N y H o l s t e b r o A r e n a

hif.holstebro.dk

N y H o l s t e b r o A r e n a

V a l g a f p r o f i l e r i n g s s t r a t e g i

N y H o l s t e b r o A r e n a

P r o f e s s i o n e l i d r æ t ? B r e d d e i d r æ t ? W e l l n e s s ? O p l e v e l s e ?

V e s t f o r s y n i n g / H o l s t e b r o K o m m u n e

N o v e m b e r 2 0 0 5

D e b a t o p l æ g


2side

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

Indledning

Profilering

Sammenligning af muligheder

De enkelte placeringsmuligheder

Arena på Idrætscenter Vest

Arena på Holstebro Stadion

Den Røde Plads

Dyrskuepladsen – mellem Lægårdvej og

Hovedvej 16/Viborgvej

Økonomi

Anlægsøkonomi

Driftsøkonomi

Sammenligningstal

Oversigt over profilering

3

4

7

8

8

12

15

16

19

19

20

21

21

Baggrund

Igennem en årrække har idrætsorganisationerne i

Holstebro efterlyst bedre opvisningsfaciliteter til

eliteidrætten, og der er taget indtil flere initiativer

til udvikling heraf. I efteråret 2005 er der, på foranledning

af Vestforsyning/Holstebro Kommune,

foretaget en kortlægning af de eksisterende faciliteter

i Holstebro og en vurdering af konkrete

placeringsmuligheder og indhold i en ny Holstebro

Arena.

Målet med arbejdet har været at finde frem til,

hvordan udviklingsbetingelserne kan forbedres –

ikke alene for eliteidrætten, men i høj grad også

for breddeidrætten samt for f.eks. kultur-, erhvervs-

, sundheds- og undervisningsrelaterede aktiviteter.

Med dette debatoplæg er ønsket, at diskussionen

om en ny Holstebro Arena bringes et væsentligt

skridt nærmere en realisering, men også at sikre

den procesmæssige forankring af en ny Holstebro

Arena som et fælles projekt i klubberne og blandt

øvrige interessenter.

Arbejdet har været todelt. Dels er der udarbejdet

en baggrundsrapport, hvor de eksisterende faciliteter

er gennemgået og kortlagt. For at opkvali-

ficere dette kortlægningsmateriale og for at få et

reelt afsæt for en vurdering af behovet for forbedringer

er en lang række interview gennemført – ca.

25 personer, der er potentielle brugere, idrætsforeninger,

repræsentanter for sundhed/helse, uddannelsesinstitutioner,

kulturliv og erhvervsliv. Embedsmænd

fra kommunens forvaltninger, herunder

sundhedsforvaltning, kulturforvaltning, planlæggere

og teknikere er også interviewet. På baggrund

af kortlægning og interview er udviklingsmulighederne

i forhold til udvalgte anlæg og

placeringsmuligheder vurderet. Ikke mindst er der

udarbejdet et groft overslag over økonomiske konsekvenser

i forbindelse med de forskellige placeringer.

Arbejdet er fulgt nøje af en styregruppe med repræsentanter

fra kommunen og det private erhvervsliv.

Dertil har der været nedsat en politisk

følgegruppe, der har fået forelagt baggrundsrapport

og debatoplæg.

Debatoplægget indeholder en kort beskrivelse af

kortlægning og vurdering af de enkelte placeringsmuligheder

samt konklusioner. En mere grundig

beskrivelse kan læses i baggrundsrapporten på

www.holstebro.dk/arena.


Hvordan kan en ny Holstebro Arena blive et flagskib

for Holstebro og hele regionen?

Holstebro har i de sidste årtier markeret sig som en progressiv by,

hvor kommunen har valgt at gå ind i og være med til at realisere

mange store projekter. Det gælder f.eks. Musikteatret, balletten,

museerne, „Maren på vognen“ og senest NU-park.

Eliteidrætsmæssigt står Holstebro stærkt inden for håndbold med

Team Tvis Holstebros herrehold, der spiller i bedste række og deltager

i europæiske turneringer. Dameholdet spiller i næstbedste række om

en oprykningsplads til håndboldligaen.

De seneste år har man i Holstebro brugt mange kræfter på at diskutere

behovet for bedre faciliteter til vores eliteidrætsfolk. Debatten har

til tider været fokuseret på bestemte placeringsmuligheder og konkret

indhold, og derfor har Holstebro Kommune valgt at igangsætte

et arbejde, der kan sætte fokus på, hvilken profil en ny Holstebro

Arena skal have.

Dette har kommunen gjort, fordi der er flere vigtige faktorer i udviklingen

af sådan et sted. De tre vigtigste faktorer er: Indhold, placering

og økonomi – og de hænger uløseligt sammen. En Arena bliver kun

en succes, hvis helheden er i orden.

Dette debatoplæg er tænkt som et input, der kan være med til at

bringe os et skridt videre i den rigtige retning. Inden en placering vælges,

skal det afklares, hvilken profil der skal arbejdes videre med.

En ny Holstebro Arena skal være med til at profilere den ny Holstebro

I n d l e d n i n g

Kommune i forhold de eksisterende 56.200 indbyggere og i høj grad

være en tiltrækningskraft i forhold til Midt- og Vestjylland samt Danmark

i øvrigt. Holstebro Kommune har tidligere vist, at den er i stand

til at profilere sig ved at sætte stort ind for at realisere de projekter,

den ønsker. Spørgsmålet er derfor, om Holstebro ønsker, at en ny Holstebro

Arena skal blive et flagskib for hele regionen – og hvad kræver

det?

Der findes allerede mange gode faciliteter i Holstebro. I en nylig undersøgelse

i Jyllandsposten ligger den nye Holstebro Kommune på en

4. plads i hele landet mht. idræts-, fritids- og kulturfaciliteter pr. indbygger,

vurderet ud fra de nye kommuner. 1 Det er vigtigt at bygge videre

på og udvikle de gode faciliteter – til gavn for idrætsudøverne,

borgerne, erhvervslivet, byen og regionen.

Det er også uhyre vigtigt, at en ny Holstebro Arena udnyttes til at udvikle

kommunens idrætsfaciliteter, så de profilerer Holstebro. Det er

ikke muligt at opnå alt på én gang. Det kræver valg – og det betyder

også, at noget skal vælges fra. Debatoplægget beskriver bud på forskellige

profiler, som Arenaen kan være med til at understøtte.

De næste skridt i arbejdet med en ny Holstebro Arena er en videre

drøftelse, der kan bringe debatten nærmere valget af en profil. Det

kræver svar på spørgsmålet: Hvad er det, der skal ske med idrætten i

Holstebro? Når svaret er fundet, bliver det nemmere at komme videre

i udviklingsarbejdet – med drøftelser med brugere, investorer,

handlingsplaner og placeringsmuligheder.

1 Jyllandsposten d. 3/11 2005. Undersøgelsen omfatter ikke faciliteternes tilstand eller kvalitet.

3 side


4side

N y H o l s t e b r o A r e n a & H o l s t e b r o b y

P r o f i l e r i n g

Tendenser og udfordringer

Det moderne samfund – det såkaldte oplevelsessamfund – er et samfund,

hvor oplevelser i stadig højere grad påvirker den regionale, nationale

og internationale økonomi. Her er innovation og netværk

nøgleord, og det handler om at stimulere de kreative potentialer, der

står bag de erhverv, der skaber vækst. Det kan være mode, kunst, reklame,

gastronomi, events, design, turisme, teater, film og ikke

mindst sportsverdenen. Oplevelsessamfundet stiller nye udfordringer

til byer og bysamfund.

Oplevelser – og det at kunne tilbyde borgerne oplevelser, som de kan

identificere sig med – er meget vigtige i forhold til at tiltrække og

fastholde borgere, erhvervsliv og arbejdskraft samt turister. Man bevæger

sig gerne langt efter oplevelser og betaler også gerne for dem.

Man vælger ikke længere bosted alene på baggrund af pris, men

også ud fra, hvad vi – borgere og erhvervsliv – kan identificere os med

og hvad der giver os et tilfredsstillende indhold i tilværelsen.

En bys eller regions udbud af oplevelser – kunstneriske som sportslige

– får dermed en afgørende rolle for profileringen af området og

dets tiltrækningskraft. Oplevelser er kort sagt et afgørende

konkurrenceparameter. Der findes undersøgelser, der viser, at det er

billigere at profilere sig på sport end finkultur, for sport appellerer til

flere, end finkulturen gør. Holstebro har flere ting at vælge i mellem.

Der er allerede satset meget på finkultur, og nu skal der parallelt hermed

satses på idræt.

Denne udvikling hænger også sammen med de øvrige udfordringer i

de nye kommuner. Det har fået større betydning at kunne tilbyde

gode rammer for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud,

som findes i foreninger, institutioner og selvorganiserede aktiviteter.

Borgerne skal – uanset alder – have mulighed for at iværksætte

og deltage i aktiviteter, der kan give et sundt og aktivt liv med idræt

og motion. Fundamentet er forståelsen af sammenhængen mellem

fysisk udfoldelse, sundhed og velvære.

Den nye Holstebro Arena skal ses i sammenhæng med disse udfordringer

for byens udvikling og som en vigtig brik i et større spil, der

samlet tegner byen. Hvis den rigtige profil, det rigtige indhold og den

rigtige placering vælges, kan Arenaen blive en gevinst for hele Holstebro.

Den kan både styrke byen indadtil og profilere Holstebro udadtil

med en afsmittende effekt på bosætning, erhverv, arbejdskraft og turisme.

En ny Holstebro Arena skal være FOLKETS HUS, der skal være med til

at skabe liv og aktiviteter i huset så mange timer om dagen som muligt

og meget gerne 365 dage om året.

Der ligger en stor udfordring i at sikre en optimal udnyttelse af de

synergimuligheder, Arenaen giver. Forskellige behov skal tilgodeses

samtidig med, at nye, supplerende rammer skabes for områder som

sundhed, kulturliv mv. i den nye Holstebro Kommune.


Arenaens profil bør bygge på et fundament, der allerede findes i byen

og som kan videreudvikles og udbygges. Set i dette lys kan én eller

flere af følgende profiler med fordel udpeges:

• Professionel idræt: Eliteidrætten, hvor der spilles og trænes på

højt niveau med høj grad af ekstern profilering til følge.

• Breddeidræt: Den folkelige idræt, hvor der både er plads til sjov

og alvor. Der, hvor både de frivillige foreninger og de foreningsløse

mødes og dyrker sport – både skemalagt og ad hoc.

• Wellness: Sundhed og velvære i bred forstand. Et sundhedscenter,

hvor mange funktioner og tilbud samles, vil falde ind under

wellness.

• Oplevelser: Koncerter, shows, kulturelle arrangementer, konferencer

og restauration.

De to første profiler har en direkte tilknytning til idrætsverdenen,

mens de to sidste har en mere indirekte sammenhæng med idræt.

Profilerne kan også kombineres med hinanden, så der opstår synergi

og dynamik – og de kan „trække“ hinanden. Men indsatsen skal målrettes,

så der ikke skydes med spredehagl. I det følgende beskrives

bud på, hvilket indhold profilerne kan have.

Professionel idræt idræt

En professionel idrætsprofil vil både have en betydning for borgerne i

Holstebro, men kan også forventes at have en betydning udadtil set i

en regional og national sammenhæng.

• Holstebro kan profilere sig yderligere på eliteidræt.

• Professionel idræt kan f.eks. være herrehåndbold, damehåndbold,

fodbold eller noget andet.

• Professionel idræt vil give Holstebro del i den massive mediedækning

og profilering, eliteidræt medfører.

• Den professionelle idræt kan medvirke til, at borgerne i Holstebro

bliver endnu mere stolte af at bo i byen.

• Turister og kommunens gæster vil føle sig tiltrukket af tilbud in-

den for eliteidræt.

• Professionel idræt kan bruges til at styrke breddeidrætten.

• Professionel idræt medfører i høj grad afledt effekt i form af fysisk

udfoldelse, sundhed og velvære.

Breddeidræt

Breddeidræt

En breddeidrætsprofil vil især få betydning for borgerne i Holstebro

og de nære omgivelser.

• Etablering af mere tidssvarende faciliteter og vilkår for sport vil

medvirke til en positiv udvikling af breddeidrætten i Holstebro.

• Breddeidrætten vil blive styrket, hvis manglen på halkapacitet i

Østbyen udbedres.

• Det vil styrke breddeidrætten, hvis der anlægges nye fodboldbaner

til Måbjerg IF.

• Nye klubfaciliteter til rugbyklubben, HH90 og HB vil styrke breddeidrætten.

• Det vil styrke breddeidrætten, hvis Idrætscenter Vest og Stadion

renoveres.

• Det vil styrke atletikklubben og dens elitedivisionshold, hvis den

igen kan afvikle stævner i Holstebro.

• Breddeidrætten vil blive styrket, hvis der etableres et tidssvarende

fodboldstadion på divisionsniveau.

• Breddeidrætten vil blive styrket, hvis der etableres tidssvarende

idrætsfaciliteter til generelt brug i Holstebro.

• Tidssvarende faciliteter vil give en afledt effekt for skoleidræt,

institutionsidræt, ældreidræt og den uorganiserede idræt i forhold

til fysisk udfoldelse, sundhed og velvære.

5 side


6side

Wellness & Wellness sundhed & sundhed

Begreberne wellness og sundhed er populære for tiden, ikke mindst

set i lyset af befolkningens generelle sundhedstilstand, hvor overvægt,

stress og følgesygdomme er blevet så almindelige, at nogen taler

om folkesygdomme. En wellness- eller sundhedsprofil kan fint

kombineres med en af de to første profiler og anvendes til profilering

af Holstebro uden for kommunens grænser.

• En Arena kan udvikles med en markant sundhedsprofil.

• En Arena kan tænkes ind i den nye kommunes sundhedspolitik og

sundhedcenter.

• En Arena kan gives en wellnessprofil med elementer som fitness,

kurbad, helse, fordybelse/ro, sund mad/drikke/anti-rygning etc.

• En Arena kan byde på offentlig adgang til fysioterapeut, ortopædkirurg,

kiropraktor, ergoterapeut etc.

• En Arena kan indeholde et dagkirurgisk hospital.

• En Arena kan tilbyde borgerne og de besøgende i Holstebro optimale

sundhedstilbud.

• I forbindelse med Arenaen kan der udvikles nye uddannelsesmuligheder,

f.eks. i samarbejde med CVU Vita.

Oplevelser

Oplevelser

Som beskrevet indledningsvis vil de oplevelser, der er tilknyttet en

Arena, i høj grad påvirke, hvem der vil besøge og bruge Arenaen. Der

er dels tale om de nuværende brugere af idrætsfaciliteterne i Holstebro,

dvs. foreningerne. Dertil kommer de foreningsløse, evt. brugere

uden for Holstebro og turister. Også erhvervslivet vil kunne drage

nytte af de tilbud, der findes i Arenaen.

• En Arena kan supplere tilbuddene i Holstebro med en attraktiv

rockscene – indendørs og/eller udendørs.

• En Arena kan supplere tilbuddene i Holstebro med moderne og

volumenmæssige faciliteter til konferencer, større generalforsamlinger

og udstillinger.

• En Arena kan udvikles med faciliteter til større kultursatsninger.

• Lystanlægget kan suppleres med permanente toiletfaciliteter, der

gør lystanlægget mere anvendeligt og tiltrækkende for brugere og

arrangører.

• Mange oplevelsestilbud i en Arena kan gøre borgerne i Holstebro

endnu mere stolte af at bo i byen.

• En Arena kan tilbyde oplevelser, der tiltrækker folk/gæster/tilflyttere

udefra.

I forbindelse med vurderingen af de enkelte placeringsmuligheder for

en ny Holstebro Arena er det også vurderet, hvilket profileringspotentiale

en Arena her vil give Holstebro. Et samlet overblik over

profileringspotentialet vises i en tabel på side 21.


Økonomi

På side 19 og 20 vises grove overslag

over anlægs- og driftsøkonomi.

Anlægsøkonomisk skønnes de forskellige

alternativer at medføre følgende

udgift:

• Arena på Dyrskuepladsen:

152,4 mio. kr.

• Arena på Stadion: 159,0 mio. kr.

• Arena på Idrætscenter Vest:

161,2 mio. kr.

• Arena og stadion på Idrætscenter

Vest: 178,8 mio. kr.

Driftsøkonomisk skønnes de forskellige

alternativer at medføre følgende

årlige udgift:

• Arena på Holstebro Stadion:

6,3 mio. kr.

• Arena på Dyrskuepladsen:

7,1 mio. kr.

• Arena og stadion på Idrætscenter

Vest: 8,4 mio. kr.

• Arena på Idrætscenter Vest:

8,3 mio. kr.

I forhold til Holstebro Kommunes

årlige driftsbudget på nuværende

tidspunkt vil der være tale om en

merudgift på 3,2-5,3 mio. kr.

Konklusion

S a m m e n l i g n i n g a f m u l i g h e d e r

En ny Holstebro Arena vil profilere Holstebro Kommune. Det sker med

afsæt i den profil, Arenaen får. Det er vigtigt at bygge videre på funktioner

og faciliteter, der allerede findes i Holstebro, hvilket også betyder,

at mulighederne er forskellige fra sted til sted, og at der til hver

placeringsmulighed er tilknyttet en række fordele og ulemper. 2

Konklusion

Det vurderes, at en placering ved Den Røde Plads i centrum vil være

den mindst attraktive placeringsmulighed på baggrund af store

anlægsomkostninger, omfattende problemer i forhold til trafik- og

parkeringsforhold og en meget høj bebyggelsesprocent. En Arena

her vil blive meget dominerende i forhold til omgivelserne.

Placeringen ved Idrætscenter Vest har mange fordele, bl.a. anlægsøkonomisk.

Denne placering har idrætsklubbernes opbakning, men

driftsøkonomisk og geografisk er placeringen ikke særligt attraktiv.

En placering på det nuværende Holstebro Stadion vurderes at være

den mest fordelagtige. Den er bynær, hvilket giver mulighed for

synergi med relaterede funktioner og midtbyens tilbud. Driftsøkonomisk

vurderes denne placering at være den billigste. Det eksisterende

stadion er nedslidt, og en Arena her kræver opførsel af et nyt

fodboldstadion, f.eks. ved Idrætscenter Vest. Det vil igen styrke

Idrætscenter Vest med nye aktiviteter, og dertil kan atletikklubben gives

bedre faciliteter. En Arena her kræver en trafikal bearbejdning.

En sidste placeringsmulighed er Dyrskuepladsen - et alternativ, der

kan synes mindre oplagt på kort sigt. Set i lyset af en mangel på

idrætsfaciliteter i den østlige del af byen og i forhold til den overordnede

byudvikling, der går mod øst, bliver denne placeringsmulighed

på lang sigt mere attraktiv.

Placeringsmuligheder

De enkelte placeringsmuligheder

De undersøgte placeringsmuligheder er derfor hovedsagelig valgt ud

fra eksisterende faciliteter: De to nuværende idrætsanlæg – Idrætscenter

Vest og Holstebro Stadion – og en placering i centrum ved siden

af Musikteatret. Som en fjerde mulighed er Dyrskuepladsen undersøgt

på baggrund af interessenternes input.

Hver placeringsmulighed er vurderet ud fra:

• Udviklingsmuligheder – rummelighed og byggemuligheder

• Bymæssig sammenhæng – synergimuligheder, indpasning og om-

givende kvarterer

• Tilgængelighed – trafikafvikling, til- og frakørselsforhold, parkeringsforhold,

stiforhold og tilgængelighed, herunder offentlig

transport

• Økonomi – overslagsmæssige anlægs- og driftsbudgetter

På de følgende sider redegøres for vurderingen af placeringsmulighederne,

ud fra disse overskrifter.

For hvert alternativ er der udarbejdet en illustration, der viser en oversigt

over muligt indhold i en Arena med den pågældende placering.

Dertil redegøres for konsekvenser og ændringer af øvrige faciliteter i

Holstebro, hvis denne placering vælges. Afslutningsvis vurderes, hvordan

en ny Holstebro Arena vil kunne profilere Holstebro i forhold til

de fire foreslåede profiler: Professionel idræt, breddeidræt, wellness

og oplevelser. Et samlet overblik over profileringspotentialet vises i en

tabel på side 21.

2 I baggrundsrapporten foreligger en grundig beskrivelse af de eksisterende faciliteter i

Holstebro (nuværende indhold og tilstand) samt de forskellige placeringsmuligheder for

en ny Holstebro Arena.

7 side


8side

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 1:

A r e n a p å I d r æ t s c e n t e r V e s t

Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder

• Idrætscenter Vest omfatter et forholdsvis stort område på ca. 0,25

km2 . Sammen med beliggenheden ud til det åbne land giver det

gode udvidelsesmuligheder på kort og lang sigt.

• Der er gode muligheder for etablering af parkering.

• Der er gode muligheder for udnyttelse af idrætsanlæggets eksisterende

faciliteter.

• Der er gode muligheder for indpasning af en Arena.

Bymæssig sammenhæng

Bymæssig sammenhæng

• Idrætscenter Vest ligger langt fra centrum – 7 km.

• Områdets beliggenhed i udkanten af byen giver stor mental og

fysisk afstand fra byens og centrums mange tilbud.

• Byudviklingen går mod øst – ikke vest – hvilket gør det mindre

sandsynligt, at Idrætscenter Vest bliver bedre integreret i byen inden

for en overskuelig fremtid.

• På grund af den afsides beliggenhed er der begrænsede muligheder

for synergi med Holstebros øvrige faciliteter til eksempelvis

kultur, wellness, sundhedscenter, sundhedsvirksomheder, skoleog

ældreidræt mv.

Tilgængelighed

Tilgængelighed

• Forbindelsen til det overordnede vejnet er snørklet og opleves

som dårlig.

• Placeringen er geografisk uhensigtsmæssig i forhold til oplande

som Viborg og Herning.

• Der er ingen forbindelse til området med offentlige transportmidler.

• Stiforbindelserne til centret er gode og trafiksikre – cyklister skal

kun krydse en enkelt vej, Mozartsvej, på vej til Idrætscenter Vest.

• Der er udsigt til forbedrede til- og frakørselsmuligheder i form af

en planlagt udvidelse af Nordre Ringvej i 2007. Dette vil give en

direkte forbindelse til Hovedvej 11.

• En placering på Idrætscenter Vest er Holstebro Idrætsforbunds og

idrætsforeningerne på Idrætscenter Vests foretrukne placeringssted

for en Arena.

Økonomi

Økonomi

• Anlægsøkonomisk vurderes en Arena på Idrætscenter Vest at

medføre en udgift på 161,2 mio. kr., mens en Arena og Stadion

med denne placering vil koste 178,8 mio. kr. Denne placering er

dermed de dyreste alternativer.

• Også driftsøkonomisk vil denne placering blive en dyr løsning,

idet en Arena vurderes at medføre en årlig udgift på 8,3 mio. kr.

og en Arena og Stadion en årlig udgift på 8,4 mio. kr.

• Den afledte omsætning i bymidtens restauranter, hoteller, cafeer

mv. ved arrangementer i Arenaen kan forventes at blive lav på

grund af den store afstand ind til bymidten.

Der er opstillet funktionsdiagrammer for to forskellige modeller for

en Arena på Idrætscenter Vest: én, hvor der både opføres en Arena og

et nyt Stadion, og en anden, hvor der kun opføres en Arena.


9 side


10 side

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 1:

A r e n a p å I d r æ t s c e n t e r V e s t, f o r t s.

Funktioner i en Arena og Stadion på Idrætscenter Funktioner

Vest

Illustrationen til højre viser funktionerne i en Arena og Stadion på

Idrætscenter Vest:

• Renovering og udbygning af opvisningshallen med op til 2.500

siddeplader samt yderligere 1.000 ståpladser.

• Evt. justeringer af den eksisterende hal 2.

• Etablering af nyt divisionsfodboldstadion.

• Cafeteria/restaurant inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,

parkering, depot/lager, kontorer, møderum, omklædningsrum,

klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter (fælles for håndbold og

fodbold) og tv-/presserum.

• En scene – fast/mobil, inde/ude.

• Idrætsfritidshjem.

• Evt. styrketræningscenter.

• Evt. behandlingscenter.

Denne løsning medfører ændringer på Stadion:

• En fjernelse af det nuværende Stadion.

• Ny hal i sammenhæng med Stadionhallen.

• Renovering af cafeteria, foyer mv. og indretning af nye klublokaler.

• En gennemgribende renovering af Stadions el, vand og ventila-

tion.

Dertil kan modellen indeholde et atletikstadion, inkl. klublokaler og

depotrum ved Holstebro Gymnasium, to nye fodboldbaner til Måbjerg

IF nord for Måbjerg Kirke og toiletfaciliteter ved lystanlægget.

Profilering

Profilering

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være

som vist til højre.


Funktioner i en Arena på Idrætscenter Funktioner

Vest

Illustrationen til venstre viser funktionerne i en Arena på Idrætscenter

Vest:

• Renovering og udbygning af opvisningshallen med op til 2.500

siddeplader samt yderligere 1.000 ståpladser.

• Evt. justeringer af den eksisterende hal 2.

• Cafeteria/restaurant, inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,

parkering, depot/lager, kontorer, møderum, omklædningsrum,

klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter og tv-/presserum.

• En scene – fast/mobil, inde/ude.

• Idrætsfritidshjem.

• Evt. styrketræningscenter.

• Evt. behandlingscenter.

Dertil hører ændringer på Stadion:

• Ny hal i sammenhæng med Stadionhallen.

• Renovering af cafeteria, foyer mv. og indretning af nye VIP-facilite-

ter og klublokaler.

• En gennemgribende renovering af Stadions el, vand og ventilation.

Modellen kan indeholde et atletikstadion, inkl. klublokaler og depotrum

ved Holstebro Gymnasium, anlæg af to fodboldbaner til Måbjerg

IF nord for Måbjerg Kirke og nye toiletbygninger ved lystanlægget.

Profilering

Profilering

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være

som vist til venstre.

11 side


12 side

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 2:

A r e n a p å H o l s t e b r o S t a d i o n

Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder

• Området har et areal på ca. 72.000 m2 .

• Der er tæt bebyggede områder til alle sider, parcelhusområder og

et erhvervsområde. Det medfører begrænsede udbygningsmuligheder

på lang sigt.

• En Arena her vil have umiddelbar nærhed til Holstebro Tennisklub

nord for Stadion med 7 udendørs grusbaner og en indendørsbane.

• Stadion er nedslidt og trænger til gennemgribende renovering,

især tribunen. Cafeteria og tilskuerfaciliteter er utidssvarende.

• Stadionhallen er af ældre dato, men forholdsvis velholdt og velfungerende.

• Der er gode muligheder for sammenhæng med eksisterende hal-,

omklædnings-, møde-, kontor- og parkeringsfaciliteter mv.

Bymæssig sammenhæng

Bymæssig sammenhæng

• Beliggenheden er bynær, 1,5 km øst for centrum og dermed tæt

på bymidtens mange tilbud.

• Der er gode synergimuligheder i forhold til kulturarrangementer,

wellness/sundhedsvirksomheder/uddannelse, bowlingcenter,

skole- og ældreidræt mv.

• Bydelen lider under mangel på halkapacitet, hvilket en Arena her

vil udbedre.

• God placering i forhold til byudviklingen, der går mod øst.

• Erfaringer viser, at en central placering medfører forholdsvis mindre

biltrafik ved større arrangementer.

• En Arena med denne placering kræver støj- og trafikmæssige foranstaltninger

for at hindre gener i forhold til naboer.

Tilgængelighed

Tilgængelighed

• Stadion har direkte tilkørselsmulighed fra det overordnede vejnet

via Lægårdvej fra Hovedvej 11 – Ringvejen.

• Øget trafik kan give risiko for flaskehalsdannelser i krydset ved

Lægårdvej og Ringvejen.

• Denne placering vil formentlig kræve en ny trafikløsning i krydset

Gl. Skivevej og Hjaltesvej samt evt. Ringvejen, alternativt i krydset

Ny Skivevej og Jens Baggesens Vej.

• Placeringen er geografisk god i forhold til oplande som Viborg og

Herning.

• En Arena i dette område vil kræve overordnede valg – såsom udflytning

af fodboldstadion og atletikfaciliteter.

• Begrænset parkeringsareal – en vurdering fra Byplanafdelingen

peger på et behov for ca. 700 p-pladser.

Økonomi

• Driftsøkonomisk er denne placering et godt alternativ, idet en

Arena Økonomi

på Stadion vurderes at medføre en årlig udgift på 6,3 mio.

kr. og er dermed det billigste alternativ.

• En Arena på Stadion vurderes at medføre en anlægsomkostning

på 159 mio. kr. Det skal dog ses i sammenhæng med Stadions nuværende

fodboldopvisnings- og atletikfaciliteter, der er utidssvarende

og kræver forbedringer på sigt.

• Nærheden til bymidten kan forventes at ville medføre øget omsætning

i hotel- og restaurationsbesøg samt på cafeerne i forbindelse

med arrangementer i Arenaen.


13 side


14 side

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 2:

A r e n a p å H o l s t e b r o S t a d i o n, f o r t s.

Funktioner i en Arena på Funktioner

Stadion

Illustrationen til højre viser funktionerne i en Arena på Stadion:

• Det nuværende Stadion fjernes.

• Dobbelt håndboldhal med teleskoptribuner op til 2.500 siddeplader

samt yderligere 1.000 ståpladser.

• Cafeteria/restaurant, inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,

parkering, depot/lager, administration/kontorer, mødelokaler,

omklædningsrum, klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter

med 1.000 siddepladser, tv-/presserum.

• Nuværende Stadionhal og eksisterende græsbaner fastholdes.

• Scene – fast/mobil, inde/ude.

• Idrætsfritidshjem.

• Styrketræningscenter.

• Behandlingscenter (fysioterapeut, ergoterapeut mv.).

Alternativet medfører, at der skal opføres et nyt divisionsstadion med

VIP-faciliteter og restauration på Idrætscenter Vest samtidig med, at

idrætscentrets el, vand og ventilation skal gennemgå en omfattende

renovering.

Ved Holstebro Gymnasium påregnes opført et atletikstadion inkl.

klublokaler og depotrum. Nord for Måbjerg Kirke anlægges to fodboldbaner

til Måbjerg IF, og på Dyrskuepladsen en aflastende parkeringsplads

til brug ved større arrangementer. Også dette alternativ

omfatter etablering af permanente toiletfaciliteter ved lystanlægget.

Profilering

Profilering

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være

som vist til højre.


Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder

• Arealet ligger på hjørnet af Sønderbrogade og Helgolandsgade

og omfatter ca. 6.500 m2 . Det betyder, at der er meget begrænsede

byggemuligheder ved et fremtidigt udbygningsbehov.

• Musikteatret og Scala Biograferne er naboer til grunden. Opførelsen

af Dansens Teater, der blandt andet indeholder en fladgulvsscene,

som kan benyttes ved musikarrangementer, er påbegyndt.

• Grunden anvendes til parkering, hvilket der skal tages hensyn til i

forbindelse med et evt. byggeri på arealet.

• En Arena med denne placering medfører en særdeles høj

bebyggelsesprocent og et dominerende bygningsanlæg.

Bymæssig sammenhæng

Bymæssig sammenhæng

• Beliggenheden er central og vil give en umiddelbar sammenhæng

mellem Arena og Musikteatret, Dansens Teater og Scala Biograferne.

• Denne placering giver meget gode muligheder for synergi med

andre relaterede funktioner som eksempelvis wellness- og

sundhedscenter.

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 3:

A r e n a p å D e n R ø d e P l a d s

Tilgængelighed

Tilgængelighed og beliggenhed

• Den centrale beliggenhed er inden for gåafstand til togstation,

rutebilstation, hoteller, gågader, restauranter mv.

• En parkeringsundersøgelse viser, at med samtidige arrangementer

i Arena, Musikteatret, Dansens Teater og Scala Biograferne vil der

være et behov for parkering til ca. 2.500 biler i området.

• Trafikafvikling af hen ved 2.500 biler vil – med de mange rundkørsler

og lyskryds – give mange udfordringer og med stor sandsynlighed

skabe flaskehalse og problemer.

• Bebyggelse i området vil meføre tab af p-pladser. Det kræver derfor

en parkeringsløsning, der kan være integreret i byggeriet eller

medføre inddragelse af f.eks. Juniorhallen, vandforsyningens bygning

og varmeforsyningens gamle turbinehal.

Økonomi

Økonomisk bæredygtighed

• Driftsøkonomisk vil denne placering formentlig være en god løsning.

• Et byggeri på grunden vil formentlig kræve en jordforureningsoprensning,

der anslås at kunne koste ca. 20 mio. kr. samt omkostninger

til vand- og varmeforsyning på op mod 50 mio. kr. Dermed

er denne placering formentlig meget dyr anlægsøkonomisk.

• Den centrale placering vil medføre en stor afledt effekt for midtbyens

øvrige funktioner, herunder butikker, hoteller og restaurationsvirksomhed.

Set i lyset af de umiddelbare konsekvenser med en massiv bygningstæthed,

en problematisk trafikafvikling og store anlægsomkostninger

vurderes dette alternativ at være urealistisk. Der er derfor ikke udarbejdet

en funktionsanalyse, ligesom en nærmere beregning af

anlægs- og driftsøkonomi ikke er foretaget.

15 side


16 side

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 4:

A r e n a p å D y r s k u e p l a d s e n

Udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder

• Arealet ligger hen som ubebygget mark – bortset fra rideklubbens

faciliteter – ca. 3 km fra Holstebro centrum og omfatter ca. 0,2

km 2 .

• Området anvendes af rideklubben og i forbindelse med til større

arrangementer såsom „Drive in biograf“. Lejlighedsvis anvendes

området som parkeringsplads, f.eks. i forbindelse med Rock i Holstebro.

• Parkerings- og udbygningsmulighederne er særdeles gode, også

ved evt. fremtidigt udbygningsbehov.

Bymæssig sammenhæng

Bymæssig sammenhæng

• Ligger i periferien af Holstebro.

• Områdets beliggenhed på ydersiden af Ringvejen betyder stor

mental og fysisk afstand fra byens og centrums mange tilbud.

• Området ligger i udkanten af byen, men byudviklingen går mod

øst, og på sigt vil beliggenheden blive mere central.

• Området ligger tæt på den østlige bydel, hvor der er mangel på

halkapacitet.

• Her er der gode muligheder for indpasning af en Arena.

• Der er begrænsede muligheder for synergi med kultur, wellness,

sundhedscenter, sundhedsvirksomheder, skole- og ældreidræt mv.

Tilgængelighed

Tilgængelighed og beliggenhed

• Beliggenheden er tæt på Ringvejen og giver derfor gode muligheder

for en god afvikling af trafik til og fra området.

• Geografisk er placeringen god i forhold til oplande som Viborg og

Herning.

• En placering af en Arena her vil kræve en løsning i forhold til offentlig

transport.

• Der er gode muligheder for etablering af parkeringsareal.

Økonomi

Økonomisk bæredygtighed

• Anlægsøkonomisk vurderes en Arena på Dyrskuepladsen at ville

koste 152,4 mio. kr., og dermed er denne placering det billigste

alternativ.

• Driftsøkonomisk vurderes en Arena på Dyrskuepladsen at medføre

en årlig udgift på 7,1 mio. kr.

• Beliggenheden i periferien af Holstebro vil give meget lav afledt

effekt i forhold til hotellernes, butikkernes Funktioner

og restauranternes omsætning

ved arrangementer i Arenaen.

Funktioner

Funktioner i en Arena på Dyrskuepladsen

Illustrationen på side 18 viser funktionerne i en Arena på Dyrskuepladsen:

• Dobbelt håndboldhal med teleskoptribuner op til 2.500 siddeplader

samt yderligere 1.000 ståpladser.

• Cafeteria/restaurant, inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,

parkering, depot/lager, kontorer, møderum, omklædningsrum,

klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter og tv-/presserum

• Scene – fast/mobil, inde/ude.

• Idrætsfritidshjem.

• Styrketræningscenter.

• Evt. behandlingscenter.


17 side


18 side

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 4:

A r e n a p å D y r s k u e p l a d s e n, f o r t s.

Denne løsning medfører, at der på Stadion sker en renovering af cafeteria,

foyer, mv. og indretning af nye VIP-faciliteter og klublokaler. Dertil

kommer en renovering af Stadions bygninger i forhold til f.eks. el,

vand og ventilation.

På Idrætscenter Vest skal der ske en gennemgribende renovering af

idrætscentrets el, vand og ventilation samt ny restauration. Ved Holstebro

Gymnasium opføres et atletikstadion, inkl. klublokaler og

depotrum og nord for Måbjerg Kirke anlægges to fodboldbaner til

Måbjerg IF. Endelig skal der etableres nye toiletfaciliteter ved lystanlægget.

Profilering

Profilering

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være

som vist på illustrationen til højre.


3 Der tages forbehold for en skønsmæssig fordeling af enkelte faciliteter,

da der ikke alle steder argumenteres for at en facilitet alene hører til

det ene sted. Det betyder samtidig, at man ved fravalg af ét eller flere

af de fem niveauer ikke ukritisk kan anvende overslagene alene for de

tilvalgte niveauer.

4 De detaljerede overslag kan ses i baggrundsrapporten. Beløbene

er ekskl. moms og uden hensyntagen til evt. jordforurening,

pælefundering, omlægning af offentlige ledningsanlæg,

trafikale omlægninger, jordkøb mv.

I forhold til økonomi er der udarbejdet grove overslag over anlægsog

driftsøkonomiske konsekvenser.

I det følgende gengives overslagstal for anlægs- og driftsøkonomi for

fire af placeringsmulighederne. Der er ikke udarbejdet et overslag for

alternativet ved Den Røde Plads, idet den massive bygningstæthed,

problemerne med trafikafviklingen og de store anlægsomkostninger

gør, at alternativet vurderes for urealistisk.

Anlægsøkonomi

Holstebro Kommune har til anlægsinvesteringer i forbindelse med

en ny Holstebro Arena afsat 5 mio. kr. i 2007, 10 mio. kr. i 2008 og

15 mio. kr. i 2009, i alt 30 mio. kr. Af disse er 10 mio. kr. allerede

afsat til forbedringer/vedligeholdelse af Idrætscenter Vest.

Anlægsøkonomien for de fire alternativer er i baggrundsrapporten

opdelt i fem niveauer3 :

• Opretholdelse af faciliteter i det nuværende niveau –

„1980“ niveau

• Opdatering af nuværende faciliteter til „2005“ niveau

• Faciliteter til professionel idræt

• Faciliteter til wellness og sundhed

• Faciliteter til oplevelse

Til venstre gengives kun de samlede anlægsoverslag for hvert

alternativ. 4

Ø k o n o m i

19 side


20 side

Ø k o n o m i, f o r t s.

Driftsøkonomi

Driftsøkonomien for de fire alternativer kan overslagsmæssigt opgøres

som vist i følgende tabeller.

En ny Holstebro Arena vil – alt efter det valgte alternativ – medføre et

behov for et øget årligt kommunalt driftstilskud på 3,2 – 5,3 mio. kr.

set i forhold til de nuværende budgetter på 3,1 mio. kr. til Stadion og

Idrætscenter Vest.

Afledt økonomi

I forbindelse med en Arena vil der være en betydelig afledt økonomi,

dvs. at byens samlede indtægt vil vokse, og uddannelsessteder, butikker,

relaterede erhverv, restauranter, hoteller mv. vil opleve en ’Arenaeffekt’

– stærkest ved en central placering, svagest ved en decentral

placering.


S a m m e n l i g n i n g s t a l

Erfaringer fra andre kommuner

Til sammenligning er der indhentet tal fra andre kommuner, der yder

årlige driftstilskud/klubleje, som vist på tabellen nedenfor.

O v e r s i g t:

P r o f i l e r i n g

21 side


D e b a t o p l æ g

Valg af profileringsstrategi for en ny

Holstebro Arena er udarbejdet af NIRAS

Konsulenterne i samarbejde med Vestforsyning/Holstebro

Kommune.

Se mere på www.holstebro.dk/arena.

Similar magazines