De tromler og sliber knive - Turfgrass

turfgrass.dk

De tromler og sliber knive - Turfgrass

A R T I K E L

De tromler og sliber knive

Det kan lade sig gøre, at pleje golfbaner uden brug af pesticider i Sverige.

Metoderne der anvendes er blandt andet tromling og klipning

med helt skarpe knive

Af Bente Mortensen, fagkonsulent hos danske Anlægsgartnere

I Sverige er der fl ere og fl ere golfklubber, der får begrænsninger

eller forbud mod anvendelse af pesticider på dele eller hele golfbanen.

Det skyldes, at nogle at banerne ligger i naturreservater og

andre på områder, hvor der indvindes drikkevand men enkelte

som f.eks. Hofgårds Golfklub ved Varberg, der har valgt at drive

golfbane uden brug af pesticider de sidste 15 år. En gruppe af

svenske golfklubber med pesticidfri drift samt repræsentanter fra

Norge og Danmark mødes 2 gange om året for at udveksle erfaringer

og fremme den pesticidfri pleje af golfbaner.

Hovedparten af golfbaner anvender krybende hvene på greens.

De fl este anvender en enkelt sort, men på Södertälje golfbane ved

Stockholm har de gode erfaringer med en blanding af 3 forskellige

sorter af krybende hvene. De fordele, som man normalt kan

opnå ved blandinger af græsarter eller græssorter og som anvendes i

praksis, når det gælder rødsvingel og

alm. hvene, er relativ lidt brugt,

når det gælder krybende hvene,

hvor der typisk kun anvendes

en enkelt sort. Blandinger

giver generelt mindre

angreb af svampesygdomme

og forskellige

54 < <

græsser kan bidrage med

hver deres fordele i forhold

til vinterhårdførhed,

tidlighed, slidstyrke,

farve osv.

For ikke at stresse græsset

for meget har næsten

alle chefgreenkeepere valgt

at kombinere tromling

og klipning uanset om der

var krybene hvene, rødsvingel

eller en blanding af alm.

hvene og enårig på greens. Der

er forskellige erfaringer med

spillekvaliteten, når der tromles i

stedet for at klippes. Nogle tromler

mere end de klipper, nogle anvender

metoden hele året, mens andre tromler

mindre i perioder, hvor græsset er i kraftig

vækst for at undgå ujævn vækst og en enkelt

klub synes ikke, at tromling virker.

Der udbringes fl ydende gødning hver 10. eller 14

G R E E N K E E P E R E N > > 2 2 0 0 9 <


dag i løbet af sæsonen. Kvælstofniveauet ligger typisk på 95-140

kg N/ha. Der bliver vertikalskåret og topdresset hver 10.-14. dag

og i alt tilført 12-17 mm pr. år.

Når det gælder ukrudt bliver greens håndluget enten i forbindelse

med klipning af green (det tager 2-3 minutter ekstra pr. green)

eller mandskabet tager alle greens fra en ende af med passende mellemrum.

Fairways og semirough klippet bliver klippet relativt lavt

for at undgå opblomstring af bl.a. kløver. Parolen er, at jo tættere

man klipper fairway (11mm) desto mindre problemer med kløver.

Semiroughen blev holdt i 30-35 mm af samme årsag.

Med hensyn til sygdomme var de mest almindelige sneskimmel

og roddræber, men det var ikke noget stort problem. Mange af

golfbanerne har lagt greens til Botaniska Analysegruppens afprøvninger

af forskellige mikrobiologiske midler som Binab, Allgrow

og Verdera. Erfaringerne med fl ere års brug af disse midler var, at

det er dyrt at anvende præparaterne og at der ikke er nogen synlig

virkning ved at bruge disse til hverken forebyggelse eller helbredelse

af svampesygdomme på greens.

Mange af klubberne har sat slibning i system og kører med nyslebne

knive hver uge. Undersøgelser har vist, at knivene bliver

> > D E T R O M L E R O G S L I B E R K N I V E < < A R T I K E L

sløve allerede efter 12 timers kørsel, siger Kim

Sintorn, banekonsulent fra Sverige Golf Forbund

og derfor er dette en af de enkle, men også meget vigtige

ting, som kan være med til at højne kvaliteten af greens betydelig.

Samtidig bliver risiko for angreb af svampesygdomme reduceret,

når man får et rent klip.

Først i Danmark - Truxor DM 4700 B

Amfibiske

Multimaskine

l Golf søer l Private søer l Put and Take søer l Voldgrave

Slut med store hjulspor og trykmærker. Klipning af vegetation

i søer uden ødelæggelse af de omkringliggende arealer.

Nu er det muligt at få klippet vegetationen i søer med et

minimum af belastning for søen. De omkringliggende

arealer skånes for kørsel med maskiner.

Jysk Naturpleje

Vormstrupvej 15 - 7540 Haderup - Telefon: 97 45 22 97 / 40 21 5797

www.jysk-naturpleje.dk - Mail: Jesper@jysk-naturpleje.dk

G R E E N K E E P E R E N > > 2 2 0 0 9 < < > > 55

More magazines by this user
Similar magazines