Mundtlig beretning 2011 - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

Mundtlig beretning 2011 - Gentofte Kommunelærerforening

Mundtlig beretning 2011

Gentofte Kommunelærerforening


Indledning

Den mundtlige beretning er et supplement til den skriftlige beretning, der

allerede er sendt ud til medlemmerne i GKL-bladet.

Den skriftlige beretning giver et billede af historien - det der i hovedlin-

jer er sket siden den sidste ordinære generalforsamling. Den skal ses i

sammenhæng med den mundtlige beretning der fastlægger det politiske

arbejde fremadrettet.

Økonomiske forhold

Den økonomiske situation viser stadig ikke synderlige tegn på bedring. Der

er gennemført massive besparelser i kommune og region, og en stor del af

kredsens arbejdsområder er præget af den økonomiske situation.

Overenskomstforliget, der netop er indgået har af samme grund været

hårdt udfordret. Med baggrund i det rigtig gode resultat, der blev forhand-

let hjem ved overenskomsten i 2008, kombineret med lønopbremsningen,

som fulgte med finanskrisen på det private arbejdsmarked, blev præmis-

serne for OK-11 ekstremt vanskelige. På trods af den samfundsøkonomiske

situation har man i forhandlingsfællesskaberne alligevel formået at nå et

resultat, som åbenlyst ikke tåler sammenligning med resultatet fra OK-08,

men som under de givne forudsætninger og set i sammenhæng, alt i alt er

et resultat vi opfordrer jer til at stemme ja til.

2


Urafstemningen om OK-resultatet er gået i gang og gennemføres for første

gang elektronisk. Det giver ikke som tidligere tillidsrepræsentanterne

samme muligheder for at holde styr på hvem der har afgivet deres stem-

me, men kun den overordnede stemmeprocent. Jeg vil derfor her under-

strege vigtigheden af I bruger retten til at stemme om resultatet. Jeres

stemme er helt afgørende for fagbevægelsens legitimitet og er grundlaget

for den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter der i enighed

aftaler løn- og arbejdsvilkår.

AFSKEDIGELSER OG UTRYGHED

Med regeringens genopretningsplan og de stramme økonomiaftaler, som

regeringen indgik i forsommeren med henholdsvis KL og Danske Regioner

blev der lagt op til en kolossal opbremsning i de offentlige udgifter. Følge-

virkningerne af opbremsningen ser vi nu i form af afskedigelser i kommu-

ner og et fortsat pres i regionen.

Det skaber utryghed! Det skaber utryghed i forhold til at kunne beholde

sit job, men det skaber også utryghed i forhold til fortsat kvalitativt at kun-

ne løse de mange opgaver, som både kommunen og regionen har ansvaret

for.

Ansvaret skal ikke tørres af på de ansatte. Der er altså grænser for,

hvor mange flere der kan proppes ind i klasseværelserne eller hvor detail-

registrerende man kan blive, eller hvor meget hurtigere vi kan løbe.

Selvfølgelig kan der være behov for at se på om arbejdet kan gøres

smartere. Men det sker altså allerede i dag.

3


Vi har været igennem en lang periode med et helt enormt pres på ar-

bejdsmiljøet.

Det langstrakte forløb medfører at en del kolleger oplever utryghed,

hvor sygefraværet, af angst for at stikke ud, presses helt i bund.

Vi har siden de økonomiske realiteter blev kendt arbejdet på at mini-

mere de personalemæssige konsekvenser af de store besparelser og sam-

tidig forberede os på den fremtid som vi først nu er ved at kende fuldt ud.

Vi har arbejdet for at både tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsen-

tanter er forberedte på at kunne bistå både de kolleger, der bliver ramt af

forflyttelser og afsked, men også at bistå de kolleger der sammen fremad

skal løfte arbejdspladsen på fode igen.

I forlængelse af et møde i Faglig Klub på Søgårdsskolen har kredsstyrel-

sen arbejdet videre på deres idé. Vi laver derfor en indsats der målretter

sig mod det gode kollegaskab og det at skulle fortsætte sit arbejde på

trods af at arbejdspladsen har været præget af besparelser. Den 7. april

klokken 16-18, inviterer vi derfor alle medlemmer til fyraftensmøde, hvor

vi har inviteret en erhvervspsykolog, til at anskueliggøre noget af det der

er på spil når arbejdspladsen rammes af fyringer.

På nuværende tidspunkt er det i kommunen opgjort, til at lige omkring

10 lærere skal afskediges. Det vil ligegyldig, hvordan man forholder sig bli-

ve en svær situation at stå i. Specielt for de lærere, der bliver afskediget,

men sikkert også for nogle dem, der ikke bliver afskediget. Vi vil fra kred-

sens side i videst muligt omfang forsøge støtte og hjælpe de personer, der

bliver ramt.

4


Arbejdstid og Løn

Vi har igen, på grund af ændrede økonomiske forudsætninger i Gentofte,

været mødt af et krav om at genforhandle den nuværende arbejdstidsafta-

le der løber indtil sommer. Det har været langvarige og vanskelige for-

handlinger. Det til trods har vi været enige med modparten om at bevare

intentionen i aftalen.

Det er derfor stadig helt grundlæggende af aftalen bygger på dialog og

tillid, hvor lærerne har det professionelle ansvar for selvstændig løsning af

den samlede undervisningsopgave, og inden for de fastlagte mål og ram-

mer foretage valg af indhold og metode i undervisningen.

Vi vil arbejde for gode arbejds- og undervisningsvilkår, hvor lærerens

professionalisme tilgodeses med tid og rum til planlægning, koordinering,

evaluering, refleksion og udvikling af den personlige, pædagogiske praksis.

Vi skal sørge for, at arbejdet prioriteres, så der er balance mellem res-

sourcer og opgaver.

GKL arbejder fortsat på at sikre et lønsystem, som passer til arbejdet,

der oftest udføres som et kollektivt anliggende.

5


Det regionale område

På Kommunikationscentret er arbejdsmiljøet også belastet. Kravene til

medarbejderne ændres kontinuerligt, adgangen til skrivning af det nød-

vendige journalarbejde hindres gennem utallige nedbrud i det regionale IT-

system - og tidspresset i forhold til konsulenternes indtjening mindskes

ikke. Dertil skal tilføjes usikkerhed vedrørende arbejdets omfang — hvor-

når er der arbejdet nok? Som endnu et tiltag er der indført tidsregistrering

af de arbejdsopgaver, der er koblet til borgerne. Helt overordnet er be-

kymringen om kommunerne fortsat er villige til at købe centrets ydelser?

Forskellige tiltag er gjort, både fra regionens og ledelsens side. En spør-

geskemaundersøgelse vedrørende det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er

udsendt af regionen og besvaret af medarbejderne i februar måned. Vi

afventer spændt resultatet af denne undersøgelse, som burde komme in-

denfor de næste par uger.

Kommunikationscentrets leder har med udgangspunkt i specifikke om-

råder afholdt samtaler med samtlige medarbejdere. Et godt initiativ og en

kærkommen lejlighed for de ansatte for at få mulighed for at ytre sig.

Endvidere har der på en fælles arbejdsdag på institutionen været fokus

på samarbejdet.

Kredsstyrelsen vil følge op på resultatet af ovennævnte undersøgelse,

og vi er indstillet på — om nødvendigt — at iværksætte en supplerende

undersøgelse til afdækning af arbejdsmiljøet.

6


Arbejdsmiljø

Emner af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø og sundhed på ar-

bejdspladsen skal i videst muligt omfang inddrages i alle aspekter af GKL’s

arbejde. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores medlemmer samt

støtte vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med det

arbejde, de udfører for at forbedre arbejdsmiljøet, så stress og udbrændt-

hed ikke sætter en stopper for det gode arbejdsliv. Der er et enormt behov

for at have særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Lærernes arbejdstid har længe været præget af stor fleksibilitet. Vi kan

i høj grad tage arbejde med hjem og forberede os eller have kontakt med

kolleger og forældre. Det er en frihed men også et af de områder, vi skal

have stor opmærksomhed på. Flere lærere oplever det som en stressfaktor

ikke at kunne slippe arbejdet, når de kommer hjem. Det kan være elever,

der fylder, eller en forælder, der ringer om aftenen. Følelsen af at der altid

lige er noget mere eller andet at gøre kan være svært at lægge fra sig. Det

er for mange en stressfaktor.

Vi ved at engagerede lærere, der brænder for deres arbejde, er den

mest afgørende enkeltfaktor for elevernes læring. Men det skal ikke være

på bekostning af trivslen. Der skal være plads til både arbejdsliv og privat-

liv.

7


Vi skal i den sammenhæng også blive bedre til at passe på hinanden. Vi

ved fra de henvendelser vi får fra medlemmer, at kolleger rent faktisk også

kan stresse hinanden. Vi skal være meget opmærksomme på, at de ram-

mer vi har for teamsamarbejdet - med uddelegering af opgaver og ansvar

til den enkelte, hvor vi i høj grad er vores egen, og ofte også kollegaens

arbejdsgiver. Det er vigtigt at få lavet forventningsafklaringer og at respek-

tere indbyrdes forskelligheder.

Pædagogiske forhold

Faglighed og tværfaglighed

Både nationalt, men også lokalt oplever vi et stort udefrakommende pres

på lærerarbejdet og overenskomsten. Nogle tiltag er motiverede af på sigt

at kunne sikre en kvalificeret opgaveløsning i skolen og andre bunder ude-

lukkende i at man ikke ønsker at betale prisen for den kvalitet som lærerne

yder. I Gentofte Kommunelærerforening forventer vi - som Folkeskolelo-

ven foreskriver det - at undervisningen i folkeskolen varetages af uddan-

nede folkeskolelærere og børnehaveklasseledere. Eleverne skal ganske

enkelt hver dag have det bedste undervisningstilbud. Det handler om at

skabe den højest mulige kvalitet i undervisningen.

For at leve op til kravene om høj kvalitet i undervisningen og de høje fagli-

ge krav, skal undervisningen varetages af folkeskolelærere og børnehave-

klasseledere.

GKL er meget opmærksomme på, hvordan det tværfaglige arbejde fun-

gerer og håndteres på skolerne. Vi får ofte meldinger om udfordringer når

der samarbejdes tværfagligt.

8


Når hverdagen kører, og de daglige opgaver skal løses, opstår der ofte

gråzoner, hvor lærere og pædagoger fordeler opgaver imellem sig efter

den bedste hensigt, men hvor det ender med, at pædagoger udfører un-

dervisningsopgaver.

Vi skal arbejde for at der er respekt for overenskomsterne og de for-

skellige fagligheder, der er i og omkring folkeskolen, og arbejde for en ty-

deliggørelse af de forskelle og ligheder der er i forhold til fagligheden.

Trainees – undervisningsassistenter

Det opleves som en skærende kontrast på arbejdspladserne, at man som

følge af stramme budgetter må sige farvel til kolleger, samtidig med at

man skal modtage nye kolleger i Traineestillinger. Stillinger der blandt an-

det oprettes som et af Gentofte Kommunes bud for på længere sigt for at

imødegå, at der bliver et stort udækket behov, for kvalificeret arbejdskraft.

Vi skal arbejde for at Trainees bliver det tiltænkte supplementet til læ-

rernes undervisning og ikke en erstatning for kvalificeret læreruddannet

personale.

MED-organisationen

Medarbejderindflydelse og indflydelse på eget arbejde er helt afgørende i

forhold til arbejdsglæden. Det er vigtigt, at lærernes repræsentanter i

Med-udvalg og -grupper på alle niveauer har fokus på, hvor vigtigt det er

for arbejdsmiljøet og for arbejdsglæden, at der leves op til intentionen om

at holde information og kommunikation på et højt niveau.

9


I 2011 blev de kommunale og regionale budgetter den helt store ud-

fordring, og den fortsat trængte økonomi vil med sikkerhed gøre budget-

lægningen for 2012 mindst lige så vanskelig. Det stiller store krav til repræ-

sentationen i MED-organisationen på alle niveauer. Med baggrund i sam-

menlægningen af de to forvaltningsområder i Gentofte – Skole og Fritid og

Børn og Forebyggelse, har GKL sammen med en række andre organisati-

ons- og ledelsesrepræsentanter siddet i en arbejdsgruppe for at tilpasse

MED-strukturen til den nye organisering. Vi er tæt på at kunne igangsætte

arbejdet i den nye struktur, hvor vi vil arbejde for at i videst muligt omfang

at få indflydelse på processer og beslutninger.

Kommunikation

På sidste års generalforsamling fik vi en opgave – at afsøge muligheder for

GKL-bladet. Da bladet er en del af vores samlede kommunikation bliver det

kommunikationen i sin helhed der skal planlægges

På baggrund af drøftelser i kredsen og input fra tillidsrepræsentanter

og medlemmerne generelt er det besluttet fremover at reducere oplaget

af GKL-bladet, så der fremover lægges færre blade på de respektive ar-

bejdspladser. Intentionen er at tilpasse antallet af eksemplarer til det fakti-

ske behov. Men så behovene for at dække den enkeltes læsevaner så vidt

muligt tilgodeses. Som nævnt i den skriftlige beretning vil det fortsat være

muligt at downloade bladet i PDF-format via kredsens hjemmeside.

10


Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle jer, der har taget jer tid til at møde op

til generalforsamlingen. Tak til tillidsrepræsentanterne for jeres rigtig store

arbejde i hverdagen og for et konstruktivt samarbejde. I skaber et essenti-

elt grundlag for det faglige arbejde.

Tak til kollegaerne i styrelsen - for enormt drive i det politiske arbejde, der

gør det muligt for os at få indflydelse på den politiske dagsorden. En særlig

tak til Mikael Hedahl der har givet sit bidrag til styrelsesarbejdet som sup-

pleant for Karen Raahauge .

Jeg vil takke medarbejderne på kredskontoret – Mogens, der sørger for

bogholderiet og at kontiene er afstemte og til Esben der er en uundværlig

del af kredskontoret.

Vi har som medlemmer behov for at kunne diskutere præmisserne for

skolen og for de regionale institutioner. Både i forhold til undervisning,

arbejdsvilkår, fremskridt og udvikling. Derfor vil vi fra Gentofte Kommune-

lærerforenings side skabe rum for samtale og debat, om alt det der opta-

ger os, der arbejder med undervisning. Med disse ord overgiver jeg beret-

ningen, den skriftlige og den mundtlige, til generalforsamlingens konstruk-

tive drøftelse.

11

More magazines by this user
Similar magazines