Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

36

Jura

I dette kapitel finder du en kortfattet oversigt over relevant jura i forhold til håndtering af sager,

der vedrører seksuelle overgreb samt fysisk og psykisk vold begået mod børn.

Der vil ikke være afskrift af lovteksten, men derimod henvisning til lovgivning, bekendtgørelser,

cirkulærer.

Opdelingen herunder er alfabetisk, og der henvises til lovbekendtgørelser ved deres populærtitel

fx Serviceloven.

Børneattestloven

LOV nr. 520 af 21/06/2005 ændret ved Lov nr. 429 af 29/05/2008 om indhentelse af børneattest i

forbindelse med ansættelse af personale mv.

BEK nr. 627 af 15/06/2006

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i

visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer.

Erstatningsansvarsloven

LBK nr. 885 af 20/09/2005 om erstatningsansvar

LBK nr. 688 af 28/06/2004 af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Magtanvendelse

Bekendtgørelse nr. 1093 af 21/09/2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt

uden for hjemmet.

Retsplejeloven

LBK nr. 1237 af 26/10/2010

§ 95 Offentlige anklagere

§ 721 Påtaleopgivelse

§ 722 Tiltalefrafald

§ 742 Anmeldelse til politiet

§ 745e Videoafhøring af børn

§ 749 Afvisning af anmeldelse

§ 750 Afhøring og særlige efterforskningsskridt

BEK nr. 803 af 28/06/2010 – bekendtgørelse om politiets underretning til kommunen om sigtede

under 18 år.

Retssikkerhedsloven

LBK nr. 656 af 15/06/2011

BEK nr. 79 af 04/02/1998 – bekendtgørelse om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse

med uden- og indenretlig afhøring.

More magazines by this user
Similar magazines