Referat fra møde i styregruppen for Regionernes ... - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Referat fra møde i styregruppen for Regionernes ... - Danske Patienter

Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl. 11.00-15.30

Til stede

Per Busk, Region Syddanmark (formand); Niels Reichstein Larsen & Jan Utzon (suppleant for Christian

Worm), Region Hovedstaden; Hans Peder Graversen, Region Midtjylland; Hanne

Jensen, Region Nordjylland (suppleant for Jens Kjær-Rasmussen); Liv Nørregaard

Skøtt (til kl. 14.00; suppleant for Preben Cramon), Region Sjælland; Jørgen

Østergaard (suppleant for Mads Haugaard), Region Syddanmark; Janne Lehmann

Knudsen, Kræftens Bekæmpelse (til kl. 13.00); Morten Noreng, Aalborg

Sygehus; Louise Broe, Danske Regioner; Rikke Margrethe Friis (suppleant for

Janet Samuel), Danske Regioner; Paul Bartels, Databasernes Fællessekretariat,

RKKP; Anne-Marie Hansen (ref), Databasernes Fællessekretariat

Afbud

Michael Borre, DMCG.dk; Ulla Breth Knudsen, LVS

Dagsorden var som følger:

1. Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling

mailhøring, jan. 2013.

2. Status og beslutninger ift. handleplan

a. Generisk model

b. Øvrige projekter

c. Opfølgning møde med kirurgisk selskab

d. Databasedag – præsentation af program

e. Revision af stratificeringskoncept

3. Opfølgning, databasedrift 2012

4. IT-strategi

a. Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013

b. Regnskab 2012

c. dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger

5. Udmøntning af projektmidler 2013

6. Patientrelaterede Outcome Measures (PROM)

7. Rådgivende Forum

8. Årsrapportering inden for 6 måneder

9. Fagligt frikøb af klinisk ledelse

10. Forberedelse af udmøntning af driftsmidler 2014

11. Eventuelt

Dato: 19.03.2013/ AMSH

Regionernes Kliniske

Kvalitetsudviklingsprogram

Olof Palmes Allé 15,

DK- 8200 Aarhus N

t: +45 7841 3973

e: annhan@rm.dk

w: www.rkkp.dk


Ad 0) Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan. 2013.

Ændringer til referat fra møde til nov. 2012 fremsendt af Region Nordjylland blev godkendt – revideret

referat vedhæftet som bilag R1.

RKKP-styregruppen efterkom Sundhedsstyrelsens ønske om at indtræde i styregruppen. Udvidelsen af

styregruppen vil sikre relevant koordination mellem RKKP og enheden ”Sygehuse & Beredskab”, som

varetager specialeplanlægning samt nationale handlingsplaner og initiativer inden for større

sygdomsområder som fx kræft, hjertesygdomme, psykiatri, diabetes og smitsomme sygdomme herunder

især arbejdet med kliniske retningslinjer.

Ad 1) Status og beslutninger ift. handleplan

Ad 1a) Generisk model

Ad 1.a.1) Økonomi og status for udrulning

Leveringsplan 2013 + udmøntning af midler

Per Busk bifaldt, at der er sikret levering af 25 områder i generisk model ved udgangen af 2012. Givet, at

Region Hovedstadens KCKS-Øst skal sikre levering af hovedparten af de øvrige områder, der skal leveres

frem til slutningen af 2013 spurgte Per Busk eksplicit ind til, om Region Hovedstaden forventede at kunne

levere svarende til planlagt.

Niels Reichstein angav, at med de tiltag og bevillinger, der er gjort forventes det, at planen holder.

Styregruppen udtrykte bekymring, at levering via Analyseportalen kræver supplerende bevillinger. Ulla

Brecht Knudsen havde forud for mødet angivet, at der kunne være tale om, at kaste gode penge efter

dårlige.

Jørgen Østergaard og Hanne Jensen understregede, at regionerne gearede organisationen efter

leveringsplanen, så det var afgørende for deres planlægning, at planen blev fulgt. Hans Peder Graversen

understregede, at regionerne værdsatte leveringerne og var klar til at modtage disse.

På baggrund af Niels Reichsteins forsikring, at KCKS-Øst vil kunne sikre levering af resultater i generisk

model for Dansk Herniedatabase; Dansk Hjerteregister; Karbase Landsregister; Landsdækkende

Database for Geriatri & Søvnapnoe ved udgangen af 2. kvartal 2013 samt yderligere 10 områder fordelt i

hhv. 3. og 4.kvartal 2013 besluttede styregruppen, at imødekomme indstilling om udmøntning af

yderligere kr. 191.250 til KCKS-Øst til sikring af disse 2013-leveringerne. Samtidig blev udmøntning af

projektmidler til opdatering af gynækologisk og hæmatologisk cancer betinget udmøntet i nov. 2012

fastholdt. Bevillingerne forudsætter at detaljeret leveringsplan for generisk model opfyldes. Dvs. hvis der

ikke sker levering af 5 områder ved udgangen af 2. kvartal 2013 bortfalder bevillinger til al yderligere

drifts- og projektaktivitet i Analyseportalen indtil, at Styregruppen kan tage fornyet stilling.

Niels Reichstein udtrykte i forbindelse med denne drøftelse, at Region Hovedstaden har haft rigide it-

sikkerhedssystemer – og her sætter KCKS-Øst lid til at RKKP’s nationale it-strategi kan lette nogle forhold

i den forbindelse. På bemærkning fra Hans Peder Graversen angav Niels Reichstein, at Hovedstaden

fortsat forventer at benytte sig af ekstern konsulentbistand.

Side 2


Udover ekstrabevillingen til KCKS-Øst blev udmøntet svarende til indstilling til fortsat udrulning af

generisk model. Dermed er i alt udmøntet kr. 737.250 til dette formål. På spørgsmål fra Hans Peder

Graversen blev understreget, at midlerne findes via ubrugte midler fra tidligere års projektpuljer, og

regionerne dermed ikke pålægges yderligere udgifter til RKKP ifm. udmøntningen.

Automatisk overførelse

Hanne Jensen understregede, at regionen var meget interesseret i etablering af bedre og mere

automatiske dataoverførelsessystemer ifm. levering af data i generisk model. Anne-Marie Hansen

oplyste, at der forventes en løsning i regi af Region Midtjyllands IT – hvis det ikke lykkes inden for

uger, vil RKKP tage dialog med Region Nordjylland, om de kan tilbyde løsning.

Driftsstatus- Analyseportalen

Paul Bartels oplyste (jf. dagsordenspunkt 3 og 4), at der fra flere databaser har været klager over

driftsstatus i Analyseportalen – som ikke kunne forklares at sikkerhedssystemet (”F5-boks”), der har

forhindret adgang fra 4 ud af 5 regioner. Senest kunne oplyses, at der havde været henvendelse fra

Karbasens datamanager, som udtrykte bekymring for, om der kunne sikres levering af datagrundlag til

den kommende årsrapport via portalen. KCKS-Øst kunne ifl. Niels Reichstein ikke genkende dette billede

af driftssituationen ift. Karbasen, og organisationen vil kontakte databasen mhp. udredning af evt.

misforståelser.

Mht. ”F5-boksen” har Region Hovedstaden besluttet at fjerne den – det har den konsekvens, at de

relevante regionale driftsorganisationer skal lave nye aftaler med Sundhedsdatanettet – her anmodede

Paul Bartels, at regionerne sikrer, at henvendelse fra KCKS-Øst herom prioriteres højt.

Ad 1.a.2). behov for kontrolsystemer og leverings-/modtagelseskontrakt.

Jf. ovenfor tiltrådte styregruppen etablering af kontrolsystemer og konkrete samarbejdsaftaler, hvor

sidstnævnte skal sikre forventningsafstemning mellem modtager og leverandør af data. På spørgsmål fra

Hans Peder Graversen bemærkede Anne-Marie Hansen, at indgåelse af samarbejdsaftaler er for at

imødekomme et behov som følge af, at leveringerne udvides til 40+ områder og indgår i drift i flere

regioner, og derfor skal være mere strømlinet end hidtil, hvor både levering og modtagelse har haft

karakter af projektopgave.

Ad 1.a.3) Applikation til afrapportering af generisk model-leveringer til privathospitalerne

På baggrund af kommentar fra Hans Peder Graversen drøftedes, hvorvidt privathospitalerne selv må

forventes at sikre modtagersystemer af data i generisk model, men som følge af vurdering af regionerne

selv kan bruge applikationen til at sikre indsigt i behandlingskvalitet for patienter henvist til behandling i

privatsektoren, besluttede Styregruppen, at Fællessekretariatets beslutning om at sikre en applikation til

afrapportering af resultaterne bifaldes.

Jan Utzon spurgte til efterfølgende udgifter til drift af applikationen, Anne-Marie Hansen oplyste, at

applikationen er købt med forudsætning, at der ikke fremover skal betales licens. Serverudgifter er ikke

opgjort, men vurderes marginale ift. organisationens øvrige udgifter til opbevaring af data.

Side 3


Ad 1.a.4) Revision af generisk model & udrulning af revideret model

Teknikergruppens udkast til reviderede model godkendtes til test mhp. udrulning 30. juni 2013.

mødet kunne alle regioner – inkl. Region Nordjylland -, der i forvejen modtager data, binde sig til

modtagelse af den reviderede model pr. 30. juni 2013, dermed frafaldt styregruppen indstillingspunkt

om, at regionerne skulle melde tilbage efter mødet vedr. modtagelse.

Liv Nørregaard Skøtt oplyste, at Region Sjælland forventer at kunne modtage og afrapportere data ved

udgangen af 2. kvartal 2013, men givet, at de ikke modtager data i oprindelig model, er deres udrulning

uafhængig af model.

Niels Reichstein anførte, at Region Hovedstaden har større fokus på regionens afsenderrolle ift. den

generiske model jf. punkt 1.a.1. – men ligesom Region Sjælland er deres modtagelse uafhængig af

model, der anvendes.

Ift. udrulning anførte Hanne Jensen, at Region Nordjylland vurderede det relevant med etablering af Erfa-

gruppe med deltagelse fra både leverandør og modtagere af den generiske model.

Ad 1.a.5) Udfasning af øvrig løbende afrapportering fra databaserne.

Styregruppen besluttede, at der sker udfasning af løbende afrapportering – ikke relateret til udsendelse

af patientlister med sigt på forbedring af datakvaliteten – ved implementering af den reviderede

generiske model 30. juni 2013.

Styregruppen tillader dog, at der sker sideløbende afrapportering til Region Sjælland og Hovedstaden,

hvis de på daværende tidspunkt ikke har sikret afrapporteringssystem i det omfang, at RKKP-

organisationen kan sikre denne sideløbende afrapportering uden at påvirke driften af leveringer i generisk

model.

Hanne Jensen understregede, at udfasning af anden rapportering forudsætter driftsikker levering af

generisk model-data.

Ad 1b) Øvrige projekter

Der er flere projekter i regi af databaserne, der har trukket ud – nogle i op til 5 år.

Niels Reichstein, Per Busk og Hans Peder Graversen fastholdt, at der skal følges stærkere op, hvor

sidstnævnte dog udtrykte bekymring om de stigende krav til kompetencecentrenes ydelser har været

medvirkende til den personudskiftning i kompetencecentrene, som han har oplevet ifm. deltagelse i

databasernes arbejde.

Det besluttedes, at der skal følges stærkere op – hvor konkrete tiltag ikke blev udstukket, dog jf.

dagsordenspunkt 2b om udløb af ældre bevillinger.

Ad 1c) Opfølgning møde med kirurgisk selskab

Side 4


Per Busk og Paul Bartels afrapporterede, at møde med Dansk Kirurgisk Selskab – i forlængelse af

sidstnævntes kritik af RKKP’s nedprioritering af kirurgiske databaser - havde været positiv, og udover

ansøgning om etablering af LPR-baseret database til monitorering af det kirurgiske område jf.

dagsordenspunkt 5 medførte mødet en konklusion om, at der bør være dialogbaseret relation til de

videnskabelige selskaber – ligesom RKKP fremover vil køre bredere høring, når der umiddelbart er belæg

for at bringe driftsstøtte til databaser til ophør.

Ad 1d) Databasedag – præsentation af program

Styregruppen tog det lagte program for databasen til efterretning – Paul Bartels angav, at primær

målgruppe for deltagelse er klinikere, men at der er mulighed for deltagelse fra de regionale

kvalitetsorganisationer i det omfang, at pladsen tillader det.

Ad 1e) Revision af stratificeringskoncept

Styregruppen tog Fællessekretariatets forslag til proces frem til revision af konceptet til efterretning.

På spørgsmål fra Jan Utzon angav Paul Bartels:

At det oprindelige koncept blandede budgetlægningsformål med en faglig prioritering – og dette

er særligt uheldigt givet, at der ofte ikke er sammenhæng mellem udgiftsniveau og faglig

vigtighed.

At der i 2014 – med udløb af de 3 årige bevillinger – forventes en omprioritering af ressourcer

mellem databaser, der i yderste konsekvens kan betyde, at driftsstøtte til hidtidigt prioriterede

databaser kan bortfalde. Dette givet, at behov ændrer sig ifm. udvikling i sundhedsvæsenet.

Som følge af denne anden angivelse var en drøftelse af prioriteringsforhold (højere grad af monitorering

via administrative systemer; prioritering af databaser, der vurderes at kunne sikre konkrete

kvalitetsforbedringer; prioritering af databasernes anvendelsesmuligheder i klinikken) – men

konklusioner afventer den faktiske udmøntning i hhv. juni 2013 og juni 2014.

Ad 1f) Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Styregruppen var enig i, at udrulning af modellen bør ske hurtigst muligt og på den baggrund

opfordredes Danske Regioner til hurtigst muligt at tage stilling til udkast til kommissorium fremsendt af

Statens Serum Institut om anvendelse af 2. mio-puljen til formålet.

På spørgsmål fra Jan Utzon understregede Paul Bartels, at der er sket en evaluering af DNKK – hvor det

også må ses som succes, at Dansk Lungecancer Register har kunnet implementere modellen.

Ad 2) Opfølgning, databasedrift 2012

Ad 2a) Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013

Anæstesi

Styregruppen besluttede, at der sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Dansk Anæstesi Database trods,

at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Udmøntning sker som følge af databasens plan om

restrukturering, som styregruppen bakker op om. Fortsat prioritering forudsætter, at der kan sikres

komplethed i databasen.

Side 5


Morten Noreng såvel som Hans Peder Graversen understregede, at restruktureringen skal sikre en

mindskning af registreringsbyrden ift. databasen.

Prosbasen

Styregruppen besluttede, at der ikke sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Prostata database II for

behandling af benign prostatahyperplasi (Prosbasen) givet, at at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt.

Styregruppen var betænkelig ved at bringe driftsstøtte til ophør, da det vurderes relevant at monitorere

området både givet tilstandens hyppighed og kendte forskelle i operationsmetoder, men vurderede –

med beklagelse -, at der ikke er andet valg givet den manglende faglige opbakning. I forlængelse af

ophør af driftsstøtte traf Styregruppen følgende beslutninger:

Dansk Urologisk Selskab skal orienteres om, at styregruppen vil se positivt på en ansøgning om

midler til etablering af restruktureret database på området i det omfang, der sikres opbakning fra

specialet og regionerne

Regionerne anbefales at følge op på, om der sker relevant klinisk prioritering af området

At Sundhedsstyrelsen bedes overveje, om der med fordel kan iværksættes udvikling af kliniske

retningslinjer for området.

Ad 2b) Regnskab 2012

Følgende indstillinger blev tiltrådt uden bemærkninger:

- Fællessekretariatet bemyndiges til at give afslag/tilsagn om supplerende bevillinger på under kr.

200.000 søgt som følge af flyttet driftsaktivitet mellem årene (svarende til ansøgning om de facto

overførelse af driftsoverskud)

- til juni 2013 skaffes et fuldstændigt overblik over regnskab til og med 2012 mhp. at styregruppen

kan tage stilling til anvendelse af forventet overskud.

- det varsles, at krav på regionernes databasepulje i forhold til bevillinger før 2012 skal fremsættes

senest 31. maj 2013, hvorefter der ikke kan dækkes yderligere udgifter via disse bevillinger

Ad 2c) dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger

Følgende indstillinger blev tiltrådt med nedenstående bemærkninger:

- Driftsunderskud 2012 dækkes – ved anvendelse af driftsoverskud fra 2012 og tidligere - for de

flg. databaser:

o Sclerose

o DBCG (suppleres med ekstrabevilling 2013)

o Dugabasen (en mindre del modregnes i 2013-bevilling)

- Der sker ikke merbevilling til hysterektomidatabasen, som ansøgt af databasen i marts 2013.

Styregruppen er stærkt kritisk overfor driftsunderskuddet i 2012 og 2013 og dækning af driftsunderskud

2013 for DBCG sker under forudsætning, at der i juni 2013 ligger en klar og troværdig plan for, hvorledes

driften vil blive dimensioneret svarende til bevillingerne fra og med 1. jan. 2014.

Ad 3) IT-strategi

Følgende beslutninger blev truffet:

Side 6


- Ny tidsfrist for færdiggørelse af it-strategien blev fastlagt til styregruppemødet juni 2013

- Proces frem mod færdiggørelsen varetages af Fællessekretariatet bistået af KCKS-Øst.

Færdiggørelsen sker i regi af eksisterende it-strategigruppe udvidet med repræsentant udpeget af

Region Nordjylland.

- At de flg. kortsigtede handlingsanvisninger iværksættes:

o Der iværksættes samarbejde med SSI om dataplatform

o At RKKP er udfarende ift. sikring af semantisk standardisering

o At der sker konsolidering af Analyseportalsfunktionen

Beslutningerne blev truffet på baggrund af de følgende drøftelser.

Relation til Analyseportalen

Per Busk angav, at han ikke kunne se anvendelse af Analyseportalen som langsigtet strategi i regi af

RKKP, men at det vil være op til strategigruppen at sikre anbefaling i forhold til denne.

Niels Reichstein vurderede, at der er mindst en 3-årig horisont på at komme ud af såvel Analyseportal

som KMS.

Sammensætning af strategigruppen

Per Busk foreslog udvidelse af it-strategigruppen, som ver ”øst-tung”. Hans Peder Graversen foreslog, at

Reigon Nordjylland udpeger repræsentant. Dette forslag blev tiltrådt. Hanne Jensen og Morten Noreng

sikrer udpegning. (Region Nordjylland har efterfølgende udpeget Hanne Jensen/Ref)

Proces frem mod færdiggørelse

Styregruppen anbefalede, at der blev inddraget ekstern støtte ift. at sikre fremdriften og selve

skrivearbejdet i processen, hvor såvel Niels Reichstein som Jørgen Østergaard vurderede, at RKKP-

organisationen ikke havde tilstrækkelige ressourcer. Paul Bartels angav på denne baggrund at ville sikre

tilknytning af ekstern konsulent. Per Busk vurderede, at tidshorisonten frem til juni 2013 er realistisk,

hvis der fortsat kan trækkes på it-strategigruppen – ligesom han selv angav at stå til rådighed for støtte

til strategigruppen.

Samtidig understregede Paul Bartels, at der ikke forventes at skulle sikres yderligere input, hvor

processen hidtil har sikret de relevante indspark fra regionerne herunder klinikken. Her bemærkede Jan

Utzon, at det også var hans indtryk ifm. de 2 temadage i efteråret 2012, hvorfor det var en skuffelse, at

han ikke kunne se disse input afspejlet i det nuværende materiale. Her anførte Morten Noreng, at han

forventede, at strategien relaterer sig til den kliniske anvendelse af databaserne.

Tidshorisont for strategien

Tidshorisont i strategien blev drøftet - Paul Bartels angav, at strategien ikke skulle række meget længere

end 4-6 år givet, at it-udvikling går så hurtigt, at der ikke kan tages højde for udvikling i generel

sundheds-it. Niels Reichstein og Per Busk anførte begge, at strategien bør pege noget længere frem –

også på baggrund af en vurdering af kortsigtede handlemuligheder ikke kunne udstikkes uden langsigtet

mål.

Proces hidtil

Hans Peder Graversen spurgte Danske Regioner til deres oprindelige overtagelse af ansvaret for

Side 7


strategiarbejdet samt deres aktuelle overdragelse til Fællessekretariatet.

Rikke Margrethe Friis angav, at der var sket reorganisering i Danske Regioner, hvor ansvarsområdet for

det oprindelige kontor, der havde varetaget opgaven, var blevet splittet op – hun kunne ikke redegøre for

det hidtidige forløb, men forsikrede om, at der ville blive afsat relevante ressourcer, så Danske Regioner

vil kunne bidrage som medlem af strategigruppen.

National platform

Styregruppen bakkede op om RKKP og Statens Serum Instituts aftale om adgang til centrale data. Såvel

Hans Peder Graversen som Per Busk udtrykte bekymring for, om regionerne blev for afhængige af

nationale prioriteringer i databasernes drift.

Poul Erik Hansen udtrykte forståelse for denne bekymring, men understregede dels gevinsterne ved et

samarbejde dels at Statens Serum Institut (SSI) ville give tilsagn om driftsstabilitet, hvis RKKP satsede

på en national dataplatform. Mht. generelle prioriteringer henviste Poul Erik Hansen til strategipapiret

”Synlige resultater”, som er under udarbejdelse i regi af Udvalget for bedre incitamenter i

sundhedsvæsenet nedsat af ministeriet. Resultatet af dette – og afsatte ressourcer i forlængelse heraf –

vil påvirke hastigheden, hvormed SSI kan etablere en platform, men det er givet, at den vil blive

prioriteret af SSI.

Koordination mellem RKKP-strategi og SSI

På spørgsmål fra Jan Utzon angav både Paul Bartels og Poul Erik Hansen, at koordination mellem

strategien og SSI sikres via sidstnævntes deltagelse i strategigruppen.

Ad 4) Udmøntning af projektmidler 2013

Der skete udmøntning af de følgende projekter:

Nr Projektets eget navn

2 Vurdering af funktionsevne efter udskrivelse fra hospital

hos patienter med akut apopleksi- et pilotstudie

’3 Brug af statistisk proceskontrol (SPC) i afrapporteringen

fra de kliniske kvalitetsdatabaser (kun reservering)

Side 8

Ansøgt

beløb

Udmøntet

beløb Forankring

197.000 197.000 KCEB-Nord/APO

306.000 250.000 KCEB-Øst,

Nord, Syd

4 Data validering, DKMS 143.250 143.250 KCEB-

9 Udvidelse af Dansk Fedmekirurgi Register med

plastikkirurgisk behandling

10 Overdragelse af ”Håndbog i Kvalitetsforbedring” fra

Kræftens Bekæmpelse til RKKP

11 Database til monitorering af kirurgisk patientsikkerhed –

et pilotprojekt

13 Kardiologisk fællesdatabase: Kortlægning af strukturelle

forhold

Nord/DKMS

269.000 178.500 KCEB-

Nord/Fedme

90.000 80.000 KCKS-Vest

490.000 490.000 KCEB-Nord/Kir.

Selskab

100.000 90.000 KCKS-

Vest/Fælles

kard.

14 Registrering af hjerte-CT i Dansk Hjerteregister (DHR) 172.500 172.500 KCKS-

Øst/(DHR)


15 Renale Diagnoser 46.750 46.750 KCEB-Syd/DNSL

16 Anvendelse af sekundærdata til beregning af

kvalitetsindikatorer indenfor svær sepsis og septisk

shock på intensivafdeling

Side 9

307.500 247.500 KCEB-Nord/DID

På spørgsmålet fra Jan Utzon anførte Paul Bartels at revision af håndbog (projekt 10) følger af

regionernes krav om, at håndbogen suppleres med flere praktiske oplysninger og får mindre karakter af

lærebog.

Ift. ansøgning om sepsispakken (projekt 16) anbefalede de regionale repræsentanter fra Midtjylland og

Hovedstaden, at der sker relevant koordinering med regionale tiltag.

Ad 5) Patientrelaterede Outcome Measures (PROM)

Følgende indstillinger blev tiltrådt:

- At der ikke gives projektmidler til papirbaseret indsamling af PROM-data og driftsstøtte til

området udfases gradvist

- At der sikres indsamling af tilbud til tekniske løsninger til online indsamling af PROM-data.

- At al projektstøtte til området afventer disse tilbud.

- At der sker en dialog med berørte kliniske områder, om PROM-målingerne kan anvendes i forhold

til sikring af kvaliteten for den enkelte patient dvs. indgå i opfølgning på behandling, idet dette

må antages at øge kompletheden af de indsamlede data.

På baggrund af spørgsmål fra Janne Lehmann Knudsen blev understreget, at tidligere udmøntet bevilling

til DLCR’s PROM-projekt ikke er påvirket af disse beslutninger

Hans Peder Graversen bemærkede, at målingernes kliniske anvendelsesmuligheder åbnede op for, at det

var en driftsopgave at sikre indsamlingen og at det ikke skal ske i databaser – også fordi data bør være

del af journalen. Styregruppen vedtog dog, at allerede iværksat indsamling ikke bringes til ophør jf.

beslutninger anført ovenfor.

Ad 6) Rådgivende Forum

Styregruppen indstillede, at der ske nedlægning af det Rådgivende Forum, og anmoder Danske Regioner

følge op ift. om Styregruppen har mandat til dette – eller det skal godkendes af

regionssundhedsdirektørkredsen, som oprindeligt fastlagde RKKP-organiseringen.

Poul Erik Hansen anbefalede, at der i stedet afholdes temadage med invitation af de relevante parter.

Der skete ikke endelig beslutning ift. hvordan relevant inddragelse af eksterne parter fremover sikres –

det blev drøftet at nuværende medlemmer af forummet kunne udgøre fast høringskreds. Beslutning

afventer tilbagemelding om, hvorvidt styregruppen kan nedlægge forummet.

Ad 7) Årsrapportering inden for 6 måneder

Styregruppen tog Fællessekretariatets udsættelse af afrapporteringsfrist til efterretning, men det blev


understreget, at 6 måneders grænsen for afrapportering skal respekteres, hvis overhovedet muligt – og

Fællessekretariatet skal følge op ift. databaserne mhp. at sikre dette fremadrettet. Beslutningen blev

bl.a. truffet på baggrund af Hans Peder Graversens bemærkning af, at mens der skal være dialogbaseret

samarbejde med databaserne, må der ikke ske udsættelse af fristen pga. almindelig slendrian, hvor

udsættelse fremover skal ske med bedre forklaringer.

Styregruppen vedtog, at der ikke sker yderligere udsættelse af fristen for Føtodatabasen, hvor Niels

Reichstein pointerede, at hvis adgang til data fra centrale registre ikke kunne sikres tidsnok, vil vi være i

ny situation.

Ad 8) Fagligt frikøb af klinisk ledelse

Følgende indstillinger blev tiltrådt:

- styregruppens regionale repræsentanter vurderer, om der er behov for at der sikres dialog med

sygehus-/afdelingsledelser om behovet for fritagelse fra det kliniske arbejde til varetagelse af

databasefunktionerne.

Ad 9) Forberedelse af udmøntning af driftsmidler 2014

Følgende indstillinger blev tiltrådt:

- At 2012-beslutningen om ikke at prioritere nye databaser udover de på forhånd aftalte fastholdes

i den kommende udmøntning

- At der tilstræbes fortsat forsigtig strømlining af konkrete bevillingssummer.

- At der ikke stilles nye betingelser for udmøntning af driftsmidler 2014 i forhold til tidligere år,

men at der sikres et grundlag for, at kompetencecenterydelserne allerede fra 2014-bevillingerne

kan specificeres klarere.

Side 10

More magazines by this user
Similar magazines