Bilag D til kravspecifikation - Kirkeministeriet

miliki.dk

Bilag D til kravspecifikation - Kirkeministeriet

902 Egentligt pengeskab eller boks Ved pengeskab forstås et stålskab som vejer mindst 250 kg. og som er svejset i alle sammenføjningerne, aflåset med dirke- og borefri lås. 903 Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumforøgelse af reagerende stoffer. 904 Forsikringssted I relation til selvrisiko, jf. punkt 732, betragtes de bygninger som ligger på samme matr. nr. som et forsikringssted. For kirker betragtes alle bygninger beliggende indenfor “kirkediget”, som et forsikringssted. 904 Hærværksskader Begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse. 905 Indbrudstyveri Indbrudstyveri foreligger, når tyven enten: - ved synlige tegn på vold mod lukke (dør, vindue, lem, port eller lignende) eller bevisligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, lokaler, værelser, lofts- eller kælderrum, eller - er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller - stjæler ting gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt, f.eks. ved at knuse vinduesruder. Indbrudstyveri foreligger også i tilfælde af ”netbankindbrud”, hvorved forstås uautoriseret adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til en eller flere af deltagernes bankkonti i dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Underslæb betragtes ikke som netbankindbrud. 906 Kortslutning Kortslutning foreligger ved beskadigelse af elektrisk og elektronisk driftsudstyr med tilhørende installation og isolationsmateriale, når der ikke opstår brand, og når årsagen er kortslutning eller andre elektriske fænomener. 907 Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygnings- del og løsøre, som en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 908 Mangelfuld vedligeholdelse De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. F.eks. skal en ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. 909 Maskinhavari 910 Ran 911 Røveri Ved maskinhavari forstås skader, der opstår i og er begrænset til maskiners mekaniske og elektriske dele, f.eks. motor, gearkasse, styring m.v. Ran er tyveri fra deltageren eller dennes personale, sket åbenlyst og uden anvendelse af vold, og bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket. Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 912 Simpelt tyveri Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri, ran eller røveri. 913 Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskellige

More magazines by this user
Similar magazines