22.07.2013 Views

Oplæg - Kabs

Oplæg - Kabs

Oplæg - Kabs

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Spil og

behandlingsprogrammer

KABS VIDENs konference 2013

"Stofmisbrug 2020"

Psykolog Johan Eklund


Ishiguro, 2006, p. 328


Antropomorfisering Dehumanisering


PPR Hillerød


1) Spils psykologiske virkemidler

2) Hvornår bruges samme psykologiske virkemidler

udenfor spil?

3) Danske behandlingsprogrammer og evidens

4) Kan behandlingsprogrammer have relevans i

misbrugsbehandling?


Definition af spil:

1) Mål

2) Regler

3) Feedback

4) Frivillig deltagen

Hvad minder det om?


Bernard Suits (filosof):

“Playing a game is the voluntary attempt to

overcome unnecessary obstacles”


Johann Sebastian Joust

http://www.jsjoust.com/


Re-mission


Re-mission

"Adherence to trimethoprim-sulfamethoxazole

and 6-mercaptopurine was greater in the

intervention group. Self-efficacy and

knowledge also increased in the intervention

group compared with the control group"

http://www.hopelab.org/innovative-solutions/re-

mission/


Definition af spil:

1) Mål

2) Regler

3) Feedback

4) Frivillig deltagen


Tydelige mål


HUD

Heads Up Display


Forberedelse


Brian Sutton-Smith (psykolog):

"The opposite of play isn't work. It's depression"


Høj

Kontrol

Lav

Lav

Lav

belastning

Passiv

Krav

Karasek og Theorell

Aktiv

Høj

Høj

belastning

Motivation til at

udvikle sig

Psykologisk

belastning og fysisk

sygdom


Mihály Csíkszentmihályi (psykolog):

Flow: "the satisfying, exhilarating feeling of

creative accomplishment and heightened

functioning"

Csíkszentmihályi, Beyond Boredom and Anixiety, 1975


Tydelige mål

Feedback

Forberedelse

Afstemte opgaver - Flow


Symbolsk Analog

Semantisk fokus

Umiddelbar forståelse


Hvornår bruges samme psykologiske virkemidler

udenfor spil?

• Kalender

• Personlig assistent/træner

• Alarmer og notifikationer

• Huskesedler

• Når vi bedømmer hvordan en opgaveløsning går

• GPS


Google Glass

http://m.youtube.com/#/watch?

v=9c6W4CCU9M4&desktop_uri=%2Fwatch

%3Fv%3D9c6W4CCU9M4


Speakerscore.com

Kl 14:00 - 15:00: 3DNC

Kl 15:30 -16:30: GWCH


Danske behandlingsprogrammer og evidens


http://gamesforhealth.dk/node/12


Video:

Beskrivelse:

Monarca

http://m.youtube.com/#/watch?

feature=related&v=UVS0cAxlQxM

http://www.monarca-project.eu/


DoDoneGone.com

http://forskning.regionh.dk/da/publications/

managing-exposure-therapy-with-the-

dodonegone-webservice(b453533a-

f3f3-4242-83ae-2c519de9c825).html


Hvad er Internetbaseret

Baseret Terapi (IBT)?

• Selvhjælpsbøger eller terapimanualer bearbejdet til

internettet.

• Opdelt i kapitler, moduler eller temaer som brugeren kan tage

i passende bider.

• Programmet indeholder oftest ligesom CBT-manualer

psykoeduktion, øvelser og teknikker som gradvist giver

brugeren indsigt og træning i sundere mental adfærd.

• Brugen af programmet kan stå alene (”pure”) eller ledsages af

grader af terapeutkontakt (”guided”) – fx e-mail, telefon eller

fysisk møde.


Virker Internet Baseret

Ja, en metaanalyse af 23

RCT-studier med IBT af

angst viste en

gennemsnitlig

effektstørrelse på 1,08 ES.

(Cuijpers et al. 2009)

Terapi (IBT)?

Effekt size (ES):

0,2 - 0,3: Small

~ 0,5: Medium

0,8 -> : Large


Men effekten må da

skyldes terapeutkontakten?

• Ja, et tidligere metaanalyse viste ES=0,24

uden guide og ES=1,0 med guide. (Spekt et

al.2007)

• Nej, flere studier er helt uden kontakt eller med

automatiske reminders.

• Delvis, afhænger af kvaliteten af (eller

forstillingen om) kontakten og kvaliteten af

internetprogrammet.


Studie med IBT af

socialangst viste

ingen højere effekt af

terapeutkontakt.

Forklaring:

patienterne gjorde

brug af ”chatroom”.

(Berger et al. 2009)

Men effekten må da

skyldes terapeutkontakten?


Måske vil patienterne

gerne slippe for

behandlerne?

... eller alternativ: de vil hellere klare sig selv


Outcome forskning:

• Evidens for at IBT virker

Proces forskning:

• Terapeutkontakt

• Brugervenlighed (usability)

• Interaktivitet

• Engagerende lyd og grafik

• Rollefigurer (prototype vs real)

• Chatrooms

• Anonymitet

• Man bliver aktør


Kan behandlingsprogrammer have relevans i

misbrugsbehandling?

Misbrugere har tit vanskeligheder som:

1) Impulshæmning

2) Vanskeligheder med planlægning og

organisering

3) Vanskeligheder med monitorering af

igangværende aktiviteter

4) Nogle er diagnosticeret med ADHD, ADD

og depression


Tydelige mål

Feedback

Forberedelse

Afstemte opgaver - Flow


At få en ide

Eksekutive funktioner og spil

At planlægge med fastholdelse

af mål i en given rækkefølge

At udføre aktiviteten (imens man

hæmmer irrelevante impulser

undervejs)

At vurdere løbende i forhold til

mål og evt. justere


• Berger T, Hohl E, Caspar F. Internet-based treatment for social

phobia: a randomized controlled trial. J Clin Psychol 2009 Oct;

65(10):1021-35

• Cuijpers P, Marks IM, van Straten A, Cavanagh K, Gega L,

Andersson G. Computer-Aided Psychotherapy for Anxiety

Disorders: A Meta-Analytic Review. Cognitive Behaviour

Therapy 2009 Jun;38(2):66-82.

• Fenger M. Psychotherapy: Attendance and effects on

utilisation of health care services and occupational functioning

(PhD thesis) University of Copenhagen; 2012.

• Spek V, Cuijpers P, Nyklicek I, Riper H, Keyzer J, Pop V.

Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of

depression and anxiety: a meta-analysis. Psychol Med 2007

Mar;37(3):319-28.


Eksempler på "Gamification":

http://blog.microtask.com/2011/03/science-

and-the-nobel-art-of-gaming/

http://blog.microtask.com/2012/02/space-

peas-and-holy-toast-why-pattern-recognition-

is-humanitys-killer-app/


johan@checkpointtherapy.dk

Twitter: @GamesAreGood

Facebook: Checkpoint therapy

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!