og Ungdomsturneringer – forår 2009 - Boldklubben FREM

bkfrem.dk

og Ungdomsturneringer – forår 2009 - Boldklubben FREM

NR. 1

2009

ÅRGANG

NR. 64

BOLDKLUBBEN

FREM

Læs bl.a. om:

En usædvanlig Generalforsamling

Nålefesten 2009

Nye trænere til U17 og U19 holdene

Portræt af Jørn Jeppesen

Den store Fremmerfest

Nyt fra 1. holdet

Nyt fra Afdelingerne

Rejsefeber i ungdomsafdelingen

Klublivet i FREM anno 2009


2

Dygtige smede og

maskinarbejdere søges til arbejde hos:

Se mere om vor virksomhed på:

www.ellehammer.dk

Hvis du er interesseret, ring eller skriv til

ELLEHAMMER A/S

Ejby Industrivej 70

2600 Glostrup

Att.: Bruno Wigandt

Tlf.: 43 45 50 55

E-mail: wigandt@ellehammer.dk

ELLEHAMMER A/S • Ejby Industrivej 70 • 2600 Glostrup


Kære læser

Året 2009 er første år i den 4-årige planperiode,

som Boldklubben FREM har lagt

for fremtidens visioner og mål. Året er

startet godt.

Fra AS blæser positive økonomiske

vinde og bred sponsoropbakning, midt i

en tid hvor naboklubber fra Viasat divisionen

må lukke deres forretninger.

Klubbens 1. hold er kommet godt fra

start her i foråret med to sejre og en uafgjort

i de t første kampe.

På amatørsiden har såvel U17 som U19

holdet spillet de første kampe og har

klaret sig rigtigt godt mod højere placerede

hold. Dog har manglende valg af ny

sportschef på den ordinære generalforsamling

i januar, eft erladt de resterende 4

bestyrelsesmedlemmer med et stort ekstraarbejde.

Alligevel er det lykkedes, at få

vigtige projekter sat i gang som ansættelse

af nye trænere til vore bedste talenthold

samt beslutning om en stor fælles fest for

alle generationer og grupper i klubben.

Samarbejdsaft alen mellem AS og FREM

er stadig ikke underskrevet, men begge

parter meddeler, at det nu blot er kommateringen,

der mangler.

I bladet vil du kunne læse om den foreløbige

status eft er medlemsseminaret i

april 2008, hvor en række konstruktive

forslag supplerede strukturudvalgets

rapport.

En af de spændende ting, der dengang

var opbakning til nemlig at samle

generationerne til en årlig fest bliver nu

realiseret. Lørdag den 20. juni 2009 skal

der være Fremmerfest med sportslige

aktiviteter, afslutning af sæsonen 2008/09

i ungdomsafdelingen og med et brag af en

grillfest denne forhåbentlige pragtfulde

sommeraft en i Valby Idrætspark.

Samme dag har AS arrangement i

”Spinderiet”, så mon ikke at deltagerne

herfra også fi nder vej til klubben, når det

arrangement er afsluttet.

Redaktion:

John Chr. Kassinger (ansvarshav.)

Tlf. 3295 8022

E-mail: kassinger@kabelmail.dk

Johnny Hansen

E-mail: kontorbkfrem@email.dk

Annoncer: Gert Sloth Larsen

Tlf. 4345 9434

Det skal blive den helt store Fremmerdag

siger arrangementsudvalget, hvor ledelse,

supportere, forældre og FOB mv. er

repræsenteret.

Hvad angår ”Projekt Valby Idrætspark”

er en helhedsplan for området nu besluttet

af politikerne på rådhuset. Planen

omfatter bl.a. bygning af nyt klubhus til

Boldklubben FREM samt etablering af et

helt nyt stadion.

Tidsplanen er langsigtet og som du kan

læse andetsteds i bladet, er det vigtigt, at

vort klubhusmiljø kan matche nutidens

behov. Det er derfor muligt, at klubben

selv må tage initiativ til vigtige forbedringer/tilbygninger

af nuværende

klubhusmiljø.

Forbedringer som skal kunne holde i

mange år, hvis politikerne på rådhuset,

eft er næste kommunalvalg, ikke får sat

fuld fart på den nye helhedsplan.

Vi skal arbejde hårdt for vore langsigtede

mål samtidig med, at det daglige liv i

klubben skal fungere. Bredde og elite

i skøn forening og meget gerne med en

opblomstring af pigefodbold i FREM.

Lønnede trænere samt mange frivillige

ledere arbejder hver dag med træning,

kampe og arrangementer. På ungdomshold

og blandt de gamle arbejder ildsjæle,

uden dem og deres arbejde kunne

dagligdagen i klubben ikke fungere.

Det er ikke altid, de får den bestråling,

de fortjener, derfor vil vi i de kommende

numre af klubbladet trække nogle af nutidens

nøglepersoner frem i et eksklusivt

galleri her i bladets spalter. Et galleri

der kan supplere det mere faste galleri

af fortidens helte som vort klublokale

rummer.

Redaktionen takker de mange, der i

dette nummer har bidraget til et alsidigt

klubblad og ønsker alle vore trofaste og

nye læsere god fornøjelse med læsningen.

Tryk: Forstædernes Bogtrykkeri

Tlf. 4396 1484

E-mail: mac@fba.dk

jck.

Udkommer: 3 gange årligt, medio april, medio

august og medio december.

Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer

og uddeles til alle aktive gennem trænere og

ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer

vil få tilsendt bladet pr. post, men kan

Indholdsfortegnelse:

Leder og praktiske oplysninger . . . . . . . . . . . . . . 3

Generalforsamling 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestyrelsen meddeler:

4

- Nye trænere U17 og U19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7

- Ny Integrationskonsulent . . . . . . . . . . . . . . . . 6

- Aftaler med Hummel og Select . . . . . . . . . . . . 6

- Kom gratis til fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyt fra udvalg og projekter:

7

- Udlodningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

- Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

- ”Projekt Valby Idrætspark” . . . . . . . . . . . . . . . 8

- Fodboldskole i uge 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Portræt af en Fremmer Jørn Jeppesen . . . . . . . 10

Årets fest i Boldklubben FREM . . . . . . . . . . . . . . . 11

Nålefesten 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyt fra 1. holdet:

12

- En status fra Morten Svan . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyt fra Afdelingerne:

14

- Senior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

- Ungdom U14-U17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

- Rejsefeber i Ungdomsafdelingen . . . . . . . . . . . 17

- KBU´s Børne- og Ungerækker. . . . . . . . . . . . . . 18

- Årsmøde i FOB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

- Vinterturneringen 2008/09 . . . . . . . . . . . . . . . 19

Status på medlemsseminar og strukturrapport 20

Om fi rmaet Ellehammer en annoncør . . . . . . . 21

Det stod i klubbladet.... for 50, 25 og 10 år siden 23

Klubliv i FREM anno 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nyt fra historisk arkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Sket siden sidst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Udefra korte nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kalenderen - vigtige dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Næste klubblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navne:

29

- Runde fødselsdage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- Klubjubilæer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- Mindeord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Praktiske oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette.

Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside:

www.bkfrem.dk/amatør afdelingen

Deadline til næste nummer: 21. juli 2009.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte

tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet

behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende

med Boldklubben FREM´s opfattelse og

holdning. Billeder og artikler er omfattet af lov

om ophavsrettigheder.

3


4

En usædvanlig generalforsamling

21. januar 2009 i

Boldklubben FREM

43 stemmeberettigede sjæle blev lukket

ind til årets første generalforsamling, der

skulle vise sig at blive lidt mere ”farverig”,

end mange havde forestillet sig.

Generalforsamlingen startede helt eft er

traditionerne med formandens velkomst

og opfordring til 1 minuts stilhed til ære

for de medlemmer, der var afgået ved

døden i 2008.

Dereft er blev ”Sven Petersens ærespokal”

uddelt til Jette Sehstedt for mangeårig

indsats som holdleder i ungdomsrækkerne.

Th orkild Andersen blev valgt til dirigent

og Michael Kruse Bak til referent,

hvoreft er Steen Ryborg kunne afl ægge

bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning

En beretning som tog udgangspunkt i

de opgaver som strukturrapporten og

medlemsseminaret havde anbefalet til

gennemførelse. Punkt for punkt gennemgik

han opgaverne og gjorde status.

Meget var sat i gang, og mere skal til.

(Klubbladet har andetsteds artikel om

dette, der mere detaljeret gør status pr.

medio marts 2009).

Skal noget fremhæves må det være at en

ny drift sorganisation er etableret og at en

ny hjemmeside for amatørafdelingen nu

optræder sammen med AS hjemmeside

som en samlet og meget professionel

fl ade for medlemmer og øvrige, der vil

søge information om FREM.

En række udvalg er også etablerede,

og fl ere er på vej, hvor nye ansigter har

meldt sig for at gøre et stykke arbejde for

klubben.

Skal noget beklages, så er det, at samarbejdsaft

alen eft er 8 måneders forhandlinger

stadig ikke er på plads.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Eft er beretningen bad Finn Willy Sørensen

fra økonomiudvalget om ordet. Han

orienterede kort om udvalgets arbejde,

og nævnte bl.a. ideer om klubben som

ejer af et spillested og om muligheden for

at profi lere sig som en miljøklub ja det

sagde han faktisk med brug af solenergi,

jordvarme osv.

Orientering fra

Boldklubben FREM A/S

Erik Gamst gik på talerstolen og meddelte,

at man eft er tvangsakkorden i maj

2008 havde arbejdet hårdt for en rekonstruktion

af investorkredsen. Finanskrisen

havde ikke gjort arbejdet med at

skaff e sponsorer til klubben lettere, men

man var alligevel lykkedes med at få 25

nye sponsorer. De sportslige resultater

var eft er forventning, så med disse få ord

sluttede han og spurgte om, der var nogle

spørgsmål.

Erik Gamst

Undertegnede spurgte ham om drift sresultatet

for 2008 og om ledelsens

forventninger til drift sresultatet for 2009.

Han oplyste, at man både i 2008 og for

2009 regnede med et nulresultat eller

deromkring.

Undertegnede spurgte også om motivet

til at vælge klubbens adm. dir. Hans

Hermansen ind i AS bestyrelse samtidigt

med, at man ikke kunne fi nde plads til en

ekstra repræsentant for moderklubben.

Hvad angik den ekstra repræsentant fra

moderklubben, meddelte han, at den

kunne opnås gennem køb af en 10 %

aktiepost i AS eft er Erik Gamst skøn til

en pris af 1½ mille.

Motivet for valget af Hans Hermansen

til AS bestyrelse ønskede Erik Gamst

ikke at redegøre for, så det får stå hen i

det uvisse, hvad det er for motiver, der

ikke skal være synlige for omverdenen.

Der var ikke fl ere spørgsmål.

Årets regnskab for Boldklubben FREM

Th omas Th estrup fremlagde årets regnskab

der viste et overskud på 95 tusinde

kroner mod budgetterede 31 tusinde

kroner. Egenkapitalen er nu på 580

tusinde kroner udover opsparede midler

(udlodning ej disponeret) på 823 tusinde

kroner.

Regnskabet blev godkendt.

Årets regnskab for Boldklubben

FREMs Hjælpefond

Ole ”Jyde” fremlagde Hjælpefondens

regnskab, der viste et tab på værdibeholdningen

tæt på en halv million

kroner.

På spørgsmålet om hvilke konsekvenser

bestyrelsen havde taget af denne situation,

svarede Ole, at nuværende aktiebeholdning

og nuværende kontantbeholdning

blev fastholdt. Steen Ryborg som

formand for Hjælpefondens bestyrelse

fastslog at man ville kigge på fondens

risikoprofi l.

Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen ved Th omas Th estrup foreslog

at kontingentet for såvel aktive som

passive medlemmer blev øget med 10 %

ved indgangen til en ny kontingentperiode,

hvilket betyder 2. halvår 2009 for

alle aktive og 1. januar 2010 for passive

medlemmer.

Forslaget blev godkendt.

Ændring af regnskabsår

Bestyrelsen foreslog regnskabsåret

ændret fra 1/11 30/10 til 1/7 30/6, således

at det matchede turneringsplanen

der nu afvikles som eft erår/forår.


Forslaget indebar en række andre praktiske

ændringer i klubbens vedtægter.

Alle ændringsforslag blev vedtaget.

Godkendelse af budget

Ift . førnævnte blev nyt budget for 8 mdr.

perioden 1/11.08 30/6.09 fremlagt.

Eft er nogen forvirring omkring tallene

måtte kasserer og bestyrelse erkende,

at der var indsneget sig en skrivefejl i

opstillingen.

Da budgettet samtidigt ikke afspejlede

den nye organisationsstruktur, var tallene

svært gennemskuelige.

Fejlen blev rettet og bestyrelsen lovede

at nye regnskaber og budgetter vil være

opbygget ift . den nye organisation.

Drift sbudgettet udviste et underskud på

81 tusinde kroner.

Budgettet blev godkendt.

Eventuelle forslag

Her opstod en begivenhed af de sjældne,

da der fra historisk arkiv var indkommet

et overraskende forslag til et nyt æresmedlem

i klubben. Bestyrelsen bakkede

forslaget op.

Det overraskende bestod i at manden,

Louis H. Østrup, var død i 1951. Ifølge

historisk arkiv var en bestyrelsesbeslutning

i 1935 om at gøre Louis H. Østrup

til æresmedlem ikke fulgt op af handling

på den eft erfølgende generalforsamling

årsagen er ukendt og ikke forklaret

i referatet af eft erfølgende generalforsamling

eller i referater af eft erfølgende

bestyrelsesmøder.

Louis H. Østrup var medlem af Boldklubben

FREM fra 1890 til sin død i

1951. Han var i DBU’s bestyrelse i 20 år

fra perioden 1911 1931, heraf de sidste

17 år som formand for DBU. Han var

vicepræsident i FIFA fra 1921 1927.

Han havde ydet Boldklubben FREM lang

og tro tjeneste som kasserer og god støtte

for klubbens daværende formand Julius

Andersen. Modtog klubbens guldnål i

1946. I det civile var han forsynet med

fl ere ordener, bl.a. fra det norske og svenske

kongehus og generalkonsul for Costa

Rica var han også.

Ja, på den baggrund mente historisk

arkiv at der var begået ”justitsmord” som

man nu burde rette op på og give Louis

H. Østrup æren og værdigheden post

mortum.

Forslaget blev godkendt.

Valg af bestyrelse

På valg var Steen Ryborg, Bo With og

Søren Honoré. Steen og Søren modtog

genvalg og blev valgt. Bo ønskede ikke

genvalg, hvorfor bestyrelsen forslog

Niels Birkelyng som kandidat til jobbet

som sportslig koordinator.

Niels Birkelyng

Niels sad i klubbens bestyrelse som

seniorformand frem til den ekstraordinære

generalforsamling i maj 2008, hvor

han ønskede at trække sig som seniorformand

ifm. den nye organisationsstruktur.

Fra salen blev der sat spørgsmålstegn

ved, om Niels nu var den rette kandidat

til dette ansvarsfulde og for klubben

meget vigtige område. Cecil stillede

spørgsmål til hans stabilitet og fl ere

(Niels Buch, Preben Christiansen)

mente at hans kvalifi kationer ikke strakte

langt nok til jobbet. Ib Henriksen mente

at Niels selv havde udtrykt tvivl om sin

interesse for jobbet. Træner for 4. Senior

Medvind

Jonas Hennild roste Niels for den måde

han var blevet støttet på i sin trænergerning

og kunne varmt anbefale Niels til

generalforsamlingen.

Undertegnede opfordrede forsamlingen

til at tænke sig godt om, inden man sagde

nej-tak til en frivillig arbejdskraft .

Bestyrelsen og Niels selv var ikke i tvivl

om, at han kunne bestride jobbet, men i

takt med at advarslerne øgede, gik Niels

på talerstolen og trak sig som kandidat.

Der var ikke andre kandidater til jobbet,

så eft er en kort tænkepause kom bestyrelsen

med et forslag om bemyndigelse

til at fi nde en ny kandidat der kan varetage

jobbet frem til næste generalforsamling

(sep.09), hvoreft er vedkommende

skal bekræft es af generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt.

Valg af suppleanter

Brian Juul og Peter Fryd blev valgt.

Valg af revisorer

Kritisk revisor Cecil blev genvalgt, ligesom

ekstern revisor RIR Revision blev

genvalgt.

Eventuelt

Generalforsamlingen sluttede med tak til

afgående bestyrelsesmedlem Bo With og

en tak til Th orkild Andersen, der som

dirigent havde styret gemytterne.

jck.

FREM som miljøklub, kalder på de kreative kræft er Tegning: Niels Peter Jørgensen

5


6

Nye U17 og U19 trænere

Kort før jul indgik Boldklubben FREM aft ale med 2 nye trænere

til klubbens U17 og U19 Divisions hold. Her følger en kort

præsentation af de 2 nye trænere.

FREM’s bestyrelse har indgået en aft ale med den tidligere

topspiller Denni Conteh om at træne

vores U- 19 hold de næste 2 år. Denni

der er 33 år har spillet i fl ere danske

klubber, senest for FC Vestsjælland.

Denni har endvidere spillet 6-7

kampe på FREM’s 1.divisionshold for

få år siden.

Denni Conteh - ny træner

for U19 Divisionsholdet

Denni har ikke tidligere været træner,

men bestyrelsen mener hans mange

år på topniveau, både i danske og

udenlandske klubber, (Strasbourg og

Sparta Rotterdam) er en rigtig god

ballast.

Denni´s forventninger til vores U-19 der ligger nummer sidst i

den næst bedste række, er i første omgang at overføre noget af

sin egen stærke vindermentalitet til at få holdet væk fra bunden

og op i tabellen. På længere sigt er det vigtigt at få holdet

med i den bedste række.

Martin Jeppesen ny træner

for U-17

Bestyrelsen meddeler

Martin Jeppesen - ny træner for U17

Divisionsholdet

Martin fra familiedynastiet Jeppesen

har indgået en aft ale med bestyrelsen

om at træne FREM´s U-17 hold i de

næste 2 år.

Martin der eft erhånden er blevet

38 år, dyrker stadig sin hobby på

FREM´s oldboyshold.

Martin der har spillet 293 førsteholdskampe,

har været medlem

af FREM i 27-28 år, med en enkelt

afstikker til Herfølge fra 1993 til 95. Martin har ikke nogen

trænererfaring endnu, men bestyrelsen er dog ikke i tvivl om

at Martin med sin lange fl otte karriere, har så meget med i

bagagen, at det nok skal lykkes ham at få U-17 holdet væk fra

en absolut bundplacering i den næst bedste række.

På længere sigt håber Martin at holdet vil komme til at spille

med de allerbedste U-17 hold i landet.

Boldklubben FREM ansætter

integrationskonsulent

FREM har fra den 1. marts 2009 ansat en integrationskonsulent,

hvis primære formål er at integrere spillere af anden etnisk

herkomst samt deres forældre i vores forening.

Jobbet er estimeret til 20 timer om ugen, og valget er faldet på

Denni Conteh, som er cheft ræner for vort U-19 hold.

Denni skal foretage opsøgende arbejde i skoler, institutioner

m.m. for ad denne vej at få de unge til at spille fodbold i FREM.

Det er vigtigt at alle i klubben bakker op omkring dette vigtige

arbejde, og støtter Denni, samt kommer med forslag og ideér

som han eventuelt kan bruge i sit nye job. Dette vil bl.a. og

bestå i at lave arrangementer i klubben, der kan synliggøre de

kvaliteter som FREM kan tilbyde.

Denni´s ansættelse som integrationskonsulent løber over 20

måneder, og klubben har gennem Københavns Kommune fået

tilskud til Denni´s løn.

Søren Honoré, Informationskoordinator

Aftale med Hummel

Det er endelig lykkedes, at få en aft ale på plads med Hummel.

Der er rigtig mange hold, som mangler kamptøj. Bestillingerne

er allerede i fuld gang, så tøjet kan være klart til sæsonstarten.

Aftale med Select

Der er lavet en aft ale med Select omkring bolde, målmandshandsker

og sportsplejemidler.

Kursus i fl erkulturelle hold

Gennem fi rmaet Navigent blev klubben tilbudt et kursus i ”fl erkulturelle

hold”. Kurset koster ikke klubben noget. Det bliver

støttet af DIF og DBU.

Frisk fadøl til festen!

Vi er leveringsdygtige

i alle slags fadøl, så gæsterne

ikke går tørstige hjem!

Se mere på

www.humle2.dk

DALAGER 3-5 2605 BRØNDBY TELEFON 43 96 16 05


Formålet med kurset er at give trænere og ledere nogle ”værktøjer”

til at løse problemer, der kan opstå, når fl ere kulturer skal

fungere sammen.

Kurset holdes over 3 aft ener á 4 timer. Der er 18 deltagere.

Ansat Allan Garfl et

Allan Garfl et er fra den 1. april 2009, ansat som cheft ræner for

U-17.

Begrundelsen for ansættelsen af Allan er, at klubben af DBU´s

licensudvalg var blevet orienteret om, at vores klub ikke vil

kunne opretholde B-licens til talentudvikling, hvis vi ikke har

en træner, der har A-licens som træner.

Denni Conteh og Martin Jeppesen der er trænere for U-19 og

U-17 har på nuværende tidspunkt ikke A-træner licens. De

bliver begge tilmeldt det næste A-træner kursus, som DBU

afh older. Det betyder, at Martin Jeppesen og Allan Garfelt skal

indgå i et samarbejde omkring U-17 holdet.

FRISØR FINN v/Dorthe

Vigerslevvej 130

2500 Valby

(lige ved kamhusene)

Særtilbud til

FREMs medlemmer

Når Denni og Martin har fået deres A-træner licens, skal Allan

fungere som koordinator for vores specialtræning af talenterne

og tage sig af selve specialtræningen.

Steen Ryborg, Formand

Kom gratis til fodbold og spar 10 % ved køb

hos Sportsmaster

Alle ungdomsmedlemmer i Boldklubben FREM kan komme

gratis til 1.holdets hjemmekampe. Dette kræver dog at man

kan fremvise et gyldigt medlemskort, som kan hentes hos

Johnny på kontoret i vores klubhus. Man skal have betalt sit

kontingent for foråret 2009. Trænere/ledere kan lave en samlet

bestilling for hele deres hold.

Endvidere kan medlemskortes bruges hos Sportmaster i Spinderiet

i Valby, hvor det ved køb af sportsudstyr vil udløse 10 % i

rabat. Søren Honoré, Informationskoordinator

Velkommen til

en verden af træ

Kom ind i forretningen

og se vort store udvalg

i trævarer.

Vi har alt inden for rigtige

kvalitets træmøbler og

trævarer... - og duften af

rigtig træ.

Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon 33 21 04 28

Café FREM

byder velkommen og tilbyder

vel tilberedte menuer til den gode pris af

kun kr. 49,-

MANDAG-FREDAG - fra kl. 17.00

Tirsdage - God gammeldags dansk mad

Onsdage - Stegt flæsk m/persillesovs eller Brændende kærlighed

Fredage - Nye retter tilberedt af årstidens råvarer

Torsdage fra kl. 12

Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,-

Alt i alt et besøg værd Telefon 36 17 13 31

7

Trævarefabrikkernes

UDSALG


8

Udvalgene meddeler

Udlodningsudvalget

(Steen Ryborg

Thomas Thestrup

Michael Kruse Bak)

Klubben modtager støtte fra følgende

spillesteder/forretninger:

Casino Valby

Gl. Køgelandevej 176

2500 Valby

Valby Bladcentral

Valby Langgade 167

2500 Valby

Spilloppen

Jagtvej 25

2200 Kbh. N.

Vinderhjørnet

Dybbølsgade 41

1721 Kbh. V.

JC Sungame

Symfonivej 31

2730 Herlev

Chancen

Jydeholmen 55 D

2720 Vanløse

Der er i 1. Kvartal af 2009 udloddet

midler til følgende områder: Oprettelse

af vores nye hjemmeside, uddannelse,

rejser (både bredde og elite.), samt støtte

til projekt B-licens.

Hvad angår Uddannelse har følgende

fået støttemidler - Martin Jeppesen,

Henrik Gundersen, Martin Ørnø, Morten

Pløger, Karim Bader, Alexander

Rehrmann Jørgensen & Rene Trausen.

Hvad angår Rejser har følgende grupper

modtaget støttemidler 1. Junior og

1. Ynglinge til Barcelona, 1. Drenge til

Italien og 2. Junior, 2. Ynglinge og 2.

Senior til Tyskland.

Th omas Th estrup, Kasserer

Økonomiudvalget

(Michael Kruse Bak

Finn Willy Sørensen

Leif Sørensen)

Støtte fra Nordea Danmark fonden

Klubben har ansøgt Nordea Danmark

fonden om støtte til udviklingsarbejdet i

klubben for spillere i kategorien 19-21 år.

Nordea Danmark fonden har været os

venligt stemt og bevilget os støtte.

Vi siger tak for støtten til Nordea Danmark

Th omas Th estrup, Kasserer

Udvalg for klubhus og

Lokalplan (Arne Buhl

Petersen Peter Poulsen

Carsten Jallov)

Eft er præsentation af ny helhedsplan

for Valby Idrætspark på mødet den 8.

december 2008 har Boldklubben FREM

i samarbejde med Valby Boldklub og

Fremad Valby fremsat ændringsforslag

til placering af Boldklubben FREMs nye

klubhus. Møder med arkitekterne bag

helhedsplanen har skabt forståelse for en

placering af klubhuset ca. 100 meter syd

for vor nuværende placering.

Det må dog bemærkes at et nyt klubhus

til FREM først indgår i helhedsplanens

2. Etape og at der ikke pt. er afsat penge

i København Kommunes budgetter til

dette formål. Afh ængig af den politiske

situation i Københavns Kommune kan

der derfor gå fl ere år før et nyt klubhus

ser dagens lys.

Carsten Jallov, Næstformand

Fodboldskole i uge 27

Boldklubben FREM

Traditionen tro, afh older vi i FREM

DBUs fodboldskole. Skolen er for aldersgruppen

8 14 år. Der er i skrivende

stund (d.26.03) stadig ca. 40 ledige pladser

til sommerens højdepunkt. Billetter

købes over billetnet elektronisk eller på

posthuset.

Klubbens kontaktperson er Bjarne

Nielsen tlf. 51 60 57 27, mail: bbmm@

nielsen.mail.dk

Kontoret/Johnny


www.hummel.dk

9


10

Portræt af et klubmenneske

Jørn Jeppesen, snart fylder han 63 år

Han har det bedst med begge

ben på jorden

På en ferierejse med fl y til Barcelona i

1965 startede det, der skulle blive en reel

fl y/højdeskræk. Dengang var fl yvetiden

næsten 5 timer, og undervejs over

Frankrig kom fl yet ind i et forfærdeligt

uvejr det hoppede og dansede men

ned kom både han og kæresten i god

behold, sådan da, for oplevelsen satte

spor, der senere fi k store konsekvenser,

når klubben skulle spille i provinsen eller

udekampe i Toto- og Messebyturnering

som det dengang hed.

Jørn gjorde fl ere forsøg selv mors råd

om nervepiller, da han prøvede med SAS

metropolitan fl y til Århus, hjalp ikke på

situationen, først nede på jorden faldt

roen over ham og på banen var han

igen i sit rette element.

Da Boldklubben FREM i 1971 planlagde

den store tur til Østen, skulle en vigtig

beslutning træff es. Jørn tog i TIVOLI

steg på ballongyngen for endnu engang

at udfordre de indre dæmoner, med

rystende ben blev han sat af og måtte

sige nej-tak til Østen-turen og dens store

oplevelser.

Siden har hverken fl y eller ballongynger

stået på programmet og da holdkammeraten

Lars Larsen også meldte sig som

fl ynægter udgjorde han og Jørn, sammen

med den daværende formand Sven

Petersen som chauff ør, en lille eksklusiv

gruppe, der nød bilrejsens glæder på vej

til de store kampe.

Boldklubben FREMs gyldne

periode fra 1965 1971

For dagens fans må det lyde som sød

musik, for i sen-perioden af dansk

amatørfodbold på eliteniveau, var Boldklubben

FREM i en årrække blandt de 4

bedste hold i Danmark.

Hele 6 medaljer blev det til i perioden.

Øverste række fra venstre: Curlei Nilsen, Palle Stegler, Birger Larsen, Finn Bøje, Henning Hansen,

Leif Nielsen. Træner: Ivan Jensen.

Nederste række fra venstre: Flemming Ahlberg, Hardy Hansen, Dennis Nielsen, Jørn Jeppesen og

Leif Printzlau.

1966 sølv i 1. Division eft er Hvidovre,

1967 sølv i 1. Division eft er AB, 1968

bronze i 1. Division eft er KB og Esbjerg

(alle 3 hold sluttede med samme pointtal,

så målscoren blev afgørende for

placeringerne). 1969 Sølv i pokalfi nalen

mod KB. 1971 bronze i 1. Division

eft er Vejle og Hvidovre og i samme år

1971 sølv i pokalfi nalen mod B1909,

der scorede det afgørende mål til 1-0 i

89. minut.

I 1966, hvor Hvidovre blev Danmarksmestre

blev de 2 kampe mellem FREM

og Hvidovre overværet af i alt 28.000 tilskuere

(FREM vandt 1-0 og spillede 0-0

i de 2 kampe). Pokalfi nalen i 1971 mod

B1909 i Idrætsparken blev overværet af

24.000 tilskuere.

På topscorerlisten i landets bedste række

huserede en vis Jørn Jeppesen, der i

kamp med KBs Niels Chr. Holmstrøm

sloges om værdigheden som årets topscorer.

KBeren vandt med et enkelt mål.

Året var 1969 og Jørn blev på klubbens

generalforsamling i 1970 hædret som

årets spiller. I øvrigt første gang at den

pris gik til en angrebsspiller.

I alt spillede Jørn over 260 kampe på

klubbens bedste hold i perioden fra hans

debut som 19-årig i 1965 til hans sidste

kamp i 1980. Han scorede over 100 mål

i perioden, et imponerende tal som kun

er overgået i nyere tid af Ole Mørk med

108 mål.

I Idrætsparken kom der mellem syv- og

femtentusinde tilskuere, når holdet

spillede. De sportslige resultater blev

fulgt op af sociale fester med Pinsen som

højdepunkt. Turen gik til Dyrehaven

hvor spillere, koner, kærester og børn

mødtes ved Peter Liep. Madkurvene var

pakket, legen tog fart og tørstige ganer

blev slukket. Se det var tider i klubbens

sociale liv.

Et socialt liv som dæmpedes da overgangen

til ”Non-Amatør” perioden tog sin

begyndelse i slutningen af Jørns karriere

som elitespiller.

Karatetræning med konen

holdt ham i form

Eft er mange år på klubbens elitehold,

først i ungdomsafdelingen og senere som

fast mand på klubbens bedste seniorhold,

kom tidspunktet, hvor Jørn for første


Generalforsamlingen 1970. Sven Petersen overrækker pokalen til årets spiller.

gang blev vraget til klubbens 1. Hold.

På det tidspunkt havde han spillet over

200 kampe, og daværende formand for

spillerudvalget Ib Henriksen var udset

til at overbringe Jørn den triste besked.

Han havde så svært ved at få det sagt, at

kun Jørns trøstende hjælp bragte ham

helskindet igennem samtalen.

Det lyder måske som en vittighed, men

med sin faste støtte gennem livet kastede

Jørn og konen sig ud i karatesportens

hårde træningsprogram, den tidligere

basketspiller og den tidligere 1. holdsspiller

i FREM. Udover det holdt han formen

ved lige på klubbens Old-Boys hold, og

dagen kom, hvor Jørn blev kaldt tilbage

for at hjælpe klubbens 1. hold i nødens

situation. Den tidligere holdkammerat

Finn Willy Sørensen var blevet træner,

og holdet kæmpede en brav kamp for at

undgå nedrykning til 2. Division. Aktionen

lykkedes ikke og i 1980 spillede Jørn

sin sidste kamp for klubbens 1. Hold.

Klubbens mand i alle situationer

Jørns mere end 50-årige historie i Boldklubben

FREM er også lig med FREMs

nyere historie. Få har som han

en indsigt i klubbens sociale og sportslige

liv. I 1993 fi k han Sven Petersens ærespokal,

og i 1996 modtog

han klubbens guldnål for sin mangeårige

indsats.

Jørn blev medlem af Boldklubben FREM

som 10-årig i 1956, men havde allerede

spillet som ”lagkagedreng” hos Valdemar

Petersen (Valde) siden han var 8 år. At

det blev FREM var helt oplagt Storebror

Johnny spillede der. Mange år senere

kom brødrene til at spille sammen på

klubbens 1. Hold.

Hvad der er bedst for klubben, er og

bedst for Jørn. Uddannet som maskinarbejder,

har det praktiske i hans civile liv

og i foreningslivet altid været hans stærke

side.

Uselvisk både på og uden for banen er

han den, der altid er klar til at påtage

sig en opgave. I dag er han stadig aktiv

spiller på klubbens SuperMaster hold, og

score mål det kan han endnu. Derudover

sidder han i FOBs bestyrelse, i udvalget

for historisk arkiv samt holdleder for

”torsdagsholdets” træning sammen med

Jan Lassen. Da strukturudvalget kaldte i

slutningen af 2007, sagde han straks ja til

at gå ind i arbejdet om klubbens fremtid.

Før det har han været træner for 1.

Drenge og 1. Junior, startet talenttræning

op sammen med John ”Krampe”

Christiansen og været målmandstræner

for 1. Holdet.

Familien har altid været i

centrum og med fodbold

som omdrejningspunkt

Når man siger Jørn, må man også sige

Elsebeth. De to har kendt hinanden siden

skoletiden. Først kærester, så forlovede

og en eft erårsdag i 1967 blev der bryllup.

Måske lidt dårligt planlagt, da FREM

samme dag skulle spille i Spanien mod

Atletico Madrid.

Sammen har de børnene Anne Marie

(41) og Martin (38). En sportsfamilie,

hvor mor dyrkede basketbold, datteren

atletik, og sønnen (næsten som en naturlov)

fulgte i fars fodspor.

11

Storebror Johnny har været der hele

tiden og hans søn Claus spillede i FREM

både som ungdoms- og seniorspiller.

Lillesøster Alice fulgte også med, hun

blev gift med Jim Voss, der også spillede

fodbold, sammen fi k de sønnerne Jan og

Kim, begge store fodboldtalenter, og ja

som en selvfølge naturligvis i Boldklubben

FREM.

Alle kan forstå, at når familien samledes,

hvad den oft e gør, så falder talen hurtigt

på fodbold og på livet i Boldklubben

FREM. Elsebeths lillesøster Kirsten

havde også gift et sig med en sportsmand,

Niels Buch, som var ivrig håndboldspiller

og fagforeningsmand i HK. Ved en god

lejlighed mente Jørn, at tiden nu var inde

til, at svoger Niels blev medlem af FREM.

Det blev til en ”deal”, hvis Niels meldte sig

ind i FREM, så skulle Jørn melde sig ind i

Socialdemokratiet. Og sådan blev det.

I dag, mange år eft er, er de fl este i familien

involveret i Boldklubben FREM

den ene eller anden måde. Johnny, Jørn

og Martin har tilsammen spillet over 500

kampe og scoret over 200 mål på klubbens

1. Hold en utrolig familiestatistik.

Martin er stoppet som elitespiller og følger

nu også i fars fodspor med trænerjob

i ungdomsafdelingen. Små nye ”Jepper”

er måske på vej, og Jørn og Elsebeth er

stadig trofaste tilskuere både før, under

og eft er alle FREMs hjemmekampe.

Uden kendskab til familien kunne man

tro, at der var en ren ”klubmafi a”, men sådan

hænger det ikke sammen. På familiemøderne

diskuteres der fortsat ivrigt, og

ikke alt er man enige om, men sådanne

uenigheder klares inden for familiens fi re

vægge i samme gode ånd, som der altid

har eksisteret.

Boldklubben FREM og

drømmen om fremtiden

På spørgsmålet om klubbens fremtid og

hvad der skal til for at gyldne tider kan

genopblomstre, er Jørns svar uden tøven:

”Det sociale liv i alle led af klubben

skal styrkes, og et bredt bånd til AS

skal hæft e moderklub og elite sammen.

Resultatet af dette vil bevirke, at vi

sportsligt igen kommer til tops i såvel

KBU som i DBU regi.”

Sådan er det ikke helt i dag, og derfor vil

du fi nde Jørn, bortset fra tiden hvor han

nyder sommeren i Liseleje med hygge og

læsning, som en altid aktiv deltager og

observatør af livet i klubben, men stadig

med begge ben på jorden.

jck.


12

Årsnålefesten 2009

Årets nålemodtagere.

En god tradition - et festligt

arrangement

Mandag, den 2. marts blev der for 7. gang afh oldt nålefest i

Boldklubben FREM’s gode gamle slidte klublokaler.

73 tidligere og nuværende nålemodtagere var mødt frem til arrangementet,

der er blevet til en rigtig god og hyggelig tradition,

hvor mange gamle Fremmere får mulighed for at mødes og

udveksle gode minder og sjove anekdoter fra en svunden tid.

I år blev der af formanden Steen Ryborg overrakt 14 nåle med

tilhørende diplomer samt en tale til hver enkelt modtager.

Det var et lidt anderledes år i år, idet der blev overrakt nåle til

hele 2 søskendepar, nemlig Elsebeth Jeppesen og Kirsten Ohlsen,

der begge modtog 25 års nålen, og Arne og Erik Lindenskov

Nielsen der begge modtog 60 års nålen. De mange lange

medlemskaber vidner om både trofaste og loyale klubmedlemmer.

Dette siger en del om vores klub.

Aft enen, der markerer forårets begyndelse, er en aft en, som

mange nu ser frem til hvert år.

Bdr. Arne og Erik Lindenskov Nielsen

I år stod Carsten

Werge for det festlige

indslag, idet han

underholdt fornøjeligt

både om sine

relationer til FREM,

samt med sjove

anekdoter fra hans

radio og tv karriere.

Alle nød vi senere

Berits store kolde

bord med lune retter

og en enkelt eller to -

måske fl ere kølige

forfriskninger, og

en særlig tak til

Sjøbeck & Humle 2

for hjælp til tørstige

ganer.

Søstrene Elsebeth Jeppesen

og Kirsten Ohlsen

En dejlig aft en - så vi ser allerede nu frem til nålefesten i 2010.

Med et VEKO kort får du op til 10% rabat på alle varer

hele året rundt. Har du ikke allerede et VEKO Rabat- og

kreditkort, så kom ned på Vesterbrogade 63 og få op

til 10% rabat i de 150 butikker, restauranter og caféer

på Vesterbro og Frederiksberg C.

Husk at kortet giver dig 10% rabat på både billetter, øl,

pølser og merchandise til alle FREMs hjemmekampe.

10%

RABAT

Arne L. Nielsen

RABAT PÅ ALT FRA

FODBOLDSTØVLER

TIL KOLDE FADØL

RABAT- OG KREDITKORT TIL 150 BUTIKKER, RESTAURANTER

OG CAFÉER PÅ VESTERBRO OG FREDERIKSBERG C.

VESTERBROGADE 63 • 1620 KBH. V • TLF. 702 36 702 • WWW.VEKO.DK


Fest på FREM

Lørdag 20. juni 2009

Årets fest for alle FREMMERE

Festen starter kl. 10.00 med sport og aktiviteter for alle aldersgrupper.

Kæmpefest i

Præmieoverrækkelse i Ungdomsafdelingen mellem kl. 13-16.

stort telt kl. 18.00

for alle FREMMERE hvor vi også fejrer F.O.Bs 75 års jubilæum

på behørig vis, dansemusik, underholdning, stort lotteri med mange

flotte præmier, og andre overraskelser, samt lækker mad fra grillen.

Alt dette for den beskedne pris af:

Kr.150,- pr. deltager

Drikkevarer kan købes - Øl - Vin - Vand.

Billetter til aftenfesten kan købes på FREMs

kontor hos Johnny, og i Café FREM.

Sidste frist for tilmelding er:

Tirsdag den 28. maj 2009 på kontoret eller i restauranten.

Foreningen FOB (Frem´s Old-Boys) runder i år 75 år. Dette

fejres, sammen med klubbens øvrige afdelinger, med en

kæmpefest i et telt lige uden for vort klubhus lørdag den

20. juni.

Endvidere har DBUs omlægning af turneringen så den nu

slutter i juni måned, gjort at bestyrelsen har fl yttet den traditionelle

ungdomsafslutning fra sidst i oktober til samme

dag.

Så det bliver i høj grad en sommerfest, der kommer til at

dække hele spektret af FREMs mange medlemmer, lige fra

de yngste, til de rigtig ”gamle” drenge med påhæng.

Festudvalget består af folk fra BK FREM Support, FOB,

Torsdagsholdet, Ungdomsafdelingen, Forældreforeningen

samt Søren fra Boldklubben FREMs bestyrelse.

”Hørt på sidelinien”

Ved klubbens seneste generalforsamling

var Preben Christiansen på talerstolen

og fortalte at han havde viet 50 år af sit

liv til klubben. Fra bagerste række lød en

svag brummen:

”Næh du har ej klubben har viet 50 år

af sit liv til dig, og vær du glad for det.”

Årets Året fest i Boldklubben FREM 20. juni 2009

Billetterne blev

revet væk……

Vi havde håbet at alle kampe på denne dag var afviklet, men

desværre viser det sig eft er alt var booket og arrangeret, at

både U/17 og U/19 skal spille deres sidste kamp denne dag.

Men ugen eft er starter skolesommerferien, og der kunne et

evt. frafald have blevet endnu større.

Dagen starter kl. 10 med forskellige sportslige indslag for

alle aldersgrupper, hvoreft er man går over til præmieoverrækkelsen

i ungdomsafdelingen mellem 10 og 16.

Senere på aft enen kl. 18.00 vil den store fest blive afh oldt

for alle mellem 18 og 93 år, Her vil være pyntet pænt op

i teltet, og blive spillet dansemusik af den internationale

gruppe Th e Academic Trio. Desuden vil der være underholdning,

stort lotteri med mange fl otte præmier, og andre

overraskelser. Samt selvfølgelig lækker mad fra grillen.

Alt dette får du for bare kr. 150,- pr. person, og du kan selvfølgelig

købe øl, vin og vand til meget populære priser.

Der er plads til omkring 210 personer i teltet, så først til

mølle princippet er gældende.

Men skynd dig at købe billetter på kontoret eller hos

Berit i baren. De første 100 blev revet væk samme dag, de

var sat til salg. Det var godt nok indbrudstyve der havde

smadret en rude til køkkenet og stjålet alle billetter, men

det fortæller lidt om hvor meget rift der er om pladserne.

Der er dog produceret helt nye billetter. Søren Honoré

NB! Vi har i forbindelse med indbrud i klubbens Café fået

stjålet billetter (med gul baggrund) til årets fest. Der er

nu blevet lavet nye billetter.

Undlad derfor at købe billetter andre steder end på FREMs

kontor eller i Caféen, kun billetter med blå baggrund købt

i klubben er gældende på dagen. Johnny (kontoret)

HÅRDE

HVIDEVARER

www.pulsnet.dk ELTEKNIK

20 års erfaring • Garan på service

Salg af reservedele • Service fra dag l dag

Rep. af hårde hvidevarer - alle mærker

BJARNE PULS • Folehaven 70 • 2500 Valby • 3630 2031

13


14

Nyt fra 1. holdet ved Morten Svan

Forventninger til

2. halvsæson Forår 2009

BK Frem´s 1. Holdstrup forår 2009: Bagerst fra venstre: Martin E. Jensen, Jón Rói Jacobsen, Frank Palka Jensen, Mikael Simonsen, Nicolai Mikkelsen,

Tim Ilsø, Nikolaj Hansen, Patrik Wozniacki, Atli Danielsen, Martin Jürgensen, Th omas Lindrup.Midt fra venstre: Eva Krause, Wassim El

Banna, Søren Weibel, Beran Camili, Tommy Olsen, Anders Th eil, Nicklas Svendsen, Casper Grønn Larsen, Jamil Fearrington, Mathias Potoker,

Morten Svan. Forrest fra venstre: Tonny Saaby, Danny Andersen, Th omas Krause, Th omas Tobias Seidelin, Rene Heitmann, Mads Nielsen, Martin

Jørgensen, Søren Krogh, Leif Martinsen.

Rent placeringsmæssigt stiler vi eft er en top 8 placering. Det

har været målsætningen fra starten af og dette er ikke ændret.

I forhold til vores nuværende placering er dette absolut muligt,

men det er klart at et længere hop op i tabellen indebærer en

hel del point i denne halvsæson, da vi er et stykke eft er de 7

bedst placerede lige nu.

Placeringen er selvfølgelig afgørende og det vi bliver målt på,

men vigtigere er måske at vi i denne sæson gearer holdet og

truppen til lidt mere i forhold til den kommende sæson, hvor

FREM vil højere op i tabellen og spille med om en top 5 placering.

Tlf. + 45 56 47 26 60 www.holms-rejser.dk

Fax. + 45 56 47 26 62 info@holms-rejser.dk

Vi skræddersyer Deres grupperejse. Er De medlem af en Klub/

Forening på min. 30 pers. udarbejder vi gerne et forslag l en

busrejse i Europa Vi har 29 års erfaring i udenlandsrejser

Måden vi gør dette på er ved at udvikle og forbedre os på stort

set alle fronter i klubben. Et væsentligt punkt til fremgang er

selvfølgelig spillertruppen, som da også set med vores øjne er

blevet forstærket i vinterpausen. Holdet er dog stadig forholdsvis

”nyt” og vi skal i den grad benytte indeværende sæson til at

skabe den nødvendige rytme på holdet og ikke mindst stabilitet

i form af et højere bundniveau, som vi i starten på sidste halvsæson

havde store problemer med at fi nde.

Det er klart, at den endelige placering i tabellen lige umiddelbart

er det mest synlige og målbare, men vi har også en masse

unge og lovende spillere i truppen, der hele tiden gerne skulle

udvikles og på sigt styrke truppen samtidig med at forholdene i

klubben forhåbentlig hen ad vejen optimeres.

Som det ser ud nu med Køge og FC Amagers konkurser og et

LFA, der har det rigtig svært i bunden kunne man tro, at turneringen

for os ville mangle nerve, da vi i forhold til vores placering

hverken kan nå det ene eller andet. Her tager man dog

gruelig fejl for vi vil arbejde stenhårdt på at avancere i tabellen.

Sejre og point bliver man aldrig trætte af, men vi ser det og

lidt som en gylden mulighed for at udvikle holdet yderligere i

de resterende kampe og som jeg tidligere har været inde på få et

godt afsæt til sæsonen 2009/2010.

Morten Svan


2. Senior

Nyt fra seniorafdelingen

Generelt må det siges at truppen her i

opstartsfasen har arbejdet godt, det er

blevet til en del besøg i Valbyparken, på

KIES, i styrkekrummet under Valbyhallen,

samt masser af fodboldtræning i

Club Danmark Hallen.

Vi har fået et par nye og spændende ansigter

ind i truppen, så truppen ser klart

stærkere og bredere ud på nuværende

tidspunkt end den gjorde i eft eråret.

I skrivende stund har vi spillet 7 træningskampe,

hvor vi gennemgående har

gjort en god fi gur og som noget nyt er vi

begyndt at vinde en del af disse kampe.

Det skal nævnes at det grundet skader

o.s.v. stort set har været en ”ren” 2. holds

trup der har spillet træningskampene

indtil dato, men det har bestemt ikke

kunnet ses på præstationerne.

Så det er med en god portion optimisme

at vi ser frem til turneringsstarten den 4.

april hjemme imod Kastrup, samt resten

af foråret, hvor det hele meget gerne

skal munde ud i at klubben fortsat har et

Danmarksseriehold når vi når den 20.

juni 2009.

3. Senior

Det ser godt ud, med mange spillere og

det er gået rimeligt i træningskampene

op til sæsonstarten. Holdet glæder sig til

at komme i gang eft er påske.

4. Senior

Der er nu så mange at det 7- mands

hold man havde tilmeldt sidste år er

tilmeldt som 11- mands hold så det ser

fornuft ig ud, de starter også op eft er

påske.

Kim Bengtsson

Stor lettelse og hygge i

Café FREM eft er 2-2

mod FC Kolding

Kim Bengtsson

”Hørt på sidelinien”

Lassen har altid en forklaring

hvis en afl evering skulle

kikse hans forråd er stort,

den sidste nye: ”Jeg har vand

i øjnene”. Nogle mente dog at

det var vand i benene.

15


16

Nyt fra ungdomsafdelingen

Ungdom U14 U17

Drengeafdelingen

Med forårssæsonen lige om hjørnet kan der komme følgende

status for vinteren. 1. drenge har hele vinteren igennem haft et

meget stort program, med masser af træning og træningskampe.

Så det er nu klar til den store udfordring i elite Øst, omkring

første drenge er Alexander Rehrmann Jørgensen som træner,

Karim Bader som ass.træner, Glen Lauridsen som holdleder

og Sven Kurzweg som tøjmand. (se ”Kalenderen” for holdets

kampe på hjemmebane forår 2009)

2. drenge har også maset på med træningen, men har desværre

ikke så spillet så mange træningskampe og omkring holdet

der er Ronnie Off enbach Bristorn, Remi Off enbach og Morten

Jensen som alle supplerer hinanden godt.

3. drenge er ved at være godt kørende, de har deltaget i en del

stævner, som mest er brugt til at få rystet hinanden sammen og

ikke mindst få lært de 2 nye trænere Mike og Steven Langtoft at

kende.

En spændende forårssæson venter.

Moni

1. drenge

U15-1 har eft er et rigtigt fl ot eft erår, hvor de vandt Drenge Mesterrækken.

De har været igennem en rigtigt positiv udvikling.

De har arbejdet godt og koncentreret hele vinteren. Har spillet

masser af testkampe primært mod Junior mesterrække hold

(gammel 3. division) hvor man må sige de har gjort det utroligt

fl ot. De mødte også Herfølge i feb. måned hjemme i FREM

hvor de sendte Herfølges U15-1 hjem med et 5-3 nederlag, og

de meget omtalte blå-gule fra Brøndby slog vi med 4-2. Begge

hold som de møder i Elite Øst til foråret. Det ser ikke dårligt

ud. Vi har ligeledes fået masser af spillere på besøg fra andre

klubber, hvilket jo kun er positivt for Boldklubben FREM. Jeg

Egegårdsvej 10 ∙ 2610 Rødovre

Telefon +45 3670-1212 ∙ Telefax 45 3672-1485

E-mail: hsp@3last.dk ∙ www.3last.dk

ser frem til en god sæson, ingen tvivl om at drengene vil gå eft er

toppen igen. Det bliver meget spændende, da vi kommer til at

møde hold som primært har hold i ligaen, når vi snakker junior

og ynglinge. Så ingen tvivl om at vi kommer til at møde stærke

hold og får lov til at se en masse god bold. Vi tager imod Lyngby

d. 18.4 kl. 11.15 på hjemmebane. Jeg håber meget, at der vil

komme mange Fremmere og støtte drengene for det fortjener

de virkelig. Men først smutter vi en tur, til en elite turnering i

Italien i påsken.

Alex Rehrmann, Cheft ræner U15-1

2. drenge

Vi har haft en lidt turbulent vinterperiode hos 2. drenge. Vi

har haft meget sygdom, mange skader, og fl ere spillere der er

stoppet, så vi har virkelig skulle fi nde det gode humør FREM

hele tiden. Grundet den smalle trup vi har haft , har det kun

været muligt at spille en enkelt træningskamp. Vi spillede mod

KB’s 3. drenge og spillede 1 - 1, resultatet var ikke i orden når

vi kiggede på spil og chancer, men sådan er fodbold jo engang

imellem. Situationen er for nylig blevet væsentlig bedre. Vi har

fået tilgang af 4 spillere og er nu oppe på 16 spillere i truppen.

Drengene er begyndt at arbejde meget mere til træning, og vi

kan alle mærke at det sidste kommer når vi kommer på græs,

drengene har faktisk ikke snakket om andet end at komme

væk fra grusbanerne, og vi ser frem til at komme i gang med

træningen på græs og kampene. Målet i de sidste 3 måneder

vi har drengene, er helt klart at få alle til at komme til træning

hver gang, og så vil vi gerne ende med at få en god placering i

vores række, hvilket er realistisk når man kigger på spillernes

kunnen. Vi har planer om at deltage i et stort stævne i Sverige

den 21. - 24. maj, og vi håber at alle drengene kan komme med.

Stævnet hedder Cup Syd og spilles i Hässleholm som ligger et

par timers togrejse fra København. Jeg har været til stævnet for

et par år siden, og udover at det er et godt stævne med en masse

gode hold, så er svenskerne utroligt fl inke og gæstfrie. Både

Remi, Morten og jeg selv glæder os meget til at se hvor meget

drengene har i sig de sidste 3 måneder vi har dem.

Ronnie

Juniorafdelingen

Vintersæsonen startede lidt turbulent for 1. junior med fyring

af træneren. Men med ansættelsen af Martin Jeppesen (tidligere

1. senior) og Henrik Gundersen (tidligere 1. junior træner i

FREM) kunne det ikke gå helt galt. Det har det heller ikke gjort

kan jeg så sige. Eft er chokket over trænerfyringen og tilvænningen

af de nye trænere, ja så er drengene superglade. Opstarten

har nok været lidt hård, men det har givet resultater ingen tvivl

om det. Der har været en del spillere forbi til prøve træning,

men den sidste måneds tid har man kørt med den samme trup

på 21 mand. Allan Garfl et som har A-licens er pr. 1. april ansat

som cheft ræner og vil indgå i et tæt samarbejde med Martin


Sponsorstøtte

Sjøbeck & Humle 2 sikrer Jesper Håkonsson til FREM.

og Henrik. (se i øvrigt ”Kalenderen” for holdets hjemmekampe

forår - 2009)

2. junior holdt pause med træningen i november måned, da

begge trænere skulle læse til eksamen og det gik jo godt. Ellers

er der blevet trænet på fuldt tryk her hele vinteren og det er

blevet til nogle træningskampe også. Morten Pløger og Martin

Ørnøe gør et fantastisk stykke arbejde med drengene. 2. junior

truppen har i lang tid været på 26-28 mand, som selvfølgelig er

for mange. Så inden vinterferien lykkedes det os, at få en 3. juniortræner

på banen, så velkommen til Ronni Kryger. Overdragelsen

af de drenge der skulle træne under Ronni gik desværre

ikke så godt, så kun 4 drenge mødte op til 1. træning under

ledelse af Ronni. En rigtig øv start, men det er der styr på nu.

2. og 3. junior træner sammen det næste stykke tid og lige så

langsomt bliver de så delt i to.

Sportslig hilsen

Moni Heinze

1. junior

U-17 opstart har været en lidt blandet oplevelse. Undertegnede

og Henrik Gundersen overtog holdet med forholdsvis kort varsel,

så det var 30 spillere og 2 nye folk omkring holdet der stod

og kiggede på hinanden 5. januar i Club Danmark Hallen. Vi

foretog lidt justeringer af truppen og skar den ned til ca. 21 spillere

som vi er på nuværende tidspunkt. Denne trup mener vi

er en spændende trup med nogenlunde lige mange af årgang92

og 93er så det ser spændende ud også næste år. Vores opstart

er gået med hård fysisk træning, da vi mente at det var der de

største mangler lå, og så har vi spillet nogle ganske fornuft ige

træningskampe med nederlag til hold i rækken over os og sejre

over dem i egen række og under os. Forholdene omkring baner

har været mildest talt ringe, da kunstbane projektet gik i vasken,

så vi har ikke haft en hel bane at træne på i 2 måneder, derfor

ser vi rigtig meget frem til vores træningslejr i Barcelona, hvor

vi kan gå i dybden med det taktiske. I skrivende stund har vi

spillet 2 turneringskampe 0-0 mod rækkens tophold og vi tabte

til nr. 3 i rækken. Drengene har gået til vafl erne på træningsbanen

og har nok lige skullet vænne sig til de nye trænere, men

deres indstilling er i top, så jeg ser frem til resten af forårssæsonen,

målet er at få dem op i den bedste ende af tabellen og

længere sigt at få dem op i den bedste række.’

Rejsefeber i Ungdomsafdelingen

FREMs talenthold går et spændende forår i møde.

Fra den 5. til den 9. april tager 2. ynglinge og 2. junior sammen

med 2. senior til byen Goch i Tyskland, meget tæt på

den hollandske grænse.Her oprettes en træningslejr, hvor

der udover den daglige træning, spilles en enkelt kamp

for 2. senior og 2.ynglinge. Spillerne fra 2. junior har valgt

udelukkende at træne under opholdet.

Fra den 4. april til den 11. april tager 1. junior og 1. ynglinge

til Barcelona på træningsophold.

Og sidst men ikke mindst, tager 1. drenge til Italien fra

den 8. til den 13. april for at deltage i turneringen Coppa

Tricolore.

FREM’s årgang 98 møder europæiske topklubber

Tegning: NPJ

17

Med Sportslig Hilsen,

Martin Jeppesen.

Også blandt de yngste i klubben er der spændende ture på

programmet - vores talentfulde årgang 98 er blevet inviteret

til et stort stævne i maj måned i Holland med deltagelse

af fl ere af Europas kendte klubber.

Blandt de mange deltagende hold til 7-mands turneringen

den 23. maj i Tiel kan nævnes:

• Fra England - Liverpool, Crystal Palace

• Fra Tyskland - Rot Weiss Essen, MSV Duisburg, Bayer

04 Leverkusen, Fortuna Dusseldorf, FC Köln

• Fra Belgien- KV Mechelen

• Fra Holland- PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam, Roda

JC, Vitesse, Excelsior

• Fra Grækenland - Panathinaikos


18

Spilleform i KBUs Børne- og

Ungdomsturneringer forår 2009

Alder Drenge/Piger Årgang Spilleform

U6 D 2003 3:3 Stævner

U7 D 2002 3:3 Stævner

U8 D 2001 5:5 Stævner

U9 D 2000 5:5

U9 P 2000/01 5:5 og 3:3 Stævner

U10 D 99 5:5

U11 D 98 7:7

U11 P 98/99 5:5

U12 D 97 7:7

U13 D 96 7:7 og 9:9

U13 P 96/97 7:7 og 9:9

U14 D 95 7:7 og 11:11

U15 D 94 7:7 og 11:11

U15 P 94/95 7:7 og 11:11

U17 D 92/93 7:7 og 11:11

U18 P 91/92/93 7:7 og 11:11

U19 D 90/91 7:7 og 11:11

Årsmøde 2009 - FOB

Tirsdag 24. februar var der årsmøde for

2009 hos FREM Old Boys, der igennem

årene har fået ældre og ældre medlemmer,

og K.B.U. kalder nu hele gruppen

for ”Gammelmandsafdelingen” med

benævnelser som:

Super Grand Old Masters

(65 år og opeft er)

Grand Old Masters (60 64 år)

Super Masters (55-59)

Masters (50-54)

Super Veteran (45-49)

Veteran (40-44)

Old Boys (35-39)

Tidligere var man Old Boys hele forløbet

fra 35 år indtil karrieren sluttede. Her i

2009 stiller Boldklubben FREM i disse

rækker kun med Old Boys, Masters,

Super Masters og Super Grand Old

Masters.

En tilfreds FOB - bestyrelse kunne konstatere,

at rigtig mange var mødt op til

det velgennemførte årsmøde 2009 i alt

36 medlemmer denne hyggelige aft en.

Den omtalte bestyrelse blev under

mødet en smule ændret, idet Martin

Jeppesen som menigt medlem ved valget

Børge Madsen

ikke ønskede at fortsætte. Torben Dehli

blev enstemmigt valgt som hans afl øser

og ny suppleant for Torben hedder Steen

Larsen, der spiller på klubbens Mastershold.

Kjeld Cecil Nielsen blev genvalgt

som næstformand. Finn Willy Sørensen

fortsætter som revisor.

Mødet begyndte kl. 19 - og formand

Brian Juul Nielsen bad eft er velkomstordene

til forsamlingen om ét minuts

stilhed for at mindes vore to FOB - kammerater,

Orla Münzberg og Leif Lange,

der begge afgik ved døden i 2008.

Der var næsten lige så mange Fremmere

til dette FOB - møde, som til Boldklubben

FREMs seneste ordinære generalforsamling,

kunne næstformand Kjeld

Cecil Nielsen fortælle.

”Jeppe” kom omkring med lidt køligt til

halsen til alle på foreningens vegne.

Kasserer Th orkild Andersen fremlagde

regnskab med kommentarer og

kunne med glæde fortælle, at der i år

var overskud, og det måske fordi man i

bestyrelsen havde fulgt Kassingers gode

råd sidste år om at lægge et budget for

det kommende år. Det budgetterede

underskud på godt 2200 kr. blev forvandlet

til et overskud alene ”poletter”

påtegnet 75-års-jubilæets mærke havde

netto givet ca. 3000 kr. Også årets FOB -

fest gav et pænt overskud.

Mødet var ind i mellem ret så underholdende

med muntre indslag fra Arno

”målmand” og Jørgen Damgaard under

eventuelt.

Der bør lige nævnes, at FOB - festen i år

2009, hvor FOB har 75-årsjubilæum,

slås sammen til en fest for hele Boldklubben

FREM 20. juni d.å., og at årets

FOB - cykeltur fi nder sted 17. maj med

eft erfølgende frokost.

Børge Madsen


Vinterturneringen 2008/09

Vinterturneringen der er en privat

arrangeret turnering med FOB som

medarrangør, holdt sin store afslutningsfest

i Dragør den 4. april 2009.

Fra Boldklubben FREM deltog fi re hold,

Bagerst fra venstre: Arne

Werge, Bent Andersen,

Jørgen Mikkelsen, Lars

Larsen, John Hansen,

Mogens Nielsen, Arne

Buhl, Jørn Jeppesen, Kjeld

Cecil Nielsen.

Forrest fra venstre: Niels

Anton, Bjarne Nielsen,

Steen Ryborg, Brian Juul,

Søren Honoré, Bjarne

Wigger.

Klinik for

Fodterapi

Margit Jensen

Borgbjergsvej 9, st. - 2450 København SV

Telefon 33 31 43 73

E-mail: klinik.for.fodterapi@frederiksholm.net

VI SER OGSÅ FREM

Siestavej 7, 2. 2600 Glostrup

Tlf. 70 300 958 A-kassen 70 300 960

Old-Boys, Masters, SuperMasters og

Grand Old SuperMasters. Resultaterne

var blandede med en tæt på, en midt

imellem, en top og en bund.

Suveræne vindere, af SuperMasters blev

Sydhavnens bedste barstole:

CAFE HYTTEN

Kom og prøv dem, hvis der er plads!

SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil!

CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil!

19

dette dygtige hold, 10 kampe 10 sejre

og en målscore på 49 - 7: Fra topkampen

mod Rødovre som blev slået med 7 2 er

dette glade billede taget.

Foto: Børge Madsen


20

Status på medlemsseminaret

april 2008 Hvordan er det gået?

Mange har løbende spurgt mig hvor

vi står ift . strukturrapportens forslag,

medlemsseminarets opbakning og supplerende

anbefalinger til klubben. For at

gøre status har jeg sammen med Carsten

Jallov og Th omas Th estrup gennemgået

forslag og aktiviteter og eft erfølgende

fi nder du min sammenfatning.

Der er nu gået over 1 år siden at strukturrapporten

blev off entliggjort. Bestyrelsen

har arbejdet hårdt for at implementere

de mange forslag meget er sat i gang,

noget er gået i stå og noget må vente.

Visioner, mål og planer dækkede perioden

2008 2012 og alt skal naturligvis

her i starten af 2009 ses i det perspektiv.

Status pr. 15. marts 2009, dækker

følgende hovedområder:

Sportslige anbefalinger

Sociale anbefalinger

Organisatoriske anbefalinger

Økonomiske anbefalinger

Ønsker til nyt klubhus

Medlemsseminarets supplerende forslag

Kommentar: For at få en god baggrund

for denne status anbefales det, eventuelt

via klubbens hjemmeside, at læse klubblad

nr.3/07 side 36-37 omhandlende ”Strukturudvalgets

rapport til bestyrelsen” samt

klubblad nr. 2/08 side 4 omhandlende

”Seminar om strukturrapporten 26-27.

April 2008”.

Sportslige anbefalinger

Elitefodbold i U/17 og U/19: Kører som

planlagt. Foreløbig er vi fået B-Licens

og spiller i den landsdækkende division

med begge hold. Har lige indsendt ny

ansøgning, der skal sikre yderligere et

år i Divisionen. Uddannelsesplaner der

skal sikre trænere såvel B-licenser som

A-licenser er igangsat.

Oprette ungseniorhold U/20: Arbejdsgruppe

(Jette S, Ole R, Martin Ø, Morten

P) er nedsat primo 2009.

Implementere DBU´s ”Holdninger

og Handlinger”: Er igangsat og kører

som planlagt, om end enkelte trænere

og holdledere nok stadig skal vænne sig

til den nye fi losofi (udvikling af spillere

frem for resultater).

Flytning af cricketbane: Der er enighed

om at ny cricketbane kan placeres

på de nye kunstgræsbaner. Kræver dog

godkendelse af Valby Idrætspark samt

beslutning om indkøb af cricketmåtte.

Afventer færdiggørelse af kunstgræsbanerne.

Etablering af pigefodbold: Er ikke

igangsat som planlagt. Afventer bestyrelsesbeslutning

medio 2009.

Sociale anbefalinger

Arrangementsudvalg er nedsat og

den første store Fremmerfest for alle

generationer og grupper afh oldes som

heldagsarrangement den 20. juni 2009.

(se omtale i bladet)

Øvrige forslag er ikke igangsat pt.

Organisatoriske anbefalinger

Sekretariat på fuld tid: Er igangsat med

udvidelse af kontorets åbningstid fra 18

timer ugentlig til 25 timer ugentlig pr. 1.

januar 2009.

Ny bestyrelsesstruktur: Er implementeret

som planlagt, men lider lige nu,

ved at generalforsamlingen ikke kunne

udpege ny sportslig koordinator på

mødet ultimo januar 2009. Endelig løsning

forventes først godkendt ved næste

generalforsamling i september 2009. (se

referat fra generalforsamlingen)

Ny drift sorganisation: Er implementeret

som planlagt. Damesenior er lagt ind

i senior-afd. øvrige pige-hold er ikke

oprettet, men placeres i de respektive

ungdoms-afdelinger, når de oprettes.

Udvalg igangsættes: Faste udvalg er

etableret for Økonomi, Klubhus og

Lokalplan, Sport og Sociale aktiviteter.

Udvalg til forbedring af Adm. rutiner og

udvalg til Imagepleje er pt. ikke igangsat.

Samarbejde med AS: På trods af en stor

arbejdsindsats for at lykkedes er dette

ikke implementeret som planlagt.

Økonomiske anbefalinger

Samme budget- og regnskabsmetode i

alle afdelinger: Er igangsat.

Nettoindtjeningen følger det enkelte

hold (minimum i ungdomsafdelingerne).

Er ikke igangsat.

Egenkapital bør være 33 % af det årlige

udgift sniveau, eller max. Kr. 500.000,-:

Opfyldes i dag.

Skabe et øget indtægtsgrundlag som

fundamentet for ekstra aktiviteter i

perioden 2009-2012:

Målet er sat til Kr. 500.000,- årligt i en

4-årig periode. Det umiddelbare resultat

ser lidt tyndt ud, men økonomiudvalget

forventer at komme med en mere klar

melding i klubbladet til august. Det skal

nævnes at udvalget har forelagt bestyrelsen

2 større projekter, der dog kræver

investeringer af klubben før de giver

afk ast.

Ønsker om nyt klubhus

”Projekt Valby Idrætspark” og den netop

vedtagne helhedsplan for området, er

nu sendt til høring og endelig lokalplan


forventes vedtaget ultimo 2009. Eft er

mange drøft elser er nyt klubhus placeret

ca. 100 meter sydligere ift . klubhuset

placering i dag. Hvis tidsplanen for nyt

klubhus trækker ud, kan det blive aktuelt

med et ”projekt ombygning” i år 2010.

Medlemsseminar

Supplerende forslag

Kommentar: En række forslag fremkom,

mange af dem gjaldt behov i relation til

det nye klubhus. I de eft erfølgende kommentarer

er alene medtaget de forslag som

er igangsat, medens de øvrige stadig står

på idelisten.

Ungdomshold i Cricketafdelingen:

Aft ale mellem cricket og Bjarne Nielsen

(U9-U12) skal bevirke at alle nye drenge/

piger der kommer til afdelingen, bliver

inspireret via ”en cricketdag”.

Talentudviklingen skal styrkes: Arbejdsgruppe

med Morten P, Martin Ø og

Henrik G er etableret.

Særlige nye sociale aktivitetstilbud til

ungdomsspillere: Lektiecafe på fredage

for U15 og U17 med tilknyttet lærer er

etableret.

Arbejdet i det sportslige udvalg bør

fordeles: Mindre arbejdsudvalg er

etableret, dog med den kommentar at

kun få fra selve sportsudvalget er gået

ind i de forskellige arbejdsudvalg. En

løsning som gør arbejdet vanskeligere at

koordinere.

Større fokus på udvikling af trænerstaben:

En række initiativer er igangsat. (se

omtale under ”Bestyrelsen meddeler”)

Afsluttende kommentar: Som tidligere

formand Jim Voss udtalte da han gjorde

status over sin tid som formand i klubben

(1999-2008), så var det eneste der

ærgrede ham, at han ikke havde fået sat

gang i strukturudviklingen 5 år tidligere.

Dog bedre sent end aldrig nu er vi i

gang. Et kæmpearbejde har det været for

den nye bestyrelse og de mange tilknyttede

i drift safdelinger og udvalg.

Som sammenfatningen viser, er vi godt i

gang og til de utålmodige sjæle må man

sige, at der skal et langt og sejt træk til

og megen vedholdenhed for at lykkedes.

De overordnede visioner og mål er klare,

men kun fortsatte handlinger vil sikre

succesen for alle dele af Boldklubben

FREM.

Om fi rmaet Ellehammer

annoncør i klubbladet

En af Boldklubben FREMs faste annoncører,

fi rmaet Ellehammers direktør

Bruno Wigandt fortæller:

Firmaet Ellehammer blev grundlagt i

1896 af fl yvepioneren Ellehammer, der

var en meget aktiv mand, han løste f.eks.

400 patenter af mange forskellige slags.

Han styrede fi rmaet fra 1896 til 1946,

hvoreft er sønnen overtog ledelsen.

Virksomheden har en nicheproduktion,

idet de fremstiller avanceret

pumpeudstyr og brandslukningsudstyr

til skibe og off -shore. De har nu 10 % af

verdensmarkedet, og produkter af en

meget høj kvalitet. En position der bl.a.

er opnået på grund af dygtige danske

håndværkere, der ikke altid behøver

jck

tegninger for at udføre en opgave, men

kan klare sig med skitser og en god

mundtlig information.

Bruno Wigandt har, som han siger, et

tværstribet hjerte, og han har altid følt,

at Boldklubben FREM er en arbejderklub,

præget af håndværkere, derfor

søger de smede og maskinarbejdere på

denne måde.

Bruno Wigandt er født på Vesterbro, og

har derfor altid haft tanker om Boldklubben

FREM.

I 1992 - 93 var han af bestyrelsen udpeget

til at deltage i et projekt, der skulle

kigge på, hvordan FREM på ny skulle

tilbage fra Danmarksserien til toppen

af dansk fodbold.

Sjælør Boulevard 49

2450 København SV

Tlf. 36 30 93 29

Bruno Wigandt har altid haft stor interesse

i at undervise unge mennesker,

hvilket han har gjort på Ingeniørhøjskolen.

Da Ellehammer fremstiller enkeltstyks

opgaver, har de ingen lærlinge, men

såfremt Boldklubben FREM har unge

mennesker, der trænger til et skub i den

rigtige retning, er de meget velkomne

til at assistere faglærte arbejdere i en

periode. Mange af arbejderne er 40-50

år og har således overskud til at tage sig

af unge mennesker.

Ellehammer mærker i øjeblikket ikke

meget til den fi nansielle krise.

GSL

21


22

DIAMANTER

VARER EVIGT...

SELECT BRILLANT SUPER

SELECT-diamanten, Brillant Super anno 2008, holder naturligvis

ikke for evigt, men det er lige før. Bolden er ekstremt slidstærk og

fremstillet i kvalitetsmaterialer fra inderst til yderst. De ultratynde

og meget elastiske mikrofibre får bolden til at virke væsentligt blødere

og lettere at sparke til end tidligere, og den specialfremstillede

underforing giver bolden et touch og spilleren en kontrol som

ikke er set før. Brillant Super er let og livlig, men frem for alt beregnelig

med et snorlige svæv i luften.

Det er ikke nogen tilfældighed, at netop

denne bold gennem de seneste 57 år

har været det danske fodboldlandsholds

officielle kampbold.

WWW.SELECT.DK


Det stod i Klubbladet for 50, 25 og 10 år siden

1959:

Klubbens formand hed Vilhelm Skousen og dette års generalforsamling blev holdt i Folkets Hus på Enghavevej. Klubbens 1. hold

spillede i landets bedste række, holdets træner hed Leo Nielsen og forventningerne dette år var store, eft er bronze i 1957 og sølv i

1958 så …. i1959?

Fra årets generalforsamling kan følgende læses: George Lees bliver hædret med nyindstift et, evigt vandrende pokal, der hvert år vil

blive overrakt til en 1. holdsspiller, som gennem det forløbne år har gjort den bedste indsats i vore kampe.

Fra formandens beretning under overskrift en ”Baneproblemer” kan læses: For den der har studeret turneringsskemaet for det

kommende eft erår vil det være en gåde, om det sammentrængte program på Idrætsparkens bane overhovedet lader sig gennemføre,

dersom eft eråret bare skulle blive normalt vådt. Det er i hvert fald mit og bestyrelsens håb, at udvidelsen af Frb. Stadion bliver

en realitet i en ikke for fj ern fremtid. Og det er min faste overbevisning, at der ikke et eneste øjeblik må være ro om denne sag,

vore myndigheder må holdes til ilden og dag eft er dag gøres opmærksom på behovet. Eft er min mening handles der ikke nær

energisk nok fra boldsportens ledere.

Under overskrift en ”Indsættelse af reserver” kan man læse: DBUs bestyrelse og eft erfølgende generalforsamling forkastede med

næsten alle imod et forslag om forsøgsvis at kunne indsætte reserver i årets landspokalturnering. Vilhelm Skousen udtaler: ”Må

jeg have lov at sige, at min mening om dette er, at det ligesom 2. holdsturneringen skal have lov at modnes, og at man en dag ser

det realiseret.

1984:

Klubbens formand hed Preben Christiansen og i den professionelle afd. (AS) hed formanden Hans Westerberg. På

generalforsamlingen i nov.83 mødte 73 stemmeberettigede op og Birger Larsen blev valgt som dirigent. Klubbens 1. hold

spillede i landets bedste række, holdets træner hed Hans Bruun Larsen. På kontoret som dengang havde åbent fra ma-fr.

kl.14-17 arbejdede Grethe Gustafsson og Svend Sørensen.

Under overskrift en ”Formanden har ordet” stod disse forhåbninger til året 1984:

- At den spillemæssige udvikling vi var vidne til for 1. holdets vedkommende i eft eråret må fortsætte, så vi kan trække nogle

fl ere tilskuere til vore kampe

- At Støtteforeningen såvel Forældreforeningen som FREMs Støtteforening fortsat kan skaff e folk til deres arbejde og

denne måde yde den nødvendige økonomiske håndsrækning til klubben

- At vi kan få en positiv dialog bestyrelse og medlemmer imellem bestående i en god information til medlemmerne og en

positiv kritik retur til bestyrelsen

- At vi kan styrke arbejdet i ungdomsafdelingen, så vi på længere sigt atter kan vende tilbage til såvel J-DM som Y-DM.

På generalforsamlingen blev der under ”Indkomne forslag” vedtaget: Tilføjelse til § 1 ”Klubben er endvidere medlem af

Dansk Badmintonforbund for, som supplement til ovenstående, at give sine medlemmer mulighed for at udøve denne

idræt”. Til § 3 blev tilføjet ”Medlemmer der spiller badminton, skal betale et ekstra kontingent, som fastsættes således at

det dækker klubbens udgift er til denne aktivitet”.

1999:

Ved årets start hed klubbens formand Finn Bøje, der som næstformand var trådt til eft er Niels Buchs afgang. Finn Bøje

blev på den ordinære generalforsamling afl øst af Filip West, der samtidig blev primus motor i dannelsen af et nyt AS. På

den ekstraordinære generalforsamling blev AS etableret med Filip West som formand og Jim Voss blev valgt som ny

formand for Boldklubben FREM. Klubbens bedste hold havde over en 5-årig periode spillet sig fra Danmarksserien til

landets næstbedste række 1. Division, holdets træner hed Johnny Petersen.

Såvel i 1998 som i 1999 var det store centrale spørgsmål på klubbens generalforsamling, dannelsen af en ny

professionel enhed (AS).

Fra årets ordinære generalforsamling (marts) kan følgende læses: Filip West orienterede, eft er formandens

beretning, generalforsamlingen om de tanker BK Frem Erhverv og bestyrelsen havde gjort sig omkring

selskabsdannelse. Han sagde bl.a. følgende: ”Som hovedpunkter vedrørende det påtænkte aktieselskab kan

nævnes, at aktiekapitalen forudsættes opdelt i A- og B-aktier, således at Boldklubben FREM ejer samtlige

A-aktier. Stemmeforholdet mellem A- og B-aktier er 10:1.

Boldklubben FREM sikres repræsentation i det nye aktieselskabs bestyrelse, der består af i alt 7 personer.

Boldklubben FREMs bestyrelse udpeger fra sin bestyrelse 3 medlemmer til bestyrelsen i aktieselskabet.

De øvrige aktionærer udpeger i alt 4 medlemmer. Der indgås samarbejdsaft ale med nye A/S, som kan

opsiges af Boldklubben FREM med varsel som nærmere præciseres i samarbejdsaft alen. Der indgås

aktionæroverenskomst med de øvrige aktionærer, således at Boldklubben FREM får forkøbsret til

aktier, såfremt en aktionær ønsker at skille sig af med disse.”

På en eft erfølgende ekstraordinær generalforsamling (april) godkendtes etablering af professionel

afdeling i aktieselskabsform, herunder meddelelse af fuldmagt til bestyrelsen til at indgå

fornødne aft aler samt indskud af aktiekapital. Boldklubbens FREMs repræsentanter i AS nye

bestyrelse blev Jim Voss, Jan Helmark og Finn Bøje.

Bemærkning til disse uddrag fra klubbladet: I redaktionen har vi valgt at fastholde

bestemte temaer således vil dette klubblad nr. 1/09

behandle Ledelse og Generalforsamlinger, medens klubblad

nr. 2/09 vil behandle livet i klubbens mange afdelinger og

klubblad nr. 3/09 vil behandle årets sportslige resultater.

23


24

Klubliv i FREM anno 2009

En betragtning af Torsten Seeger-Hansen

For et stykke tid siden bad klubbladets

ihærdige redaktør John Kassinger, mig

om at skrive et indlæg til bladet under

overskrift en klubliv i FREM, hvilket jeg

sagde ja til.

Lad det være sagt straks, dette er ikke en

artikel om klubbens for øvrigt enestående

klubliv på senior, og måske især

supersenior plan, som eksempelvis tirsdagsklub,

torsdagshold, nålefester, FOB

osv. Det er der sikkert skrevet mange

sider om, og af personer der har meget

bedre indblik i disse institutioner, end

undertegnede.

Indlægget er mere blevet lidt løse

betragtninger fra sidelinjen, og da jeg

lider af det Dan Turell kaldte manglende

”tastaturdiciplin”, omhandler det måske

ikke kun klublivet.

Måske skulle jeg starte med at beskrive

min egen baggrund i forhold til FREM.

Bemærk jeg skriver FREM og ikke

Boldklubben FREM, eller endnu værre

BK FREM. For mig har klubben altid

heddet FREM, kort og godt, ligesom

spilledragten, også på udebane, består

af hvide shorts og trøje med vandrette

blå og røde striber, med mindre, selvfølgeligt,

modstanderen stiller i samme

trøje, og det er vist sjældent.

Jeg spillede et par sæsoner i FREM som

dreng i starten af halvfj erdserne, men

da hverken evner eller ambitioner rakte

så langt, forlod jeg ret hurtigt klubben

til fordel for den mindre ambitiøse

Valby Boldklub. Ud fra devisen en gang

Fremmer altid Fremmer, fulgte jeg selvfølgelige

stadig klubben, som trofast

fan, både i medgang og modgang, mest

FREM’s billeverandør

Få bilen repareret hos Autodania.

Som sponsor, medlem af FREM Support

eller foreningen opnås 5%

på værkstedsregningen

modgang tror jeg tit man har følt. Jeg

kan stadig med gru, huske tilbage på B

1909s ufortjent pokalsejr i Idrætsparken,

eller endnu værre den katastrofale

0-0 kamp i Næstved der kostede os

Danmarksmesterskabet i 1976.

Selvfølgelig husker jeg også hvordan vi

lammetævede Esbjerg, over tre kampe i

pokalturneringen, samt en række andre

herlige kampe i Valby Idrætspark.

Klubhuset tror jeg ikke, jeg satte mine

ben i fra 1974 til 2004, hvor min ældste

søn, eft er en fodboldopdragelse i FB,

pludselig fi k lyst til at prøve lykken i en

større klub.

Stor var forbløff elsen ved at være tilbage

i FREM. For det første blev jeg mødt af

en holdleder med kraft ig sort mascara,

et særsyn i FREM, specielt for en mand,

som der var tale om, for det andet var

det nærmest som at træde ind i en

tidslomme. Bortset fra at den lille kiosk

hvor man kunne og skulle købe sin spilledragt,

var lavet om til kontor, var alt

ved det gamle. Jeg greb mig selv i at liste

ned i det store omklædningsrum, og

her status quo, de røde og blå rør, ja jeg

tror selv kalken i brusehovederne var det

samme som i min tid.

Modtagelsen var til gengæld hjertelig.

Ikke noget med at man skulle se et par ny

personer an, nej, hej og velkommen.

Den første jeg rendte ind i, var René

Kaysen, hvis hold jeg havde dømt mange

gange til diverse stævner i FB. Jeg mindes

sågar, at vi var uenige om en enkelt kendelse,

men det var tilsyneladende glemt,

Kaysen bød mig varmt velkommen,

og tilføjede på typisk Fremmermanér:

”Hvorfor har du kun taget din ene søn

med”? I dag spiller begge sønner i FREM.

Det er svært at defi nerer helt hvad den

specielle FREM ånd går ud på, men at

den er der, er hævet over enhver tvivl.

En enkelt sæson var jeg den lykkelige far

til en søn i FREM, og en i HIK. Jeg har tit

tænkt på man skulle lave en TV udsendelse

om de to fænomener. På en god

dag, eller i en god bil, er der mindre end


tyve minutters kørsel mellem de to klubber,

men en verden til forskel, hvilket

man opdager allerede når man kommer

til parkeringspladsen. I HIK har de valgt

at smøre en sort substans, som vist nok

hedder asfalt, udover parkeringspladsen,

således den er glat og jævn, og god at

stille sin Audi eller BMW på. Selvom der

ikke ses så mange Audi’er i FREM, er det

alligevel et eksempel til eft erfølgelse, hvis

man som undertegnede er træt af at lege

de tusinde søers rally, hver gang man skal

parkere.

HIKs klubhus er selvfølgelig også nyt og

fi nt, men meget sterilt, det minder lidt

om Nordeas hovedsæde, og åbningstiderne

er nogenlunde de samme. Det er

en ting man som Fremmer skal huske at

værdsætte, det næsten altid åbne klubhus.

At maden og betjeningen også er

mange kokkehuer bedre end HIK gør det

jo kun endnu bedre. Hellere brændende

kærlighed, serveret med et smil, end en

iskold cowboytoast, kylet over disken af

en sur, børnefj endtlig forpagter.

Netop klubhuset syntes jeg giver anledning

til nogle betragtninger. Jeg er selv

arkitekt, og mener faktisk at det oprin-

Nyt fra Historisk arkiv

Noget af det ældste materiale vi har i

arkivet, er en bestyrelses protokol, her er

en afskrift af det første referat, i uddrag.

(punkt 6 og 7 udeladt):

Bestyrelsesmøde den 27. April 1898 i

Klg. Lokalet (måske i kælder lokalet?)

Fraværende var Hr. Møller Sørensen,

som havde meldt afb ud.

1) Forhandlingsprotokollen oplæses og

revideres.

2) Formanden fremlagde nogle Meddelelser

fra Unionen om foretagne og

hævede Eksklusioner.

3) Meddelte at Matchen AB2 spilledes

den 1. Mai kl. 12 på Fælleden samt

meddelte, at AB1 havde udfordret

vort 1 ste Hold til match. Udfordringen

havde Matchcommiteen modtaget

og bad Bestyrelsen sanctionere

den. Bestyrelsen indvilligede.

delige Valby Idrætspark, det vil sige de

gule murstensbygninger, herunder vores

klubhus, har høj arkitektonisk kvalitet.

Jeg har aldrig kunne se ideen med at rive

vores fi ne hus ned, og bygge et nyt. Selvfølgelig

trænger det til en kærlig hånd, og

en gennemgribende renovering, men det

vil stadig være lang billigere end at bygge

et nyt.

Giv mig nogle millioner og lidt frivillig

arbejdskraft , så skal jeg nok udbygge og

renovere omklædningsrummene, i den

ene ende af klubhuset, og sætte en ekstra

etage på henover restauranten, med en

stor balkon, hvor man kan sidde og se

ned på den opvisningsbane vi naturligvis

placerer lige uden foran klubhuset.

Så rykker vi cricketbanen helt ned mod

Valbyparken, så slipper cricketfolket

også for at vi vader ind over deres bane

hele tiden.

Inden vi når så langt, kunne vi måske

starte i det små. Jeg har lige tilbragt

formiddagen i B 1903s klubhus på

Lyngbyvejen. Her har de for øvrigt

føromtalte terrasse, men ikke nok med

det, de har en ”Wall of fame”, hvor alle

årets ungdomsspillere gennem tiderne,

4) Heilbued havde tilbudt Klubben en

Del cricketrekvisitter til Købs. Man

vedtog, at forhandle med ham. (Det

købtes senere til 16 Kr. der var et par

Keeperhandsker en bold begge helt

nye, et Par nye Skinner samt 4 stk.

Skinner.)

5) Eft er Generalforsaml. Var afh oldt en

Unionsmatch mod ØB, som vantes

med 4 Maal mod 0. endvidere to 5 a

side matche mod AB II og B93 I, som

tabtes med henholdsvis 4 Mål mod 1

og 2 Mål + 1 Point.

8) Vald. Andersen foreslog at indkøbe

og til Medlemmerne igen sælge

Sportshuer. Det vedtoges gennem

Indkøbsforen. At bestille 18 Huer i

England. Vedtoges enstem.

Underskrevet J. Andersen (måske Julius

Andersen)

Ole Jyde

Nye afsnit af:

”Københavnerglimt”

med Allan Mylius Thomsen

på Kanal København

- ude på DVD.

Se

www.koebenhavnerglimt.dk

Med venlig hilsen

Allan Mylius Thomsen

Skribent (DJ)

Tlf.: +45 33 32 21 08

Mail: mylius@12more.dk

25

er hædret med en lille sølvplade. Så kan

man fordrive ventetiden med at gå og

lede eft er kendte navne, og erfarer at Ole

Forsing blev årets ynglingespiller i 1955,

og Per Frandsen i 1988, hvis man syntes

det er sjovt, det syntes jeg. Hvor er vores

fotogalleri med alle vores landsholdsspillerne

gennem tiderne, hvor er holdbillederne

af de tidligere mesterhold og

pokalvindere?

Det gjorde jo ikke noget, at man allerede

når man trådte ind i klubhuset kunne

fornemme man var i en over 120 år gammel

klub, og ikke i FA 2000.

Jeg har lige læst i KBU nyt, at Københavns

Kommune har afsat en pulje til renovering

af klubhuse. Der er to kriterier

for at komme i betragtning, nemlig at

klubben skal ligge i København og så skal

den helst have noget med børn og unge

at gøre. De to kriterier kan vi vist godt

opfylde. Herudover skal klubben selv

betale 10 % af omkostningerne, eller yde

frivilligt arbejde svarende til 10 %.

Hvem er med?

Torsten Seeger-Hansen


26

Enghave Afdeling

Enghave Plads 4

3378 3398

nordea.dk

Sket siden sidst

I medgang og modgang,

en enestående Frem’er:

Lars Larsen

KBU bladet 6/2008 Artikel om Lars

Larsen

Boldklubben FREM er fl ot repræsentere

i KBU bladet fra december 2008,

hvor journalisten Niels Rasmussen har

skrevet en spændende artikel om Lars

og hans karriere som fodboldspiller.

Lars er bl.a. citeret for følgende: ”For

nogle år siden var jeg på et kursus, hvor

man skulle fortælle om sig selv og sin

hobby. Da vi havde gjort det, kom en hen til mig og sagde: Du

spiller da fodbold. Men for mig er fodbold ikke en hobby, det er

snarere en livsstil”.

Med Torsdagsholdet til sildemadder og Forloren

skildpadde i klubhuset, den 26. marts 2009

Det kniber med de gamle ben, men feste det kan de. Jørn Damgård

bød velkommen og lagde op til spisning og debat.

Klublokalet var fyldt og ”cigarkasse” holderen Cecil fremlagde

et imponerende regnskab, der begrundede at der nu kunne

Tal med os,

hvis I vil flytte sammen

Når man flytter sammen, kan der opstå mange praktiske spørgsmål.

Boligen skal måske istandsættes, man får fælles husholdning

og skal sørge for at have de rigtige forsikringer. Ikke nogen nem

sag, medmindre man får den rette rådgivning. Den kan I få hos os.

Aftal et møde, inden I vil flytte sammen.

Gør det muligt

A

spises og drikkes for en billig penge. Hvis debatten oven på den

gode mad mundede ud i nogen konklusion, må det vel være

at de gamle i deres iver for at skabe gode arrangementer i såvel

FOB- som Torsdagsholdsregi, skal stikke hovederne sammen

når der planlægges, og i øvrigt prøve at få inddraget den

”yngre” del af FOBs medlemmer, i nogle af arrangementerne.

jck

.

Fremmer gennem hele livet

er fyldt 75 år den 5. februar 2009

Benny Moebius en vinterdag 2009

Ansvarlig for det

”Nye” kontor

og tidligere ungdomsformand

- er fyldt 50 år den 9. april 2009.

Johnny Hansen Forår 2009)

10 % til alle

FREM medlemmer

Spinderiet · 2500 Valby · Telefon 36 30 58 88


DU VÆLGER SELV DIN FREMTID

— VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE DET GODT

På Københavns Tekniske Skole vælger du en uddannelse inden for grundforløbene, Bygge og anlæg,

Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling eller Strøm, styring og it

Bygge og anlæg

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger

Byggemontagetekniker

Boligmontering

Bygningsmaler

Flisemontør

Gulvlægger

Murer

Snedkeruddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

VVS-uddannelsen

Medieproduktion

Film- og tv-produktionsuddannelsen

Fotograf

Grafi sk tekniker

Mediegrafi ker

Skiltetekniker

Strøm, styring og it

Elektriker

Teater-, udstillings- og eventtekniker

Webintegrator

Når fremtiden er vigtig...

Bygnings- og brugerservice

Ejendomsservice

Serviceassistent

Sikkerhedsvagt

Produktion og udvikling

Butiksguldsmed

Cnc-teknikuddannelsen

Former

Industrioperatør

Industriteknikeruddannelsen

Laboratorietandtekniker

Metalsmed

Procesoperatør

Støbetekniker

Teknisk designer

Værktøjsuddannelsen

Ædelsmed

www.kts.dk

27

01592


28

»Udefra« - Korte nyheder

FC Amager ved at give op vil mandag indgive konkursbegæring.

”Vi kan ikke se hvordan vi på baggrund af klubbens

økonomiske situation kan drive forretningen videre. Derfor ser

vi os desværre nødsaget til mandag at indgive en konkursbegæring

hos Sø- og Handelsretten” siger direktør Todi Jönsson til

klubbens hjemmeside. FC Amager skulle i dag spille mod AB i

Viasat Divisionen, men kan ikke stille hold. Dermed får AB en

skrivebordssejr på 3-0. Politiken, den 29. marts 2009

Farsø Motionsklub er blevet ekskluderet på DGIs årsmøde,

som den første klub nogensinde. Årsag: Flere medlemmer er

taget for dopingmisbrug og klubben har her ifl g. DGI et stort

medansvar. Eksklusionen gælder for en periode af 2 år, hvorefter

medlemskab igen kan søges. DR P4, den 17. marts 2009

DBU godkender HB Køge. Den sjællandske overbygningsaft

ale mellem Herfølge Boldklub og Køge Boldklub bliver en

realitet som HB Køge fra 1. juli. Overbygningsaft alen omfatter

et fælles førstehold, der overtager Herfølge Boldklubs sportslige

placering Herfølge overvintrer på andenpladsen i Viasat

Divisionen og får dermed ikke yderligere konsekvenser for

DBUs øvrige turneringer end de, der allerede er afl edt af Køge

Boldklub A/S’ konkurs. Udover det kommende fælles førstesenior

omfatter overbygningsaft alen også et fælles U/17- og

U/19-hold. DBU, den 14. marts 2009

Spil fodbold og bliv rask. Det kan blive den klare besked som

mange danskere vil modtage, når de i fremtiden for konstateret

forhøjet blodtryk hos lægen. Fodbold har vist sig som et eff ektivt

middel mod forhøjet blodtryk og kan indenfor få år, vise sig

at blive en væsentlig del af behandlingen af forhøjet blodtryk

viser ny forskning. KBU bladet 1/09 - februar 2009

KBUs fastholdelsesprojekt af unge går i luft en. Forskning

viser at frafaldet i dansk fodbold sker tidligt nemlig i 6-7.

Klasse og 80 % dropper ud inden de bliver 18 år. Målet med

projektet i korte træk er at blive bedre til at fastholde de

unge i fodboldklubben. KBU bladet 1/09 - februar 2009

Fodboldspillere bekymrer sig mindre end løberne, viser et

forskningsstudie. ”Det ser ud til, at løberne bekymrer sig mere,

mens de løber, end fodboldspillere gør, medens de spiller fodbold”,

siger Anne-Marie Elbe, lektor på Institut for Idræt ved

Københavns Universitet. Politiken, den 6. januar 2009

Sponsorerne træder på bremsen. Den økonomiske afmatning

gør det svært for sportsvirksomheder at tiltrække sponsorer.

Mindre sportsgrene rammes hårdest, vurderer eksperter. Der

er nedgange på mellem 20 og 40 % og Troels Troelsen, Sportsøkonom

ved Copenhagen Business School nævner ishockey,

håndbold og 1. Divisionsfodbold som de mest udsatte.

Politiken, den 2. december 2008


Kalender for perioden 15/04.09 - 31/08.09

April 2009 Hvad skal der ske:

15. Generalforsamling i forældreforeningen

18. Turneringsstart, sekundarækker

20. Børneturneringen starter

26. FREM Viborg kl. 15:00,

Viasat Divisionen

Maj 2009 Hvad skal der ske

10. FREM AB kl. 13:00,

Viasat Divisionen

15.-17. DBU´s Mikrofodboldskole

(fra 6-8 år)

17. FOBs Cykeltur

24. FREM Fredericia kl. 13:00,

Viasat Divisionen

Juni 2009 Hvad skal der ske

01. FREM FC Amager kl. 13:00, Viasat

Divisionen

14. FREM Køge kl. 15:000,

Viasat Divisionen

U 15 (1. drenge) Elite Øst

Lør 18-04-2009 11:15 Frem Lyngby BK

Lør 02-05-2009 11:15 Frem Herfølge BK

Søn 17-05-2009 13:00 Frem Holbæk B&I

Lør 30-05-2009 11:15 Frem FC København

Ons 10-06-2009 17:00 Fr em B.1908

U 17 (1. junior) U 17 divisionen

Lør 18-04-2009 11:00 Frem Næstved

Søn 17-05-2009 11:00 Frem AB

Lør 23-05-2009 11:00 Frem Haderslev

U 19 (1. ynglinge) U 19 divisionen

Søn 26-04-2009 13:00 Frem Nordvest FC

Søn 10-05-2009 13:00 Frem SønderjyskE

Tor 21-05-2009 13:00 Frem Silkeborg

20. Ungdomsafslutning på Frem og stor

Fremmerfest med mange aktiviteter.

F.O.B.´s 75 års dag fejres

20. Børneturneringen slutter

21. Sidste spillerunde voksne

26. Off entliggørelse af rækkeinddeling

eft erår, ungdom og voksne

29. (uge 27) DBU´s Fodboldskole, første dag

(fem dage) (fra 8-14 år)

Juli 2009 Hvad skal der ske

03. (uge 27) DBU´s Fodboldskole, sidste dag

03. Café Frem sidste åbningsdag inden

sommerferien

17. FREMs 123 års fødselsdag,

Caféen holder åben på dagen

27. Café Frem åbner eft er ferien.

August 2009 Hvad skal der ske

10. Turneringsstart senior og ungdom

13. Klubblad nr. 2/09 udkommer

24. Børneturneringen starter

Hjemmekampe for udvalgte hold forår 2009

Næste klubblad 2/09

• ”Fokus på trænerstaben i FREM

kvalitet og udvikling”

• ”Ildsjælene i FREM Galleri

• ”Årets ungdomsspillere

Sæsonen 2008/09”

• ”Hans Westerberg - portræt”

Søn 07-06-2009 13:00 Frem FC Svendborg

Søn 14-06-2009 15:00 Frem Næsby

2. senior, Danmarksserien

Lør 18-04-2009 13:00 Frem Allerød

Ons 29-04-2009 18:30 Frem Birkerød

Lør 16-05-2009 13:00 Frem Elite 3000, Helsingør

Lør 30-05-2009 13:00 Frem GVI

Lør 13-06-2009 15:00 Frem B 1908

Kvinder (1. senior) Københavnerserien

Tir 21-04-2009 18:30 Frem Bk. Fremad Valby

Tir 12-05-2009 18:30 Frem Bk. Rødovre

Lør 30-05-2009 15:00 Frem Hvidovre IF

Tir 16-06-2009 18:30 Frem Brønshøj Bk.

Næste nummer af FREMs klubblad udkommer

den 13. august 2009. Her kan du bl.a. læse:

• ”Bestyrelsens vigtigste opgaver -

for at nå visioner og mål 2009-

2012”.

29


30

Navne

Runde dage i perioden 15.04. 31.08.09

30 år Grit Jensen 22-05-79

Karim Bader 23-06-79

Martin V. Pedersen 13-08-79

50 år Helle H. Andersen 07-06-59

Steen Larsen 29-04-59

60 år Lillian Friis 08-05-49

Per Zafnes 13-05-49

Benny Schytte 08-07-49

70 år Jørgen Damgaard 08-07-39

Bruno Madsen 25-08-39

75 år Harley B. Pedersen 10-07-34

Egon Torp Henriksen 08-08-34

Mindeord

80 år John Bjørklund 29-07-29

Hans Oluf Westerberg 08-08-29

90 år Ragna S. Johansen 22-05-19

Klubjubilæer i perioden 15.04. 31.08.09

25 år Pieter Neugebauer 01-07-84

Hans Jørgen Pedersen 01-07-84

40 år Keld Sønderup 06-05-69

Finn Taur Larsen 01-07-69

Brian Juul 06-08-69

50 år John Finn Hansen 17-04-59

Torben Stig Henriksen 15-05-59

Klubbladet har fået information om at Peter Larsen født i 1943 døde i august 2008. Peter Larsen har

været medlem i klubben siden 28. Maj 1980, og han var i en periode ansat som klubbens vaskemand,

og har desuden været materialemand for 1. Lilleput og senere for 1. Ynglinge.

Æret være Peter Larsens minde.

Klubbladet er blevet informeret om at Tom Andreasen fra Skibby er død den 23. november 2008.

Han er født i 1945 og indmeldt i klubben den 27.marts 1956.

Æret være Tom Andreasens minde.

Klubbladet erfarer at Holger Olsen 88 år er død den 10. februar 2009 på Svendebjerghave plejehjem i

Hvidovre. Holger Olsen var tidligere 1. holdsspiller, fik sin debut hjemme mod AB den 24. august 1939.

Han spillede i alt 170 kampe på førsteholdet, de fleste som back.

Æret være Holger Olsens minde.

Svend Emil Hansen

In memoriam.

Svend døde i januar 2009 - 70 år gammel.

Svend blev født og voksede op på Vesterbro som mange andre Fremmere,

og han spillede som dreng i FREM. Svend fulgte hele sit liv interesseret med i,

hvad der foregik i klubben. Han mødte hvert år op til nålefesten, og han modtog

i 2008 klubbens 60 årsnål. De fleste i FREM kendte ham som ’lille Svend’ fra

Carlsberg, hvor han var ansat i 48 år.

Æret være Svend Emil Hansens minde. Arne L. Nielsen


PRAKTISKE OPLYSNINGER

ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER

Boldklubben FREM

Julius Andersensvej 7

2450 København SV

Tlf. 3617 1317 - Fax 3617 2656

E-mail: bkfrem@email.dk

Hjemmeside: www.bkfrem.dk

Webmaster Carsten Jallov Amatør afd.

E-mail: cjallov@dataknowhow.dk

Kontorets åbningstider:

Mandag, og Torsdag: Kl.13:00-16:00

Tirsdag og onsdag: Kl. 14:30-18:30

Fredag: Kl. 12:00-13:30

Kontoransvarlig Johnny Hansen

E-mail: kontorbkfrem@email.dk

Bestyrelse:

Formand: Steen Ryborg - Tlf. 2147 8098

Næstformand: Carsten Jallov Tlf. 2926 7448

Kasserer: Thomas Thestrup - Tlf. 2293 4330

Sportslig koordinator: Vacant

Kommunikations-koordinator:

Søren Blok Honoré - Tlf. 2068 1711

Driftsledere i børne- og ungdomsafdelingen:

Børn (U6-U9): Vinnie Christensen

Tlf. 2553 9818 / 4143 3561

E-mail: lortelarven@hotmail.com

Svært ved

at få

overblik?

God indsigt i økonomien giver

dig bedre udsyn i hverdagen.

Privatøkonomi er ligesom livet

selv under stadig forandring.

Derfor skal der ryddes op og

lægges nye planer en gang

imellem. Er du interesseret

i et gratis og uforpligtende

ØkonomiEftersyn, er du altid

velkommen til at komme ind

og tale med os.

Miniput og lilleput (U10-U13):

Bjarne Nielsen - Tlf. 5160 5727

E-mail: bbmm@nielsen.mail.dk

Drenge og junior (U14-U17):

Moni Heinze Tlf. 2656 2965

E-mail: kaysen-heinze@webspeed.dk

Ynglinge (U19): Bent Dithmann

- Tlf. 2169 8576

E-mail: dithmann@ofir.dk

Driftsleder i seniorafdelingen:

Kim Bengtsson Tlf. 2010 9687

E-mail: mereteogkim@gmail.com

Driftsleder i Cricketafdelingen:

Kingsley Pieris - Tlf. 2685 3975

E-mail: surenda@wanadoo.dk

FOB: Brian Juul (formand) Tlf. 2083 1484

Forældreforening: Moni Heinze (formand)

Tlf. 2656 2965

Cafe FREM Tlf. 3617 1331

Boldklubben FREM A/S

Pauli Jørgensen Lounge

Julius Andersensvej 7

2450 København SV

Tlf. 3617 1332 - Fax 3617 1355

E-mail: mail@bkfrem.dk

Bestyrelse:

Erik Gamst (formand) - Tlf. 2826 1387

Steen Ryborg (Boldklubben FREM)

- Tlf. 2147 8098

Bo Tue Knudsen

Egon Jensen

Mads Leth Christiansen

Hans Hermansen

Steen Fugmann

Administration og kontor:

Adm.dir. Hans Hermansen - Tlf. 2420 2411

Hjemmeside:

www.bkfrem.dk

Nyhedsredaktør Niels Buch

Tlf. 4020 2534

E-mail: nbu@c.dk

BK Frem SUPPORT

Jens Andersen (formand) - Tlf. 2830 8750

Tonny Løvgren (kasserer) - Tlf. 2530 2529

Borgbjergsvej 32, 2450 København SV. Tlf. 38 48 30 71. ·E-mail: 5371@al-bank.dk; www.al-bank.dk.

31


Vinter

Bernstorffsgade 3

DK-1577 København V

Telefon: 33 15 63 63

Telefax: 33 15 37 37

www.hercegovina.dk

Bernstoffsgade 3 . DK-1577 København V - SOMMER - TIVOLI

More magazines by this user
Similar magazines