22.07.2013 Views

Se PDF klik he - Dansk Formands Forening

Se PDF klik he - Dansk Formands Forening

Se PDF klik he - Dansk Formands Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

formandsbladet 2

Fagblad for Dansk Formandsforening • 106. årgang • nr. 2 • april 2013

Tema:

arbejdstøj og

værnemidler

Procurator:

tager hånd

om kunderne

Årsmøder

i DFF


kolofon:

Udgiver:

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 538 8844

Redaktion

• Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

• Journalist Niels Henriksen

E-mail: mail@nordtext.dk

Tema i næste nummer:

Grønne områder & maskiner.

Artikler og stof til nr. 3 2013 skal være

redaktionen i hænde senest den

3. juni 2013. Næste nummer

udkommer den 28. juni 2013.

Layout & produktion:

Rosendahls

Grafisk Designer

Niels Jørgen Pedersen

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg

E-mail: njp@rosendahls.dk

annoncer:

Rosendahls Mediaservice

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg

Conny Rita Pallesen

Tlf. 76 10 11 43

E-mail: crp@rosendahls.dk

www.rosendahls-mediaservice.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af Formandsbladet

er 3. juni 2013.

2 formandsbladet april 2013

indhold:

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Referat fra bestyrelsesmødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Faglige sager koster kassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

SamPension spænder ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Nyt design og nye temaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Årsmøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Afdeling Syd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10

Nordjylland.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11

Bornholm . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12

København . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12

Lolland-Falster.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13

Randers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14

Midt-Vest . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14

Syd og Vestsjælland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15

Aarhus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16

Vestjylland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15

Procurator tager hånd om kunderne . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bygherren har ansvaret for sikkerheden . . . . . . . . . . . . . 20

Info-skærme sparer penge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Lokalnyt & Nyt fra Hovedkontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

LoadRite vejesystemer

præcis vejning og materialestyring

www.SITECH.dk

LoadRite L-scale system

for læssemaskine

Material Management System MMS

Dataudveksling mellem maskine og kontor

Genererer rapporter til brug for fakturering

Holder styr på dine mængder / lagre

Kontrol af dagsproduktion

Registrering af indvejet materiale

Registrering af modtager og dato

Your Construction

Technology Provider

SITECH Danmark A/S | Søvejen 35B | DK - 8362 Hørning

Telefon 7025 4414 | mail@SITECH.dk


leder

karteller giver

fængselsstraf

Ryk i fængsel og tilbring halvandet år bag

tremmer. Det er, hvad man risikerer, hvis man

koordinerer tilbud eller priser på opgaver med

sine konkurrenter. I særlig grove tilfælde og under

skærpede omstændigheder kan straffen stige til

seks år.

Fra den 1. marts 2013 er der indført fængselsstraf i kartel-

sager, og politiet har fået nye efterforskningsmuligheder, der

gør det nemmere at afsløre karteller. Samtidig giver reglerne

fortsat mulighed for, at første mand, der melder sig, går fri.

Kartel

De nye regler gælder for alle karteller og alle erhverv. Også

for karteller, som er etableret før 1. marts 2013 og kører endnu.

Karteller optræder i mange forskellige forklædninger. Et

kartel opstår for eksempel, når konkurrerende virksomhe-

Heldigvis har vi rigtig mange lovlydige virksomheder i Danmark,

som ikke deltager i karteller. (Arkivfoto)

der indgår aftaler om at ensrette priser eller rabatter, dele

markedet imellem sig eller begrænse produktion og salg.

Det begrænser alt sammen konkurrencen, og det er alt sammen

ulovligt. Alle aftaler mellem konkurrenter er ikke ulovlige.

Man må gerne indgå samarbejder, som ikke begrænser

konkurrencen. Er virksomhederne i tvivl, kan de kontakte en

advokat eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få

vejledning.

Heldigvis har vi rigtig mange lovlydige virksomheder i Danmark,

som ikke deltager i karteller. Dette skrives blot til ori-

entering for vores medlemmer, og uden i øvrigt at beskylde

nogen for noget.

Pensionsstrid

Sagen omkring vores nye pensionsløsning er anmeldt til Finanstilsynet.

PFA forventer, at der omkring sommer foreligger

en afgørelse i sagen mod SamPension. DFF og PFA

beklager selvfølgelig sagsforløbet, som ingen havde regnet

med. Alle medlemmer, der er på den kommunale formandsoverenskomst

får en skriftlig tilkendegivelse, så snart

vi har en afgørelse. Vi kan dog fortsat glæde os over, at vi nu

har en pensionsløsning, som stadig bliver billigere i administration

og indeholder bedre forsikringsdækninger. Og der

er yderligere forbedringer på vej pr. 1. juli 2013.

Dansk Formands Forening har nu udsendt vores statistik

kort, og vi er glade for, at vi har mange mailadresser på medlemmerne.

Men desværre har det knebet meget med at udfylde

skemaet og sende det retur.

Det er vi meget kede af. Husk statistikken er for medlemmernes

eget bedste. Lønudviklingen har tilsyneladende været

negativ, og vi kan konstatere, at løngennemsnittet er faldet

2,1 pct. på det offentlige område, ligesom vi kan konstatere

at løngennemsnittet er faldet 2,5 pct. på det private område.

Forklaringen er helt klart, at vi mangler en del statistisk materiale,

samtidig er en del højtlønnede enten blevet afskediget

eller er stoppet på arbejdsmarkedet.

Årsmøderne

DFF har afsluttet årsmøderne, og vi fik en udmærket opbakning

rundt om i landet, således kan afdelingerne fremvise et

deltagerantal på knap 10 pct. i gennemsnit.

Kim Bøje madsen

Landsformand

"PFA forventer at der omkring sommer

foreligger en afgørelse i sagen mod

SamPension"

Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

april 2013

formandsbladet

3


nyt fra foreningen

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Fredag den 1. februar 2013 på Prags

Boulevard 45, 2300 S.

Kim bød velkomme til alle.

DaGSORDeN

Dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen

Der var ingen kommentarer til referatet

fra den 14. december 2012. Herefter

blev referatet godkendt og underskrevet.

Valg af Landsformand, som modtog

genvalg. Landsformanden blev genvalgt.

Valg af Næstformand, som modtog

genvalg. Næstformanden blev genvalgt.

Faglige forhold

Vi har modtaget en del lønaftaler til underskrift

i denne periode. DFF har forhandlet

dispositions tillæg til to formænd,

der ikke var medlem af DFF

endnu, så nu håber vi på, at de melder

sig ind i DFF.

Der er holdt to medlemsmøder med

PFA, i Fredericia og i Slagelse. Det var

nogle gode møder med mange medlemmer,

der var mødt op for at høre om

deres nye pensionsaftale.

Vagn Nordentoft spurgte, om det var

korrekt, at der var nogle, der havde

svært ved at få deres pensioner overført

til PFA og samtidig skal betale et

administrationsbidrag. Det er desværre

rigtigt. SamPension nægter at overføre

vores ordninger til det nye pensionsselskab.

Sagen kører i øjeblikket i

PFA og er nu anmeldt til Finanstilsynet.

PFA forventer, at der omkring sommer

foreligger en afgørelse i sagen. Vagn

Nordentoft er blevet kontaktet af et

par medlemmer, som er utilfredse med

forløbet.

4 formandsbladet april 2013

DFF og PFA beklager selvfølgelig sagsforløbet,

som ingen havde regnet med.

Vi kan glæde os over, vi nu får en ordning,

der bliver billigere endnu i administration.

Alle medlemmer, der er på

den kommunale formandsoverenskomst,

får en skriftlig tilkendegivelse,

så snart vi har en afgørelse.

§ 2 A sagen med et af vores medlemmer

er nu overgivet til Sø og Handelsretten.

Vi afventer en indkaldelse fra

advokaten, som var i retten den 21. december,

hvor retten gav tilsagn om, at

sagen skulle afgøres i Sø og Handelsretten,

da sagen har en principiel karakter

efter anvendelse af EU dom fra

den 12. oktober 2010. Vi afventer sagens

gang.

Dansk Redningskorps, DFF vandt sagen

i første omgang. Sagen er nu blevet

anket til Østre Landsret.

Lønstatistikken bliver udsendt på mail.

De medlemmer, som ikke har eller givet

besked om mail adresse, får lønstatistikken

tilsendt med posten.

Vi har ikke fået flere henvendelser fra

formændene i Københavns Kommune.

Dan Boye gav en orientering om, hvad

der sker i Københavns Kommune i øjeblikket.

Overenskomsterne

Formandsoverenskomsten:

Der var overenskomstmøde med KL

(Kommunernes Landsforening) den 15.

januar. Her deltog Landsformanden og

Dan Boye sammen med FOA i mødet.

Der er under 1 pct. af lønsummen til

forhandling, så det er overkommeligt.

Vi prøver endvidere at få forhandlingsret

i København, og har bedt FOA om

en udtalelse.

Driftslederoverenskomsten:

Landsformanden var til overenskomst

møde den 19. december inde ved KL.

Landsformanden deltog sammen med

de andre organisationer. Her er der

heller ikke meget at komme efter. Næste

møde er den 4. februar.

Holddriftsaftalen:

Landsformanden var til overenskomstmøde

ved KL den 20. december 2012,

der var ingen lønkroner at komme efter.

Næste møde er den 20. februar.

KTO

Vedrørende fordeling af SBG13 fra FLD

(fælles kommunale lønsystem) DFF

har modtaget mail fra Ann Sofie i FLD.

Det kan oplyses, at der ikke er opnået

accept af foreslåede nye fordeling til

SBG-13. Fordelingen i SBG-13 har ikke

betydning for AKUT-midlerne, da disse

først tildeles, efter at overenskomstforhandlingerne

er afsluttet.

Regioner

Der har været regionsmøde i Midt-

Vest, Randers og Århus afdelinger. Der

blev talt om, at Randers og Aarhus afdelinger

vil søge at blive sammenlagt,

hvis de får opbakning fra medlemmerne

på deres respektive årsmøder. Midt-

Vest ønsker ikke at gå med i sammenlægningen

på grund af afstanden. Der

var en længere debat om sammenlægninger

afdelingerne imellem.

FR

Næste møde i FR er hos TDC Leder

Forening den 28. februar 2013.

a-kassen

Vores arbejdsløshed er på 20 medlemmer,

ca. 2 pct, det er stadig flot. Der er

nu officielt, at A-kassen kommer til at

hedde Akademikernes A-kasse. Der

skal nu vælges repræsentantskabs


medlemmer. Det har tidligere været

sådan, at DFF og maskinmestrene

hver har haft én repræsentant i repræsentantskabet.

MMF og DFF udgør en

valggruppe. Det ved vi mere om efter

den 25. marts efter valgmødet i IAK.

Budget og regnskab

Budgettet for året 2012 blev fremlagt

og gennemgået. Vi kan konstatere, at

vi står med et større underskud. Forklaringen

er vores EDB og advokatomkostninger

som er blevet væsentlig

større end forventet.

Driftsforhold

Bladet

Blad nr. 1 er snart færdig. Kim modtager

et link til Formandsbladet, som vi

sætter på hjemmesiden, Kim spurgte

derfor, om vi skulle prøve, som noget

nyt, at sende det til alle de mail adresser

vi har. Så kan dem, der vil, se bladet

elektronisk, alternativt kan man jo bare

slette det. Det blev vedtaget.

Annoncer til bladet går ikke så godt

som forventet. Der er mange annoncøren,

der har meldt fra på grund af krisen.

Kim har spurgt Rosendahls, om de

vil lave et udkast til en ny folder til os.

Folderen skal kunne produceres omkostningsfrit

for DFF. Det vil de gerne,

og laver derfor et udkast til os.

Hjemmesiden

Hjemmesiden kører, Lars holder den

ajour.

Nyt medlemssystem

Vi bruger nu det nye medlemssystem.

Der er stadig nogle små justeringer,

men alt i alt kører det meget fornuftigt.

Landsrådsmøde den 5. oktober 2013

Mødet afholdes på Fjelsted Skovkro på

Fyn.

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 6. april 3013

Forårsmøde med afdelingsformænd

den 4. maj 2013

Bestyrelsesmøde den 29. juni 2013

eventuelt

REF: Winnie Hansen

Skurbyer & byggepladsindretning

Mandskabscontainer/mødefaciliteter

Isoleret lagercontainer – 6’ til 40’ container – Kontor med eget toilet

1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken – 10’ toiletcontainer m/bad

2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet – Kontorcontainer m/tekøkken og toilet

Bad, toilet og omklædning til 8 mand – Mandskabscontainer

CONTAINERE TIL ALT – køb og leje

Kundechef hos PFA, Jens Nordentoft,

har deltaget i informationsmøder

om pensionskassen.

DC-SUPPLY A/S | Virkelyst 8 | 9400 Nørresundby | T: 70 23 13 80 | info@dc-supply.dk | www.dc-supply.dk

april 2013

formandsbladet

5


6 formandsbladet april 2013

Store og dyre retssager belaster DFFs regnskab

– men at føre faglige sager for medlemmerne er

en af fagforeningens grundpiller

Af Niels Henriksen

Isoleret set kan man godt ærgre sig over, at store honorarer

til advokater belaster Dansk Formands Forenings regnskab

i en negativ retning.

Men omvendt, så er faglig bistand til medlemmerne selvfølgelig

en af fagforeningens grundpiller, og derfor nøjes

landsformand Kim Bøje Madsen også med at konstatere, at

udgifterne har været store – og at det ikke kan være anderledes.

Dansk Formands Forening er til for medlemmerne, og

det indebærer, at foreningen fører de faglige sager, der skal

føres. Helt til enden.

Landsformand Kim Bøje Madsen fortæller i sin beretning om en

lang række store og langvarige faglige sager, der har haft en negativ

indvirkning på fagforeningens regnskab.

I sin beretning på årsmøderne har Kim Bøje Madsen redegjort

for en række af de store kampe, som fagforeningen har

kæmpet for medlemmerne i 2012 – flere af dem er endda

fortsat ind i 2013.

Fik ret

Et medlem har fået udbetalt 116.000 kr. i en sag, hvor der

blev indgået forlig med Dansk Byggeri. En afskedigelsessag

mod et medlem, der var ansat i Aarhus Kommune, ser ud til

at falde på plads.


Karsten Rasmussen var involveret

i bestræbelserne på at få en messe

op at stå i forbindelse med landsrådsmøderne

i Brædstrup.

Karsten Rasmussen døde pludselig,

mens DFF arbejdede med en

faglig sag for ham.

faglige sager koster

kassen

I en sag mod Dansk

Redningskorps fik DFF

og medlemmerne ret.

Dog gik retssagen ikke

helt, som landsformanden

havde håbet, for

det lykkedes for modpartens

forsvarer at

bringe DFFs medlem så

meget ud af fatning, at

han kom til at modsige

det, der ellers fremgår

skriftligt af hans kontrakt,

nemlig at han

skulle have provision

af firmaets omsætning

og ikke af firmaets

overskud.

Hele ni erstatningssager

i forbindelse med

arbejdsskader kører i

øjeblikket i retssystemet,

og dem følger

DFF naturligvis tæt på

sidelinjen.

Døde under sagen

En faglig sag mod

Dansk Industri vedrørendefunktionærloven

om uberettiget

efterbetaling af tre

måneders godtgørelse

som en diskrimination

af alder har fået

en ulykkelig udgang

for DFF. Medlemmet, Karsten Rasmussen, døde nemlig

pludselig.

Kim Bøje Madsen kunne fortælle, at de efterladte har besluttet

at køre sagen videre, og landsformanden har fået

juristernes ord for, at kravet på 146.000 kr. formentlig ikke

bliver nemt at få hjem, når sagens hovedperson ikke længere

har mulighed for at vidne.

De mange og lange sager har været medvirkende til, at

regnskabet ikke bliver så spændende som forventet. Der

var nemlig ventet et mindre overskud for 2012, men i stedet

ser der ud til at blive et underskud i størrelsesordenen

300.000 kr.

Med til historien hører dog også, at det forældede og meget

uhensigtsmæssige medlemssystem er blevet skiftet

med et nyt og moderne, samt at en noget mindre indtægt

fra akutfonden alligevel ikke har fundet vej til pengekassen

på Prags Boulevard.

Infoskærme

skaber arbejdsglæde!

Relevant faglig og social information skaber tryghed og arbejdsglæde

hos alle. Placer infoskærmene centrale steder og skriv dine

budskaber på infoskærmen direkte fra din computer.

Kom til seminar d. 15. maj 2013 kl. 14-16

hos Black Box, Støberivej 14, Køge

– og hør mere om de mange fordele ved infoskærme.

Ring til Black Box på 5663 3010 eller få inspiration på

www.blackbox.dk

april 2013

formandsbladet

7


- SamPension har nægtet at overflytte DFFs medlemmer til PFA,

men vi håber, at sagen er løst inden sommerferien, sagde Kim Bøje

Madsen i sin beretning.

samPension

spænder ben

Skiftet fra SamPension til PFA er nu

gennemført, men det har bestemt ikke været

uden problemer.

Det viser sig nemlig, at SamPension henholder sig til en

gammel regel, som ingen andre tilsyneladende har været

opmærksom på. Reelt betyder det, at SamPension har

nægtet at overflytte flere af Dansk Formands Forenings

medlemmer, som det ellers er god skik indenfor pensionskasserne.

Sagen er meldt til Finanstilsynet for videre behandling, og

alle håber, at sagen har fundet sin afslutning inden sommerferien.

Medlemmerne får besked, så snart sagen er

løst.

- Omkring 150 af vores medlemmer dukkede op til informationsmøderne

rundt om i landet, hvor kundechef Jens

Nordentoft har orienteret om PFA. Flere medlemsmøder

kan komme på tale i løbet af året, hvis der er tilstrækkelig

interesse, kunne landsformanden oplyse.

Forsikring

Dansk Formands Forening er nu også optaget som selvstændig

faglig organisation hos Tjenestemændenes Forsikring.

Tilbuddet gælder medlemmer, deres ægtefæller

og børn. DFF har hørt om store besparelser på etablerede

aftaler fra mange medlemmer.

Samarbejdet i IAK – som i øvrigt har skiftet navn til AAK

(Akademikernes A-Kasse) – fungerer godt. Fusionen betyder,

at der er blevet flere lokalkontorer rundt om i Danmark.

Det betyder yderligere, at ledige medlemmer – og dem er

der aktuelt kun 22 af hos DFF – får lettere ved fremmøde.

AAK er Danmarks fjerde største a-kasse med et medlemstal

på ca. 177.000 medlemmer.

8 formandsbladet april 2013

Vi er alle

ambassadører

for dff

I 2011 fik Dansk Formands Forening 36 nye

medlemmer. I 2012 kun 30. Til gengæld

mistede fagforeningen 68 medlemmer mod 70

i 2011, så tallene på bundlinjen er stadig røde.

Opfordringen fra landsformand Kim Bøje Madsen på årsmøderne

var da heller ikke til at tage fejl af: Vi må gøre endnu

mere for at få flere ind i DFF, og vi er alle ambassadører

for foreningen.

- Det er stadig vigtigt, at vi alle agerer ambassadører for

DFF, så vi kan blive nogle flere medlemmer. Der findes ikke

nogen, der er bedre end jer til at fortælle om vores forening,

så derfor må I ud og gøre jeres kolleger opmærksom

på DFF.

Husk, såfremt alle medlemmer finder et nyt medlem, er vi

pludselig dobbelt så store i medlemstal. Jeg ved, at det er

den samme sang hvert år, men der ikke anden vej.

Læg vores brochure på kontoret, i kantinen eller hvor I kommer,

og hvor den kan blive set, lød opfordringen fra landsformanden.

Have & Landskab er et af de steder, hvor Dansk Formands Forening

for alvor får vist flaget. Også i år vil DFF have en stand på

messen i Slagelse. Messen er bemandet af aktive medlemmer.

Fra venstre er det bestyrelsesmedlem i Afdeling Syd Palle Frederiksen,

landsformand Kim Bøje Madsen, bestyrelsesmedlem i

Nordjyllands Afdeling Peer Nørgaard samt de to æresmedlemmer

og tidligere afdelingsformænd i Syd- og Vestsjællands Afdeling

Gunner Petersen og Niels Troest.


formandsbladet 2

Fagblad for Dansk Formandsforening • 106. årgang • nr. 2 • april 2013

Tema:

arbejdstøj og

værnemidler

Procurator:

tager hånd

om kunderne

Årsmøder

i DFF

nyt design og

nye temaer

Formandsbladet har gennemgået en større omvæltning

med nyt design, nye farver, flere sider og nye temaer.

- Rosendahl i Esbjerg har nu overtaget produktionen af

bladet. Det vil sige salg af annoncer, opsætning af siderne

og trykning af bladet foregår hos Rosendahls. Det er

meget spændende, at arbejde sammen med dem, og vi

har fået meget ros for indholdet i bladet. Vi har indledt

2013 med nye temaer. Det er vi meget glade for, for så

har vi mulighed for at intensivere aktiviteterne på forskellige

områder, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning.

Temaerne

- Til blad nummer tre har vi Grønne Områder som tema,

og herefter følger temaer som genbrug, vandbygning

samt energioptimering ved renovering og nybyggeri.

Vi hører gerne fra medlemmer, der har gode idéer eller

emner til artikler. Bestyrelsen har endvidere besluttet

at udsende bladet fremover til alle medlemmer, der

har opgivet deres emailadresser. Endelig er det besluttet,

at der skal produceres en ny hvervefolder, som skal

være klar til Have & Landskab 13 i Slagelse i slutningen af

august, fortalte landsformanden.

Hjemmesiden

Vedligeholdelse af hjemmesiden er lagt i hænderne på

vicelandsformand Lars Hansen. DFF kan se, at siden bliver

rigtigt flittigt brugt, og Kim Bøje Madsen efterlyser

kommentarer, ris og ros fra medlemmerne.

Dansk Formands Forenings medlemmer har stadig mulighed

for at melde sig ind i Forbrugsforeningen og derved

sikre sig attraktive rabatter på en lang, lang række

produkter. Desuden giver medlemskab mulighed for at

leje nogle af Forbrugsforeningens sommerhuse til gode

priser.

Vi har maskinerne

- du har hænderne

Maskiner til store og små projekter

Skal der anlægges en vej, en park eller bygges

en bro, så har vi maskinerne og materiellet.

LOXAM har alt i anlægs- og byggemaskiner,

liftmateriel og mandskabsskure.

Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes

med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment.

Den gode dialog

Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger

eller ring på telefon: 70 15 44 00 og få et tilbud

på din lejeløsning.

Aalborg Kalundborg

Aarhus Karlslunde

Aarhus Havn Kbh. Nordhavn

Bårse Lynge

Fredericia Odense

Frederikssund Roskilde

Greve Sakskøbing

Herning Slagelse

Hillerød Sønderborg

Holbæk Viborg

Loxam A/S • Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk

april 2013

formandsbladet

9


årsmøder

afdeling syd

første årsmøde i afdeling syd

God tilslutning på Bramdrupdam Kro men

kun lidt at fortælle

Af Niels Henriksen

Afdelingsformand Finn

Kristensen aflagde afdelingens

første beretning.

Med kun nogle få måneder

på bagen, var det selvsagt

ikke meget, Afdeling Syds

første formand, Finn Kristensen,

kunne fortælle på årsmødet

på Bramdrupdam Kro,

der til gengæld havde samlet

en pæn del af medlemsskaren

på 340.

- Der er ikke sket noget særligt,

siden vi lagde afdelingerne i

Vejle-Kolding, Sønderjylland

og Fyn sammen i september

2012, konstaterede Finn Kristensen i sin beretning.

Her spillede han i øvrigt bolden videre til medlemmerne

og opfordrede dem til at komme frem med gode idéer og

emner til aktiviteter i den nye, store afdeling, der dækker

det meste af Region Syddanmark.

Pas godt på dine

medarbejdere...

- og deres hørelse.

De får brug for den resten af livet!

Forebyg høretab hos medarbejderne og giv

dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen.

Virksomheden vil oveni opnå større

effektivitet og økonomisk udbytte.

Audiovox er specialist i individuelt

fremstillede høreværn.

Ring og aftal uforpligtende møde.

Fordele ved høreværn:

- Blød og meget let

- Perfekt pasform

- Sikker og komfortabel

- Nem at rengøre

- Tale og omgivende lyde

kan stadigvæk registreres

- Næsten usynlig i øret

- Lang levetid

Ring 3940 1050

www. audiovox.dk

10 formandsbladet april 2013

25-30 af afdelingens medlemmer var mødt op på

Bramdrupdam Kro ved Kolding.

Tur til København

På mødet kunne landsformand Kim Bøje Madsen fortælle,

at der arbejdes på at arrangere en fælles tur for samtlige

medlemmer af Dansk Formands Forening. Turen skal gå til

København, og emnet er byggeriet af den ny metro i hovedstaden.

Turen vil foregå i busser fra hele landet, og landsformanden

håber, at der samtidig kan blive mulighed for at komme

indenfor på Københavns Rådhus og måske få lov at

smage på de verdensberømte pandekager.

Turen vil dog først blive en realitet, når gravemaskinerne

går i gang, således at der virkelig er noget at se på.

Afdelingsformand Finn Kristensen (tv) blev fejret for sit 25 års jubilæum

i DFF. I midten tidligere kasserer i Vejle-Kolding

Afdeling, Knud Lang, der blev hædret for 40 år. Til højre landsformand

Kim Bøje Madsen.


nordjylland

Årsmøde med virksomhedsbesøg

Skanska Asfalt lagde

lokaler til mødet hos

Nordjyllands Afdeling og

nye ansigter dukkede op

Af Niels Henriksen

Som de fleste andre lokalafdelinger

af Dansk Formands Forening

har Nordjylland også været ramt

af svigtende opbakning til årsmøderne.

Derfor havde afdelingen

i år allieret sig med Skanska

Asfalt i Aalborg, der lagde lokaler til.

Idéen var god, og et par nye ansigter

dukkede da også op til årsmødet, hvor

formand Jens Melgaard aflagde sin første

beretning.

Virksomhedsbesøget trak nye deltagere

til årsmødet.

Jens Melgaard kunne notere, at afdelingen

nu tæller 251 medlemmer, og

selv om der er tale om en tilbagegang,

så mener afdelingsformanden, at der

alligevel er positive tegn på, at udviklingen

måske kan være ved at vende.

11 jubilarer fejret

Hele 11 af medlemmerne i Nordjyllands Afdeling

har jubilæum i Dansk Formands Forening.

På årsmødet blev de 11 jubilarer fejret.

25 år: Kristian Jensen, Poul Erik Ledet, Torben Jensen,

Jørn Justesen, Jan Kristensen, Poul Henning Madsen,

Ole Philipsen, Leif Qvesehl og Jens Ørtoft.

40 år: Ejvind Helmer Nielsen og Ejnar Christian Olsen.

Sekretær i bestyrelsen, Erling Simon Pedersen,

er ansat som projektleder hos Skanska

Asfalt i Aalborg. Her viser han rundt forud

for årsmødet i Nordjyllands Afdeling.

Vigtigt at være synlige

- Vi skal stadig gøre mere for at få endnu

flere medlemmer. Jeg kan ikke sige,

hvad der skal til, men vi må alle forsøge

at snakke med kolleger, som vi møder

rundt på arbejdspladserne og byggepladser.

Det er vigtigt, at vi er synlige

overfor vores medlemmer, gjorde Jens

Melgaard opmærksom på.

- Det er vigtigt, at vi er organiseret i den

fagforening, der har overenskomst på

området. Mange tror, at der ikke sker

noget. De føler sig trygge i ansættelsen

og har været på den samme arbejdsplads

i mange år. Så det er altid

de andre, der bliver ramt. Vi kan jo desværre

se på de mange faglige sager,

at der ikke er nogen garanti, og at det

ikke altid er de andre, der bliver ramt,

tilføjede han.

Rådgivning

Som afdelingsformand i Nordjylland er

Jens Melgaard en del af bestyrelsen i

Afdelingsformand Jens

Melgaard aflagde sin første

beretning.

Dansk Formands Forening,

og det har givet ham et

enestående indblik i, hvordan

fagforeningen bliver

ledet, og hvordan der bliver

taget hånd om medlemmer

i faglige sager.

- Mange af sagerne bliver afsluttet i retten.

Disse sager viser, hvor vigtigt det

er at være rigtigt organiseret, for det

enkelte medlem vil ikke kunne føre disse

sager uden den professionelle rådgivning

og økonomisk hjælp til advokater,

slog Jens Melgaard fast.

Bestyrelsen i Nordjyllands Afdeling arbejder

på at arrangere et fyraftensmøde

hos en af Aalborgs største private

arbejdspladser, nemlig Siemens Windpower.

Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) og afdelingsformand Jens Melgaard

(th) flankerer jubilarerne, som er Formand Leif Qvesehl, 25 år,

Formand Kristian Jensen, 25 år, Formand Torben Jensen, 25 år, og

Formand Jens Ørtoft, 25 år

april 2013

formandsbladet

11


Årsmøder

bornholm

masser af arbejde

på bornholm

Arbejdsløshed er en by i Rusland for

bornholmske formænd. Kabellægning,

fjernvarmeledninger, kloakeringer og anlæg

af en omfartsvej er nogle af de store

projekter på Solskinsøen.

- Der er masser af arbejde på Bornholm, og vi har ingen

ledige formænd, kunne afdelingsformand Bjarne

Andersen konstatere på årsmødet. Han kunne

også glæde sig over, at medlemstallet i afdelingen

er stabilt.

Masser af arbejde på Bornholm og ingen ledige formænd, kunne

afdelingsformand Bjarne Andersen konstatere.

- Men jeg tror desværre, at vi på sigt kan få problemer med

at skaffe interesserede medlemmer til bestyrelsen, som i

øjeblikket er på fire.

Når jeg beslutter at stoppe som afdelingsformand, tror jeg,

at det kan blive mere end svært at finde en, der vil tage

over. Derfor kan det også blive nødvendigt at lægge Bornholms

Afdeling ind under København.

Ikke fordi afdelingen ikke er velfungerende, men simpelt

hen fordi rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer vil vise

sig særdeles vanskelig, siger Bjarne Andersen.

12 formandsbladet april 2013

københavn

københavn

giver ikke op

Dansk Formands Forening i København kæmper

fortsat benhårdt for at få forhandlingsretten for de

mange formænd i Københavns og Frederiksberg

kommuner. Samarbejdsviljen hos ledelsen er god,

men FOA kæmper imod med næb og klør.

- Der er ikke sat punktum i denne sag. Vi har ikke

i sinde at give op, fastslog afdelingsformand Dan

Boye på årsmødet.

Kan se fordelene

Dan Boye kunne

fortælle, at ledelsen

sagtens kan

se fordelene ved

at tegne overenskomst

med Dansk Formands

Forening for fremadrettet

af modtage kvalificerede

medarbejdere fra en

brancherelateret fagforening

indenfor bygge og

anlæg – i modsætning til

FOA som ikke er i stand

til at stille med dygtige

kandidater fra det private

arbejdsmarked.

Samarbejdsviljen

har også resulte- Afdelingsformand Dan Boye vil stadig

kæmpe for, at DFF får forhandlingsretten i

ret i, at lokale løn- Københavns og Frederiksberg kommuner.

midler er givet til

medlemmer af DFF, mod protest fra FOA.

en ulige kamp

- FOA og KL har indgået et juridisk ægteskabslignende

forhold – de sidder bl.a. i samme bestyrelse for PenSam

Gruppen – og derfor kæmper Dansk Formands Forening

en ulige kamp for at få forhandlingsretten i Københavns og

Frederiksberg kommuner.

I forhold til andre fagforeninger er jeg stolt af, at vi i DFF

holder os til grundprincipperne for at være en rigtig fagforening,

der kun forholder sig til medlemmernes interesser

og vilkår, og jeg vil personligt stadig kæmpe for, at vores

kolleger i København og Frederiksberg får de samme fordele

som øvrige medlemmer af DFF, understregede Dan

Boye, der er formand for 191 medlemmer i hovedstaden.

På årsmødet var der lejlighed til at hædre otte jubilarer. Allan

Peter Andersen, Verner Kristian Jensen og Bjarne Knudsen

for 25 år samt Henry Folmer Albertsen, Gerner Hamris

Clausen, Malte Skinberg og Knud Stokholm alle for 40 års

medlemskab af Dansk Formands Forening.


lolland-falster

Afdelingsformanden

foreslår alternativ opdeling

af København, Sydog

Vestsjælland samt

sydhavsøerne

Af Niels Henriksen

For andet år i træk kunne afdelingsformand

Lars Hansen

konstatere, at Lolland-Falsters

Afdeling er gået imod

medlemsstrømmen generelt i

Dansk Formands Forening. Afdelingen

er vokset med et enkelt

medlem, og det glædede

selvfølgelig formanden, som

dog samtidig udtrykte bekymring for

medlemstallet som helhed. I sin beretning

på årsmødet på Hotel Falster gav

afdelingsformanden desuden sit personlige

bud på, hvordan de tre afdelinger

København, Syd- og Vestsjælland

samt Lolland-Falster kan dele

området imellem sig.

- Vores fremgang rokker ikke ved, at vi

har et kæmpe problem i foreningen.

Vi skal være yderst faglige, yde en god

service og samtidig være billig. Men

det hænger ikke sammen, når vi bliver

færre og færre. Derfor må vi analysere,

hvorfor medlemmerne melder sig

ud og i hvilke dele af landet, udmeldelserne

sker, slog Lars Hansen fast i

sin beretning.

Hvad gør vi?

- Jeg forstår simpelt hen ikke de mennesker,

der tør at melde sig ind i en

gul fagforening, der ikke kan give den

samme hjælp som den fagforening,

som har overenskomsten. Hvad gør

vi? Eller, hvad gør vi galt? Vi skal have

nogle flere medlemmer, men det er

op ad bakke, for hver gang vi får et nyt

medlem, slettes der et andet pga restance.

I Lolland-Falsters Afdeling har der i flere

år kun været tre medlemmer i bestyrelsen.

Samarbejdet er fremragende,

og Lars Hansen forudser, at der

fremadrettet kan blive problemer i andre

afdelinger med at samle fem bestyrelsesmedlemmer,

som en afdelingsbestyrelse

typisk består af.

Opdeling

- Der har også været tale om at lægge

Lolland-Falster og Syd- og Vestsjælland

sammen, men jeg synes bare

ikke, at det er så enkelt. Vi har godt

gang i vores ture her i afdelingen, og

jeg tror, at turene vil gå i stå, hvis vi bliver

én afdeling fra Nakskov til Sjællands

Odde. Jeg har derfor for egen

regning foreslået, at Syd- og Vestsjælland

deles mellem København og os.

Lolland-Falsters Afdeling vil således få

Næstved med op til Slagelse og over

til Køge. Jeg er klar over, at der er nogle

store kameler, der skal sluges, ikke

mindst i Syd-og Vestsjælland, for det

er jo deres afdeling, der bliver revet

over, påpegede Lars Hansen.

lolland-falster spinkel fremgang på

Per Dvinge og Niels Ottosen er i bestyrelsen

i Lolland-Falster. Niels Ottosen blev

genvalgt på årsmødet.

Velbesøgte

arrangementer

Mens mange afdelinger beklager sig

over, at for få medlemmer dukker op til

arrangementerne, så kan Lolland-Falsters

Afdeling glæde sig over pæn interesse.

Eksempelvis blev et besøg på Vordingborg

Kaserne en god succes, hvor formændene fik

en guidet rundvisning af kasernes kontaktog

velfærdsofficer, og – måske i kraft af

afdelingsformand Lars Hansens fortid som

officer – fik deltagerne mulighed for at besøge

steder på kasernen, som gæsterne normalt

ikke får adgang til.

Også afdelingens 50 års jubilæumsfest på

Hotel Falster blev en god oplevelse. 30 deltog

i festen, der havde besøg fra Hovedkontoret

i form af landsformand Kim Bøje Madsen og

kasserer Winnie Hansen.

april 2013

store

projekter

på vej

Afdelingsformand Lars Hansen glædede

sig over spinkel medlemsfremgang men

understregede alvoren i fagforenings

medlemstal.

Den gamle dame halter. Derfor ønskede

afdelingsformand Lars Hansen

da også, at arbejdet med en ny Storestrømsbro

kan påbegyndes hurtigt, således

at projektet kan være færdig til

2020 som planlagt.

Formanden glædede sig over udsigten

til flere store anlægsarbejder – hvor

Femern-forbindelsen naturligvis fylder

mest på ønskesedlen. På Christiansborg

arbejdes der i øjeblikket på højtryk

med at få finansieringen på plads.

- Som det ser ud nu, vælger man formentlig

at bygge en bro med seks meter

kørebane og dobbeltspor.

Derfor vil det også være vigtigt at have

den nye Storestrømsbro på plads med

jernbanespor, for vi skal forvente, at

der vil køre tog hver 10. minut døgnet

rundt.

Og vi taler altså ikke IC 4 tog, men store,

lange og tunge godstog, påpegede

Lars Hansen i sin beretning, hvor

han dels glædede sig over, at arbejdsløshed

ikke er et fænomen, man behøver

at bruge ret meget tid på i Dansk

Formands Forening, hvor ledigheden

er helt nede på 1,5 pct., og dels at det

ser ud til, at brugen af udenlandsk arbejdskraft

efterhånden er så velorganiseret,

at de udenlandske kolleger stort

set arbejder efter danske overenskomster

og derfor ikke virker konkurrenceforvridende.

formandsbladet

13


Årsmøder

randers

randers klar til

fusion med aarhus

De to afdelinger i

Østjylland har i forvejen

tæt samarbejde og dialog

Af Niels Henriksen

- Fremgang kan vi desværre ikke

spore. Voldsom tilbagegang i

medlemstallet kan vi heldigvis

heller ikke spore. Men en svag

siven af medlemmer kan vi ikke

komme uden om, og derfor er

vi i bestyrelsen enig om at kigge

på en sammenlægning med

i første omgang Aarhus Afdeling for at

tilpasse os den virkelighed, som vi er

en del af.

Sådan sagde afdelingsformand i Randers,

Leo Kristoffersen, på afdelingens

årsmøde.

- På alle bestyrelsesmøder taler vi om,

at vi synes, at vi med 100 medlemmer

efterhånden er blevet for lille en afdeling.

Også på regionsmøderne taler vi

hver gang om sammenlægning. Aarhus

og Randers er hver især klar til at

fusionere, mens Midt-Vest Afdeling

ikke er klar – og bliver det måske heller

ikke.

De tre afdelinger i regionen arbejder

i forvejen tæt sammen, bl.a. om fæl-

les arrangementer. Her var en større

flok på besøg hos Akzo Nobel – saltlageret

i Mariager. Senere på året var

der besøg på Energimuseet ved Tange

Sø. Fremadrettet er man enig om i regionen

kun at afvikle ét fællesarrangement

om året, og at det skal placeres

om efteråret.

Positivt bag DFF

- Dansk Formands Forenings historie

går langt tilbage og foreningen har

stolte traditioner. Inderst inde ønsker

jeg brændende, at miraklet sker, og at

Randers er parat til at lægge sig sammen med Aarhus, fastslog afdelingsformand

Leo Kristoffersen på årsmødet.

14 formandsbladet april 2013

nye medlemmer pludselig vælter ind.

Men jeg er også realistisk, og jeg tror

nok ikke fuldt og fast på, at det sker.

Jeg tror desværre, at løbet er kørt med

hensyn til at lægge os sammen med en

anden fagforening og få lov at agere

som en selvstændig afdeling. Men én

ting ved jeg, og det er, at så længe, der

er nogen, der tror på projektet DFF og

lægger masser af kræfter i forsøget på

redning, så står jeg positivt bag projektet

og bakker op om det. Det håber jeg

inderligt, at flest muligt af I andre også

vil gøre, sluttede Randers-formanden

sin beretning.

Aarhus og Randers mødes i maj til videre

drøftelse af sammenlægning.

midt-Vest

midt-Vest

vil være

single

Midt-Vest Afdeling har igen givet

Randers og Aarhus en kurv. Et

flertal i afdelingens bestyrelse siger

nej til en stor-fusion i Region

Midt bl.a. med den begrundelse,

at der vil blive for langt fra Hvide

Sande til Grenå.

Afdelingsformanden er af en anden

holdning men blev stemt

ned på årsmødet.

Kasserer Søren Laursen fremhævede

de lange afstande som et argument

imod en sammenlægning, og sekretær

Kristian F. Boller mente, at Den Jyske

Højderyg er en naturlig skillelinje,

og så var han bange for, at afdelingen

vil miste indflydelse ved en fusion.

- I min beretning fremhævede jeg

derimod, at vi efter min mening kan

se frem til betydelige vanskeligheder

med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer

i fremtiden. Derfor synes jeg, at vi

skal lægge os sammen med Randers

og Aarhus, forklarer afdelingsformand

Vagn Nordentoft på årsmødet på Sevel

Kro.


syd- og Vestsjælland vil helst selv

syd- og vestsjælland

En stor og trofast skare dukker op til

årsmøderne, og afdelingen vil ikke så

gerne fusionere med andre

Af Niels Henriksen

Jeg vil aller helst, at afdelingen kan blive, som

den er, fastslog afdelingsformand Keld Klausen Dahl

på årsmødet.

I forvejen har Syd- og Vestsjællands Afdeling et

godt og velfungerende samarbejde med Lolland-

Falster, når det handler om arrangementer. Men

dertil og så lægge de to afdelinger sammen – eller lade

sig lægge sammen med andre – er ikke helt bestyrelsens

kop the.

- Jeg vil være meget ked af at skulle skille afdelingen i to.

Jeg vil aller helst, at den kan blive, som den er, fastslog

afdelingsformand Keld Klausen Dahl på årsmødet.

Afdelingsformanden lagde i sin beretning op til, at det i

virkeligheden er op til medlemmerne, om Syd- og Vestsjælland

skal fusionere.

- Vi får sikkert et stort problem fremadrettet med at skaffe

bestyrelsesmedlemmer, så der er noget at tænke

over. Det er op til medlemmerne, påpegede Keld Klausen

Dahl, der kunne glæde sig over en beskeden nedgang

i medlemstallet, nemlig fra 201 til 196.

- Moderne formænd kører gerne 100 kilometer for at

komme på arbejde, og pensionister kører da også gerne

mange kilometer for at deltage i alverdens arrange-

Årsmødet havde som sædvanligt samlet

en god del af medlemmerne.

menter. Derfor tror jeg ikke på, at afstandene vil betyde

noget for medlemmernes interesse, hvis de to afdelinger

bliver lagt sammen, understregede Gunner Petersen, der

i øvrigt også var årsmødets dirigent.

Det samme gjorde Kaj

Kaas Hansen for 40 års

medlemskab af DFF.

Super Skub Hydra

Minidumperen til de professionelle

– Leveres

fra ny med

nødstop- og

friløbskontakter.

Find flere oplysninger og

tekniske detaljer på

www.superskub.com

april 2013

Ebbe Vinther Christensen

fik overrakt gaver

af til venstre afdelingsformand

Keld Klausen

Dahl og til højre landsformand

Kim Bøje

Madsen.

Vejlevej 15

8722 Hedensted

Tlf. 75 89 12 44

formandsbladet

15


Årsmøder

aarhus

aarhus siger ja

til randers

Medlemmerne af Dansk Formands

Forening i Aarhus har i

et par år været positive overfor

tanken om at lade Aarhus Afdeling

indgå i en større sammenhæng.

Allerede ved årsmødet i

2012 fik bestyrelsen bemyndigelse

til at arbejde videre med

sagen.

- Randers vil gerne være

med, Midt-Vest ser ikke

ud til at ville, så nu har vi

sammen med Randers

besluttet, at vi skal arbejde

hen mod en fusion

allerede i år, fortæller

afdelingsformand i Aarhus,

Knud Jacobsen.

Afdelingsformand Knud Jacobsen

aflagde beretning.

Vi bestræber os hele tiden på, at

vore produkter og løsninger er af

højeste kvalitet til gavn for mennesker

og miljø. At lave et ordentligt

stykke asfaltarbejde uanset

størrelse er en selvfølge hos os,

det har vi gjort siden 1939.

At lave et ordentligt

stykke asfaltarbejde

er en selvfølge hos os

kvalitet hele vejen

pankas.dk

16 formandsbladet april 2013

Medlemmerne gav bestyrelsen bemyndigelse

til at arbejde videre med fusionsplanerne.

På det velbesøgte årsmøde omtalte

Knud Jacobsen bl.a., også to udflugter

til saltlageret i Mariager og Energimuseet

ved Bjerringbro.

Aarhus Afdeling kunne hædre fem

medlemmer for lang og trofast medlemskab

af DFF. 25 år: Hans Henrik

Bang Jensen, Ole Bjerregaard

Jensen, Elmer Nørskov Mikkelsen.

40 år: Jens Ingvard Nielsen.

Vestjylland

afviste

fusion

Vestjylland

2013 vil stå som et af de år, hvor

der for alvor blev talt sammenlægning

af afdelinger. Fyn, Sønderjylland

og Vejle-Kolding

gjorde det allerede sidste år.

København, Syd og Vestsjælland

samt Lolland-Falster rumler

med tanker. Randers og Aarhus

har besluttet at gøre det i år.

Midt-Vest vil ikke være med, og

på årsmødet i Esbjerg havde

afdelingsformand Per Davisen

også spørgsmålet med i sin beretning.

Afdelingsformand Per Davidsen havde

fusion med i sin beretning. Halvdelen af

deltagerne ville godt, mens den anden

halvdel ikke ville – og så faldt forslaget.

En efterfølgende afstemning viste , at

halvdelen af de mange deltagere gerne

ville være en del af den nye Afdeling

Syd, mens den anden halvdel ikke

ville. Ved stemmelighed faldt forslaget,

så Vestjylland er fortsat en selvstændig

og velfungerende afdeling med stor

deltagelse ved årsmøderne.

Seniorklubben kunne fortælle om

gode ture og weekendophold.

På årsmødet blev Karl Erik Hansen og

Poul Larsen Hemme hædret for 25 år

og Ejvind Johansen og Jørgen Peder

Jørgensen for 40 års medlemskab af

DFF.


BESØG OS PÅ

FRISTADSKANSAS.DK

ER DU

SYNLIG?

Fristads Kansas har Europas bredeste sortiment af arbejdstøj. Det er et solidt fundament at

arbejde ud fra, når vi dagligt rådgiver virksomheder om den optimale løsning på beklædning.

• Arbejder I ude skal I holdes varme og tørre - helt ind til huden.

• Arbejdes der i skumringen eller i tæt trafik skal I være synlige.

• Arbejde på knæ kræver at bukserne er ergonomiske og slidstærke.

• Arbejder I med flammer og elektricitet skal I sikres mod gnister og gløder.

Nye teknologier giver nye muligheder, og vi har en løsning på det meste.

DO BETTER IN COMFORT

Kwintet Denmark A/S • Blangstedgårdsvej 66 • 5220 Odense SØ • Telefon 70 10 70 74 • salgkansas@kwintet.dk • www.fristadskansas.dk


Procurator

tager hånd om kunderne

Den svensk-ejede virksomhed

med dansk base i Esbjerg er

totalleverandør af arbejdstøj og

personlige værnemidler

Af Niels Henriksen

Handsker er ikke bare handsker.

Det vidner denne imponerende samling

om. Procurator har flere end 200 forskellige

slags handsker i sit sortiment.

18 formandsbladet april 2013

Salgschef Peter Enevoldsen og marketingkoordinator Tibbe Begemann

i et af Procurators to showrooms i Esbjerg.

Alle kan sælge et sæt arbejdstøj – og

mange gør det. Alle kan også sælge et

par sikkerhedssko eller et par arbejdshandsker.

Men det er ikke mange, der

er i stand til at lægge merværdi i form

af høj professionel rådgivning i posen.

At tilbyde kunderne den nyeste viden

om sikkerhed og funktionalitet, som i

sin yderste konsekvens kan betyde forskellen

på liv og død.

Procurator kan

Den svensk-ejede virksomhed har

dansk hovedkvarter i Esbjerg med 37

medarbejdere samt en afdeling med

fire medarbejdere på Lindøværftet ved

Odense. Procurator er således en af de

aller største spillere på markedet for

arbejdstøj og personlige værnemidler.

Procurator har hovedsæde i Malmø

samt en række butikker spredt rundt

om i Sverige og Finland. Under den

danske afdeling hører desuden Grøn-

land, Færøerne og Norge, og så har

danskerne fået de første fødder indenfor

på det tyske marked samt i Holland.

esbjerg

- Beliggenheden i Esbjerg er langt fra

tilfældig. Procurator i Danmark er nemlig

resultatet af en overtagelse af velkendte

Kongstad i Esbjerg, forklarer

salgschef Peter Enevoldsen.

"Vi deler gerne vores

viden med kunderne"

Centrallagre er blevet et mantra i mange

brancher, men her har Procurator

valgt at gå imod strømmen og bibeholde

decentrale lagre. Virksomheden

råder således over næsten 5000 kvm

lager i det tidligere Lekkerland på

Stærevej 2. Her kan kunderne dels besøge

butikken og prøve produkterne

TEMA


"At tilbyde kunderne den nyeste viden

om sikkerhed og funktionalitet, som i sin

yderste konsekvens kan betyde forskellen

på liv og død"

i to veludstyrede showrooms, og herfra

sendes ordrer ud til kunderne, som tæller

de fleste af Danmarks største og mest

velrennomerede virksomheder – Arla,

DSB, Vestas, Siemens, MT Højgaard, Pihl

& Søn, blot for at nævne nogle få.

Worksafe

Procurator fører en særdeles bred vifte

af beklædning og personlige værnemidler

i præcis de kvaliteter, som kunderne

ønsker. Worksafe er Procurators

eget kvalitetsmærke. Worksafe er klassisk

arbejdstøj i svensk design til skandinavere,

hvor der er lagt afgørende

vægt på en kombination af kvalitet og

funktionalitet. Worksafe er desuden

det eneste mærke, der tilbyder en fuld

produktlinje tilpasset kvindelige medarbejdere.

En gang om året sender Procurator

et nyt Worksafe-katalog på markedet.

Desuden tilbydes de største kunder

deres eget katalog med de produkter,

som kunden ønsker at købe. Og

fokus på den enkelte kunde betyder

desuden, at Procurator også tilbyder

at producere private labels – altså arbejdstøj

i kundens navn og ud fra kundens

helt specifikke ønsker.

- Arbejdstøj er ikke kun arbejdstøj. Den

tid er for længst forbi. Dels ved de unge,

der kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne,

helt præcist, hvilket arbejdstøj

de vil have. Og dels er der større

tendens til at profile virksomheden i

værnemidler

Procurators produktsortiment spreder sig

utroligt vidt og bredt, og der er altid et

produkt og en kvalitet, der passer til den

enkelte kunde.

kraft af medarbejdernes påklædning. Vi

ser jo alle ansatte fra en given virksomhed

i køen i Brugsen om eftermiddagen,

påpeger Peter Enevoldsen.

Handsker

- Vi tror på, at seriøsitet og viden er med

til at differentiere os i markedet. Derfor

har vi produktspecialister indenfor alle

områder. Vi er eksempelvis markedsleder

indenfor et segment som handsker,

hvor vi har flere end 200 forskellige

slags handsker i vores katalog.

Her på værkstedet trykkes logo på beklædning.

Her pakkes kundernes individuelle

ordrer også.

Vores handsker er af meget høj kvalitet

og produceres i mange tilfælde på de

samme fabrikker, der også producerer

mærkevarehandsker til privat brug.

academy

- Vi deler gerne vores viden med kunderne.

Vi afvikler således hen over

april 2013

året en række temadage i Procurator

Academy-regi på Lindøværftet. Her

mødes sikkerhedschefer fra de største

virksomheder og hører nyt – enten

med vore egne specialister som

oplægsholdere eller med anerkendte

specialister udefra.

Her lytter vi til branchen og vores kunder,

således at vi til enhver tid er på højde

med efterspørgslen. På den måde

bliver vores temadage en win-win

situation for både os og kunderne,

understreger marketingkoordinator

Tibbe Begemann, der bl.a. er ansvarlig

for udsendelse af Procurators tommetykke

produktkataloger i Danmark. På

temadagene deltager flere af Procurators

leverandører, som dermed får mulighed

for at vise nogle af de nyeste tiltag

på området.

- Hos Procurator tilbyder vi også at

dele vores viden med kunderne i form

af kurser, lige som vi gerne kommer

ud på byggepladsen og demonstrerer

specifikke produkter. Det kan eksempelvis

være faldsikring, som i virkeligheden

skal være til rådighed, når blot

en medarbejderne arbejder i en højde

på to meter og derover.

Vi forhandler godkendt faldsikring og

på vores værksted tilbyder vi at udføre

de lovpligtige, årlige eftersyn, fortæller

Tibbe Begemann.

formandsbladet

19


Brug af værnemidler afhænger

af opgavens karakter og kan

kun fraviges i særlige situationer

Af Niels Henriksen

Medarbejdernes sikkerhed og sundhed

er altid bygherrens ansvar. Han kan

vælge at forvalte sit ansvar på forskellig

vis, men aben sidder altid på hans skulder,

og han kan altid drages til ansvar i

tilfælde af ulykker. Kun i særlige tilfæl-

”Soldaterne” var på plads ved støbe-

arbejdet på Musikkens Hus i Aalborg.

bygherren har ansvar for

sikkerheden

20 formandsbladet april 2013

de kan der dispenseres for gældende

regler.

- Reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen

– og dermed også kravene til f.

eks. påklædning og brug af værnemidler

– afhænger af de opgaver, der løses

på arbejdspladsen. Hvis der er tale om

en byggeplads, er der mange regler,

som skal følges, fordi der løses mange

forskellig artede opgaver. Afhængig af

opgaverne inde på selve pladsen, men

det kan også være i forhold til byggepladsens

placering i f. eks. forhold til

offentlig vej, jernbane og lignende, forklarer

Kirsten Sinding, der er uddannet

biolog, og som er specialist i arbejdsmiljø

og sundhed hos det rådgivende

ingeniørfirma COWI A/S i Aarhus.

Påklædning

For medarbejdere, der løser opgaver

på vejen – det kan typisk være asfaltarbejdere

eller ansatte i entreprenørvirksomheder,

der er beskæftiget med

jordarbejde – er der krav til anvendelse

af selvlysende arbejdstøj med reflekser.

Desuden kræves det, at medarbejderne

har gennemgået kurset

Sikkerhedssko er minimum på alle byggepladser

– de fleste bærer også hjelm.

Vejen Som Arbejdsplads, der udbydes

af AMU-centrene.

- Hvis byggepladsen ligger indenfor 4

meter fra jernbanenettet, kræver Banedanmark,

at medarbejderne har gennemført

kurset Pas På På Banen, tilføjer

Kirsten Sinding.

Værnemidler

På byggepladser vil alle medarbejdere

som minimum skulle have sikkerhedssko

på. Påbuddet skal være anbragt,

så ingen er tvivl om kravet. Kravet til

sikkerhedssko kan være forskelligt, afhængig

af opgavens karakter. Desuden

vil de fleste også bære arbejdshandsker

– også her kan der være særlige

krav afhængig af opgaven.

- Ved opgaver i en højde af to meter og

derover - hvor medarbejderen ikke er

sikret af rækværk, skal medarbejderne

bære faldsikring. Hvis medarbejderen

arbejder fra en kurv, der løftes i vejret,

kan den pågældende nøjes med

at være fastgjort til en line, men arbejder

den pågældende på f. eks. stærkt

skrånende underlag er det nødvendigt

med en sele. Faldsikring skal tjekkes

TEMA


Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg

(BAR) har produceret en række

illustrative og meget pædagogiske

plancher, som med fordel kan sættes op

på byggepladsen.

hvert år af en kompetent (uddannet/

instrueret) person. Faldsikringen skal

være påmonteret en synlig godkendelse

– det gælder i øvrigt også for løfteudstyr,

stiger, maskiner og el værktøj,

men man skal selv tjekke sin faldsikring

og løfteudstyr, stiger, el-værktøj hver

dag, understreger Kirsten Sinding.

Åndedrætsværn regnes som et personligt

værnemiddel og bruges kun af

den samme person. Ved maling med

eksempelvis epoxy-maling kræves det,

at medarbejderen har gennemført et

kursus. Åndedrætsværn benyttes ikke

kun af den medarbejder, der udfører

opgaven. Også medarbejdere, der opholder

sig i umiddelbar nærhed, skal

bære åndedrætsværn.

Sikkerhedsbriller er også et personligt

værnemiddel. For medarbejdere, der

bruger briller, kan man få sikkerheds-

Arbejde i højden kræver en solid fald-

sikring. Her er det ved ombygningen af

Industriens Hus i København.

værnemidler

briller med brugerens styrke. Nogle

bygherrer eller arbejdsgivere forlanger,

at deres medarbejdere altid benytter

sikkerhedsbriller, eksempelvis DONG.

Høreværn skal tilbydes, hvis støjniveauet

er på 80 dB og er et krav, hvis støjniveauet

er på 85 dB og derover.

PSS

- Forud for hvert byggeprojekt skal

der udarbejdes en såkaldt PSS – plan

for sikkerhed og sundhed. Den indgår

som en del af licitationsmaterialet. Bygherren

vælger i nogle tilfælde at benytte

en af sine projektledere som sikkerhedskoordinator,

fordi han eller hun i

forvejen har sin daglige gang på pladsen.

Kirsten Sinding er specialist i arbejdsmiljø

og sundhed hos COWI i Aarhus.

Medarbejdere, der løser opgaver på og ved vejen, skal

bære tøj i stærke farver og med reflekser.

april 2013

I andre tilfælde enes man om, at ansvaret

for at holde styr på sikkerheden påhviler

den største entreprenør på byggepladsen.

Eller man kan entrere med

f. eks. COWI A/S, således at det er vores

specialister, der sikrer, at planen for

sikkerhed og sundhed følges. Mindst

hver 14. dag skal der foretages en sikkerhedsrundering

og afvikles

et sikkerhedsmøde

– det sker typisk på

én gang – men på nogle

byggepladser sker

det en gang om ugen,

mens man andre steder

vælger at holde et slags

mini-sikkerhedsmøde

hver morgen, hvor man

afstemmer dagens program

med hvilke sikkerhedsforanstaltninger,

der skal tages. PSS’en er

et såkaldt levende papir,

der justeres hen ad vejen

i forhold til de fakti-

ske forhold.

- Hvis Arbejdstilsynet mener, at der

ikke er godt nok styr på sikkerheden,

kan tilsynet kræve, at der indsættes en

ekstern sikkerhedskoordinator, som f.

eks. COWI A/S, til at sikre, at PSS’en

overholdes, siger Kirsten Sinding.

formandsbladet

21


Umiddelbart byder en info-skærm fra

Black Box i Køge på en række lavpraktiske

fordele som f. eks. mulighed for at

kommunikere med medarbejdere fra

centralt hold og således spare penge

til dyrt brændstof. Men i virkeligheden

er det kun fantasien, der sætter grænser

for anvendelsen, og de smarte fladskærme

kan sagtens få en markant

rolle i forhold til bl.a. arbejdsmiljø og

dermed f. eks. sygefravær.

- Med en digital informationsløsning

fra Black Box kan kunden kombinere

tekst, billeder, Power Point præsentation

med live video fra web, en digital

tv-tuner, et overvågningskamera og

meget mere. Kunden vælger blot de

medier, der passer ham bedst, forklarer

product manager Anne Andersen.

erstatter støvede mapper

- Lidt populært kan man sige, at vores

info-skærme erstatter de støvede

mapper, der står hengemt på en hylde,

og som aldrig bliver læst, tilføjer hun.

Et scenarie kunne være, at virksomheden

har ansat en ny medarbejder.

Nyheden slås hurtigt op på de info-skærme,

der hænger rundt om på

virksomheden eller ude i skurene på

byggepladsen Det vil sige, at medarbejderne

ikke skal hen og åbne en pc

info-skærme

sparer penge og sikrer

god kommunikation

Anne Andersen (th) er product manager hos Black Box i Køge,

mens Christina Hersom er erhvervspsykologisk konsulent og rådgiver

om brug af info-skærme.

22 formandsbladet april 2013

for at få nyheden. De kan umiddelbart

se den, hvor de befinder sig.

Et andet scenarie kunne være korte referater

fra møder, opfordring til at huske

sikkerhedsbrillerne, praktiske meddelelser

som ellers skulle være leveret

ved opslag på en opslagstavle. Og så

videre.

- På den måde bliver info-skærmen et

ledelsesværktøj, men man kunne sagtens

forestille sig en flerdimensionelt

kommunikation, hvor medarbejdere

også får mulighed for at melde ind

med relevant information, siger Anne

Andersen.

Skærmtid

- Vi lever i en skærmtid, hvor vi er vant

til at finde vores informationer på skærme

– det er tv-skærme, computerskærme,

tablets eller vores smartphones.

Derfor vil info-skærmen også være et

godt redskab i forhold til arbejdsmiljøet.

Info-skærmen vil nemlig sikre, at

alle får den samme information på det

samme tidspunkt. Dermed vil alle også

føle sig lige godt informeret, påpeger

erhvervspsykologisk konsulent hos BST

Nord i Søborg, Christina Hersom, der

arbejder tæt sammen med Black Box i

forhold til at vejlede kunderne i brug af

info-skærmene.

Black Box i Køge leverer smarte fladskærme til

en lang række brancher – kun fantasien sætter

grænser for anvendelsen

Af Niels Henriksen

- Medarbejdere, der oplever mangelfuld

kommunikation, føler et dårligt arbejdsmiljø.

Den slags medarbejdere

vil måske have lettere ved at melde sig

syge.

På den måde vil en effektiv kommunikation

med en info-skærm være med til

at forbedre arbejdsmiljøet og dermed

reducere sygefraværet, understreger

Christina Hersom, der sagtens kan se

en lang række andre anvendelsesmuligheder

med info-skærmene.

Opskrifter og fodbold

- Det kan være sunde opskrifter eller

resultatet af den vigtige fodboldkamp,

der spilles midt i arbejdstiden. Det kan

være relevant rejseinformation i forbindelse

med arbejdstidsophør, siger hun.

En info-skærm fra Black Box kræver intet

abonnement. Alle data ligger lokalt.

Layoutet på skærmene kan kunden

nemt selv sætte op – eller lade medarbejderne

fra Black Box klare opgaven

med afsæt i kundens individuelle behov.

En info-skærm består af en pakke med

en fladskærm og en player. Skærmene

fås fra 32 tommer og opefter og flere

skærme kan nemt sættes sammen. Priserne

begynder ved omkring 15.000 kr.


infoskærme

hurtigt tjent

hjem

Odsherred Kommune har infoskærme på fire

genbrugsstationer

Af Niels Henriksen

Odsherred Kommune har fem genbrugsstationer indenfor

en radius af 20 kilometer. Driftslederen har kontor på stationen

i Fårevejle, og i stedet for at han skal drøne afsted i sin

bil og sætte sedler op på opslagstavler eller lægge dem i

mapper, placerer han meddelelserne på info-skærmene på

fire af genbrugspladserne.

Driftsleder Steen Olsen på genbrugsstationen i Fårevejle kan

lynhurtigt sende meddelelserne ud på info-skærmene på de

fire andre stationer i kommunen.

- Tidligere informerede vi medarbejderne på email og informationssedler.

Men tiden er knap, og derfor skal informationerne

være hurtigt tilgængelige. Info-skærmene giver

os mulighed for at informere alle medarbejderne på

samme tid – og vi har dermed opnået både højere effektivitet

og større tilfredshed hos medarbejderne, fortæller

driftsleder Steen Olsen.

Opdateres dagligt

Info-skærmene bliver opdateret dagligt med nye meddelelser.

Det kan være meddelelser fra ledelsen, fra tillidsmændene

eller fra kontaktpersonerne på Natur/Miljø-afdelingen

på rådhuset. Meddelelserne handler typisk om

sikkerhed på arbejdspladsen, ferie/afspadsering, sygemeldinger,

information om faglige møder, overenskomster og

interne aktiviteter.

- Vores medarbejdere har taget utroligt godt imod info-skærmene.

Nu får de alle de samme informationer på

samme tid, og det har givet stor samhørighed og større tilfredshed.

Endelig sparer vi meget tid ved, at vi kan sidde

på kontoret i Fårevejle og formidle informationerne hurtigt

ud til medarbejderne, påpeger Steen Olsen.

workwear & safety equipment

workwear & safety equipment

ComtecInt klæder dig på til enhver opgave

uanset om du skal i fabrikshallen,

på boreplatformen, på byggepladsen

eller til et afgørende møde med en ny

kunde!

Med præcis de funktioner og design, der

skaber tryghed og sikkerhed for jer.

Bestil på ordre@comtecint.dk eller ring

til Allan Fogh på tlf.:

4014 6077

Se mere på www.comtecint.dk

Forhør også på:

Arbejdstøj, profilbeklædning, sikkerhedsfodtøj

og sikkerhedsudstyr

kompetent • dedikeret • præcis

Bløde værdier

til en hård

verden

Sådan kan vore tanker omkring

Worksafe sammen fattes.

Balancen mellem funktion,

komfort og design giver en

serie af personligt sikker hedsudstyr,

der ganske enkelt

føles rigtigt!

Se sortiment på www.procurator.dk

eller ring på 7611 5000 for info.

workwear

ArBejdstøj proFIltøj sIkkerhedsudstyr hjertestArtere

april 2013

supertilbud

24 farver

www.comtecint.dk

Gældende til

31. maj 2013

50 stk. t-tIme t-shIrts

inkl. 1 stk. 1-farvet logo

max. 10 x 10cm

kr. 1.999,-

Vesterhavsgade 153

dk-6700 esbjerg

tlf.: +45 7512 0930

www.comtecint.dk

formandsbladet

23


anbefalede leVerandører

lokalnyt

Doka Danmark ApS | Egegaardsvej 11 | 4621 Gadstrup | Danmark

T +45 46 56 32 00 | danmark@doka.com | www.doka.dk

Asfaltbelægninger & industrigulve

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • DK-8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 • Telefax 8722 1501

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

24 formandsbladet april 2013

Vejlevej 15

Pensionist &

efterlønsklub

københavns afdeling

aktiviteter i 2013

Torsdag den 16. maj kl 11.00

skal vi en tur på Bakken. Vi skal først en tur i Dyrehaven, hvor

vi spiser vores medbragte frokost.Vi mødes på p-pladsen ved

Klampenborg Station kl. 11.00.

Torsdag den 20. juni kl 11.00

skal vi til Amager og se Den Blå Planet, Danmarks Akvarium.

Vi mødes på p-pladsen kl. 11.00.

Torsdag den 15. August kl 11.00

skal vi på kanalrundfart. Vi spiser på Flakfortet med vores

medbragte mad. Vi mødes ved havnerundfarten kl. 11.00.

Torsdag den 12. september kl 11.00

skal vi en tur til Kjøge Mini By, som ligger på

Strandvejen 101 i Køge. Vi mødes på p-pladsen kl. 11.00.

Torsdag den 28. november kl 11.00 Generalforsamling/

Julefrokost i Haveforeningen Vedbæks Klubhus.

Vi mødes kl. 11.00.

Det var lidt om, hvad der skal ske i 2013. Der kan meget nemt

komme flere ture, og I vil blive orienteret hen ad vejen.

Tilmelding til turene skal ske til:

Preben Andersen på tlf. 2326 5060

Erik Rasmussen på tlf. 4970 1483

Per Ysbæk-Nielsen på tlf . 4580 1159 / 2024 5440.


PFA introducerer Pensionstallet

Pensionstallet er det enkle tal, der viser styrken af din pension.

Har du fx et Pensionstal på 72, kan du – som pensionist –

forvente at have 72 % af din nuværende indtægt til rådighed.

Tag med ud i fremtiden og få et smugkig på dit liv som

pensionist i selskab med Anders Breinholt. Bagefter udregner

vi dit personlige Pensionstal.

Det hele sker på pensionstallet.dk

Højt pensionstal

80 og derover: Dit liv

som pensionist matcher

dit nuværende liv, når dit

Pensionstal er højt.

pFa’s anbeFalede

pensionstal

Mellem 70 og 80: Du har

lidt færre udgifter som

pensionist, så en lidt mindre

indtægt er acceptabelt.

laVt pensionstal

70 og derunder: Din

levestandard forringes

som pensionist, når dit

Pensionstal er lavt.


lokalnyt

seniorklubben

syd- og Vestsjælland

maj Juni august september oktober november

15. maj 2013 kl. 10.00, v/Næstved Station.

Nationalmuseet med tog til København

Der kan købes sandwich på museet,

eller vi kan spise medbragte sandwich.

Pris 50 kr. Tilmelding senest den 8. maj 2013

19. juni 2013 kl. 14.00

Sankthansfest hos Ib Nielsen

Pris 100 kr. Tilmelding senest den 12. juni 2013

14. august 2013 kl. 11.00

Liselund Slot, Borre på Møn med madkurv

Pris 50 kr. Tilmelding senest den 7. august 2013

September

Dato og klokkeslæt ligger endnu ikke fast

Fjordsejlads med Skjelskør V fra Skælskør Havn

Sejlplan for 2013 ikke faslagt endnu

Pris 75 kr.

9. oktober 2013 kl. 13

Krokodille Zoo, Ovstrupvej 9, 4863 Eskilstrup

Pris 75 kr. Tilmelding senest den 2. oktober 2013

20. november 2013 kl. 14.00

Julefrokost

Pris 100 kr. Tilmelding senest den 6. november 2013

afdelingerne arrangerer i fællesskab

en guidet tur til Sprogø.

Da det er meget få ture, som arrangeres på Sprogø, er

afdelingerne interesseret i at høre, hvor mange der vil

deltage i et sådan arrangement.

Mulige datoer er den 7. september eller den 12.

oktober 2013. Interesserede skal hurtigst muligt

kontakte enten Lars Hansen eller Niels Troest.

Lars Hansen:

50 516 150 / 30 129 560 - lehansen@post.tele.dk

Niels Troest:

55 761 982 / 20 631 755 - troest.n@mail.dk

P.A.V.

Niels Troest

aktiviteter i 2013

Yderligere info og tilmelding:

Kaj Kaas 55 770 124

Gunner Pedersen 40 980 340

Niels Troest 55 761 982 / 20 631 755

26 formandsbladet april 2013

lønstatistik 2012

kommunal sektor

afdeling Løn 01.01.2013 Løn 01.01.2012 Til-og afgang 2013

Nordjylland....................................................32.677,00 32.407,00 270,00

Randers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35.447,00 41.222,00 -5.775,00

Midt-Vest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33.014,00 31.616,00 1.398,00

Århus . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34.721,00 36.944,00 -2.223,00

Afdeling Syd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..35.502,00 32.418,00 3.084,00

Vestjylland.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29.869,00 30.983,00 -1.114,00

København .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36.871,00 36.038,00 833,00

Syd- og Vestsjælland..............................31.918,00 31.231,00 687,00

Lolland Falster .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..33.960,00 38.337,00 -4.377,00

Bornholm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34.820,00 34.820,00 0,00

Hele Landet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33.879,90 34.601,60 -721,70

Private sektor

Løn 01.01.2013 Løn 01.01.2012 Til-og afgang 2013

Nordjylland. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37.356,00 35.932,00 1.424,00

Randers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..39.005,00 36.684,00 2.321,00

Midt-Vest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39.235,00 40.423,00 -1.188,00

Århus ..................................................................37.818,00 44.605,00 -6.787,00

Afdeling Syd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..37.919,00 36.584,00 1.335,00

Vestjylland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .33.174,00 30.375,00 2.799,00

København .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..33.000,00 36.744,00 -3.744,00

Syd- og Vestsjælland. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37.834,00 38.426,00 -592,00

Lolland Falster .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .37.816,00 43.964,00 -6.148,00

Bornholm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .34.159,00 33.049,00 1.110,00

Hele Landet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36.731,60 37.678,60 -947,00

dødsfald

Det var med stor beklagelse, at vi den 11. februar modtog det triste budskab, at

medlem Karsten Eigil Rasmussen var afgået ved døden.

Karsten Rasmussen, faldt om under en gåtur i skoven med sin hund, den 10.

februar i en alder af kun 63 år.

Vi vil altid mindes Karsten Rasmussen som en særdeles kompetent formand

og kollega, og man gik aldrig forgæves til ham, hvis man skulle bruge hjælp.

Vi er mange i Dansk Formands Forening, der vil savne Karsten Rasmussen.

Han var altid parat til at give en hjælpende hånd til Dansk Formands Forening,

og vi havde stor hjælp af Karsten til de sidste messer, som blev afviklet på

Pejsegården i Brædstrup. Karsten havde en stor berøringsflade gennem sine

tidligere job og kendte derfor mange mennesker. Det var netop en af de mange

kompetencer, som Karsten havde, der blandt andet gjorde ham til en stor hjælp

for DFF.

Vore tanker går til Lene og familien i den svære tid.

Æret være hans minde

PFV

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Dansk Formands Forening


mærkedage

Nordjylland

70 år 28-05, Henning Pedersen, Kærvej 56, 7900 Nykøbing M.

17-06, Gunnar Peter Worsøe, Astrupvænget 42, 9632 Møldrup.

60 år 08-05, Leif Jensen, Morten Vingesvej 11, 9240 Nibe.

14-05, Poul Erik Ledet Jensen, Kærholtvej 26, 9320 Hjallerup.

29-05, John Pedersen, Ferslevsvej 3, 9990 Skagen.

06-06, Søren Glerup, Nybovænget 31, 9632 Møldrup.

50 år 18-05, Carsten Damgaard Iversen, Fjordparken 35, 9500 Hobro.

08-06, Jan Sønderup Carlsen, Tornstedsgade 9, st.th., 9000 Aalborg.

Randers

70 år 14-06, Henning Kristensen, Vibevej 4, Hørning, 8960 Randers SØ.

midt – Vest

70 år 09-05, Gunner Lykkegaard Jensen, Duevej 4, 8500 Grenaa.

aarhus

75 år 07-06, Barner Skov, Græsvangen 32 B, st., 8381 Tilst.

afdeling Syd

60 år 06-05, Leif Munk Sørensen, Ærøvej 119, 6100 Haderslev.

15-05, Flemming Preben Neperus, Nørrebro 19, 5900 Rudkøbing.

50 år 01-05, Frank Roger Kvivesen, Grønningen 4, 5330 Munkebo.

21-05, Finn Bork Karstensen, Visbjerg 4, Landeby, 6240 Løgumkloster.

Vestjylland

75 år 20-05, Erik Nielsen, Skoleparken 13, 7.th., 6705 Esbjerg Ø.

København

80 år 12-05, Preben Andersen,

Krudttårnsbakken 5, st.th., 3300 Frederiksværk.

29-05, Benny Rasmussen, Helikonsvej 4, 2300 København S.

70 år 12-06, John Henrik Andersen,

Havreholmvej 2 A, Havreholm, 3100 Hornbæk.

50 år 10-05, Carsten Staal Larsen, Torsvang 3, 2800 Kongens Lyngby.

Syd-og Vestsjælland

70 år 14-06, Kaj Kaas Hansen, Thorsvej 8, 4700 Næstved.

28-06, Arne Frier Hansen, Randersvej 22, 4200 Slagelse.

50 år 02-05, Martin Bo M. Frederiksen, Parkvej 162, st. 171, 4700 Næstved.

Lolland Falster

80 år 05-06, Per Preben F. Larsen, Oksebækvej 12, 4900 Nakskov.

DFF ønsker jer alle hjerteligt tillykke!

dødsfald

Syd- og Vestsj.

09.02.13, Erling Kaarup Johansen, Karrebækvej 4 A, lejl. 3, 4700 Næstved.

afdeling Syd

10.02.13, Karsten Eigil Rasmussen, Kikkenborg 21, 7100 Vejle.

København

12.02.13 , Jørgen Anthon Nielsen, Båstrupvej 241, 3480 Fredensborg.

Nordjylland

07.03.2013, Ole Christian Nielsen, Dokkedalvej 20 J, Mou, 9280 Storvorde.

hoVedkontoret

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45 • 2300 København S.

Tlf. 32 96 56 22 • Giro: 8 00 24 44

dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk

Åbningstider

Man.-tors.: 9.00-15.00 Fre.: 9.00-12.00

arbejdsløshedskassen

IAK • Tlf.: 70 33 50 00

lokalafdelinger

Nordjylland

Formand: Jens Melgaard

Aalborgvej 47, Mou,

9820 Storvorde

Tlf.: 50 51 61 51

nordjyll@danskformand.dk

Randers

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

randers@danskformand.dk

midt-Vest afdeling

Formand: Vagn Nordentoft

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

midt-vest@danskformand.dk

aarhus

Formand: Knud Jakobsen

Østergårdsvej 111, 7340 Malling

Tlf.: 50 51 61 54

aarhus@danskformand.dk

afdeling Syd

Formand: Finn Christensen

J. P. Nielsensvej 23B, 7160 Tørring

Tlf.: 50 51 61 55

afd.syd@danskformand.dk

fra foreningen

Vestjylland

Formand: Per Davidsen

Baggensens Allé 119, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

vestjyll@danskformand.dk

København

Formand: Dan Boye

Lærkevej 42, 4040 Jyllinge

Tlf.: 50 51 61 60

kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjælland

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Mobil: 30 12 95 60

lehansen@post.tele.dk

Bornholm

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

bornholm@danskformand.dk

nye medlemmer

Følgende er optaget som nye medlemmer siden

sidste nummer af Formandsbladet:

Nordjylland

Ole Møller Jakobsen, Damhusvej 38, 9830 Tårs

Henrik Feldtmose Andersen, Gl. Skolevej 13, 9382 Tylstrup

afdeling Syd

Lars Helmut Johns, Bundsgaard 26, 7080 Børkop

FEBRUAR 2013

formandsbladet

27


Du SKABER fREmtiDEn,

vi SiKRER RAmmERnE

DIN UDLEJNINGSPARTNER

PITZNER er en af Danmarks største udlejningsvirksomheder. Vi

tilbyder individuelle løsninger med standardkomponenter.

Hos PITZNER får du én rådgivende og danskejet partner med

afdelinger i hele landet. Du får kompetente medarbejdere, en

velintegreret projektmodel og rådgivning med fokus på

totaløkonomien.

Entreprenørmateriel – gravemaskiner, minilæssere,

pladevibratorer, pumper, kompressorer, tryklufthamre,

teleskoplæssere mm.

Alle former for stilladser,

også til understøtning

Arbejdsplatforme,

gods-, stige- og personhejs

Alle former for lifte

Specialdesignede letvogne, moduler

og pavilloner til byggepladser mm.

kontakt os og hør mere om

vores nøglefærdige byggepladskoncept.

ring telefon 70 12 13 15

eller besøg www.pitzner.dk

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!