Væsentlige krav - Energinet.dk

energinet.dk

Væsentlige krav - Energinet.dk

Stærkstrømsbekendtgørelsens

krav til vekselrettere

Energinet.dk

Temadag om solceller

19. juni 2012

Kim Rehmeier

Sikkerhedsstyrelsen


Solcellesystemer

Solcelleanlæg skal installeres i henhold til

stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A,

kapitel 712, Solcellesystemer (oversættelse

af HD 60364-7-712:2005).

Kapitel 712 omhandler de særlige

bestemmelser for installation af

solcellesystemer, hvilket betyder, at

bestemmelserne i dette kapitel supplerer,

ændrer eller erstatter de tilsvarende

bestemmelser i del 1 til 6 i

stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6.

Udkast til ny standard er på CD niveau

(Committee Draft).

2


Solcellesystemer

Definition

Solcelle er en enhed, som kan generere elektricitet, når den udsættes for

lys som f.eks. solstråling.

Gyldighedsområde

712.1

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for elektriske

installationer med solcellesystemer, herunder systemer med

vekselstrømsmoduler.

Dette kapitel gælder kun for solcellesystemer, der er tilsluttet nettet.

Kapitlet gælder ikke for systemer til ø-drift.

3


Princip skema

Figur 712.1

4


Væsentlige krav

712.41

Solcelleudstyr skal på jævnstrømssiden anses for at være under

spænding, selv når systemet er koblet fra vekselstrømssiden.

5


Væsentlige krav

712.413.1.1.1.1

Ved tilslutning til en installation, hvor der er anvendt automatisk afbrydelse af

forsyningen, skal solcellesystemet være forbundet til forsyningssiden af

beskyttelsesudstyret til automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner

elektrisk udstyr.

Bemærkning:

Da invertere normalt er i klasse I udførelse, beskyttes disse normalt

mod indirekte berøring ved anvendelse af metoden Beskyttelse ved

automatisk afbrydelse af forsyningen jf. stærkstrømsbekendtgørelsen

afsnit 6, 413.1.

TT-system

Elektrisk

udstyr

6


Væsentlige krav

712.413.1.1.1.2 Hvor en elektrisk

installation omfatter et

solcellesystem uden mindst enkel

adskillelse mellem

vekselstrømssiden og

jævnstrømssiden, skal en

fejlstrømsafbryder, der er

installeret for at give beskyttelse

mod fejl ved automatisk

afbrydelse af forsyningen være

af type B i henhold til IEC 60755,

amendment 2.

7


Væsentlige krav

712.413.1.1.2 Hvor

solcelleinverteren ved sin

konstruktion ikke er i stand

til at levere fejlstrømme med

jævnstrømsindhold til den

elektriske installation, kræves

der ikke en fejlstrømsafbryder

af type B i henhold til

IEC 60755 amendment 2.

Fejlstrømsafbrydere af type B er en type, der fungerer ved fejlstrømme

med jævnstrømsindhold over 6 mA.

8


Væsentlige krav

Solcellesystemer:

- skal tilsluttes på

forsyningssiden af

beskyttelsesudstyret

- må ikke tilsluttes i en

stikkontakt.

9


Væsentlige krav

712.413.2

Beskyttelse med isolation af klasse II eller lignende bør foretrækkes på

jævnstrømssiden.

712.433.1

Overbelastningsbeskyttelse kan udelades for solcellestrenges og

solcellepanelers ledninger, når ledningernes kontinuerlige strømværdi er lig

med eller større end 1,25 gange I SC STC.

I SC STC = Et solcellemoduls, en solcellestrengs, et solcellepanels eller en

solcellegenerators kortslutningsstrøm under standardprøvebetingelser.

10


Væsentlige krav

712.434.1

Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet

mod kortslutningsstrømme ved hjælp af

overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret ved forbindelsen til

forsyningsnettet.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 814.7.4

Hvis en tavle (eller tavlesektion) indeholder dele, som fortsat kan være

under spænding efter adskillelse fra forsyningen, skal der på tavlen

findes en tydelig og holdbar mærkning herom.

11


Væsentlige krav

712.511.1 Solcellemoduler skal være i

overensstemmelse med bestemmelserne i

den relevante materielstandard, fx

EN 61215 for krystallinske solcellemoduler.

Solcellemoduler af klasse II-udførelse eller

med tilsvarende isolation anbefales, hvis

solcellestrengenes U OC STC overstiger 120 V

jævnspænding.

12


Væsentlige krav

712.512.1.1 Elektrisk materiel skal på

jævnstrømssiden være egnet til

jævnspænding og jævnstrøm.

Solcellemoduler kan forbindes i serie op til den

maksimale tilladelige driftsspænding for

solcellemodulerne (Solcellestrengens U OC STC )

og solcelleinverteren, afhængig af den laveste

værdi. Specifikationer for dette materiel skal

oplyses af materielfabrikanten.

13


Væsentlige krav

712.512.2.1

Solcellemodulerne skal

installeres efter fabrikantens

anvisning på en sådan måde, at

der er tilstrækkelig

varmeafledning under forhold

med maksimal solbestråling det

pågældende sted.

14


Væsentlige krav

712.513.1

Valg og installation af udstyr skal lette sikker vedligeholdelse og må ikke ugunstigt

påvirke de foranstaltninger, der er foretaget af solcelleudstyrets fabrikant for at

muliggøre, at vedligeholdelse og servicearbejde kan udføres sikkert.

712.522.8.1

Solcellestrenges ledninger, solcellepanelers ledninger og solcellers jævnstrømshovedledninger

skal vælges og installeres på en sådan måde, at risikoen for

jordfejl og kortslutninger minimeres.

Note Dette kan fx opnås ved at forstærke beskyttelsen af ledningerne mod ydre

påvirkninger ved anvendelse af ledninger, som ud over grundisolation er forsynet med

ekstra isolation (kappe).

712.522.8.3

Ledningssystemer skal kunne modstå de forventede ydre påvirkninger som fx vind,

isdannelse, temperatur og solbestråling.

15


Væsentlige krav

712.536.2.1.1

For at muliggøre vedligeholdelse af solcelleinverteren skal der forefindes

midler til at adskille solcelleinvertener fra jævnstrømssiden og

vekselstrømssiden.

16


Væsentlige krav

712.536.2.2.5.1

Forbindelsesdåser skal være forsynet med en advarselsmærkning, der

angiver, at der stadig kan være spændingsførende dele inde i dåserne efter

adskillelse fra solcelleinverteren.

17


Spørgsmål ?

18

More magazines by this user
Similar magazines