br />

udbydes af <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland i samarbejde<br />

med <strong>CVU</strong> Øresund og Den Sociale Højskole i <strong>København</strong>.<br />

Sundhedssektorens ydelser over for borgerne betragtes<br />

i stigende grad med fokus på patientforløbet, og brugerperspektivet<br />

prioriteres også i socialsektoren. Behovet hos<br />

mennesker med sindslidelser for en sammenhængende<br />

psykiatrisk indsats skal i højere grad være med <strong>til</strong> at styre<br />

organiseringen. Det s<strong>til</strong>ler store krav <strong>til</strong> medarbejdernes evne<br />

<strong>til</strong> at tænke og arbejde på tværs af faggrænser. Brugerforløb<br />

som gennemgående organiseringsprincip fordrer professionsudvikling<br />

både i social- og i sundhedssektoren. Professionsudvikling<br />

kan etableres ved efter- og videreuddannelse<br />

blandt andet i form af den tværfaglige diplomuddannelse i<br />

Psykiatri i teori og praksis.<br />

Målgruppe<br />

Uddannelsen er for dig, som er erfaren inden for psykiatrien<br />

og har en mellemlang videregående uddannelse inden for<br />

det sundhedsfaglige, socialfaglige eller pædagogiske område.<br />

På baggrund af din faglighed og erfaring fra praksis vil uddannelsen<br />

kvalificere dig <strong>til</strong> at kunne bidrage <strong>til</strong> en helhedsorienteret,<br />

sammenhængende indsats over for mennesker med<br />

sindslidelser.<br />

Ud over faggrupper med en direkte kontakt <strong>til</strong> mennesker<br />

med sindslidelser retter uddannelsen sig mod medarbejdere<br />

med koordinerende, undervisningsmæssige, konsulentbaserede,<br />

administrative eller planlægningsmæssige funktioner.<br />

Uddannelsen er formelt kompetencegivende og giver ret <strong>til</strong> at<br />

bruge titlen TD.<br />

Uddannelsens opbygning<br />

Uddannelsen består af seks moduler, hvoraf tre er obligatoriske,<br />

to vælges ud af de udbudte valgmoduler, og det sidste<br />

er det afsluttende Afgangsprojekt.<br />

Obligatoriske moduler<br />

- Videnskabsteori - sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige<br />

problems<strong>til</strong>linger<br />

- Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med<br />

sindslidelse<br />

- Samarbejde og organisering<br />

- Afgangsprojektet<br />

Valgmoduler<br />

Se udvalget af valgmoduler på www.cvukbh.dk<br />

Valgmoduler kan også være relevante moduler fra andre<br />

diplomuddannelser. Hvis der vælges moduler fra andre<br />

diplomuddannelser, skal der udformes en uddannelsesplan<br />

over det fleksible uddannelsesforløb. Se side 68.<br />

Kontaktperson ved <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Margit Mikkelsen<br />

Telefon +45 3586 8510, mm@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Underviserne er <strong>til</strong>knyttet henholdsvis <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland, <strong>CVU</strong> Øresund og Den Sociale Højskole i<br />

<strong>København</strong>.<br />

Ansøgning <strong>til</strong> modulerne sendes <strong>til</strong><br />

<strong>CVU</strong> Øresund, Fælledvej 12, DK-2200 <strong>København</strong> N<br />

Telefon +45 3535 3811, cvu@cvuoeresund.dk<br />

Efterår 2007<br />

Obligatorisk modul 2: Teorier og metoder i arbejdet<br />

med mennesker med sindslidelse<br />

Afgangsprojektet<br />

Forår 2008<br />

Obligatorisk modul 3: Samarbejde og organisering<br />

Valgmodul<br />

Afgangsprojektet<br />

Modulerne udbydes med forbehold for ændringer.<br />

Se www.cvukbh.dk<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ T V Æ R F A G L I G D I P L O M U D D A N N E L S E 4 7


KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE - for sundhedsfagligt personale<br />

Uddannelsens formål er, at den studerende udvikler<br />

kompetence som vejleder, underviser og bedømmer inden<br />

for sundhedsuddannelsernes kliniske undervisning, jævnfør<br />

Bekendtgørelse nr. 497 af 20. juni 2002 om ”Uddannelse<br />

af kliniske vejledere ved de mellemlange videregående<br />

sundhedsuddannelser”.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- skabe læringsmiljøer, hvor praktiske kundskaber samt faglig<br />

og personlig dannelse kan udvikles<br />

- videreudvikle, planlægge, gennemføre og evaluere og<br />

bedømme klinisk vejledning og undervisning<br />

- analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold <strong>til</strong><br />

vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv<br />

- søge, udvælge, beskrive, analysere, vurdere og inddrage<br />

pædagogisk teori og metode i relation <strong>til</strong> klinisk vejledning<br />

og undervisning<br />

- evaluere og bedømme i forhold <strong>til</strong> uddannelsesniveau og<br />

mål, gældende love, bekendtgørelser og regler<br />

Indhold<br />

- Pædagogik og didaktik i relation <strong>til</strong> klinisk undervisning<br />

- Underviser- og vejlederprofessionalitet<br />

- Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og<br />

læreprocesser<br />

- Læringsmiljø i klinisk undervisning<br />

- Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes<br />

egen vejlederpraksis<br />

Bedømmelse<br />

Individuel bedømmelse med intern/ekstern censur med<br />

vurderingen bestået/ikke bestået eller efter gældende<br />

karakterskala.<br />

Omfang<br />

9 ECTS point. Uddannelsen er <strong>til</strong>rettelagt som seks ugers<br />

fuldtidsstudium.<br />

Målgruppe<br />

Sundhedsfagligt personale med en mellemlang videregående<br />

uddannelse og mindst to års klinisk erfaring efter<br />

afsluttet uddannelse.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Anne Regitze Lind-Holm, lektor, projektleder,<br />

sygeplejerske, cand.mag.<br />

Telefon +45 4829 4725, arlh@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Susan Eirfeldt<br />

Telefon +45 4829 4725, se@cvukbh.dk<br />

Pris<br />

10.500 kr.<br />

Undervisningssted<br />

Sygeplejeskolen i Hillerød, Helsevej 2,<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Efterår 2007<br />

Uge 43-48<br />

Nummer 7005h<br />

4 8 K L I N I S K V E J L E D E R U D D A N N E L S E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


49<br />

PRAKTIKLÆRERUDDANNELSEN (<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland)<br />

Udbydes af <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland.<br />

Uddannelsens formål er, at den studerende udvikler kompetence<br />

som vejleder, underviser og bedømmer i faget praktik<br />

i læreruddannelsen i overensstemmelse med fagets mål og<br />

CKF, jævnfør Bekendtgørelse om uddannelse af praktiklærere<br />

<strong>til</strong> læreruddannelsen og Studieordning for Praktiklæreruddannelsen.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig en pædagogisk-didaktisk<br />

ajourføring af seminariefagligheden samt en teoretisk perspektivering<br />

og bevidstgørelse af egen undervisningspraksis.<br />

Den studerende udvikler kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- iagttage og beskrive pædagogisk virksomhed<br />

- analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis<br />

- vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik helt konkret<br />

og på baggrund af teoretisk indsigt<br />

Indhold<br />

Den studerende arbejder med følgende studieområder:<br />

Vejledningsfaglige temaer<br />

- Praktikgruppen som team, kommunikations- og<br />

samspilsprocesser<br />

- Vejledningens indhold og form, reflekterende vejledning,<br />

forskellige vejledningsteorier og deres brugbarhed i forskellige<br />

vejledningssituationer samt metode og etik<br />

- Bedømmelseskriterier og bedømmelse, mundtligt og<br />

skriftligt<br />

Læringsteoretiske temaer<br />

- Læringsteorier – for eksempel problembaseret læring og<br />

erfaringslæring<br />

- Lærings- og samspilsprocesser<br />

- Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisnings-<br />

og læringsprocesser<br />

- Analyse og begrundelse af egen praksis<br />

Almen- og fagdidaktiske temaer<br />

- Lærerprofessionalisme<br />

- Læreruddannelsesdidaktik<br />

- Almen- og fagdidaktiske problems<strong>til</strong>linger i relation <strong>til</strong> praktik<br />

Omfang og opbygning<br />

Uddannelsen har et omfang på 1/6 årsværk (280 timer)<br />

svarende <strong>til</strong> seks ugers studium på fuldtid (10 ECTS point).<br />

Uddannelsen består af to moduler.<br />

Fuldtid eller deltid<br />

Uddannelsen kan enten gennemføres på fuldtid eller deltid.<br />

På fuldtid <strong>til</strong>melder man sig og gennemfører begge uddannelsens<br />

moduler på ét skoleår.<br />

På deltid <strong>til</strong>melder man sig ét modul ad gangen og gennemfører<br />

uddannelsen inden for to år.<br />

Målgruppe<br />

Lærere med mindst to års undervisningserfaring og fastansættelse<br />

ved praktikskole <strong>til</strong>knyttet N. Zahles Seminarium.<br />

Adgang <strong>til</strong> praktiklæreruddannelsen forudsætter, at man i<br />

uddannelsesperioden fungerer som praktiklærer.<br />

Fagsekretær<br />

Gitte Hjort Brückner<br />

Telefon +45 3586 8510, ghb@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Hanne Schneider, seminarielektor, cand.pæd.pæd.<br />

Sanne Lillemor Hansen, seminarielektor, cand.pæd.psyk.<br />

Undervisningssted<br />

N. Zahles Seminarium, Linnésgade 2, DK-1361 <strong>København</strong> K<br />

Pris<br />

Hele uddannelsen på fuldtid: 7.500 kr.<br />

Pr. modul på deltid: 4.000 kr.<br />

Uddannelsen berettiger <strong>til</strong> Statens Voksenuddannelsesstøtte,<br />

såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Læs mere på<br />

www.svu.dk.<br />

Nummer<br />

Hele uddannelsen på fuldtid: 7001f<br />

Første modul på deltid: 7007f<br />

Andet modul på deltid: 7008f<br />

Efterår 2007<br />

Modul 1: Vejledningsmæssige temaer<br />

Mandage og torsdage i uge 37, 38 og 39,<br />

hver gang kl. 13.00-16.00.<br />

Forår 2008<br />

Modul 2: Læringsteoretiske og Almen- og<br />

fagdidaktiske temaer<br />

Mandage og torsdage i uge 9, 10 og 11,<br />

hver gang kl. 13.00-16.00.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P R A K T I K L Æ R E R U D D A N N E L S E N 4 9


PRAKTIKLÆRERUDDANNELSEN (Frederiksberg Seminarium)<br />

Udbydes af Frederiksberg Seminarium, Netværk Frederiksberg.<br />

Yderligere oplysninger og <strong>til</strong>melding på www.fredersem.dk<br />

Uddannelsen ansøges på særligt ansøgningsskema, som kan<br />

rekvireres sammen med studieordningen på Frederiksberg<br />

Seminarium på telefon +45 3886 5111.<br />

Kompetencemål<br />

Kompetence <strong>til</strong> at varetage faget praktik i læreruddannelsen i<br />

overensstemmelse med fagets mål og CKF. Den kommende<br />

praktiklærer skal kunne iagttage og beskrive pædagogisk<br />

virksomhed, analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis<br />

og vejlede og bedømme lærerstuderende i<br />

praktik konkret og på baggrund af teoretisk indsigt.<br />

Indhold<br />

Jf. studieordningen skal de studerende arbejde med følgende<br />

tre hovedtemaer:<br />

1. Vejledningsmæssige temaer<br />

- Praktikgruppen som team, kommunikations- og samspilsprocesser<br />

- Vejledningens indhold og form, reflekterende vejledning,<br />

forskellige vejledningsteorier og deres brugbarhed i forskellige<br />

vejledningssituationer samt metodik og etik<br />

- Bedømmelseskriterier og bedømmelse, mundtligt og<br />

skriftligt<br />

2. Læringsteoretiske temaer<br />

- Læringsteorier – for eksempel problembaseret læring og<br />

erfaringslæring<br />

- Lærings- og samspilsprocesser<br />

- Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisnings-<br />

og læringsprocesser. At kunne analysere og<br />

begrunde egen praksis<br />

3. Almen- og fagdidaktiske temaer<br />

- Lærerprofessionalisme<br />

- Læreruddannelsesdidaktik<br />

- Almen- og fagdidaktiske problems<strong>til</strong>linger i relation <strong>til</strong><br />

praktik<br />

Den studerende vil få en pædagogisk-didaktisk ajourføring<br />

af seminariefagligheden samt en teoretisk perspektivering<br />

og bevidstgørelse af egen undervisningspraksis. Den<br />

studerende vil endvidere få udbygget sit grundlag for sin<br />

vejledning gennem erfaringsudveksling.<br />

Tilrettelæggelse<br />

Studiet <strong>til</strong>rettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg,<br />

diskussioner, erfaringsudveksling og erfaringsbearbejdelse,<br />

projektarbejde, selvstændige studier (individuelt eller i grupper),<br />

opgaveskrivning og praktik.<br />

Eksamen<br />

Uddannelsen afsluttes med en individuelt udarbejdet projektrapport,<br />

der bedømmes med bestået eller ikke bestået.<br />

Omfang<br />

Studiet har et omfang på 10 ECTS point, svarende <strong>til</strong> 6 ugers<br />

studium på fuldtid (280 timer). Der er mødepligt <strong>til</strong> undervisning,<br />

vejledning og praktik.<br />

Undervisningen er placeret i to perioder.<br />

De studerende skal i den mellemliggende periode have<br />

mulighed for at varetage praktik. Til denne gives vejledning.<br />

Der er undervisning to dage om ugen i tre uger. Det er<br />

hensigtsmæssigt, men ingen betingelse, at den studerende i<br />

de to gange tre uger ikke har undervisning på skolen.<br />

Ud over undervisningen arbejdes selvstændig og i grupper,<br />

som ovenfor beskrevet. Hver periode afsluttes med en<br />

prøve.<br />

Målgruppe<br />

Lærere med mindst to års undervisningserfaring og fastansættelse<br />

ved praktikskole <strong>til</strong>knyttet Frederiksberg Seminarium.<br />

Adgang <strong>til</strong> praktiklæreruddannelsen forudsætter, at<br />

man i uddannelsesperioden fungerer som praktiklærer ved<br />

det seminarium, hvor man søger uddannelsen.<br />

Undervisere<br />

Dorte Grene, seminarielektor, cand.mag. i psykologi,<br />

Frederiksberg Seminarium<br />

Lise Zarrs Eriksen, seminarieadjunkt, cand.pæd.,<br />

Frederiksberg Seminarium<br />

5 0 P R A K T I K L Æ R E R U D D A N N E L S E N ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Sted<br />

Frederiksberg Seminarium, Nyelandsvej 27,<br />

DK-2000 Frederiksberg<br />

Pris<br />

7.500 kr.<br />

Uddannelsen er bekendtgørelsesbelagt, og der kan under<br />

uddannelsen søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).<br />

Nummer<br />

60-2007-0060<br />

Efterår 2007<br />

Mandag og torsdag i uge 37, 38 og 39,<br />

hver gang kl. 13.00-16.00.<br />

Forår 2008<br />

Mandag og torsdag i uge 14, 15 og 16,<br />

hver gang kl. 13.00-16.00.


51<br />

PRAKTIKVEJLEDERUDDANNELSEN<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland udbyder Praktikvejlederuddannelsen<br />

i samarbejde med <strong>CVU</strong> Storkøbenhavn og<br />

Netværk Frederiksberg.<br />

Praktikvejlederuddannelsen er en selvstændig uddannelse på<br />

diplomniveau, som kvalificerer institutionerne <strong>til</strong> at forvalte<br />

deres uddannelsesansvar optimalt.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende udvikler intellektuelle, faglige og praktiske<br />

kompetencer <strong>til</strong> at vejlede pædagogstuderende i praktik<br />

og <strong>til</strong> at bedømme deres uddannelsesmæssige udbytte af<br />

praktikken.<br />

Indhold<br />

Intellektuelle kompetencer: Der arbejdes med teorier og<br />

begreber om<br />

- moderniseringen som grundvilkår i pædagogisk arbejde<br />

- organisationskultur<br />

- voksnes læring<br />

- praksisviden og videnskabsbaseret teoretisk viden<br />

- vejledningsformer<br />

- magt og etik<br />

Faglige kompetencer: Redskaber og metoder <strong>til</strong> at<br />

- udvikle institutionen som uddannelsesinstitution<br />

- vurdere institutionskulturens betydning for læringsmiljøet<br />

- planlægge den enkelte studerendes praktik<br />

- udvikle en bevidst vejlederprofil<br />

- synliggøre skjulte magtmekanismer i relationen mellem den<br />

studerende, praktikvejleder og institution<br />

- evaluere og diskutere uddannelsesforløb<br />

Praksiskompetencer: Redskaber <strong>til</strong> at formulere og<br />

præsentere<br />

- den pædagogiske institutions uddannelsesopgave<br />

- praktikvejlederens rolle i forhold <strong>til</strong> den pædagogstuderende<br />

og seminariet<br />

- pædagogiske værdier i uddannelsesplanen<br />

- dilemmaer og modsætninger i praktikvejlederens rolle<br />

- kriterier for vurderingen af den studerendes læreprocesser<br />

Studieform<br />

Undervisningen organiseres som et udviklings- og refleksionsrum<br />

i forhold <strong>til</strong> egen praksis og organisation og veksler<br />

mellem oplæg, studiegrupper og selvstudium. Det giver<br />

mulighed for erfaringsudveksling med liges<strong>til</strong>lede og for at få<br />

et helt nyt personligt netværk.<br />

Omfang<br />

Uddannelsen har et omfang på 1/6 årsværk svarende <strong>til</strong><br />

seks ugers fuldtidsstudium (10 ECTS point). Uddannelsen<br />

består af tre dele af hver to ugers varighed, med fem ugers<br />

mellemrum.<br />

Målgruppe<br />

Personer med fast ansættelse som pædagog på et arbejdssted,<br />

der i henhold <strong>til</strong> Lov om uddannelse af pædagoger<br />

kan fungere som praktiksted, og med mindst to års praktisk<br />

pædagogerfaring.<br />

Studievejleder og fagansvarlig<br />

Helle Kildevang, lektor, cand.scient.soc.<br />

Telefon +45 3586 8510, hek@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Margit Mikkelsen, cand.mag.<br />

Telefon +45 3586 8510, mm@cvukbh.dk<br />

Undervisere<br />

Helle Kildevang, lektor, cand.scient.soc.<br />

Karen Jørgensen, lektor<br />

Pris<br />

8.500 kr.<br />

Uddannelsen berettiger <strong>til</strong> Statens Voksenuddannelsesstøtte,<br />

såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Læs mere på<br />

www.svu.dk.<br />

Efterår 2007<br />

Nummer 7002j<br />

Del 1: Uge 36 og 37<br />

Del 2: Uge 43 og 44<br />

Del 3: Uge 50 og 51<br />

Forår 2008<br />

Nummer 7003j<br />

Del 1: Uge 4 og 5<br />

Del 2: Uge 10 og 11<br />

Del 3: Uge 16 og 17<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P R A K T I K V E J L E D E R U D D A N N E L S E N 51


SKOLEBIBLIOTEKARUDDANNELSEN<br />

Skolebibliotekaruddannelsen skal bidrage <strong>til</strong> at udvikle<br />

læringscentre på skoler og i institutioner. Uddannelsen er en<br />

funktionsuddannelse, hvor den studerende udvikler kompetencer<br />

<strong>til</strong> fagligt og personligt at deltage i teamet omkring<br />

skolebiblioteket som skolens/institutionens læringscenter.<br />

Kompetencemål<br />

Den studerende <strong>til</strong>egner sig indsigt i og forståelse for<br />

læringscenteret som et kulturformidlende og kulturskabende<br />

læringsmiljø.<br />

Den studerende udvikler kompetencer <strong>til</strong> at<br />

- indgå med skolebiblioteksfaglig kunnen i teamet omkring<br />

skolebiblioteket som skolens/institutionens læringscenter<br />

- vejlede elever og lærere i informationssøgning og brug af<br />

medier<br />

- vejlede om samspillet mellem læringsmål, læreprocesser,<br />

læremidler og læringsrum<br />

- iværksætte elevers og kollegers læreprocesser<br />

Omfang<br />

Uddannelsen er fleksibel og gennemføres på 1-2 år.<br />

Skolebibliotekarmodulet <strong>til</strong>rettelægges som deltidsuddannelse<br />

over ét studieår og har et omfang på 120 timers<br />

fleksibel undervisning omfattende undervisning med<br />

<strong>til</strong>stedeværelse, netbaseret undervisning og vejledning,<br />

deltagelse i studiegrupper med videre. Det afsluttes med en<br />

bedømmelse af den <strong>til</strong> modulet hørende portfolio. Det efterfølgende<br />

suppleringskursus har et omfang på tre hele dage.<br />

De to fagmoduler fra den pædagogiske diplomuddannelse<br />

gennemføres efter diplomuddannelsens regler og vilkår. De<br />

afsluttes med de <strong>til</strong> modulerne beskrevne bedømmelser.<br />

Læs mere i studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse<br />

i Medier og kommunikation på www.cvukbh.dk<br />

Indhold og opbygning<br />

Uddannelsen består af tre moduler:<br />

Modul 1: Skolebibliotekarmodulet, som omfatter<br />

- skolebiblioteksfaglighed<br />

- organisation, funktion og udvikling<br />

- børn, hverdagsmedier og mediepædagogik<br />

- pædagogisk vejledning<br />

I umiddelbar forlængelse af modulets første mødeperiode<br />

afholdes et suppleringskursus om det mediepædagogiske<br />

håndværk, hvor emnerne blandt andet er<br />

- produktion af lyd/billeder samt redigering<br />

- frems<strong>til</strong>ling af multimediepræsentationer; webbaseret<br />

kommunikation<br />

- børnelitteratur, genrekendskab og litteraturpædagogik<br />

Modul 2: Medier og mediekultur (fagmodul fra den<br />

pædagogiske diplomuddannelse i Medier og kommunikation),<br />

som omfatter<br />

- mediernes samfundsmæssige og kulturelle betydning<br />

- medier og læring i forhold <strong>til</strong> identitetsdannelse og sociale<br />

fællesskaber<br />

- mønstre i mediebrugen og medievaner<br />

Modul 3: Vejledning med ikt og medier (fagmodul fra<br />

den pædagogiske diplomuddannelse i Medier og kommunikation),<br />

som omfatter<br />

- vejlednings- og udviklingsopgaver i relation <strong>til</strong> medier og it<br />

- undersøgelses- og evalueringsmetoder<br />

- organisationsudvikling og vejledningsmetodik<br />

Uddannelsesbevis<br />

Efter gennemførelse af alle tre moduler, herunder godkendelse<br />

af skolebibliotekarmodulets <strong>til</strong>hørende portfolio,<br />

udstedes uddannelsesbevis for skolebibliotekaruddannelsen.<br />

Målgruppe<br />

Adgang <strong>til</strong> skolebibliotekaruddannelsen er betinget af<br />

læreruddannelse eller <strong>til</strong>svarende kort eller mellemlang<br />

videregående uddannelse. Du skal desuden have mindst to<br />

års relevant erhvervserfaring efter gennemførelsen af den<br />

adgangsgivende uddannelse.<br />

Koordinator<br />

Britta Vejen Jensen, pædagogisk konsulent, skolebibliotekar<br />

Telefon +45 3586 8510, bvj@cvukbh.dk<br />

Fagsekretær<br />

Lene Frørup Andersen<br />

Telefon +45 3586 8510, lfa@cvukbh.dk<br />

5 2 S K O L E B I B L I O T E K A R U D D A N N E L S E N ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Undervisere<br />

Bernt Hubert, programleder, MPI<br />

Britta Vejen Jensen, pædagogisk konsulent, skolebibliotekar<br />

Ole Christensen, lektor, cand.mag.<br />

med flere<br />

Pris<br />

29.750 kr.<br />

Skolebibliotekarmodul Nummer 7010k<br />

2 uger i august 2007, hver gang kl. 8.45-14.45<br />

1 uge i januar 2008, hver gang kl. 8.45-14.45<br />

1 uge i april 2008, hver gang kl. 8.45-14.45<br />

Suppleringskursus: Det mediepædagogiske håndværk<br />

Tre dage i umiddelbar forlængelse af første mødeperiode i<br />

august 2007 på Skolebibliotekarmodulet.<br />

Tilmelding ved uddannelsesstart.<br />

Medier og mediekultur<br />

Vælg enten<br />

Efterår 2007: 6 ugers modul, start oktober 2007,<br />

modulnummer 7865k<br />

eller<br />

Forår 2008: Start-, midt- og slutseminar i weekender i<br />

februar, marts og april 2008,<br />

modulnummer 8862k<br />

Vejledning med ikt og medier<br />

Vælg enten<br />

Efterår 2007: Start-, midt- og slutseminar i weekender i<br />

september, oktober og november 2007,<br />

modulnummer 7866k<br />

eller<br />

Forår 2008: 6 ugers modul, start februar 2008,<br />

modulnummer 8861k<br />

Ved mere end 22 <strong>til</strong>meldte oprettes dubleringshold med<br />

forskudt starttidspunkt.<br />

Der optages efter ”først-<strong>til</strong>-mølle”-princippet.


53<br />

LÆRERUDDANNELSENS LINJEFAG (<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland)<br />

Linjefag/enkeltfag under Åben Uddannelse på N. Zahles<br />

Seminarium.<br />

På N. Zahles Seminarium er der mulighed for at tage en<br />

kompetencegivende linjefagsuddannelse både om dagen og<br />

om aftenen. Linjefag læses over to år, pædagogiske fag over<br />

et år. Mål, indhold og eksamenskrav er de samme for enkeltfagsstuderende<br />

som for lærerstuderende. De enkelte fags<br />

centrale kundskabs- og færdighedsområder og seminariets<br />

studieordning kan ses på N. Zahles Seminariums hjemmeside<br />

på www.nzs.dk (CKF for fag under ny læreruddannelseslov<br />

vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de foreligger fra<br />

Undervisningsministeriet).<br />

I studieåret 2007/2008 udbydes både linjefag efter ny og<br />

”gammel” læreruddannelsesbekendtgørelse.<br />

Et linjefag efter ”gammel” bekendtgørelse har et omfang på<br />

33 ECTS point, bortset fra dansk og matematik, der har et<br />

omfang på 42 ECTS point.<br />

Linjefaget specialpædagogik, fællesdelen af linjefagene og<br />

specialiseringsdelen efter ny bekendtgørelse har et omfang<br />

på hver 36 ECTS point.<br />

Dagundervisning<br />

Alle læreruddannelsens fag (bortset fra sløjd) udbydes i det<br />

omfang, der er ledige pladser på holdene.<br />

På daghold læses linjefagene på hold med studerende på<br />

den ordinære læreruddannelse eller meritlærerstuderende.<br />

Undervisningen i et linjefag <strong>til</strong>rettelægges over 2 mødegange.<br />

Aftenundervisning<br />

Fag, der udbydes efter 97-loven (”gammel” læreruddannelsesbekendtgørelse):<br />

Billedkunst<br />

Biologi (udbydes som eftermiddagshold fra kl. 14.00-18.00)<br />

Dansk<br />

Dansk som andetsprog<br />

Engelsk<br />

Fransk<br />

Fysik/kemi<br />

Geografi<br />

Historie<br />

Idræt<br />

Matematik<br />

Musik<br />

Natur/teknik<br />

Tysk<br />

Fag efter ny læreruddannelsesbekendtgørelse:<br />

Dansk – fællesdel<br />

Dansk 1 (specialiseringsdel: Yngste klasser)<br />

Matematik – fællesdel<br />

Matematik 1 (specialiseringsdel: Yngste klasser)<br />

Det nye linjefag specialpædagogik<br />

Studerende, der ønsker at læse specialisering i dansk eller<br />

matematik, må dokumentere forudsætninger svarende<br />

<strong>til</strong> fagenes fællesdel (fx et gammelt linjefag, en gammel<br />

grunduddannelse i faget suppleret med efteruddannelseskurser,<br />

anden uddannelse i faget).<br />

Aftenundervisningen ligger i tidsrummet 16.30-20.30. Undervisningen<br />

i et fag er samlet på en ugentlig undervisningsaften.<br />

Derudover skal man i linjefagene dansk og matematik<br />

påregne undervisning et par lørdage pr. semester.<br />

Ved aftenundervisning læses faget på hold, hvor der primært<br />

er meritstuderende og enkeltfagsstuderende.<br />

Pris<br />

Linjefag på 33 ECTS point koster ca. 16.000 kr.<br />

Linjefag på 36 ECTS point koster ca. 17.500 kr.<br />

Linjefag på 42 ECTS point koster ca. 20.500 kr.<br />

Dog koster linjefaget musik inkl. soloundervisning<br />

ca. 22.500 kr.<br />

(endelig prisfastsættelse i december 2006)<br />

Der skal påregnes udgifter <strong>til</strong> materialer og bøger i et omfang<br />

svarende <strong>til</strong> ca. 1.500 kr. pr. år pr. fag.<br />

Tilmeldingsfrist<br />

31. marts 2007<br />

Kontakt<br />

Lis Madsen, uddannelseschef<br />

Telefon +45 3369 7969, lma@nzs.dk<br />

Yderligere oplysninger og rekvirering af ansøgningsskema<br />

N. Zahles Seminarium, telefon +45 3369 7969 eller<br />

www.nzs.dk<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ L Æ R E R U D D A N N E L S E N S L I N J E F A G 5 3


LÆRERUDDANNELSENS LINJEFAG (Frederiksberg Seminarium)<br />

Frederiksberg Seminarium <strong>til</strong>byder dig at tage linjefagsuddannelserne<br />

som enkeltfag under lov om åben uddannelse.<br />

Underviser du i fag, hvor du mangler den grundlæggende<br />

kompetence fra et linjefag?<br />

Eller ønsker du at udvide dine kompetencer med endnu et<br />

fag?<br />

Tag en kompetencegivende uddannelse i faget – ét af læreruddannelsens<br />

linjefag.<br />

Vi <strong>til</strong>byder linjefagene<br />

Billedkunst<br />

Biologi<br />

Dansk<br />

Dansk som andetsprog<br />

Engelsk<br />

Fysik/kemi m. astronomi<br />

Geografi<br />

Historie<br />

Hjemkundskab<br />

Håndarbejde<br />

Idræt<br />

Kristendomskundskab/religion<br />

Matematik<br />

Musik<br />

Natur/teknik<br />

Samfundsfag<br />

Tysk<br />

Linjefaget læses over to år med 20-25 undervisningsgange<br />

pr. år.<br />

Undervisningen er <strong>til</strong>rettelagt med undervisning én dag<br />

om ugen. Undervisningen er placeret i tidsrummet kl. 8.00-<br />

13.30. For dansk og matematik kan der være undervisning<br />

<strong>til</strong> kl. 15.00.<br />

Undervisningen foregår enten på specielt <strong>til</strong>rettelagte hold<br />

sammen med meritlærerstuderende eller for ”små fags”<br />

vedkommende på hold sammen med lærerstuderende.<br />

Linjefag over 1 år, hvis der er <strong>til</strong>strækkeligt med <strong>til</strong>meldinger<br />

(15 studerende), kan vi <strong>til</strong>rettelægge et linjefagshold over 1<br />

år. Hvis en kommune ønsker det, kan holdet placeres på en<br />

af kommunens skoler.<br />

Et linjefag har et omfang på 33 ECTS (0,55 årsværk). Undtagen<br />

dansk og matematik, der har et omfang på 42 ECTS (0,7<br />

årsværk).<br />

Fagenes indhold<br />

For alle fag gælder, at vi arbejder ud fra et fagsyn, hvor faglige<br />

og pædagogiske aspekter indgår i en helhedstænkning.<br />

Der lægges vægt på varierede arbejdsformer, der kræver, at<br />

den studerende viser engagement, initiativ og selvstændig<br />

s<strong>til</strong>lingtagen.<br />

Mål, indhold og eksamenskrav er for enkeltfagsstuderende<br />

de samme, som gælder for lærerstuderende. De enkelte fags<br />

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF’ere) samt<br />

Frederiksberg Seminariums studieordning for fagene kan ses<br />

på hjemmesiden www.fredersem.dk.<br />

Pris<br />

Linjefag 33 ECTS ca. 16.000 kr.<br />

Linjefag 42 ECTS ca. 20.500 kr.<br />

5 4 L Æ R E R U D D A N N E L S E N S L I N J E F A G ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Musik inklusiv soloundervisning ca. 22.500 kr.<br />

Idræt inklusiv svømmelærereksamen ca. 19.500 kr.<br />

Kontakt<br />

Yderligere oplysninger og rekvirering af ansøgningsskema<br />

Frederiksberg Seminarium, telefon +45 3886 5111 eller<br />

www.fredersem.dk


55<br />

LOKAL KOMPETENCEUDVIKLING<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland indgår aftaler med<br />

regioner, kommuner, skoler og institutioner om særligt<br />

<strong>til</strong>rettelagte kompetencegivende uddannelser. I planlægger<br />

uddannelserne i samarbejde med os.<br />

Fordelen ved lokalt aftalt kompetenceudvikling er, at<br />

- medarbejderne får en fælles referenceramme<br />

- indhold og undervisningsformer <strong>til</strong>passes jeres egne forhold<br />

- undervisningen består af cases fra jeres virkelighed og<br />

dagligdag<br />

- I kan selv vælge tid og sted for uddannelsen<br />

Typer af lokal kompetenceudvikling<br />

• Vi <strong>til</strong>passer et modul og gennemfører det lokalt.<br />

Undervisningen målrettes <strong>til</strong> jeres behov med egne cases.<br />

• Vi toner en diplomuddannelse sammen<br />

I har et særligt uddannelsesønske, og vi har de særlige<br />

faglige kompetencer, som I har brug for. I tæt dialog toner<br />

vi det uddannelsesforløb, som opfylder jeres mål og ønsker<br />

om resultater, ud fra gældende studieordninger.<br />

Vi gennemfører hele diplomuddannelsen hos jer. Undervisningen<br />

målrettes <strong>til</strong> jeres behov med egne cases.<br />

• Få jeres egen udviklingskonsulent<br />

En eller flere udviklingskonsulenter knyttes <strong>til</strong> jeres institution.<br />

Vi planlægger og gennemfører et udviklingsprojekt efter<br />

jeres ønske.<br />

Yderligere information<br />

Kontakt uddannelsesleder Lene Haderup eller en videncenterleder<br />

i <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland for en uforpligtende<br />

drøftelse om, hvad vi kan <strong>til</strong>byde netop dig og din<br />

institution.<br />

Lene Haderup, uddannelsesleder<br />

Telefon +45 3586 8510, lh@cvukbh.dk<br />

Videncenterlederne<br />

Du finder navne, telefonnumre og mailadresser på videncenterlederne<br />

i <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland på indersiden af<br />

bagsiden i dette katalog.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ L O K A L K O M P E T E N C E U D V I K L I N G 5 5


UNDERVISERE


57<br />

UNDERVISERE<br />

Videncenter for Kompetencer, Ledelse,<br />

Evaluering og Organisationsudvikling (KLEO)<br />

udbyder<br />

Diplomuddannelsen i ledelse – se side 8<br />

Evaluering i organisationer (tværgående fagmodul)<br />

– se side 14<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Projektledelse og organisationsudvikling – se side 30<br />

Charlotte Lorenzen<br />

cl@kleo.dk<br />

M.A. in Education, moduler på HD<br />

Organisation, udviklingskonsulent i KLEO,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Ledelse af forandringsprocesser, ledelse og medarbejdere,<br />

organisationsudvikling, kulturundersøgelser og kompetenceudvikling<br />

i pædagogiske daginstitutioner.<br />

Udgivelser<br />

Forundersøgelse af efter- og videreuddannelsesbehov for<br />

pædagoger i Gentofte Kommune (2004).<br />

Drama – oplevelse og indsigt. Charlotte Lorentzen. Teaterforlaget<br />

Drama (1995).<br />

Drama i Pædagoguddannelsen. Charlotte Lorentzen, Helga<br />

Kvale et al. Herning: Systime (1994).<br />

Helle Plauborg<br />

helle@kleo.dk<br />

Lærer, cand.mag. i pædagogik og socialvidenskab,<br />

udviklingskonsulent i KLEO,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Arbejder primært med praksisudvikling i folkeskolen,<br />

herunder med aktionsforskning og aktionslæring som<br />

metoder. Arbejder som konsulent i folkeskolen i forbindelse<br />

med forskellige skoleudviklings- og evalueringsprojekter.<br />

Underviser på diplomuddannelse i modulerne Pædagogisk<br />

udviklingsarbejde og Videnskabsteori og pædagogik.<br />

Udgivelser<br />

Læreres læring – aktionsforskning i folkeskolen. I samarbejde<br />

med Martin Bayer, Mette Buchardt, Jette Bøndergaard, Per<br />

Fibæk Laursen og Lise Tingleff Nielsen. Forlaget <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland (2004).<br />

Jesper Kreutzmann<br />

kreutzmann@kleo.dk<br />

Cand.merc. i strategi, organisation og ledelse,<br />

studiekoordinator i KLEO, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland, ekstern underviser i organisation<br />

og ledelse på Copenhagen Business School.<br />

Kompetenceområder<br />

Strategi, organisationsudvikling og ledelsesteori.<br />

Mette Løvbjerg<br />

loevbjerg@kleo.dk<br />

Lærer, Master of Public administration,<br />

souschef i KLEO, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Konsulentarbejde inden for organisationsudviklings- og<br />

evalueringsområdet, underviser i ledelse og organisation,<br />

forandringsledelse, ledelse i politisk styrede organisationer<br />

samt strategi.<br />

Udgivelser<br />

Fleksibel planlægning – teknisk fix eller pædagogisk udvikling.<br />

Lise Tingleff Nielsen og Mette Løvbjerg. Forlaget <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland (2002).<br />

Hvor svært kan det være – en undersøgelse af lærernes<br />

psykiske arbejdsmiljø. Jens Saarup, Susanne Harder og Mette<br />

Løvbjerg, Forlaget <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland (2004).<br />

Årsplaner - berigende, befriende og besværligt. Mette Løvbjerg,<br />

Gitte Heuckel Madsen, Lise Tingleff Nielsen og Birgitte<br />

Stenz. For F2000; Danmarks Lærerforening, Kommunernes<br />

Landsforening og Undervisningsministeriet (2000).<br />

Peter Ulholm<br />

ulholm@kleo.dk<br />

Lærer, cand.pæd. et art. videncenterleder i<br />

KLEO, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Ledelse og ledelsesudvikling, evaluering og evalueringskultur,<br />

fusionsledelse.<br />

Udgivelser<br />

Målstyring – selvmål eller mål. Mikael Axelsen og Peter<br />

Ulholm (red.). Forlaget <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland,<br />

KLEO (2003).<br />

Der er noget i luften – Evaluering af politiske kvalitetsmål i<br />

Roskilde kommune. Peter Ulholm og Mikael Axelsen. KLEO<br />

(2002).<br />

Vi sår radiser og høster salat. Peter Ulholm (red.). KLEO<br />

(2000).<br />

Trine Pedersen<br />

trine@kleo.dk<br />

Cand.mag., udviklingskonsulent i KLEO,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland, adjunkt ved Hovedstadens<br />

Pædagogseminarium<br />

Kompetenceområder<br />

Organisationsudvikling, dokumentation og evaluering af<br />

pædagogisk arbejde, pædagogiske læreplaner, kollegial<br />

vejledning og aktionslæring.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ U N D E R V I S E R E 5 7


UNDERVISERE<br />

Videncenter for Pædagogiske<br />

og Sociale Studier (VIPSS) udbyder<br />

Praktikvejlederuddannelsen – se side 51<br />

Konflikthåndtering som kulturkompetence<br />

(tværgående fagmodul på de pædagogiske<br />

diplomuddannelser) – se side 20<br />

Konfliktløsning (tværgående fagmodul på de<br />

pædagogiske diplomuddannelser) – se side 20<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Pædagogisk arbejde – se side 34<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Skolestart – se side 35<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Socialpædagogik – se side 36<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Vejledning og supervision – se side 42<br />

Tværfaglig diplomuddannelse i<br />

Psykiatri i teori og praksis – se side 47<br />

Videnskabsteori og pædagogik<br />

(obligatorisk modul på de pædagogiske<br />

diplomuddannelser) – se side 9<br />

Annette Daugaard Bentzen<br />

ab@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd. i pædagogik og<br />

fritidspædagog, adjunkt i VIPSS,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

samt bestyrelsesmedlem i Pædagogisk Forum<br />

Kompetenceområder<br />

Undervisning, vejledning og udviklingsprojekter, arbejdet<br />

med børn, unge og voksne både inden for det almen- og<br />

det socialpædagogiske område, relationer og relationers<br />

betydning for udviklings- og læreprocesser og dannelse af<br />

venskaber herunder magtaspektet; samarbejdsrelationer<br />

og selvudvikling; pædagogisk faglighed, videnskabsteori og<br />

metodeudvikling, opvækst i det multikulturelle.<br />

Udgivelser<br />

”At være menneske”. I Hvis er barnet? en antologi, red. Spæt<br />

Henriksen og Annette Daugaard Bentzen. Forlaget Børn &<br />

Unge (2002).<br />

Helle Kildevang<br />

hek@cvukbh.dk<br />

Cand.scient.soc., lektor i VIPSS, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Moderniseringen som vilkår for pædagogisk arbejde, institutionernes<br />

uddannelsesopgave, udvikling af uddannelsesplaner,<br />

den moderne barndom og kulturel mangfoldighed,<br />

læreplaner og arbejdet med den pædagogiske målsætning,<br />

mad og sundhed i hverdagen.<br />

5 8 U N D E R V I S E R E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Lars Jepsen<br />

lj@cvukbh.dk<br />

Cand.mag. i historie og spansk, adjunkt i<br />

VIPSS, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Socialpædagogik, pædagogisk diplomuddannelse og<br />

udviklingsprojekter.<br />

Videnskabsteori, kvalitative metoder og analyseformer<br />

– specielt det kvalitative forskningsinterview; barndommens<br />

historie; forandringsprocesser for børn, forældre og<br />

familier og det pædagogiske arbejde med integration i det<br />

flerkulturelle samfund.<br />

Mette Geldmann<br />

mg@nzs.dk<br />

Cand.psych., lektor i VIPSS, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Grunduddannelse, efter- og videreuddannelse af pædagoger,<br />

lærere og sundhedspersonale, personale- og organisationsudvikling,<br />

kommunikation, samarbejde, konfliktløsning,<br />

coaching, teambuilding, vejledning og supervision samt<br />

pædagogiske læreplaner i børnehaven og børnehaveklassen.<br />

Udgivelser<br />

Vibeke Manniche & Mette Geldmann: Bogen om barnet.<br />

Politikens Forlag (1995).<br />

Mette Geldmann & Jonna Høegh: Matematiktak for børnehaveklassen.<br />

Alinea (1998).<br />

Stig Broström (red.): Børnehavens didaktik – at arbejde med<br />

læreplaner. Systime (2004).


59<br />

UNDERVISERE<br />

Ole Schultze Henriksen<br />

osh@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd., børnehavelærer, lektor i VIPSS,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Daginstitutionspædagogik, børns leg og legens uderum,<br />

skole- og institutionssamarbejde, organisationsudvikling og<br />

organisationskultur samt daginstitutionernes historie.<br />

Udgivelser<br />

Ni pionerer i dansk pædagogisk historie. Ulla Fischer og<br />

Ole Schultze Henriksen (red.). Dansk Pædagogisk Historisk<br />

Samling (2001).<br />

Italesættelse, synliggørelse og udvikling af praksis og faglighed.<br />

Ole Schultze Henriksen. Sundby Nord, <strong>København</strong>s<br />

Kommune. Støttet af Udviklings- og forskningsfonden, BUPL<br />

og SL (1999).<br />

Peter Flügge<br />

pf@cvukbh.dk<br />

Socialpædagog, cand.pæd. et phil., lektor i<br />

VIPSS, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Antiracistisk forskning og pædagogik; pædagogisk udviklingsarbejde;<br />

æstetiske læreprocesser hos børn og unge;<br />

’u<strong>til</strong>passede unge’; interkulturelle kompetencer; samtænkning<br />

skole og SFO; etik i socialpædagogisk arbejde; læreprocesser;<br />

internationalt arbejde DECET og RACE.<br />

Udgivelser<br />

Alle udvikler sig – pædagogikken, personale og undervisere.<br />

Marianne Egedal og Peter Flügge. I Pas på pædagogikken<br />

– en antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner,<br />

red. Charlotte Palludan. C.A. Reitzel (1997).<br />

Kvalitetsudvikling i Dag<strong>til</strong>bud og Udvikling af idébank. Evalueringsrapport<br />

for Lyngby-Taarbæk Kommune. Peter Flügge og<br />

Marianne Egedal. Lyngby-Taarbæk Kommune (2005).<br />

2 artikler i Family support – i internationalt perspektiv.<br />

Peter Flügge, Max Kreutzer og Niels Rosendal. DPU Forlag<br />

(September 2005).<br />

Grænselandsinstitutioner – om det pædagogiske arbejde i<br />

tyske og danske mindretals-institutioner. Peter Flügge. BUPLrapport<br />

(Oktober 2005).<br />

Vibeke Petersen<br />

vp@cvukbh.dk<br />

Lærer, cand.pæd.psyk., lektor i VIPSS,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland, ekstern<br />

lektor på IOA, Copenhagen Business School<br />

Kompetenceområder<br />

Kommunikation, samarbejde, teamudvikling, konfliktløsning,<br />

vejledning, supervision, coaching, stressreduktion, psykisk<br />

arbejdsmiljø og procesledelse, herunder udvikling af relationskompetence<br />

og refleksive læreprocesser.<br />

Udgivelser<br />

Lærerværelsets fortællinger om skole-hjemsamarbejdet.<br />

Mads Hermansen og Vibeke Petersen. I Skole og hjem samarbejdet<br />

– en håndsrækning <strong>til</strong> læreruddannelsen, red. Lars<br />

Barner-Rasmussen og Mads Hermansen, Unge Pædagoger<br />

(2004).<br />

Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer.<br />

Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen. Alinea. 2.<br />

udgave, 3. oplag (2006).<br />

Historiefortælling og evaluering, Mads Hermansen og Vibeke<br />

Petersen. I Claus Madsen (red.): Evalueringsfaglighed i<br />

skolen. Unge pædagoger (2006).<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ U N D E R V I S E R E 5 9


UNDERVISERE<br />

Videncenter for Undervisning & Læring<br />

udbyder<br />

Fagdidaktik og evaluering i dansk (tværgående<br />

fagmodul på de pædagogiske diplomuddannelser)<br />

– se side 15<br />

Praktiklæreruddannelsen – se side 49<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Almen pædagogik – se side 11<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Fremmedsprog – se side 17<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Læsning og skrivning – se side 23<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Matematik – se side 24<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Naturfag – natur/teknik – se side 29<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Undervisning i læsning og matematik for voksne (FVU)<br />

– se side 40<br />

Cecilie Falkenberg<br />

cf@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd. i almen pædagogik, pædagogisk<br />

konsulent i Videncenter for Undervisning &<br />

Læring, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland,<br />

medlem af EED (European Educational Design) – en international<br />

interessegruppe for Storylineapproachen<br />

Kompetenceområder<br />

Skriftsprogsundervisning, lærings- og dannelsesteori, undervisningsformer<br />

- herunder storylinemetoden, udvikling af<br />

evalueringskultur.<br />

Udgivelser<br />

Undervisning – i konstruktivistisk læringsperspektiv. Cecilie<br />

Falkenberg. DPU (2001).<br />

Storylinebogen. En håndbog for undervisere. Cecilie Falkenberg<br />

og Erik Håkonsson. Kroghs Forlag (2000).<br />

Troldene i Syvskoven. Undervisningsforløb. Cecilie Falkenberg.<br />

Kroghs Forlag (2002).<br />

Lastvogne. Undervisningsforløb. Steve Bell og Cecilie Falkenberg.<br />

Kroghs Forlag (2002).<br />

Med venlig hilsen 3@. Cecilie Falkenberg og Sigrid Madsbjerg.<br />

Bog + video. Dansklærerforeningen (1998).<br />

Man ska’ ku’ læse. Cecilie Falkenberg og Sigrid Madsbjerg.<br />

Bog + video. Dansklærerforeningen (1996).<br />

Hanne Schneider<br />

hs@nzs.dk<br />

Folkeskolelærer, cand.pæd.pæd., seminarielektor i pædagogiske<br />

fag og håndarbejde på N. Zahles Seminarium<br />

Kompetenceområder<br />

Læreruddannelsesdidaktik, skoleudvikling, praktisk musiske<br />

læreformer.<br />

Udgivelser<br />

Tværfaglighed - nyere didaktiske tanker om tværfaglighed i<br />

folkeskolen. Hanne Schneider. I Didaktiske studier, bind 21.<br />

DLH (1995).<br />

Den gode lærer i sløjd og håndarbejde. Hanne Schneider.<br />

I Artikler från forskarutbildningskursen. Slöjd og bild i en<br />

vetenskapsfilosofisk och metodologisk kontekst, red. Christina<br />

Nygren-Landgärds & Kajsa Borg. Pedagogiska fakulteten vid<br />

Åbo Akademi. Vasa (2004).<br />

Den praktisk musiske dimension i undervisningen. Forløb og<br />

erfaringer - en introduktion. Carl Johan Schnedler med flere.<br />

Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen (1998).<br />

”Den gode lærer” i sløjd og håndarbejde. Den er trykt i<br />

publikation nr. 9/2004. Slöjdforskning. Artikler från forskarutbildningskursen:<br />

Slöjd och bild i en vetenskapsfilosofisk och<br />

metodologisk kontekst. Red. Christina Nygren-Landgärds &<br />

Kajsa Borg. Udgivet fra ISSN 1458-7785. ISBN 952-12-1466-X.<br />

”Praktiklæreruddannelse” Sanne Lillemor Hansen og Hanne<br />

Schneider. I ”Pædagogisk Orientering” 3/2005.<br />

6 0 U N D E R V I S E R E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Inge B. Larsen<br />

ibl@learn.dk<br />

Cand.pæd. i matematik, Master of Science in Statistics og<br />

Ph.D. in Education fra Stanford University, medarbejder ved<br />

INFA-projektet – it i skolens matematikundervisning, lærer på<br />

E-kurser i matematik<br />

Kompetenceområder<br />

Udvikling af it <strong>til</strong> skolens matematikundervisning. Statistik.<br />

Udgivelser<br />

Diverse tekster om it i matematikundervisningen. Disse kan frit<br />

hentes fra www.infa.dk. Design og udvikling af computerprogrammer<br />

<strong>til</strong> skolens matematikundervisning samt elevmaterialer<br />

<strong>til</strong> disse – se www.infa.dk<br />

Lene Herholdt<br />

lhe@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd. i dansk, adjunkt i Videncenter for<br />

Undervisning & Læring, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland<br />

Kompetenceområde<br />

Undervisning og udvikling inden for dansk samt læsning og<br />

skrivning – faglig teori, fagdidaktik og praksisudvikling.<br />

Udgivelser<br />

Evaluering i et fagdidaktisk perspektiv i Så kan I lære det! – om<br />

evaluering, Fællesskrift 06, Dansklærerforeningen (2006).<br />

Danskundervisning omkring katederet og under træernes kroner<br />

I Udeundervisning i folkeskolen, red. Erik Mygind. Museum Tusculanums<br />

Forlag (2005).<br />

Når rognetreet ikke blomstrer - om sprog i og <strong>til</strong> forskellige situationer,<br />

artikel Samtalen i skolen. Red. Arneberg, P. ,Kjærre, J. H.,<br />

Overland, B. Damm, Undervisning, Oslo (2004).<br />

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster. En undersøgelse<br />

af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen<br />

på Rødkilde Skole. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag<br />

(2003).<br />

Medvirket i udgivelsen af: Dansk som andetsprog i relation <strong>til</strong><br />

danskfaget. En integreret litteraturundervisning i Dansk som andetsprog<br />

i relation <strong>til</strong> danskfaget. Red. Helle Pia Laursen. <strong>København</strong>s<br />

Kommune og <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland (2005).


61<br />

UNDERVISERE<br />

Leni Dam<br />

dam@cvukbh.dk<br />

Dr.pæd.h.c., pædagogisk konsulent i<br />

Videncenter for Undervisning & Læring,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Sprogundervisning og -læring, evaluering og evalueringsredskaber<br />

i teori og praksis, undervisningsdifferentiering,<br />

elevautonomi (elevmedbestemmelse / ansvar for egen<br />

læring), tosprogede elever i sprogundervisningen, sprogcentre.<br />

Lærebogsforfatter.<br />

Udgivelser<br />

‘Developing Learner autonomy - the teacher’s responsibility’<br />

I Little, David (ed.) Learner, Teacher, Education System.<br />

Authentik, Dublin (2003). At bygge bro mellem undervisning<br />

og læring - hvorfor og hvordan. I Intern evaluering i andetsprogsundervisningen<br />

- en antologi, Uddannelsesstyrelsens<br />

temahæfteserie nr.1 - 2001, Undervisningsministeriet. (2001).<br />

”How to develop autonomy in a school context – how to get<br />

teachers to change their practice”. In: Edelhoff, Christoph and<br />

Ralf Weskamp (eds.), Autonomes Fremdsprachenlernen. Max<br />

Hueber Verlag. Ismaning. (1999): Dam, Leni: ” Logbøger og<br />

elevmapper i sprogundervisningen”. I: Læring og læreoplevelser.<br />

Sprogforum – Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik,<br />

årg. 5, nr.15. (1999). Undervisningsdifferentiering i fremmedsprog.<br />

Hvad, hvorfor, hvordan, Malling Bech, Albertslund.<br />

(1995, revideret udgave 2002). ”De ka’ selv – selv de små!”.<br />

I: Et ord er et ord. Sprogforum, Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik,<br />

årg. 1, nr. 3 (1995). My Way 1+2., Forlag Malling<br />

Beck, Albertslund (2003/2004).<br />

Lisser Rye Ejersbo<br />

lre@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd. i matematik, pædagogisk konsulent i Videncenter<br />

for Undervisning & Læring, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland,<br />

samt forskningsassistent på Learning Lab Denmark, DPU. Har<br />

forsket i matematiklæreres efteruddannelse i forbindelse med<br />

et ph.d.-projekt.<br />

Kompetenceområder<br />

Matematikundervisning gennem åbne opgaver, efteruddannelse<br />

af matematiklærere, teori-praksis relationen og deres<br />

indbyrdes synergi.<br />

Udgivelser<br />

Udnyt tagetagen. Ejersbo og Kantsø. Forlag Malling Beck<br />

(2002).<br />

Faktor i syvende. Ejersbo og Mogensen. Forlag Malling Beck<br />

(2001).<br />

Marcus Balslev<br />

maba@ciced.dk<br />

Cand.mag. i voksenpædagogik og historie,<br />

adjunkt ved Centre for International Cooperation<br />

in Education med undervisningsopgaver<br />

for Videncenter for Undervisning & Læring, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong><br />

& Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Interkulturalitet, ulandspædagogik, videnskabsteori og pædagogik,<br />

socialisering i lyset af individ, familie og samfund. Med<br />

min baggrund fra RUC lægger jeg stor vægt på projektarbejdet<br />

og vejledningssituationen.<br />

Udgivelser<br />

Medforfatter på undervisningsmaterialet og cd-rommen<br />

”Verdens Værk” (2002).<br />

Sanne Lillemor Hansen<br />

sha@nzs.dk<br />

Folkeskolelærer, cand.pæd.psyk., seminarielektor i psykologi<br />

på N. Zahles Seminarium<br />

Kompetenceområder<br />

Læring, læreruddannelsesdidaktik, skoleudvikling,<br />

specialpædagogik.<br />

Udgivelser<br />

Inspirationskatalog - udfordringer for den enkelte elev. Sanne<br />

Lillemor Hansen og Nina Raaschou. <strong>København</strong>s amt (2002).<br />

Efteruddannelsens spredningseffekt - et udviklingsarbejde<br />

om læreres kursuserfaringer. Sanne Lillemor Hansen og Birte<br />

Eskelund, N. Zahles Seminarium (2000).<br />

Læseundersøgelse af 3. klassetrin på Frederiksberg. Konsulentarbejde<br />

for Frederiksberg kommune. Sanne Lillemor<br />

Hansen. Frederiksberg Kommune (1995).<br />

At studere praksis. Sanne Lillemor Hansen og Jette Worm<br />

Hansen. I Praktikbogen. Alinea (1999).<br />

Men man lærer jo noget - om hvordan børn i børnehaveklasse<br />

og 1. klasse oplever skolestarten. Sanne Lillemor<br />

Hansen. Skolestart nr. 6 (1995).<br />

”Praktiklæreruddannelse” Sanne Lillemor Hansen og Hanne<br />

Schneider. I ”Pædagogisk Orientering” 3/2005.<br />

Tanja Jessing<br />

tanja.jessing1@skolekom.dk<br />

Folkeskolelærer, cand.pæd. i tysk, lærebogsforfatter,<br />

lærer ved <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Fremmedsprogsdidaktik, kulturforståelse og evaluering i<br />

fremmedsprog.<br />

Udgivelser<br />

Du bist dran 1, 2 og 3, Du bist dran - fang an. Tanja Jessing og<br />

Annette Smidt Jørgensen. Forlaget Alinea (2000-2005).<br />

Fælles Mål for fremmedsprog. I Fælles Mål i Folkeskolen, red.<br />

Bo Steffensen. Forlaget Samfundslitteratur (2005).<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ U N D E R V I S E R E 61


UNDERVISERE<br />

Videncenter for tosprogethed<br />

og interkulturalitet (UC2) udbyder<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Dansk som andetsprog – se side 12<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Flerkulturel pædagogik – se side 16<br />

Helle Pia Laursen<br />

hl@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd., ph.d., lektor i UC2,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Sprogpædagogik, andetsprogs<strong>til</strong>egnelse, tosprogethed,<br />

sproglig bevidsthed, sprog- og uddannelsesplanlægning<br />

samt fagdidaktik.<br />

Underviser og forsker i dansk som andetsprog, tosprogethed<br />

og sprogpædagogik. Har blandt andet deltaget i udviklings-<br />

og forskningsprojekterne Tosprogethed, sproglig bevidsthed<br />

og sprogpædagogik 2001-2002, Dansk som andetsprog i<br />

fagene 2002-2003, Det polyfone klasserum – om brugen af<br />

en IT-baseret kommunikationsplatform i flersprogede klasserum<br />

2002-2003, Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen<br />

- fokus på det flersprogede klasserum 2003-2004,<br />

Dansk som andetsprog i relation <strong>til</strong> danskfaget 2004-2005.<br />

Udgivelser<br />

Dansk som andetsprog i relation <strong>til</strong> danskfaget. Helle Pia<br />

Laursen. <strong>København</strong>s kommune og <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland (2005).<br />

Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen<br />

– fokus på det flersprogede klasserum. Helle Pia Laursen.<br />

<strong>København</strong>s Kommune og <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

(2004).<br />

Integration af sprog og fag i en andetsprogspædagogisk<br />

sammenhæng. Helle Pia Laursen. I Taler de dansk? Aktuel<br />

forskning i dansk som andetsprog, red. Christine B. Dabelsteen,<br />

Juni Söderberg Arnfast. <strong>København</strong>: <strong>København</strong>erstudier<br />

i tosprogethed, bind 37 (2004).<br />

Hvad taler Bin Laden? Tosprogethed, sproglig bevidsthed<br />

og sprogpædagogik – et aktionsforskningsprojekt. Helle<br />

Pia Laursen. I Konferencerapport fra Nordiska språk som<br />

andraspråk 6 (2004).<br />

Dansk som andetsprog i fagene. Helle Pia Lausen. I Ufe-tema<br />

(2004: 16-24).<br />

Dansk som andetsprog i fagene. Helle Pia Laursen (red.).<br />

<strong>København</strong>s kommune og <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

(2003).<br />

Tosprogethed, sproglig bevidsthed og sprogpædagogik<br />

– et aktionsforskningsprojekt. Helle Pia Laursen, Lisbeth Eg<br />

Jensen og Mona Petersen. <strong>København</strong>s kommune og <strong>CVU</strong><br />

<strong>København</strong> & Nordsjælland (2003).<br />

Magt over sproget – om sproglig bevidsthed i andetsprogs<strong>til</strong>egnelsen.<br />

Helle Pia Laursen. Akademisk Forlag (2001).<br />

Magt over sproget – om opmærksomhed på sprog. Helle Pia<br />

Laursen. I UFE-tema (2001: 48-53).<br />

Andetsprogsdidaktik. Helle Pia Laursen og Lars Holm.<br />

Dansklærerforeningen (2000).<br />

Nogen siger – om tosprogethed, identitet og normer. Helle<br />

Pia Laursen. I Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 4 (2000:<br />

8-14).<br />

Samtalens betydning i tosprogede børns sprogudvikling.<br />

Helle Pia Laursen. I KvaN 38, Århus (1994: 63-72).<br />

Processen begynder ved barnets forudsætninger. Helle Pia<br />

Laursen. I KvaN 37, Århus (1993: 68-78).<br />

6 2 U N D E R V I S E R E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Lars Holm<br />

larsh@dpu.dk<br />

Cand.mag., ph.d. studielektor ved Institut<br />

for Pædagogisk Antropologi, Danmarks<br />

Pædagogiske Universitet<br />

Kompetenceområder<br />

Underviser og forsker i dansk som andetsprog, sprogpædagogik<br />

og skriftlighed. Har blandt andet deltaget i forsknings-<br />

og udviklingsprojekter i Letland (1997-1999) med fokus<br />

på udvikling af andetsprogsdidaktik, på Abildgårdskolen<br />

(1998-99) med sigte på evaluering og videreudvikling af<br />

tosprogede børns skriftsprogskompetence på dansk og i<br />

et samarbejde mellem flere skoler (2002-2003) i projektet<br />

Det polyfone klasserum – om brugen af en IT-baseret kommunikationsplatform<br />

i det flersprogede klasserum. Arbejder<br />

for øjeblikket med et ph.d.-projekt med arbejdstitlen Hvilken<br />

vej ind i hvilken skriftlighed, der sætter fokus på brugen af<br />

skriftlighed i andetsprogsundervisningen af voksne.


63<br />

UNDERVISERE<br />

Udgivelser<br />

Sproglig vurdering af tosprogede elevers danske skriftsprog.<br />

Lars Holm. I Ufe-nyt nr. 4 (2001: 26-31).<br />

Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer <strong>til</strong> dansk<br />

som andetsprog for voksne. Lars Holm. I På sporet – en<br />

antologi om undervisning i dansk som andetsprog. <strong>København</strong>:<br />

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 30 (1999:<br />

135-140).<br />

Lytteforståelse. Lars Holm. I Studier i dansk som andetsprog,<br />

red. Anne Holmen og Karen Lund. Akademisk Forlag (1999:<br />

323-352).<br />

Temahæfte om tosprogede elevers danske skriftsprog.<br />

Rapport fra et udviklingsarbejde. I samarbejde med Malene<br />

Kallan og Åse Lauritzen. Abildgårdskolen. (1999).<br />

Sproglig evaluering gør en forskel. Lars Holm. I Sprog og<br />

Integration nr. 2 (2005) (in press).<br />

Skriftlighed og sociale praktikker – et etnografisk blik på læsning<br />

og skrivning. Lars Holm. I Pædagogisk Antropologi – et<br />

fag i <strong>til</strong>blivelse, red. Krejsler, Kryger og Milner. <strong>København</strong>:<br />

DPU´s forlag (2005).<br />

Hvilken vej ind i hvilken skriftlighed? Et studie af undervisning<br />

i skriftlighed i dansk som<br />

andetsprog for voksne, ph.-d.-afhandling. Lars Holm. DPU,<br />

<strong>København</strong> (2005).<br />

Tekstproduktion i dansk som andetsprog for voksne.<br />

Hvordan spiller backwash ind? Lars Holm. I Taler de dansk?<br />

Aktuel forskning i dansk som andetsprog, red. Dabelsteen<br />

og Arnfast. <strong>København</strong>: <strong>København</strong>s Universitet (2004:<br />

119-134).<br />

Hvilken vej ind i hvilken skriftlighed? Et studie af skriftligheden<br />

i dansk som andetsprog for voksne. Lars Holm.<br />

I NORDAND 6, Sjätte konferensen om Nordens språk<br />

som andraspråk, red. Ekberg og Håkansson. Lund: Lunds<br />

Universitet (2004: 51-62).<br />

Line Møller Daugaard<br />

line.moeller.daugaard@skolekom.dk<br />

Cand.mag.<br />

Kompetenceområder<br />

Underviser i linjefaget dansk som andetsprog i læreruddannelsen,<br />

på den grundlæggende efteruddannelse i dansk<br />

som andetsprog samt på diplomuddannelsen i dansk som<br />

andetsprog.<br />

Deltager p.t. i udviklingsarbejderne Dansk som andetsprog<br />

som læringsvilkår i matematikundervisningen og Intern og<br />

ekstern evaluering i dansk som andetsprog. Samarbejder<br />

desuden med østjyske efterskoler og Efterskoleforeningen<br />

om at udvikle efterskole<strong>til</strong>buddet <strong>til</strong> elever med grønlandsk<br />

baggrund.<br />

Udgivelser<br />

At udvikle tale- og lyttefærdighed gennem samtaler. Line<br />

Møller Daugaard og Anne Holmen. I Med språklige minoriteter<br />

i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning,<br />

red. Selj, Ryen og Lindberg: Cappelen (2004).<br />

Der skal to <strong>til</strong>. Om historiefortælling i sproglig vurdering i<br />

dansk som andetsprog. Line Møller Daugaard. Danmarks<br />

Pædagogiske Universitets Forlag (2003).<br />

Der skal to <strong>til</strong> – om at foretage vurdering af dansk som<br />

andetsprog på baggrund af autentiske samtaler. Line Møller<br />

Daugaard. I Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og<br />

kompetenceudvikling, red. Steensig & Asmuss. Samfundslitteratur<br />

(2003).<br />

Mette Buchardt<br />

buchardt@hum.ku.dk<br />

Cand.theol., ph.d.-stipendiat, lektor<br />

Kompetenceområder<br />

Underviser og forsker i interkulturel pædagogik og kommunikation<br />

og didaktik/fagdidaktik/curriculum samt i religion<br />

i uddannelsessystemet. Underviser desuden i observationsmetoder<br />

og aktionsforskning.<br />

Udgivelser<br />

Håndtering og italesættelse af forskel og forskellighed - En<br />

rejse i uddannelses- og undervisningsstrategier. Mette<br />

Buchardt, Jan Kampmann og Bolette Moldenhawer. I Dansk<br />

pædagogisk Tidsskrift 3 (2006).<br />

Religionsdidaktik. Mette Buchardt. Bl.a. artiklen Monokulturel,<br />

multikulturel og antiracistisk undervisning. Gyldendal<br />

(2006:207-213).<br />

’Store forventninger’, Konstruktion af identitet i multikulturalistisk<br />

religionsundervisning. Mette Buchardt. I P. B. Andersen<br />

et al. (eds.): Religion, skole og kulturel integration i Danmark<br />

og Sverige, særudgivelse, Chaos, Dansk-Norsk Tidsskrift for<br />

Religionshistoriske Studier, Museum Tusculanums Forlag<br />

(2006:263-291).<br />

Identitetspolitik i skolen. Kan ’Religion’ og ’Kultur’ forstås<br />

som pædagogiske magtteknologier? Mette Buchardt. I Dansk<br />

pædagogisk Tidsskrift 5 (2005:10-17).<br />

Sprog og religion - sprog om religion. Vilkår for dansk som<br />

andetsprog i skolefaget Kristendomskundskab. Mette Buchardt.<br />

I Andetsprogsdimensionen i fagene, red. Christensen, K.<br />

et al. UFE-Tema (2004:49-55).<br />

Religious Education in the School: Approaches in School<br />

Practice and Research in Denmark. Larsson, R. & Gustavsson,<br />

C.: Toward a European Perspective on Religious Education.<br />

Stockholm: Artos & Norma bokförlag (2004:117-126).<br />

Læreres læring – aktionsforskning i folkeskolen og Læreres<br />

læring – aktionsforskning i praksis. Mette Buchardt, Martin<br />

Bayer med flere. <strong>København</strong>: <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & <strong>Nordsjællands</strong><br />

forlag (2004).<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ U N D E R V I S E R E 6 3


UNDERVISERE<br />

Program for Ikt og medier udbyder<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Medier og kommunikation – se side 26<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Medier og kommunikation:<br />

Film- og medieuddannelsen – se side 27<br />

Skolebibliotekaruddannelsen – se side 52<br />

Bernt Hubert<br />

bhu@cvukbh.dk<br />

Master PI, programleder i Ikt & medier,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Organisationskultur og skoleudvikling, pædagogisk it- og<br />

medieintegration på uddannelsesområdet, udvikling af<br />

kursuskoncepter og -projekter i et medieperspektiv.<br />

Udgivelser<br />

Edb & Layout. Bernt Hubert. Gyldendal undervisning (1998).<br />

IT-vejlederens Håndbog. Bent B. Andresen, Bernt Hubert<br />

med flere. Kroghs Forlag (2002).<br />

IT-indsatsen i Gentofte kommune. Bent B. Andresen, Jette<br />

Risgaard, Bernt Hubert. DPU (2001).<br />

Virtuel Skole – forskningsprojekt. Birgitte Holm Sørensen,<br />

Bernt Hubert med flere. ITMF 153 (2004).<br />

Britta Vejen Jensen<br />

bvj@cvukbh.dk<br />

Pædagogisk konsulent, skolebibliotekar, koordinator på<br />

Skolebibliotekaruddannelsen, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland,<br />

danskkonsulent i Brøndby Kommune<br />

Kompetenceområder<br />

Skolebiblioteksudvikling, netbaserede læremidler, film,<br />

litteratur og andre medier, informationskompetence, faglig<br />

læsning, kollegavejledning<br />

6 4 U N D E R V I S E R E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Søren Bro<br />

sb@cvukbh.dk<br />

Cand.mag., lektor, Hovedstadens Pædagogseminarium<br />

Kompetenceområder<br />

It og medier ud fra en bred <strong>til</strong>gang – teoretisk som i praksis.<br />

Ole Christensen<br />

oc@cvukbh.dk<br />

Cand.mag., lektor i Ikt & medier,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Forskning vedrørende børn og medier i fritid, skole og<br />

institutioner, mediekultur og mediepædagogik, udvikler af<br />

skolebibliotekaruddannelsen.<br />

Udgivelser<br />

Familier i forandring – hverdag og medier i danske familier.<br />

Ole Christensen og Birgitte Tufte. Akademisk forlag (2001).<br />

Skolekultur – mediekultur modspil eller medspil. Ole Christensen<br />

og Birgitte Tufte. <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

(2005).<br />

Kollegavejledning i Skolen. Ole Christensen og Flemming<br />

Lund. <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland (2005).<br />

Mediearbejde i skolen og lærernes kompetenceudvikling.<br />

Ole Christensen og Flemming Lund, ITMF 152 (2004).


65<br />

UNDERVISERE<br />

Videncenter for Specialpædagogik (ViSpec)<br />

udbyder<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Psykologi – se side 31<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Psykologi / Miljøterapi – se side 33<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Specialpædagogik – se side 37<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Specialpædagogik / Støttepædagog – se side 39<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Undervisning i læsning og matematik for voksne<br />

(FVU) – se side 40<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Undervisning i læsning og matematik for voksne –<br />

Specialunderviser for unge og/eller voksne ordblinde<br />

– se side 41<br />

Helge Skielboe<br />

hsk@cvukbh.dk<br />

Lærer (linjefag formning og metalsløjd),<br />

cand.pæd.pæd., Speciallæreruddannelsen<br />

første del + Tale/Sprog enheden fra anden<br />

del, pædagogisk konsulent i ViSpec, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Den inkluderende skole og skoleudvikling i relation <strong>til</strong><br />

udvikling af en mere inkluderende skole – nationalt og internationalt,<br />

didaktik og specialpædagogik, it i det specialpædagogiske<br />

<strong>til</strong>bud.<br />

Udgivelser<br />

At fange nuet i specialundervisningen. Helge Skielboe. I<br />

Faglighed i højden, red. Susanne V. Knudsen og Hanne<br />

Birkum Petersen. Kroghs Forlag (2001).<br />

Medforfatter <strong>til</strong> de specialpædagogiske moduler i det pædagogiske<br />

it kørekort (2003).<br />

Befri os fra den rummelige skole. Helge Skielboe. I Unge<br />

Pædagoger 7/8 (2004).<br />

Henning W. Nielsen<br />

hn@cvukbh.dk<br />

Lærer, cand.psych., pædagogisk konsulent i<br />

ViSpec, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Komptenceområder<br />

Pædagogisk psykologi, pædagogiske og psykologiske<br />

interventionsmetoder, gruppe- og organisationspsykologi,<br />

vejledning og supervision.<br />

Udgivelser<br />

Vidtgående specialundervisning – opgavefordeling mellem<br />

amter og kommuner. Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift<br />

(2002).<br />

Vidtgående specialpædagogisk bistand <strong>til</strong> småbørn – en<br />

historie fra det virkelige liv. Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift<br />

(2002).<br />

Den pædagogisk-psykologiske undersøgelse og vurdering.<br />

Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift (2003).<br />

Vi har også brug for et socialkonstruktivistisk udgangspunkt<br />

for specialpædagogisk bistand. Psykologisk Pædagogisk<br />

Tidsskrift (2005).<br />

Inge Brink Hansen<br />

ibh@cvukbh.dk<br />

Cand.mag. i musik og logopædi,<br />

privatuddannet sanger/sangpædagog<br />

Modulansvarlig på modulet Talevanskeligheder på den pædagogiske<br />

diplomuddannelse i Specialpædagogik.<br />

Kompetenceområder<br />

Stemmedannelseslærer, logopæd, sanger, sangpædagog,<br />

projektkoordinator og korleder.<br />

Jette Kantsø<br />

jk@cvukbh.dk<br />

Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium<br />

1975 med linjefagene dansk og formning<br />

samt speciale C / specialundervisning. Master<br />

i specialpædagogik, pædagogisk konsulent DLH/DPU/<strong>CVU</strong><br />

siden 1996, kommunal skolekonsulent 8 år, lærer i 20 år,<br />

heraf 8 år på heldagsskole for elever med adfærdsvanskeligheder.<br />

Kompetenceeområder<br />

Neuropædagogik og læringsplaner for det enkelte barn,<br />

multifaktuel intelligensforståelse og elevernes læringss<strong>til</strong>e,<br />

nye undervisningsformer, herunder praktiske og musiske<br />

dimensioner af undervisningen, undervisningens organisation<br />

og ledelse (Classroom Management), skolens fysiske<br />

rum og den rummelige skole.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ U N D E R V I S E R E 6 5


UNDERVISERE<br />

Lone Gregersen<br />

lg@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd.psyk., videncenterleder i ViSpec,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Specialpædagogisk bistand, den inkluderende folkeskole,<br />

specialcentret som kompetencecenter, specialskolen som<br />

kompetencecenter.<br />

Udgivelser<br />

Specialundervisning – hvorfor, hvornår og hvordan? Lone<br />

Gregersen. Afsnit 5 i håndbogen, Undervisning og læring.<br />

Almen didaktik og skolen i samfundet. Kroghs Forlag (2005).<br />

Specialundervisningen i den inkluderende skole. Om udviklingen<br />

af specialcentret <strong>til</strong> ressource- og evalueringscenter.<br />

Lone Gregersen. Artikel i Temahefte nr. 3: Specialpædagogik<br />

i den rummelige skole. Tidsskriftet PPR (2005).<br />

Har versioneret undervisningsprogrammet Trin for Trin <strong>til</strong><br />

danske forhold og er formand for Cesel, center for social og<br />

emotionel læring.<br />

Lone Hyldgaard<br />

Socialpædagog, eksamineret speciallærer,<br />

Tale-hørepædagog, modulansvarlig for og<br />

underviser på modulet Sproglige vanskeligheder<br />

på den pædagogiske diplomuddannelse<br />

i Specialpædagogik.<br />

Kompetenceområder<br />

Undervisning af skolebørn og småbørn med svære sproglige<br />

vanskeligheder, sproglig udvikling og vanskeligheder, tværfaglige<br />

observationer, Tegn <strong>til</strong> Tale med mere.<br />

Michael Wahl Andersen<br />

mwa@cvukbh.dk<br />

Lærer, cand.pæd.psyk., i 2001 uddannet<br />

som Profile Advisor ved All Kind Of Minds<br />

Organization i North Carolina, USA, med<br />

henblik på undervisning efter Dr. Mel Levines neurobaserede<br />

teori om læringsvanskeligheder, pædagogisk konsulent<br />

i ViSpec, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Specielt optaget af elever med særlige behov i matematik<br />

og undervisning af tosprogede elever i fag. Særlig interesse<br />

inden for evaluering og undervisning af elever med særlige<br />

behov i matematik. Arbejder med neuropædagogik med<br />

udgangspunkt i Mel Levines tænkning.<br />

Har skrevet artikler og været oplægsholder ved konferencer<br />

samt foretaget udviklingsarbejder omkring disse temaer.<br />

Udgivelser<br />

Om at lære at gange – i den nærmeste udviklingszone.<br />

Michael Wahl Andersen. I En matematik for alle, Rapport fra<br />

det 1. nordiske forskerseminar om matematikvansker. Info<br />

Vest forlag, Kristiansand (2002).<br />

Undervisning af tosprogede i matematik. Michael Wahl<br />

Andersen. I Rapport fra det 2. nordiske forskerseminar om<br />

matematikvanskeligheder. Örebro University. Örebro (2003).<br />

Strategier i matematik.. Michael Wahl Andersen. I<br />

Læsepædagogen, nr. 5, Örebro University (2004).<br />

Sprog som en forudsætning for at lære matematik. Michael<br />

Wahl Andersen. I Unge Pædagoger, nr. 7/8 (2004).<br />

En neuropædagogisk <strong>til</strong>gang <strong>til</strong> vanskeligheder. Michael Wahl<br />

Andersen og Jette Kantsø. I Unge Pædagoger, nr. 7/8 (2004).<br />

6 6 U N D E R V I S E R E ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Peter Wick<br />

pew@cvukbh.dk<br />

Cand.pæd.psyk. og gymnasielærer i<br />

naturvidenskab<br />

Kompetenceområder<br />

Modulansvarlig og underviser på de pædagogiske<br />

diplomuddannelser i Psykologi, Specialpædagogik og<br />

Psykologi / Miljøterapi.<br />

Trine Nobelius<br />

tn@cvukbh.dk<br />

Stud.mag. i Audiologopædi og Dansk som<br />

fremmed- og andetsprog, modulansvarlig<br />

og gennemgående underviser på<br />

FVU-uddannelsen i læsning.<br />

Kompetenceområder<br />

Læsning, stavning og skriftlig frems<strong>til</strong>ling hos<br />

normaltlæsende og ordblinde børn, unge og voksne.


67<br />

UNDERVISERE<br />

Videncenter for sundhed<br />

og sundhedsfremme udbyder<br />

Klinisk vejlederuddannelse – se side 48<br />

Obligatorisk sundhedsfagligt modul – se side 43<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Idræt – se side 18<br />

Pædagogisk diplomuddannelse i<br />

Kost, ernæring og sundhed – se side 21<br />

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i<br />

Klinisk kvalitetsudvikling – se side 44<br />

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i<br />

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse – se side 45<br />

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i<br />

Sundhedsfremme og forebyggelse – se side 46<br />

Anne Mette Jørgensen<br />

amj@cvukbh.dk<br />

Sygeplejerske, cand.mag. i pædagogik,<br />

etnologi og sprogpsykologi, lektor, videncenterleder<br />

i Videncenter for sundhed og<br />

sundhedsfremme, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder: Professionsudvikling, kultur og<br />

kommunikation, omsorgsforskning, uddannelsesudvikling,<br />

organisation og praksisudvikling, læreprocesser, forhold mellem<br />

teori og praksis.<br />

Udgivelser<br />

Professionsidentitet i Forandring. Red. Tine Rask Eriksen og<br />

Anne Mette Jørgensen. Akademisk Forlag (2005).<br />

Livet med kræft – i et støtte og omsorgsperspektiv. Tine Rask<br />

Eriksen. Akademisk Forlag (1996).<br />

Socialpædagogik og omsorgssvigt i et kommunikationsteoretisk<br />

perspektiv. Anne Mette Jørgensen (2004).<br />

Anne Regitze Lind-Holm<br />

arlh@cvukbh.dk<br />

Sygeplejerske, cand.mag. i psykologi og<br />

pædagogik, lektor og projektleder i<br />

Videncenter for sundhed og sundhedsfremme,<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Kompetenceområder<br />

Sundhed og sundhedsfremme, uddannelsesudvikling, læreprocesser,<br />

læringsrum, deltagerforudsætninger, evaluering og<br />

evalueringsformer, professionsudvikling. Er godkendt lektor<br />

inden for sundhedsområdet.<br />

Birthe Nielsen<br />

bn@cvukbh.dk<br />

Lærer, Master i Sundhedspædagogik, underviser i Videncenter<br />

for sundhed og sundhedsfremme, <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland<br />

Kompetenceområder: Sundhed og sundhedsfremme, formidling,<br />

implementering, sundheds- og sundhedsfremmende<br />

<strong>til</strong>tag, skoleudvikling, Sundhedsfremmende Skole, børn og<br />

bevægelse, børn og kost, sundhedskampagner, kompetenceudvikling,<br />

læring.<br />

Udgivelser<br />

Den Sundhedsfremmende Skole; Evaluering af et projekt i<br />

Frederiksborg Amt 1998-2001. Birthe Nielsen, Lars Theilgaard<br />

og Bjarne Bruun Jensen. Danmarks Pædagogiske Universitets<br />

Forlag (2002).<br />

Elever fortæller om sundhedsundervisning – glimt fra skolens<br />

hverdag. Birthe Nielsen, Lars Valgreen, Suzanne Lindeberg<br />

og Käthe Bruun Jensen. Danmarks Pædagogiske Universitets<br />

Forlag (2003).<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ U N D E R V I S E R E 6 7


Fleksible og sammensatte diplomuddannelser<br />

Med en diplomuddannelse har du mulighed for at tegne<br />

din egen uddannelsesprofil. <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

giver vejledning <strong>til</strong> alle studerende, der ønsker at blive<br />

optaget på en fleksibel diplomuddannelse eller en sammensat<br />

pædagogisk diplomuddannelse. Vores vejledere hjælper<br />

dig med at lave en personlig uddannelsesplan, som passer<br />

præcis <strong>til</strong> den uddannelsesprofil, du ønsker. Uddannelsesplanen<br />

indeholder modulernes navne, rækkefølgen samt det<br />

hovedemne, du ønsker at beskæftige dig med. Planen skal<br />

være udarbejdet og underskrevet af den studerende og <strong>CVU</strong><br />

<strong>København</strong> & Nordsjælland inden studiestart.<br />

Fleksibel diplomuddannelse<br />

Ved at tage en fleksibel diplomuddannelse kan du skræddersy<br />

din helt egen diplomuddannelse.<br />

Du sammensætter moduler fra to, eventuelt tre forskellige<br />

diplomuddannelser og afslutter med at gennemføre<br />

Afgangsprojektet, som binder hele din uddannelse sammen.<br />

Det betyder, at du eksempelvis kan sammensætte moduler<br />

fra en pædagogisk diplomuddannelse med moduler fra en<br />

sundhedsfaglig diplomuddannelse, selvom disse uddannelser<br />

hører under forskellige bekendtgørelser.<br />

Sammensat pædagogisk diplomuddannelse<br />

For at opnå diplom i én uddannelsesretning på de pædagogiske<br />

diplomuddannelser, skal mindst to af de fire faglige<br />

moduler og Afgangsprojektet i din uddannelse være fra den<br />

pågældende uddannelsesretning, og gennemføres i henhold<br />

<strong>til</strong> uddannelsesretningens formål.<br />

Du kan vælge at erstatte op <strong>til</strong> to fagmoduler i en uddannelsesretning<br />

med enten to fagmoduler fra en anden<br />

uddannelsesretning eller med tværgående fagmoduler.<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland udbyder i 2007/2008<br />

de tværgående fagmoduler ”Evaluering i organisationer”,<br />

”Fagdidaktik og evaluering i dansk”, ”Konflikthåndtering som<br />

kulturkompetence” og ”Konfliktløsning”.<br />

Mere information<br />

Priserne for den fleksible diplomuddannelses moduler<br />

afhænger af, hvilke moduler der vælges. Priserne står under<br />

Praktiske oplysninger på side 72. Se under de enkelte uddannelser.<br />

På www.cvukbh.dk kan du se eksempler på fleksible<br />

diplomuddannelser.<br />

Hvis du ønsker at tage en fleksibel diplomuddannelse, skal<br />

du kontakte uddannelsesleder Lene Haderup for vejledning<br />

på telefon +45 3586 8510 eller mail lh@cvukbh.dk.<br />

Hvis du ønsker at sammensætte en pædagogisk diplomuddannelse,<br />

skal du kontakte studievejlederen på den<br />

pågældende pædagogiske diplomuddannelse. Du finder<br />

telefonnummer og mailadresse på studievejlederen under<br />

beskrivelsen af den pågældende pædagogiske diplomuddannelse<br />

i dette katalog.<br />

6 8 F L E K S I B L E O G S A M M E N S A T T E D I P L O M U D D A N N E L S E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8


Fagligt netværk<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland <strong>til</strong>byder et aktivt og spændende<br />

studiemiljø for voksne. Ud over den formelle undervisning<br />

får du også en masse ny viden via dine medstuderende.<br />

Du får mulighed for at diskutere det, du brænder for med<br />

ligesindede. Gennem uddannelsen skabes nogle rammer for<br />

viden- og erfaringsudveksling med andre – både om alt det<br />

nye, du lærer, og de udfordringer, du står med i din praksis.<br />

Du får et fagligt netværk, som du også kan bruge efter, du<br />

har afsluttet din uddannelse.<br />

DET SIGER DE STUDERENDE:<br />

”Med mit nye netværk kan jeg fastholde den teoretiske<br />

viden og blive ved med at sætte det i forhold<br />

<strong>til</strong> min praksis. Det er vigtigt, at man har nogle <strong>til</strong> at<br />

hjælpe én med at holde fast i det man har lært.”<br />

”Det giver en fantastisk dynamik at studere sammen<br />

med andre, der arbejder inden for samme område<br />

som én selv. Vi lærer utrolig meget af hinanden. Vi<br />

interesserer os for det samme og kan i høj grad bruge<br />

hinandens erfaringer.”<br />

”Vi bruger stadig hinanden, efter vi er færdige<br />

med diplomuddannelsen. Det er så vigtigt,<br />

at få diskuteret det man gør, og ikke kun som<br />

hverdagssnak. Med de nye faglige sparringspartnere<br />

jeg har fået, kan jeg diskutere de<br />

udfordringer, jeg står med, på et højere plan<br />

– og det gør altså mit arbejde mere kvalificeret<br />

og spændende.”<br />

”Det har været et plus, at folk på holdet kommer fra<br />

forskellige arbejdspladser. Vi går alle i vores egen<br />

lille verden og ser de samme problemer og løsninger.<br />

Så møder man nogle andre med en anden måde at<br />

tænke og gøre tingene på. Det er sundt at blive revet<br />

ud af sin egen verden.”<br />

”Jeg synes stadig, jeg lærer, selvom jeg har afsluttet<br />

min uddannelse. Man kan jo ikke være opdateret<br />

på alt det nye, og der er det rigtig godt at have et<br />

netværk fra studiet, som man kan få input fra.”<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ F A G L I G T N E T V Æ R K 6 9


PRAKTISKE<br />

OPLYSNINGER


71<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Adgangskrav<br />

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et<br />

modul skal du have en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse,<br />

diplomuddannelse, pædagoguddannelse,<br />

læreruddannelse eller en anden relevant kort eller<br />

mellemlang videregående uddannelse samt to års relevant<br />

erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.<br />

Dispensation<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland kan optage ansøgere,<br />

der ikke opfylder ovenstående krav, hvis det skønnes, at<br />

ansøgeren har <strong>til</strong>svarende uddannelsesmæssige og/eller<br />

jobmæssige forudsætninger.<br />

Ved ansøgning om dispensation fra adgangsbetingelser vedlægges<br />

oplysninger om anden uddannelse (eksamensbevis i<br />

bekræftet kopi påført CPR-nr.) samt en motiveret ansøgning,<br />

hvori du uddyber, hvorfor du ønsker at tage uddannelsen, og<br />

hvorfor du mener at være kvalificeret <strong>til</strong> at gennemføre den.<br />

Ansøgning om dispensation sendes <strong>til</strong><br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland, Att.: Rektor,<br />

Titangade 11, DK-2200 <strong>København</strong> N.<br />

Ansøgning<br />

Du søger på ansøgningsskemaet, som du finder bagerst i<br />

dette katalog eller på www.cvukbh.dk.<br />

Du skal vedlægge dokumentation for uddannelse og<br />

erhvervserfaring i form af relevante eksamensbeviser, kursusbeviser,<br />

modulbeviser for diplommoduler gennemført på et<br />

andet <strong>CVU</strong>, dit curriculum vitae (CV) og dokumentation for<br />

to års praksis efter afsluttet adgangsgivende uddannelse.<br />

Ansøgning og dokumentation sendes <strong>til</strong><br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland,<br />

Titangade 11,<br />

DK-2200 <strong>København</strong> N.<br />

Ansøgningsfrist<br />

Se ansøgningsfristerne nedenfor. Vi modtager dog<br />

ansøgninger <strong>til</strong> ledige pladser frem <strong>til</strong> studiestart. Kontakt<br />

os for information om ledige pladser. Se telefonnumre og<br />

mailadresser under den enkelte uddannelse.<br />

Pædagogiske diplomuddannelser<br />

10. april 2007 og 1. november 2007<br />

Diplomuddannelsen i ledelse<br />

Sundhedsfaglige diplomuddannelser<br />

Tværfaglige diplomuddannelser<br />

1. juni 2007 og 3. december 2007<br />

Klinisk vejlederuddannelse<br />

Praktiklæreruddannelsen<br />

Praktikvejlederuddannelsen<br />

Skolebibliotekaruddannelsen<br />

10. april 2007<br />

Læreruddannelsens linjefag<br />

31. marts 2007<br />

Betaling<br />

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt,<br />

udsender vi en faktura, som skal betales i henhold <strong>til</strong> den<br />

betalingsdato, som står på fakturaen.<br />

Når betalingen er registreret, har du ret <strong>til</strong> at deltage i<br />

undervisningen, få vejledning, gå <strong>til</strong> eksamen og deltage i de<br />

studiestøttende kurser.<br />

Eksamen<br />

Alle moduler afsluttes med en bedømmelse. Når du har<br />

betalt for et modul, er du automatisk <strong>til</strong>meldt eksamen i det<br />

semester, hvor du er <strong>til</strong>meldt modulet.<br />

Ønsker du ikke at gå <strong>til</strong> eksamen, skal <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland have en skriftlig framelding senest den 1.<br />

december for efterårssemestret (vintereksamen) eller den 1.<br />

maj for forårssemestret (sommereksamen).<br />

Framelding<br />

Framelding <strong>til</strong> moduler skal ske skriftligt i henhold <strong>til</strong> følgende<br />

retningslinjer:<br />

Hvis du framelder dig senest fire uger før modulernes start,<br />

kan du få refunderet din deltagerbetaling.<br />

Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulernes<br />

start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.<br />

Informationsmøder om diplomuddannelser<br />

Se www.cvukbh.dk<br />

Omfang<br />

Diplomuddannelserne er normeret <strong>til</strong> ét studieårsværk, der<br />

svarer <strong>til</strong> 60 ECTS point (European Credit Transfer System).<br />

9 ECTS point svarer <strong>til</strong> seks studieuger på fuldtid.<br />

Uddannelserne er på professionsbachelorniveau og kan<br />

gennemføres på deltid over to eller tre år og er forenelige<br />

med et erhvervsarbejde. Uddannelserne kan også gennemføres<br />

på fuldtid i løbet af et år.<br />

En diplomuddannelse skal være afsluttet senest seks år efter<br />

optagelsen på studiet.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ P R A K T I S K E O P LY S N I N G E R 71


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Opbygning<br />

En diplomuddannelse er en fleksibelt <strong>til</strong>rettelagt uddannelse,<br />

der er opdelt i moduler.<br />

Hvert modul er en fagligt afgrænset enhed, der kan søges og<br />

studeres selvstændigt som andre kompetencegivende efter-<br />

og videreuddannelseskurser.<br />

For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du bestå<br />

minimum seks moduler<br />

- for at opnå Diplom i Ledelse skal du gennemføre og bestå<br />

tre obligatoriske moduler, to valgfrie fagmoduler og afslutte<br />

med Afgangsprojektet<br />

- for at opnå Pædagogisk Diplom skal du gennemføre og<br />

bestå det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik,<br />

fire fagmoduler og afslutte med Afgangsprojektet<br />

- for at opnå Sundhedsfagligt Diplom skal du gennemføre<br />

og bestå Det obligatoriske sundhedsfaglige modul, fire<br />

fagmoduler og afslutte med Afgangsprojektet<br />

- for at opnå Tværfagligt Diplom skal du gennemføre og<br />

bestå tre obligatoriske moduler, to fagmoduler og afslutte<br />

med Afgangsprojektet<br />

Optagelse<br />

Du er optaget på den uddannelse, du har søgt, når du modtager<br />

et optagelsesbrev fra <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland.<br />

Din optagelse er som udgangspunkt bindende.<br />

Pris<br />

Gældende for efteråret 2007 og foråret 2008<br />

Diplomuddannelsen i ledelse<br />

Pr. obligatorisk modul/pr. valgmodul: 9.000 kr.<br />

Afgangsprojektet: 10.500 kr.<br />

Pædagogisk diplomuddannelse<br />

Pr. obligatorisk modul/pr. fagmodul: 6.900 kr.<br />

Afgangsprojektet: 7.500 kr.<br />

Sundhedsfaglig diplomuddannelse<br />

Pr. obligatorisk modul/pr. fagmodul: 8.500 kr.<br />

Afgangsprojektet: 8.500 kr.<br />

Tværfaglig diplomuddannelse i<br />

Psykiatri i teori og praksis<br />

Pr. obligatorisk modul/pr. fagmodul: 9.000 kr.<br />

Fleksibel diplomuddannelse<br />

Priserne for den fleksible diplomuddannelses moduler<br />

afhænger af, hvilke moduler der vælges.<br />

Priserne er anført under de enkelte uddannelser.<br />

Klinisk vejlederuddannelse<br />

10.500 kr.<br />

Praktiklæreruddannelsen<br />

Hele uddannelsen på fuldtid: 7.500 kr.<br />

Pr. modul på deltid: 4.000 kr.<br />

Praktikvejlederuddannelsen<br />

8.500 kr.<br />

Skolebibliotekaruddannelsen<br />

29.750 kr.<br />

Læreruddannelsens linjefag<br />

Se side 53-54<br />

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer<br />

af de bevillingsmæssige forudsætninge.<br />

7 2 P R A K T I S K E O P LY S N I N G E R ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8<br />

Rådgivning og vejledning<br />

Studievejledere og fagansvarlige på de enkelte uddannelser<br />

<strong>til</strong>byder rådgivning og vejledning, uddannelsesplanlægning<br />

og <strong>til</strong>rettelæggelse af studiet inden for den enkelte uddannelse.<br />

Se navn, telefonnummer og mailadresse under den enkelte<br />

uddannelse.<br />

Generel studievejledning og vejledning om fleksibel<br />

diplomuddannelse <strong>til</strong>bydes af uddannelsesleder<br />

Lene Haderup, lh@cvukbh.dk, telefon +45 3586 8510.<br />

Statens Voksenuddannelsesstøtte<br />

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) kan efter gældende<br />

lovgivning søges af fuldtidsstuderende.<br />

Der tages forbehold for eventuelle lovændringer. Læs mere<br />

om SVU på www.svu.dk.<br />

Studiekort<br />

For at modtage et studiekort skal du efter optagelse<br />

indsende et billede i pasfotostørrelse <strong>til</strong> <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

Nordsjælland, Titangade 11, DK-2200 <strong>København</strong> N, i kuvert<br />

mærket ”Studiekort”. Bag på billedet noterer du dit navn og<br />

CPR-nr.<br />

Studiekortet er gyldigt ét semester og fremsendes, når<br />

betalingen for semestrets moduler er registreret.<br />

Studiestart<br />

Efterårssemestret begynder i september 2007 og afsluttes<br />

med bedømmelse i januar 2008.<br />

Forårssemestret begynder i februar 2008 og afsluttes med<br />

bedømmelse i juni 2008.<br />

Studiestøttende kurser<br />

De studiestøttede kurser afholdes i august 2007.<br />

Læs mere på www.cvukbh.dk.<br />

Undervisningssted<br />

Undervisningen foregår, hvis ikke andet undervisningssted<br />

er nævnt i det enkelte opslag, i <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> &<br />

<strong>Nordsjællands</strong> lokaler i Titangade 11, DK-2200 <strong>København</strong> N.


Ansøgningsskema Diplomuddannelser 2007/2008<br />

Diplomuddannelse i: Fuldtid: Deltid:<br />

Modultitel: Modulnr.: Efterår: Forår: Årstal:<br />

Modultitel: Modulnr.: Efterår: Forår: Årstal:<br />

Modultitel: Modulnr.: Efterår: Forår: Årstal:<br />

Modultitel: Modulnr.: Efterår: Forår: Årstal:<br />

Modultitel: Modulnr.: Efterår: Forår: Årstal:<br />

Modultitel: Modulnr.: Efterår: Forår: Årstal:<br />

Personoplysninger<br />

Navn: CPR-nr.:<br />

Adresse: Postnr.: By:<br />

Mail: Telefon: Mobil:<br />

Ansættelsessted: Institutionsnr.:<br />

Nuværende s<strong>til</strong>ling: Grunduddannelse: Årstal:<br />

Dato: Ansøgers underskrift:<br />

Faktura sendes <strong>til</strong><br />

Firma / navn / institution:<br />

Attention: Institutionsnr.:<br />

Adresse:<br />

Postnr.: By:<br />

Telefon: Mail:<br />

EAN-nr.:<br />

Dato: Betalers underskrift:<br />

Betalers stempel: Forbeholdt <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Optages: Optages ikke:<br />

Begrundelse:<br />

Dato:<br />

Underskrift:<br />

Ansøgningsskemaet kan<br />

kopieres eller hentes på<br />

www.cvukbh.dk<br />

Ansøgningsskemaet sendes <strong>til</strong><br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Titangade 11<br />

DK-2200 <strong>København</strong> N<br />

Vedlæg<br />

Dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring<br />

i form af relevante eksamensbeviser, kursusbeviser,<br />

modulbeviser for diplommoduler gennemført på et<br />

andet <strong>CVU</strong>, CV og dokumentation for to års praksis efter<br />

afsluttet adgangsgivende uddannelse.<br />

C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ■ A N S Ø G N I N G S S K E M A 7 3


Kolofon<br />

Diplomuddannelser 2007/2008<br />

1. oplag, 1. udgave, 2006<br />

<strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

Titangade 11, DK-2200 <strong>København</strong> N<br />

Telefon +45 3586 8510, telefax +45 3586 8509<br />

cvukbh@cvukbh.dk<br />

www.cvukbh.dk<br />

Redaktion:<br />

Lene Haderup, uddannelsesleder<br />

Stine Munkedal, projektkoordinator<br />

Marita Hoydal, kommunikationsmedarbejder<br />

Pernille Willumsen, projektmedarbejder<br />

Grafisk <strong>til</strong>rettelæggelse: Anja Petersen, Designerweb<br />

Fotos: Mikael Müller<br />

Portrætfotos: Stig Nørhald<br />

Tryk: Toptryk Grafisk<br />

Oplag: 12.000<br />

© <strong>CVU</strong> <strong>København</strong> & Nordsjælland<br />

7 4 K O L O F O N ■ C V U K Ø B E N H A V N & N O R D S J Æ L L A N D : D I P L O M U D D A N N E L S E R 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!