Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

Straffelovens § 152 ff

Forvaltningslovens §§ 28-32

Persondatalovens § 1, stk. 3, § 5,

stk. 1-3, §§ 6-8, § 11, stk. 1, § 38, § 40

Straffelovens §§ 93-94

Retsplejelovens § 749, skt. 2

Retsplejelovens §§ 721-722

30

Fortrolige oplysninger

I straffeloven, Forvaltningsloven og Persondataloven skelnes mellem på en ene side ikke-fortrolige

og almindelige fortrolige personoplysninger og på den anden side følsomme oplysninger

(også kaldt oplysninger om rent private forhold).

Ikke-fortrolige eller almindelig fortrolige oplysninger er fx navn, køn, alder, at familien bor i socialt

boligbyggeri, sociale problemer der ikke kan betragtes som store.

Fortrolige oplysninger om rent private forhold er fx oplysninger om race, etnisk baggrund, politisk,

religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle, helbredsmæssige og fagforeningsmæssige

forhold, strafbare forhold og væsentlige sociale problemer.

Der gælder særlige regler for behandling og videregivelse af fortrolige oplysninger. For videregivelse

af fortrolige oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed gælder Persondatalovens og

Forvaltningslovens regler.

Se endvidere afsnit “Tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger”

Forældelse

Der gælder særlige regler for forældelse af sager, der handler om incest og seksuelle overgreb.

Ved incest og flere typer af overgreb mod børn under 15 år er forældelsesfristen 10 år fra ofrets

fyldte 18. år. Ved overgreb mellem søskende og ved anden blufærdighedskrænkelse er forældelsesfristen

5 år fra ofrets fyldte 18. år. Der henvises til straffeloven for en fuldstændig oversigt.

Fotokolposkopi

Fotokolposkop er et apparat, der anvendes i forbindelse med (retsmedicinsk) undersøgelse af

børn, hvor der er mistanke / viden om, at der er sket seksuelle overgreb. Fotokolposkopi er en fotografisk

undersøgelse ved hjælp af et forstørrelsesapparat, der bruges til at undersøge barnets

kønsorganer og endetarm. Brugen af fotokolposkop gør det muligt at undersøge barnet med et

absolut minimum af fysisk berøring. Samtidig sikres evt. bevismateriale i form af billeder til brug

ved en mulig retssag.

Grooming

Begrebet grooming kommer fra engelsk og kan oversættes med grænsenedbrydningsproces.

En grooming-proces betyder, at krænkeren med forførelse, løgn og manipulation får barnet til at

gå med til seksuelle aktiviteter.

Der er tale om en nøje planlagt strategi med det formål for øje at opnå en relation til et barn, som

gør en seksuel relation mulig.

Den amerikanske sociolog David Finkelhor har opstillet 4 betingelser, der skal være til stede, før

et overgreb kan finde sted.

Motivation – krænkeren må have motivationen for at ville misbruge andre seksuelt

Indre barrierer må overvindes – tankemæssige forvrængninger, der gør, at offeret opfattes som

samtykkende

Ydre barrierer må overvindes – fx at blive alene med barnet

Barnets modstand må overvindes – manipulation

En vellykket grooming får det til at se ud som om, barnet frivilligt går med til de seksuelle aktiviteter

– barnet vil ofte føle sig medskyldig.

Henlæggelse af sagen hos politiet

Forbliver efterforskningen uden resultat henlægges sagen – eller sagt med andre ord: politiets

efterforskning indstilles.

More magazines by this user
Similar magazines