22.07.2013 Views

N y H o l s t e b r o A r e n a

N y H o l s t e b r o A r e n a

N y H o l s t e b r o A r e n a

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V a l g a f p r o f i l e r i n g s s t r a t e g i<br />

N y H o l s t e b r o A r e n a<br />

P r o f e s s i o n e l i d r æ t ? B r e d d e i d r æ t ? W e l l n e s s ? O p l e v e l s e ?<br />

V e s t f o r s y n i n g / H o l s t e b r o K o m m u n e<br />

N o v e m b e r 2 0 0 5<br />

D e b a t o p l æ g


2side<br />

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e<br />

Indledning<br />

Profilering<br />

Sammenligning af muligheder<br />

De enkelte placeringsmuligheder<br />

Arena på Idrætscenter Vest<br />

Arena på Holstebro Stadion<br />

Den Røde Plads<br />

Dyrskuepladsen – mellem Lægårdvej og<br />

Hovedvej 16/Viborgvej<br />

Økonomi<br />

Anlægsøkonomi<br />

Driftsøkonomi<br />

Sammenligningstal<br />

Oversigt over profilering<br />

3<br />

4<br />

7<br />

8<br />

8<br />

12<br />

15<br />

16<br />

19<br />

19<br />

20<br />

21<br />

21<br />

Baggrund<br />

Igennem en årrække har idrætsorganisationerne i<br />

Holstebro efterlyst bedre opvisningsfaciliteter til<br />

eliteidrætten, og der er taget indtil flere initiativer<br />

til udvikling heraf. I efteråret 2005 er der, på foranledning<br />

af Vestforsyning/Holstebro Kommune,<br />

foretaget en kortlægning af de eksisterende faciliteter<br />

i Holstebro og en vurdering af konkrete<br />

placeringsmuligheder og indhold i en ny Holstebro<br />

Arena.<br />

Målet med arbejdet har været at finde frem til,<br />

hvordan udviklingsbetingelserne kan forbedres –<br />

ikke alene for eliteidrætten, men i høj grad også<br />

for breddeidrætten samt for f.eks. kultur-, erhvervs-<br />

, sundheds- og undervisningsrelaterede aktiviteter.<br />

Med dette debatoplæg er ønsket, at diskussionen<br />

om en ny Holstebro Arena bringes et væsentligt<br />

skridt nærmere en realisering, men også at sikre<br />

den procesmæssige forankring af en ny Holstebro<br />

Arena som et fælles projekt i klubberne og blandt<br />

øvrige interessenter.<br />

Arbejdet har været todelt. Dels er der udarbejdet<br />

en baggrundsrapport, hvor de eksisterende faciliteter<br />

er gennemgået og kortlagt. For at opkvali-<br />

ficere dette kortlægningsmateriale og for at få et<br />

reelt afsæt for en vurdering af behovet for forbedringer<br />

er en lang række interview gennemført – ca.<br />

25 personer, der er potentielle brugere, idrætsforeninger,<br />

repræsentanter for sundhed/helse, uddannelsesinstitutioner,<br />

kulturliv og erhvervsliv. Embedsmænd<br />

fra kommunens forvaltninger, herunder<br />

sundhedsforvaltning, kulturforvaltning, planlæggere<br />

og teknikere er også interviewet. På baggrund<br />

af kortlægning og interview er udviklingsmulighederne<br />

i forhold til udvalgte anlæg og<br />

placeringsmuligheder vurderet. Ikke mindst er der<br />

udarbejdet et groft overslag over økonomiske konsekvenser<br />

i forbindelse med de forskellige placeringer.<br />

Arbejdet er fulgt nøje af en styregruppe med repræsentanter<br />

fra kommunen og det private erhvervsliv.<br />

Dertil har der været nedsat en politisk<br />

følgegruppe, der har fået forelagt baggrundsrapport<br />

og debatoplæg.<br />

Debatoplægget indeholder en kort beskrivelse af<br />

kortlægning og vurdering af de enkelte placeringsmuligheder<br />

samt konklusioner. En mere grundig<br />

beskrivelse kan læses i baggrundsrapporten på<br />

www.holstebro.dk/arena.


Hvordan kan en ny Holstebro Arena blive et flagskib<br />

for Holstebro og hele regionen?<br />

Holstebro har i de sidste årtier markeret sig som en progressiv by,<br />

hvor kommunen har valgt at gå ind i og være med til at realisere<br />

mange store projekter. Det gælder f.eks. Musikteatret, balletten,<br />

museerne, „Maren på vognen“ og senest NU-park.<br />

Eliteidrætsmæssigt står Holstebro stærkt inden for håndbold med<br />

Team Tvis Holstebros herrehold, der spiller i bedste række og deltager<br />

i europæiske turneringer. Dameholdet spiller i næstbedste række om<br />

en oprykningsplads til håndboldligaen.<br />

De seneste år har man i Holstebro brugt mange kræfter på at diskutere<br />

behovet for bedre faciliteter til vores eliteidrætsfolk. Debatten har<br />

til tider været fokuseret på bestemte placeringsmuligheder og konkret<br />

indhold, og derfor har Holstebro Kommune valgt at igangsætte<br />

et arbejde, der kan sætte fokus på, hvilken profil en ny Holstebro<br />

Arena skal have.<br />

Dette har kommunen gjort, fordi der er flere vigtige faktorer i udviklingen<br />

af sådan et sted. De tre vigtigste faktorer er: Indhold, placering<br />

og økonomi – og de hænger uløseligt sammen. En Arena bliver kun<br />

en succes, hvis helheden er i orden.<br />

Dette debatoplæg er tænkt som et input, der kan være med til at<br />

bringe os et skridt videre i den rigtige retning. Inden en placering vælges,<br />

skal det afklares, hvilken profil der skal arbejdes videre med.<br />

En ny Holstebro Arena skal være med til at profilere den ny Holstebro<br />

I n d l e d n i n g<br />

Kommune i forhold de eksisterende 56.200 indbyggere og i høj grad<br />

være en tiltrækningskraft i forhold til Midt- og Vestjylland samt Danmark<br />

i øvrigt. Holstebro Kommune har tidligere vist, at den er i stand<br />

til at profilere sig ved at sætte stort ind for at realisere de projekter,<br />

den ønsker. Spørgsmålet er derfor, om Holstebro ønsker, at en ny Holstebro<br />

Arena skal blive et flagskib for hele regionen – og hvad kræver<br />

det?<br />

Der findes allerede mange gode faciliteter i Holstebro. I en nylig undersøgelse<br />

i Jyllandsposten ligger den nye Holstebro Kommune på en<br />

4. plads i hele landet mht. idræts-, fritids- og kulturfaciliteter pr. indbygger,<br />

vurderet ud fra de nye kommuner. 1 Det er vigtigt at bygge videre<br />

på og udvikle de gode faciliteter – til gavn for idrætsudøverne,<br />

borgerne, erhvervslivet, byen og regionen.<br />

Det er også uhyre vigtigt, at en ny Holstebro Arena udnyttes til at udvikle<br />

kommunens idrætsfaciliteter, så de profilerer Holstebro. Det er<br />

ikke muligt at opnå alt på én gang. Det kræver valg – og det betyder<br />

også, at noget skal vælges fra. Debatoplægget beskriver bud på forskellige<br />

profiler, som Arenaen kan være med til at understøtte.<br />

De næste skridt i arbejdet med en ny Holstebro Arena er en videre<br />

drøftelse, der kan bringe debatten nærmere valget af en profil. Det<br />

kræver svar på spørgsmålet: Hvad er det, der skal ske med idrætten i<br />

Holstebro? Når svaret er fundet, bliver det nemmere at komme videre<br />

i udviklingsarbejdet – med drøftelser med brugere, investorer,<br />

handlingsplaner og placeringsmuligheder.<br />

1 Jyllandsposten d. 3/11 2005. Undersøgelsen omfatter ikke faciliteternes tilstand eller kvalitet.<br />

3 side


4side<br />

N y H o l s t e b r o A r e n a & H o l s t e b r o b y<br />

P r o f i l e r i n g<br />

Tendenser og udfordringer<br />

Det moderne samfund – det såkaldte oplevelsessamfund – er et samfund,<br />

hvor oplevelser i stadig højere grad påvirker den regionale, nationale<br />

og internationale økonomi. Her er innovation og netværk<br />

nøgleord, og det handler om at stimulere de kreative potentialer, der<br />

står bag de erhverv, der skaber vækst. Det kan være mode, kunst, reklame,<br />

gastronomi, events, design, turisme, teater, film og ikke<br />

mindst sportsverdenen. Oplevelsessamfundet stiller nye udfordringer<br />

til byer og bysamfund.<br />

Oplevelser – og det at kunne tilbyde borgerne oplevelser, som de kan<br />

identificere sig med – er meget vigtige i forhold til at tiltrække og<br />

fastholde borgere, erhvervsliv og arbejdskraft samt turister. Man bevæger<br />

sig gerne langt efter oplevelser og betaler også gerne for dem.<br />

Man vælger ikke længere bosted alene på baggrund af pris, men<br />

også ud fra, hvad vi – borgere og erhvervsliv – kan identificere os med<br />

og hvad der giver os et tilfredsstillende indhold i tilværelsen.<br />

En bys eller regions udbud af oplevelser – kunstneriske som sportslige<br />

– får dermed en afgørende rolle for profileringen af området og<br />

dets tiltrækningskraft. Oplevelser er kort sagt et afgørende<br />

konkurrenceparameter. Der findes undersøgelser, der viser, at det er<br />

billigere at profilere sig på sport end finkultur, for sport appellerer til<br />

flere, end finkulturen gør. Holstebro har flere ting at vælge i mellem.<br />

Der er allerede satset meget på finkultur, og nu skal der parallelt hermed<br />

satses på idræt.<br />

Denne udvikling hænger også sammen med de øvrige udfordringer i<br />

de nye kommuner. Det har fået større betydning at kunne tilbyde<br />

gode rammer for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud,<br />

som findes i foreninger, institutioner og selvorganiserede aktiviteter.<br />

Borgerne skal – uanset alder – have mulighed for at iværksætte<br />

og deltage i aktiviteter, der kan give et sundt og aktivt liv med idræt<br />

og motion. Fundamentet er forståelsen af sammenhængen mellem<br />

fysisk udfoldelse, sundhed og velvære.<br />

Den nye Holstebro Arena skal ses i sammenhæng med disse udfordringer<br />

for byens udvikling og som en vigtig brik i et større spil, der<br />

samlet tegner byen. Hvis den rigtige profil, det rigtige indhold og den<br />

rigtige placering vælges, kan Arenaen blive en gevinst for hele Holstebro.<br />

Den kan både styrke byen indadtil og profilere Holstebro udadtil<br />

med en afsmittende effekt på bosætning, erhverv, arbejdskraft og turisme.<br />

En ny Holstebro Arena skal være FOLKETS HUS, der skal være med til<br />

at skabe liv og aktiviteter i huset så mange timer om dagen som muligt<br />

og meget gerne 365 dage om året.<br />

Der ligger en stor udfordring i at sikre en optimal udnyttelse af de<br />

synergimuligheder, Arenaen giver. Forskellige behov skal tilgodeses<br />

samtidig med, at nye, supplerende rammer skabes for områder som<br />

sundhed, kulturliv mv. i den nye Holstebro Kommune.


Arenaens profil bør bygge på et fundament, der allerede findes i byen<br />

og som kan videreudvikles og udbygges. Set i dette lys kan én eller<br />

flere af følgende profiler med fordel udpeges:<br />

• Professionel idræt: Eliteidrætten, hvor der spilles og trænes på<br />

højt niveau med høj grad af ekstern profilering til følge.<br />

• Breddeidræt: Den folkelige idræt, hvor der både er plads til sjov<br />

og alvor. Der, hvor både de frivillige foreninger og de foreningsløse<br />

mødes og dyrker sport – både skemalagt og ad hoc.<br />

• Wellness: Sundhed og velvære i bred forstand. Et sundhedscenter,<br />

hvor mange funktioner og tilbud samles, vil falde ind under<br />

wellness.<br />

• Oplevelser: Koncerter, shows, kulturelle arrangementer, konferencer<br />

og restauration.<br />

De to første profiler har en direkte tilknytning til idrætsverdenen,<br />

mens de to sidste har en mere indirekte sammenhæng med idræt.<br />

Profilerne kan også kombineres med hinanden, så der opstår synergi<br />

og dynamik – og de kan „trække“ hinanden. Men indsatsen skal målrettes,<br />

så der ikke skydes med spredehagl. I det følgende beskrives<br />

bud på, hvilket indhold profilerne kan have.<br />

Professionel idræt idræt<br />

En professionel idrætsprofil vil både have en betydning for borgerne i<br />

Holstebro, men kan også forventes at have en betydning udadtil set i<br />

en regional og national sammenhæng.<br />

• Holstebro kan profilere sig yderligere på eliteidræt.<br />

• Professionel idræt kan f.eks. være herrehåndbold, damehåndbold,<br />

fodbold eller noget andet.<br />

• Professionel idræt vil give Holstebro del i den massive mediedækning<br />

og profilering, eliteidræt medfører.<br />

• Den professionelle idræt kan medvirke til, at borgerne i Holstebro<br />

bliver endnu mere stolte af at bo i byen.<br />

• Turister og kommunens gæster vil føle sig tiltrukket af tilbud in-<br />

den for eliteidræt.<br />

• Professionel idræt kan bruges til at styrke breddeidrætten.<br />

• Professionel idræt medfører i høj grad afledt effekt i form af fysisk<br />

udfoldelse, sundhed og velvære.<br />

Breddeidræt<br />

Breddeidræt<br />

En breddeidrætsprofil vil især få betydning for borgerne i Holstebro<br />

og de nære omgivelser.<br />

• Etablering af mere tidssvarende faciliteter og vilkår for sport vil<br />

medvirke til en positiv udvikling af breddeidrætten i Holstebro.<br />

• Breddeidrætten vil blive styrket, hvis manglen på halkapacitet i<br />

Østbyen udbedres.<br />

• Det vil styrke breddeidrætten, hvis der anlægges nye fodboldbaner<br />

til Måbjerg IF.<br />

• Nye klubfaciliteter til rugbyklubben, HH90 og HB vil styrke breddeidrætten.<br />

• Det vil styrke breddeidrætten, hvis Idrætscenter Vest og Stadion<br />

renoveres.<br />

• Det vil styrke atletikklubben og dens elitedivisionshold, hvis den<br />

igen kan afvikle stævner i Holstebro.<br />

• Breddeidrætten vil blive styrket, hvis der etableres et tidssvarende<br />

fodboldstadion på divisionsniveau.<br />

• Breddeidrætten vil blive styrket, hvis der etableres tidssvarende<br />

idrætsfaciliteter til generelt brug i Holstebro.<br />

• Tidssvarende faciliteter vil give en afledt effekt for skoleidræt,<br />

institutionsidræt, ældreidræt og den uorganiserede idræt i forhold<br />

til fysisk udfoldelse, sundhed og velvære.<br />

5 side


6side<br />

Wellness & Wellness sundhed & sundhed<br />

Begreberne wellness og sundhed er populære for tiden, ikke mindst<br />

set i lyset af befolkningens generelle sundhedstilstand, hvor overvægt,<br />

stress og følgesygdomme er blevet så almindelige, at nogen taler<br />

om folkesygdomme. En wellness- eller sundhedsprofil kan fint<br />

kombineres med en af de to første profiler og anvendes til profilering<br />

af Holstebro uden for kommunens grænser.<br />

• En Arena kan udvikles med en markant sundhedsprofil.<br />

• En Arena kan tænkes ind i den nye kommunes sundhedspolitik og<br />

sundhedcenter.<br />

• En Arena kan gives en wellnessprofil med elementer som fitness,<br />

kurbad, helse, fordybelse/ro, sund mad/drikke/anti-rygning etc.<br />

• En Arena kan byde på offentlig adgang til fysioterapeut, ortopædkirurg,<br />

kiropraktor, ergoterapeut etc.<br />

• En Arena kan indeholde et dagkirurgisk hospital.<br />

• En Arena kan tilbyde borgerne og de besøgende i Holstebro optimale<br />

sundhedstilbud.<br />

• I forbindelse med Arenaen kan der udvikles nye uddannelsesmuligheder,<br />

f.eks. i samarbejde med CVU Vita.<br />

Oplevelser<br />

Oplevelser<br />

Som beskrevet indledningsvis vil de oplevelser, der er tilknyttet en<br />

Arena, i høj grad påvirke, hvem der vil besøge og bruge Arenaen. Der<br />

er dels tale om de nuværende brugere af idrætsfaciliteterne i Holstebro,<br />

dvs. foreningerne. Dertil kommer de foreningsløse, evt. brugere<br />

uden for Holstebro og turister. Også erhvervslivet vil kunne drage<br />

nytte af de tilbud, der findes i Arenaen.<br />

• En Arena kan supplere tilbuddene i Holstebro med en attraktiv<br />

rockscene – indendørs og/eller udendørs.<br />

• En Arena kan supplere tilbuddene i Holstebro med moderne og<br />

volumenmæssige faciliteter til konferencer, større generalforsamlinger<br />

og udstillinger.<br />

• En Arena kan udvikles med faciliteter til større kultursatsninger.<br />

• Lystanlægget kan suppleres med permanente toiletfaciliteter, der<br />

gør lystanlægget mere anvendeligt og tiltrækkende for brugere og<br />

arrangører.<br />

• Mange oplevelsestilbud i en Arena kan gøre borgerne i Holstebro<br />

endnu mere stolte af at bo i byen.<br />

• En Arena kan tilbyde oplevelser, der tiltrækker folk/gæster/tilflyttere<br />

udefra.<br />

I forbindelse med vurderingen af de enkelte placeringsmuligheder for<br />

en ny Holstebro Arena er det også vurderet, hvilket profileringspotentiale<br />

en Arena her vil give Holstebro. Et samlet overblik over<br />

profileringspotentialet vises i en tabel på side 21.


Økonomi<br />

På side 19 og 20 vises grove overslag<br />

over anlægs- og driftsøkonomi.<br />

Anlægsøkonomisk skønnes de forskellige<br />

alternativer at medføre følgende<br />

udgift:<br />

• Arena på Dyrskuepladsen:<br />

152,4 mio. kr.<br />

• Arena på Stadion: 159,0 mio. kr.<br />

• Arena på Idrætscenter Vest:<br />

161,2 mio. kr.<br />

• Arena og stadion på Idrætscenter<br />

Vest: 178,8 mio. kr.<br />

Driftsøkonomisk skønnes de forskellige<br />

alternativer at medføre følgende<br />

årlige udgift:<br />

• Arena på Holstebro Stadion:<br />

6,3 mio. kr.<br />

• Arena på Dyrskuepladsen:<br />

7,1 mio. kr.<br />

• Arena og stadion på Idrætscenter<br />

Vest: 8,4 mio. kr.<br />

• Arena på Idrætscenter Vest:<br />

8,3 mio. kr.<br />

I forhold til Holstebro Kommunes<br />

årlige driftsbudget på nuværende<br />

tidspunkt vil der være tale om en<br />

merudgift på 3,2-5,3 mio. kr.<br />

Konklusion<br />

S a m m e n l i g n i n g a f m u l i g h e d e r<br />

En ny Holstebro Arena vil profilere Holstebro Kommune. Det sker med<br />

afsæt i den profil, Arenaen får. Det er vigtigt at bygge videre på funktioner<br />

og faciliteter, der allerede findes i Holstebro, hvilket også betyder,<br />

at mulighederne er forskellige fra sted til sted, og at der til hver<br />

placeringsmulighed er tilknyttet en række fordele og ulemper. 2<br />

Konklusion<br />

Det vurderes, at en placering ved Den Røde Plads i centrum vil være<br />

den mindst attraktive placeringsmulighed på baggrund af store<br />

anlægsomkostninger, omfattende problemer i forhold til trafik- og<br />

parkeringsforhold og en meget høj bebyggelsesprocent. En Arena<br />

her vil blive meget dominerende i forhold til omgivelserne.<br />

Placeringen ved Idrætscenter Vest har mange fordele, bl.a. anlægsøkonomisk.<br />

Denne placering har idrætsklubbernes opbakning, men<br />

driftsøkonomisk og geografisk er placeringen ikke særligt attraktiv.<br />

En placering på det nuværende Holstebro Stadion vurderes at være<br />

den mest fordelagtige. Den er bynær, hvilket giver mulighed for<br />

synergi med relaterede funktioner og midtbyens tilbud. Driftsøkonomisk<br />

vurderes denne placering at være den billigste. Det eksisterende<br />

stadion er nedslidt, og en Arena her kræver opførsel af et nyt<br />

fodboldstadion, f.eks. ved Idrætscenter Vest. Det vil igen styrke<br />

Idrætscenter Vest med nye aktiviteter, og dertil kan atletikklubben gives<br />

bedre faciliteter. En Arena her kræver en trafikal bearbejdning.<br />

En sidste placeringsmulighed er Dyrskuepladsen - et alternativ, der<br />

kan synes mindre oplagt på kort sigt. Set i lyset af en mangel på<br />

idrætsfaciliteter i den østlige del af byen og i forhold til den overordnede<br />

byudvikling, der går mod øst, bliver denne placeringsmulighed<br />

på lang sigt mere attraktiv.<br />

Placeringsmuligheder<br />

De enkelte placeringsmuligheder<br />

De undersøgte placeringsmuligheder er derfor hovedsagelig valgt ud<br />

fra eksisterende faciliteter: De to nuværende idrætsanlæg – Idrætscenter<br />

Vest og Holstebro Stadion – og en placering i centrum ved siden<br />

af Musikteatret. Som en fjerde mulighed er Dyrskuepladsen undersøgt<br />

på baggrund af interessenternes input.<br />

Hver placeringsmulighed er vurderet ud fra:<br />

• Udviklingsmuligheder – rummelighed og byggemuligheder<br />

• Bymæssig sammenhæng – synergimuligheder, indpasning og om-<br />

givende kvarterer<br />

• Tilgængelighed – trafikafvikling, til- og frakørselsforhold, parkeringsforhold,<br />

stiforhold og tilgængelighed, herunder offentlig<br />

transport<br />

• Økonomi – overslagsmæssige anlægs- og driftsbudgetter<br />

På de følgende sider redegøres for vurderingen af placeringsmulighederne,<br />

ud fra disse overskrifter.<br />

For hvert alternativ er der udarbejdet en illustration, der viser en oversigt<br />

over muligt indhold i en Arena med den pågældende placering.<br />

Dertil redegøres for konsekvenser og ændringer af øvrige faciliteter i<br />

Holstebro, hvis denne placering vælges. Afslutningsvis vurderes, hvordan<br />

en ny Holstebro Arena vil kunne profilere Holstebro i forhold til<br />

de fire foreslåede profiler: Professionel idræt, breddeidræt, wellness<br />

og oplevelser. Et samlet overblik over profileringspotentialet vises i en<br />

tabel på side 21.<br />

2 I baggrundsrapporten foreligger en grundig beskrivelse af de eksisterende faciliteter i<br />

Holstebro (nuværende indhold og tilstand) samt de forskellige placeringsmuligheder for<br />

en ny Holstebro Arena.<br />

7 side


8side<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 1:<br />

A r e n a p å I d r æ t s c e n t e r V e s t<br />

Udviklingsmuligheder<br />

Udviklingsmuligheder<br />

• Idrætscenter Vest omfatter et forholdsvis stort område på ca. 0,25<br />

km2 . Sammen med beliggenheden ud til det åbne land giver det<br />

gode udvidelsesmuligheder på kort og lang sigt.<br />

• Der er gode muligheder for etablering af parkering.<br />

• Der er gode muligheder for udnyttelse af idrætsanlæggets eksisterende<br />

faciliteter.<br />

• Der er gode muligheder for indpasning af en Arena.<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

• Idrætscenter Vest ligger langt fra centrum – 7 km.<br />

• Områdets beliggenhed i udkanten af byen giver stor mental og<br />

fysisk afstand fra byens og centrums mange tilbud.<br />

• Byudviklingen går mod øst – ikke vest – hvilket gør det mindre<br />

sandsynligt, at Idrætscenter Vest bliver bedre integreret i byen inden<br />

for en overskuelig fremtid.<br />

• På grund af den afsides beliggenhed er der begrænsede muligheder<br />

for synergi med Holstebros øvrige faciliteter til eksempelvis<br />

kultur, wellness, sundhedscenter, sundhedsvirksomheder, skoleog<br />

ældreidræt mv.<br />

Tilgængelighed<br />

Tilgængelighed<br />

• Forbindelsen til det overordnede vejnet er snørklet og opleves<br />

som dårlig.<br />

• Placeringen er geografisk uhensigtsmæssig i forhold til oplande<br />

som Viborg og Herning.<br />

• Der er ingen forbindelse til området med offentlige transportmidler.<br />

• Stiforbindelserne til centret er gode og trafiksikre – cyklister skal<br />

kun krydse en enkelt vej, Mozartsvej, på vej til Idrætscenter Vest.<br />

• Der er udsigt til forbedrede til- og frakørselsmuligheder i form af<br />

en planlagt udvidelse af Nordre Ringvej i 2007. Dette vil give en<br />

direkte forbindelse til Hovedvej 11.<br />

• En placering på Idrætscenter Vest er Holstebro Idrætsforbunds og<br />

idrætsforeningerne på Idrætscenter Vests foretrukne placeringssted<br />

for en Arena.<br />

Økonomi<br />

Økonomi<br />

• Anlægsøkonomisk vurderes en Arena på Idrætscenter Vest at<br />

medføre en udgift på 161,2 mio. kr., mens en Arena og Stadion<br />

med denne placering vil koste 178,8 mio. kr. Denne placering er<br />

dermed de dyreste alternativer.<br />

• Også driftsøkonomisk vil denne placering blive en dyr løsning,<br />

idet en Arena vurderes at medføre en årlig udgift på 8,3 mio. kr.<br />

og en Arena og Stadion en årlig udgift på 8,4 mio. kr.<br />

• Den afledte omsætning i bymidtens restauranter, hoteller, cafeer<br />

mv. ved arrangementer i Arenaen kan forventes at blive lav på<br />

grund af den store afstand ind til bymidten.<br />

Der er opstillet funktionsdiagrammer for to forskellige modeller for<br />

en Arena på Idrætscenter Vest: én, hvor der både opføres en Arena og<br />

et nyt Stadion, og en anden, hvor der kun opføres en Arena.


9 side


10 side<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 1:<br />

A r e n a p å I d r æ t s c e n t e r V e s t, f o r t s.<br />

Funktioner i en Arena og Stadion på Idrætscenter Funktioner<br />

Vest<br />

Illustrationen til højre viser funktionerne i en Arena og Stadion på<br />

Idrætscenter Vest:<br />

• Renovering og udbygning af opvisningshallen med op til 2.500<br />

siddeplader samt yderligere 1.000 ståpladser.<br />

• Evt. justeringer af den eksisterende hal 2.<br />

• Etablering af nyt divisionsfodboldstadion.<br />

• Cafeteria/restaurant inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,<br />

parkering, depot/lager, kontorer, møderum, omklædningsrum,<br />

klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter (fælles for håndbold og<br />

fodbold) og tv-/presserum.<br />

• En scene – fast/mobil, inde/ude.<br />

• Idrætsfritidshjem.<br />

• Evt. styrketræningscenter.<br />

• Evt. behandlingscenter.<br />

Denne løsning medfører ændringer på Stadion:<br />

• En fjernelse af det nuværende Stadion.<br />

• Ny hal i sammenhæng med Stadionhallen.<br />

• Renovering af cafeteria, foyer mv. og indretning af nye klublokaler.<br />

• En gennemgribende renovering af Stadions el, vand og ventila-<br />

tion.<br />

Dertil kan modellen indeholde et atletikstadion, inkl. klublokaler og<br />

depotrum ved Holstebro Gymnasium, to nye fodboldbaner til Måbjerg<br />

IF nord for Måbjerg Kirke og toiletfaciliteter ved lystanlægget.<br />

Profilering<br />

Profilering<br />

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være<br />

som vist til højre.


Funktioner i en Arena på Idrætscenter Funktioner<br />

Vest<br />

Illustrationen til venstre viser funktionerne i en Arena på Idrætscenter<br />

Vest:<br />

• Renovering og udbygning af opvisningshallen med op til 2.500<br />

siddeplader samt yderligere 1.000 ståpladser.<br />

• Evt. justeringer af den eksisterende hal 2.<br />

• Cafeteria/restaurant, inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,<br />

parkering, depot/lager, kontorer, møderum, omklædningsrum,<br />

klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter og tv-/presserum.<br />

• En scene – fast/mobil, inde/ude.<br />

• Idrætsfritidshjem.<br />

• Evt. styrketræningscenter.<br />

• Evt. behandlingscenter.<br />

Dertil hører ændringer på Stadion:<br />

• Ny hal i sammenhæng med Stadionhallen.<br />

• Renovering af cafeteria, foyer mv. og indretning af nye VIP-facilite-<br />

ter og klublokaler.<br />

• En gennemgribende renovering af Stadions el, vand og ventilation.<br />

Modellen kan indeholde et atletikstadion, inkl. klublokaler og depotrum<br />

ved Holstebro Gymnasium, anlæg af to fodboldbaner til Måbjerg<br />

IF nord for Måbjerg Kirke og nye toiletbygninger ved lystanlægget.<br />

Profilering<br />

Profilering<br />

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være<br />

som vist til venstre.<br />

11 side


12 side<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 2:<br />

A r e n a p å H o l s t e b r o S t a d i o n<br />

Udviklingsmuligheder<br />

Udviklingsmuligheder<br />

• Området har et areal på ca. 72.000 m2 .<br />

• Der er tæt bebyggede områder til alle sider, parcelhusområder og<br />

et erhvervsområde. Det medfører begrænsede udbygningsmuligheder<br />

på lang sigt.<br />

• En Arena her vil have umiddelbar nærhed til Holstebro Tennisklub<br />

nord for Stadion med 7 udendørs grusbaner og en indendørsbane.<br />

• Stadion er nedslidt og trænger til gennemgribende renovering,<br />

især tribunen. Cafeteria og tilskuerfaciliteter er utidssvarende.<br />

• Stadionhallen er af ældre dato, men forholdsvis velholdt og velfungerende.<br />

• Der er gode muligheder for sammenhæng med eksisterende hal-,<br />

omklædnings-, møde-, kontor- og parkeringsfaciliteter mv.<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

• Beliggenheden er bynær, 1,5 km øst for centrum og dermed tæt<br />

på bymidtens mange tilbud.<br />

• Der er gode synergimuligheder i forhold til kulturarrangementer,<br />

wellness/sundhedsvirksomheder/uddannelse, bowlingcenter,<br />

skole- og ældreidræt mv.<br />

• Bydelen lider under mangel på halkapacitet, hvilket en Arena her<br />

vil udbedre.<br />

• God placering i forhold til byudviklingen, der går mod øst.<br />

• Erfaringer viser, at en central placering medfører forholdsvis mindre<br />

biltrafik ved større arrangementer.<br />

• En Arena med denne placering kræver støj- og trafikmæssige foranstaltninger<br />

for at hindre gener i forhold til naboer.<br />

Tilgængelighed<br />

Tilgængelighed<br />

• Stadion har direkte tilkørselsmulighed fra det overordnede vejnet<br />

via Lægårdvej fra Hovedvej 11 – Ringvejen.<br />

• Øget trafik kan give risiko for flaskehalsdannelser i krydset ved<br />

Lægårdvej og Ringvejen.<br />

• Denne placering vil formentlig kræve en ny trafikløsning i krydset<br />

Gl. Skivevej og Hjaltesvej samt evt. Ringvejen, alternativt i krydset<br />

Ny Skivevej og Jens Baggesens Vej.<br />

• Placeringen er geografisk god i forhold til oplande som Viborg og<br />

Herning.<br />

• En Arena i dette område vil kræve overordnede valg – såsom udflytning<br />

af fodboldstadion og atletikfaciliteter.<br />

• Begrænset parkeringsareal – en vurdering fra Byplanafdelingen<br />

peger på et behov for ca. 700 p-pladser.<br />

Økonomi<br />

• Driftsøkonomisk er denne placering et godt alternativ, idet en<br />

Arena Økonomi<br />

på Stadion vurderes at medføre en årlig udgift på 6,3 mio.<br />

kr. og er dermed det billigste alternativ.<br />

• En Arena på Stadion vurderes at medføre en anlægsomkostning<br />

på 159 mio. kr. Det skal dog ses i sammenhæng med Stadions nuværende<br />

fodboldopvisnings- og atletikfaciliteter, der er utidssvarende<br />

og kræver forbedringer på sigt.<br />

• Nærheden til bymidten kan forventes at ville medføre øget omsætning<br />

i hotel- og restaurationsbesøg samt på cafeerne i forbindelse<br />

med arrangementer i Arenaen.


13 side


14 side<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 2:<br />

A r e n a p å H o l s t e b r o S t a d i o n, f o r t s.<br />

Funktioner i en Arena på Funktioner<br />

Stadion<br />

Illustrationen til højre viser funktionerne i en Arena på Stadion:<br />

• Det nuværende Stadion fjernes.<br />

• Dobbelt håndboldhal med teleskoptribuner op til 2.500 siddeplader<br />

samt yderligere 1.000 ståpladser.<br />

• Cafeteria/restaurant, inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,<br />

parkering, depot/lager, administration/kontorer, mødelokaler,<br />

omklædningsrum, klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter<br />

med 1.000 siddepladser, tv-/presserum.<br />

• Nuværende Stadionhal og eksisterende græsbaner fastholdes.<br />

• Scene – fast/mobil, inde/ude.<br />

• Idrætsfritidshjem.<br />

• Styrketræningscenter.<br />

• Behandlingscenter (fysioterapeut, ergoterapeut mv.).<br />

Alternativet medfører, at der skal opføres et nyt divisionsstadion med<br />

VIP-faciliteter og restauration på Idrætscenter Vest samtidig med, at<br />

idrætscentrets el, vand og ventilation skal gennemgå en omfattende<br />

renovering.<br />

Ved Holstebro Gymnasium påregnes opført et atletikstadion inkl.<br />

klublokaler og depotrum. Nord for Måbjerg Kirke anlægges to fodboldbaner<br />

til Måbjerg IF, og på Dyrskuepladsen en aflastende parkeringsplads<br />

til brug ved større arrangementer. Også dette alternativ<br />

omfatter etablering af permanente toiletfaciliteter ved lystanlægget.<br />

Profilering<br />

Profilering<br />

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være<br />

som vist til højre.


Udviklingsmuligheder<br />

Udviklingsmuligheder<br />

• Arealet ligger på hjørnet af Sønderbrogade og Helgolandsgade<br />

og omfatter ca. 6.500 m2 . Det betyder, at der er meget begrænsede<br />

byggemuligheder ved et fremtidigt udbygningsbehov.<br />

• Musikteatret og Scala Biograferne er naboer til grunden. Opførelsen<br />

af Dansens Teater, der blandt andet indeholder en fladgulvsscene,<br />

som kan benyttes ved musikarrangementer, er påbegyndt.<br />

• Grunden anvendes til parkering, hvilket der skal tages hensyn til i<br />

forbindelse med et evt. byggeri på arealet.<br />

• En Arena med denne placering medfører en særdeles høj<br />

bebyggelsesprocent og et dominerende bygningsanlæg.<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

• Beliggenheden er central og vil give en umiddelbar sammenhæng<br />

mellem Arena og Musikteatret, Dansens Teater og Scala Biograferne.<br />

• Denne placering giver meget gode muligheder for synergi med<br />

andre relaterede funktioner som eksempelvis wellness- og<br />

sundhedscenter.<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 3:<br />

A r e n a p å D e n R ø d e P l a d s<br />

Tilgængelighed<br />

Tilgængelighed og beliggenhed<br />

• Den centrale beliggenhed er inden for gåafstand til togstation,<br />

rutebilstation, hoteller, gågader, restauranter mv.<br />

• En parkeringsundersøgelse viser, at med samtidige arrangementer<br />

i Arena, Musikteatret, Dansens Teater og Scala Biograferne vil der<br />

være et behov for parkering til ca. 2.500 biler i området.<br />

• Trafikafvikling af hen ved 2.500 biler vil – med de mange rundkørsler<br />

og lyskryds – give mange udfordringer og med stor sandsynlighed<br />

skabe flaskehalse og problemer.<br />

• Bebyggelse i området vil meføre tab af p-pladser. Det kræver derfor<br />

en parkeringsløsning, der kan være integreret i byggeriet eller<br />

medføre inddragelse af f.eks. Juniorhallen, vandforsyningens bygning<br />

og varmeforsyningens gamle turbinehal.<br />

Økonomi<br />

Økonomisk bæredygtighed<br />

• Driftsøkonomisk vil denne placering formentlig være en god løsning.<br />

• Et byggeri på grunden vil formentlig kræve en jordforureningsoprensning,<br />

der anslås at kunne koste ca. 20 mio. kr. samt omkostninger<br />

til vand- og varmeforsyning på op mod 50 mio. kr. Dermed<br />

er denne placering formentlig meget dyr anlægsøkonomisk.<br />

• Den centrale placering vil medføre en stor afledt effekt for midtbyens<br />

øvrige funktioner, herunder butikker, hoteller og restaurationsvirksomhed.<br />

Set i lyset af de umiddelbare konsekvenser med en massiv bygningstæthed,<br />

en problematisk trafikafvikling og store anlægsomkostninger<br />

vurderes dette alternativ at være urealistisk. Der er derfor ikke udarbejdet<br />

en funktionsanalyse, ligesom en nærmere beregning af<br />

anlægs- og driftsøkonomi ikke er foretaget.<br />

15 side


16 side<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 4:<br />

A r e n a p å D y r s k u e p l a d s e n<br />

Udviklingsmuligheder<br />

Udviklingsmuligheder<br />

• Arealet ligger hen som ubebygget mark – bortset fra rideklubbens<br />

faciliteter – ca. 3 km fra Holstebro centrum og omfatter ca. 0,2<br />

km 2 .<br />

• Området anvendes af rideklubben og i forbindelse med til større<br />

arrangementer såsom „Drive in biograf“. Lejlighedsvis anvendes<br />

området som parkeringsplads, f.eks. i forbindelse med Rock i Holstebro.<br />

• Parkerings- og udbygningsmulighederne er særdeles gode, også<br />

ved evt. fremtidigt udbygningsbehov.<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

Bymæssig sammenhæng<br />

• Ligger i periferien af Holstebro.<br />

• Områdets beliggenhed på ydersiden af Ringvejen betyder stor<br />

mental og fysisk afstand fra byens og centrums mange tilbud.<br />

• Området ligger i udkanten af byen, men byudviklingen går mod<br />

øst, og på sigt vil beliggenheden blive mere central.<br />

• Området ligger tæt på den østlige bydel, hvor der er mangel på<br />

halkapacitet.<br />

• Her er der gode muligheder for indpasning af en Arena.<br />

• Der er begrænsede muligheder for synergi med kultur, wellness,<br />

sundhedscenter, sundhedsvirksomheder, skole- og ældreidræt mv.<br />

Tilgængelighed<br />

Tilgængelighed og beliggenhed<br />

• Beliggenheden er tæt på Ringvejen og giver derfor gode muligheder<br />

for en god afvikling af trafik til og fra området.<br />

• Geografisk er placeringen god i forhold til oplande som Viborg og<br />

Herning.<br />

• En placering af en Arena her vil kræve en løsning i forhold til offentlig<br />

transport.<br />

• Der er gode muligheder for etablering af parkeringsareal.<br />

Økonomi<br />

Økonomisk bæredygtighed<br />

• Anlægsøkonomisk vurderes en Arena på Dyrskuepladsen at ville<br />

koste 152,4 mio. kr., og dermed er denne placering det billigste<br />

alternativ.<br />

• Driftsøkonomisk vurderes en Arena på Dyrskuepladsen at medføre<br />

en årlig udgift på 7,1 mio. kr.<br />

• Beliggenheden i periferien af Holstebro vil give meget lav afledt<br />

effekt i forhold til hotellernes, butikkernes Funktioner<br />

og restauranternes omsætning<br />

ved arrangementer i Arenaen.<br />

Funktioner<br />

Funktioner i en Arena på Dyrskuepladsen<br />

Illustrationen på side 18 viser funktionerne i en Arena på Dyrskuepladsen:<br />

• Dobbelt håndboldhal med teleskoptribuner op til 2.500 siddeplader<br />

samt yderligere 1.000 ståpladser.<br />

• Cafeteria/restaurant, inkl. køkkenfaciliteter, foyer, garderobe, toiletter,<br />

parkering, depot/lager, kontorer, møderum, omklædningsrum,<br />

klublokaler, gymnastiksale, VIP-faciliteter og tv-/presserum<br />

• Scene – fast/mobil, inde/ude.<br />

• Idrætsfritidshjem.<br />

• Styrketræningscenter.<br />

• Evt. behandlingscenter.


17 side


18 side<br />

P l a c e r i n g s m u l i g h e d 4:<br />

A r e n a p å D y r s k u e p l a d s e n, f o r t s.<br />

Denne løsning medfører, at der på Stadion sker en renovering af cafeteria,<br />

foyer, mv. og indretning af nye VIP-faciliteter og klublokaler. Dertil<br />

kommer en renovering af Stadions bygninger i forhold til f.eks. el,<br />

vand og ventilation.<br />

På Idrætscenter Vest skal der ske en gennemgribende renovering af<br />

idrætscentrets el, vand og ventilation samt ny restauration. Ved Holstebro<br />

Gymnasium opføres et atletikstadion, inkl. klublokaler og<br />

depotrum og nord for Måbjerg Kirke anlægges to fodboldbaner til<br />

Måbjerg IF. Endelig skal der etableres nye toiletfaciliteter ved lystanlægget.<br />

Profilering<br />

Profilering<br />

Alternativets potentiale til profilering af Holstebro vurderes at være<br />

som vist på illustrationen til højre.


3 Der tages forbehold for en skønsmæssig fordeling af enkelte faciliteter,<br />

da der ikke alle steder argumenteres for at en facilitet alene hører til<br />

det ene sted. Det betyder samtidig, at man ved fravalg af ét eller flere<br />

af de fem niveauer ikke ukritisk kan anvende overslagene alene for de<br />

tilvalgte niveauer.<br />

4 De detaljerede overslag kan ses i baggrundsrapporten. Beløbene<br />

er ekskl. moms og uden hensyntagen til evt. jordforurening,<br />

pælefundering, omlægning af offentlige ledningsanlæg,<br />

trafikale omlægninger, jordkøb mv.<br />

I forhold til økonomi er der udarbejdet grove overslag over anlægsog<br />

driftsøkonomiske konsekvenser.<br />

I det følgende gengives overslagstal for anlægs- og driftsøkonomi for<br />

fire af placeringsmulighederne. Der er ikke udarbejdet et overslag for<br />

alternativet ved Den Røde Plads, idet den massive bygningstæthed,<br />

problemerne med trafikafviklingen og de store anlægsomkostninger<br />

gør, at alternativet vurderes for urealistisk.<br />

Anlægsøkonomi<br />

Holstebro Kommune har til anlægsinvesteringer i forbindelse med<br />

en ny Holstebro Arena afsat 5 mio. kr. i 2007, 10 mio. kr. i 2008 og<br />

15 mio. kr. i 2009, i alt 30 mio. kr. Af disse er 10 mio. kr. allerede<br />

afsat til forbedringer/vedligeholdelse af Idrætscenter Vest.<br />

Anlægsøkonomien for de fire alternativer er i baggrundsrapporten<br />

opdelt i fem niveauer3 :<br />

• Opretholdelse af faciliteter i det nuværende niveau –<br />

„1980“ niveau<br />

• Opdatering af nuværende faciliteter til „2005“ niveau<br />

• Faciliteter til professionel idræt<br />

• Faciliteter til wellness og sundhed<br />

• Faciliteter til oplevelse<br />

Til venstre gengives kun de samlede anlægsoverslag for hvert<br />

alternativ. 4<br />

Ø k o n o m i<br />

19 side


20 side<br />

Ø k o n o m i, f o r t s.<br />

Driftsøkonomi<br />

Driftsøkonomien for de fire alternativer kan overslagsmæssigt opgøres<br />

som vist i følgende tabeller.<br />

En ny Holstebro Arena vil – alt efter det valgte alternativ – medføre et<br />

behov for et øget årligt kommunalt driftstilskud på 3,2 – 5,3 mio. kr.<br />

set i forhold til de nuværende budgetter på 3,1 mio. kr. til Stadion og<br />

Idrætscenter Vest.<br />

Afledt økonomi<br />

I forbindelse med en Arena vil der være en betydelig afledt økonomi,<br />

dvs. at byens samlede indtægt vil vokse, og uddannelsessteder, butikker,<br />

relaterede erhverv, restauranter, hoteller mv. vil opleve en ’Arenaeffekt’<br />

– stærkest ved en central placering, svagest ved en decentral<br />

placering.


S a m m e n l i g n i n g s t a l<br />

Erfaringer fra andre kommuner<br />

Til sammenligning er der indhentet tal fra andre kommuner, der yder<br />

årlige driftstilskud/klubleje, som vist på tabellen nedenfor.<br />

O v e r s i g t:<br />

P r o f i l e r i n g<br />

21 side


D e b a t o p l æ g<br />

Valg af profileringsstrategi for en ny<br />

Holstebro Arena er udarbejdet af NIRAS<br />

Konsulenterne i samarbejde med Vestforsyning/Holstebro<br />

Kommune.<br />

Se mere på www.holstebro.dk/arena.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!