CATALOG

kunstbib.dk

CATALOG

CATALOG

OVER

MALERIER, BRONCER, TEGNINGER

KOBBERSTIK, RADERINGER m m .

DER DELVIS BORTSÆLGES EFTER BEGJÆRING AF HR. HØJESTE­

RETSSAGFØRER DIETRICHSON FOR DØDSBOERNE EFTER ENKE­

FRUE HAGEN, F. CLAUSEN, OG FRK. A LVILDA HAGEN SAMT

AF KJØBENHAVNS SKIFTEKOMMISSION FOR ARKITEKT

C. T. A N D E R SEN S DØDSBO. AUKTIONEN AFHOLDES

TIRSDAG D. 21. OG ONSDAG D. 22. NOVBR

1916, FM. KL. 12,

i

MALERISALEN, STUDENTERFORENINGEN,

VESTERBOULEVARD NR. 6.

EFTERSYN:

Lørdag den 19. og Mandag den 20. November, Kl. 10—4,

samt Søndag den 19. November, Kl. 2 —4.

KOMMISSIONER

modtages af Aug. W ith’s Eftf. (Rich. Wilstrup), Vimmelskaftet 34,

Skandinavisk A ntiquariat, Bredgade 35, og W inkel & Mag-

nussen, Højbroplads 7.


KONDITIONER.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes,

samt uden Ansvar for undertegnede i nogen Retning, og henligger fra

samme for Køberens Hegning og Risiko, og sælges det paa nærmere

Approbation efter Auktionen. Det købte skal være afhentet fra Auktionsstedet

inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det

solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges

enten underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, og

er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have

Adgang til det mulige Overskud Ejendomsretten over det solgte over-

gaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Der indestaas

ikke for Rigtigheden af de opgivne Maal.

2.

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pCt.,

erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring,

dog kan vederhæftige Købere, der forinden Auktionen henvender sig

til mig, forvente 3 Ugers rentefri Henstand, imod, naar som helst af

mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som

af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring,

er Betalingen til enhver Tid straks og uden Hensyn til den

givne Henstand forfalden.

4.

De Købere, der ikke betaler i rette Tid, har, hvad enten de bliver

sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I

Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden Hensyn til, hvor de bor eller

opholder sig — at give Møde for Københavns Forligelseskommission

og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys boende, underkastede

den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt

undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne forbeholdes.

Kjøbenhavn, i November 1916. P. E. Sporon,

Overretssagfører,

Frederiksborggade Nr. 54.

Tirsdag den 21. November Kl. 12 sælges

Malerier:

(I^aalene ere angivne i Centimeter, Højden først.)

1. Holger Drachmann: Kystparti fra Bornholm. 40 X 55.

2. Ch. Krogh: Solnedgang 20 X 28.

3. J. Hohlenberg : Maaneskinsaften. 40 X 35.

4. do. Aftenlandskab. 31 X 41.

5. Ose. Herschend: Paarup Hede ved Silkeborg. 34X59.

6. Carst. Henrichsen: Parti fra Fredensborg Slotshave med Slottet«

31 X 46.

7. Sigurd Schou: Solen bryder igennem. Tisvilde. 40X57.

8. .4. Schovelin: Parti ved Søllerød. 72 X 93.

9. Holg. Liibhers: Ved Hornbæk Strand. 36 X 60.

10. J. H. Brandt: Fra Bornholm. 44 X 63.

11. Holg. Jerichau: Gade paa Capri. 52X39.

12. do. Italienske Landarbejdere. 23 X 64.

13. Hans Dall: Kystparti. Tisvilde. 42 X 72.

14. do. Ud over Arresø. 48 X 72.

15. Fr. Rohde: Klostergang, 26 X 37.

16. Carl Rasmussen: Storm i Atlanterhavet. 46 X 50.

17. C. Sehliehting-Carlsen: Atelierinteriør. 29 X20.

18. J. T. Hansen: Casa del Fauno. Pompei. 40 X 28.

19. do. Hotel Minerva. Capo di Sorrento. 15 X 20.

20. Prof. Chr. Zacho: Sommerdag i Sorgenfri Skov. 24 X 31.

21. do. Hedeparti. Graavejr. 14 ^ 29.

22. Emil Rosenstand: Luthspillende Dame. 76 X 53.

23. Prof. Chr. Blache: Fra Kjøbenhavns gamle Havn. 16X24.

23a. do. ' do. 15 X 24.

24. H. C. Koefoed: Modellen hviler. 80 X 64.

24a. do. Sildefiskere. Gudhjem. 42 X 62.


25. Vilh. Kyhn: En Grusgrav. 27 X 32.

25a. do. Regnvejrsdag ved Ry. 37 X 50.

26. Benjamin Coiffre: Portræt. 27 X 22.

27. Aug. Fischer: Gade i Lugano. 1886. 40 X 31.

27a. Rud. Bertelsen: Aaen ved Herlufsholm. 54X 56.

28. H. A. Brendekilde: Køge Landevej. 100 X 128.

29. Viggo Pedersen: Træer bag en Bondegaard. Carlsberg. 79 X 100.

30. do. Køer paa Marken. Skamstrup. 30 X 40.

31. do. Gammel Vognport. Hillerød. 43 X 58.

32. Emilie Mundt: En lille Pige. 24 X 27.

32a. do. Hoved af en Dreng. 25 X 19.

33. Otto Balle: Sommereftermiddag ved Asaa. Frederiksværkegnen.

Udstillet Charlottenborg 1914. 70 X 100.

34. Benjamin Olsen: Sommeraften ved Kulien. 54 X 46.

34a. do. Den russiske Kejserinde gaar fra Borde. 28 X 46.

35. Hugo V. Pedersen: Nature morte. 61 X 85.

35a. ' do. do. 61 X 86.

36. Sigurd Wandel: Musikøvelser. 67 X 74.

37. Viggo Helsted: Vestervovvov. 60 X 92.

37a. do. Udfor Helsingør. 63 X 39.

38. Prof. Kiærschou: Ved en Schweizersø. 21 X 28.

39. Prof. C. Dalsgaard: Fra en Baghave. 30 X 33.

39a. Prof. la Cour: Kyst ved Marselisborg. 22X31.

40. Prof. Axel Helsted: Deklameringen 1902. 83 X 114.

41. Prof. Godfr. Christensen: Aften ved Bramsnæsvig. 1890. 25X36.

42. W. Fauerholdt: Under Island. 1862. 16 X 20.

43. Carl Neumann: Kjøbenhavns Rhed. 40 X 58.

43a. do. Maaneskinsaften. Langelinie. 1856. 26 X 37.

44. Carl Møller: Tidligt Foraar i Egebæksvang. 77 X 52.

45. S. Vermehren: Fars Dreng. 26X 21.

45a. do. Den første Undervisning. 28 X 28.

46. Prof. J. Roed: Parti fra Bayern. Oberbozen. 1872. 42 X 64.

46a. do. Skovinteriør, do. 1872. 32 X 42.

47. Th. Niss: Jydsk Landskab. 25 X 34.

48. Prof. C. F. Aagaard: Løsgaaende Kvæg. Sommerdag paa Kulien.

1880. 5 3 * 8 1 .

49. do. Landskab fra Greisdalen. 41 X 61.

50. S. Christiansen: Efteraarsdag. Køer. 43 X 54.

51. Chr. Morgenstern: Norsk Skærgaard. 26 X 35.

52. Carl Holsøe: Syende ung Pige. 47 X 45.

53. Viggo Langer: Ridebroskov ved Stampen. 48 X 60.

54. Carl Emil Lund: Fra Mariageregnen. 43 X 70.

55. Cl. Clemmensen: Interiør med siddende Figur. 60 X 55.

55a. do. Landskab. Amager. 52 X 78.

56. do. Interiør med staaende Figur. 48 X 40.

57. Ludu. Kahell: Ved en Bondegaard. Fredensborg. 34 X 52.

58. Mich. Ancher: Læsende Dreng. 54 X 40.

59. Gyde Petersen: Aprilsol. Furesøen. 48 X 54.

60. Friis Nyboe: Aftenlæsning. 52 X 58.

61. N. P. Mols: Nissum Bakke. 29 X 50.

62. M. Nørregaard: Hede ved Ræbild. 47 X 72.

63. Michel (fransk Maler): Interiør fra en fransk Bondegaar

80 X 100.

64. A. Chaix (fransk Maler): Soldater. 45 X 37.

65. V. Pacht: Interiør fra Bissens Atelier. 78 X 81.

66. E. W. Johnsen: Interiør med Figur. 73 X 54.

67. Edu. Lehmann: Italienerinde med Tamburin. 74 X 58.

68. J. L. Goldmann: Solskinsdag ved en Bondegaard 58 X 73.

69. Thea Leimann: Stilleben. Aquarel. 49 X 34.

70. M. Ahlmann: Ved en Bondegaard. 45X61.

71. C. Collsmann: Landskab. 28 X 40.

71a. Thorv. Larsen: Foraarsdag ved en Sø. 49 X 60.

Onsdag den 22. November Kl. 12 sælges

Broncer m. m.

72. H. V. Bissen: Ydun. Bronce.

73. Aarsleff: En Yngling, do.

74. Dubois: Florentinsk Sanger, do.

75. Gautherin: La candeur. Brændt Ler.

76. Efter Antik. Antinous. Bronce.

76a. do. Narcissus. do.

77. Efter Antik. Fægteren. do.

78. do. Apollo. do.

79. do. Venus. do.

80. Badende Pige. Biscuit.


Aquareller, Tegninger, Kobberstik,

Raderinger m. m.

81. E. Wennerwald: Aquarel.

82. Bertha Dorph: 2 Aquareller.

83. N. Simonsen: 6 Hoveder af Arabere. Aquar.

84. Ubekjendt (T. L. 1886): Bjergvej. do.

85. P. S. Krøyer: Hoved af en Fisker. 16. October 1875. Bly og

Farve.

86. Marstrand: Paa Skovtur. Pen.

87. do. En Hest. do.

88. Eckersberg: Palnatoke. 1821. do.

89. C. C. Hilcker: En italiensk Dreng. Bly.

90. Th. Lundbye: Faarehyrde. Vognserup \ b 1844. Pen.

91. N. Simonsen: Tyrolere. 1835. Bly.

92. Holg. Roed: En Dreng. Bly.

93. do. Italienerinde. Bly og Kridt.

94. J. Exner: Den lille Pige skal ud. Pen.

95. Const. Hansen: Amorin paa Delfin, do.

96. Chr. Holm: Rabecks Hund. Bly.

97. Ubekjendt: 3 Barneportraitter. do.

98. J. Hohlenberg: Bronceheste fra St. Marco. do.

99. Hans Nic. Hansen: Paa Andejagt. Tusch.

100. Johs. Bergsøe: Italiensk Landskab. Aquar.

101. Ubekjendt: Udfor Hornbæk, do.

102. Rumohr: Parti fra Schweiz. Tusch.

103. V. Kyhn: Tegning. Pen.

104. Viggo Helsted: Fra Klitmøller. Aquar.

105. Mich. Ancher: To Skagensfiskere. Bly.

106. Marstrand: Det sidste Læs. Pen.

107. do. Kirken i Leksand. Aquar.

107a. do. Figurstudie til Barselstuen. Bly.

108. do. Ung Italienerinde. Bly.

109. do. En Samtale med S. Kierkegaard. Pen.

110. do. Ung Mand. do.

111. Kr. Zahrtmann: Kvindeportrait. Bly og Tusch.

112. P. S. Krøyer: Maler Fr. Henriques. Bly.

113. do. Ung Pige. Bly.

114. J. Exner: Fra et Gilde. Pen.

115. Kiærskou: Fra Rungsted. Aquar.

115a. Kiærskou: Fra Schweiz Pen.

116. Carl Baagøe: Marine, do.

117. do. do. do.

118. Anton Melbye: do. Tusch.

119. Carl Rasmussen: Fra Nordsøen. Aquar.

120. C. F. Sørensen: Fra Fanø. do.

121. Chr. Morgenstern: Dobbelttegning. Pen og Farve.

122. H. Siegumfeldl: Pennetegning.

123. do. do.

124. do. Aquarel.

125. do. do.

126. Knud Larsen: En lille Pige. Aquar.

127. Elias Meyer: Fra Oberbayern. do.

129. V. Irminger: En raabende Fisker. Bly.

129. Carl Bille: Marine. Tusch.

130. Ernst Meyer: To Italienerinder. Aquar.

131. Carl Baagøe: Marine. Bly.

132. do. do. do.

133. Edv. Petersen: Et Hestehoved, do.

134. Carl Locher: Marine. Bly.

135. H. Siegumfeldt: 1 Ramme med 6 Tegn. Pen.

136. do. 1 do. med 7 do. do.

137. do. 1 do. med 3 Aquar.

138. do. Ridende Dame. Pen.

139. Rembrandt: Kunstnerens Moder. Radering.

140. do. St. Jerome. aux genoux. do.

141. Carl Bloch: Synderinden, do.

142. do. Tornekronet Christus. do.

143. do. En lille Pige. do.

144. do. Parti fra Hornbæk, do.

145. do. Bondedammen. Maaneskin. do.

146. do. Den vantro Thomas, do.

147. do. Udsigt fra Hornbæk Plantage, do.

148. Paul Potter: Kvæg. do.

149. J. Habenschaden: De to Køer og den liggende Tyr.

150. F. Gauermann: Gedehyrden. do.

151. J. H. Fiiger: Moses og Aron. Radering.

152. Ubekjendt: Bondehus, do.

153. C. Køpping: Sascha. Rembrandt. do.

154. Perelle: 4 Kobberstik.

155. Cav. Firanesi: Constantin Buen. Kobberstik.


156. Casp. Hubertz: Landskab med Regnbue. Kobberstik.

157. Porporati: Ermione et le berger, do.

158. do. Clorinde et Tancrede. do.

159. Roberlus Strnnge: Cæsar repudie Pompeia et re^oit Colpurnica

comme sa femme do.

160. Cornelius van Dalen junr.: L’opulence de la nature, do.

161. A. Lefevre: Madonna. Murillo. do.

162. do. Den hellige Nat. Corregio. do.

163. M. Steinla: Sixtinske Madonna. Raphael. do.

164. Raph. Morghen: Madonna della sedia. do. do.

165. Joseph Bal: La belle jardiniére. do. do.

166. E. Mandel: Raphaels Selvportrait. do

167. do. Mater dolorosa. do.

168 Henriq. Dupont: Mariage. Christe et Cathrine. Corregio. do.

169. do. Magdalene. do. do.

170. J. L. Raab: Henriette Marie. Van Dyck. do.

171. C. Lorichon: Jomfru Marie med Christus og Johannes.

Raphael. do.

172. L A Claessens: Korsnedtageisen. Rubens, do.

173. La femme hydropique. Gerard Dow. do.

174. Le menage hollandais. Gerard Dow. do.

175. Venus. Tizian. do.

176. Venus binder Cupido for Øjnene, do. do.

177. Natale Schiavoni: Mariæ Himmelfart do. do.

178. L. Calmatta: Lisa Gioconda. Leonardo da Vinzi. do.

179. Raph. Morghen: Nadveren, do. do. do.

180. Joh. Burger: Aurora. Guido Reni. do.

181. Aug. Boucher Desnoyers: Napoleon. Gerard. do.

182. Paulus Pontius: Rubens Selvportrait.. do.

183. Madonna med Christusbarnet. Murillo. Fotogr.

184. Colleonis Rytterstatue, do.

185. 10 Fotografier efter gammel Kunst.

186. 7 do. do. og et lille Maleri.

^TMilCSKE BOGTRYKKERI

^ ■ " O D E N S E " ■

More magazines by this user
Similar magazines