åRSRAPPORT 2007 - Torm

torm.com

åRSRAPPORT 2007 - Torm

1

årsrapport

2007


shipping

with pride

3


BaSISOpLySNINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE

6 Forord

10 Fem års hovedtal

11 2007 i hovedtræk

12 Forventninger til 2008

16 Tankdivisionen

20 Tørlastdivisionen

22 Det Nye TORM

32 TORM 2008-2010 – ”Greater Earning Power 2.0”

34 Udbud og efterspørgsel - produkttankskibe

36 Udbud og efterspørgsel - panamaxtørlastskibe

38 CSR – Corporate Social Responsibility

42 Human Resources

44 Risikostyring

50 Corporate governance

55 Aktionærforhold

62 Regnskabsberetning

67 Resultatopgørelse for koncernen

68 Balance for koncernen

70 Egenkapitalopgørelse for koncernen

71 Pengestrømsopgørelse for koncernen

72 Noter

102 Bestyrelse og direktion

106 Påtegninger

107 Moderselskabsregnskab

115 Ordliste

116 Flådeoplysninger

117 Nybygningsoversigt

Navn & adresse: A/S Dampskibsselskabet TORM · Tuborg Havnevej 18 · 2900 Hellerup · Danmark · Tlf.: 3917 9200 · www.torm.com

Stiftet: 1889 · CVR: 22460218 · Bestyrelse: N. E. Nielsen (formand) · Christian Frigast (næstformand) · Peter Abildgaard (medarbejdervalgt) · Lennart Arrias

(medarbejdervalgt) · Margrethe Bligaard (medarbejdervalgt) · Gabriel Panayotides · Stefanos-Niko Zouvelos · Direktion: Klaus Kjærulff, CEO · Mikael Skov, COO.


6

2007 blev på mange måder et skelsættende år. Købet af OMI bevirkede, at 2007 blev året med den

største vækst i både flåde og organisation i TORMs nyere historie. Samtidig opnåede vi det bedste

resultat nogensinde på USD 792 millioner efter skat. Selskabets nye strategi har fokus på fortsat

vækst, medarbejderudvikling og miljø.

Resultatet før restruktureringsomkostninger og skat

blev USD 819 mio., hvilket er i overensstemmelse med

de senest udmeldte forventninger på USD 810-820 mio.

ekskl. restruktureringsomkostninger vedrørende købet

af OMI på USD 15 mio. 2007 blev året, hvor vi solgte

vores aktiebesiddelse i A/S Dampskibsselskabet Norden

(Norden), hvilket gav en nettofortjeneste på USD 643

mio. før skat. I 2007 blev der ikke solgt skibe, hvilket

ellers er en naturlig del af TORMs forretning, og når der

ses bort fra fortjenesten vedrørende salget af aktierne i

Norden, udgjorde resultatet USD 161 mio. før skat.

I modsætning til de foregående år blev fragtraterne for

produkttanksskibe ikke påvirket af enkeltstående begivenheder.

De mange nybygninger er fortsat med til at

presse fragtraterne, hvilket dog forventes at aftage hen

imod 2010, hvor enkeltskrogede tankskibe skal udfases,

og hvor efterspørgslen efter produkttankskibe vil blive

positivt påvirket af nye raffinaderier, der forventes at

blive etableret langt fra forbrugsområderne.

Fragtraterne for tørlastskibe steg i modsætning til markedsforventningerne

i årets første 10 måneder og var

ved udgangen af oktober måned på et historisk højt

niveau på ca. USD/dag 95.000 for et panamaxskib.

Selskabets tørlastskibe chartres ud på længerevarende

kontrakter af et til to års varighed, hvorfor indtjeningen

ikke fik den fulde virkning af de stigende fragtrater.

Året var præget af væsentlige strukturelle ændringer og

tiltag. Salget af aktierne i Norden gjorde det muligt at

accelerere strategien ”Greater Earning Power”, hvorfor

OMI blev købt i samarbejde med det canadiske rederi

Teekay. Med salget af aktierne i Norden og købet af OMI

blev en inaktiv investering konverteret til en aktiv investering

inden for TORMs kerneforretningsområde – produkttank.

Halvdelen af provenuet fra salget af aktierne i

Norden, svarende til DKK 2.002 mio. (USD 369,3 mio.),

blev i september udbetalt som ekstraordinært udbytte

svarende til DKK 27,5 pr. aktie (USD 5,1 pr. aktie).

Efter købet af OMI i juni måned stod andet halvår i integrationens

tegn - både kollegialt og systemmæssigt. To

store organisationer har lært hinanden at kende.

Kolleger, der tidligere var konkurrenter, arbejder nu

sammen, og to flåder og shippingsystemer fungerer nu i

fællesskab. Integrationen er i dag gennemført og har

styrket organisationen.

Købet af OMI og opfyldelsen af ”Greater Earning Power”

gav os anledning til at gennemføre et nyt strategiforløb i

starten af 2008 kaldet ”Greater Earning Power 2.0”, og

ambitionen er den samme: TORM skal vokse både organisk

og via akkvisitioner, dog aldrig på bekostning af

vores økonomiske nøgletal. På den baggrund kan vi fastslå,

at antallet af skibe skal vokse til 225-250 inkl. poolskibe

over de næste tre år. Ved udgangen af 2007 bestod

TORMs flåde af 86 skibe samt 42 poolskibe, i alt 128

skibe.

Den nye strategi adresserer ikke kun økonomiske mål

og vækst i flåden, men også udviklingen af organisationen,

hvor særligt Teknisk Division er blevet styrket for at

kunne håndtere væksten i antallet af skibe. Medarbejderne

- både til lands og til vands - er den vigtigste forudsætning

for fremtidig vækst og for at imødegå de fremtidige

strategiske udfordringer. Derfor har vi øget fokus på

personaleudvikling.

TORM ønsker at drive sin forretning på en ansvarlig

måde. Vi har derfor et integreret ledelsessystem for sikkerhed,

kvalitet og miljø. I 2007 fik vi bevis for, at miljøindsatsen

gør en forskel, da vi opnåede en ISO 14001

certificering af arbejdet med at reducere miljøpåvirkningerne

fra vores aktiviteter. I 2008 vil vi vurdere, hvorledes

vi yderligere kan styrke TORMs bidrag til en bæredygtig

global udvikling gennem det arbejde med kvalitet,

sikkerhed, miljø og arbejdsforhold, der allerede udføres i

Selskabet.

Indtjeningen var i begyndelsen af 2008 på niveau med

forventningerne, og samlet set forventes der i 2008 lavere

produkttankrater end i 2007, mens indtjeningen for

Selskabets tørlastskibe forventes at stige. For 2008 forventes

der et resultat før skat på USD 210-230 mio.

2007 har været et meget travlt år, og jeg takker alle kolleger

til lands og til vands for deres meget store indsats

i løbet af året. Gennemførelsen af vores ambitiøse strategi

kan kun tilskrives jeres fantastiske indsats.

Klaus Kjærulff

CEO


Klaus Kjærulff, CEO


8

En fokuseret strategi, en dedikeret medarbejderstab og en stærk balance giver resultater.

Selv om markederne i sig selv har været medvirkende til TORMs udvikling, er der grund til at

fremhæve den indsats, som alle i organisationen – såvel til lands som til vands – har ydet.

Shipping er den ultimative globale forretning, og også derfor

er det afgørende, at vi i TORM til stadighed er i front

med hensyn til operationelle resultater og ansvarlighed

– i tråd med vores gamle målsætning om at være ”best in

class”. Omgivelserne stiller stigende krav til måden, hvorpå

vi driver vores forretning, og fastholdelsen af vores nuværende

førerposition stiller stadig nye og stadig større krav.

Derfor har TORMs værdier

• Iværksætterånd

• Professionalisme

• Respekt

aldrig været af større betydning, og det er for alle med

interesse i TORM af allerstørste vigtighed, at TORMs ambitioner

fortsat er høje.

TORM er begunstiget af at være placeret i et samfund, hvor

shipping nyder anerkendelse og forståelse såvel bredt i

samfundet som hos de danske regeringer. Af hensyn til

den fortsatte rekruttering af kompetente medarbejdere og

udvikling af rederierhvervet er vi meget tilfredse hermed,

for det er særdeles væsentligt for TORMs og branchens

fortsatte udvikling i Danmark.

I TORMs årsrapport for 2006 redegjorde jeg for de forhold,

som bestyrelsen og direktionen ville fokusere på for at

accelerere TORMs strategi ”Greater Earning Power”. Dette

medførte:

• Et salg af Selskabets aktier i Norden med en avance på

godt DKK 4 mia.

• En overtagelse af OMI i samarbejde med Teekay og

dermed en forøgelse af TORMs flåde og antal indtjeningsdage

med ca. 50%.

• Gennem OMI-overtagelsen etableringen af en global og

integreret TORM-organisation med et fortsat stigende

kompetence- og uddannelsesniveau.

• Et incitamentsprogram for direktion og medarbejdere

som nærmere beskrevet i note 4, side 80 i årsrapporten.

• En udvidelse af direktionen, så den fremover består af

en CEO, en COO og en CFO.

• Et ordinært udbytte på DKK 4,5 (USD 0,89) pr. aktie svarende

til 42% af årets resultat ekskl. gevinsten ved salget

af Norden-aktierne. Herudover blev der i september

2007 udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 27,5

(USD 5,1) pr. aktie som en følge af salget af Nordenaktierne.

I 2007 udtrykte A/S Dampskibsselskabet TORMs største

aktionær efter aftale med bestyrelsen ønske om at stille op

til 7.280.000 aktier (svarende til 10% af den samlede aktiekapital

i Selskabet) til disposition for markedet med henblik

på at øge likviditeten i Selskabets aktier. Som følge af

Selskabets og aktiemarkedets udvikling anvendte bestyrelsen

ikke denne mulighed.

TORMs nye strategiplan for de kommende tre år ”Greater

Earning Power 2.0” er også ambitiøs, men realistisk, og er

nærmere beskrevet på side 32 i årsrapporten. Her har vi

lagt meget vægt på at fastholde visionen og de høje ambitioner

og kombinere dem med funktionelle og eksekverbare

strategier længere ind i værdikæden.

Ligeledes er der betydeligt fokus på, at vi som en globalt

arbejdende virksomhed er vores ansvar bevidst om forsvarlig

og redelig virksomhedsdrift.

Der vil foreligge forslag til årets generalforsamling om at

udvide TORMs bestyrelse og tilføre nye kompetencer, hvilket

bestyrelsen med stor tilfredshed ser frem til.

Tak til alle aktionærer, medarbejdere og samarbejdspartnere

for et meget tilfredsstillende 2007.

N. E. Nielsen

Bestyrelsesformand


N. E. Nielsen, Bestyrelsesformand


10

FEm åRS HOVEDTaL

USD mio. Dansk GAAP

RESULTaTOpGØRELSE 2007 2006 2005 2004 2003 *)

Nettoomsætning 819 604 586 442 308

Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) 645 455 464 350 198

Dækningsbidrag 358 271 315 240 98

EBITDA 304 301 351 215 87

Resultat af primær drift 205 242 303 179 60

Finansielle poster 599 -1 -4 26 100

Resultat før skat 804 241 299 205 160

Årets resultat 792 235 299 187 160

BaLaNCE

Langfristede aktiver 2.704 1.968 1.528 1.056 700

Aktiver i alt 2.967 2.089 1.810 1.240 821

Egenkapital 1.081 1.281 905 715 414

Forpligtelser i alt 1.885 808 905 524 408

Investeret kapital 2.606 1.299 1.176 618 535

Netto rentebærende gæld 1.536 662 632 272 285

Likvider og obligationer 118 33 157 124 80

pENGESTRØmmE

Fra driftsaktiviteter 205 233 261 228 75

Fra investeringsaktiviteter -364 -118 -473 -187 -153

deraf investering i materielle anlægsaktiver -291 -262 -636 -187 -170

Fra finansieringsaktiviteter 243 -239 303 -3 72

Pengestrømme i alt (netto) 85 -124 91 38 -7

FINaNSIELLE NØGLETaL **)

Marginer (i forhold til nettoomsætning):

Indtjening (TCE) 78,8% 75,3% 79,2% 79,2% 64,5%

Dækningsbidrag 43,7% 44,9% 53,8% 54,3% 31,9%

EBITDA 37,1% 49,8% 59,9% 48,6% 28,2%

Resultat af primær drift 25,0% 40,1% 51,7% 40,5% 19,5%

Egenkapitalforrentning (RoE) 67,1% 21,5% 36,9% 33,1% 49,6%

Afkast af investeret kapital (RoIC) ***) 10,5% 19,6% 33,8% 31,0% 12,8%

Egenkapitalens andel af aktiver i alt 36,4% 61,3% 50,0% 57,7% 50,3%

Valutakurs USD/DKK, ultimo 5,08 5,66 6,32 5,47 5,96

Valutakurs USD/DKK, gennemsnit 5,44 5,95 6,00 5,99 6,59

aKTIERELaTEREDE NØGLETaL **)

Resultat pr. aktie, EPS (USD) 11,4 3,4 4,3 2,7 2,3

Udvandet resultat pr. aktie, EPS (USD) 11,4 3,4 4,3 2,7 2,3

Cash flow pr. aktie, CFPS (USD) 3,0 3,3 3,7 3,3 1,1

Foreslået udbytte pr. aktie (USD) ****) 0,89 1,02 1,82 1,37 0,5

Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) 4,50 5,75 11,50 7,5 3,0

Ekstraordinært udbytte pr. aktie (DKK) 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiepris i DKK, ultimo (pr. aktie a DKK 5) 178,2 186,0 152,6 112,9 45,1

Antal aktier, ultimo (mio.) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8

Antal aktier (excl. egne aktier), gns. (mio.) 69,2 69,4 69,7 69,6 69,3

*) Hoved- og nøgletal for 2004-2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU.

Sammenligningstallene for 2003 er i henhold til IFRS 1 ikke tilpasset i henhold til IFRS, men udarbejdet i henhold til den tidligere regnskabspraksis

baseret på årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede selskaber i regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger.

**) Nøgletallene er udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.

Sammenligningstallene er korrigeret for ændringen i stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 10 pr. aktie til DKK 5 pr. aktie i maj 2007.

***) Afkast af investeret kapital defineres som: Resultat af primær drift divideret med gennemsnitlig Investeret kapital, defineret som

gennemsnittet af primo- og ultimoværdien af (Egenkapital plus Netto rentebærende gæld minus ikke-operative aktiver).

****) Foreslået udbytte pr. aktie er omregnet til USD til DKK/USD kursen ved årets slutning for det pågældende år.


2007 I HOVEDTRæK

TORMs bestyrelse og direktion udarbejdede i slutningen af 2007 en ny strategi ”Greater Earning Power

2.0”, som blev godkendt i januar 2008. Strategien fokuserer på fortsat vækst i de næste tre år, hvilket

betyder, at antallet af skibe skal vokse til 225-250 inkl. poolskibe. Organisationens ressourcer skal

afspejle disse ambitioner, og derfor vil der i de næste tre år være fokus på kompetenceudvikling samt

på at sikre, at Selskabet fortsat drives socialt ansvarligt.

• Resultatet før restruktureringsomkostninger og skat

blev USD 819 mio., hvilket er i overensstemmelse

med de senest udmeldte forventninger på USD

810-820 mio. ekskl. restruktureringsomkostninger

vedrørende købet af OMI på USD 15 mio. Der er ikke

solgt skibe i 2007. Bestyrelsen betragter resultatet

som meget tilfredsstillende.

• EBITDA var USD 304 mio. (DKK 1.654 mio.).

• Pengestrømme fra driften var USD 205 mio. (DKK

1.115 mio.). Pengestrømme før finansieringsaktiviteter

var USD -159 mio. (DKK -865 mio.), mens pengestrømme

fra investeringsaktiviteter var USD -364

mio. (DKK -1.980 mio.).

• Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2007 USD

1.081 mio. (DKK 5.491 mio.) svarende til USD 15,6 pr.

aktie (DKK 79,3) ekskl. egne aktier.

• Markedsværdien af Selskabets flåde oversteg pr.

31. december 2007 den regnskabsmæssige værdi

med USD 1.578 mio. (2006: USD 1.061 mio.) svarende

til USD 22,8 pr. aktie (DKK 115,8) ekskl. egne aktier.

Hertil kommer 44 indchartrede skibe, hvoraf der er

købsoptioner på 19.

• Afkast af investeret kapital (RoIC) var 10,5% (2006:

19,6%), mens egenkapitalforrentningen (RoE) udgjorde

67,1% (2006: 21,5%).

• I marts 2007 solgte TORM sin aktiebesiddelse i Norden

for DKK 3.987 mio. (USD 713 mio.) og udbetalte i september

halvdelen af provenuet som et ekstraordinært

udbytte svarende til DKK 27,5 pr. aktie (USD 5,1 pr.

aktie).

• I juni 2007 overtog TORM det amerikanske rederi OMI

i samarbejde med det canadiske rederi Teekay. Med

købet af OMI overtog TORM 26 produkttankskibe inkl.

en nybygning til levering i 2009. Heraf var fire indchartret.

• Ved udgangen af 2007 ejede Selskabet 62 skibe fordelt

på 56 produkttankskibe og seks tørlastskibe.

Selskabet har i årets løb taget levering af fem skibe

ud over tilgangen af skibe fra OMI og har kontraheret

syv nybygninger, der endnu ikke er leveret.

• Ved udgangen af 2007 havde TORM 21 skibe i ordre

og havde udnyttet en købsoptionsaftale. Flåden af

egne og indchartrede skibe vil således i 2011 bestå af

143 skibe inkl. poolskibe baseret på allerede eksisterende

aftaler.

• For 2008 forventer TORM et resultat før skat på USD

210-230 mio. ekskl. salg af skibe. I 2007 var resultatet

før skat USD 161 mio. ekskl. en gevinst på USD

643 mio. fra salget af Norden-aktierne.

• Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse,

at der udbetales et udbytte på DKK 4,50

(USD 0,89) pr. aktie, hvilket udgør en samlet udbyttebetaling

på DKK 327,6 mio. (USD 64,5 mio.) svarende

til et afkast på 2,5% i forhold til aktiekursen ultimo

2007. Sammen med det ekstraordinære udbytte på

DKK 27,5 (USD 5,1) pr. aktie, der blev udbetalt i september

2007, giver dette et akkumuleret udbytte på

55% af årets resultat svarende til DKK 2.330 mio.

(USD 434 mio.).

UDVALGTE NØGLETAL 2003-2007Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset i henhold til IFRS.

11


12

FORVENTNINGER TIL 2008

I 2008 forventer TORM et resultat før skat på USD 210-230 mio. mod et resultat før

skat på USD 161 mio. i 2007 ekskl. fortjenesten ved salget af Norden-aktierne,

som var på USD 643 mio. før skat.

I 2008 forventes et resultat før skat på USD 210-230 mio.

TORMs resultat er primært afhængig af antallet af indtjeningsdage

og udviklingen i fragtraterne. Pr. 1. marts

var 47% af de resterende indtjeningsdage i Tankdivisionen

for 2008 afdækket til i gennemsnit USD/dag

21.470 mod 37% til i gennemsnit USD/dag 25.640 på

samme tidspunkt i 2007. Pr. 1. marts var 74% af de

resterende indtjeningsdage i Tørlastdivisionen for 2008

afdækket til i gennemsnit USD/dag 45.706 mod 89% til i

gennemsnit USD/dag 24.575 på samme tidspunkt i 2007.

Forventningerne er behæftet med nogen usikkerhed,

idet en lang række faktorer kan påvirke fragtraterne for

produkttank og tørlast og dermed indtjeningen betydeligt.

De eksterne faktorer, der vurderes at have størst betydning

for TORMs indtjening i 2008, er:

• Den globale økonomiske udvikling.

• Forbruget af raffinerede olieprodukter.

• Transport af råvarer specielt til Asien, herunder

særligt jernmalm, kul og korn.

• Den økonomiske udvikling i USA.

• Tilgang og skrotning af skibe.

• Enkeltfaktorer som strejker, politisk ustabilitet i de

olieeksporterende lande, vejrforhold, nedbrud på

raffinaderier m.v.

• Eventuelle nationale eller internationale indgreb

mod rederiers energiforbrug eller CO 2-udslip.

FREmaDRETTEDE UDSaGN

Emner behandlet i denne rapport kan indeholde fremadrettede udsagn.

Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige

begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende

planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller formåen og

underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end

udsagn om historiske fakta.

De fremadrettede udsagn i denne rapport er baseret på en række forudsætninger,

hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder,

men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata,

data indeholdt i TORMs databaser samt data fra tredjeparter. Selv

om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet,

kan TORM ikke sikre, at Koncernen vil opnå disse forventninger, idet

forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er

umulige at forudsige, og er uden for Koncernens kontrol.

Nedenstående graf viser ændringen i resultat før skat

for 2008 ved ændringer i de forventede fragtrater.

Ændringen udgør USD 14,2 mio. ved en ændring i fragtraterne

på USD/dag 1.000. Opgørelsen er baseret på det

antal driftsdage i 2008, hvor Selskabets skibe ikke allerede

er chartret ud til faste rater.

TORM har i januar 2008 indgået aftale om køb af 50% af

rederiet FR8 for USD 125 mio. FR8 kontrollerer 25 skibe

inkl. tre LR2-nybygninger til levering i 2008. Sælgeren,

Projector, som er en international oliehandler, vil fortsætte

som medejer af FR8 og vil i fremtiden sikre TORM

adgang til olielaster. I tillæg hertil vil akkvisitionen give

TORM større indsigt i de parametre, der regulerer efterspørgslen

efter raffinerede olieprodukter.

ÆNDRING I RESULTAT FØR SKAT VED ÆNDRING I FRAGTRATER


Vigtige faktorer, der efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne

afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter

verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater

og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter tonmiles, effekten

af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie,

ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke time charterers holdning til

planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger,

herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger,

ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede

tankskibe, eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder,

muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel

nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i

shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter indsendt

af TORM til US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder

Koncernens 20-F og 6-K dokumenter. Se side 44 i Årsrapporten.


Mikael Skov, COO


14

FORVENTNINGER

– TaNKDIVISIONEN

TORM forventer, at raterne for Selskabets produkttankskibe

vil blive ca. 10% lavere i 2008 end i 2007. Dette skyldes et

svagt vintermarked i begyndelsen af 2008 og den store tilgang

af produkttankskibe. Sæsonmæssige udsving medfører

normalt, at indtjeningen i første og fjerde kvartal traditionelt

er de bedste på grund af vintersæsonen. Det er en forudsætning,

at markedet ikke bliver påvirket af enkeltstående hændelser

i løbet af året.

Følgende faktorer vil have indflydelse på udviklingen:

TONNaGEUDBUD

• Den globale flåde af produkttankskibe vil blive udvidet

som følge af en stor ordrebog af skibe til levering i 2008.

På den baggrund forventes i 2008 en tilgang på ca. 18% i

de forretningsområder, hvor TORM opererer (kilde: Inge

Steensland AS Shipbrokers).

• Udfasningen af skibe i 2008 forventes at blive begrænset.

Omvendt forventes der en betydelig ophugning frem til

2010, når alle enkeltskrogede skibe skal udfases.

• De høje rater i tørlastsegmentet har gjort det økonomisk

rentabelt at konvertere olietankskibe til tørlastskibe. Det

er TORMs vurdering, at sådanne konverteringer af både

eksisterende flåder og nybygninger vil reducere flådetilgangen

med 10-15% i 2008. Det skal dog bemærkes, at

der er betydelig usikkerhed om opgørelsen af antallet af

skibe, der vil blive konverteret.

TONNaGEEFTERSpØRGSEL

• Energy Information Administration (EIA) forventer, at

væksten i verdens olieforbrug bliver på ca. 1,6% i 2008.

• Ton-mil, der angiver det samlede kapacitetsbehov for

transport af olieprodukter til søs, forventes at stige med

4,0% i 2008. Væksten i transport af raffinerede olieprodukter

forventes at udgøre 5,9% (kilde: Marsoft). Der er

betydelig usikkerhed om opgørelsen af disse tal.

• USAs benzinforbrug forventes at stige med 0,8% i 2008

mod 0,8% i 2007 (kilde: EIA).

• Et ændret brændstofforbrug i Europa, da der sælges

flere dieselkøretøjer, hvilket gør det muligt at eksportere

benzin fra Europa til USA og diesel fra USA til Europa.

• Udvidelsen af raffinaderikapaciteten i Indien og

Mellemøsten frem til 2011 vil i betydeligt omfang overgå

det umiddelbare forbrug i disse områder, og der forventes

derfor en kraftig vækst i eksporten af raffinerede

olieprodukter. Dette vil have en positiv effekt på markedet

for produkttankskibe.

TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre

egne forventninger til de faktiske fragtrater i de enkelte

områder, men angiver i stedet markedets forventninger pr.

1. marts 2008.

Pr. 1. marts 2008 havde TORM afdækket ca. 47% af de resterende

driftsdage i 2008 til en gennemsnitlig rate på USD

21.470, hvilket er med til at sikre Tankdivisionen en fornuftig

indtjening.

aFDæKNING I TaNKDIVISIONEN pR. 1. maRTS 2008 Dage i alt Afdækkede dage

2008 2009 2010 2008 2009 2010

LR2 4.205 4.897 4.928 533 406 159

LR1 6.426 7.886 8.500 3.706 2.258 1.153

mR 9.790 14.093 16.734 4.362 2.402 773

SR 3.672 4.684 4.015 2.622 2.195 662

I alt 24.093 31.560 34.177 11.223 7.261 2.747

Afdækket i % Afdækket i USD/dag

2008 2009 2010 2008 2009 2010

LR2 13 8 3 27.182 28.310 29.320

LR1 58 29 14 23.825 21.922 19.840

mR 45 17 5 21.566 22.033 22.128

SR 71 47 16 16.819 16.573 16.775

I alt 47 23 8 21.470 20.699 20.294

FORVENTEDE TCE-RaTER på pRODUKTTaNKmaRKEDET I 2008 2007 2008

USD/dag Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

LR2 24.988 20.361 18.857 19.059 23.600

LR1 27.621 21.670 20.300 21.410 23.853

mR 23.949 17.490 17.796 16.676 18.063

SR 16.726 - - - -

Der er ikke et effektivt forward SWAP-marked for SR-skibe.

Kilde: IMAREX


FORVENTNINGER

– TØRLaSTDIVISIONEN

Tørlastmarkedet steg voldsomt i 2007 og var præget af

meget høje, men også meget volatile fragtrater. Det er

TORMs forventning, at høje men volatile fragtrater også vil

kendetegne tørlastmarkedet i 2008.

Som følge af den forventede store volatilitet har TORM i lighed

med tidligere år afdækket en væsentlig del af sin eksponering

gennem udlejning af skibe på langtidscharter af

typisk et til to års varighed.

Udviklingen i tørlastmarkedet vil fortsat være meget

afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Fragtraterne

vil dog særligt være afhængige af væksten i den kinesiske

økonomi og dermed forbruget af stål og kul i Kina.

Derudover vil fragtraterne være afhængige af ventetiderne

– specielt i australske havne. I 2007 har op til 10% (kilde:

Howe Robinson and Co. Ltd.) af verdens tørlastflåde ventet

på lastning af gods – især kul – i australske havne.

TORM har i lighed med tidligere år valgt ikke at offentliggøre

egne forventninger til de faktiske fragtrater, men angiver

i stedet markedets forventninger pr. 1. marts 2008.

TORM havde pr. 1. marts afdækket ca. 74% af de resterende

driftsdage i 2008 for Selskabets panamaxskibe til en

gennemsnitlig rate på USD/dag 45.706 og har dermed

sikret en tilfredsstillende indtjening i 2008.

aFDæKNING I TØRLaSTDIVISION pR. 1. maRTS 2008 Dage i alt Afdækkede dage

2008 2009 2010 2008 2009 2010

panamax 5.230 6.075 6.580 3.868 596 -

Afdækket i % Afdækket i USD/dag

2008 2009 2010 2008 2009 2010

panamax 74 10 - 45.706 37.300 -

FORVENTEDE TCE-RaTER på TØRLaSTmaRKEDET

OG aNTaL DRIFTSDaGE I 2008 2007 2008

Realiseret 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

panamax TCE-rater (USD/dag) 25.762 58.681 71.486 68.028 66.778

Kilde: IMAREX

15


16

TaNKDIVISIONEN

Tankdivisionen har i 2007 været præget af meget

volatile fragtrater og ikke mindst opkøbet af OMI.

Opkøbet af OMI, som Teekay og TORM gennemførte i fællesskab

i juni måned, var et væsentligt element i realiseringen

af TORMs strategi ”Greater Earning Power” fra

2005 og tilførte TORM en meget moderne og homogen

flåde på 22 ejede skibe, heraf en nybygning til levering i

2009, samt fire indchartrede skibe. Overtagelsen af OMIs

skibe næsten fordoblede antallet af Selskabets ejede

skibe og tilførte over 100 landbaserede ansatte og 1.500

søfolk.

Integrationen af OMI har derfor været en omfattende proces

– ikke mindst i Tankdivisionen, der bl.a. har besøgt en

række kunder, der havde kontrakter med OMI, for at aftale,

hvorledes disse kontrakter skulle fortsætte. Selskabets

fysiske tilstedeværelse i Mumbai, Indien, og i Stamford,

USA, er af stor betydning. Bl.a. vil der i 2008 blive indført

24-timers drift, således at USA-kontoret tager over, når

København lukker, herefter Singapore, Mumbai og endelig

tilbage til København.

I 2007 var markedet for TORMs produkttankskibe præget

af to yderst forskellige perioder. I første halvår var raterne

på den vestlige halvkugle bedre end forventet, hvorimod

de var lavere end forventet mod slutningen af fjerde kvartal.

På den østlige halvkugle var raterne lave i første halvår,

men stabiliseredes i andet halvår for derefter at stige

mod slutningen af året.

2007 var desuden præget af meget ustabile og stigende

oliepriser, hvilket kombineret med et stigende amerikansk

benzinforbrug i første halvår fik Selskabets kunder

til at favorisere de mindre og mere fleksible MR-skibe.

Denne uventede store efterspørgsel bevirkede, at TORMs

MR-skibe tjente betydeligt mere i 2007 end forventet.

Indtjeningen for TORMs største skibe, LR2-skibene, var

derimod lavere end forventet i 2007. Dette skyldes, at skibene

primært sejlede fra Mellemøsten til Fjernøsten med

nafta, hvor efterspørgslen var lavere end forventet. På

grund af skibenes størrelse er de ikke så fleksible, hvilket

begrænser deres anvendelsesmuligheder i visse situationer.

Indtjeningen for TORMs mellemste skibsstørrelse, LR1skibene,

var som forventet, hvorved den totale indtjening

for de tre skibstyper blev på niveau med forventningerne.

På grund af de stigende råoliepriser voksede udgifterne til

brændstof, og indtjeningen i 2007 var derfor under pres. I

2007 var bunkeromkostningerne i gennemsnit USD 371

pr. tons bunker mod USD 321 pr. tons i 2006 svarende til

en stigning på 16% eller en gennemsnitlig merudgift på

ca. USD 2.000 pr. sejldag.

Endvidere har den relativt svage USD medført stigende

udgifter til havne- og kanalomkostninger uden for USA.

I slutningen af 2007 var Tankdivisionens ca. 70 medarbejdere

samlet dels for at arbejde med den kulturelle integration,

dels for at udarbejde den nye strategi ”Greater

Earning Power 2.0”.

Ud over akkvisitionen af OMI kontraherede TORM i 2007

tre MR-produkttankskibe (50.500 tdw) til levering i 2010

og indchartrede halvandet produkttankskib.

I 2008 har Selskabet i gennemsnit indchartret 14,7 produkttankskibe

til i gennemsnit USD/dag 21.076. Samlet er

der købsoptioner på tre produkttankskibe, der kan udnyttes

fra 2009.

Ved udgangen af 2007 ejede TORM 56 produkttankskibe

og havde 17 nybygninger i ordre til levering frem til 2010.


Anders Engholm, Executive Vice President, Tankdivisionen


18TaNKDIVISIONEN

INDCHaRTREDE SKIBE

NYBYGNINGSPRISER PRODUKTTANKSKIBE

Dage

2008 2009 2010 2011 2012

LR2

373 360 360 360 -

LR1 3.930 3.735 2.475 1.830 1.125

MR 270 1.740 2.160 2.160 2.160

SR

720 690 30 - -

Rater USD/dag

LR2

24.551 24.500 24.500 24.500 -

LR1 20.775 20.177 20.395 20.880 20.510

MR


SR

16.864

22.500

15.859

22.500

15.908

22.500

15.908

-

15.908

-


Optioner


LR2

- - - - -

LR1

- 0.5 - 0.5 -

MR - - - - 1

SR - - - - -

Gennemsnitlig optionspris USD/mio.

LR2 - - - - -

LR1 - 15,5 - 14,2 -

MR - - - - 38,4

SR - - - - -

For yderligere oplysninger, se note 29 og 30 på side 100 og 101.

PRISER PÅ BRUGTE PRODUKTTANKSKIBE

ANTAL SKIBE I DE TRE PRODUKTTANKSKIBSPOOLSFRAGTRATER I PRODUKTTANKMARKEDET I 2007NYBYGNINGSPRISER PRODUKTTANKSKIBE


pOOLpaRTNERE pR. 31. DECEmBER 2007

pOOL maNaGER LR2 LR1 mR

LR2: A.P. Møller-Mærsk / TORM A.P. Møller-Mærsk BW Shipping Managers Pte. Ltd. Primorsk Shipping Corporation

LR1: TORM Primorsk Shipping Corporation Difko A/S Rederi AB Gotland

MR: TORM Rederi AB Gotland Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Sanmar Shipping Ltd.

TORM Nordic Tankers A/S TORM

Rederi AB Gotland

Reederei “Nord” Klaus E. Oldendorff

Skagerack Invest Limited

TORM

Waterfront Shipping AS

USD mio.

TaNKDIVISIONEN 2006 2007

Total 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total

RESULTaTOpGØRELSE

Nettoomsætning 494,0 133,2 146,8 165,5 194,7 640,2

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -143,8 -35,8 -37,4 -43,9 -47,4 -164,5

Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,6 1,0 -0,8 0,3 2,4 2,9

Timecharterækvivalent indtjening 350,8 98,4 108,6 121,9 149,7 478,6

Charterhyre -58,5 -19,0 -20,0 -25,6 -27,8 -92,4

Driftsomkostninger -64,6 -20,3 -21,2 -27,3 -37,1 -105,9

Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 227,7 59,1 67,4 69,0 84,8 280,3

Resultat ved salg af skibe 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administrationsomkostninger -29,1 -9,6 -10,9 -12,4 -15,0 -47,9

Andre driftsindtægter 9,7 2,5 3,1 2,9 6,0 14,5

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -50,8 -13,3 -13,9 -22,2 -34,0 -83,4

Resultat af primær drift 160,6 38,7 45,7 37,3 41,8 163,5

19


20

TØRLaSTDIVISIONEN

Fragtraterne for tørlastskibe var historisk høje og steg næsten uafbrudt i 2007.

Tørlastmarkedet er drevet af en stor vækst i transporten af jernmalm, kul og

korn, hvilket har øget presset på infrastrukturen og krævet mere skibskapacitet.

Overraskende for både TORM og markedet generelt steg

fragtraterne voldsomt i årets første ti måneder som

følge af en betydelig vækst i efterspørgslen efter primært

jernmalm, kul og korn. Dette medførte lange ventetider

i først og fremmest australske havne. For transporten

af jernmalm har ventetiden i de australske havne

betydet øgede transportafstande, da jernmalm bliver

transporteret fra Brasilien til Kina og i mindre grad fra

Australien til Kina, når ventetiderne bliver for lange.

I årets sidste to måneder faldt raterne pludseligt, efter

at raterne havde nået USD/dag 95.000 ved udgangen af

oktober. Ved årets afslutning var panamaxraterne USD/

dag 67.000, hvilket dog stadig var meget højt.

Det er TORMs vurdering, at volatiliteten i fragtraterne for

tørlastskibe vil indsnævres – med en lavere top og en

højere bund – da tørlastmarkedet i fremtiden vil tilpasse

sig den kraftige efterspørgsel efter råmaterialer.

I Tørlastdivisionen har TORM en strategi om at afdække

indtægterne ved at udchartre skibene på kontrakter med

en varighed på et til to år. Hovedparten at de lange kontrakter

blev indgået i 4. kvartal 2006 og 1. kvartal 2007,

hvilket bevirkede, at indtjeningen i 2007 ikke fik den

fulde effekt af de stigende rater i løbet af året. Omvendt

har det givet en god start på indtjeningen i 2008.

FRAGTRATER FOR PANAMAXTØRLASTSKIBE I 2007Priserne for brugte tørlastskibe steg betydeligt i årets

første ti måneder som følge af de stigende fragtrater i

perioden. I slutningen af året faldt priserne på brugte

skibe imidlertid i samme takt som fragtraterne. Ved

udgangen af året var der en historisk stor forskel mellem

brugt tonnage og kontraheringsprisen på nybygninger,

som ikke i samme omfang fulgte udviklingen i fragtraterne.

Det er TORMs forventning, at forskellen mellem priserne

på brugt tonnage og nybygninger vil indsnævres.

I 2007 blev der udnyttet købsoptioner på TORM Anholt og

TORM Bornholm til en gennemsnitlig købspris på USD 22,7

mio., hvilket var betydeligt under markedsprisen for tilsvarende

skibe på ca. USD 95 mio. ved udgangen af 2007.

FRAGTRATER FOR PANAMAXTØRLASTSKIBE I 2007

Ved udgangen af 2007 havde TORM kontraheret fire


Kamsarmax (82.000 tdw) tørlastskibe til levering i 2010


og 2011 for i alt USD 207,5 mio. TORM har i 2007 indchartret

syv tørlastskibe på langtidscharter med seks

købsoptioner. Skibene vil blive leveret i løbet af


2008-2010. Ved udgangen af 2007 ejede TORM seks

panamaxtørlastskibe.


Indchartrede skibe


Dage


2008

3.270

2009


2.775

2010

3.150

2011


3.240

2012

3.960

Rater USD/dag 17.376 15.857 15.494

15.487 15.810

Optioner

Gennemsnitlig

4 1 - 1 1

optionspris USD mio. 36,3 23,0 - 28,7 26,5

For yderligere oplysninger, se note 29 og 30 på side 100 og 101.

TØRLaSTDIVISIONEN 2006 2007

USD mio. Total 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total

RESULTaTOpGØRELSE

Nettoomsætning

PRISER PÅ PANAMAXTØRLASTSKIBE 2007

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner


Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers


Timecharterækvivalent indtjening

109,7

-5,1

0,0

104,6

28,8

-1,1

0,0

27,7

32,6

-1,4

0,0

31,2

35,6

-1,6

0,0

34,0

37,3

-2,2

0,0

35,1

134,3

-6,3

0,0

128,0

Charterhyre -47,8 -15,4 -14,8 -15,7 -13,1 -59,0

Driftsomkostninger

Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart)

-13,1

43,7

-2,3

10,0

-2,6

13,8

-2,6

15,7

-2,9

19,1

-10,4

58,6

Resultat ved salg af skibe 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administrationsomkostninger -5,5 -1,6 -2,0 -1,9 -1,7 -7,2

Andre driftsindtægter


Afskrivninger og tab ved værdiforringelse

0,1

-8,1

0,0

-1,5

0,0

-1,5

0,0

-1,6

0,0

-1,9

0,0

-6,5

Resultat af primær drift 81,5 6,9 10,3 12,2 15,5 44,9
PRISER PÅ PANAMAXTØRLASTSKIBE 2007


Søren Christensen, Senior Vice President Chartering, Tørlastdivisionen Kim Rasmussen, Senior Vice President Operation, Tørlastdivisionen


22

DET NyE TORm

TORM blev grundlagt i 1889 og har aktiviteter i hele verden.

TORM er børsnoteret på både OMX Den Nordiske

Børs og på NASDAQ. På hovedkontoret i Hellerup er der

i dag ca. 143 medarbejdere. Den daglige ledelse består

af CEO Klaus Kjærulff og COO Mikael Skov.

Hovedkontoret på Tuborg Havn i Hellerup rummer

TORMs kommercielle afdelinger for tank og tørlast samt

stabsfunktioner. TORM driver en samlet flåde på 128

moderne skibe, bl.a. i poolsamarbejde med andre anerkendte

rederier, som deler Selskabets høje krav til sikkerhed,

miljøansvar og kundeservice.

TORM har i de senere år oplevet stor fremgang, både

hvad angår konkrete resultater, udvidelse af flåden og

stigning i antallet af medarbejdere.

Det væsentligste formål med TORMs tidligere strategi,

”Greater Earning Power”, var at skabe vækst i Selskabet

til gavn for alle interessenter. For at nå dette mål var

hovedtemaet i strategien funderet på to overordnede

temaer, nemlig opkøb og organisk vækst. Den hidtidige

strategi er nu erstattet af en opdateret strategi ”Greater

Earning Power 2.0”.

Det viste TORM et godt eksempel på, da Selskabet, i et

yderst velfungerende samarbejde med det canadiske

rederi Teekay, opkøbte det amerikanske rederi OMI i juni

2007. Med købet af OMI realiserede TORM til fulde

Selskabets ambition om akkvisitiv vækst. I løbet af den

netop gennemførte integrationsproces har der været

mange konkrete oplevelser, der har bekræftet TORMs

opfattelse, nemlig at de to virksomheder udgør et perfekt

match.

Købet af OMI betyder samtidig, at TORM nu for alvor er

blevet en global virksomhed – Det Nye TORM. Med kontorer

i Danmark, Indien, USA, Singapore, Filippinerne og

Norge kan TORM nu tilbyde sine kunder 24 timers betjening

og service alle ugens dage. Men det er ikke kun på

papiret, at TORM er blevet større. Behovet for at udvikle

medarbejdernes kompetencer, organisationsstrukturen,

procedurer og processer er også vokset. Selskabets

kunder skal fortsat opleve en ensartet service og samme

høje TORM-standard, uanset hvor i verden de møder os.

Alex Patana Reyes, bådsmand, TORM Helvig


“Igna faccumsan eum incipiscing erit irilla faccums and.”

Shridhar Bharatan, President/CEO TORM India


24

TORm INDIEN

Det tidligere Orinoco Marine Consultancy India Private

Limited (OMCI) skiftede i februar 2008 navn til TORM

Shipping India Private Limited.

Med akkvisitionen af OMI blev TORM ejer af et ship

management kontor i Mumbai, Indien. De knap 100

medarbejdere, hvoraf mange er tidligere søfolk, bl.a.

kaptajner og maskinmestre, gjorde det muligt ved hjælp

af et stort engagement og professionalisme at løse

opgaven med at integrere 26 ekstra skibe i TORMs eksisterende

flåde.

Selskabet OMCI blev etableret i 1996 som et bemandingskontor,

og i løbet af kort tid varetog OMCI den fulde

bemanding og drift af skibe. Selskabet var ved overtagelsen

certificeret efter standarderne ISO 9000 - 2000 (kvalitet),

ISO 14001 (miljø), OSHAS 18001 (arbejdsmiljø) og

SA 8000 (menneske- og arbejdstagerrettigheder). SA

8000 certificeringen var én af de første i verden i den

maritime sektor.

Kontoret i Mumbai beskæftiger sig med følgende hovedområder:

Marine HR, som er selve bemandingsfunktionen,

der varetager kontakten med det sejlende personale

og koordinerer rejseplaner, løn og ikke mindst kontakten

til familierne. Afdelingerne Teknik og Sikkerhed

udgør to andre hovedområder i den indiske organisation.

Disse områder sikrer en effektiv drift af flåden under

størst mulig hensyntagen til sikkerhed og miljø. Teknik

og Sikkerhed har et tæt samarbejde med og supporteres

af følgende afdelinger: Indkøb, nybygning, uddannelse,

økonomi og IT.

De nye kolleger i Mumbai arbejder på et solidt grundlag

af værdier, et stærkt teamwork blandt medarbejderne og

ikke mindst stor faglig kompetence.

Den store udfordring består nu i at markedsføre TORMnavnet

blandt søfolk i Indien, at integrere ship management

systemerne og at få TORMs og OMCIs værdier og

kultur til at fungere sammen fremover.

TORM Indien refererer til Claus Usen Jensen, Executive

Vice President, Teknisk Division.

Shridhar Bharatan, Director, TORM India


26

TORm FILIppINERNE

TORM Shipping Phils., Inc. blev etableret i 2004.

Selskabets hovedformål er at rekruttere filippinske

søfolk til TORM.

Siden etableringen er TORM i Filippinerne vokset til en

af de største arbejdsgivere for filippinske søfolk. I 2007

indviede selskabet officielt sin egen bygning i Makati

City, Filippinerne. Bygningen er kendt under navnet

”TORM House” og huser hele staben af kompetente

medarbejdere, der varetager den daglige drift og sikrer

sømænd til TORMs flåde.

Da selskabet TORM Shipping Phils., Inc. blev etableret i

2004 var der fem medarbejdere og 18 registrerede skibe.

Selskabet rekrutterer i dag officerer og mandskab til 38

TORM-skibe. Kontoret har 20 ansatte, der varetager

kontakten til de 1.100 søfolk, hvoraf der til enhver tid er

ca. 725 på havet. Opgaven omfatter også at vedligeholde

relationerne til søfolkene, når de er gået i land.

Selskabet tager sig desuden af søfolkenes familier

blandt andet i form af helbredsordninger.

Selskabet består af tre afdelinger: Mandskabsafdelingen,

Uddannelsesafdelingen og Økonomiafdelingen. Der er

desuden ansat en forsikringsmedarbejder, som sikrer

overensstemmelse med TORMs kvalitetssystem.

Som et led i TORMs fokus på socialt ansvar oprettede

TORM Shipping Phils., Inc. fonden TORM Philippines

Education Foundation i efteråret 2007. Fonden er officielt

etableret i marts 2008, og til en begyndelse er det fondens

formål at støtte 25 elever fra fattige kår hvert år

– primært unge personer, der har behov for hjælp til

uddannelse. På den måde ønsker TORM at understrege

sit langsigtede engagement i Filippinerne.

TORM Filippinerne refererer til Claus Usen Jensen,

Executive Vice President, Teknisk Division.

Alfonso Del Castillo, President, TORM Filippinerne


28

TORm SINGapORE

Kontoret i Singapore blev etableret i 2003 som lokalt

kontor for MR-Poolen – specielt på grund af, at et stort

antal af TORMs nøglekunder sluttede et stadigt større

antal laster i Singapore. Det efterfølgende år blev kontoret

og dets arbejdsområde udvidet til også at omfatte

ejerskab af skibe, teknisk ledelse og sikkerhed, et servicecenter

og en driftsafdeling.

I dag ejer TORM Singapore en flåde på 14 skibe og har

yderligere fem nybygninger i ordre til levering i

2009-2010.

I 2006 blev det besluttet at udvide selskabets kommercielle

aktiviteter, og TORM Singapore blev ansvarlig for den

kommercielle markedsføring i LR1-Poolen for regionen.

Selskabet slutter omkring 90 laster om året på vegne af

LR1-Poolen og MR-Poolen. To personer arbejder med

befragtning og tre med driften på vegne af de to pools.

Herudover er der to ansatte fra A.P. Møller-Mærsk på

kontoret, der er ansvarlige for befragtning og drift for LR2-

Poolen.

TORM Technical Service Centre består af fem personer,

der løser opgaver på vegne af TORMs Tekniske Division

og Safety i København og Mumbai. De tager sig samtidig

af bemanding af de skibe, der sejler under singaporeansk

flag.

Esben Poulsson, President & CEO, TORM Singapore


30

TORm USa

Det er en del af TORMs langsigtede strategi at være tættere

på det amerikanske marked og udvikle forretningen

kommercielt i både Nord- og Sydamerika. Indtil købet af

OMI var det allerede planlagt at etablere et kontor i USA,

men denne plan blev overflødig, da TORM overtog OMI.

Med i købet fulgte et fuldt operationelt hovedkontor i

USA med en lang række maritimt kvalificerede specialister,

hvoraf nogle efterfølgende er blevet ansat i TORM

USA LLC.

Selskabets nye amerikanske kontor ligger i OMIs gamle

hovedkontor i Stamford, Connecticut, nord for New York.

I dag arbejder i alt 22 medarbejdere på kontoret i

Stamford.

Efter overtagelsen af OMI og åbningen af kontoret i USA

kan TORM nu imødekomme de stigende kommercielle

og tekniske krav fra kunder og myndigheder i den lokale

tidszone. Ud over den kommercielle forretningsudvikling,

som både skal knytte laster og skibe fra Nord- og

Sydamerika til TORM, varetager kontoret den operationelle

og kommercielle rolle i forbindelse med driften af

flåden. Interne regnskabs- og IT-funktioner bliver ligeledes

udført af selskabet i USA, som også koordinerer

TORMs voksende og omfattende miljøprogram i samarbejde

med kontoret i Danmark.

For at sikre TORMs kulturer og værdier samt en god

integration af medarbejderne i USA er der udstationeret

to erfarne medarbejdere fra kontoret i Danmark, hvoraf

den ene er tiltrådt som ny direktør for kontoret og varetager

den kommercielle forretningsudvikling i Nord- og

Sydamerika, mens den anden medarbejder indgår i den

kommercielle drift af flåden.

TORM USA refererer til Anders Engholm, Executive Vice

President, Tankdivisionen.

Jesper Bo Hansen, President, TORM USA


32

TORm 2008-2010 – ”GREaTER EaRNING pOwER 2.0”

TORMs bestyrelse har i begyndelsen af 2008 vedtaget en ny og meget ambitiøs treårig strategi

”Greater Earning Power 2.0”. Strategien er en fortsættelse af den tidligere strategi ”Greater

Earning Power”, som allerede var opfyldt ved udgangen af 2007 – et år før tid.

Strategien er primært en funktionel strategi.

De væsentligste punkter i strategien er:

• Sikre et solidt afkast af den investerede kapital.

• Udnytte den stærke balance til fortsat at investere.

• Opnå en betydelig vækst inden for både produkttank og

tørlast ved at øge antallet af skibe til 225-250 inkl. poolskibe

over de næste tre år. Ved udgangen af 2007

bestod TORMs flåde af 128 skibe inkl. 42 poolskibe.

• Væksten skal primært rettes mod produkttankområdet,

men der vil også blive investeret i tørlastskibe.

• For at reducere kapitalbindingen og øge fleksibiliteten

ønskes en sammensætning af flåden med ca. 70%

egne skibe og ca. 30% indchartrede skibe.

• Udnytte den globale tilstedeværelse.

• Udbygge og videreudvikle samarbejdet med poolpartnere.

• Videreudvikle den interne analyse og forretningsudvikling.

• Styrke rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Baggrunden for den nye strategi er, at ”Greater Earning

Power” strategien fra 2005 er opfyldt som følge af opkøbet

af OMI og et aktivt nybygningsprogram.

Derfor valgte Selskabet i 2007 at igangsætte en proces

med det formål at fastlægge strategien for de kommende

tre år. I den forbindelse blev det eksterne marked analyseret

i form af konkurrenter, værfter, markedsdrivkræfter,

efterspørgsels- og udbudssituationen m.v. For at få et

samlet og velfunderet billede af den strategiske kontekst,

der gælder for TORM i de kommende år, blev de interne

styrker og svagheder kortlagt.Mere end 200 medarbejdere verden over var involveret dels

for at udnytte den store viden, der eksisterer i organisationen

om vores markeder, dels for at sikre, at den nye strategi kan

gennemføres ved aktivt ejerskab hos nøglemedarbejdere.

Der er mange attraktive forretningsmuligheder i de segmenter,

hvor Selskabet i dag har aktiviteter. Samtidig harden nuværende forretningsmodel med en løbende strate-


gisk tilpasning vist sig at fungere ved både høje og lave

rateniveauer. TORM vil foretage en løbende udvikling afstrategien, herunder

også vurdere nye forretningsområder,


men Selskabet forventer ikke at foretage mere dramatiske

strategiskift i de kommende år.

Alle investeringsmuligheder inddeles i fire områder, hvor

produkttankskibe og panamaxtørlastskibe

er fokusområder,

der følges aktivt. Kemikalietankskibe, gastankskibe

og øvrige tørlastskibe overvåges for kapitalinvesteringer.Teknisk management og bemanding overvåges for markedsbevægelser.

Direkte investeringer i skibsværfter

vurderes derimod ikke at være relevant.


Den store vision i ”Greater Earning Power” var at sikre

TORM en fortsat ledende og profitabel position med fokus

på produkttankskibe og i mindre omfang tørlast. Den nye

strategi kaldes ”Greater Earning Power 2.0”, fordi den

netop på mange måder er en videreudvikling og forlængelse

af den gamle strategi. ”Greater Earning Power 2.0” fastholder

den store vision og videreudvikler denne i Det Nye

TORM med særligt fokus på kompetenceopbygning og

ansvarlighed bredt ud i den globale organisation.


”Greater Earning Power 2.0” er en funktionel strategi,

der skal skabe konkurrencemæssige fordele ved at kombinere

et øget volumen med en optimering af de enkelte dele

af virksomheden. TORM har fortsat store vækstambitioner

inden for de skibstyper i produkttank, hvor Selskabet i dag

spiller en rolle, og forventer tillige at øge væksten inden for

tørlastforretningen, men Selskabet vil bevare den nuværende

position som kvalitetsudbyder af panamaxskibe.

Vores forretningsmodel bygger på en kombination af erfaring

og data samt et konstant fokus på udførelse gennem

den globale organisation. Forretningsmodellen hviler på

vores værdier, lederskab og kultur. ”Greater Earning

Power 2.0” vil yderligere skærpe denne forretningsmodel

ikke blot ved at udvikle delelementerne, men også ved

løbende at styrke de processer, der skaber sammenhæng

mellem de enkelte søjler. Det er for eksempel ledelsessystemer,

uddannelse og træning samt kommunikation.

TaNKDIVISIONEN

Det er TORMs mål at konsolidere produkttankmarkedet

yderligere – hovedsageligt ved at øge antallet af indtjeningsdage

for de mindre skibstyper. Dette skal ske gennem

vækst i de enkelte pools, men først og fremmest via

organisk og akkvisitiv vækst. Ved at kunne tilbyde kunderne

en øget fleksibilitet og kapacitet vurderes det, at en styrket

markedsposition vil forbedre indtjeningen. En øget udnyttelse

af skibene vil samtidig styrke effektiviteten, hvorved

der kan opnås yderligere stordriftsfordele ved indkøb,

bemanding og drift.

Såfremt det vurderes at være gavnligt for Selskabets udvikling,

vil udvidelsen af tankskibsflåden ske ved at fortsætte

det omfattende nybygningsprogram og ved at købe eksisterende

skibe og flåder, herunder eventuelt ved at købe eller

fusionere med andre selskaber. Derudover vil TORM øge

indchartringen af skibe på lange kontrakter.

TØRLaSTDIVISIONEN

Såfremt det vurderes at være kommercielt bæredygtigt, vil

Selskabet øge sin tilstedeværelse på tørlastmarkedet.

Væksten vil primært ske ved indchartring af skibe, medmindre

der viser sig fordelagtige investeringer.

Det vil fortsat være Selskabets politik at afdække en

væsentlig del af risikoen for udsving i fragtraterne ved at

udchartre skibene på kontrakter af et til to års varighed.

KVaLITET

TORM er kendt for høj kvalitet på såvel skibe som på tekniske

og operationelle services. TORM ønsker at overgå markedets

forventninger inden for disse områder. TORM

ønsker, at Selskabets kunder skal opleve en høj kvalitet i

alle dele af denne samhandel – og at dette sker konsekvent

og med stor indsigt i kundernes individuelle forventninger.

FINaNSIEL STRaTEGI

Selskabets strategi bygger på et særdeles solidt finansielt

beredskab, der sikrer kapacitet til en profitabel ekspansion.

Tidspunktet for investering og indgåelse af forpligtelser er

helt afgørende inden for shipping. Høje skibspriser sammenholdt

med TORMs krav til investeringers afkast giver

anledning til forsigtighed. TORM ønsker på den baggrund

at bevare en betydelig finansiel kapacitet med henblik på at

kunne foretage investeringer på gunstige tidspunkter.

33


34

UDBUD OG EFTERSpØRGSEL

– pRODUKTTaNKSKIBE

Det er TORMs vurdering, at der vil være balance mellem

udbud og efterspørgsel på tankmarkedet frem til 2011.

Nedenstående figur viser konklusionen på en sammenligning

af den globale ordrebog med de faktorer, som

påvirker efterspørgslen. Den forventede efterspørgsel er

baseret på udvidelse af raffinaderikapaciteten fjernt fra

forbrugsområderne, udfasning af enkeltskrogede produkttankskibe,

fortsat øget global efterspørgsel efter

olie, flere havnedage samt arbitrage på produkter fra

væksten i olieefterspørgsel og fra nye raffinaderier i

Indien og Mellemøsten. Nedenfor redegøres for de enkelte

elementer i den forventede efterspørgsel sammenholdt

med udbuddet.

UDBUD

FLÅDESTØRRELSE OG ORDREBOG

Skibsværfternes aktivitetsniveau er forøget væsentligt i

de senere år som følge af den meget gunstige udvikling

på det industrielle shippingmarked. Efterspørgslen efter

nybygninger har medført en stor vækst i antallet af værfter

og udvidelse af kapaciteten på eksisterende værfter i

de store skibsbygningsnationer, især i Kina og Korea.

Alligevel vurderes det, at produkttankflåden ikke vil blive

forøget i samme omfang, som kapacitetsudvidelsen

umiddelbart indikerer.

Flere af de nye værfter i Asien er på nuværende tidspunkt

ikke i stand til at bygge avanceret tonnage som for

eksempel produkttankskibe. Perioden fra kontrahering

til levering er endvidere forøget væsentligt, idet kontraheringsperioden

hidtil har været 1½-2 år, men siden

2004 er denne forlænget til 3-3½ år. Desuden er der

betydelig usikkerhed om leveringstidspunktet for skibe

fra nyetablerede værfter. De stigende ordrebøger har

samtidig gjort leverancen af bl.a. hovedmotorer og aksler

vanskeligere, da producenterne af disse produkter

ORDREBOGEN VERSUS DEN FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL FRA 2008-2011UDVIDELSE AF RAFFINADERIER I FORHOLD TIL ORDREBOGEN 2008-2011
ikke har øget kapaciteten i samme omfang. Den væsent-


ligste konsekvens heraf er, at selv om effektiviteten øges


på værfterne på kort sigt, kan det vanskeligt resultere iflere skibe, end der er i ordrebøgerne for perioden.

I de produkttankområder, som TORM opererer i, udgjorde

den eksisterende globale flåde i alt 1.039 skibe pr.

UDVIDELSE AF RAFFINADERIER I FORHOLD TIL ORDREBOGEN 2008-2011

31. december 2007, fordelt på 693 MR-skibe, 227 LR1-


skibe og 119 LR2-skibe (kilde: Inge Steensland AS


Shipbrokers).

Den samlede ordrebog for produkttankskibe til levering i

perioden 2008-2011 udgør for nærværende i alt 684

skibe, hvilket omregnet svarer til 935 MR-enheder, hvilket

er en forøgelse på 66% i forhold til den eksisterende

flåde. Der omregnes til MR-enheder ved at regulere for

størrelse og sejlmønster. For hvert af områderne med-


fører det, at MR-flåden øges med 68%, LR1 med 52% og

LR2 med 78% i denne periode.

2009 ventes at blive året med det største nybygningsprogram.

Delvist styret af udviklingen i fragtraterne vil IMOregelsættet

om udfasning af enkeltskrogede tankskibe i

2010 imidlertid betyde en glidende reduktion af den

PLANLAGT UDVIDELSE AF RAFFINADERIKAPACITET 2008-2011

ældre del af flåden til fordel for den samlede flådeudvik-

ling. Det vurderes, at ca. 17% af den eksisterende flåde

af produkttankskibe vil blive udfaset frem til 2011 svarende

til 226 MR-enheder.

Hastigheden, hvormed de ældre skibe udfases, vil let

kunne stige yderligere i de kommende år, da visse toneangivende

olieselskaber fravælger tonnage, der er mere

end 20 år gammel. En mindre gunstig udvikling i fragtmarkedet

vil også kunne påvirke udfasningshastigheden.

PRODUKTTANKFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅR
ORDREBOGEN VERSUS DEN FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL FRA 2008-2011


EFTERSpØRGSEL

UDVIDELSE AF RAFFINADERIKAPACITETEN

Det forventes, at kapaciteten på verdens raffinaderier i

perioden 2008-2011 vil blive øget med ca. 11 millioner

tønder pr. dag svarende til en stigning på 12,5% i forhold

til den nuværende kapacitet på ca. 88 millioner tønder

pr. dag (kilde: PvM Refining Outlook). Væksten i kapaciteten

skyldes især en stigende efterspørgsel efter raffinerede

ORDREBOGEN olieprodukter VERSUS DEN FORVENTEDE og en EFTERSPØRGSEL forbedret driftsøkonomi FRA 2008-2011 på

raffinaderierne.


En mindre del af de nye raffinaderier vil blive placeret ide største forbrugsområder, USA og Europa. Hoved-


parten placeres i Indien og Mellemøsten, hvilket forven-


tes at indebære et øget, samlet transportbehov frem til


2011, da Indiens og Mellemøstens produktion af raffine-


rede olieprodukter kun i begrænset omfang er til indenlandsk

forbrug, idet bedre marginaler gør det muligt at


konkurrere med gamle raffinaderier i forbrugsområderne.USA er verdens største importør og forbruger af raffinerede

olieprodukter og har derfor stor

betydning for

udviklingen i det samlede transportbehov. Da de nye raffinaderier

hovedsageligt placeres i Indien og Mellemøsten,

UDVIDELSE vil AF udviklingen RAFFINADERIER I iFORHOLD USAs forbrug TIL ORDREBOGEN medføre 2008-2011 et øget

transportbehov og dermed absorbere tilgangen af nybygninger.

Mellemøsten forventes i 2009 at ville producere

yderligere en million tønder raffinerede olieprodukter pr.


dag. Såfremt denne produktion skulle transporteres til

USA, ville det lægge beslag på ca. 150 MR-skibe.
Erfaringsmæssigt bliver dele af raffinaderiudvidelserne

opgivet eller udskudt, og den faktiske kapacitetsudvidelse

forventes derfor at blive mindre end planlagt. Omregnes


den forventede raffinaderiudvidelse til skibsækvivalenter,


vil den udnytte ca. 48% af den globale ordrebog.Udvidelsen af raffinaderikapaciteten forventes at svare

til 449 MR-enheder.

PRODUKTTANKFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅRPLANLAGT UDVIDELSE AF RAFFINADERIKAPACITET 2008-2011VÆKST I OLIEEFTERSPØRGSLEN

Udviklingen i verdens olieforbrug er afgørende for produkttankmarkedet,

og i 2007 var verdens olieforbrug

85,8 millioner tønder pr. dag. Energy Information

Administration, EIA, forventer, at den årlige vækst i olieforbruget

bliver på ca. 1,7% fra 2008-2011 svarende til

en årlig vækst på 1,5 millioner tønder pr. dag.

Væksten i olieefterspørgslen forventes at absorbere 112

MR-enheder.

ANTALLET AF HAVNEDAGE

Antallet af havnedage for TORMs flåde er vokset med ca.

6% pr. år siden 2003 og har været en væsentlig faktor i

balancen mellem udbud og efterspørgsel. Fremadrettet

forventes en vækst i antallet af havnedage på 3% pr. år.

Væksten i antallet af havnedage forventes at svare til

92 MR-enheder.

ARBITRAGE

Arbitragesejlads, sejlads der udjævner prisforskelle på

raffinerede olieprodukter imellem afskibningshavn og

modtagehavn, har de senere år været af stigende betydning

for efterspørgslen efter produkttankskibe. I 2007

udgjorde arbitragesejlads ca. 30% af transporten om

bord ORDREBOGEN på TORMs VERSUS DEN produkttankskibe.

FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL FRA 2008-2011


Udviklingen i arbitragesejlads forventes at svare til 56


MR-enheder.ANDRE FAKTORER

Andre faktorer såsom konvertering til tørlast, miljøre-


striktioner m.v. har også betydning, men de er vanskelige

at kvantificere og indgår derfor ikke i denne analyse.


UDVIDELSE AF RAFFINADERIER I FORHOLD TIL ORDREBOGEN 2008-2011
PLANLAGT UDVIDELSE AF RAFFINADERIKAPACITET 2008-2011

35


36

UDBUD OG EFTERSpØRGSEL

– paNamax TØRLaSTSKIBE

Kinas og til dels Indiens økonomi er afgørende for udviklingen

i tørlastmarkederne. De to landes øgede handel med

omverdenen har medført en voldsom stigning i transporten

af råvarer og dermed også i efterspørgslen efter tørlastskibe.

PANAMAXFLÅDEN Dette har FORDELT resulteret PÅ BYGGEÅR i et øget antal ventedage i en række

<

havne, primært australske, da de ikke har kapacitet til at

håndtere skibene tilstrækkeligt hurtigt. Det vurderes, at

infrastrukturen

i form af havne, veje og jernbaner ikke

udvikles i samme hastighed som udbygningen af verdens-


flåden. Derfor forventes situationen at fortsætte i nogen tid


fremover.


Væksten i efterspørgslen efter transport af jernmalm og

kul har været den væsentligste faktor bag de meget høje

fragtrater i de seneste år. I 2008 forventes transporten af

jernmalm og kul at udgøre henholdsvis 31% og 32% af det

totale tørlastmarked (kilde: MSI), hvor væksten forventes at
udgøre 6,6%. I 2009 forventes væksten i transport af tørlastprodukter

at udgøre 5,6%. Andre shippinganalytikere

forventer dog en årlig vækst på op til 7%.

Kontraheringsaktiviteten i tørlastsegmentet har været ekstraordinær

TØRLAST: UDBUD stor VERSUS i 2007, EFTERSPØRGSEL herunder også i panamaxmarkedet,

som er den skibstype, TORM opererer. Panamax er tørlastskibe

i størrelsen 60-100.000 tdw. Ved udgangen af 2007

bestod verdensflåden af 1.484 panamaxskibe (kilde:


Fearnleys), og alene i panamaxmarkedet var der i 2007

kontraheret 292 skibe svarende til ca. 20% af den totale

panamaxflåde. Den samlede panamaxordrebog var ved


udgangen af 2007 på 483 skibe svarende til 33% af den

eksisterende flåde. Ved udgangen af 2006 udgjorde panamaxordrebogen

16% af den eksisterende flåde.


VÆKST I TRANSPORT AF TØRLASTPRODUKTERDet forventes fortsat, at de mange nye værfter, der er

under etablering i Kina, primært vil bygge tørlastskibe, herunder

panamaxskibe, og at ordrebogen derfor vil stige

yderligere, dog primært med levering efter 2011.

I 2007 har de ekstraordinært høje fragtrater betydet, at

mange enkeltskrogede olietankskibe er blevet konverteret

til tørlastskibe, ligesom en del af den globale tankskibsordrebog

er under konvertering til tørlastskibe. Der er dog

PANAMAXFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅR

betydelig usikkerhed om estimaterne for konverteringer.

<

Den meget store vækst i antallet af kontraheringer i 2007

har betydet, at den globale ordrebog af tørlastskibe nu er på

et historisk

højt niveau, i alt 2.153 skibe (kilde: Fearnleys),

svarende til 32% af den totale flåde. Den økonomiske vækst


i Kina og Indien kombineret med udfasningen af ældre


skibe fra starten af 1980erne bevirker, at forholdet mellem


udbud og efterspørgsel stadig forventes at balancere ved

udgangen af 2009, dog med et lidt større udbud end efterspørgsel.


PANAMAXFLÅDEN FORDELT PÅ BYGGEÅR

<
VÆKST I TRANSPORT AF TØRLASTPRODUKTERTØRLAST: UDBUD VERSUS EFTERSPØRGSEL


Jan Mechlenburg, Executive Vice President, Shipowning and Sale & Purchase Division


38

CSR – CORpORaTE SOCIaL RESpONSIBILITy

BæREDyGTIG UDVIKLING

TORM tager et medansvar for at bidrage til en global, bæredygtig

udvikling. I TORM går de gode økonomiske resultater

derfor hånd i hånd med ønsket om at udvise ansvarlighed

over for aktionærer, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere

og andre, som påvirkes af TORMs aktiviteter.

Ansvarlighed er en integreret del af TORMs forretning,

uanset om der er tale om måden, selskabet ledes på (se

afsnit om corporate governance på s. 50), miljøhensyn eller

sociale og sikkerhedsmæssige forhold. Det er afspejlet i

Selskabets mission og kommer blandt andet til udtryk ved,

at alle skibe ledes efter den højeste standard, uanset under

hvilket flag, de sejler. Skibene er dermed underlagt høje

krav til blandt andet sikkerhed om bord, kvalitet og miljø.

For TORM er det særligt de tre områder: Sikkerhed og kvalitet,

arbejdsforhold for medarbejdere og hos samarbejdspartnere

samt miljø, der sammen med de økonomiske

resultater er relevante i vurderingen af bæredygtigheden af

TORMs forretning. Beskyttelse af mandskab, miljø, ladning

og skib er afgørende for Selskabet, og derfor har TORM

implementeret et certificeret ledelsessystem, der omfatter

både sikkerhed, kvalitet og miljøhensyn.

SIKKERHED OG KVaLITET

TORM bestræber sig på, at driften af Selskabets skibe lever

op til de strengeste sikkerhedskrav. Ved systematisk at

gennemgå sikkerhed både til lands og til vands vurderer vi

alle aspekter af driften, og risici reduceres i videst muligt

omfang. Procedurerne for skibenes drift evalueres og forbedres

løbende for at drive skibene så sikkert som muligt.

TORMs egne risikovurderinger og erfaringer spiller en vigtig

rolle, når de driftsmæssige instruktioner bliver gennemgået

og videreudviklet. Herudover er der et stort antal eksterne

parter, der er med til at sætte standarder for driften.

Ud over de lovmæssige krav fra International Maritime

Organization (IMO) spiller de forskellige flagstater, TORMs

kunder og olieselskaberne en betydelig rolle, da de alle

stiller specifikke krav til sikkerhed. TORM opfatter olieselskaberne

som partnere og udveksler derfor alle relevante

sikkerhedsmæssige informationer med dem for til stadighed

at øge kendskabet til og viden om sikkerhed inden for

branchen.

Systemerne i sig selv kan ikke drive skibene. Uden de

meget erfarne og ansvarsfulde skibsofficerer og besætninger

ville skibene ikke kunne leve op til TORMs høje krav. Da

kravene til sikkerhed konstant øges, stiger kravene til

uddannelse også. TORM har udviklet et omfattende uddannelsesprogram,

der sætter nye standarder for uddannelse

af alle sejlende, lige fra de menige til seniorofficerer. Dette

uddannelsesprogram udvikles i tæt samarbejde med de

uddannelsescentre, der er ansvarlige for at uddanne

Selskabets søfolk.

aRBEjDSFORHOLD

Der er til stadighed fokus på arbejdsforholdene på Selskabets

skibe, og denne proaktive holdning begrænser risikoen

for hændelser og ulykker. Antallet af arbejdsulykker

pr. million arbejdstimer var 1,9 i 2007 (1,3 i 2006).

Den systematiske tilgang til styring af arbejdsforholdene

lever op til kravene i OHSAS 18001-arbejdsmiljøstandarden,

og det vurderes løbende, om Selskabet skal gennemføre

en certificering.

TORM er af den opfattelse, at Selskabets ansvarlighed går

videre end til egne medarbejdere. I 2008 vil Selskabet

derfor gennemføre en selvevaluering efter SA 8000-standarden.

SA 8000 stiller krav til både Selskabets og dets

leverandørers adfærd inden for områderne arbejdstagerrettigheder

og menneskerettigheder.

TORM har endvidere etableret en helbredsforsikring for de

medarbejdere og deres nære familie, som ikke er dækket

af en national ordning. Det gælder for eksempel de amerikanske,

indiske og filippinske medarbejdere.

TORMs Understøttelsesfond har i 2007 givet en større

donation til oprettelsen af TORM Philippines Education

Foundation. Formålet med denne nye fond er at støtte

TORM-ansattes børn eller fattige studerende i Filippinerne,

som ønsker at uddanne sig inden for shipping eller engagere

sig i en maritim uddannelse.

mILjØ

I 2007 blev selskabet certificeret efter miljøledelsesstandarden

ISO14001, og vi har dermed forpligtet os til – og bliver

kontrolleret for – at TORMs miljøpåvirkninger konstant

nedbringes. På grund af den nylige certificering har vi i år

valgt at lægge stor vægt på miljøindsatsen i vores rapportering

om ansvarlighed i TORM.

TORMs hovedaktivitet, rederivirksomhed, kan inddeles i tre

faser, som hver især medfører miljøpåvirkninger:

Konstruktion, drift og videresalg/genanvendelse.

De væsentligste miljøforhold og -påvirkninger ved rederivirksomhed

er:

• Forbrænding af brændstof og anvendelse af hjælpestoffer,

som medfører global opvarmning, forsuring, vandforurening,

smog og brug af fossile naturressourcer.

• Frigivelse af stoffer fra bundmaling, som kan medføre

toksisk påvirkning af mennesker og økosystemer.

Hertil kommer udledning af ballastvand, anvendelse af

kemikalier til for eksempel køling og brandsikring, håndtering

af affald, udslip og tab af last.


Claus Usen Jensen, Executive Vice President, Technical Division.


40

CSR – CORpORaTE SOCIaL RESpONSIBILITy

Selv om søtransport generelt kræver mindre energi og

udleder færre stoffer til omgivelserne end tilsvarende togog

biltransport, ønsker TORM konstant at reducere sine

miljøpåvirkninger gennem en indsats i alle tre faser af skibets

levetid.

KONSTRUKTION

Skibets konstruktion og valg af maskineri har stor betydning

for ressourceforbrug og miljøpåvirkninger under driften.

Derfor begynder TORMs miljøindsats allerede i skibets

designfase.

TORMs egne skibe bygges på store, anerkendte og internationalt

orienterede skibsværfter som Guangzhou og Dalian

i Kina. På hvert af værfterne har TORM udstationeret et

team, som fører tilsyn med, at Selskabets høje standarder

for nybygninger bliver overholdt. Ved at undgå fejl og mangler

i konstruktionsfasen reduceres ressourceanvendelsen,

og risikoen for efterfølgende uheld minimeres.

TORM ønsker at opretholde en moderne flåde. Flåden fornyes

derfor løbende, hvilket giver mulighed for at forbedre

maskineriet til gavn for både miljø og forretning.

I 2007 indgik TORM en aftale om levering af syv motorer til

en serie produkttankskibe fra Guangzhou værftet i Kina.

Motorerne, som har modelbetegnelsen 6S50ME-B, leveres

af Dalian Marine Diesel og produceres under licens fra

MAN Diesel, og de er de mest brændstoføkonomiske i den

motorklasse. Den forbedrede brændstoføkonomi forventes

at ville medføre, at udledningen af CO2 reduceres med 4,5%.

Alle TORMs skibe har dobbeltskrogede lastrum, og

Selskabet var blandt de første til at anvende dobbeltskrog i

brændstoftankene.

DRIFT

Det væsentligste miljøforhold i selve driftsfasen er afbrænding

af fossile brændstoffer til fremdrift, elektricitet og

opvarmning. Forbrug og udledninger er afhængige af forhold

som dybgang og trim, propellernes glathed, skrogets

tilstand og optimering af maskineriet.

aNSVaRLIGHED I ET SKIBS LEVETID

I 2007 er der gennemført et antal aktiviteter, som forventes

at forbedre skibenes effektivitet yderligere. De vigtigste er:

• Installering af shaft power metre på 12 skibe. Det giver

bedre mulighed for at øge motorens effektivitet og dermed

nedbringe brændstofforbrug og udledninger. Det

er planlagt, at alle TORMs skibe får installeret shaft

power metre inden 2009.

• Der er installeret elektronisk cylindersmøring på ti

skibe, hvilket forventes at nedbringe forbruget af smøreolie

med op til 40%. Dermed reduceres udledningen

af partikelholdigt materiale. Efterhånden som skibene

kommer i dok, vil systemet blive installeret på alle

skibe.

• Anvendelse af silikonebaseret bundmaling, der kan give

forbedret fremdrift og dermed reduceret brændstofforbrug.

Effekten er dog størst på skibe med en relativt høj

hastighed, og TORMs test på to skibe har endnu ikke

givet et entydigt resultat. Forsøgene fortsætter dog i

2008-2010. Tidligere indeholdt bundmaling tributyltin

(TBT), men TORMs egen flåde har været TBT-fri siden

2004.

Hertil kommer, at TORM har iværksat et omfattende vedligeholdelsesprogram,

som sørger for, at flådens propeller

og skrog er i optimal stand. Sammen med en effektiv ruteplanlægning

medfører det, at brændstofforbruget reduceres

yderligere. Der gøres endvidere forsøg med at tilsætte

brændstoffet additiver, hvorved mængden af slam kan

reduceres og brændstoføkonomien forbedres.

Skibsdrift medfører forskellige typer af affald, og da det

ikke vides i forvejen, i hvilken havn skibet skal bortskaffe

affaldet, stilles strenge krav til håndteringen om bord på

TORMs skibe, herunder til sortering, bortskaffelse og genanvendelse.

Samlet er det TORMs vurdering, at valg af effektivt maskinel,

løbende optimering af flåden samt effektiv ruteplanlægning

årligt medfører en forventet reduktion i udledning

af CO 2.

KONSTRUKTION DRIFT VIDERESaLG/GENaNVENDELSE

Valg af leverandør Brændstofforbrug og luftemissioner Genanvendelse

Valg af råmaterialer Bundmaling Rengøring

Valg af maskinel Ballastvand Affald

Arbejdsforhold Affald Håndtering af farligt affald

Støj Arbejdsforhold

Udslip

Vedligeholdelse

Ruteplanlægning

Arbejdsforhold


VIDERESaLG/GENaNVENDELSE

Den gennemsnitlige levetid for TORMs skibe er 25 år.

TORM fungerer i det øverste segment inden for skibsfart,

hvor kunderne stiller høje krav til kvalitet. Derfor afhænder

TORM typisk sine skibe efter 5-10 års drift. Skibene har

således mange år endnu, inden de skal genanvendes.

Når skibets levetid udløber, vil størstedelen af skibets vægt

blive genanvendt til gavn for miljøet, men for ofte er håndteringen

af farlige stoffer ikke tilstrækkelig de steder, hvor

skibene klargøres til genanvendelse. TORM har derfor indført,

at alle nybygninger skal have et grønt pas. Det er en

detaljeret, klassegodkendt liste over skibets farlige stoffer.

Det grønne pas følger skibet gennem dets levetid og kan

medvirke til at sikre, at genanvendelse af skibet kan foregå

på en miljømæssig forsvarlig og sikker måde.

En fyldestgørende gennemgang af TORMs miljøindsats vil

kunne findes i miljørapporten for 2007, som i løbet af 2008

vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

SammENLæGNING aF LEDELSESSySTEmER

Integrationen af OMI indebærer også en sammenlægning

af de to selskabers ledelsessystemer. Ved overtagelsen

havde OMI certificerede ledelsessystemer for både kvalitet

(ISO 9000:2000), miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljø og

sikkerhed (OHSAS 18001) samt menneske- og arbejdstagerrettigheder

(SA 8000). Certifikaterne kan ikke uden videre

overtages af TORM, men ledelsessystemerne vil blive

opretholdt, og TORM vil i 2008 vurdere, i hvilket omfang der

skal gennemføres certificering.

TORM har indkøbt en grøn ko, der er designet af den islandske kunstner

Thora Pia Finnsdottir. Pengene fra koen blev doneret til organisationen

Red Barnet, og koen er nu på vej rundt i alle afdelinger i forbindelse med,

at der fastlægges miljømål for det kommende år.

”Vi købte koen i forbindelse med ISO 14001-certificeringen af vores miljøindsats.

Formålet er på en synlig og underholdende måde at minde alle

om, at det gør en forskel, hvis vi hver især bidrager til at forbedre miljøet,”

siger Klaus Kjærulff, CEO.

aNTaL aKTIVE SKIBE I pERIODEN, DER HaR DELTaGET

I mILjØREGNSKaBET (opgjort i måneder) Skibe overtaget fra OmI 2007 3) 2006

SR-tankskibe 50 0 0

MR-tankskibe 0 153,5 132,5

LR1-tankskibe 10 102,3 95

LR2-tankskibe 55 113,5 101

Tørlastskibe 0 63,0 0

Totalt antal skibsmåneder 115 432,3 328,5

Emissioner fra brændstof i ton

Brændstofforbrug (HFO) 58.263,1 347.357,6 299.437,1

Brændstofforbrug (LS HFO) 36.030,5 23.308,9 4.345,3

Motorolie 2.382,5 10.590,2 7.837,8

Smøreolie - 2.982,8 2.409,6

CO2-emission 304.629,9 1.199.668,0 969.283,0

SOx-emission 4.093,2 19.863,6 18.273,3

NOx-emission 8.962,0 35.065,1 28.323,9

Emission pr. tonkm (1 ton gods transporteret 1 km)

CO2-emission 6,17 g/tonkm 5,88 g/tonkm

SOx-emission 0,10 g/tonkm 0,11 g/tonkm

NOx-emission 0,18 g/tonkm 0,17 g/tonkm

Lastbil CO2

109,6 g/tonkm

Tog CO2 1) 28 g/tonkm

2000 t tørlastskib CO2 1) 16 g/tonkm

Fragtfly CO2 2) 537 g/tonkm

Operationel brug af skib

Ventetid i % 2,40 2,20

I havn i % 34,56 33,06

Ballast i % 25,60 25,46

Lastet i % 37,45 39,28

1) Reference Key2Green.dk 2) Lufthansa 3) Ekskl. skibene overtaget fra OMI

41


42

HUmaN RESOURCES

I et dynamisk, internationalt og konkurrencepræget marked har TORM

behov for at kunne tiltrække og fastholde de bedste kommercielle og

tekniske medarbejdere.

TIL LaNDS

Selskabets store vækst i 2007 betød mange nye medarbejdere.

Væksten i Selskabet har medført behov for en række

nyoprettede stillinger, og det er lykkedes at tiltrække

ansøgere og besætte disse nye stillinger med kompetente

og dygtige medarbejdere. 2007 bød også på en tilfredsstillende

lav personaleomsætning på 6,8%. Ved udgangen af

2007 beskæftigede Selskabet 296 medarbejdere til lands,

hvoraf 143 var ansat i København, 97 i Inden, 14 i

Singapore, 22 i USA og 20 på Filippinerne.

I Indien og USA betød købet af OMI også en væsentlig tilgang

af ikke blot skibe, men i særdeleshed også af yderst

kompetente medarbejdere både til lands og til vands. Dette

har åbnet nye muligheder for anvendelsen af de menneskelige

ressourcer, men stiller også nye krav til den måde,

TORM tænker organisation og medarbejdere på. I sidste

halvdel af 2007 har der været fokus på integrationen af

OMI–organisationen, som har givet mange positive resultater

fra dette integrationsarbejde. TORMs værdier (professionalisme,

iværksætterånd, respekt) har været og vil fortsat

være en væsentlig del af integrationsarbejdet.

For at kunne håndtere TORMs vækststrategi vil der i 2008

være et stærkt forøget fokus på Human Resources. Med

den intense konkurrence om kompetente medarbejdere

inden for shipping er det naturligvis afgørende, at det fortsat

lykkes for TORM at tiltrække de bedste kræfter.

Derfor vil TORM fortsætte med at gøre Selskabet til en så

kendt virksomhed, at det bliver naturligt for jobsøgende at

se efter ledige stillinger hos TORM.

I samarbejde med andre ledende rederier vil TORM desuden

tilbyde et toårigt traineeforløb, der kombinerer en

praktisk oplæring med en solid, teoretisk uddannelse.

Sidstnævnte finder sted i samarbejde med Esbjerg

Handelsskole og Copenhagen Business School i form af

HD og senere mulighed for en MBA-overbygning.

TORMs medarbejdere har generelt gode muligheder for

kompetenceudvikling, og 2007 har ikke været en undtagelse.

Videreudvikling af medarbejdere er ikke alene en

del af TORMs fastholdelsespolitik, men også et afgørende

element i både virksomhedens og medarbejderens

udvikling. I løbet af 2008 vil TORM implementere en ny

performance management proces, som skal sikre et

større fokus på dette område, ligesom Selskabet ønsker

at fokusere yderligere på de allermest talentfulde medarbejdere

og på robust efterfølgerplanlægning for nøglefunktioner.

HR-afdelingen har brugt de sidste måneder af 2007 på at

tilrettelægge et ambitiøst, internationalt lederudviklingsprogram

for alle TORMs ledere på land. Dygtig ledelse

betragtes som en afgørende faktor hos TORM, og den

enkelte leder pålægges et stort ansvar for professionelt at

drive de HR-relaterede opgaver. Derfor ses der med store

forventninger frem til lanceringen af lederudviklingsprogrammet

i første kvartal af 2008.

En væsentlig del af TORMs hidtidige succes er Selskabets

kultur og værdier, som er et udtryk for den måde, der drives

forretning på. Kultur og værdier er en væsentlig faktor

i integrationsarbejdet med OMI. Samtlige medarbejdere

både til lands og til vands har været på kultur- og værdiseminarer

i 2007. Seminarerne vil i 2008 blive fulgt op af

yderligere tiltag, som fortsat skal sikre, at alle medarbejdere

har en fælles forståelse for kultur og værdier, og at

værdierne bliver en naturlig del af vores handlinger og

sprog.

TIL SØS

TORM er et dynamisk rederi i vækst, hvor det har høj

prioritet at rekruttere motiverede søfolk på alle niveauer,

så TORMs skibe også fremover ledes efter den højeste

standard. En konkurrencedygtig aflønning, der er udviklet

med henblik på at fastholde og inspirere de dygtigste

medarbejdere, anerkendelse og personalegoder er vigtige

parametre i en fortsat rekruttering – også til

Selskabets omfattende nybygningsprogram.

Alle søfolk tilbydes karriereudvikling og mulighed for

forfremmelse gennem uddannelse og udviklingsprogrammer.

Når søfolkene er på havet, har de computerbaserede

uddannelsesprogrammer til rådighed, så de

kan uddanne sig i deres eget tempo.

TORM er specielt stolt af de seniorofficersseminarer, der

afholdes for at sikre, at hele flåden løbende uddannes i

Selskabets politikker og praksis. I de seneste år er der

afholdt seniorofficersseminarer i Danmark, Filippinerne,

Indien og Kroatien.

Selskabet har løbende iværksat mange initiativer for at

give overstyrmænd og førstemestre en lederuddannelse

og derigennem bane vejen for forfremmelse. I alt har

godt 20 personer gennemført et uddannelsesforløb, der

består af fire moduler.

I de seneste år har Selskabet øget antallet af officersaspiranter

betydeligt og ansætter nu omkring 50 hvert år.

Selskabets ca. 3.000 søfolk kommer fra mange forskellige

lande, bl.a. Danmark, Filippinerne, Indien og

Kroatien, og styres fra bemandingskontorer i Indien,

Filippinerne og Danmark.


Christian Riber, Senior Vice President HR


44

RISIKOSTyRING

Shippingbranchen er meget følsom over for makroøkonomiske udsving og

ændringer i politiske og juridiske forhold. Endvidere er TORM udsat for

risici i forbindelse med Selskabets ejerskab og den globale drift af skibe

med særligt fokus på spotmarkedet.

Ledelsen identificerer og vurderer aktivt Selskabets

væsentlige risici for at styre den indflydelse, disse risici har

på den finansielle stilling og resultat i overensstemmelse

med Selskabets strategi og risikopolitik. Direktionen vurderer

mindst én gang om året, hvilke risici der anses for at

have størst betydning for Selskabets resultat, og planlægger

eventuelle foranstaltninger, der vurderes at være relevante

for at begrænse Selskabets følsomhed over for disse

risici. Risici og foranstaltninger diskuteres mindst én gang

om året med Revisionskomitéen og bestyrelsen. TORMs

risikostyring omfatter også identifikation af de muligheder,

som er forbundet med disse risici, f.eks. udsving i fragtraterne.

Risici kan overordnet inddeles i tre kategorier: Branche- og

markedsrisici, operationelle risici og finansielle risici. I det

følgende beskrives TORMs væsentligste risici. For følsomhedsanalyser

henvises til side 12 samt note 21.

BRaNCHE- OG maRKEDSRISICI

Branche- og markedsrisikofaktorer vedrører markedsændringer

og ændringer i det politiske, økonomiske og

fysiske klima, som ledelsen ikke har kontrol over og kun i

begrænset omfang kan påvirke, men som den må tage i

betragtning i virksomhedens langsigtede strategiske planlægning

og kortsigtede gennemførelse af strategien.

POLITISKE OG MAKROØKONOMISKE RISICI

Shippingbranchen er en meget konjunkturfølsom branche.

De laster, som TORMs skibe fragter rundt i verden, omfatter

raffinerede olieprodukter, jernmalm, kul, korn og andre

produkter, for hvilke efterspørgslen er stærkt afhængig af

den makroøkonomiske udvikling og politiske beslutninger.

Prisen på bunkers og stål samt de regler, der gælder for

driften af vores aktiviteter, påvirkes også heraf. Ændringer i

efterspørgslen efter de typer last, som TORM fragter, påvirker

vores omsætning, ændringer i bunkerpriser påvirker

driftsomkostningerne, og ændringer i prisen på stål påvirker

skibenes pris. Ændringer i de regler, der gælder for

shippingbranchen, f.eks. IMO-regulativet, påvirker markedsdeltagerne

og den måde, de organiserer sig og udfører

deres aktiviteter på, og alle disse faktorer påvirker i sidste

ende Selskabets indtjening og Selskabets værdi.

TORM overvåger markedstendenserne for produkttank og

tørlast samt de overordnede tendenser i verdensøkonomien,

der kan ventes at have betydning for Selskabets forretningsområder.

Udbud og efterspørgselsanalysen præsenteret

på side 34-36 er et eksempel herpå. Denne løbende

indsats medfører, at organisationens stærke kommercielle

evner kombineres med omhyggelige analyser, hvorved

Selskabet kan træffe beslutninger på et bedre grundlag og

derigennem reducere risici og udnytte markedsmuligheder.

De politiske og makroøkonomiske risici er typisk af

generel karakter og skønnes at påvirke alle markedsdeltagere

nogenlunde ens.

UDSVING I FRAGTRATER

Selskabets indtægter kommer hovedsageligt fra rejser,

som udføres af Selskabets flåde. TORM er derfor eksponeret

for de betydelige udsving, der præger fragtraterne.

I tanksegmentet er det TORMs primære risikomål – som

led i poolkonceptet – at reducere følsomheden over for

udsving i fragtraterne, ikke ved at indgå langsigtede aftaler

til faste fragtrater, men ved at opnå stordriftsfordele og

optimere det produkt, som tilbydes kunderne, samt ved at

anvende Selskabets viden om markedet og gode geografiske

dækning til at opnå den størst mulige indtjening under

de givne markedsforhold. Derfor indgås transportaftaler

primært til rater, der afspejler markedsforholdene, og med

en gennemsnitlig varighed på 20-40 dage.

I tankskibspools afdækkes fragtindtægterne til en vis grad

mod udsving ved hjælp af fysiske kontrakter, f.eks. lastekontrakter

og time charter kontrakter, samt finansielle

instrumenter som FFA og syntetiske time charter kontrakter.

Afdækningen sker typisk 6-12 måneder frem. Ud over

den afdækning, der arrangeres inden for pools, vælger

TORM indimellem at supplere med yderligere afdækning

på basis af forventningerne til markedet og Selskabets

risikostyringspolitik.

I 2007 blev 50% af fragtindtægterne fra Selskabets tankskibe

sikret på denne måde. Time charters udgjorde 70% af

den samlede sikring, da dette sikringsinstrument resulterede

i højere rater end de rater, som kunne opnås i terminsmarkedet.

Selskabet indgik i 2007 FFA-kontrakter til

en samlet kontraktværdi af USD 264 mio.

For FFA-handel og andre fragtrelaterede derivater gælder

specifikke risikopolitikker og retningslinjer godkendt af

bestyrelsen, herunder handelsbegrænsninger, stop-loss

politikker, funktionsadskillelse og andre interne kontrolprocedurer.

Transaktionerne registreres i et brancheudviklet

IT-system, som giver ledelsen daglige rapporter om

markedsværdi og oplysninger til brug for regnskabsaflæggelsen.

I begrænset omfang og inden for de af bestyrelsen

fastsatte rammer indgår Selskabet FFA-kontrakter som

supplement til de fysiske positioner i skibe.

Til at kontrollere sine positioner i FFA-markedet anvender

Selskabet et risikostyringsprogram, som er baseret på

Value-at-Risk-metoden.

I tørlastsegmentet er TORM en relativt lille markedsdeltager,

og Selskabet begrænser følsomheden over for udsving

i fragtrater ved at indgå time charter kontrakter af normalt

12-24 måneders varighed.


Torben Bager, Senior Vice President, Finance


46

RISIKOSTyRING

UDSVING I SALGS- OG KØBSPRISER

Det er et kerneelement i TORMs strategi at opretholde og

udvide en stor flåde af moderne skibe, især inden for tanksegmentet,

ved at kontrahere nybygninger og ved handler i

brugtskibsmarkedet. Dette betyder, at Selskabet er udsat

for risiko i forbindelse med ændringer i skibenes værdi,

som i deres levetid kan være udsat for store udsving.

Selskabets politik er, gennem en overordnet porteføljebetragtning

samt et konstant højt finansielt beredskab, at

være i stand til at købe og sælge tonnage, når det forekommer

mest gunstigt. Ledelsen vurderer løbende salgs- og

købsmuligheder og anbefaler disse til bestyrelsen på baggrund

af de tilgængelige markedsoplysninger og

Selskabets langsigtede markedsforventninger.

I forbindelse med TORMs nybygningsprogram, hvor der ved

årets udgang var 21 skibe i ordre ved kinesiske værfter, har

værfterne stillet bankgarantier for de forudbetalinger, som

Selskabet har foretaget undervejs i byggeperioden. Alle

garantier er stillet via statsbanker. Ved udgangen af 2007

udgjorde de samlede forudbetalinger til disse værfter i alt

USD 257 mio.

UDSVING I BUNKERPRISER

Selskabets driftsresultat påvirkes af ændringer i prisen på

skibenes brændstof – inden for branchen benævnt bunkers.

For at afdække denne risiko indgår Selskabet sikringsaftaler,

der fastlåser prisen for en del af bunkerbehovet. Inden

for poolsamarbejder foretages afdækning af bunkerbehovet,

når der er indgået lastekontrakter for flere transporter

til faste priser. Afdækning foretages normalt op til 12 måneder

frem i tiden.

TORM indførte i december 2007 et rullende bunkersikringsprogram

som supplement til sikringsaktiviteterne

inden for poolsamarbejderne. Formålet med dette rullende

program er at opbygge en sikringsposition på 20% af bunkereksponeringen,

som er så uafhængig af de gældende

terminsrater som muligt. Det anses som den mindst risikable

måde at begynde at sikre på i en periode med

rekordhøje terminspriser på bunkers. TORM vil købe bunkers

ca. 40 gange for de kommende 12 måneder på ca.

0.5% af eksponeringen for at opnå den ønskede sikringsprocent.

For bunkerhandel gælder specifikke risikopolitikker og retningslinjer

godkendt af bestyrelsen, herunder handelsbegrænsninger,

funktionsadskillelse og andre interne kontrolprocedurer.

For tørlastskibene sikres bunkerbehovet tilsvarende med

henblik på at matche de indgåede lastekontraktforpligtelser,

men afdækningsbehovet er generelt mindre, da størstedelen

af indtjeningen kommer fra skibe, som er udlejet

på charterbasis, hvor indbefragteren bærer bunkeromkostningen.

OpERaTIONELLE RISICI

På baggrund af det politiske og makroøkonomiske klima,

forholdene inden for shippingbranchen og de dermed forbundne

risici træffer bestyrelsen og ledelsen strategiske,

ledelsesmæssige og operationelle valg, når de fastsætter

Selskabets målsætninger, og beslutter, hvordan de skal

opnås. Operationelle risici er de risici, som er forbundet

med ledelsen og den daglige drift af virksomheden.

UDNYTTELSE AF FLÅDEN

Inden for tanksegmentet er TORM et rederi med en stor

flåde af moderne, dobbeltskrogede skibe. Selskabets

strategiske målsætning er at levere kvalitetsydelser til

fragtejere, hvilket betyder, at Selskabet primært opererer

på spotmarkedet. Dermed er flådeudnyttelsen en væsentlig

risikofaktor.

I tørlastsegmentet har TORM ikke den samme kortsigtede

risiko, da skibene udlejes på time charter kontrakter.

Gennem drift af og deltagelse i store, veletablerede tankskibspools

og ved omhyggelig matching af rejser og laster

opnår Selskabet en optimal geografisk spredning og markedsrepræsentation

og en minimering af ballasttid og

ventedage. TORM er dermed i stand til at maksimere

udnyttelsen af flåden og opnå en højere, mere stabil indtjening,

end Selskabet ville være i stand til på egen hånd.

SIKKER DRIFT AF SKIBE

Grundstødninger, kollisioner, forurening og lignende hændelser

kan have alvorlige konsekvenser, og drift af skibe er

derfor underlagt meget stramme lovgivningsmæssige krav.

Hændelser af denne karakter kan forårsage økonomiske

tab, på kort sigt som følge af tab af indtjening, reparationsomkostninger,

erstatningskrav og bøder, og på længere

sigt som følge af forringelse af Selskabets renommé på

grund af forsinkelser og kundeutilfredshed. Mange kunder,

herunder de store olieselskaber, har derudover indført

egne standarder om sikkerhed, beskyttelse af miljøet m.v.,

som skibet, dets besætning og den landbaserede operation

skal overholde for at få lov til at transportere deres olieprodukter.

Olieselskaberne udfører inspektioner, såkaldte vettings,

for at sikre, at deres standarder overholdes.


En høj operationel standard er en hjørnesten i TORMs forretning.

TORM har afsat de nødvendige ressourcer og

opbygget gode ledelsessystemer for at sikre, at Selskabet

opfylder både de lovmæssige krav og de særlige krav, som

kunderne stiller til driftsprocedurer, søfolkenes kvalifikationer

og erfaring m.v. Der afholdes seminarer for skibsofficerer

flere gange om året for at sikre, at mandskabet til

søs har den nyeste viden om regler og “best practice”.

For at kunne dokumentere og medvirke til at holde en konstant

høj driftsmæssig standard arbejder Selskabet under

de frivillige internationale standarder såsom ISO 14001.

Overholdelsen af denne standard revideres årligt af Lloyd’s

Register.

Selskabets kvalitetsstyringssystem (QMS) opfylder kravene

i såvel de obligatoriske som i de frivillige standarder.

TORM rekrutterer søfolk fra fire forskellige geografiske

områder for at kunne udvælge de medarbejdere, der har

de højeste kvalifikationer og for at undgå afhængighed af

en bestemt bemandingskilde.

For yderligere oplysninger om Selskabets tilgang til sikkerhed

og kvalitet, arbejdsforhold og miljø henvises til side 38.

FORSIKRINGSDÆKNING

I forbindelse med skibenes drift kan der opstå havarier og

andre uheld og hændelser, der kan medføre økonomiske

tab for TORM. Herunder kan nationale og internationale

regler og konventioner betyde, at Selskabet pådrager sig

væsentlige forpligtelser, såfremt et skib udleder olie eller

andre miljøskadelige stoffer. For at reducere eller eliminere

eventuelle økonomiske tab og/eller andre forpligtelser,

er Selskabets flåde forsikret mod sådanne risici i størst

muligt omfang.

Det samlede forsikringsprogram omfatter en bred dækning

af risici, der er forbundet med drift af skibe og transport af

last, herunder bl.a. personskader, miljøskade- og forureningsdækning,

tredjemandsskader, skader på skrog og

maskine, forlis samt krigsrisiko. Samtlige TORMs egne

skibe er forsikret til en værdi, der svarer til markedsværdien

plus et tillæg for eventuelle udsving. Ansvarsrisici er

dækket i overensstemmelse med internationale standarder.Endvidere

er skibene forsikret mod tab af indtjening i

en periode på op til minimum 90 dage i tilfælde af havari.

Det er TORMs politik at samarbejde med finansielt velfunderede

internationale forsikringsselskaber med en rating

på minimum BBB, og der anvendes for tiden 8-10 selskaber

samt to P&I-klubber med henblik på risikospredning.

Ved udgangen af 2007 var den samlede forsikrede værdi for

kasko og interesser vedrørende egne skibe og nybygninger

USD 5,7 mia. P&I-klubberne er medlem af et internationalt

anerkendt samarbejde, International Group of P&I Clubs,

og Selskabets skibe er forsikret med omkring USD 5 mia.,

som er det maksimale dækningsomfang, der tilbydes. P&Iklubber

adskiller sig fra traditionelle forsikringsselskaber

blandt andet ved, at deltagerne hæfter solidarisk. Hvis en

deltager udtræder af en klub, vedbliver deltageren med at

hæfte i et antal år for skader opstået inden udtræden, medmindre

deltageren betaler et frigørelsesbeløb. Selskabet

forventer ikke at skulle betale til P&I-klubber for perioden

før 31. december 2007 ud over de aftalte og meddelte præmiebeløb.

IT-SYSTEMERNES STABILITET

TORMs evne til at levere ydelser til kunderne og drive flåden

afhænger af adgangen til og driftsikkerheden af visse

kritiske IT-systemer, herunder primært et skibsoperationssystem

med oplysninger om skibenes positioner, Selskabets

egne aftaler med kunderne og andre aftaler indgået i markedet,

det elektroniske mailsystem, et system, der registrerer

den skønnede og faktiske indtjening for den enkelte

transport samt bogholderisystemet.

Alle IT-systemer overvåges, vedligeholdes, beskyttes og

udvikles systematisk og sikkert i overensstemmelse med

Selskabets interne kontrolsystem “INCA”. Det interne kontrolsystem

omfatter en IT-beredskabsplan, som beskriver,

hvordan medarbejderne skal forholde sig og fortsætte med

at arbejde i tilfælde af, at systemerne i forbindelse med en

nødsituation sættes ud af drift. Planen er udarbejdet således,

at TORM kan genoptage driften inden for få timer efter

et totalt systemnedbrud og fortsætte driften uden afbrydelse

i tilfælde af et mere begrænset systemnedbrud. IT-systemer

tilføjes, opdateres, udvikles og udskiftes i henhold til

en livscyklusmodel, som er udarbejdet for at sikre, at

Selskabets IT-systemer altid kan vedligeholdes under

licens- og vedligeholdelsesaftalerne, og at den samlede

IT-platform til enhver tid hænger sammen og fungerer tilfredsstillende.

47


48

RISIKOSTyRING

MODPARTSRISIKO

Selskabets kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender

og likvide beholdninger, dels til afledte finansielle instrumenter

og råvareinstrumenter med positiv dagsværdi. Den

maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer

til de i balancen indregnede værdier.

Hovedparten af TORMs kunder er selskaber, som opererer

i olieindustrien. Det vurderes, at disse selskaber i al

væsentlighed vil være påvirket af de samme risikofaktorer

som dem, der er identificeret for TORMs Tankdivision.

En stor del af Selskabets fragtindtægter er koncentreret på

en lille kundegruppe. I 2007 stammede 64% af fragtindtægterne

fra 10 kunder, og to enkelte kunder stod hver især

for henholdsvis 14% og 10% af fragtindtægterne.

Der indgås kun finansielle instrumenter med større banker

med en høj rating og med velrenommerede samarbejdspartnere

med en tilfredsstillende rating. TORM handler kun

afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers

med modparter, som har en høj rating og er velfunderede,

og primært direkte med moderselskabet. De største

modparter i relation til FFA-handler er Morgan Stanley og

Trafigura, som hver repræsenterede 10-15% af handelsvolumen

i 2007. Kreditrisikoen over for alle modparter er

begrænset, idet handelsvolumen med den enkelte er relativt

lille. I forhold til de fysiske handler svarer handlerne

med Trafigura i løbet af 2007 til 15 fysiske MR-laster fordelt

over året med en samlet tabsrisiko på USD 3,0 mio. Til

sammenligning har TORM sluttet 19 fysiske laster med

Trafigura i løbet af 2007 alene på MR-området.

Den høje koncentration af risiko på få kunder kræver stor

opmærksomhed på kreditrisiko. TORM har en kreditpolitik,

hvorefter der løbende foretages kreditvurderinger af nye og

eksisterende kunder. For Selskabets kunder med et langvarigt

samarbejde er det normal procedure at betale fragten

umiddelbart efter udlosning af lasten. For nyere og

mindre kunder er Selskabets kreditrisiko begrænset, da

det i sådanne tilfælde oftest er en betingelse for at udlevere

lasten, at fragten er betalt på forhånd, eller at der er

stillet en passende bankgaranti.

I modsætning til produkttankmarkedet er tørlastmarkedet

meget fragmenteret. På grund af de relativt lange kontraktperioder

i Tørlastdivisionen på 12 til 24 måneder indgås

charteraftaler kun med store kunder med et godt

renommé, som TORM kender godt, uanset at en bedre

charterrate potentielt kunne opnås hos en mindre og

ukendt kunde.

Selskabets tilgodehavender består således primært af tilgodehavende

fragt på skæringsrejserne og en mindre del

af demurrage. Selskabet har igennem de seneste fem år

ikke registreret væsentlige tab på betaling for certepartier

eller andre fragtaftaler.

Selskabets gennemsnitlige inddrivelse af demurrage er

95-97%, hvilket anses for tilfredsstillende, når der tages

hensyn til forskelle i fortolkningen af begivenheder.

Demurrage udgør ca. 4% af de samlede fragtindtægter.

FINaNSIELLE RISICI

Finansielle risici vedrører Selskabets finansielle stilling og

arten af de pengestrømme, forretningen genererer.

LIKVIDITETSRISIKO

På grund af shippingbranchens konjunkturfølsomhed og de

volatile fragtrater kan pengestrømme til virksomheden

variere væsentligt fra år til år, mens de udgående pengestrømme

ikke nødvendigvis varierer i samme grad og på

samme tidspunkt.

For at Selskabet kan drive sin virksomhed, selv under

ugunstige markedsforhold, og reagere hurtigt, når forretningsmuligheder

opstår, søger TORM at opretholde en

stærk finansiel stilling. Det primære mål med Selskabets

kapitalstyring er, at Selskabet opretholder en god kreditvurdering

og sunde solvensnøgletal til understøttelse af

forretningsaktiviteterne og maksimering af værdiskabelsen

for aktionærerne. For at styre kapitalstrukturen og foretage

justeringer til denne som følge af ændringer i de økonomiske

forhold kan Selskabet vælge at tilpasse udlodningen af

udbytte til aktionærerne, at betale kapital tilbage til aktionærerne

eller at udstede nye aktier. Der er ikke foretaget

ændringer i målene, politikkerne eller procedurerne for

kapitalstyring i løbet af regnskabsårene 2007 og 2006.

Selskabet overvåger kapitalstrukturen ved at anvende nøgletal

for gearing, primært egenkapitalandel, beregnet som

egenkapital divideret med samlede aktiver. Selskabets

politik er at opretholde en egenkapitalandel på over 30%

både i den kortsigtede driftsafvikling og ved vurdering af

strategiske tiltag samt planlægning af langsigtede investeringer.


VALUTARISIKO

TORM benytter USD som præsentationsvaluta, da de fleste

af Selskabets transaktioner er i USD. Valutarisikoen er

begrænset til de pengestrømme, som ikke er i USD. Den

primære risiko knytter sig til transaktioner i DKK, såsom

lønninger til danske søfolk, lønninger til danske medarbejdere

til lands, øvrige administrative omkostninger og

udbytte til aktionærerne. Endvidere er visse afbetalinger på

nybygninger denomineret i JPY, og en andel (ca. 31%) af de

tekniske omkostninger er i andre valutaer end USD, primært

DKK (ca. 23%).

Selskabets politik er at minimere effekten af valutakursændringer

på regnskabet og den finansielle stilling.

Pengestrømme i DKK afdækkes op til et år frem, typisk ved

indgåelse af valutaterminskontrakter. Pr. 31. december

2007 var kontrakternes samlede værdi USD 1,4 mio.

Andre væsentlige pengestrømme i ikke USD-relaterede

valutaer opstår lejlighedsvis, og disse afdækkes normalt,

så snart de bliver kendt.

For valutaterminskontrakter og andre valutakontrakter

gælder særlige risikopolitikker og retningslinjer godkendt

af bestyrelsen, herunder handelsbegrænsninger,

funktionsadskillelse og andre interne kontrolprocedurer.

RENTERISIKO

TORMs renterisici knytter sig i al væsentlighed til den rentebærende

prioritetsgæld. Alle lån til finansiering af

Selskabets skibe er optaget i USD, og de fleste er variabelt

forrentede.

Selskabet benytter i visse tilfælde afledte finansielle instrumenter

til at styre virkningen af renteændringer på indtjening

og likviditet. Selskabet anvender typisk renteswaps,

der indgås med løbetider på op til fem år, dog typisk for totre

år, hvis der kan opnås tilfredsstillende renteniveauer.

For kortere renteafdækninger anvendes lejlighedsvis

FRAer.

De anvendte instrumenter har altid en profil, der matcher

profilen på det enkelte lån. I overvejelserne omkring renteafdækning

af TORMs låneportefølje indgår foruden

Selskabets forventninger til renteudviklingen de dispositioner,

der angår den kontinuerlige tilpasning af flåden til

fremtidige markedsforventninger og -krav. Selskabet indgik

i 2007 renteswaps til en samlet kontraktværdi af USD

172 mio.

For renteswaps og andre rentekontrakter gælder specifikke

risikopolitikker og retningslinjer godkendt af bestyrelsen,

herunder handelsbegrænsninger, funktionsadskillelse

og andre interne kontrolprocedurer.

KOLLISION I GIBRaLTaR

TORM Gertrud var involveret i en ulykke den 12. august 2007, hvor hun kolliderede

med det græsk ejede tørlastskib New Flame ud for Gibraltar. Mens

der skete alvorlig skade på skibenes skrog, var der heldigvis ingen personskader

eller nogen større olieforurening. TORM Gertrud var på ulykkestidspunktet

fuldt lastet, og efter at lasten var sikkert overført til et andet skib og

fragtet videre til sin destination, kom TORM Gertrud i dok på et værft i

Portugal, hvor det blev repareret. Skibet var atter i drift den 26. november

2007 efter reparation. New Flame sank delvis efter kollisionen og har efterfølgende

været forsøgt bjærget. Tabene for TORM Gertruds vedkommende

og ansvar i forbindelse med ulykken er dækket af forsikringer.

aFLEDTE FINaNSIELLE INSTRUmENTER I TORm

Afledte finansielle instrumenter handles kun af specifikt udpegede medarbejdere

i overensstemmelse med bestyrelsesgodkendte politikker og fastlagte

procedurer og indgås kun med større banker med en høj rating og

med andre velrenommerede samarbejdspartnere med en tilfredsstillende

rating.

Til styring af risici i relation til fragtindtægter og rejseomkostninger anvendes

primært følgende afledte finansielle instrumenter:

Forward freight agreement (FFA). En terminsaftale om køb eller salg af

fremtidige fragtrater for en given periode og mængde til en forud aftalt pris.

Syntetisk time charter. En terminsaftale om køb eller salg af rejseresultater,

dvs. fragtrater og omkostninger til havneanløb, bunkerforbrug og kommissioner,

for en given periode og mængde til en forud aftalt pris.

Bunker hedge kontrakt. En terminsaftale om køb eller salg af fremtidige

bunkerpriser for en given mængde til en forud aftalt pris.

Til styring af rente- og valutarisici anvendes primært følgende afledte finansielle

instrumenter:

Renteswap. En terminsaftale om salg af fremtidige variable rentebeløb mod

faste rentebeløb for en given periode og mængde.

Valutaterminskontrakt. En terminsaftale om køb eller salg af en valuta mod

betaling i en anden valuta for en given mængde til en forud aftalt pris.

Hovedparten af de afledte finansielle instrumenter er relativt kortsigtede

med en løbetid på op til 12 måneder.

49


50

CORpORaTE GOVERNaNCE

TORMs bestyrelse og direktion er af den opfattelse, at god selskabsledelse

er en forudsætning for både værdiskabelse til aktionærerne og

troværdighed over for kunder, samarbejdspartnere og finansmarkedet.

TORM lægger vægt på at have en høj standard for god

selskabsledelse og mener, at dette engagement er i

overensstemmelse med – og endvidere en drivkraft for

at opfylde – Selskabets målsætninger og værdiskabelse

til aktionærerne. Det er TORMs politik, at Selskabet til

enhver tid ledes ordentligt og redeligt i overensstemmelse

med gældende lovgivning i de lande, hvor

Selskabet har aktiviteter, samt med de gældende regelsæt

på de børser, hvor Selskabets aktier er noteret.

Aktiviteterne drives primært fra Danmark, Indien, USA og

Singapore, og Selskabets aktier er noteret på OMX Den

Nordiske Børs i Danmark og på NASDAQ i USA.

Selskabet har i årets løb fulgt anbefalinger fra OMX Den

Nordiske Børs for god selskabsledelse, bortset fra

nedenstående forhold:

• TORMs bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf

fire er valgt af generalforsamlingen, mens tre er

valgt af medarbejderne i overensstemmelse med

dansk lovgivning. To af de generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer er uafhængige i henhold til

definitionen i anbefalingerne, mens to medlemmer,

Stefanos-Niko Zouvelos og Gabriel Panayotides, har

relationer til henholdsvis Selskabets største aktionær,

Beltest Shipping Company Ltd., og dette selskabs

ultimative ejer. Bestyrelsen værdsætter de to

medlemmers indsats og ekspertise.

• Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig

periode. Bestyrelsen vurderer, at en fireårig valgperiode

på nuværende tidspunkt indebærer en passende

balance mellem fornyelse og kontinuitet.

• Bestyrelsen evaluerer løbende sit eget arbejde, men

har endnu ikke anvendt en struktureret evalueringsproces.

På grund af et højt aktivitetsniveau i forbindelse

med investerings- og salgsprojekter – også for

bestyrelsen – vil den strukturerede evaluering først

finde sted i 2008.

TORM har i årets løb overholdt bestemmelserne i den

amerikanske Sarbanes-Oxley Act, der gælder for udenlandske

udstedere.

Bestyrelsen og direktionen har den holdning, at et

stærkt værdigrundlag er afgørende for, at adfærden og

forretningsprocedurerne overalt i Selskabet er i overensstemmelse

med TORMs politikker for god selskabsledelse.

Der er i 2007 afholdt en række kultur- og værdiseminarer

på alle Selskabets kontorer for at styrke de

tre TORM-værdier og indarbejde disse i de daglige

arbejdsgange og beslutninger.

Selskabet lægger vægt på, at værdiskabelsen til aktionærer

og kunder sker samtidig med, at der udvises

ansvarlighed over for medarbejdere, samarbejdspartnere

og omgivelser. Derfor har TORM et integreret ledelsessystem

for sikkerhed, kvalitet og miljø. For yderligere

oplysninger om TORMs tilgang til ansvarlighed, henvises

til side 38.

TORmS VæRDIER
Iværksætterånd – hvordan vi udvikler os, vokser og bliver bedre.

• Vi ser os selv – og opfører os - som ejere ved at bibringe TORM vores

bedste evner, engagement og kreativitet.

• Vi iværksætter tiltag med kommercielle muligheder for øje.

• Vi værdsætter en kultur, der fremmer en åben, direkte dialog, uddelegering

af ansvar og en ‘åben dør’-politik over for medarbejderne.

professionalisme – hvordan vi skaber tillid.

• Vi står ved alle vores forpligtelser, man kan stole på os – ’vi holder

ord’.

• Vi værner om TORMs omdømme i branchen – som et førsteklasses

rederi – ved at have en professionel tilgang til alt, hvad vi foretager

os.

• Vi kender vores arbejde og hvilke forventninger, der stilles til det. Vi

kender vores marked og holder os ajour med den seneste udvikling,

så vi kan fastholde vores position som ’de bedste i branchen’.

• Vi måler, forbedrer og handler med henblik på at opnå og bevare den

ypperste kvalitet i shippingbranchen.

Respekt – hvordan vi skaber relationer.

• Vi respekterer alle – kunder, samarbejdspartnere og kolleger – og

det er vores mål i videst muligt omfang at etablere bæredygtige winwin-relationer.

• Vi forsøger altid at sætte os ind i modpartens synspunkt og være villige

til at forhandle i god tro og med respekt, samtidig med at vi har

en forretningsmæssig tilgang.

• Vi støtter og hjælper vores kolleger og er altid opmærksomme på, at

vi er en del af et team, som udgør organisationens hjerte.


Jesper Holmark, Senior Vice President Corporate Governance, Controlling & Accounting


52

CORpORaTE GOVERNaNCE

BESTyRELSEN

TORM har i overensstemmelse med dansk selskabsret

en todelt ledelsesstruktur, hvorved bestyrelsens medlemmer

ikke er involverede i den daglige ledelse.

Bestyrelsen formulerer retningslinjer og træffer beslutninger,

som direktionen implementerer i den daglige

ledelse af Selskabet. Bestyrelsens funktion er således at

være sparringspartner og kontrolorgan for direktionen.

Direktionens medlemmer er ikke medlemmer af bestyrelsen,

men deltager normalt i dennes møder.

Det er bestyrelsens hovedansvar at varetage aktionærernes

interesser, at overvåge Selskabets aktiviteter og

sikre en ordentlig ledelse af Selskabet i overensstemmelse

med vedtægter, love og regler samt at formulere

Selskabets kommercielle målsætninger og strategiske

udvikling.

Bestyrelsen har udstukket klare retningslinjer for ledelsen

og udarbejdet interne regler for god og etisk adfærd

med henblik på, at Selskabet ledes og forretningsaktiviteter

udføres efter principper, hvor troværdighed og etik

er i centrum. Disse principper er grundlæggende for

Selskabet, og de medvirker til værdiskabelsen for

Selskabet og dermed for aktionærerne.

TORMs bestyrelse og direktion udvikler til stadighed

ledelsen af Selskabet. Bestyrelsen mødes i henhold til

forretningsordenen mindst fem gange årligt. På grund af

det høje aktivitetsniveau i 2007 blev der holdt 16 bestyrelsesmøder.

BESLUTNINGER, DER ER FORBEHOLDT

BESTyRELSEN:

1. Vedtagelse af Selskabets vision, værdigrundlag og

principper for virksomhedsledelse.

2. Godkendelse af Selskabets strategi, overordnede

målsætninger og årlige budgetter.

3. Godkendelse af årsrapporter og kvartalsrapporter.

4. Anbefaling af udbyttebetalinger.

5. Godkendelse af Selskabets politikker, herunder risikopolitik

og finansiel politik samt rapporteringsform

herom.

6. Godkendelse af væsentlige kapitalprojekter, investeringer,

køb og salg af skibe eller forretningsenheder.

7. Godkendelse af incitamentsprogram for de ansatte.

Medlemmer af bestyrelsen skal som udgangspunkt

udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen i det år,

hvor de fylder 65 år. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

har samme rettigheder, pligter og ansvar

som de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Selskabets politikker

og retningslinjer for ledelse af Selskabet og samspillet

med interessenterne i tilstrækkeligt omfang lever op til

anbefalinger fra OMX Den Nordiske Børs om god selskabsledelse

og er formaliseret i et omfang, som er i

overensstemmelse med Selskabets størrelse og kompleksiteten

af dets aktiviteter. Bestyrelsen evaluerer

jævnligt arbejdet, resultaterne og sammensætningen af

såvel bestyrelse som direktion.

DELTaGELSE I mØDER/aFHOLDTE mØDER Bestyrelse Revisionskomité Vederlagskomité

Niels Erik Nielsen (2) 16/16 3/3

Christian Frigast (1), (2) 13/16 4/4 3/3

Peter Abildgaard (valgt 17. april 2007) 7/9

Lennart Arrias 14/16

Margrethe Bligaard (valgt d. 17. april 2007) 6/9

Ditlev Engel (fratrådt d. 29. juni 2007) 6/11

Peder Mouridsen (fratrådt d. 17. april 2007) 6/8

Gabriel Panayotides (1) 15/16 2/4

Stefanos-Niko Zouvelos 16/16


1) Medlem af Revisionskomitéen

2) Medlem af Vederlagskomitéen


REVISIONSKOmITÉEN

Revisionskomitéen mødes mindst to gange om året, og

såvel direktionen som revisorerne deltager normalt i

møderne. I 2007 blev der afholdt fire møder. Revisionskomitéen

har to medlemmer, der begge er valgt af

bestyrelsen blandt dennes medlemmer. Revisionskomitéen

udfører sit hverv i henhold til et regelsæt, som

er godkendt af bestyrelsen, og assisterer bestyrelsen

med overvågning af finansiel rapportering, intern kontrol

og revisionsmæssige anliggender samt med tilrettelæggelsen

af arbejdet og håndtering af klager i forbindelse

hermed.

Revisionskomitéens arbejde omfattede i 2007:

1. Overvågning af gennemførelse og resultater af interne

kontrolaktiviteter.

2. Gennemgang af risikovurderinger.

3. Gennemgang af revisionsstrategien for 2007 med revisorerne

og godkendelse af revisorernes aftalebrev.

4. Gennemgang og godkendelse af engagementer med

og honorarer til de generalforsamlingsvalgte revisorer

vedrørende revision såvel som øvrige ydelser.

5. Gennemgang af revisionskomitérapporter fra revisorerne.

6. Vurdering af revisorernes uafhængighed.

7. Gennemgang af transaktioner med nærtstående parter.

8. Gennemgang af rapporter fra ekstern leverandør af

whistleblower ydelse.

Revisionskomitéen afgiver en mundtlig rapport om

komitéens aktiviteter til bestyrelsen senest på det førstkommende

bestyrelsesmøde efter et møde i revisionskomitéen.

VEDERLaGSKOmITÉEN OG VEDERLaGSpOLITIKKER

Vederlagskomitéen mødes mindst to gange om året. I

2007 blev der afholdt tre møder. Vederlagskomitéen

består af to personer, der begge er valgt af bestyrelsen

blandt dennes medlemmer. Vederlagskomitéen assisterer

bestyrelsen med evaluering af direktionens arbejde

og vederlaget herfor samt Selskabets generelle vederlagspolitikker.

For at tiltrække, fastholde og motivere en kvalificeret

direktion baseres aflønningen på arbejdets art og kvalitet,

værdiskabelse samt aflønning i sammenlignelige virksomheder.

Det er bestyrelsens opfattelse, at direktionens

aflønning og ansættelsesbetingelser ligger på niveau med

markedet i øvrigt. Størrelsen og sammensætningen af de

enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmers vederlag

er angivet i note 4.

Blandt vederlagskomitéens primære aktiviteter i 2007

var følgende:

1. Godkendelse af løn- og ansættelsesvilkår for 2007

for Selskabets CEO.

2. Godkendelse af ansættelsesvilkår for Selskabets

COO med effekt fra 6. marts 2007.

3. Anbefaling til bestyrelsen om godkendelse af incitamentsprogram

for alle Selskabets medarbejdere på

land samt alle officerer med permanente ansættelseskontrakter.

Programmet består af både et kontant

element og et aktieelement og belønner både

kortsigtede økonomiske resultater og langsigtet værdiskabelse.

Yderligere oplysninger om programmet og

udestående aktieoptioner er vist i note 4.

4. Tildeling af 1.087.362 aktieoptioner under incitamentsprogrammet

til 331 medarbejdere.

5. Godkendelse af overordnede principper for tildeling

af skønsmæssig bonus til ledende medarbejdere.

INTERN KONTROL OG RISIKOSTyRING

Mens bestyrelsen har det overordnede ansvar for

Selskabets interne kontrol samt risikovurdering og -styring,

udfører direktionen identifikation og vurdering af

risici, driften af et effektivt internt kontrolsystem samt

implementeringen af passende risikostyring. Direktionen

er ligeledes ansvarlig for den løbende rapportering til

revisionskomitéen og bestyrelsen om væsentlige risici

og ændringer heraf. Bestyrelsen vurderer væsentlige

risici og diskuterer udviklingen i risici med direktionen

efter behov, dog mindst én gang om året. Væsentlige

risici inkluderer geopolitiske, finansielle, forsikringsmæssige

og miljømæssige forhold.

53


54

CORpORaTE GOVERNaNCE

Som følge af noteringen af TORMs aktier på NASDAQ

skal Selskabet overholde en række standarder, regler

og krav til god selskabsledelse i den amerikanske

Sarbanes-Oxley Act, der gælder for såvel amerikanske

som udenlandske udstedere. Blandt de væsentligste er

kravene i Section 404.

TORMs Sarbanes-Oxley compliance program gennemføres

og overvåges i Selskabets Internal Control and

Administration System (INCA). INCA er i overensstemmelse

med den anerkendte begrebsramme udarbejdet

af Committee of Sponsoring Organizations (COSO) og

giver et klart revisionsspor af ændringer i risikovurderinger

og design af kontroller samt af resultatet af afprøvninger

af de interne kontroller. TORM skal mindst én

gang om året gennem afprøvning sikre, at der ikke er

væsentlige svagheder i de interne kontroller, som potentielt

kunne medføre væsentlige fejl i den finansielle rapportering.

I Form 20-F rapporteringen for 2006 til USAs

Securities and Exchange Commission af 26. juni 2007

konkluderede såvel ledelsen som revisorerne, at der

ikke var fundet væsentlige svagheder i 2006, og der blev

ikke identificeret problemområder. Ledelsens konklusion

og revisionens vurdering af de interne kontroller og af

direktionens afprøvning vedrørende 2007 vil fremgå af

Form 20-F rapporteringen for 2007, som forventes at

finde sted i juni 2008.

Ud over at sikre overholdelse af den gældende lovgivning

er det TORMs opfattelse, at det øgede fokus på interne

kontroller og risikostyring bidrager positivt til at effektivisere

og optimere Selskabets forretningsgange og dermed

indtjeningen på både kort og lang sigt.

wHISTLEBLOwER FUNKTION

Som en del af det interne kontrolsystem har bestyrelsen

etableret en whistleblower funktion, som giver medarbejdere,

forretningsforbindelser og andre mulighed for

at indgive klager til et uafhængigt advokatkontor, der

refererer til bestyrelsen, vedrørende overtrædelser af

love, regler og god forretningsførelse begået af repræsentanter

for TORM. TORM opfordrer generelt medarbejdere

og andre interessenter til at indberette nedenstående

forhold:

1) Besvigelser, herunder afgivelse eller godkendelse af

falske eller vildledende udsagn om Selskabets forhold.

2) Strafbare handlinger.

3) Overtrædelser af love og regler.

4) Tilsigtet afgivelse af ukorrekte oplysninger til offentlige

myndigheder.

5) Ulovlig adfærd i forbindelse med bogføring, interne

regnskabsmæssige kontroller og revisionsforhold,

herunder blandt andet:

a. Besvigelser eller tilsigtede fejl ved udarbejdelse

eller vedligeholdelse af Selskabets regnskaber

eller bogføring.

b. Manglende overholdelse af interne regnskabsmæssige

kontroller.

c. Urigtige eller falske oplysninger til eller fra en

medarbejder eller revisor vedrørende et forhold i

Selskabets bogføring, regnskaber eller revisionspåtegninger.

d. Afvigelser fra fuldstændig og retvisende rapportering

om Selskabets finansielle situation.

6) Brud på TORMs regler for god og etisk adfærd.

7) Tilsigtet tilbageholdelse, destruktion eller manipulation

af oplysninger om de i punkt 1)-6) beskrevne

forhold.

Oplysninger om, hvordan klager indgives, er offentligt

tilgængelige på TORMs hjemmeside og på intranettet, og

klager kan indgives anonymt. Der er ikke indgivet klager

gennem denne funktion i 2007.


aKTIONæRFORHOLD

TORM har ét overordnet mål, når det gælder investorer: Klar kommunikation. Derfor holder

Selskabet nuværende og potentielle investorer fuldt opdateret om vigtige begivenheder og eventuelle

milepæle for Selskabet. Både private og institutionelle investorer får adgang til den samme

information – på samme tid.

TORMs ledelse har løbende kontakt til finansmarkedet i

form af præsentationer, investormøder og telekonferencer,

hvor der bliver diskuteret resultater, strategi og

Selskabets ledelse. Det er baseret på et ønske om at

holde investorer fuldt opdateret om vigtige begivenheder

i Selskabet for herved at skabe et godt grundlag for at

vurdere TORM som investeringsobjekt, selskab og låntager.

Via fondsbørsen får alle investorer adgang til kursfølsomme

informationer på samme tid.

I forbindelse med Selskabets eksterne finansielle rapportering

drøfter bestyrelse og direktion markedets forventninger

til TORMs resultat og modtager løbende tilbagemeldinger

fra investorer og analytikere om deres syn

på Selskabet.

I en periode på tre uger forud for offentliggørelsen af

kvartals- og årsregnskaber er kommunikation med investorer,

analytikere og pressen imidlertid underlagt særlige

begrænsninger.

Aktiekapitalen i TORM består af 72,8 mio. aktier à DKK 5.

Aktierne er ihændehaveraktier og er noteret på OMX Den

Nordiske Børs og på NASDAQ i form af American

Depositary Receipts (ADRer).

TORMs aktiekurs faldt 4% i 2007 og sluttede ultimo året i

kurs 178,2 mod kurs 186,0 ultimo 2006. Medregnes udbyttet

på DKK 33,25 pr. aktie, var det samlede afkast for aktionærerne

på 13,7% i 2007. Markedsværdien af Selskabets

aktier faldt således til DKK 13 mia. ved udgangen af 2007

mod DKK 13,5 mia. ved udgangen af 2006. Den samlede

daglige omsætning af TORM-aktier udgjorde i gennemsnit

ca. DKK 63 mio. (USD 12 mio.) i 2007.

TORMs aktiebog administreres af Værdipapircentralen

A/S, Helgeshøj Allé 61, Postboks 20, 2630 Taastrup,

Danmark.

aKTIONæRER

TORM havde ved udgangen af 2007 13.499 navnenoterede

aktionærer, der repræsenterede 86,9% af aktiekapitalen.

Ved årets udgang var ca. 10% af aktiekapitalen konverteret

til ADRer.

Følgende aktionærer har meddelt, at de ejer mere end

5% af Selskabets aktiekapital, jf. §29 i Lov om værdipapirhandel:

Beltest Shipping Company Ltd, Cypern 32,2%

Menfield Navigation Company Limited, Cypern 20,0%

A/S Dampskibsselskabet TORMs Understøttelsesfond 6,3%

Herudover ejer TORM 4,9% egne aktier

LEDELSENS BESIDDELSE aF TORm-aKTIER

Medlemmerne af bestyrelsen havde ved udgangen af

2007 i alt 70.246 aktier svarende til en samlet markedsværdi

på DKK 12,5 mio. (USD 2,5 mio.).

Direktionen havde i alt 12.600 aktier svarende til en markedsværdi

på DKK 2,2 mio. (USD 0,4 mio.).

Alle ansatte i TORM er omfattet af intern viden, og deres

eventuelle aktiehandler er underlagt indberetningspligt.

Alle ansatte samt deres ægtefæller og børn under 18 år

har kun mulighed for at handle aktier i en periode på fire

uger efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser.

UDByTTE

Selskabets udbyttepolitik er baseret på, at op til 50% af

det enkelte års resultat kan udbetales som udbytte, men

at udbyttet altid skal ses i lyset af Selskabets kapitalstruktur,

den strategiske udvikling, fremtidige forpligtelser,

markedsudviklingen og aktionærinteresser.

For 2007 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens

godkendelse, at der udbetales et udbytte på DKK 4,5 (USD

0,89) pr. aktie (2006: DKK 5,75 (USD 1,02)). Udbyttebetalingen

udgør DKK 327,6 mio. (USD 64,5 mio.) svarende

til et afkast på 2,5% i forhold til aktiekursen ved udgangen

af 2007. Udbyttet svarer til 42% af årets resultat ekskl.

gevinsten ved salget af Norden-aktierne. Sammen med det

ekstraordinære udbytte på DKK 27,5 (USD 5,1) pr. aktie, der

blev udbetalt i september 2007, giver dette et akkumuleret

udbytte på 55% af årets resultat svarende til DKK 2.330

mio. (USD 434 mio.).

TORM-AKTIENS KURSUDVIKLING – KØBENHAVN 2007TORM-AKTIENS KURSUDVIKLING – KØBENHAVN 2007TORM-AKTIENS KURSUDVIKLING – NASDAQ 2007TORM-AKTIENS KURSUDVIKLING – NASDAQ 200755


56

aKTIONæRFORHOLD

BØRSmæGLERVIRKSOmHEDER, DER FØLGER TORm

ABG Sundal Collier

Alm. Brand Henton

Carnegie

Danske Equities

DNB

FIH

Handelsbanken

Jefferies & Company, Inc.

Jyske Bank

Kaupting

Nordea Markets

Pareto

SEB Enskilda

Standard & Poor’s

Sydbank

mEDDELELSER TIL Omx DEN NORDISKE BØRS I 2007

01 05. marts Årsrapport 2006

02 27. marts Aktiepost i NORDEN

03 29. marts Ændring i TORMs bestyrelse

04 02. april Salg af TORMs aktiebeholdning i NORDEN/Aktieopgørelse 02.04.2007

05 10. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling

06 17. april Tilbagekøbsprogram

07 17. april Ordinær generalforsamling

08 17. april Erhvervelse af OMI Corporation

09 09. maj Delårsrapport 1. kvartal 2007

10 16. maj Gennemførelse af aktiesplit

11 26. maj Gennemførelse af erhvervelsen af OMI Corporation

12 01. juni Aktiekapital og stemmerettigheder

13 08. juni Gennemførelse af erhvervelsen af OMI Corporation

14 20. juni Incitamentsprogram for medarbejdere

15 29. juni Aktietilbagekøbsprogram

16 29. juni Bestyrelsesmedlem Ditlev Engel fratræder

17 06. juli Udlodning af ekstraordinært udbytte i stedet for aktietilbagekøbsprogram

18 31. juli Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

19 03. august TORM overtager kontrollen med OMI-skibe

20 14. august Ekstraordinær generalforsamling

21 31. august Udlodning af ekstraordinært udbytte

22 31. august Udskydelse af rapportering for 3. kvartal 2007

23 31. august Delårsrapport første halvår 2007

24 22. november Delårsrapport 3. kvartal 2007

25 17. december TORM finanskalender 2008

FINaNSKaLENDER 2008

14. marts Årsrapport 2007

22. april Ordinær generalforsamling

09. maj Delårsrapport første kvartal

08. august Delårsrapport første halvår

11. november Delårsrapport ni måneder


Thomas Andersen, Vice President, Investor Relations & Communications


Koncern-

regnsKab

59


KONCERNREGNSKaB

INDHOLDSFORTEGNELSE

62 Regnskabsberetning

67 Resultatopgørelse

68 Balance

70 Egenkapitalopgørelse

71 Pengestrømsopgørelse

72 Noter

102 Bestyrelse og direktion

106 Påtegninger

61


62

REGNSKaBSBERETNING

Årets resultat steg med 238% til USD 792 mio. i 2007 fra USD 235 mio.

i 2006, hvilket resulterede i en indtjening pr. aktie (EPS) på USD 11,4 i

2007 mod USD 3,4 i 2006.

TORM købte i juni 2007 i et 50/50 joint venture med Teekay det amerikanske

tankskibsrederi OMI Corporation (OMI), og indtjeningen herfra

er indgået i TORMs koncernregnskab med virkning fra 1. juni 2007.

Regnskabet for OMI er medtaget i koncernregnskabet ved anvendelse af

pro rata konsolidering og sammenlægning af regnskabsposter af ensartet

karakter. Den langt overvejende andel af aktiviteterne blev udskilt

til henholdsvis TORM og Teekay med virkning fra 1. august 2007. Hele

resultatet for OMI for perioden 1. juni til 31. juli 2007 er ikke fordelt til

TORMs segmenter, ligesom resultatet for de få tilbageværende aktiviteter

i OMI efter 31. juli 2007 heller ikke er fordelt til segmenterne. De

aktiviteter, som blev udskilt til TORM den 1. august 2007, er indregnet

fuldt ud i Tankdivisionen fra og med denne dato.

Resultatet før skat for året var USD 804 mio., og når der ses bort fra

restruktureringsomkostninger i forbindelse med købet af OMI på USD 15

mio., var resultatet før skat på USD 819 mio. som forventet, jf. seneste

udmelding. Restruktureringsomkostninger udgøres primært af fastholdelsesbonus

til fortsættende medarbejdere og fratrædelsesgodtgørelse

til den tidligere ledelse i OMI.

Resultatet for 2007 indeholder en kapitalgevinst ved salget af aktierne i

Dampskibsselskabet Norden A/S på USD 643 mio. Fraregnet gevinster

ved salg af kapitalandele og skibe i begge år faldt resultatet før skat med

14% til USD 161 mio. i 2007 fra USD 187 mio. i 2006. Det lavere resultat i

forhold til 2006 trods en væsentlig forøgelse i antallet af indtjeningsdage

skyldtes primært øgede omkostninger og afskrivninger pr. indtjeningsdag

som følge af forøgelsen og fornyelsen af flåden af ejede og indchartrede

skibe, primært ved købet af OMI samt restruktureringsomkostninger

vedrørende dette køb.

TORMs samlede aktiver steg med USD 878 mio. i 2007 til USD 2.967 mio.

fra USD 2.089 mio. i 2006. Af denne stigning kan som de væsentligste

udviklinger nævnes tilgangen af USD 88 mio. i goodwill og en stigning i

den regnskabsmæssige værdi af skibe, dokningsaktiver og forudbetaling

for skibe på USD 1.222 mio. primært som følge af købet af OMI, et fald i

andre kapitalandele på grund af salget af aktierne i Norden på USD 633

mio. og en stigning i likvide beholdninger på USD 85 mio.

Egenkapitalen faldt med USD 200 mio. i 2007 til USD 1.081 mio. fra USD

1.281 mio. i 2006. Det betydelige fald i egenkapitalen hidrører væsentligst

fra årets resultat på USD 792 mio., fraregnet værdiregulering af aktierne

i Norden vedrørende tidligere år på USD 572 mio. og ekstraordinært højt

udbetalt udbytte på USD 424 mio. Selskabets samlede forpligtelser steg

med USD 1.077 mio. i 2007 til USD 1.885 mio. fra USD 808 mio. i 2006

primært som følge af købet af OMI.

INDTjENING VED SKIBSFaRT

Den samlede nettoomsætning for Selskabet for 2007 var USD 819 mio.

mod USD 604 mio. året før. TORMs omsætning kommer fra to segmenter:

Tankdivisionen og Tørlastdivisionen. På de markeder, som segmenterne

opererer i, anvendes timecharterækvivalente rater (TCE-rater),

defineret som nettoomsætning fratrukket rejseomkostninger divideret

med antallet af disponible indtjeningsdage, som mål for fragtraterne.

Ved et tidscerteparti betaler befragteren for rejseomkostningerne, mens

rederen betaler for rejseomkostningerne ved et rejsecerteparti. En

befragter har i princippet valget mellem at indgå enten et tidscerteparti

(som kan udgøre en enkelt rejse) eller et rejsecerteparti, og TORM er i al

væsentlighed neutral over for befragterens valg, fordi Selskabet primært

baserer sine økonomiske beslutninger på de forventede TCE-rater og

ikke så meget på den forventede nettoomsætning. Gennemgangen af

TORMs indtjening vil derfor primært tage udgangspunkt i udviklingen i

den timecharterækvivalente indtjening. TORMs timecharterækvivalente

indtjening i 2007 var USD 645 mio. mod USD 455 mio. i 2006. Denne stigning

i indtjeningen skyldtes primært en stigning i disponible indtjeningsdage

i Tankdivisionen som følge af købet af OMI.

TANKDIVISIONEN

Omsætningen i Tankdivisionen steg med 30% til USD 640 mio. fra USD

494 mio. i 2006, mens den timecharterækvivalente indtjening steg med

USD 128 mio. eller 36% til USD 479 mio. i 2007 fra USD 351 mio. året før.

I 2007 var leveringen af 2,5 nybygninger i LR2-området den primære

årsag til, at antallet af disponible indtjeningsdage steg med 905 dage

eller 38%, hvilket medførte en stigning i indtjeningen på USD 26 mio.

Fragtrater, der gennemsnitligt var 13% lavere end året før, reducerede

indtjeningen med USD 12 mio.

I LR1-området overtog Selskabet ti skibe fra den tidligere OMI-flåde,

ligesom Selskabet tog levering af 1,5 nybygninger. Det var de væsentligste

årsager til, at antallet af disponible indtjeningsdage steg med 1.654

dage eller 38%, hvilket betød en stigning i indtjeningen på USD 45 mio.

De gennemsnitlige fragtrater, forblev på et niveau lige over året før, hvilket

medførte en stigning i indtjeningen på USD 1 mio.

I MR-området betød tilgangen i 2007 af 11 skibe fra den tidligere OMIflåde

en forøgelse i antallet af disponible indtjeningsdage med 1.670

dage eller 26%, hvorved indtjeningen steg med USD 41 mio. Fragtraterne

var gennemsnitligt 3% lavere end sidste år, hvilket påvirkede indtjeningen

negativt med USD 6 mio.

I 2007 overtog Selskabet 11 Handysize produkttankskibe fra den tidligere

OMI-flåde. I perioden fra 1. august til 31. december 2007 udviste

dette område således 1.836 disponible indtjeningsdage, og indtjeningen

udgjorde USD 31 mio.

Samlet set kan stigningen i den timecharterækvivalente indtjening i

Tankdivisionen forklares som anført i nedenstående tabel.

TØRLASTDIVISIONEN

I Tørlastdivisionen steg omsætningen med 22% til USD 134 mio. fra

USD 110 mio. året før, mens den timecharterækvivalente indtjening steg

med USD 23 mio. eller 22% til USD 128 mio. fra USD 105 mio. i 2006.

Fragtraterne for tørlastskibe var igen i 2007 særdeles volatile. På grund

af TORMs fortsatte strategi med høj dækning i tørlastsegmentet, primært

ved indgåelse af etårige tidscertepartier, er udviklingen i fragtraterne

i løbet af 2007 ikke direkte afspejlet i Selskabets indtjening i 2007.

Fragtraterne i panamaxområdet var set over året gennemsnitligt 33%

højere end i 2006, hvilket forøgede indtjeningen med USD 32 mio. I dette

område føjede Selskabet et skib til den ejede flåde, som allerede var indchartret

og derfor ikke påvirkede antallet af disponible indtjeningsdage.

Nettoreduktionen i antallet af disponible indtjeningsdage vedrørende

andre indchartrede skibe udgjorde -4% eller 224 dage i forhold til sidste

år. Den timecharterækvivalente indtjening i området faldt med USD 5

mio. som følge heraf.


Samlet set kan stigningen i den timecharterækvivalente indtjening i Tankdivisionen forklares som anført i nedenstående tabel.

USD mio.

Indtjening i Tankdivisionen Handy mR LR1 LR2 Ikke fordelt I alt

T/C ækvivalent indtjening 2006 - 160 120 69 2 351

Ændring i antallet af disponible indtjeningsdage 31 41 45 26 143

Ændring i fragtrater - -6 1 -12 -17

Andet 2 2

T/C ækvivalent indtjening 2007 31 195 166 83 4 479

Ikke fordelt indtjening bestod af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers, som ikke behandles efter reglerne

om regnskabsmæssig sikring, samt gevinster og tab på afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers, som ikke er indgået med

henblik på risikoafdækning.

Tabellen nedenfor viser indtjeningsdata pr. kvartal for Tankdivisionen.

USD/dag

Indtjeningsdata for Tankdivisionen 2006 2007 2007 2007 2007 2007 ændring i %

I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt I alt

LR2/aframaxskibe

Disponible indtjeningsdage 2.401 717 767 906 916 3.306 38%

TCE pr. indtjeningsdag *) 28.641 26.838 29.073 21.841 23.227 24.988 -13%

LR1/panamaxskibe

Disponible indtjeningsdage 4.359 1.278 1.364 1.623 1.748 6.013 38%

TCE pr. indtjeningsdag *) 27.497 27.816 29.108 27.407 26.517 27.621 0%

mR-skibe

Disponible indtjeningsdage 6.499 1.643 1.652 2.284 2.590 8.169 26%

TCE pr. indtjeningsdag *) 24.627 24.676 28.143 22.941 21.702 23.949 -3%

Handysizeskibe

Disponible indtjeningsdage n.a. n.a. n.a. 732 1.104 1.836 n.a.

TCE pr. indtjeningsdag *) n.a. n.a. n.a. 16.129 17.121 16.726 n.a.

*) TCE = Timecharterækvivalent indtjening = Bruttofragtindtægter fratrukket bunkers, kommissioner og havneomkostninger.

Ændringen i den timecharterækvivalente indtjening i Tørlastdivisionen kan samlet set forklares som anført i nedenstående tabel.

USD mio.

Indtjeningsdata for Tørlastdivisionen Handysize panamax I alt

T/C ækvivalent indtjening 2006 4 101 105

Ændring i antallet af disponible indtjeningsdage -4 -5 -9

Ændring i fragtrater 0 32 32

T/C ækvivalent indtjening 2007 0 128 128

Tabellen nedenfor viser indtjeningsdata pr. kvartal for Tørlastdivisionen.

USD/dag

Indtjeningsdata for Tørlastdivisionen 2006 2007 2007 2007 2007 2007 ændring i %

I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt I alt

panamaxskibe

Disponible indtjeningsdage 5.196 1.205 1.222 1.258 1.287 4.972 -4%

TCE pr. indtjeningsdag *) 19.325 22.955 25.467 27.019 27.443 25.762 33%

*) TCE = Timecharterækvivalent indtjening = Bruttofragtindtægter fratrukket bunker, kommissioner og havneomkostninger.

63


64

REGNSKaBSBERETNING

DRIFT aF SKIBE

Indchartrede skibe medfører ikke driftsomkostninger for TORM, men

udelukkende charterhyrebetalinger. I forhold til 2006 steg charterhyre i

Tankdivisionen med USD 33 mio. til USD 92 mio. i 2007, mens charterhyre

i Tørlastdivisionen steg med USD 11 mio. til USD 59 mio. Stigningen

i Tankdivisionen skyldtes primært en væsentlig stigning i antallet af

indchartrede skibe, primært som følge af købet af OMI. Udviklingen i

Tørlastdivisionen skyldtes en kombination af flere disponible indtjeningsdage

og højere tidscertepartirater i forhold til 2006.

Omkostningerne ved driften af egne skibe steg med USD 49 mio. eller

64% til USD 127 mio. i 2007. Den væsentligste årsag til stigningen i

driftsomkostninger var en forøgelse af antallet af driftsdage på 3.985

dage eller 31%, som forøgede driftsomkostningerne med USD 26 mio.

Stigningen i antallet af driftsdage skyldes primært tilgangen af skibe til

MR-området og LR1-området fra købet af OMI samt tilgangen af nybygninger

i LR2-området.

De samlede driftsomkostninger, som ikke er fordelt på skibe, udgjorde

USD 15 mio. i 2007. Heraf vedrørte USD 4 mio. Tankdivisionen, mens de

øvrige USD 11 mio. vedrørte skibene i OMI, inden disse blev overdraget til

enten TORM eller Teekay.

Driftsomkostninger pr. driftsdag steg med 14% for hele den ejede flåde

i de to segmenter, hvilket medførte en stigning i driftsomkostningerne

på USD 10 mio. Driftsomkostninger afholdes fortrinsvis i USD og DKK.

Andelen af omkostninger i DKK udgjorde 23% i 2007, og stigningen i den

gennemsnitlige DKK/USD-valutakurs i forhold til 2006 var 8%, hvilket

medførte en stigning i driftsomkostningerne på USD 2 mio.

Hele Selskabets flåde af egne skibe havde 145 off-hire dage i 2007 svarende

til 9 promille af antallet af driftsdage mod 69 off-hire dage i 2006

svarende til 5 promille af antallet af driftsdage. Af stigningen i off-hire

dage vedrører 26 dage to specifikke hændelser, idet MR-skibet TORM

Gertrud var impliceret i en kollision, mens LR1-skibet TORM Signe

stødte på grund, og begge skibe måtte gennemgå større reparationer.

Når der ses bort fra disse to hændelser, betragter Selskabet niveauet for

off-hire dage som tilfredsstillende.

De gennemsnitlige driftsomkostninger pr. driftsdag steg med USD 814

eller 14% i forhold til 2006. Stigningen skyldes primært en forøgelse i

lønomkostningerne pr. driftsdag på USD 364 til USD 3.380 pr. driftsdag

svarende til 6%-point af den samlede stigning, som for størstedelens

vedkommende kan tilskrives, at tilgangen af tonnage i LR2-området er

blevet indregistreret i det danske skibsregister og sejler med danske

officerer, som i gennemsnit får højere lønninger end de øvrige officerer.

Timelønnen til officerer er generelt steget med 16% i 2007 beregnet som

et vægtet gennemsnit, hvilket også har påvirket de samlede lønomkostninger

negativt, ligesom det påvirker alle andre rederier. Derudover er

omkostningerne til smøreolie steget med USD 139 pr. driftsdag til USD

339 pr. driftsdag svarende til 2%-point af den samlede stigning på 14%

som følge af de stigende oliepriser. Forsikringsomkostninger steg med

USD 148 til USD 773 pr. driftsdag svarende til 3%-point af den samlede

stigning. Stigningen vedrører driftstabsforsikringen og er direkte relateret

til de to hændelser med TORM Gertrud og TORM Signe.

aDmINISTRaTIONSOmKOSTNINGER OG aNDRE DRIFTSINDTæGTER

Selskabets samlede administrationsomkostninger steg fra 2006 til

2007 med USD 34 mio. til USD 69 mio. Af denne forøgelse udgjorde

restruktureringsomkostninger i forbindelse med købet af OMI USD

15 mio., omkostninger til det nye incitamentsprogram udgjorde USD

3 mio., omkostninger til konsulenter i forbindelse med udlodning af

ekstraordinært udbytte og vurdering af forskellige investeringsprojekter

udgjorde USD 3 mio., mens ændringen i den gennemsnitlige DKK/USDvalutakurs

medførte en stigning på USD 4 mio. Den resterende del af

forøgelsen kan primært henføres til administrationsomkostninger i den

overtagende virksomhed i OMI.

Andre driftsindtægter omfatter primært indtægter i form af kommissionsindtægter,

som TORM modtager i forbindelse med driften af de

tre tankskibspools. Andre driftsindtægter udgjorde USD 15 mio. i 2007

i forhold til USD 10 mio. i 2006. Stigningen relaterer sig primært til

indtægter fra teknisk drift af skibe for tredjemand og skyldes, at TORM i

en kortere periode i forbindelse med opdelingen af OMI mellem TORM og

Teekay har udført teknisk drift af visse af Teekays skibe.

FINaNSIELLE INDTæGTER OG OmKOSTNINGER

Finansielle poster i 2007 udgjorde netto USD 599 mio. mod USD -1

mio. i 2006. Den væsentligste grund til forskellen er salget af aktierne i

Norden, som medførte en gevinst på USD 643 mio., mens TORM i 2006

modtog et udbytte fra Norden på USD 25 mio., og en stigning i nettorenteudgifterne

på USD 17 mio. til USD 53 mio. i 2007 som følge af en

forøgelse af den netto rentebærende gæld på USD 874 mio. til USD 1.536

mio. fra USD 662 mio. i 2006.

SKaT

Skat i 2007 udgjorde USD 13 mio. sammenholdt med USD 7 mio. i 2006.

Skat i 2007 bestod af aktuel skat for året på USD 16 mio. i forhold til USD

5 mio. året før, en reduktion af udskudt skat på USD 7 mio. i forhold til

en stigning i udskudt skat på USD 8 mio. i 2006 samt en udgift på USD 4

mio. vedrørende regulering af skønnet over skyldig skat for tidligere år

sammenholdt med en indtægt på USD 6 mio. i 2006. Den udskudte skatteforpligtelse

pr. 31. december 2007 udgjorde USD 56 mio. i forhold til

USD 63 mio. året før.

Alle væsentlige danske selskaber i TORM-koncernen indtrådte i tonnageskatteordningen

med virkning fra 2001 og har indleveret selvangivelser

for årene 2001-2006. Selskabet har indgivet en klage vedrørende ligningen

af selvangivelserne for 2001 til 2004, og ligningen af selvangivelserne

for 2005 og 2006 er ikke tilendebragt. De indregnede skatteforpligtelser

er derfor i vidt omfang baseret på ledelsens vurdering af udfaldet af

klagen og af ligningen. TORM betalte USD 10 mio. i acontoskat i 2007

vedrørende disse selskaber.

SKIBE OG DOKNINGSaKTIVER

Stigningen i materielle anlægsaktiver på USD 1.229 mio. til USD 2.553

mio. i 2007 kan væsentligst henføres til ændringen i skibe og dokningsaktiver

og forudbetaling for skibe, primært som følge af købet af

OMI. Den regnskabsmæssige værdi af skibe og dokningsaktiver steg

med USD 1.134 mio. til USD 2.270 mio. Tilgangen af ny tonnage, som

udgjorde en samlet anskaffelsessum på USD 1.200 mio., bestod af 11

MR-tankskibe og 10 handysizetankskibe overtaget fra OMI samt 2,5

LR2-tankskibsnybygninger, 1,5 LR1-tankskibsnybygninger og et panamaxtørlastskib

bygget i 2004. Derudover ejes to MR-tankskibe fortsat af

OMI, som TORM ejer i fællesskab med Teekay. Der blev ikke solgt skibe

i 2007. Forudbetaling for skibe steg med USD 89 mio. til USD 272 mio.

som følge af yderligere omkostninger vedrørende skibe under bygning på

USD 255 mio. reduceret med ovennævnte leveringer på USD 166 mio.

Afskrivninger udgjorde i 2007 USD 99 mio. mod USD 59 mio. i 2006 svarende

til en stigning på USD 35 mio. Stigningen skyldes forøgelsen og

fornyelsen af flåden i løbet af 2006 og 2007 samt afskrivning af immaterielle

aktiver overtaget i forbindelse med købet af OMI.


Samlet set kan udviklingen i driftsomkostninger forklares som anført i nedenstående tabel.

USD mio.

Driftsomkostninger Tankdivisionen Tørlastdivisionen

Handy mR LR1LR2 panamax Handy Ikke fordelt Total

Driftsomkostninger 2006 - 38,1 12,3 11,9 11,9 1,2 2,3 77,7

Ændring i antallet af driftsdage

Ændring i omkostninger pr. driftsdag

11,9

-

11,0

4,3

1,3

1,7

5,5

3,7

-2,1

0,7

-1,2

-

26,4

10,4

Andet 0 12,6 12,6

Driftsomkostninger 2007 11,9 53,4 15,3


21,1 10,5 - 14,9 127,1

Driftsomkostninger pr. dag på USD 6.618 og USD 5.804 i henholdsvis 2007 og 2006 sammensætter sig på omkostningstyper som vist i nedenstående figurer.

DRIFTSOMKOSTNINGER 2006Tabellen nedenfor viser driftsdata for Selskabets ejede flåde

DRIFTSOMKOSTNINGER 2007

USD mio.

DRIFTSOMKOSTNINGER 2006

DRIFTSOMKOSTNINGER 2007


Driftsdata

Tankdivisionen TørlastdivisionenHandy mR LR1 LR2 panamax Handy Total


Driftsdage i 2006Driftsomkostninger pr. driftsdag i 2006


Driftsomkostninger pr. driftsdag i 2007


Ændring i driftsomkostninger pr. dag i %


Driftsdage i 2007

-

-

6.467

n.a.

1.836

5.835

6.525

7.098

9%

7.523

2.298

5.365

6.071

13%

2.532

2.067

5.748

6.976

21%

3.027

2.474

4.802

5.135

7%

2.047

306

3.847

-

n.a.

-

12.980

5.804

6.618

14%

16.965

- Off-hire dage -0 -82 -10 -43 -10 - -145

- Dage i tørdok -0 -173 -84 -16 -77 - -350

+ indtjeningsdage for indchartrede skibe 0 901 3.575 338 3.012 - 7.826

Indtjeningsdage i 2007 1.836 8.169 6.013 3.306 4.972 - 24.296


65


66

REGNSKaBSBERETNING

Pr. 31. december 2007 udgjorde Selskabets nybygningsprogram 17 tankskibe

og 4 tørlastskibe til levering i perioden 2008-2011, og de kontraktmæssige

forpligtelser forbundet hermed udgjorde USD 1.002 mio.

Markedsværdien af Selskabets flåde samt investeringsprogram (tre

LR2-tankskibsnybygninger, 13 MR-tankskibsnybygninger, en Handysizetankskibsnybygning,

og fire panamaxtørlastskibsnybygninger) oversteg den

regnskabsmæssige værdi af flåden inklusive nybygningskontrakter med

USD 1.578 mio. ultimo året. Denne værdi er baseret på gennemsnittet af

vurderinger indhentet fra tre anerkendte, internationale skibsmæglere.

aNDRE KapITaLaNDELE (NORDEN)

TORM afhændede i marts 2007 hele investeringen i ca. 33% af aktierne i

Norden for USD 704 mio., hvorved Selskabet opnåede en gevinst på USD

643 mio.

Selskabet besidder kapitalandele i andre selskaber med en samlet

regnskabsmæssig værdi på USD 11 mio. pr. 31. december 2007, hvoraf

USD 3 mio. vedrører unoterede selskaber, hvilket er uændret i forhold

til året før. Den regnskabsmæssige værdi af unoterede aktier udgør den

estimerede dagsværdi baseret på tilgængelige informationer.

pENGESTRØmmE OG KapITaL

Investeret kapital steg med USD 1.307 mio. til USD 2.606 mio. pr.

31. december 2007 fra USD 1.299 mio. året før. Stigningen kan primært

henføres til købet af OMI og den øvrige tilgang af tonnage i årets løb.

Egenkapitalen faldt med USD 200 mio. i 2007 til USD 1.081 mio. fra USD

1.281 mio. i 2006. Det betydelige fald i egenkapitalen hidrører væsentligst

fra årets resultat på USD 792 mio. fraregnet værdiregulering af aktierne

i Norden vedrørende tidligere år på USD 572 mio. og ekstraordinært

højt udbetalt udbytte på USD 424 mio. Pr. 31. december 2007 udgjorde

egenkapitalandelen 36% sammenholdt med 61% pr. 31. december 2006.

Opfyldelse af Selskabets forpligtelser ifølge låneaftaler, betaling af

charterhyre for indchartrede skibe samt alle andre forpligtelser, som

TORM har påtaget sig, betales af de pengestrømme, som genereres af

Selskabet. De samlede likvide midler udgjorde ved udgangen af 2007

USD 118 mio. mod USD 33 mio. ved årets begyndelse, hvilket resulterede

i en samlet positiv likviditetspåvirkning fra årets pengestrømme på

USD 85 mio. i forhold til en nettoreduktion på USD 124 mio. i 2006. De

primære kilder til pengestrømmene var indtægter fra driften, yderligere

låneoptagelse samt salget af aktierne i Norden, som i alt bidrog med

USD 2.717 mio.

Pengestrømmene blev primært anvendt til finansiering af købet af

OMI, øvrig tilgang til flåden, afdrag på prioritetsgæld og banklån samt

betaling af udbytte til aktionærer i løbet af året, hvilket i alt reducerede

pengestrømme med USD 2.665 mio.

Selskabets driftsaktiviteter genererede et cash flow på USD 205 mio.

mod USD 233 mio. i 2006.

Kostprisen for OMI udgjorde USD 810 mio. Selskabet investerede

derudover USD 291 mio. i materielle anlægsaktiver, herunder primært

forøgelsen af flåden, i forhold til USD 262 mio. i 2006. Selskabet solgte

ikke skibe i 2007, hvorimod det totale cash flow fra salg af skibe udgjorde

USD 145 mio. i 2006.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter var positive med USD 243 mio.

sammenholdt med et negativt cash flow fra finansieringsaktiviteter på

USD 239 mio. i 2006. Yderligere låneoptagelse udgjorde USD 1.809 mio.

til finansiering af købet af OMI samt Selskabets nybygningsprogram og

køb af brugte skibe, mens afdrag på prioritetsgæld og banklån udgjorde

USD 1.142 mio. Udbetaling af udbytte til Selskabets aktionærer på USD

424 mio. påvirkede ligeledes pengestrømme fra finansieringsaktiviteter.

Pr. 31. december 2007 havde TORM indgået lånefaciliteter hos ledende

banker med en samlet ramme på USD 1,964 mio., hvoraf de USD 1.657

mio. var trukket. Af det samlede udestående lånebeløb på USD 1.657

mio. var USD 1.532 mio. variabelt forrentet. Faciliteterne er tilegnet

finansiering af ny tonnage og fortsat finansiering af nogle af de eksisterende

skibe.

For alle 21 skibe i Selskabets nybygningsprogram er betalinger svarende

til ca. 26% af den samlede kontraktsum erlagt. Den totale udestående

kontraktlige forpligtelse vedrørende nybygningsprogrammet udgjorde

USD 745 mio. pr. 31. december 2007.

TORM er tæt på at afslutte refinansieringen af den etårige overtagelsesfinansiering

på USD 700 mio. optaget i forbindelse med købet af OMI.

Baseret på Selskabets likvide beholdninger og lånefaciliteter, de planlagte

investeringer og de forventede pengestrømme fra driftsaktiviteter

mener Selskabet, at pengestrømmene er tilstrækkelige til at dække

driftsbehovet, de finansielle forpligtelser og andre strategiske tiltag. Det

er endvidere Selskabets opfattelse, at den nuværende flåde bestående af

ejede og indchartrede skibe giver fleksibilitet til at reagere på ændringer

i markedsforhold, hvilket reducerer eksponeringen over for negative

udviklinger i markedet.


RESULTaTOpGØRELSE FOR KONCERNEN

1. jaNUaR - 31. DECEmBER

USD ‘000

Note 2007 2006

Nettoomsætning 818.773 603.717

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -176.702 -148.943

Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 2.894 620

Timecharterækvivalent indtjening 644.965 455.394

Charterhyre -160.207 -106.329

Driftsomkostninger 4 -127.140 -77.624

Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 3 357.618 271.441

Resultat ved salg af skibe 0 54.362

Administrationsomkostninger 4,5 -68.743 -34.594

Andre driftsindtægter 14.787 9.839

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse 7,8 -98.681 -58.915

Resultat af primær drift 204.981 242.133

Finansielle indtægter 9 677.451 39.473

Finansielle omkostninger 9 -78.210 -40.520

Resultat før skat 804.222 241.086

Skat 11 -12.545 -6.574

årets resultat 791.677 234.512

2007 2006

Resultat pr. aktie*)

Resultat pr. aktie (USD) 25 11,4 3,4

Resultat pr. aktie (DKK)**) 62,3 20,1

Udvandet resultat pr. aktie (USD) 25 11,4 3,4

Udvandet resultat pr. aktie (DKK)**) 62,1 20,1

*) Sammenligningstallene er korrigeret for ændringen i stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 10 pr. aktie til DKK 5 pr. aktie i maj 2007.

** ) Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige USD/DKK valutakurs for den pågældende periode.

Noterne er en integreret del af regnskabet.

67


68

BaLaNCE FOR KONCERNEN

pR. 31. DECEmBER

USD ‘000

aKTIVER Note 2007 2006

LaNGFRISTEDE aKTIVER

Immaterielle aktiver

Goodwill 87.663 0

Andre immaterielle aktiver 7.481 0

7 95.144 0

materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 4.169 374

Skibe og dokningsaktiver 16 2.270.064 1.136.408

Forudbetaling for skibe 271.523 183.348

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 7.682 3.575

8 2.553.438 1.323.705

Finansielle aktiver

Andre kapitalandele 6 11.029 644.409

Andre finansielle aktiver 20 44.600 0

55.629 644.409

Langfristede aktiver i alt 2.704.211 1.968.114

KORTFRISTEDE aKTIVER

Bunker 19.823 12.134

Udestående fragter m.v. 10 90.265 49.690

Andre tilgodehavender 29.533 21.500

Periodeafgrænsningsposter 4.746 4.546

Likvide beholdninger 117.984 33.035

Kortfristede aktiver i alt 262.351 120.905

aKTIVER I aLT 2.966.562 2.089.019

Noterne er en integreret del af regnskabet.


USD ‘000

paSSIVER Note 2007 2006

EGENKapITaL

Selskabskapital 12 61.098 61.098

Egne aktier 12 -18.118 -18.118

Opskrivningshenlæggelser 7.268 579.852

Overført resultat 953.656 574.493

Foreslået udbytte 64.548 73.939

Reserve for sikringstransaktioner 8.664 5.589

Reserve for valutakursreguleringer 4.114 3.993

Egenkapital i alt 1.081.230 1.280.846

FORpLIGTELSER

Langfristede forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat 11 55.588 62.787

Prioritetsgæld og banklån 14,16 884.579 639.065

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 20 12.200 0

Overtagne time charter kontrakter 19 16.018 0

Langfristede forpligtelser i alt 968.385 701.852

Kortfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og banklån 14,16 768.871 55.902

Andre finansielle forpligtelser 1.072 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 44.310 18.760

Skyldig selskabsskat 14.437 4.575

Anden gæld 15 60.086 26.004

Overtagne time charter kontrakter 19 20.196 0

Periodeafgrænsningsposter 13 7.975 1.080

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 916.947 106.321

Forpligtelser i alt 1.885.332 808.173

paSSIVER I aLT 2.966.562 2.089.019

Anvendt regnskabspraksis 1-2

Pantsætninger 16

Garanti- og eventualforpligtelser 17

Kontraktlige forpligtelser 18

Afledte finansielle instrumenter 20

Finansielle og kommercielle risici 21

Finansielle instrumenter 22

Transaktioner med nærtstående parter 23

Koncernvirksomheder 24

Resultat pr. aktie 25

Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte 26

Pengestrømme 27

Køb af virksomheder 28

Time charter kontrakter 29

Købsoptioner på skibe 30

Noterne er en integreret del af regnskabet.

69


70

EGENKapITaLOpGØRELSE

FOR KONCERNEN

USD mio.

Gevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen

Selskabs- Egne Overført Foreslået Opskrivnings- Reserve for Reserve for I alt

kapital aktier resultat udbytte henlæggelser sikrings- valutakurstransaktioner

reguleringer

EGENKapITaL

Saldo pr. 1. januar 2006 61,1 -7,7 415,3 132,4 296,4 3,3 3,9 904,7

Egenkapitalbevægelser i 2006:

Valutakursregulering ved omregning af enheder,

der anvender en målingsvaluta, som er

forskellig fra USD 0,1 0,1

Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende

sikringsinstrumenter ved årets begyndelse -3,3 -3,3

Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter

ved årets slutning 5,6 5,6

Tilbageførsel af værdireguleringer af værdipapirer

disponible for salg ved årets begyndelse -296,4 -296,4

Værdireguleringer af værdipapirer disponible for

salg ved årets slutning 579,8 579,8

Nettogevinster/tab indregnet direkte

på egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0 283,4 2,3 0,1 285,8

Årets resultat 234,5 234,5

årets indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 234,5 0,0 283,4 2,3 0,1 520,3

Køb af egne aktier, kostpris -10,4 -10,4

Salg af egne aktier, kostpris 0,0 0,0

Udloddet udbytte -140,1 -140,1

Udloddet udbytte for egne aktier 5,9 5,9

Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte -7,7 7,7 0,0

Udnyttelse af aktieoptioner 0,4 0,4

Foreslået udbytte for regnskabsåret -73,9 73,9 0,0

Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt 0,0 -10,4 159,2 -58,5 283,4 2,3 0,1 376,1

Egenkapital pr. 31. december 2006 61,1 -18,1 574,5 73,9 579,8 5,6 4,0 1.280,8

Egenkapitalbevægelser i 2007:

Valutakursregulering ved omregning af enheder,

der anvender en målingsvaluta, som er

forskellig fra USD 0,1 0,1

Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende

sikringsinstrumenter ved årets begyndelse -5,6 -5,6

Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter

ved årets slutning 8,7 8,7

Værdireguleringer af værdipapirer disponible for salg 70,8 70,8

Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer

disponible for salg -643,3 -643,3

Nettogevinster/tab indregnet direkte på

egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0 -572,5 3,1 0,1 -569,3

Årets resultat 791,7 791,7

årets indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 791,7 0,0 -572,5 3,1 0,1 222,4

Ekstraordinært udbytte -369,3 -369,3

Ekstraordinært udbytte for egne aktier 18,0 18,0

Udloddet udbytte -76,4 -76,4

Udloddet udbytte for egne aktier 3,7 3,7

Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte -2,5 2,5 0,0

Aktiebaseret vederlæggelse 2,0 2,0

Foreslået udbytte for regnskabsåret -64,5 64,5 0,0

Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt 0,0 0,0 379,1 -9,4 -572,5 3,1 0,1 -199,6

Egenkapital pr. 31. december 2007 61,1 -18,1 953,6 64,5 7,3 8,7 4,1 1.081,2

Noterne er en integreret del af regnskabet


pENGESTRØmSOpGØRELSE

FOR KONCERNEN

USD ‘000

DRIFTSaKTIVITETER

Note 2007 2006

Resultat af primær drift 204.981 242.133

Reguleringer:

Tilbageførsel af resultat ved salg af skibe 0 -54.362

Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 98.681 58.915

Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 27 -1.433 6.020

Modtagne udbytter 1.317 26.401

Modtagne renter og kursgevinster 16.216 10.096

Betalte renter -73.164 -40.734

Betalt selskabsskat -9.525 -3.153

Ændring i varebeholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -31.865 -12.813

pengestrømme fra driftsaktiviteter 205.208 232.503

INVESTERINGSaKTIVITETER

Investering i materielle anlægsaktiver -290.555 -262.376

Investering i kapitalandele og værdipapirer 0 -14

Køb af virksomheder og aktiviteter 28 -810.159 0

Salg af kapitalandele og værdipapirer 736.868 241

Salg af langfristede aktiver 194 144.550

pengestrømme fra investeringsaktiviteter -363.652 -117.599

FINaNSIERINGSaKTIVITETER

Låneoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 1.808.983 162.096

Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -1.141.640 -256.143

Betalt udbytte -423.950 -134.140

Køb og salg af egne aktier 0 -10.410

pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 243.393 -238.597

årets nettopengestrøm fra drift,

investering og finansiering 84.949 -123.693

Likvide midler pr. 1. januar 33.035 156.728

Likvide midler pr. 31. december 117.984 33.035

Heraf stillet til sikkerhed 0 0

117.984 33.035

Noterne er en integreret del af regnskabet

71


72

NOTER

NOTE 1

aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de International

Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU, samt de af OMX

Den Nordiske Børs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede

selskaber.

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards

(”IFRS”) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB).

Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske

kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af

dagsværdi.

Den funktionelle valuta i alle væsentlige virksomheder er USD, og

Selskabet anvender USD som præsentationsvaluta i årsrapporten.

æNDRINGER I aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS OG pRæSENTaTION

TORM har implementeret IFRS 8 ”Operating Segments” i årsrapporten

for 2007. Standarden erstatter IAS 14 og tilpasser segmentrapporteringen

med kravene i SFAS 131 under US GAAP.

Derudover har Selskabet implementeret IFRIC 10 ”Interim Financial

Reporting and Impairment” og IFRIC 11 ” IFRS 2 – Group and Treasury

Share Transactions”.

Implementeringen af ovennævnte standard og fortolkninger har ikke

påvirket TORMs regnskab.

REGNSKaBSSTaNDaRDER OG -FORTOLKNINGER TIL SENERE

ImpLEmENTERING

IASB har udstedt en ændring til IAS 1 ”Presentation of Financial

Statements”. De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende

udgave af IAS 1 er:

• Krav om, at “totalindkomsten” præsenteres enten i én samlet

totalindkomstopgørelse eller i to opgørelser (en særskilt resultatopgørelse

og en totalindkomstopgørelse, hvori årets resultat indgår

i én linje). Egenkapitalopgørelsen må ikke længere indeholde delelementer

fra totalindkomsten, men alene totalen herfra.

• Ved ændringer i anvendt regnskabspraksis og/eller reklassifikation

skal balancen for begyndelsen af sammenligningsåret også inkluderes

(dvs. to års sammenligningstal).

• Krav om oplysning af skatteeffekten af hver enkelt post under

“anden totalindkomst”.

• Krav om oplysning af beløb, som reklassificeres fra anden totalindkomst

til periodens resultat (“recycling”).

• Terminologien vedrørende regnskabsopgørelserne efter IFRS

ændres.

IASB har udstedt en ændring til IAS 23 ”Borrowing Costs”. Ændringerne

til IAS 23 medfører ikke nogen ændringer, da Selskabet allerede aktiverer

låneomkostninger, som er direkte knyttet til anskaffelse, opførelse eller

produktion af et kvalificerende aktiv, herunder skibe, som en del af

omkostningen for dette aktiv.

TORM forventer at implementere disse ændringer, når de bliver

gældende i 2009.

Implementeringen af IAS 1 vil ændre præsentationen i års- og delårsrapporter,

mens implementeringen af ændringen til IAS 23 ikke vil have

effekt på års- og delårsrapporter.

I 2008 har IASB udstedt en revideret udgave af IFRS 3 “Business combinations”,

ændring til IAS 27 “Consolidated and separate financial statements”,

ændring til IFRS 2 “Share-based payment: vesting conditions

and cancellations”, som endnu ikke er godkendt af EU. TORM har endnu

ikke vurderet disse ændringers indvirkning på årsrapporten.

CENTRaLE OmRåDER I aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS

Ledelsen anser følgende for at være de vigtigste elementer i anvendt

regnskabspraksis for TORM-koncernen.

Deltagelse i pools

TORM genererer sin omsætning fra rederivirksomhed, som for en stor

del udføres gennem poolsamarbejder. Omsætningen i en pool genereres

af hver enkelt af de skibe, der indgår i poolen, og er baseret på

rejse- eller tidscertepartier. Poolen opgør omsætning baseret på de kontraktbestemte

rater samt den enkelte rejses varighed, og omsætningen

indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af ydelserne i henhold

til de indgåede certepartier.

Pools anses for at være fælles kontrollerede aktiviteter, og Selskabets

andel af resultatopgørelsens og balancens poster i de respektive

pools indregnes forholdsmæssigt baseret på deltagelsen i poolen ved

sammenlægning af poster af ensartet karakter. Selskabets andel af

indtægter i pools afhænger primært af antallet af dage, hvor Selskabets

skibe har været til rådighed i de respektive pools, set i forhold til poolens

samlede antal disponible indtjeningsdage i perioden.

TORM er pooloperatør for tre pools, og Selskabet har placeret et

væsentligt antal skibe i disse. Som pooloperatør modtager TORM en

charter kommissionsindtægt til dækning af omkostninger forbundet med

denne rolle. Charter kommissionsindtægten er beregnet som en fast

procentdel af fragtindtægten fra hver enkelt fragtaftale. Hvis poolen ikke

har nogen fragtindtægter, modtager TORM ikke nogen charter kommissionsindtægt.

Kommissionsindtægten indregnes i resultatopgørelsen

under ”Andre driftsindtægter” samtidig med indregningen af den underliggende

fragtindtægt i poolen.

Skæringsrejser

Omsætning og de dertil hørende omkostninger indregnes i takt med

levering af ydelserne i henhold til de indgåede certepartier. For skæringsrejser

(igangværende rejser ved udgangen af en regnskabsperiode)

er usikkerheden og afhængigheden af estimater større end for afsluttede

rejser. Selskabet indregner en procentdel af den estimerede omsætning

svarende til den procentdel af den estimerede varighed af rejsen, som

er gennemført på balancedagen. Den estimerede omsætning er baseret

på forventninger om rejsens varighed og destination. Rejserelaterede

omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Ved indregning af

omsætning er der en risiko for, at det faktiske antal dage, der anvendes

til at udføre en rejse, afviger fra det estimerede antal dage, og i tidscertepartier

kan der være fastsat en lavere dagsrate for ekstra dage.

Kontrakten for en enkelt rejse kan desuden indeholde flere mulige destinationer.

Destinationen kan skifte undervejs, og raten kan variere afhængigt

af destinationen. Ændringer i rejsens varighed samt skiftende destinationer

og vejrlig vil have en effekt på de rejserelaterede omkostninger.


Demurrageindtægter

Fragtaftaler indeholder bestemmelser om tidsforbrug til lastning og

losning af skibet. Overskrides den aftalte tid, kompenseres TORM for det

ekstra tidsforbrug i form af en demurrageindtægt. Demurrageindtægter

indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af ydelserne i henhold

til de indgåede certepartier.

Ved rejsens afslutning opgør Selskabet tidsforbruget i havn, og krav om

demurrage fremsendes til befragteren baseret på den indgåede aftale.

Kravet vil ofte blive mødt med modkrav på grund af uenighed om fortolkning

af aftalen i forhold til de faktiske omstændigheder omkring det

ekstra tidsforbrug. Baseret på erfaringer fra tidligere perioder udgør den

løbende indregning af demurrageindtægter derfor 95% af de oprindelige

demurragekrav. Selskabet modtager demurragebetalingen, når endelig

enighed er opnået, hvilket i gennemsnit tager 100 dage fra fremsendelsen

af det oprindelige krav. Såfremt Selskabet må acceptere en reduktion

på mere end 5% i forhold til det fremsendte krav, eller hvis befragteren

ikke er i stand til at betale, vil det påvirke demurrageindtægterne.

Skibe

Skibe måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til

at blive taget i brug, herunder renteomkostninger til finansiering i byggeperioden,

baseret på de optagne skibslån. Alle større bestanddele af

skibene bortset fra dokningsaktiver afskrives lineært til den forventede

restværdi over den forventede levetid, som TORM estimerer til 25 år. Det

er Selskabets opfattelse, at en 25-års afskrivningsperiode er i overensstemmelse

med afskrivningsperioden for andre rederiers tilsvarende

tonnage. Afskrivninger er baseret på kostpris fratrukket den estimerede

restværdi. Restværdien er estimeret som hvert enkelt skibs egenvægt

multipliceret med skrotningsværdien pr. ton. Skibenes levetid og restværdi

revurderes som minimum ved udgangen af hver regnskabsperiode

baseret på gældende markedsvilkår, lovgivningsmæssige krav samt

Selskabets forretningsplaner. Selskabet vurderer endvidere skibenes

regnskabsmæssige værdier for at afgøre, om indtrufne begivenheder

indikerer værdiforringelse og nødvendiggør justering af de regnskabsmæssige

værdier. Forudbetaling på skibe måles til afholdte omkostninger.

Dokningsomkostninger

Flåden af egne skibe gennemgår planlagte tørdokninger med henblik på

at få udført større reparationsarbejder og vedligeholdelse, der ikke kan

udføres, mens skibet er i sit normale virke. Tørdokninger gennemføres

med 30 og 60 måneders interval afhængig af arbejdets karakter og eksternt

bestemte krav. Omkostninger, der relaterer sig til tørdokningerne,

aktiveres og afskrives lineært over den forventede periode frem til næste

tørdokning. Restværdien estimeres til nul. Dokningsaktivers levetid

revurderes som minimum ved udgangen af hver regnskabsperiode baseret

på gældende markedsvilkår, lovgivningsmæssige krav samt TORMs

forretningsplaner.

En andel af kostprisen for et skib allokeres til de dele, som forventes

udskiftet eller repareret ved næste tørdokning. Afskrivning heraf foretages

over perioden frem til næste tørdokning. For nybygninger skønnes

kostprisen for dokningsaktivet ud fra de forventede omkostninger ved

den førstkommende dokning, hvilket igen er baseret på erfaringer og

historik med tilsvarende skibe. For brugte skibe udskilles og aktiveres

dokingsaktivet ligeledes separat, idet der dog tages hensyn til de sædvanlige

dokningsintervaller i Selskabet.

Ved efterfølgende tørdokninger udgør aktivet de faktisk afholdte dokningsomkostninger.

Dokningsaktivet kan inkludere omkostninger til leje

af mandskab til udførelse af reparationer og større vedligeholdelse samt

medgåede materialer, rejse- og opholdsomkostninger for Selskabets

inspektører samt omkostninger til aflønning af ekstern assistance.

Tørdokningsaktiviteter inkluderer, men er ikke afgrænset til, inspektion,

service på turbolader, udskiftning af pakdåser og stævnrør, service på

kedel, udskiftning af anoder, malearbejde udvendigt på skroget, stålreparationer

samt forbedring og udskiftning af andre dele af skibet.

Udskudt skat

Alle væsentlige danske virksomheder i Koncernen er pr. 1. januar 2001

indtrådt i tonnageskatteordningen for en bindende 10-årig periode og har

siden indgivet selvangivelser for årene 2001-2006. I tonnageskatteordningen

er beregningen af skattepligtig indkomst ikke baseret på indtægter

og udgifter som ved normal selskabsbeskatning. I stedet beregnes den

skattepligtige indkomst på baggrund af den anvendte tonnage i perioden.

Et selskabs skattepligtige indkomst opgøres som summen af den

skattepligtige indkomst i tonnageskatteordningen og den skattepligtige

indkomst af de aktiviteter, som ikke omfattes af tonnageskatteordningen,

opgjort i overensstemmelse med de almindelige danske selskabsskatteregler.

Såfremt deltagelsen i tonnageskatteordningen opgives, eller virksomhedernes

investerings- og aktivitetsniveau reduceres væsentligt, vil en

udskudt skattestatus blive aktuel. En udskudt skatteforpligtelse opgjort

efter den balanceorienterede gældsmetode indregnes i balancen på

balancedagen ved hver periodeafslutning. Værdiansættelsen af den

udskudte skatteforpligtelse vedrørende skibe er baseret på forskellen

mellem skatteværdien af skibene på tidspunktet for indtræden i tonnageskatteordningen

og den laveste værdi af kostpris og den realiserede

eller realiserbare salgsværdi af skibene.

aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS I ØVRIGT

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter regnskaberne for moderselskabet A/S

Dampskibsselskabet TORM og dets dattervirksomheder, det vil sige virksomheder,

hvori moderselskabet direkte eller indirekte ejer flertallet af

stemmerettigheder eller på anden måde har bestemmende indflydelse.

Virksomheder, hvori Koncernen udøver betydelig, men ikke bestemmende

indflydelse, betragtes som associerede virksomheder og medtages

ved anvendelse af indre værdis metode.

Virksomheder, der aftalemæssigt ledes i fællesskab sammen med en

eller flere andre virksomheder og således er under fælles kontrol (fælles

kontrollerede virksomheder), medtages ved anvendelse af pro rata konsolidering,

hvorved de enkelte regnskabsposter i virksomhedernes regnskaber

indregnes i forhold til ejerandelen.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet,

dets dattervirksomheder og pro rata konsoliderede virksomheder

ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter.

Der foretages eliminering af koncerninterne transaktioner, mellemværender

og aktiebesiddelser samt realiserede og urealiserede interne

fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

De regnskaber, der anvendes til konsolidering, er udarbejdet i

overensstemmelse med Selskabets regnskabspraksis.

Virksomhedssammenslutninger

73


74

NOTER

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet

fra tidspunktet for overtagelse eller stiftelse. Overtagelsestidspunktet

er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede

resultatopgørelse frem til henholdsvis afhændelses- eller afviklingstidspunktet.

Afhændelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over

virksomheden faktisk overgår til tredjemand.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter

de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen,

hvis de udgør en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der tages

hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Kostprisen for

en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de

omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede

virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver

og testes minimum én gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige

værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi,

nedskrives det til den lavere genindvindingsværdi.

Omregning af fremmed valuta

Den funktionelle valuta for alle væsentlige virksomheder, herunder

datterselskaber og associerede virksomheder, er USD, idet Selskabets

skibe opererer på internationale fragtmarkeder, hvor indtægter og

omkostninger afregnes i USD, ligesom Selskabets væsentligste aktiver

og forpligtelser i form af værdien af skibe og tilhørende gældsforpligtelser

er i USD. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta

omregnes til den funktionelle valuta på transaktionstidspunktet. Likvider,

tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i andre valutaer end

den funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta på balancetidspunktet.

Valutakursgevinster og -tab, som opstår mellem valutakursen

på transaktionstidspunktet og betalingstidspunktet eller balancetidspunktet,

indregnes i resultatopgørelsen under ”Finansielle poster”.

Valutakursgevinster og -tab på ikke-monetære poster bogført til dagsværdi

indregnes i samme linie som dagsværdireguleringen. Selskabets

præsentationsvaluta er USD. Ved indregning af virksomheder med andre

funktionelle valutaer end USD omregnes regnskaberne til USD. Poster i

resultatopgørelsen omregnes til USD til den gennemsnitlige valutakurs

for perioden, medens balanceposter omregnes til balancedagens kurs.

Valutakursdifferencer som følge af omregning af regnskaber til USD

indregnes direkte som en særskilt post i egenkapitalen. Ved afhændelse

af en virksomhed overføres den akkumulerede valutakursdifference

indregnet i egenkapitalen vedrørende denne virksomhed til resultatopgørelsen

som en del af avanceopgørelsen ved afhændelse.

Dagsværdier

Alle dagsværdier på finansielle aktiver, forpligtelser og afledte finansielle

instrumenter er baseret på officielle markedspriser eller standardmodeller

for prisfastsættelse, hvor observerbare markedsdata anvendes.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter, primært renteswaps, valutaterminsforretninger,

FFA og terminskontrakter vedrørende bunkerkøb, indgås med

henblik på sikring af indgåede eller forventede fremtidige transaktioner.

TORM anvender de specifikke regler for regnskabsmæssig sikring af

pengestrømme, når dette er muligt og hensigtsmæssigt. Derudover

tager TORM begrænsede positioner i FFA-markedet, som ikke indgås

med henblik på afdækning af risici, men udgør et supplement til

Selskabets fysiske positioner i skibe.

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen

til kostpris og efterfølgende til dagsværdi, og de indgår under andre tilgodehavender

henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes

til sikring af pengestrømme og anses som effektive, indregnes direkte

på egenkapitalen under ”Reserve for sikringstransaktioner”. Når den

sikrede transaktion indregnes i resultatopgørelsen, overføres den akkumulerede

ændring i dagsværdi fra egenkapitalen til resultatopgørelsen

og indregnes på samme linie som den sikrede transaktion. Ændringer i

dagsværdien af en ineffektiv andel af et sikringsinstrument indregnes i

resultatopgørelsen.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som ikke

anvendes til sikring, indregnes i resultatopgørelsen. Selv om de effektivt

reducerer risikoen forbundet med pengestrømme i overensstemmelse

med Selskabets risikostyringspolitik, opfylder renteswaps med indbygget

option og visse FFA- og terminskontrakter vedrørende bunkerkøb ikke

de regnskabsmæssige kriterier for sikring. Ændringer i dagsværdien

af disse afledte finansielle instrumenter indregnes derfor i resultatopgørelsen

under ”Finansielle omkostninger” for renteswaps og under

”Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers” for FFAog

terminskontrakter vedrørende bunkerkøb. Ændringen i dagsværdien

af FFA-positioner, som ikke er indgået med henblik på risikoafdækning,

indregnes ligeledes under ”Afledte finansielle instrumenter vedrørende

fragt og bunkers”.

Segmentinformation

TORM består af to forretningssegmenter: Tank og tørlast. Denne

segmentering er baseret på Selskabets interne ledelses- og rapporteringsstruktur

samt vurdering af risici og indtjening. Transaktioner

mellem segmenter baseres på markedsrelaterede priser og udlignes på

koncernniveau.

Selskabet har kun et geografisk segment, idet Selskabet betragter verdensmarkedet

som en sammenhængende enhed, og de enkelte skibes

aktiviteter ikke begrænser sig til bestemte dele af verden.

Segmentets resultatopgørelse omfatter indtægter, som direkte kan

henføres til segmentet, og omkostninger, som direkte eller indirekte kan

henføres til segmentet. Indirekte allokering af omkostninger er baseret

på fordelingsnøgler, som afspejler segments forbrug af de fælles ressourcer.

Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes

direkte i segmentets drift.

Omsætningsaktiver fordeles på segmenterne i det omfang, de kan henføres

direkte hertil, herunder varelagre, udestående fragter, andre tilgodehavender

samt periodeafgrænsningsposter.

Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der hidrører fra segmentets

drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld.

Ikke-allokerede poster omfatter primært aktiver og forpligtelser samt

indtægter og omkostninger vedrørende Selskabets administrative funk-


tioner og investeringsaktivitet, herunder likvide beholdninger og bankindeståender,

rentebærende gæld, indkomstskat, udskudt skat m.v.

Personaleydelser

Lønninger, bidrag til social sikring, betalt ferie og sygefravær, bonus og

andre monetære og ikke-monetære ydelser indregnes i det regnskabsår,

hvor de ansatte har udført den tilknyttede arbejdsydelse.

Pensionsordninger

Selskabet har alene bidragsbaserede pensionsordninger. Pensionsomkostninger

vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger indregnes

i resultatopgørelsen i det år, de vedrører.

Aktiebaseret vederlæggelse

Direktionen og alle fastansatte landbaserede medarbejdere og officerer

(bortset fra trainees, elever og aspiranter), der er direkte ansat i A/S

Dampskibsselskabet TORM deltager i et incitamentsprogram, der blandt

andet medfører tildeling af aktier og aktieoptioner. Programmet giver

ikke mulighed for at modtage kontanter i stedet for aktier. Dagsværdien

af aktierne og aktieoptionerne tildelt under programmet måles på tildelingstidspunktet

og indregnes i resultatopgørelsen som personaleomkostninger

under administrationsomkostninger og driftsomkostninger

over den periode, hvor medarbejderne opnår ret til at købe aktierne.

Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen. Beregningen af

dagsværdien er baseret på Black-Scholes og Monte Carlo modellerne.

Leasing

Aftaler om indbefragtning af skibe eller leje af andre anlæg, driftsmidler

og inventar, hvor TORM har alle væsentlige risici og fordele forbundet

med ejendomsretten, indregnes i balancen som finansiel leasing. De

leasede aktiver indregnes til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien

af minimumsleasingydelserne ifølge aftalerne.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes aftalernes interne rentefod eller

en alternativ lånerente som diskonteringsfaktor. De finansielt leasede

aktiver af- og nedskrives i henhold til Selskabets regnskabspraksis for

ejede skibe eller over leasingperioden afhængigt af leasingbetingelserne.

Den tilsvarende leasingforpligtelse indregnes som en forpligtelse i

balancen, og leasingydelsens rentedel for perioden indregnes i resultatopgørelsen.

Øvrige indbefragtningsaftaler vedrørende skibe og øvrige lejeaftaler

betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Forpligtelsen vedrørende den resterende løbetid oplyses i noterne under

finansielle forpligtelser.

Aftaler om udbefragtning af skibe eller leje af andre anlæg, driftsmidler

og inventar, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

overgår til lejer, klassificeres som finansiel leasing, og et

beløb svarende til nettoinvesteringen i leasingaftalen indregnes i balancen

som et tilgodehavende. Indregning af skibet ophører, og gevinst eller

tab i forbindelse med afgangen indregnes i resultatopgørelsen.

Øvrige aftaler om udbefragtning af skibe klassificeres som operationel

leasing, og leasingindtægter indregnes lineært i resultatopgørelsen over

leasingperioden.

Sale and lease back transaktioner

Gevinst eller tab ved en sale and lease back transaktion, som resulterer

i en finansiel leasingaftale, indregnes i balancen og resultatføres proportionelt

med leasingydelserne over leasingaftalens løbetid.

Gevinst ved en sale and lease back transaktion, som resulterer i

en operationel leasingaftale, indregnes i resultatopgørelsen straks,

såfremt transaktionen er aftalt til dagsværdi, eller salgsprisen er under

dagsværdi. Såfremt salgsprisen overstiger dagsværdien, indregnes

forskellen mellem salgspris og dagsværdi i balancen og indtægtsføres

proportionelt med leasingydelserne over leasingaftalens løbetid. Tab

ved en sale and lease back transaktion, som resulterer i en operationel

leasingaftale, indregnes i resultatopgørelsen på transaktionstidspunktet.

I tilfælde, hvor tabet modsvares af fremtidige leasingydelser under

dagsværdi, indregnes dette i balancen og udgiftsføres proportionelt med

leasingydelserne over leasingaftalens løbetid.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter, herunder nettoindsejling, indregnes i resultatopgørelsen når:

• de indtægtsskabende ydelser er udført på grundlag af en bindende

aftale,

• indtægten kan måles pålideligt,

• det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, som knytter sig til

transaktionen, vil tilflyde Selskabet, og

• omkostninger, som er eller vil blive afholdt i forbindelse med transaktionen,

kan måles pålideligt.

Nettoomsætning omfatter skibenes fragtindtægter, indtægter fra udbefragtning

af skibe, demurrageindtægter samt gevinster og tab på FFA,

når disse er klassificeret som sikringsinstrumenter. Nettoomsætning

indregnes, når de generelle kriterier omtalt ovenfor er opfyldt, og færdiggørelsesgraden

kan opgøres pålideligt. Fragtindtægter, indtægter

fra udbefragtning af skibe og demurrageindtægter indregnes således til

salgsværdien i takt med leveringen af ydelserne i henhold til de indgåede

certepartier.

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner indregnes i takt med, at

de afholdes. Gevinster og tab på terminskontrakter vedrørende bunkerkøb,

som er klassificeret som sikringsinstrumenter, indgår i denne linie.

Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers

I afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers indregnes

dagsværdireguleringer samt gevinster og tab på FFA, terminskontrakter

vedrørende bunkerkøb og andre afledte finansielle instrumenter direkte

relateret til shippingaktiviteterne, som ikke behandles efter reglerne om

regnskabsmæssig sikring.

Charterhyre

Charterhyre omfatter omkostninger forbundet med operationel indbefragtning

af skibe, som er medgået til opnåelse af periodens nettoomsætning.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger, der omfatter omkostninger til mandskab, reparation,

vedligeholdelse og tonnageafgift, indregnes i takt med, at de

afholdes.

75


76

NOTER

Resultat ved salg af skibe

Resultat ved salg af skibe indregnes, når de væsentlige risici og fordele

forbundet med ejendomsretten er overgået til køber, og det opgøres som

forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den

regnskabsmæssige værdi af aktivet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger, der omfatter omkostninger til det administrative

personale, ledelse, kontorlokaler og andre administrationsomkostninger,

indregnes i takt med, at de afholdes.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter primært befragtningskommissioner,

administrationsindtægter og gevinst eller tab ved salg af andre anlæg og

driftsmateriel.

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse omfatter årets afskrivning på

anlægsaktiver samt nedskrivninger på aktiver med det beløb, hvormed

aktivernes regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien.

Ved indikation af værdiforringelse foretages vurdering af den regnskabsmæssige

værdi, og aktivets værdi reduceres til genindvindingsværdien

svarende til den højeste af enten kapitalværdien eller salgsværdien.

Genindvindingsværdien for goodwill vurderes hvert år.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og urealiserede

valutakursgevinster vedrørende transaktioner i andre valutaer end

den funktionelle valuta, realiserede gevinster på andre kapitalandele og

værdipapirer, urealiserede gevinster på værdipapirer, modtagne aktieudbytter

samt andre finansielle indtægter, herunder værdireguleringer

på visse afledte finansielle instrumenter, som regnskabsmæssigt ikke

behandles som sikring af fremtidige transaktioner. Renter indregnes

efter periodiseringsprincippet under hensyntagen til den effektive rente.

Udbytter fra andre kapitalandele indregnes, når retten til at modtage

betaling er besluttet, hvilket typisk vil være det tidspunkt, hvor udbyttet

er deklareret, og det kan hjemtages uden hindringer.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter, finansieringsomkostninger

vedrørende finansielle leasingkontrakter, realiserede og urealiserede

valutakurstab vedrørende transaktioner i andre valutaer end den

funktionelle valuta, realiserede tab på andre kapitalandele og værdipapirer,

urealiserede tab på værdipapirer samt andre finansielle omkostninger,

herunder værdireguleringer på visse afledte finansielle instrumenter, som

regnskabsmæssigt ikke behandles som sikring af fremtidige transaktioner.

Renter indregnes efter periodiseringsprincippet under hensyntagen til

den effektive rente.

Skat

A/S Dampskibsselskabet TORM sambeskattes i Danmark med sine

danske dattervirksomheder. Moderselskabet indregner og betaler den

samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst,

men modtager den relevante andel af de betalte skatter fra dattervirksomhederne

baseret på den enkelte virksomheds andel af den samlede

skattepligtige indkomst. I resultatopgørelsen indregnes den beregnede

skat inkl. tonnageskat af årets skattepligtige indkomst for Koncernen,

reguleringer vedrørende tidligere år samt årets bevægelse i udskudt skat.

Skat relateret til egenkapitalposter posteres direkte på egenkapitalen.

Balancen

Goodwill

Goodwill måles som forskellen mellem kostprisen for den erhvervede

virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser og indregnes som et aktiv under immaterielle

aktiver.

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse.

Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets

genindvindingsværdi, nedskrives det til den lavere genindvindingsværdi.

Til brug for test for værdiforringelse fordeles goodwill ved første indregning

på de af Selskabets pengestrømsfrembringende enheder, som

goodwill knytter sig til.

Andre immaterielle aktiver

Andre immaterielle aktiver blev erhvervet i forbindelse med købet af OMI

og afskrives over deres forventede levetid, som varierer fra 1 til 15 år.

andre anlæg, driftsmidler og inventar

Grunde måles til kostpris.

Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Bygninger afskrives lineært over 50 år.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

IT-anskaffelser afskrives lineært over tre år, medens øvrige driftsmidler

afskrives lineært over fem år.

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært

over lejeperioden eller den økonomiske levetid, hvor denne er kortere.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte

tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive

taget i brug.

Finansielle aktiver

Finansielle aktiver indregnes første gang på afregningstidspunktet til

dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger bortset fra finansielle

aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen, som måles til dagsværdi.

Indregning af finansielle aktiver ophører, når retten til at modtage

pengestrømme fra aktiverne er udløbet eller overdraget.

Finansielle aktiver klassificeres som:

• Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen.

• Hold-til-udløb investeringer.

• Udlån og tilgodehavender.

• Finansielle aktiver disponible for salg.

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele omfatter aktier i andre virksomheder og klassificeres

som disponible for salg. Børsnoterede aktier måles til kursværdien

på balancedagen, og unoterede aktier måles til skønnet dagsværdi.

Urealiserede gevinster og tab som følge af værdiregulering af aktier indregnes

i egenkapitalen. Realiserede gevinster og tab som følge af

afhændelse af aktier indregnes som finansielle poster i resultatopgørelsen.

Den akkumulerede værdiregulering indregnet i egenkapitalen overføres

til resultatopgørelsen, når aktierne afhændes. Udbytter på aktier i

andre virksomheder indregnes som finansielle indtægter i den periode,

hvori de deklareres.


Andre kapitalandele præsenteres som langfristede aktiver, medmindre

ledelsen forventer at afhænde kapitalandelene inden for 12 måneder

efter balancedagen.

Andre finansielle aktiver

Andre finansielle aktiver omfatter TORMs ret til andel af gevinst på

købsoptioner på skibe overtaget i forbindelse med købet af OMI og klassificeres

som afledte finansielle instrumenter. Rettighederne måles og

indregnes til dagsværdi, og periodens ændring i dagsværdien indregnes i

resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender for fragter og andre tilgodehavender, der forventes

realiseret inden for 12 måneder fra balancedagen, klassificeres som

udlån og tilgodehavender og præsenteres som kortfristede aktiver.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller nettorealisationsværdi,

hvis denne er lavere. Dette svarer til pålydende værdi med fradrag

af nedskrivning til imødegåelse af tab. Afledte finansielle instrumenter

indregnet under andre tilgodehavender måles til dagsværdi.

Værdiforringelse af aktiver

Langfristede aktiver gennemgås med henblik på at vurdere, hvorvidt der

er indikation af værdiforringelse. Hvis der er en sådan indikation, skønnes

genindvindingsværdien af aktivet til det højeste af aktivets nettorealisationsværdi

og dets nytteværdi. Hvis dette beløb er lavere end den

regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til

genindvindingsværdien. Tabet ved værdiforringelse indregnes straks i

resultatopgørelsen.

Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den

mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige, identificerbare

pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). For skibes vedkommende

udgør den pengestrømsfrembringende enhed Selskabets

samlede flåde.

Bunkers

Bunkers og smøremidler indregnes til kostpris eller nettorealisationsværdi,

hvis denne er lavere. Kostprisen fastsættes i henhold til FIFOmetoden

og inkluderer omkostninger forbundet med anskaffelse og

levering af bunkers og smøremidler med fradrag af rabatter.

Egne aktier

Egne aktier indregnes direkte i en særskilt post i egenkapitalen til kostpris.

Ved senere afhændelse af egne aktier indregnes salgssummen

ligeledes direkte i egenkapitalen.

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på deklareringstidspunktet på den

årlige generalforsamling. Foreslået udbytte for regnskabsåret overføres

fra ”overført resultat” og vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når Selskabet som følge af tidligere

begivenheder har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,

at den vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, som

kan skønnes pålideligt. Hensatte forpligtelser måles til den skønnede

samlede forpligtelse, som forventes at opstå, idet der tages højde for den

tidsmæssige værdi af penge.

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe

I forbindelse med købet af OMI overtog Selskabet visse optionsforpligtelser

knyttet til skibe lejet ud på time charter kontrakter. Optionsforpligtelserne

er klassificeret som afledte finansielle instrumenter og indregnes til

dagsværdi. Periodens ændring i dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller omkostninger.

Overtagne time charter kontrakter

I forbindelse med købet af OMI overtog Selskabet visse time charter kontrakter

vedrørende udlejede skibe på vilkår, som var mindre favorable end

de gældende markedsvilkår på overtagelsestidspunktet. Selskabet indregnede

en forpligtelse baseret på dagsværdien af kontrakterne og amortiserer

denne forpligtelse over den tilbageværende lejeperiode. Periodens

ændring indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætning.

Andre forpligtelser

Forpligtelser måles generelt til amortiseret kostpris. Prioritetsgæld og

banklån vedrørende finansiering af skibe måles ved låneoptagelsen til

nominel værdi med fradrag af kurstab og afholdte transaktionsomkostninger

og efterfølgende til amortiseret kostpris, således at forskellen

mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

over låneperioden. Afledte finansielle instrumenter indregnet under

anden gæld måles til dagsværdi.

pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser Selskabets pengestrømme for året samt

likvider inklusive likvide værdipapirer ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte

metode og opgøres som årets resultat før finansielle poster reguleret

for resultat ved salg af skibe, ikke-likviditetspåvirkende driftsposter,

ændringer i driftskapitalen samt betalte selskabsskatter og renter.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter modtagne udbytter

samt køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af og

afdrag på langfristet gæld og banklån, køb eller salg af egne aktier samt

udbytte til aktionærerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger og anfordringsindskud samt obligationer

med en restløbetid på mindre end tre måneder. Andre obligationer

og kapitalandele klassificeres som investeringsaktiviteter.

Indtjening pr. aktie

Indtjening pr. aktie beregnes ved at dividere Selskabets nettoresultat

med det vægtede gennemsnitlige antal udestående aktier for den pågældende

periode. Egne aktier indgår ikke i beregningen. Køb og salg af

egne aktier i perioden vægtes på baggrund af den udestående periode.

Udvandet indtjening pr. aktie opgøres ved at regulere Selskabets nettoresultat

og summen af det vægtede gennemsnitlige antal aktier for

effekten af alle potentielt udvandende aktier. Sådanne potentielt udvandende

aktier udelades af beregningen, hvis effekten af at inkludere disse

i beregningen er at forøge indtjeningen pr. aktie eller reducere tabet pr.

aktie.

77


78

NOTER

NOTE 2

VæSENTLIGE REGNSKaBSmæSSIGE ESTImaTER OG SKØN

Udarbejdelsen af regnskaber i overensstemmelse med IFRS kræver, at

ledelsen lægger skøn og forudsætninger til grund, som har indflydelse

på værdien af aktiver og passiver samt oplysninger om eventualaktiver

og -forpligtelser på balancedagen og på værdien af indtægter og omkostninger

i regnskabsperioden. Disse skøn og forudsætninger påvirkes

af den anvendte regnskabspraksis. Et regnskabsmæssigt skøn anses

for at være væsentligt, hvis skønnet fordrer ledelsens stillingtagen til

forhold, som er forbundet med væsentlig usikkerhed, hvis andre skøn

med rimelighed kunne have været anvendt, eller hvis ændringer i skønnet,

som ville have en væsentlig indflydelse på Selskabets økonomiske

stilling eller driftsresultat, med rimelig stor sikkerhed vil forekomme fra

regnskabsperiode til regnskabsperiode. Det er ledelsens opfattelse, at

de anvendte regnskabsmæssige skøn er hensigtsmæssige, og de afledte

balanceposter er rimelige, men de faktiske resultater kan afvige fra de

oprindelige estimater, hvilket ville medføre ændringer i disse balanceposter

i fremtidige perioder.

Ledelsen anser, at følgende er de væsentlige regnskabsmæssige estimater

og skøn, som er anvendt ved udarbejdelsen af koncernregnskabet:

SKIBENES REGNSKaBSmæSSIGE VæRDIER

Selskabet gennemgår skibenes regnskabsmæssige værdier med henblik

på at vurdere, hvorvidt der er indtruffet begivenheder, som fordrer en

korrektion af værdierne. Skibenes værdi vurderes på baggrund af hændelser

og ændringer i forhold, der indikerer, at aktivernes regnskabsmæssige

værdi ikke vil kunne genindvindes. Ved vurdering af genindvindingsværdien

inddrager Selskabet væsentlige indikatorer for en mulig

værdiforringelse såsom købs- og salgspriser og generelle markedsvilkår.

Endvidere indhentes markedsvurderinger fra ledende, uafhængige,

internationale skibsmæglere på halvårlig basis for at understøtte vurderingen

af skibenes værdier. Hvis en indikation af værdiforringelse er

identificeret, skal behovet for at indregne et tab ved værdiforringelse vurderes

ved at sammenholde den regnskabsmæssige værdi af skibene

med den højeste af skibenes nettorealisationsværdi og de diskonterede

fremtidige pengestrømme.

Vurderingen af indikatorer for værdiforringelse og prognosen over fremtidige

ikke-diskonterede og diskonterede pengestrømme er kompliceret

og kræver, at Selskabet laver adskillige skøn, herunder over fremtidige

fragtrater, indtjening fra skibene og diskonteringssatser. Alle disse

forhold har historisk været forbundet med volatilitet.

Selskabets flådeværdier vil ikke nødvendigvis afspejle deres faktiske

markedsværdier på ethvert tidspunkt, da priser for brugte skibe i et

vist omfang varierer i takt med ændringer i charter rater og nybygningspriser.

Såfremt der sker varige ændringer i forventede fremtidige

pengestrømme eller forudsætninger i tilknytning hertil, kan det vise sig

nødvendigt at reducere skibenes regnskabsmæssige værdier.

Der blev ikke konstateret nogle indikationer af værdiforringelse eller

indregnet værdiforringelse af skibe i 2006 eller 2007.

SKaT

Alle væsentlige danske virksomheder i Selskabet er pr. 1. januar 2001

indtrådt i tonnageskatteordningen og har siden indgivet selvangivelser

for årene 2001 til 2006. Ligningen af selvangivelserne for 2005 og 2006

er endnu ikke afsluttet, og TORM har påklaget ligningen af selvangivelserne

for årene 2001 til 2004. Skattereglerne er meget komplicerede, og

selv om Selskabet bestræber sig på at indregne præcise skøn over skatte-aktiver

og -forpligtelser i balancen, kan det forekomme, at forhandlingerne

med skattemyndighederne om opgørelsen af de skattemæssige

forpligtelser vil resultere i korrektioner til tidligere skøn.

Selskabet vurderer, at der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af

den betalbare skat pr. 31. december 2007, da der endnu ikke er opbygget

en fast praksis om fortolkning af tonnageskattelovens bestemmelser.

Skønnet er baseret på scenarieanalyser og diskussioner med skattemyndigheder,

skatterådgivere og industriorganisationer, og usikkerheden

knytter sig primært til fordelingen af Selskabets aktiviteter på indtægter

og udgifter fra rederiaktivitet, som beskattes efter tonnageskattereglerne,

og indtægter og udgifter fra anden aktivitet, som beskattes efter de

almindelige regler.


USD mio.

NOTE 3 Tank Tørlast Ikke fordelt Total 2007

SEGmENTOpLySNINGER FOR KONCERNEN

RESULTaTOpGØRELSE

Nettoomsætning 640,2 134,3 44,3 818,8

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -164,5 -6,3 -5,9 -176,7

Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 2,9 0,0 0,0 2,9

Timecharterækvivalent indtjening 478,6 128,0 38,4 645,0

Charterhyre -92,4 -59,0 -8,8 -160,2

Driftsomkostninger -105,9 -10,4 -10,9 -127,2

Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 280,3 58,6 18,7 357,6

Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 0,0

Administrationsomkostninger -47,9 -7,2 -13,6 -68,7

Andre driftsindtægter 14,5 0,0 0,3 14,8

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -83,4 -6,5 -8,8 -98,7

Resultat af primær drift 163,5 44,9 -3,4 205,0

Finansielle poster 599,2 599,2

Resultat før skat 595,8 804,2

Skat -12,5 -12,5

årets resultat 583,3 791,7

BaLaNCE

Langfristede aktiver i alt 2.473,8 154,3 76,1 2.704,2

Aktiver i alt 2.603,2 155,7 207,7 2.966,6

Gældsforpligtelser i alt 134,3 3,5 1.747,5 1.885,3

ØVRIGE OpLySNINGER

Tilgang af immaterielle aktiver og materielle anlægsaktiver 1.283,4 71,9 68,3 1.423,6

Tab ved værdiforringelse i resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbageført tab ved værdiforringelse i resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Den aktivitet, som TORM ejer i et 50/50 joint venture med Teekay, er indeholdt i ”Ikke fordelt”.

Der har ikke været transaktioner mellem Tank- og Tørlastsegmenteterne i året, hvorfor nettoomsætningen alene hidrører fra eksterne kunder.

79


80

NOTER

USD mio.

NOTE 3, fortsat Tank Tørlast Ikke fordelt Total 2006

SEGmENTOpLySNINGER FOR KONCERNEN

RESULTaTOpGØRELSE

Nettoomsætning 494,0 109,7 0,0 603,7

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -143,8 -5,1 0,0 -148,9

Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,6 0,0 0,0 0,6

Timecharterækvivalent indtjening 350,8 104,6 0,0 455,4

Charterhyre -58,5 -47,8 0,0 -106,3

Driftsomkostninger -64,6 -13,1 0,0 -77,7

Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 227,7 43,7 0,0 271,4

Resultat ved salg af skibe 3,1 51,3 0,0 54,4

Administrationsomkostninger -29,1 -5,5 0,0 -34,6

Andre driftsindtægter 9,7 0,1 0,0 9,8

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -50,8 -8,1 0,0 -58,9

Resultat af primær drift 160,6 81,5 0,0 242,1

Finansielle poster -1,0 -1,0

Resultat før skat -1,0 241,1

Skat -6,6 -6,6

årets resultat -7,6 234,5

BaLaNCE

Langfristede aktiver i alt 1.234,9 88,8 644,4 1.968,1

Aktiver i alt 1.308,2 91,8 689,0 2.089,0

Gældsforpligtelser i alt 36,8 2,3 769,1 808,2

ØVRIGE OpLySNINGER

Tilgang af immaterielle aktiver og materielle anlægsaktiver 260,4 1,9 0,0 262,3

Tab ved værdiforringelse i resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbageført tab ved værdiforringelse i resultatopgørelsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Der har ikke været transaktioner mellem Tank- og Tørlastsegmenteterne i året, hvorfor nettoomsætningen alene hidrører fra eksterne kunder.

USD mio.

NOTE 4 2007 2006

pERSONaLEOmKOSTNINGER

Samlede personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholdt i driftsomkostninger 15,2 13,6

Personaleomkostninger indeholdt i administrationsomkostninger 39,0 22,7

I alt 54,2 36,3

Fordeling af personaleomkostninger

Lønninger 47,7 33,2

Aktiebaseret vederlæggelse 2,3 0,0

Pensioner 3,3 2,9

Andre omkostninger til social sikring 0,9 0,2

I alt 54,2 36,3


USD ’000

NOTE 4, fortsat

Heraf vederlag til bestyrelse og lønninger til direktion:

Bestyrelses- Komité- Kortsigtede

2007 vederlag vederlag vederlag i alt

Niels Erik Nielsen 138 18 156

Christian Frigast 92 18 110

Peter Abildgaard (valgt den 17. april 2007) 39 0 39

Lennart Arrias 55 0 55

Margrethe Bligaard (valgt den 17. april 2007) 39 0 39

Ditlev Engel (fratrådt den 29. juni 2007) 28 0 28

Peder Mouridsen (fratrådt den 17. april 2007) 16 0 16

Gabriel Panayotides 55 0 55

Stefanos-Niko Zouvelos 55 0 55

I alt for 2007 517 36 553

Kortsigtede personaleydelser Aktiebaseret

veder-

2007 Lønninger Bonus Pension læggelse I alt

Klaus Kjærulff 1.036 2.341 100 326 3.803

Mikael Skov 549 1.217 53 210 2.029

I alt for 2007 1.585 3.558 153 536 5.832

Bestyrelses- Komité- Kortsigtede

2006 vederlag vederlag vederlag i alt

Niels Erik Nielsen 126 0 126

Christian Frigast 84 0 84

Lennart Arrias 50 0 50

Ditlev Engel 50 0 50

Rex Harrington (fratrådt den 19. april 2006) 15 0 15

Peder Mouridsen 50 0 50

Gabriel Panayotides 50 0 50

Stefanos-Niko Zouvelos (valgt den 19. april 2006) 35 0 35

I alt for 2006 460 0 460

Kortsigtede personaleydelser Aktiebaseret

veder-

2006 Lønninger Bonus Pension læggelse I alt

Klaus Kjærulff 718 2.347 69 0 3.134

Klaus Nyborg 373 0 36 0 409

I alt for 2006 1.091 2.347 105 0 3.543

medarbejderforhold

Det gennemsnitlige antal ansatte i Koncernen i regnskabsperioden udgjorde 439 medarbejdere (2006: 353).

En overvejende del af de beskæftigede på skibene er ikke ansat i TORM.

Medlemmerne af direktionen er ved opsigelse fra Selskabet berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på op til 24 måneders løn.

Pensionsalderen for medlemmer af direktionen er 62 år.

81


82

NOTER

.

NOTE 4, fortsat

INCITamENTSpROGRam FOR LEDELSE OG mEDaRBEjDERE

I 2007 blev der indført et incitamentsprogram for alle fastansatte landbaserede

medarbejdere og officerer (bortset fra trainees, elever og

aspiranter), der er direkte ansat i A/S Dampskibsselskabet TORM. I alt

ca. 331 medarbejdere er omfattet af programmet. Selskabets bestyrelse

er ikke omfattet af programmet. Programmet løber i regnskabsårene

2007, 2008 og 2009. Programmet består af såvel bonus som aktieoptioner.

Bonus

Opnåelse af bonus er baseret på, at TORM opnår en beregnet RoIC

(Return on Invested Capital) i hvert regnskabsår sammenholdt med hvert

års budgetterede RoIC. Hvis RoIC bliver lavere eller højere, vil der ske en

forholdsmæssig ændring af det samlede beløb. 75% af en opnået bonus

bliver udbetalt kontant, og 25% udbetales i aktier, som medarbejderen

får ejerskab til, såfremt den pågældende stadig er ansat i selskabet efter

to år. Det antal aktier, medarbejderen får tildelt, vil afhænge af børskursen

på TORM-aktien på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten

for tildelingsåret. Den enkelte medarbejders andel af bonussen er baseret

dels på den enkeltes løn, dels på en skønsmæssig vurdering af den

enkeltes indsats. Medarbejderen modtager hvert år sin bonus efter

offentliggørelsen af TORMs årsrapport. For regnskabsåret 2007 udgør

den samlede værdi af bonussen under dette program USD 10,5 mio.,

hvoraf USD 8,2 mio. er indregnet som en omkostning i resultatopgørelsen

for 2007. Af de USD 8,2 mio. relaterer USD 0,3 mio. sig til aktier, og

USD 7,9 mio. relaterer sig til kontant bonus. Den resterende del af den

samlede værdi af bonussen vil blive amortiseret og indregnet som en

omkostning i perioden 2008-2010. Ud af den samlede værdi af bonusprogrammet

for 2007 udgør aktiernes værdi USD 2,5 mio.

aktieoptioner

Tildelingen af aktieoptionerne udgør for regnskabsåret 2007 et antal på

1.087.362 stk., hvoraf 5.829 stk. er bortfaldet. Hver option giver ret til at

erhverve en TORM-aktie af nominelt DKK 5. Det forudsættes, at et

tilsvarende antal optioner også udstedes i 2008 og 2009. Aktieoptionerne

kan udelukkende afregnes i aktier. Selskabets beholdning af egne aktier

dækker options-programmet.

Aktieoptionerne består af to elementer:

50% af optionerne ydes med en fastlagt udnyttelseskurs (standard

optioner). For 2007 udgør kursen DKK 151,5 (baseret på børskursen ved

offentliggørelse af årsrapporten for 2006 den 5. marts 2007) og for hvert af

de følgende år DKK 162,5 og DKK 173,5 korrigeret for den ekstraordinære

udbyttebetaling i september 2007.

50% af optionerne ydes med en udnyttelseskurs, der fastlægges endeligt

ved offentliggørelsen af TORMs årsrapport efter tre år, for 2007-tildelingen

i marts 2010. Udnyttelseskursen fastlægges ved den relative udvikling

i TORMs aktiekurs i forhold til en defineret peer-gruppe (peer-gruppe

optioner). Hvis TORMs aktiekurs udvikler sig relativt bedre end peergruppen,

har optionerne værdi.

Alle optioner kan udnyttes efter tre år fra tildelingen og skal senest være

udnyttet tre år herefter, dog med overholdelse af insiderreglerne. For tildelingen

i 2007 kan optionerne udnyttes efter aflæggelse af årsrapporten

for 2009 i marts 2010 og skal være udnyttet senest i marts 2013.

Optionerne vil være underlagt dansk ret og forudsætter fortsat ansættelse

i Selskabet indtil tidspunktet, hvor optionerne kan udnyttes. I 2007

udgør den i resultatopgørelsen indregnede omkostning vedrørende

aktieoptionerne USD 2,0 mio.

Dagsværdien af optionstildelingen for 2007 er beregnet efter Black-

Scholes og Monte Carlo modellerne og er opgjort til USD 10,9 mio. på tildelingstidspunktet.

De grundlæggende forudsætninger for beregning af markedsværdien

efter Black-Scholes samt Monte-Carlo modellen er:

• Aktiekursen på værdiansættelsestidspunktet er estimeret til DKK

202,25 pr. aktie ud fra kursen på OMX Den Nordiske Børs den 9.

august 2007.

• Udnyttelseskursen (før korrektion for ekstraordinære udbytter) er

DKK 179 pr. aktie svarende til børskursen pr. 5. marts 2007.

• Udnyttelseskursen vil blive korrigeret for ekstraordinære udbytter på

TORM-aktier.

• Den forventede udbytterate udgør 3% af egenkapitalen p.a.

• Volatiliteten for TORM-aktien er estimeret på baggrund af Selskabets

historiske volatilitet og skønnes at udgøre 36% og for peer-gruppen

22%.

• Den risikofrie rente baseret på optionernes udløb udgør 4,46%.

• Optionerne ejes gennemsnitligt i en periode på 4,1 år.

• Korrelationen mellem peer-gruppen og TORM er 92,5% baseret på

korrelationen målt på etårige afkast for historiske kurser de seneste

ti år.


.

NOTE 4, fortsat

Udviklingen i udestående aktieoptioner kan specificeres således: Antal

aktieoptioner

2007

aktieoptionsprogram - 2007 til 2009

Direktion

Tildelt 328.349

Udnyttet 0

Bortfaldet/udløbet 0

Uudnyttet pr. 31. december 2007 328.349

Øvrige medarbejdere

Tildelt 759.013

Overført til fratrådte medarbejdere -41.614

Udnyttet 0

Bortfaldet/udløbet -5.829

Uudnyttet pr. 31. december 2007 711.570

Fratrådte medarbejdere

Tildelt 0

Overført fra øvrige medarbejdere 41.614

Udnyttet 0

Bortfaldet/udløbet 0

Uudnyttet pr. 31. december 2007 41.614

Uudnyttet i alt pr. 31. december 2007 1.081.533

Heraf:

Aktieoptioner med fastlagt udnyttelseskurs 479.585

Aktieoptioner med udnyttelseskurs baseret på peer-gruppen 601.948

antal aktieoptioner, der kan udnyttes pr. 31. december 2007 0

USD mio.

NOTE 5 2007 2006

Honorar til generalforsamlingsvalgte

revisorer i moderselskabet

Deloitte

Honorar for revision 0,6 0,8

Honorar for revisionsrelaterede ydelser 0,2 0,0

Honorar for skatterelaterede ydelser 0,0 0,1

Honorar for øvrige ydelser 0,1 0,0

Samlet honorar 0,9 0,9

83


84

NOTER

USD mio.

NOTE 6 2007 2006

aNDRE KapITaLaNDELE

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 64,5 64,5

Tilgang 0,1 0,0

Afgang -60,9 0,0

Saldo pr. 31. december 3,7 64,5

Værdireguleringer:

Saldo pr. 1. januar 579,9 296,5

Kursregulering 2,4 42,2

Årets værdiregulering 68,3 241,2

Afgang -643,3 0,0

Saldo pr. 31. december 7,3 579,9

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 11,0 644,4

Heraf børsnoteret 7,8 641,7

Heraf unoteret 3,2 2,7

USD mio.

NOTE 7 Andre immaterielle

Goodwill aktiver I alt

ImmaTERIELLE aKTIVER

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,0 0,0 0,0

Kursregulering 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,0 0,0 0,0

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 87,6 13,4 101,0

Afgang 0,0 0,0 0,0

Overført til/fra andre poster 0,0 0,0 0,0

Saldo pr. 31. december 2007 87,6 13,4 101,0

afskrivninger og tab ved værdiforringelse:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,0 0,0 0,0

Kursregulering 0,0 0,0 0,0

Tilbageførsel af tab ved værdiforringelse 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger og tab ved værdiforringelse 0,0 5,9 5,9

Saldo pr. 31. december 2007 0,0 5,9 5,9

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007 87,6 7,5 95,1

Tilgangen af andre immaterielle aktiver udgøres af en kontrakt om et poolsamarbejde, en database over søfolk og konkurrenceklausuler indgået med den tidligere

ledelse i OMI. Alle disse aktiver blev erhvervet i forbindelse med købet af OMI. Kontrakten om poolsamarbejdet blev fuldt afskrevet i 2007, da poolsamarbejdet

ophørte. Databasen med søfolk anses for at have en levetid på 15 år, mens konkurrenceklausulerne afskrives frem til deres udløb i 2008.


USD mio.

NOTE 7 , fortsat

NEDSKRIVNINGSTEST aF GOODwILL

Goodwill med en regnskabsmæssig værdi på USD 87,6 mio. blev erhvervet i forbindelse med købet af OMI i 2007 og allokeret til Tankdivisionen.

I løbet af regnskabsåret har Selskabet vurderet genindvindingsværdien af Tankdivisionen og konkluderet, at Tankdivisionen og den allokerede goodwill ikke var

værdiforringet.

Genindvindingsværdien af Tankdivisionen blev fastsat ud fra en nytteværdiberegning ved anvendelse af fem års cash flow forventninger baseret på finansielle

budgetter godkendt af bestyrelsen samt en diskonteringssats på 9.0% pro anno. Diskonteringsfaktoren er baseret på en risikofri rente på 5,4%.

Det er ledelsens opfattelse, at ingen rimeligt sandsynlige ændringer i de primære forudsætninger, som er lagt til grund ved opgørelsen af genindvindingsværdien,

ville forårsage, at den regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien af Tankdivisionen.

De primære forudsætninger, som er anvendt i forbindelse med nytteværdiberegningen, er følgende:

- Pengestrømmene er udelukkende baseret på kendt tonnage i budgetperioden. Til- og afgange af tonnage er ikke indregnet, da den tidsmæssige placering og

effekten på pengestrømmene er meget usikker. Tilgange vil dog kun ske, hvis ledelsen forventer at opnå en forrentning, der er højere end den diskonteringssats,

som er anvendt ved testen for værdiforringelse, og salg ville forbedre pengestrømmene.

- Produkttankskibene har en forventet levetid på mindst 20 år. På baggrund af tankskibsflådens nuværende aldersprofil anses den tilbageværende

levetid at udgøre mindst 15 år.

- Fragtrater estimeres på baggrund af den store erfaring og det gode kendskab til markedet, som findes i Tankdivisionen.

- Driftsomkostninger og administrationsomkostninger forventes at stige med 3% år efter år.

Ledelsen anser disse primære forudsætninger for at være rimeligt opnåelige.

USD mio.

NOTE 8 Grunde og Skibe og Forud- Andre anlæg,

bygninger doknings- betaling driftsmidler

aktiver for skibe og inventar I alt

maTERIELLE

aNLæGSaKTIVER

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2006 1,3 1.230,0 97,4 6,1 1.334,8

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,0 93,3 166,3 2,7 262,3

Afgang -0,8 -119,6 0,0 -0,5 -120,9

Overført til/fra andre poster 0,0 80,4 -80,4 0,0 0,0

Overført til langfristede aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo pr. 31.december 2006 0,5 1.284,1 183,3 8,3 1.476,2

afskrivninger og tab ved værdiforringelse:

Saldo pr. 1. januar 2006 0,4 163,6 0,0 3,8 167,8

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgang -0,3 -73,6 0,0 -0,3 -74,2

Tilbageførsel af tab ved værdiforringelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 0,0 57,7 0,0 1,2 58,9

Saldo pr. 31.december 2006 0,1 147,7 0,0 4,7 152,5

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2006 0,4 1.136,4 183,3 3,6 1.323,7

Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heraf indregnede finansielle omkostninger i kostpris 0,0 1,2 0,8 0,0 2,0

85


86

NOTER

USD mio.

NOTE 8, fortsat Grunde og Skibe og Forud- Andre anlæg,

bygninger doknings- betaling driftsmidler

aktiver for skibe og inventar I alt

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,5 1.284,1 183,3 8,3 1.476,2

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang 1,7 38,4 247,7 2,7 290,5

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 2,2 1.018,7 7,4 3,8 1.032,1

Afgang 0,0 -5,8 0,0 -0,5 -6,3

Overført til/fra andre poster 0,0 166,9 -166,9 0,0 0,0

Overført til langfristede aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo pr. 31.december 2007 4,4 2.502,3 271,5 14,3 2.792,5

afskrivninger og tab ved værdiforringelse:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,1 147,7 0,0 4,7 152,5

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgang 0,0 -5,8 0,0 -0,3 -6,1

Tilbageførsel af tab ved værdiforringelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 0,1 90,4 0,0 2,2 92,7

Saldo pr. 31.december 2007 0,2 232,3 0,0 6,6 239,1

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007 4,2 2.270,0 271,5 7,7 2.553,4

Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heraf indregnede finansielle omkostninger i kostpris 0,0 1,8 0,9 0,0 2,7

Jf. den offenlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2006 er Selskabets danske ejendomme ansat til USD 0,8 mio. (regnskabsmæssig værdi 31. december 2007

USD 0,4 mio.) sammenlignet med USD 0,6 mio. pr. 1. oktober 2005.

I den regnskabsmæssige værdi for skibe og dokningsaktiver indgår dokningsaktiver med USD 27,1 mio. (2006: USD 9,4 mio.).

For information om pantsatte aktiver henvises til note 16.

Afskrivninger på USD 2,2 mio. vedrørende andre anlæg, driftsmidler og inventar relaterer sig i al væsentlighed til administration (2006: USD 1,2 mio.).

USD mio.

NOTE 9 2007 2006

FINaNSIELLE pOSTER

Finansielle indtægter

Renteindtægter fra likvide beholdninger 17,7 4,1

Kursgevinst fra andre kapitalandele (disponible for salg) 643,3 0,0

Udbytter*) 1,3 26,4

Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter 0,0 1,7

Valutakursreguleringer inklusive nettogevinst af valutaterminskontrakter 15,1 7,3

677,4 39,5

Finansielle omkostninger

Renter af prioritets- og bankgæld 70,6 40,2

Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter 5,4 0,0

Andre renteomkostninger 3,0 1,1

Heraf inkluderet i kostpris på materielle anlægsaktiver -0,8 -0,8

78,2 40,5

Finansielle poster i alt 599,2 -1,0

*) Heri indgår udbytte på Norden-aktierne på USD 0,0 mio. i 2007 (2006: USD 25,5 mio.).


USD mio.

NOTE 10 2007 2006

UDESTåENDE FRaGTER m.V.

Analyse af udestående fragter m.v. pr. 31. december:

UDESTåENDE FRaGTER m.V.

Hverken forfalden eller nedskrevet 53,4 22,7

Forfalden < 180 dage 30,1 24,3

Forfalden > 180 dage 6,8 2,7

Udestående fragter m.v. i alt 90,3 49,7

I udestående fragter m.v. pr. 31. december 2007 indgår tilgodehavender på i alt USD 1,5 mio. (2006: USD 1,5 mio.),

der efter en individuel vurdering er nedskrevet til USD 0,6 mio. (2006: USD 0,6 mio.).

Årets bevægelse i hensættelse til imødegåelse af tab på udestående fragter m.v. er som følger:

HENSæTTELSE TIL ImØDEGåELSE aF TaB på UDESTåENDE FRaGTER m.V.

Saldo pr. 1. januar 0,9 0,8

Årets hensættelser 0,0 0,2

Årets tilbageførte hensættelser 0,0 0,0

Årets forbrugte hensættelser 0,0 -0,1

Saldo pr. 31. december 0,9 0,9

Hensættelse til imødegåelse af tab på udestående fragter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen under

administrationsomkostninger. Hensættelsen er foretaget som følge af en individuel vurdering af de enkelte

tilgodehavender.

USD mio.

NOTE 11 2007 2006

SKaT

Skat af årets resultat -15,8 -4,7

Regulering vedrørende tidligere år -3,8 6,3

Regulering af udskudt skat 7,1 -8,2

Skat -12,5 -6,6

aFSTEmNING aF åRETS EFFEKTIVE SELSKaBSSKaTTEpROCENT

Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0% 28,0%

Afvigelser i skatteprocent, udenlandske dattervirksomheder -0,7% -3,0%

Regulering af skat vedrørende tidligere år 0,5% -2,6%

Reduktion af udskudt skat som følge af nedsættelse af dansk selskabsskat fra 28% til 25% -0,8% -

Effekt af tonnageskatteordningen -22,4% -19,7%

Effektiv skatteprocent 1,6% 2,7%

Selskabet deltager i tonnageskatteordningen. Deltagelsen i tonnageskatteordningen er bindende indtil 31. december 2010.

Under den danske tonnageskatteordning er indtægter og udgifter fra skibsfart ikke direkte skattepligtige. I stedet opgøres den skattepligtige indkomst ud fra:

· Nettotonnagen fra de skibe, som er anvendt til at generere indtjeningen fra skibsfart

· En sats gældende for den specifikke nettotonnage for skibet baseret på en faldende skala

· Antallet af dage, skibene er anvendt i løbet af året.

Selskabet forventer at deltage i tonnageskatteordningen efter bindingsperiodens udløb og som minimum at opretholde et investerings- og aktivitetsniveau

som ved indtrædelsen i tonnageskatteordningen.

Udlodning af udbytte til A/S Dampskibsselskabet TORMs aktionærer har ingen skattemæssige konsekvenser for A/S Dampskibsselskabet TORM.

87


88

NOTER

USD mio.

NOTE 11, fortsat 2007 2006

UDSKUDT SKaT

Saldo pr. 1. januar 62,8 54,6

Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 28% til 25% -6,7 -

Årets udskudte skat -0,5 8,2

Saldo pr. 31. december 55,6 62,8

Udskudt skat kan i al væsentlighed relateres til de skibe, der indgår i overgangssaldoen under den danske tonnageskatteordning.

NOTE 12 2007 2006 2007 2006

Antal Antal Nominel Nominel

mio. mio. værdi værdi

DKK mio. DKK mio.

SELSKaBSKapITaL

Saldo pr. 1. januar 36,4 36,4 364,0 364,0

Aktiesplit 36,4 - - -

Saldo pr. 31. december 72,8 36,4 364,0 364,0

Aktiekapitalen består af 72,8 mio. aktier à nominelt DKK 5. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Alle udstedte aktier er fuldt betalte.

I maj 2007 blev stykstørrelsen af Selskabets aktier ændret fra DKK 10 pr. aktie til DKK 5 pr. aktie. Den nominelle værdi af Selskabets aktiekapital forblev uændret

DKK 364,0 mio., mens antallet af aktier blev ændret fra 36,4 mio. stk. à DKK 10 til 72,8 mio. stk. à DKK 5.

I maj 2004 blev Selskabets aktiekapital udvidet fra nominelt DKK 182,0 mio. til nominelt DKK 364,0 mio. ved udstedelse af 18,2 mio. stk. fondsaktier à DKK 10.

De nye aktier blev tildelt Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:1. Der er herudover ikke sket ændringer i Selskabets aktiekapital de seneste fem år.

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Antal Antal Nominel Nominel % af % af

stk. stk. værdi værdi selskabs- selskabs-

(1.000) (1.000) DKK mio. DKK mio. kapital kapital

EGNE aKTIER*)

Saldo pr. 1. januar 3.556,4 3.117,0 17,8 15,6 4,9 4,3

Køb 0,0 455,6 0,0 2,3 0,0 0,6

Salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anvendt i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner 0,0 -16,2 0,0 -0,1 0,0 0,0

Saldo pr. 31. december 3.556,4 3.556,4 17,8 17,8 4,9 4,9

*) Tallene i ovenstående opstilling og nedenstående beskrivelse er korrigeret for aktiesplittet i maj 2007.

TORMs beholdning af egne aktier pr. 31. december 2007 udgør 3.556.364 stk. (2006: 3.556.364 stk.) à DKK 5 svarende til en pålydende værdi på USD 3,5 mio.

(2006: USD 3,1 mio.) og en markedsværdi på USD 124,9 mio. (2006: USD 116,8 mio.). Beholdningen udgør 4,9% (2006: 4,9%) af Selskabets aktiekapital.

Den samlede købesum for erhvervelser i året udgør USD 0,0 mio. (2006: USD 10,4 mio.), og salgssummen ved afhændelse udgør USD 0,0 mio. (2006: USD 0,0

mio.). Afhændelsen af aktierne i 2006 skete i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner, hvorfor salgssummen blev opgjort til udnyttelseskurser i aktieoptionsprogrammet.

Beholdning af egne aktier vil blive benyttet til sikring af Selskabets aktieoptionsprogram.


USD mio.

NOTE 13 2007 2006

pERIODEaFGRæNSNINGSpOSTER

Forudbetalt charterhyre 3,8 0,0

Øvrige 4,2 1,1

8,0 1,1

USD mio.

NOTE 14 2007 2006

pRIORITETSGæLD OG BaNKLåN

Forfalder til betaling således:

Forfalder inden for et år 768,8 55,9

Forfalder mellem et og to år 139,1 55,9

Forfalder mellem to og tre år 69,1 68,5

Forfalder mellem tre og fire år 112,6 53,5

Forfalder mellem fire og fem år 107,7 53,5

Forfalder efter fem år 456,1 407,6

1.653,4 694,9

De anførte beløb, der forfalder til betaling, er reguleret for direkte relaterede omkostninger hidrørende fra udstedelsen af lånene med USD 3,2 mio.

(2006: USD 2,9 mio.), som vil blive amortiseret over lånenes løbetid.

USD mio. 2007 2006 2007 2006

Fast/ Effektiv Effektiv Dags- Dags-

Udløb variabel rente rente værdi værdi

LåN

USD 2008 Variabel 4,6% 6,2% 700,0 5,1

USD 2009 Variabel 4,6% 5,8% 70,0 15,0

USD 2011 Variabel - 6,2% 0,0 8,1

USD 2011 Fast 4,4% 4,4% 92,5 63,6

USD 2012 Variabel 5,2% - 16,7 0,0

USD 2012 Fast 4,4% - 32,1 0,0

USD 2014 Variabel 5,1% 5,2% 328,9 399,2

USD 2015 Variabel 5,0% 5,9% 190,3 206,8

USD 2016 Variabel 4,7% - 226,0 0,0

Vægtet gennemsnitlig effektiv rente 4,7% 5,4%

Dagsværdi 1.656,5 697,8

Selskabet har mulighed for at opsige lånene før tid.

En del af lånene med variabel rente er sikret til fast forrentning ved indgåelse af renteswaps. For nærmere oplysninger om renteswaps

henvises til note 20. Visse af TORMs

låneaftaler indeholder minimumskrav til TORMs likviditet og soliditet samt andre restriktioner, som kan påvirke TORMs muligheder for at:

· Indgå i fusioner eller virksomhedsoverdragelser.

· Foretage væsentlige ændringer i driften af TORMs skibe.

Pr. 31. december 2007 er disse minimumskrav og betingelser overholdt, og baseret på TORMs forventede fremtidige cash flow, investeringsprogrammer m.v.

forventes de overholdt i låneaftalernes resterende løbetid.

For nærmere gennemgang af finansielle risici henvises til afsnittet ’Risikostyring’ samt note 21.

89


90

NOTER

USD mio.

NOTE 15 2007 2006

aNDEN GæLD

Partnere og kommerciel management 1,0 1,8

Skyldige driftsomkostninger 6,3 6,3

Skyldige renter 11,0 3,8

Diverse lønrelaterede poster 13,5 5,2

Afledte finansielle instrumenter 4,9 6,2

Gæld til joint ventures 21,4 0,0

Øvrige, inklusive shippingrelaterede poster 2,0 2,7

60,1 26,0

USD mio.

NOTE 16 2007 2006

paNTSæTNINGER

pantsætninger til sikkerhed for prioritetsgæld

og banklån:

Skibe 956,5 682,9

956,5 682,9

Den samlede regnskabsmæssige værdi for de skibe, der er stillet til sikkerhed, udgør USD 1.033 mio. pr. 31. december 2007 (2006: USD 744 mio.).

USD mio.

NOTE 17 2007 2006

GaRaNTI- OG EVENTUaLFORpLIGTELSER

Garantiforpligtelser 0,0 0,0

Garantiforpligtelserne for Koncernen udgør under USD 0,1 mio. og vedrører garantiforpligtelser afgivet over for Danmarks Rederiforening. .

USD mio.

NOTE 18 2007 2006

KONTRaKTLIGE FORpLIGTELSER - SOm LEjER (operationel leasing)

Lejeomkostning for skibe på time charter (inkl. ikke leverede skibe):

Forfalder inden for et år 177,6 129,4

Forfalder mellem et og to år 181,8 128,0

Forfalder mellem to og tre år 147,9 115,4

Forfalder mellem tre og fire år 131,6 103,6

Forfalder mellem fire og fem år 120,0 99,4

Forfalder efter fem år 397,8 306,1

1.156,7 881,9

Gennemsnitlig periode indtil tilbagelevering (år) 4,1 4,9

Leasingaftalerne er indgået med en uopsigelig leasingperiode fra begge parters side på op til otte år. Visse leasingaftaler giver mulighed for forlængelse i

yderligere et eller to år ad gangen i op til tre år og/eller indeholder en købsoption. Udnyttelsen af købsoptionen for det enkelte skib er baseret på en konkret

vurdering. Visse leasingaftaler indeholder et profit sharing element, hvilket medfører, at charterhyren kan blive højere.


USD mio.

NOTE 18, fortsat 2007 2006

Nybygningsrater og udnyttede købsoptioner (købsforpligtelser):

Forfalder inden for et år 273,5 191,3

Forfalder mellem et og to år 249,7 161,3

Forfalder mellem to og tre år 207,2 179,7

Forfalder mellem tre og fire år 37,8 62,9

Forfalder mellem fire og fem år 0,0 18,0

Forfalder efter fem år 0,0 0,0

768,2 613,2

anden operationel leasing:

Forfalder inden for et år 3,7 2,1

Forfalder mellem et og to år 3,6 1,9

Forfalder mellem to og tre år 3,3 1,7

Forfalder mellem tre og fire år 3,1 1,7

Forfalder mellem fire og fem år 2,7 1,8

Forfalder efter fem år 5,2 3,7

21,6 12,9

Anden operationel leasing omfatter primært lejekontrakter vedrørende kontorlokaler og lejligheder samt IT-relaterede kontrakter.

I året er der omkostningsført USD 160,2 mio. (2006: USD 106,3 mio.), som vedrører lejeomkostninger for skibe (charterhyre), hvoraf USD 4,2 mio. (2006: USD 7,1

mio.) vedrører profit sharing elementer. Endvidere er der omkostningsført USD 3,9 mio. (2006: USD 2,5 mio.), der vedrører anden operationel leasing.

Leasingaftalerne er indgået med en uopsigelig leasingperiode fra begge parters side på op til 8 år. Visse leasingaftaler giver mulighed for forlængelse i yderligere

et eller to år ad gangen i op til tre år og/eller indeholder en købsoption. Udnyttelsen af købsoptionen for det enkelte skib er baseret på en konkret vurdering.

Visse leasingaftaler indeholder et profit sharing element, hvilket medfører, at charterhyren kan blive højere.

KONTRaKTLIGE FORpLIGTELSER - SOm UDLEjER (operationel leasing)

Lejeindtægter for skibe på time charter og bareboat charter (inkl.

ikke leverede skibe):

Forfalder inden for et år 370,1 145,0

Forfalder mellem et og to år 151,2 41,0

Forfalder mellem to og tre år 39,1 23,6

Forfalder mellem tre og fire år 13,7 6,1

Forfalder mellem fire og fem år 9,3 0,0

Forfalder efter fem år 8,6 0,0

592,0 215,7

Gennemsnitlig periode indtil tilbagelevering (år) 1,3 1,1

Visse leasingaftaler indeholder et profit sharing element, hvilket medfører, at lejeindtægten kan blive lavere.

Lejeindtægter for skibe på time charter og bareboatcharter er indregnet under nettoomsætningen.

NyByGNINGSKONTRaKTER

Pr. 31. december 2007 havde Selskabet 21 skibe under bygning (2006: 17 skibe) til levering i perioden 2008-2011. For alle 21 skibe udgjorde den totale udestående

kontraktlige forpligtelse USD 745 mio. pr. 31. december 2007. Derudover udnyttede TORM i 2007 en købsoption på et panamaxtørlastskib på tidscerteparti

bygget i 2004, som bliver leveret i første kvartal 2008. Den kontraktmæssige forpligtelse vedrørende dette skib udgjorde USD 23 mio. pr. 31. december 2007.

91


92

NOTER

USD mio.

NOTE 19

OVERTaGNE TImE CHaRTER KONTRaKTER

Selskabet har i forbindelse med virksomhedskøb overtaget en række time charter kontrakter, som i forbindelse med overtagelsen er målt til markedsværdi og

indregnet som en forpligtelse. Forpligtelsen amortiseres over de underliggende time charter kontrakters løbetid og indtægtføres under Nettoomsætning.

Nedenstående tabel viser amortiseringen:

USD mio. 2007 2006

amORTISERING aF OVERTaGNE TImE CHaRTER KONTRaKTER

Amortisering inden for et år 20,2 0,0

Amortisering mellem et og to år 12,2 0,0

Amortisering mellem to og tre år 3,7 0,0

Amortisering mellem tre og fire år 0,1 0,0

Amortisering mellem fire og fem år 0,0 0,0

Amortisering efter fem år 0,0 0,0

36,2 0,0

I året er der indtægtsført USD 13,7 mio. vedrørende amortisering af overtagne time charter kontrakter.

NOTE 20

aFLEDTE FINaNSIELLE INSTRUmENTER

Nedenstående tabel viser markedsværdien af de afledte finansielle instrumenter: markeds- Markedsværdi

værdi

pr. 31. dec. pr. 31. dec.

USD mio. 2007 2006

Regnskabsmæssig sikring

af pengestrømme:

Renteswaps -0,6 3,0

Bunker hedge 3,3 -3,3

FFA 6,0 5,9

Ikke regnskabsmæssig sikring:

Valutaterminsforretninger 1,7 1,0

Fremtidig renteaftale -0,2 0,0

Renteswaps -2,0 3,5

Valutaoptioner -0,3 0,4

Forward vedrørende køb af aktier -0,3 0,0

Bunker hedge -1,4 -1,5

FFA 2,0 -2,3

Ret til andel af gevinst på købsoptioner vedr. skibe 44,6 0,0

Overtagne optionsforpligtelser vedr. skibe -12,2 0,0

40,6 6,7


.

NOTE 20, fortsat

Nedenstående tabel viser realiserede beløb og værdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen og egenkapital i 2007 vedrørende afledte finansielle instrumenter:

Resultatopgørelse

Afledte finan- Egenkapital

Havneomkost- sielle instru- reserve for

Netto- ninger bunkers menter vedr. Finansielle sikrings-

USD mio. omsætning og kommissioner fragt og bunkers poster transaktioner

Bunker hedge - 0,9 0,0 - 6,6

FFA 8,8 - 2,9 - 0,1

Valutaterminsforretninger - - - 2,9 -

Fremtidig renteaftale - - - -0,1 -

Renteswaps - - - -0,7 -3,6

Valutaoptioner - - - 0,1 -

Forward vedrørende køb af aktier - - - -0,3 -

2007 i alt 8,8 0,9 2,9 1,9 3,1

For nærmere gennemgang af kommercielle og finansielle risici henvises til afsnittet ”Risikostyring” samt note 21.

Renteswapkontrakter med en markedsværdi på USD -0,6 mio. (2006: USD 3,0 mio.) benyttes til regnskabsmæssig sikring af visse af Selskabets rentebetalinger

i perioden 2008-2009.

Bunkerhedgekontrakter med en markedsværdi på USD 3,3 mio. (2006: USD -3,3 mio.) benyttes til regnskabsmæssig sikring af visse af Selskabets bunkeromkostninger

i perioden 2008-2009.

FFA-kontrakter med en markedsværdi på USD 6,0 mio. (2006: USD 5,9 mio.) benyttes til regnskabsmæssig sikring af en vis del af Selskabets nettoomsætning i

perioden 2008-2009.

Gevinster og tab på disse kontrakter vil blive indregnet i resultatopgørelsen, når de realiseres, sammen med de sikrede transaktioner.

USD mio.

NOTE 21

FINaNSIELLE OG KOmmERCIELLE RISICI

VaLUTaKURSRISICI

Alt andet lige vil en ændring i USD-valutakursen på 1% over for DKK føre til følgende ændring i resultat før skat og egenkapital:

FØLSOmHED VED æNDRING aF USD/DKK-KURSEN 2007 2006

Ændringer ved stigning i USD-valutakursen på 1% i forhold til DKK:

Ændring i resultat før skat 0,8 0,7

Ændring i egenkapital 0,1 6,4

Ved udgangen af 2006 havde TORM indgået valutaterminskontrakter for salg af USD 12,0 mio. mod DKK til driften i 2007. I 2007 indgik TORM valutaterminskontrakter

om salg af USD 451 mio. mod DKK og solgte spot USD 25 mio. for at dække det nødvendige DKK-likviditetsbehov til driften i 2007. I 2007 er der således

afviklet spotforretninger og terminskontrakter for i alt USD 488 mio. til en gennemsnitlig kurs på 5,57 mod årets gennemsnitskurs for USD mod DKK på 5,45.

Derudover har TORM i 2007 solgt USD 55 mio. mod DKK med valør i 2008 til en gennemsnitskurs på 5,24.

I 2007 indgik TORM valutaspotkontrakter om køb af USD 703 mio. mod DKK for at dække provenuet fra salget af Norden-aktierne til en gennemsnitlig kurs på 5,51.

I 2007 med valør i 2008 havde TORM indgået aftale om køb af put-optioner for USD 15 mio. mod DKK. For put-optionernes vedkommende kan TORM sælge USD

til 5,02 over for DKK. Derudover havde TORM indgået aftale om salg af call-optioner for USD 40 mio. mod DKK. For call-optionernes vedkommende er TORM

forpligtet til at sælge USD til 5,50 over for DKK.

For visse valutaterminskontrakter anvender TORM regnskabsmæssig sikring. Regnskabsmæssig sikring anvendes på systematisk vis og på baggrund af politikker.

93


94

NOTER

USD mio.

NOTE 21, fortsat

RENTERISICI

Selskabet har væsentlige kontante udbetalinger i forbindelse med langfristet gæld og tidscertepartier. Disse betalinger er påvirket af ændringer i rentesatser,

og med henblik på styring af renterisikoen anvender Selskabet finansielle instrumenter, der konverterer den variable rente på en del af lånene til fast rente.

Alt andet lige vil en ændring i renteniveauet på 1%-point på den uafdækkede, variabelt forrentede gæld medføre en ændring i renteudgiften som følger:

FØLSOmHED VED æNDRING aF RENTENIVEaUET 2007 2006

Ændringer ved stigning i renteniveauet på 1%-point:

Stigning i renteudgiften 8,0 1,8

TORMs rentebærende gæld i USD faldt fra ultimo 2006 til ultimo 2007 med USD 959 mio. til USD 1.657 mio. Af TORMs prioritetsgæld i USD med variabel rente

forfalder USD 761 mio. inden for et år og USD 314 mio. efter 1 - 5 år. Den gennemsnitlige effektive rente udgør mellem 4,0% og 5,7%.

For yderligere information vedrørende rentebærende gæld henvises til note 14.

Af TORMs renteswaps til sikring af renten på prioritetsgælden i USD forfalder USD 37 mio. inden for et år og USD 146 mio. efter 1 - 5 år. Den gennemsnitlige

effektive rente udgør mellem 3,2% og 4,7%. Markedsværdien af TORMs renteswaps var ultimo 2007 USD -2,6 mio. (2006: USD 6,5 mio.).

TORMs renteafdækning udgjorde ved årets udgang 50% af den samlede renteomkostning for 2008 til en gennemsnitsrente på 5,0% inkl. margin. For 2009-2010

er den gennemsnitlige dækning 22%. Den rentesikrede gæld har en gennemsnitlig restløbetid på 2,5 år med udløb mellem 2008 og 2013.

For visse renteswapkontrakter anvender TORM regnskabsmæssig sikring. Regnskabsmæssig sikring anvendes på systematisk vis og på baggrund af politikker.

UDSVING I BUNKERpRISER

I 2007 fastlåste TORM prisen på 23% af det købte bunker ved anvendelse af sikringsinstrumenter. Pr. 31. december 2007 havde TORM afdækket prisen for 0,5%

af bunkerbehovet for 2008, og markedsværdien af kontrakterne var ultimo året USD 1,9 mio. (2006: USD -4,8).

For visse bunker hedge kontrakter primært kontrakter som dækker en periode på 12 måneder eller mere, anvender TORM regnskabsmæssig sikring.

Regnskabsmæssig sikring anvendes på systematisk vis og på baggrund af politikker.

Alt andet lige vil en prisændring på 1% pr. tons bunker føre til følgende ændring i udgiften baseret på det forventede bunkerforbrug:

FØLSOmHED VED æNDRING aF BUNKERpRISEN 2007 2006

Ændringer ved stigning i bunkerprisen på 1% pr. ton bunkers:

Ændring i udgifter til bunkers 1,4 1,0

UDSVING I FRaGTRaTER

For visse FFA-kontrakter, primært kontrakter som dækker en periode på 12 måneder eller mere, anvender TORM regnskabsmæssig sikring.

Regnskabsmæssig sikring anvendes på systematisk vis og på baggrund af politikker.

For nærmere gennemgang af udsving i fragtrater henvises til side 12 i årsrapporten.


USD mio.

NOTE 22 2007 2006

FINaNSIELLE INSTRUmENTER

KaTEGORIER aF FINaNSIELLE aKTIVER OG FORpLIGTELSER SOm DEFINERET I IaS 39:

Udlån og tilgodehavender

Udestående fragter m.v. 90,3 49,7

Andre tilgodehavender 14,9 8,5

Likvide beholdninger 118,0 33,0

Udlån og tilgodehavender i alt 223,2 91,2

Finansielle aktiver disponible for salg

Andre kapitalandele 11,0 644,4

Finansielle aktiver disponible for salg i alt 11,0 644,4

afledte finansielle instrumenter (aktiver)

Andre finansielle aktiver (handelsbeholdning) 44,6 0,0

Andre tilgodehavender (handelsbeholdning) 3,8 3,1

Andre tilgodehavender (regnskabsmæsig sikring) 9,3 9,4

afledte finansielle instrumenter (aktiver) i alt 57,7 12,5

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris

Prioritetsgæld og banklån 1.653,5 695,0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 44,3 18,8

Anden gæld 41,7 15,0

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris i alt 1.739,5 728,8

afledte finansielle instrumenter (forpligtelser)

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe (handelsbeholdning) 12,2 0,0

Anden gæld (handelsbeholdning) 4,3 2,0

Anden gæld (regnskabsmæssig sikring) 0,6 3,8

afledte finansielle instrumenter (forpligtelser) i alt 17,1 5,8

Dagsværdien for de finansielle aktiver og forpligtelser svarer til den regnskabsmæssige værdi,bortset fra prioritetsgæld og banklån,

hvor dagsværdien fremgår af note 14.

USD mio.

NOTE 23

TRaNSaKTIONER mED NæRTSTåENDE paRTER

Som nærtstående parter anses medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion, disses nære familiemedlemmer samt virksomheder, hvori disse har

bestemmende eller betydelig indflydelse.

Niels Erik Nielsen, formand for bestyrelsen, er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Bech-Bruun har ydet advokatbistand i årets løb som et blandt flere advokatfirmaer.

Honoraret er baseret på medgået tidsforbrug og udgør USD 0,3 mio. (2006: USD 0,3 mio.).

Stefanos-Niko Zouvelos, medlem af bestyrelsen, er General Manager i Beltest Shipping Company Limited. TORM har i året betalt USD 6,8 mio. (2006: USD 8,5

mio.) til en virksomhed ejet af Beltest Shipping Company Limited vedrørende en indgået time charter kontrakt for et produkttankskib.

Der har ikke været andre transaktioner med nærtstående parter i året.

Ledelsesvederlag fremgår af note 4.

Ingen anses for at have bestemmende indflydelse over Koncernen eller moderselskabet.

95


96

NOTER

NOTE 24

KONCERNVIRKSOmHEDER

moderselskab:

A/S Dampskibsselskabet TORM Danmark

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder*):

TORM Singapore (Pte) Ltd. 100% Singapore Republican Shipping LLC 100% Marshall Islands

Amazon Shipping LLC 100% Marshall Islands Rhone Shipping LLC 100% Marshall Islands

Neches Shipping LLC 100% Marshall Islands Rosetta Shipping LLC 100% Marshall Islands

TORM Norge AS 100% Norway San Jacinto Shipping LLC 100% Marshall Islands

TORM Shipping (Germany) G.m.b.H. 100% Germany Saone Shipping LLC 100% Marshall Islands

Long Range 1 A/S 100% Denmark Tevere Shipping LLC 100% Marshall Islands

Medium Range A/S 100% Denmark Thames Shipping LLC 100% Marshall Islands

LR1 Management K/S 100% Denmark Trinity Shipping LLC 100% Marshall Islands

MR Management K/S 100% Denmark Wabash Shipping LLC 100% Marshall Islands

Charente Shipping LLC 100% Marshall Islands Ottawa Shipping LLC 100% Marshall Islands

Fox Shipping LLC 100% Marshall Islands Tamar Shipping LLC 100% Marshall Islands

Garonne Shipping LLC 100% Marshall Islands Ruby Shipping LLC 100% Marshall Islands

Horizon Shipping LLC 100% Marshall Islands Ganges Shipping LLC 100% Marshall Islands

Kansas Shipping LLC 100% Marshall Islands Libra Tankers Shipping LLC 100% Marshall Islands

Loire Shipping LLC 100% Marshall Islands Tiber Shipping LLC 100% Marshall Islands

Madison Shipping LLC 100% Marshall Islands OMI Marine Service Ltd. 100% Delaware

Moselle Shipping LLC 100% Marshall Islands OMI Holding Ltd. 100% Mauritius

Ohio Shipping LLC 100% Marshall Islands OMCI Ltd. 100% India

Platte Shipping LLC 100% Marshall Islands OMI Crewing Service Ltd. 100% Bermuda

Kapitalandele i juridiske enheder, som er inkluderet som fælles kontrollerede virksomheder *):

Long Range 2 A/S 50% Denmark Ugland & TORM Shipowning ApS 50% Denmark

LR2 Management K/S 50% Denmark OMI Corporation 50% Marshall Islands

TT Shipowning K/S 50% Denmark Brazos Shipping LLC 50% Marshall Islands

Torghatten & TORM Shipowning ApS 50% Denmark Horizon Shipping LLC 50% Marshall Islands

UT Shipowning K/S 50% Denmark TORM SHIPPING (PHILS.), INC. 25% Philippines

TORM deltager i en række joint ventures, primært The MR Pool, The LR1 Pool og The LR2 Pool, der ikke er etableret i juridiske enheder.

Kapitalinteresserne i disse joint ventures er indregnet som fælles kontrollerede aktiviteter.

Nedenstående viser de fælles kontrollerede virksomheders andel af indtægter og omkostninger indregnet i resultatopgørelse for Koncernen samt hovedposter

indregnet i balancen for Koncernen pr. 31. december 2006 og 2007 i henhold til IFRS:

USD mio.. 2007 2006

Totale indtægter 57,5 16,4

Totale omkostninger -54,2 -11,8

årets resultat 3,3 4,6

Langfristede aktiver 114,1 17,0

Kortfristede aktiver 33,6 3,9

Langfristede forpligtelser 0,0 15,8

Kortfristede gældsforpligtelser 5,4 0,2

*) Virksomheder med aktivitet i regnskabsåret.


USD mio.

NOTE 25 2007 2006

RESULTaT pR. aKTIE

Årets resultat (USD mio.) 791,7 234,5

mio. aktier

Gennemsnitligt antal aktier 72,8 72,8

Gennemsnitligt antal egne aktier -3,6 -3,4

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 69,2 69,4

Udvandingseffekt af aktieoptioner i omløb 0,2 0,0

Gennemsnitligt antal aktier i omløb inkl. udvandingseffekt af aktieoptioner 69,4 69,4

Resultat pr. aktie (USD) 11,4 3,4

Udvandet resultat pr. aktie (USD) 11,4 3,4

Sammenligningstallene er korrigeret for ændringer i stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 10 til DKK 5 pr. aktie i maj 2007.

NOTE 26 2007 2006

FORDELING aF åRETS RESULTaT INKL. FORESLåET UDByTTE

Forslag til fordeling af årets resultat i Moderselskabet, A/S Dampskibsselskabet TORM:

Foreslået udbytte 64,5 73,9

Overført resultat 709,0 114,5

Årets resultat 773,5 188,4

Egenkapital i alt i Moderselskabet, A/S Dampskibsselskabet TORM:

Selskabskapital 61,1 61,1

Egne aktier -18,1 -18,1

Opskrivningshenlæggelser 7,3 579,8

Overført resultat 874,1 513,1

Foreslået udbytte 64,5 73,9

Reserve for sikringstransaktioner 8,7 5,6

Reserve for valutakursreguleringer 5,9 6,0

Egenkapital i alt 1.003,5 1.221,4

Foreslået udbytte pr. aktie (USD) *) 0,9 1,0

Betalt udbytte pr. aktie (USD) *) 6,1 1,9

Forskellen mellem foreslået udbytte pr. aktie i USD i 2006 og betalt udbytte pr. aktie i USD i 2007 skyldes udbetaling af ekstraordinært udbytte i 2007 samt

ændringer i USD/DKK-valutakursen, idet udbyttet udbetales i DKK.

*) Sammenligningstallene er korrigeret for aktiesplittet i maj 2007.

USD mio.

NOTE 27 2007 2006

pENGESTRØmmE

Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser:

Amortisering af overtagne aktiver og forpligtelser -13,7 0,0

Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter -1,9 3,9

Valutakursreguleringer 12,8 1,7

Andre reguleringer 1,4 0,4

Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser i alt -1,4 6,0

97


98

NOTER

USD mio.

NOTE 28

KØB aF VIRKSOmHEDER

Selskabet og Teekay Corporation (Teekay) erhvervede gennem det fællesejede selskab Omaha Inc pr. 8. juni 2007 OMI Corporation. Størstedelen af OMI’s

aktiver og gældsforpligtelser blev fordelt mellem Selskabet og Teekay pr. 1. august 2007. Selskabet og Teekay vil tillige dele de resterende aktiver og gældsforpligtelser

ligeligt.

Erhvervelsen af 50% af OMI blev indregnet som en investering i et joint venture ved pro rata konsolidering, mens aktiverne og gældsforpligtelserne overtaget

fra OMI pr. 1. august 2007 blev indregnet efter overtagelsesmetoden. Der er alene erlagt en kontant betaling ved erhvervelsen af 50% af OMI pr. 8. juni 2007.

Erhvervelsen af OMI kan specificeres som følger (TORMs andel):

Over- Overtaget Overtaget

tagelses- ejerandel stemme- Kostpris

Navn og primær aktivitet tidspunkt % andel % USD mio.

OMI Corporation, Stamford, Connecticut, USA - et rederi inden for olietransportsektoren. 8. juni 2007 50 50 910,9

Selskabet overtog ingen virksomheder i 2006.

Nedenstående tabel viser den foreløbigt opgjorte dagsværdi af de af Selskabet overtagne aktiver og påtagne gældsforpligtelser pr. 1. august 2007:

Regnskabs- Regulering

mæssig til

USD mio. værdi dagsværdi Dagsværdi

Immaterielle aktiver 7,5 5,9 13,4

Materielle anlægsaktiver 581,2 382,6 963,8

Andre finansielle aktiver 0,0 44,8 44,8

Udestående fragter m.v. 30,0 0,0 30,0

Andre tilgodehavender 3,0 0,0 3,0

Periodeafgrænsningsposter 9,7 0,0 9,7

Likvide beholdninger 41,9 0,0 41,9

Prioritetsgæld og banklån -261,4 -14,7 -276,1

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 0,0 -12,2 -12,2

Andre finansielle forpligtelser 0,0 -2,1 -2,1

Leverandører af varer og tjenesteydelser -13,2 0,0 -13,2

Overtagne timecharter kontrakter 0,0 -46,0 -46,0

Anden gæld -58,1 0,0 -58,1

Periodeafgrænsningsposter -4,5 0,0 -4,5

Overtagne nettoaktiver 336,1 358,3 694,4

Goodwill 87,7

Kostpris 782,1


USD mio.

NOTE 28, fortsat

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem den pr. 8. juni erlagte kostpris for investeringen i OMI og værdien af de overtagne aktiver og gældsforpligtelser

pr. 1. august 2007.

USD mio. Dagsværdi

Kostpris ved erhvervelse fra joint venture 1. august 2007 782,1

Materielle anlægsaktiver, der fortsat ejes af joint venture 68,3

Bevægelser i perioden 8. juni til 31. juli 2007:

Andel af resultat -4,6

Solgte værdipapirer 28,5

Øvrige betalinger 36,6

Kostpris betalt kontant for 50% af OmI 8. juni 2007 910,9

Overtagne likvide beholdninger 8. juni 2007 -100,7

Likviditetsforbrug, netto 810,2

Overtagelsesbalancen pr. 8. juni 2007 er opgjort på et foreløbigt grundlag. Afsluttende gennemgang af fordelte aktiver og forpligtelser overført til TORM og

Teekay samt betaling er således ikke tilendebragt.

Af koncernens resultat for året på USD 792 mio. kan USD 20 mio. henføres til indtægter genereret af overtagne aktiver og påtagne forpligtelser. Hvis OMI havde

været overtaget med virkning pr. 1. januar 2007 ville nettoomsætningen have været USD 929 mio. og årets resultat USD 834 mio. Det er ledelsens vurdering, at

disse profomatal afspejler indtjeningsniveauet i koncernen efter overtagelsen, og at beløbene kan danne basis for sammenligninger i efterfølgende regnskabsår.

Opgørelsen af proformabeløbene for nettoomsætning og årets resultat er baseret på faktisk indtjening for perioden og de i overtagelsesbalancen opgjorte

dagsværdier på overtagne aktiver og forpligtelser og den afledte effekt på indtjeningen, herunder afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

99


100

NOTER

USD mio.

NOTE 29

TImE CHaRTER KONTRaKTER

Pr. 31. december 2007 havde TORM indgået følgende time charter kontrakter som lejer:

År/ Antal Gennemsnitlige

skibstype driftsdage fragtrater pr. dag

USD

2008:

LR2 373 24.551

LR1 3.930 20.775

MR 270 16.864

SR 720 22.500

Panamax 3.270 17.376

2009:

LR2 360 24.500

LR1 3.735 20.177

MR 1.740 15.859

SR 690 22.500

Panamax 2.775 15.857

2010:

LR2 360 24.500

LR1 2.475 20.395

MR 2.160 15.908

SR 30 22.500

Panamax 3.150 15.494

2011:

LR2 360 24.500

LR1 1.830 20.880

MR 2.160 15.908

Panamax 3.240 15.487

2012:

LR1 1.125 20.510

MR 2.160 15.908

Panamax 3.960 15.810

År/ Antal Gennemsnitlige

skibstype driftsdage fragtrater pr. dag

USD

2013:

LR1 240 20.656

MR 2.160 15.908

Panamax 4.155 16.170

2014:

MR 1.905 15.796

Panamax 3.720 15.973

2015:

MR 1.575 15.746

Panamax 3.210 16.004

2016:

MR 360 15.900

Panamax 2.205 16.339

2017:

MR 315 15.900

Panamax 1.800 16.476

2018:

Panamax 1.530 16.767

2019:

Panamax 720 17.450

2020:

Panamax 630 17.450

Ovenstående time charter kontrakter er inkluderet under kontraktlige forpligtelser i note 18. I ovenstående note er ikke inkluderet to bareboat kontraker,

som udløber medio 2010, til en gennemsnitlig, daglig fragtrate på USD 14.004, som indgår i note 18.


USD mio.

NOTE 30

KØBSOpTIONER på SKIBE

Pr. 31. december 2007 havde TORM følgende købsoptioner på skibe:

Udnyttelsesår/ Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig

skibstype skibe alder på skibene, udnyttelsespris på option

år pr. 31. dec. 2007

USD mio.

2008:

Panamax 2,0 3,0 22,6

Kamsarmax *) 2,0 0,0 50,0

2009:

LR1 **) 0,5 3,0 15,5

Panamax 1,0 3,0 23,0

2011:

LR1 **) 0,5 5,0 14,2

Panamax 1,0 3,0 28,7

2012:

MR ***) 1,0 3,0 38,4

Panamax 1,0 3,0 26,5

2013:

Panamax 3,0 4,3 32,6

2014:

MR 1,0 5,0 32,1

Panamax 1,0 5,0 45,0

2015:

Panamax 1,0 5,0 35,4

2016:

Panamax 1,0 5,0 39,8

2017:

Panamax 2,0 5,0 39,4

2018:

Panamax 1,0 7,0 39,8

Pr. 31. december 2006 havde TORM købsoptioner på i alt 14 skibe.

*) Hver option kan udnyttes, såfremt markedsværdien for skibet overstiger optionsprisen med mindst USD 2 mio. Der er en 50/50 profit sharing på forskellen mellem

markedsværdien og optionsprisen.

**) TORM besidder 50% af købsoptionen, hvorfor den angivne optionspris er for 50% af skibet.

***) Den angivne optionspris er optionens minimumspris for skibet.

101


102

BESTyRELSE

NIELS ERIK NIELSEN

Født: 14-03-48 TORM-aktier: 5.360 Genvalg: 2011

N. E. Nielsen blev valgt som formand for TORMs bestyrelse i april 2002

og har været medlem af bestyrelsen siden september 2000. N. E. Nielsen

er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun og er cand.jur. fra Københavns

Universitet. N. E. Nielsen deltager i TORMs Remuneration Committee og

er medlem af følgende bestyrelser:

• Amagerbanken Aktieselskab.

• Ambu A/S.

• Charles Christensen A/S.

• Cimber Air Holding A/S.

• Danica-Elektronik A/S.

• Gammelrand Skærvefabrik A/S.

• GPV Industri A/S.

• InterMail A/S.

• Mezzanin Kapital A/S.

• Pele Holding A/S.

• P.O.A. Ejendomme A/S.

• Satair A/S.

• SCF-Technologies A/S.

• Weibel Scientific A/S.

og tilhørende datterselskaber.

Særlige kompetencer:

• Generel ledelse som bestyrelsesformand for andre børsnoterede

selskaber med globale aktiviteter.

• Specialist i selskabsret.

CHRISTIaN FRIGaST

Født: 23-11-51 TORM-aktier: 5.704 Genvalg: 2011

Medlem af bestyrelsen siden september 2000. Christian Frigast blev

valgt som næstformand for bestyrelsen i april 2002. Christian Frigast er

adm. direktør i Axcel A/S og er cand.polit. fra Københavns Universitet.

Christian Frigast deltager i TORMs Audit Committee og Remuneration

Committee og er medlem af følgende bestyrelser:

• Axcel Management A/S.

• IDdesign A/S.

• Noa Noa ApS.

• Royal Scandinavia A/S.

Særlige kompetencer:

• Generel ledelse som bestyrelsesformand.

• Bestyrelsesmedlem i primært ikke børsnoterede danske og

internationale selskaber.

• Finansiering.

• Køb og salg af virksomheder.

pETER aBILDGaaRD

Født: 21-04-65 TORM-aktier: 4.968 Genvalg: 2011

Medlem af bestyrelsen siden april 2007, hvor han repræsenterer TORMs

medarbejdere. Peter Abildgaard er ansat af TORM som General Manager

for Quality and Vetting og har været i Selskabet siden 1987.

Særlige kompetencer:

• Medlem af Intertanko’s Vetting Committee.

• Læser MBA i Shipping and Logistics.

LENNaRT aRRIaS

Født: 17-07-48 TORM-aktier: 680 Genvalg: 2011

Medlem af bestyrelsen siden april 2003, hvor han repræsenterer TORMs

medarbejdere. Lennart Arrias er ansat af TORM som kaptajn og har

været i Selskabet siden 1992.

Særlige kompetencer:

• Global søtransport siden 1965 med erfaring med generel, køle-,

container- og projektlaster samt tørlast og tankskibe.

maRGRETHE BLIGaaRD

Født: 18-05-68 TORM-aktier: 4.570 Genvalg: 2011

Medlem af bestyrelsen siden april 2007, hvor hun repræsenterer TORMs

medarbejdere. Margrethe Bligaard er ansat af TORM som HR-konsulent,

HR-projekter og har været i Selskabet siden 1989.

Særlige kompetencer:

• Dybt branchekendskab på baggrund af 16 års erfaring med tanker

chartering og operations.

• Strategiarbejde.

• Læser MBA på Henley Management College.

GaBRIEL paNayOTIDES

Født: 14-01-55 TORM-aktier: 48.864 Genvalg: 2011

Medlem af bestyrelsen siden september 2000. Gabriel Panayotides

har været involveret i ejerskab og drift af skibe siden 1978. Gabriel

Panayotides har en Bachelors degree fra Pireaus University of

Economics. Gabriel Panayotides deltager i TORMs Audit Committee og er

medlem af følgende bestyrelser:

• Excel Maritime (noteret på NYSE).

• Bureu Veritas og Lloyds Register of Shipping classification society

Greek committee.

Særlige kompetencer:

• Erfaring som bestyrelsesmedlem i andre børsnoterede selskaber.

• Drift og ejerskab af skibe.

STEFaNOS-NIKO ZOUVELOS

Født: 20-07-55 TORM-aktier: 100 Genvalg: 2010

Medlem af bestyrelsen siden april 2006. Stefanos-Niko Zouvelos er

direktør for Beltest Shipping Company Ltd. og har en eksamen i kvantitativ

økonomi fra University of Stirling i Skotland.

Særlige kompetencer:

• Økonomisk ledelse inden for shipping.

• Over 20 års erfaring med shipping.


104

DIREKTION LEDELSESGRUppE

KLaUS KjæRULFF

Født: 30-01-52

CEO siden september 2000. Klaus Kjærulff har været ansat i TORM

siden 1976. Fra 1997 til 2000 var Klaus Kjærulff direktør og ansvarlig for

Tank- og Tørlastdivisionerne i TORM. Fra 1981 til 1997 var Klaus Kjærulff

underdirektør i TORMs Tankdivision. Klaus Kjærulff er medlem af følgende

bestyrelser:

• Danmarks Rederiforening.

• Assuranceforeningen SKULD.

• Danmarks Eksportråd.

• Norsk Veritas Råd.

• ICC Denmark.

mIKaEL SKOV

Født: 03-07-63

COO siden marts 2007. Mikael Skov har været ansat i TORM siden 1984.

Fra 2000 til 2007 var Mikael Skov Executive Vice President for TORMs

Tankdivision. Mikael Skov er medlem af følgende bestyrelser:

• Syddansk Universitet - Institut for Maritim Forskning og Innovation.

ESBEN pOULSSON

Executive Vice President og CEO, TORM Singapore

aNDERS ENGHOLm

Executive Vice President, Tankdivisionen

CLaUS USEN jENSEN

Executive Vice President, Teknisk Division

jaN mECHLENBURG

Executive Vice President, Shipowning and Sale & Purchase Division

TORBEN BaGER

Senior Vice President, Finans

SØREN CHRISTENSEN

Senior Vice President, Tørlastdivisionen

jESpER HOLmaRK

Senior Vice President, Økonomi

KIm RaSmUSSEN

Senior Vice President, Tørlastdivisionen

CRISTIaN RIBER

Senior Vice President, HR


106

påTEGNINGER

LEDELSENS REGNSKaBSpåTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

for A/S Dampskibsselskabet TORM for regnskabsåret 2007.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at

årsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt

af resultatet af Koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 2007.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. marts 2008

BESTyRELSE: DIREKTION:

Niels Erik Nielsen, Klaus Kjærulff,

Formand CEO

Christian Frigast, Mikael Skov

Næstformand COO

Peter Abildgaard

Lennart Arrias

Margrethe Bligaard

Gabriel Panayotides

Stefanos-Niko Zouvelos

DEN UaFHæNGIGE REVISORS påTEGNING

TIL aKTIONæRERNE I a/S DampSKIBSSELSKaBET TORm

Vi har revideret årsrapporten for A/S Dampskibsselskabet TORM for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2007 omfattende ledelsespåtegning,

ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

LEDELSENS aNSVaR FOR åRSRappORTEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der

giver et retvisende billede i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar

omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne

kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse

af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS aNSVaR OG DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag

af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med

danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver,

at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb

og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger

af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne

kontroller, der er relevante for Selskabets udarbejdelse og aflæggelse af

en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke

med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Selskabets

interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den

af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den

samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og

egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af

koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2007 i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

København, den 14. marts 2008

DELOITTE

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Erik Holst Jørgensen Kirsten Aaskov Mikkelsen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor


moderselsKabet

årsregnsKab 2007


mODERSELSKaBET

BaLaNCE

pR. 31. DECEmBER

RESULTaTOpGØRELSE

1. jaNUaR - 31. DECEmBER

108

USD ’000 2007 2006

USD ’000 2007 2006

Note

aKTIVER

LaNGFRISTEDE aKTIVER

materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.021 374

Skibe og dokningsaktiver 11 934.004 868.046

Forudbetaling for skibe 218.691 146.640

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 4.332 3.293

5 1.159.048 1.018.353

Note

Nettoomsætning 612.140 539.573

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -155.722 -142.524

Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 2.894 620

Timecharterækvivalent indtjening 459.312 397.669

Charterhyre -161.250 -123.994

Driftsomkostninger 2 -76.507 -61.608

Finansielle aktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4 916.044 26.473

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 162.441 22.902

Kapitalandele i fællesledede virksomheder 4 9 9

Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder 126.991 0

Andre kapitalandele 4 10.869 644.374

1.216.354 693.758

Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 221.555 212.067

Resultat ved salg af skibe 19.337 34.772

Administrationsomkostninger 2,3 -46.247 -31.224

Andre driftsindtægter 11.165 9.858

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse 5 -48.445 -44.996

Resultat af primær drift 157.365 180.477

Langfristede aktiver i alt 2.375.402 1.712.111

Finansielle indtægter 6 691.715 41.027

Finansielle omkostninger 6 -64.042 -26.704

KORTFRISTEDE aKTIVER

Beholdninger af bunkers 18.019 10.906

Udestående fragter m.v. 7 59.005 45.035

Andre tilgodehavender 35.195 20.908

Periodeafgrænsningsposter 2.325 4.193

Likvide beholdninger 88.900 24.795

Kortfristede aktiver i alt 203.444 105.837

Resultat før skat 785.038 194.800

Skat 8 -11.525 -6.421

årets resultat 773.513 188.379

aKTIVER I aLT 2.578.846 1.817.948

Noterne er en integreret del af regnskabet.

Fordeling af overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på USD 774 mio.

fordeles på følgende måde:

Foreslået udbytte USD 0,9 (2006: USD 1,0) pr. aktie af DKK 5 64.548

Overført resultat 708.965

773.513

Noterne er en integreret del af regnskabet.


EGENKapITaLOpGØRELSE

BaLaNCE

pR. 31. DECEmBER

USD mio.

USD ’000 2007 2006

Gevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen

Opskriv- Reserve for Reserve for

nings- sikrings- valuta kurs-

Selskabskapital Egne Overført Foreslået henlæg- trans- reguleaktier*)

resultat udbytte gelser aktioner ringer I alt

Note

paSSIVER

EGENKapITaL

Selskabskapital 61.098 61.098

Egne aktier -18.118 -18.118

Opskrivningshenlæggelser 7.268 579.852

Overført resultat 874.100 513.097

Foreslået udbytte 64.548 73.939

Reserve for sikringstransaktioner 8.664 5.589

Reserve for valutakursreguleringer 5.896 5.896

EGENKapITaL

Saldo pr. 1. januar 2006 61,1 -7,7 400,0 132,4 296,4 3,2 6,0 891,4

Egenkapitalbevægelser i 2006:

Valutakursregulering ved omregning af enheder,

der anvender en målingsvaluta, som er

forskellig fra USD 0,0 0,0

Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende

sikringsinstrumenter ved årets begyndelse -3,2 -3,2

Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter

ved årets slutning 5,6 5,6

Tilbageførsel af værdireguleringer af værdipapirer

disponible for salg ved årets begyndelse -296,4 -296,4

Værdireguleringer af værdipapirer disponible for

salg ved årets slutning 579,8 579,8

Nettogevinster/tab indregnet direkte på

egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0 283,4 2,4 0,0 285,8

Årets resultat 188,4 188,4

årets indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 188,4 0,0 283,4 2,4 0,0 474,2

Køb af egne aktier, kostpris -10,4 -10,4

Udloddet udbytte -140,1 -140,1

Udloddet udbytte for egne aktier 5,9 5,9

Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte -7,7 7,7 0,0

Udnyttelse af aktieoptioner 0,4 0,4

Foreslået udbytte for regnskabsåret -73,9 73,9 0,0

Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt 0,0 -10,4 113,1 -58,5 283,4 2,4 0,0 330,0

Egenkapital i alt 1.003.456 1.221.353

FORpLIGTELSER

Langfristede forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat 8 55.662 62.787

Prioritetsgæld og banklån 9, 11 693.863 448.777

Langfristede forpligtelser i alt 749.525 511.564

Kortfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og banklån 9, 11 750.625 39.342

Leverandører af varer og tjenesteydelser 28.948 17.351

Selskabsskat 13.986 4.270

Anden gæld 10 32.306 24.068

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 825.865 85.031

Forpligtelser i alt 1.575.390 596.595

paSSIVER I aLT 2.578.846 1.817.948

Egenkapital pr. 31. december 2006 61,1 -18,1 513,1 73,9 579,8 5,6 6,0 1.221,4

Anvendt regnskabspraksis 1

Pantsætninger 11

Garanti- og eventualforpligtelser 12

Kontraktlige forpligtelser 13

Afledte finansielle instrumenter 14

Finansielle instrumenter 15

Transaktioner med nærtstående parter 16

Pengestrømme 17

Egenkapitalbevægelser i 2007:

Valutakursregulering ved omregning af enheder,

der anvender en målingsvaluta, som er

forskellig fra USD -0,1 -0,1

Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende

sikringsinstrumenter ved årets begyndelse -5,6 -5,6

Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter

ved årets slutning 8,7 8,7

Værdireguleringer af værdipapirer

disponible for salg 70,8 70,8

Overført til resultatopgørelse ved salg af

værdipapirer disponible for salg -643,3 -643,3

Nettogevinster/tab indregnet direkte på

egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0 -572,5 3,1 -0,1 -569,4

Årets resultat 773,5 773,5

årets indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 773,5 0,0 -572,5 3,1 -0,1 204,1

Ekstraordinært udbytte -369,3 -369,3

Ekstraordinært udbytte for egne aktier 18,0 18,0

Udloddet udbytte -76,4 -76,4

Udloddet udbytte for egne aktier 3,7 3,7

Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte -2,5 2,5 0,0

Udnyttelse af aktieoptioner 2,0 2,0

Foreslået udbytte for regnskabsåret -64,5 64,5 0,0

Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt 0,0 0,0 360,9 -9,4 -572,5 3,1 -0,1 -217,9

Noterne er en integreret del af regnskabet.

mODERSELSKaBET

Egenkapital pr. 31. december 2007 61,1 -18,1 874,1 64,5 7,3 8,7 5,9 1.003,5

109

*) Der henvises til note 11 i Koncernregnskabet for yderligere oplysninger vedrørende ege aktier. Noterne er en integreret del af regnskabet.


mODERSELSKaBET

NOTER

pENGESTRØmSOpGØRELSE

110

Note 1

USD ’000 2007 2006

SUppLERENDE aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS FOR mODERSELSKaBET

Note

DRIFTSaKTIVITETER

Resultat af primær drift 157.365 180.477

I tillæg til anvendt regnskabspraksis for Koncernen, som er omtalt i note 1 i koncernregnskabet, anvender moderselskabet A/S

Dampskibsselskabet TORM nedenstående supplerende regnskabspraksis.

Omregning af fremmed valuta

Valutakursgevinster og –tab på mellemværender med dattervirksomheder, som anses for at være en del af den samlede investering i

virksomheden, indregnes direkte på egenkapitalen.

Kapitalandele i dattervirksomheder og fælles kontrollerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og fælles kontrollerede virksomheder indregnes i moderselskabets

regnskab til kostpris og klassificeres som langfristede aktiver. Udbytte indregnes i finansielle indtægter.

Reguleringer:

Tilbageførsel af resultat ved salg af skibe -19.337 -34.772

Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 48.445 44.996

Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 17 13.033 5.889

Modtagne udbytter 8.078 28.501

Modtagne renter og kursgevinster 26.341 9.521

Betalte renter -57.402 -26.729

Betalt selskabsskat -9.439 -3.085

Ændring i varebeholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -13.666 -20.420

USD mio.

pengestrømme fra driftsaktiviteter 153.418 184.378

Note 2 2007 2006

pERSONaLEOmKOSTNINGER

Samlede personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholdt i driftsomkostninger 15,2 13,6

Personaleomkostninger indeholdt i administrationsomkostninger 27,3 20,4

I alt 42,5 34,0

INVESTERINGSaKTIVITETER

Investering i materielle anlægsaktiver -207.999 -223.351

Investering i kapitalandele og værdipapirer -977.244 -1.187

Salg af kapitalandele og værdipapirer 791.848 0

Forøgelse/tilbagebetaling af tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder -266.530 29.932

Salg af langfristede aktiver 38.194 63.432

pengestrømme fra investeringsaktiviteter -621.731 -131.174

Fordeling af personaleomkostninger

Lønninger 36,8 31,0

Aktiebaseret vederlæggelse 2,3 0,0

Pensioner 3,2 2,8

Andre omkostninger til social sikring 0,2 0,2

I alt 42,5 34,0

FINaNSIERINGSaKTIVITETER

Låneoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 1.796.978 133.096

Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -840.610 -162.673

Betalt udbytte -423.950 -134.140

Køb og salg af egne aktier 0 -10.410

medarbejderforhold

Det gennemsnitlige antal ansatte i Moderselskabet i regnskabsperioden udgjorde 364 medarbejdere (2006: 327).

Ledelsesvederlag fremgår af note 4 i koncernregnskabet.

pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 532.418 -174.127

årets nettopengestrøm fra drift,

investering og finansiering 64.105 -120.923

Likvide midler pr. 1. januar 24.795 145.718

USD mio.

Likvide midler pr. 31. december 88.900 24.795

Heraf pantsat 0 0

88.900 24.795

Note 3 2007 2006

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer i moderselskabet

Noterne er en integreret del af regnskabet.

Deloitte

Honorar for revision 0,5 0,8

Honorar for revisionsrelaterede ydelser 0,2 0,0

Honorar for skatterelaterede ydelser 0,0 0,1

Honorar for andre ydelser 0,1 0,0

Samlet honorar 0,8 0,9

Noterne er en integreret del af regnskabet.


NOTER

USD mio.

USD mio.

Note 5 Grunde og Skibe og Forudbetaling Andre anlæg, I alt

bygninger doknings- for skibe driftsmidler

aktiver og inventar

Note 4 Kapitalandele Kapitalandele Kapitalandele Andre

i tilknyttede i fællesledede i alt kapitalandele

virksomheder virksomheder

maTERIELLE

aNLæGSaKTIVER

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2006 1,3 876,6 97,4 5,9 981,2

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,0 91,9 128,9 2,4 223,2

Afgang -0,8 -78,2 0,0 -0,4 -79,4

Overført til/fra andre poster 0,0 79,7 -79,7 0,0 0,0

Saldo pr. 31. december 2006 0,5 970,0 146,6 7,9 1.125,0

FINaNSIELLE aNLæGSaKTIVER

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2006 25,7 0,0 25,7 64,5

Tilgang 1,2 0,0 1,2 0,0

Afgang -0,4 0,0 -0,4 0,0

Saldo pr. 31. december 2006 26,5 0,0 26,5 64,5

afskrivninger og tab ved værdiforringelse:

Saldo pr. 1. januar 2006 0,4 108,8 0,0 3,8 113,0

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgang -0,3 -50,7 0,0 -0,3 -51,3

Tilbageførsel af tab ved værdiforringelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 0,0 43,8 0,0 1,1 44,9

Saldo pr. 31. december 2006 0,1 101,9 0,0 4,6 106,6

Værdireguleringer:

Saldo pr. 1. januar 2006 0,0 0,0 0,0 296,5

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 42,2

Årets værdiregulering 0,0 0,0 0,0 241,2

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo pr. 31. december 2006 0,0 0,0 0,0 579,9

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2006 26,5 0,0 26,5 644,4

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2006 0,4 868,1 146,6 3,3 1.018,4

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2007 26,5 0,0 26,5 64,5

Tilgang 977,2 0,0 977,2 0,0

Afgang -87,7 0,0 -87,7 -60,9

Saldo pr. 31. december 2007 916,0 0,0 916,0 3,6

Heraf indregnede finansielle omkostninger i kostprisen 0,0 1,1 0,8 0,0 1,9

Kostpris:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,5 970,0 146,6 7,9 1.125,0

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang 1,6 13,9 189,9 2,6 208,0

Afgang 0,0 -28,5 0,0 -0,5 -29,0

Overført til/fra andre poster 0,0 117,8 -117,8 0,0 0,0

Saldo pr. 31. december 2007 2,1 1.073,2 218,7 10,0 1.304,0

Værdireguleringer:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,0 0,0 0,0 579,9

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 2,4

Årets værdiregulering 0,0 0,0 0,0 68,3

Afgang 0,0 0,0 0,0 -643,3

Saldo pr. 31. december 2007 0,0 0,0 0,0 7,3

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007 916,0 0,0 916,0 10,9

af- og nedskrivninger:

Saldo pr. 1. januar 2007 0,1 101,9 0,0 4,6 106,6

Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgang 0,0 -9,8 0,0 -0,3 -10,1

Tilbageførsel af nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 0,0 47,1 0,0 1,4 48,5

Saldo pr. 31. december 2007 0,1 139,2 0,0 5,7 145,0

Heraf børsnoteret 7,8

Heraf unoteret 3,1

I note 24 på side 96 i årsrapporten findes en oversigt over virksomheder i Koncernen.

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007 2,0 934,0 218,7 4,3 1.159,0

Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heraf indregnede finansielle omkostninger i kostprisen 0,0 1,7 0,7 0,0 2,4

Jf. den offenlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2006 er Selskabets danske ejendomme ansat til USD 0,8 mio. (regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007

USD 0,4 mio.) sammenlignet med USD 0,6 mio. pr. 1. oktober 2005.

mODERSELSKaBET

I den regnskabsmæssige værdi for skibe og dokningsaktiver indgår dokningsaktiver med USD 15,3 mio. (2006: USD 7,2 mio.).

For information om pantsatte aktiver henvises til note 11.

111


mODERSELSKaBET

NOTER

112

USD mio.

USD mio.

Note 8 2007 2006

Note 6 2007 2006

SKaT

Skat af årets resultat -14,8 -4,5

Regulering vedrørende tidligere år -3,8 6,3

Regulering af udskudt skat 7,1 -8,2

Skat -11,5 -6,4

Effektiv skatteprocent 1,5% 3,3%

Selskabet deltager i tonnageskatteordningen. Deltagelsen i tonnageskatteordningen er bindende indtil 31. december 2010.

Under den danske tonnageskatteordning er indtægter og udgifter fra skibsfart ikke direkte skattepligtige. I stedet opgøres den skattepligtige indkomst ud fra:

· Nettotonnagen fra de skibe som er anvendt til at generere indtjeningen fra skibsfart

· En sats gældende for den specifikke nettotonnage for skibet, baseret på en faldende skala

· Antallet af dage skibene er anvendt i løbet af året.

FINaNSIELLE pOSTER

Finansielle indtægter

Renteindtægter fra likvide beholdninger 25,0 3,5

Kursgevinst fra andre kapitalandele (disponible for salg) 643,3 0,0

Udbytter* 1,3 26,4

Udbytter fra dattervirksomheder 6,8 2,1

Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter 0,0 1,5

Valutakursreguleringer inklusive nettogevinst af valutaterminskontrakter 15,3 7,5

691,7 41,0

Finansielle omkostninger

Nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede, fællesledede og associerede virksomheder 0,0 0,2

Renter af prioritets- og bankgæld 56,4 26,2

Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter 5,4 0,0

Andre renteomkostninger 2,8 1,0

Heraf inkluderet i kostpris på materielle anlægsaktiver -0,6 -0,7

64,0 26,7

Selskabet forventer at deltage i tonnageskatteordningen efter bindingsperiodens udløb og som minimum at opretholde det nuværende investerings- og aktivitetsniveau.

Forskellen mellem den effektive skatteprocent 1,5% (2006: 3,3%) og selskabsskatteprocenten i Danmark på

25% (2006: 28%) kan primært henføres til tonnageskatteordningen.

Finansielle poster i alt 627,7 14,3

* Heri indgår udbytte på Norden-aktierne på USD 0,0 mio. i 2007 (2006: USD 25,5 mio.).

Udlodning af udbytte til A/S Dampskibsselskabet TORMs aktionærer har ingen skattemæssige konsekvenser for A/S Dampskibsselskabet TORM.

USD mio.

2007 2006

Note 7 2007 2006

UDSKUDT SKaT

Udskudt skat 1. januar 62,8 54,6

Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 28% til 25% -6,7 0,0

Årets udskudte skat -0,4 8,2

Udskudt skat 31. december 55,7 62,8

UDESTåENDE FRaGTER m.V.

Analyse af udestående fragter m.v. pr. 31. december:

Udskudt skat kan i al væsentlighed relateres til de skibe, der indgår i overgangssaldoen under tonnageskatteordningen.

Hverken forfalden eller nedskrevet 30,4 22,1

Forfalden < 180 dage 23,8 20,2

Forfalden > 180 dage 4,8 2,7

Udestående fragter m.v. i alt 59,0 45,0

USD mio.

I udestående fragter m.v. pr. 31. december 2007 indgår tilgodehavender på i alt USD 1,3 mio. (2006: USD 1,4 mio.),

der efter en individuel vurdering er nedskrevet til USD 0,5 mio. (2006 USD 0,6 mio.).

Årets bevægelse i hensættelse til imødegåelse af tab på udestående fragter m.v. er som følger:

Note 9 2007 2006

pRIORITETSGæLD OG BaNKLåN

Forfalder til betaling således:

Forfalder inden for et år 750,6 39,3

Forfalder mellem et og to år 121,0 39,4

Forfalder mellem to og tre år 51,1 51,9

Forfalder mellem tre og fire år 94,5 36,9

Forfalder mellem fire og fem år 89,6 36,9

Forfalder efter fem år 337,7 283,7

1.444,5 488,1

De anførte beløb, der forfalder til betaling, er reguleret for direkte relaterede omkostninger hidrørende fra udstedelsen af lånene

med USD 2,8 mio.(2006: USD 2,9 mio.), som vil blive amortiseret over lånenes løbetid.

USD mio. 2007 2006

HENSæTTELSE TIL ImØDEGåELSE aF TaB på UDESTåENDE FRaGTER m.V.

Saldo pr. 1. januar 0,8 0,8

Årets hensættelser 0,0 0,0

Årets tilbageførte hensættelser 0,0 0,0

Årets forbrugte hensættelser 0,0 0,0

Saldo pr. 31. december 0,8 0,8

Hensættelse til imødegåelse af tab på udestående fragter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen under

administrationsomkostninger. Hensættelsen er foretaget som følge af en individuel vurdering af de enkelte

tilgodehavender.


NOTER

USD mio.

USD mio.

Note 13 2007 2006

Note 9, fortsat 2007 2006 2007 2006

KONTRaKTLIGE FORpLIGTELSER - SOm LEjER (operationel leasing)

Lejeomkostning for skibe på timecharter (inkl. ikke leverede skibe):

Forfalder inden for et år 151,4 151,7

Forfalder mellem et og to år 155,8 155,7

Forfalder mellem to og tre år 142,5 143,1

Forfalder mellem tre og fire år 131,6 110,4

Forfalder mellem fire og fem år 120,0 99,4

Forfalder efter fem år 397,8 306,1

1.099,1 966,4

Gennemsnitlig periode indtil tilbagelevering (år) 4,3 5,0

Fast/ Effektiv Effektiv Dags- Dags-

Udløb variabel rente rente værdi værdi

LåN

USD 2008 Variabel 4,6% 6,2% 700,0 5,1

USD 2009 Variabel 4,6% 5,8% 70,0 15,0

USD 2011 Variabel - 6,2% 0,0 8,1

USD 2011 Fast 4,4% 4,4% 92,5 63,6

USD 2012 Variabel 5,2% - 16,7 0,0

USD 2012 Fast 4,4% - 32,1 0,0

USD 2014 Variabel 5,1% 5,2% 310,0 399,2

USD 2016 Variabel 4,7% - 226,0 0,0

Leasingaftalerne er indgået med en uopsigelig leasingperiode fra begge parters side på op til 8 år. Visse leasingaftaler giver mulighed for forlængelse i yderligere

et eller to år ad gangen i op til tre år og/eller indeholder en købsoption. Udnyttelsen af købsoptionen for det enkelte skib er baseret på en konkret vurdering. Visse

leasingaftaler indeholder et profit sharing element, hvilket medfører, at charterhyren kan blive højere.

Vægtet gennemsnitlig effektiv rente 4,7% 5,1%

Dagsværdi 1.447,3 491,0

Nybygningsrater og udnyttede købsoptioner (købsforpligtelser):

Forfalder inden for et år 204,8 163,1

Forfalder mellem et og to år 134,1 143,1

Forfalder mellem to og tre år 135,2 93,6

Forfalder mellem tre og fire år 37,8 18,0

Forfalder mellem fire og fem år 0,0 18,0

Forfalder efter fem år 0,0 0,0

511,9 435,8

anden operationel leasing:

Forfalder inden for et år 2,2 1,8

Forfalder mellem et og to år 2,3 1,9

Forfalder mellem to og tre år 2,1 1,8

Forfalder mellem tre og fire år 2,0 1,7

Forfalder mellem fire og fem år 2,0 1,8

Forfalder efter fem år 2,2 3,6

12,8 12,6

Moderselskabet har mulighed for at opsige lånene før tid.

En del af lånene med variabel rente er sikret til fast forrentning ved indgåelse af renteswaps.

Selskabets låneaftaler indeholder minimumskrav til Selskabets likviditet og soliditet samt andre restriktioner, som kan påvirke Selskabets muligheder for at:

· Indgå i fusioner eller virksomhedsoverdragelser.

· Foretage væsentlige ændringer i driften af Selskabets skibe.

Pr. 31. december 2007 er disse minimumskrav og betingelser overholdt, og baseret på Selskabets forventede fremtidige cash flow, investeringsprogrammer mv.

forventes de overholdt i låneaftalernes resterende løbetid.

For nærmere gennemgang af finansielle risici henvises til afsnittet ’Risikostyring’ samt note 21 i koncernregnskabet.

USD mio.

Note 10 2007 2006

Anden operationel leasing omfatter primært lejekontrakter vedrørende kontorlokaler og lejligheder samt IT-relaterede kontrakter.

I året er der udgiftsført USD 161,2 mio. (2006: USD 123,9 mio.), som vedrører lejeomkostninger for skibe (charterhyre), hvoraf USD 4,2 mio. (2006: USD 7,1 mio.) vedrører

profit sharing elementer. Endvidere er der udgiftsført USD 2,7 mio. (2006: USD 2,2 mio.), der vedrører anden operationel leasing.

USD mio. 2007 2006

aNDEN GæLD

Partnere og kommerciel management 1,0 1,8

Skyldige driftsomkostninger 2,2 5,9

Skyldige dokningsomkostninger 0,0 0,0

Skyldige renter 8,0 3,5

Diverse lønrelaterede poster 9,4 5,1

Afledte finansielle instrumenter 4,7 6,2

Gæld til joint ventures 2,3 0,0

Øvrige, inklusive shipping relaterede poster 4,7 1,6

32,3 24,1

KONTRaKTLIGE FORpLIGTELSER - SOm UDLEjER (Operationel leasing)

Lejeindtægter for skibe på timecharter og bareboatcharter (inkl.

ikke leverede skibe):

Forfalder inden for et år 213,9 101,3

Forfalder mellem et og to år 71,6 27,2

Forfalder mellem to og tre år 21,9 9,9

Forfalder mellem tre og fire år 13,6 0,0

Forfalder mellem fire og fem år 9,3 0,0

Forfalder efter fem år 8,6 0,0

338,9 138,4

Gennemsnitlig periode indtil tilbagelevering (år) 1,2 1,0

USD mio.

Note 11 2007 2006

paNTSæTNINGER

pantsætninger til sikkerhed for prioritetsgæld og banklån:

Skibe 747,3 476,0

747,3 476,0

Den samlede regnskabsmæssige værdi for de skibe, der er stillet til sikkerhed udgør USD 784 mio. (2006: USD 546 mio.).

Lejeindtægter for skibe på timecharter og bareboatcharter er indregnet under nettoomsætningen.

USD mio.

NYBYGNINGSKONTRAKTER

Pr. 31. december 2007 havde Selskabet 15 skibe under bygning (2006: 13 skibe) til levering i perioden 2007-2011. For alle 15 skibe udgjorde den totale udestående

kontraktlige forpligtelse USD 512 mio. pr. 31. december 2007.

Note 12 2007 2006

mODERSELSKaBET

GaRaNTI- OG EVENTUaLFORpLIGTELSER

Garantiforpligtelser 0,0 0,0

Garantiforpligtelserne for Moderselskabet udgør under USD 0,1 mio. og vedrører garantiforpligtelser afgivet over for Danmarks Rederiforening

113


mODERSELSKaBET

NOTER

114

USD mio.

Note 15 2007 2006

Note 14

FINaNSIELLE INSTRUmENTER

aFLEDTE FINaNSIELLE INSTRUmENTER

KaTEGORIER aF FINaNSIELLE aKTIVER OG FORpLIGTELSER SOm DEFINERET I IaS 39:

Nedenstående tabel viser markedsværdien af afledte finansielle instrumenter

Udlån og tilgodehavender

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 162,4 22,9

Tilgodehavender hos fælleskontrollerede virksomheder 127,0 0,0

Udestående fragter m.v. 59,0 45,0

Andre tilgodehavender 20,5 8,1

Likvide beholdninger 88,9 24,8

Udlån og tilgodehavender i alt 457,8 100,8

Markeds- Markeds-

USD mio. værdi pr. 31. værdi pr. 31.

dec. 2007 dec. 2006

Finansielle aktiver disponible for salg

Andre kapitalandele 10,9 644,4

Finansielle aktiver disponible for salg i alt 10,9 644,4

afledte finansielle instrumenter (aktiver)

Andre tilgodehavender (handelsbeholdning) 3,8 2,9

Andre tilgodehavender (regnskabsmæsig sikring) 9,3 9,4

afledte finansielle instrumenter (aktiver) i alt 13,1 12,3

Regnskabsmæssig sikring

af pengestrømme:

Renteswaps -0,6 3,0

Bunker hedge 3,3 -3,3

FFA 6,0 5,9

Ikke regnskabsmæssig sikring:

Valutaterminsforretninger 1,7 1,0

Renteswaps -2,0 3,3

Valutaoptioner -0,3 0,4

Forward vedrørende køb af aktier -0,3 0,0

Bunker hedge -1,4 -1,5

FFA 2,0 -2,3

8,4 6,5

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris

Prioritetsgæld og banklån 1.444,5 488,1

Leverandører af varer og tjenesteydelser 28,9 17,4

Anden gæld 18,2 13,2

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris i alt 1.491,6 518,7

Nedenstående tabel viser realiserede beløb såvel som værdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen såvel som egenkapital i 2007

vedrørende afledte finansielle instrumenter.

afledte finansielle instrumenter (forpligtelser)

Anden gæld (handelsbeholdning) 4,1 2,0

Anden gæld (regnskabsmæsig sikring) 0,6 3,8

afledte finansielle instrumenter (forpligtelser) i alt 4,7 5,8

Resultatopgørelse

Havneom- Afledte finan- Egenkapital

komstninger, sielle instru- Reserve for

Netto- bunkers og menter fragt Finansielle sikringsomsætning

kommissioner vedr. og bunkers poster transaktioner

Dagsværdien for de finansielle aktiver og forpligtelser svarer til den regnskabsmæssige værdi, bortset fra prioritetsgæld og banklån,

hvor dagsværdien fremgår af note 9.

USD mio.

Note 16 2007 2006

TRaNSaKTIONER mED NæRTSTåENDE paRTER

Bunker hedge - 0,9 0,0 - 6,6

FFA 8,8 - 2,9 - 0,1

Valutaterminsforretninger - - - 2,9 -

Fremtidig renteaftale - - - 0,1 -

Renteswaps - - - -0,7 -3,6

Valutaoptioner - - - 0,1 -

Forward vedrørende køb af aktier - - - -0,3 -

2007 i alt 8,8 0,9 2,9 2,1 3,1

Foruden de i note 23 i årsrapporten for Koncernen nævnte nærtstående parter, anses tilknyttede og fællesledede virksomheder

ligeledes som værende nærtstående parter for Moderselskabet A/S Dampskibsselskabet TORM. I løbet af året har følgende transaktioner

fundet sted mellem A/S Dampskibsselskabet TORM og tilknyttede samt fællesledede aktiviteter:

For nærmere gennemgang af finansielle risici henvises til afsnittet ‘Risikostyring’ samt note 21 i koncernregnskabet.

Service udført af A/S Dampskibsselskabet TORM 23,3 11,2

Anlægsaktiver solgt af A/S Dampskibsselskabet TORM 87,7 0,0

Service udført af tilknyttede og fællesledede aktiviteter 37,5 32,5

148,5 43,7

De udførte services mellem parterne er alle direkte relateret til koncernens rederiaktiviteter.

Renteswap kontrakter med en markedsværdi på USD -0,6 mio. (2006: USD 3,0 mio.) benyttes til regnskabsmæssig sikring af visse af

Selskabets rentebetalinger i perioden 2008-2009.

Bunker hedge kontrakter med en markedsværdi på USD 3,3 mio. (2006: USD -3,3 mio.) benyttes til regnskabsmæssig sikring af visse af

Selskabets bunkeromkostninger i perioden 2008-2009.

FFA-kontrakter med en markedsværdi på USD 6,0 mio. (2006: USD 5,9 mio.) benyttes til regnskabsmæssig sikring af en vis del af

Selskabets nettoomsætning i perioden 2008-2009.

Gevinster og tab på disse kontrakter vil blive indregnet i resultatopgørelsen når de realiseres sammen med de sikrede transaktioner.

USD mio.

Note 17 2007 2006

pENGESTRØmmE

Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser:

Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter -1,9 3,9

Valutakursreguleringer 12,6 1,6

Andre reguleringer 2,3 0,4

Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser i alt 13,0 5,9


ORDLISTE

20-F: Årsregnskab indleveret til US Securities and

Exchange Commision (SEC)

ADR: American Depositary Receipt. Et aktiebevis, som i

TORMs tilfælde giver retten til én aktie pr. bevis.

ADRs kan benyttes, når selskaber uden for USA

ønsker at notere værdipapirer i USA.

ADS: American Depositary Shares. Aktier registreret ved

SEC, og som ligger i en depotbank som sikkerhed

for de udstedte ADRs.

Aframax: Skibe i størrelsesordenen 80.000-100.000 tdw.

Asset management: Erhvervelse eller ejerskab af aktiver (skibe), der kan

sælges på et optimalt tidspunkt med henblik på at

skabe en engangsfortjeneste – i modsætning til

fortjeneste genereret af driftsmidler.

Bareboat: Leje af et skib i en periode, hvor lejeren selv står for

alle omkostninger og risici i forbindelse med skibets

dirft.

B/B: Se Bareboat.

Bulk: Se Tørlast.

Bunker: Brændstof til skibene.

Capesize: Tørlastskibe i størrelsen 120.000-200.000 dwt.

COA: Contract of Affreightment. En kontrakt, der

indeholder forpligtelse til at sejle med et antal

efterfølgende laster til en forud fastsat fragtrate.

Coating: Bemaling af tankene i et produkttankskib, der gør

dette i stand til at sejle med raffinerede olieprodukter.

Demurrage: En rate, der skal betales af lejerne af skibet, hvis

dette forsinkes ud over den aftalte liggetid.

Demurrageraten vil typisk være på et niveau, der

svarer til indtjeningen på rejsen i USD/dag.

FFA: Forward Freigth Agreement. En terminsaftale om køb/

salg af fremtidige fragtrater til en forud aftalt pris.

FN: De Forenede Nationer.

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles.

Handymax: Skibe i størrelsesordenen 40.000-60.000 tdw.

Handysize: Skibe i størrelsesordenen 20.000-40.000 tdw.

IAS: International Accounting Standards.

IFRS: International Financial Reporting Standards.

IMO: International Maritime Organisation.

Klassifikationsselskab: Uafhængig organisation, der gennem verifikation af

design, konstruktion, bygning og drift af skibe skal

sikre, at skibene til enhver tid opfylder en lang række

krav til sødygtighed m.v. Såfremt skibene ikke opfylder

disse krav, vil de typisk ikke kunne forsikres

eller belånes.

LR1: Long Range 1: Produkttankskibe i størrelsesordenen

60.000-80.000 tdw.

LR2: Long Range 2: Produkttankskibe i størrelsesordenen

80.000-110.000 tdw.

MR: Medium Range: Produkttankskibe i størrelsesordenen

40.000-60.000 tdw.

OPA- 90: Oil Pollution Act 1990. Miljølov indført i USA efter

Exxon Valdez’ grundstødning i Alaska.

OPEC: Organisationen af olieproducerende lande.

Panamax: Skibe i størrelsesordenen 60.000-80.000 tdw – den

største skibstype, der kan passere Panamakanalen.

P&I club: Protection & Industry club

Pool: En gruppe af skibe med nogenlunde samme

karakteristika, der har forskellige ejere, men drives

kommercielt samlet. Således tager en pool manager

beslutninger om, hvilke laster poolens tonnage

skal sejle med. Charterindtægter tilgår poolen og

fordeles ved afslutningen af perioden til ejerne af

skibene i poolen efter et pointsystem, der afhænger

af skibets individuelle specifikation samt det antal

dage i perioden, hvor skibet har været driftsklar.

Produkttankskib: Skib, der sejler med raffinerede olieprodukter, f.eks.

benzin, flybrændstof eller nafta.

SEC: US Securities and Exchange Commission.

SR: Short Range: Produkttankskibe i størrelsesordenen

20.000-40.000 tdw.

T/C: Timecharter. Leje af et skib i en tidsmæssigt

begrænset periode, hvor udlejer står for bemanding

af skibet, men lejeren afholder havneomkostninger

og bunkers.

TCE Se Timecharterækvivalent.

Tdw: Tons dødvægt – måleenhed for et skibs lastekapacitet.

Timecharter: Se T/C.

Timecharterækvivalent: Fragtindtægter minus havneomkostninger, bunkers

og kommissionsomkostninger.

Tørlast: Last, der består af ikke-flydende emner, typisk kul,

korn, jernmalm eller lignende.

115


116

FLåDEOVERSIGT

pR. 31. DECEmBER 2007

TaNKSKIBE aNDEL TDw ByGGET

LR2

m.t. TORM HELENE 100% 99.999 1997

m.t. TORM KRISTINA 100% 105.001 1999

m.t. TORM GUDRUN 100% 101.122 2000

m.t. TORM INGEBORG 100% 99.999 2003

m.t. TORM VALBORG 100% 99.999 2003

m.t. TORM MARGRETHE 100% 109.672 2006

m.t. TORM MARIE 100% 109.672 2006

m.t. TORM MARGIT 100% 109.672 2007

m.t. TORM METTE 100% 109.672 2007

m.t. TORM MARINA 50% 109.672 2007

LR1

m.t. TORM SARA 100% 72.718 2003

m.t. TORM ESTRID 100% 74.999 2004

m.t. TORM EMILIE 100% 74.999 2004

m.t. TORM ISMINI 100% 74.999 2004

m.t. TORM SIGNE 100% 72.718 2005

m.t. TORM SOFIA 100% 72.718 2005

m.t. TORM UGLAND 50% 74.999 2007

m.t. TORM VENTURE 100% 74.999 2007

mR

m.t. TORM ALICE 100% 44.999 1995

m.t. TORM GOTLAND 100% 44.999 1995

m.t. TORM AGNETE 100% 47.165 1999

m.t. TORM GUNHILD 100% 44.999 1999

m.t. TORM ANNE 100% 44.990 1999

m.t. TORM NECHES 100% 47.052 2000

m.t. TORM CLARA 100% 45.999 2000

m.t. TORM CECILIE 100% 44.946 2001

m.t. TORM AMAZON 100% 47.275 2002

m.t. SAN JACINTO 100% 47.038 2002

m.t. TORM MARY 100% 45.990 2002

m.t. TORM VITA 100% 45.940 2002

m.t. TORM CAROLINE 100% 44.946 2002

m.t. TORM GERTRUD 100% 45.940 2002

m.t. TORM GERD 100% 45.940 2002

m.t. TORM THYRA 100% 45.990 2003

m.t. TORM FREYA 100% 45.990 2003

m.t. MOSELLE 100% 47.024 2003

m.t. ROSETTA 100% 47.015 2003

m.t. TORM CAMILLA 100% 44.990 2003

m.t. TORM CARINA 100% 44.990 2003

m.t. HORIZON 100% 46.955 2004

m.t. TORM HELVIG 100% 44.990 2005

m.t. TORM RAGNHILD 100% 44.990 2005

m.t. THAMES 100% 47.035 2005

m.t. WABASH 100% 46.893 2006

m.t. KANSAS 100% 46.922 2006

m.t. REPUBLICAN 100% 46.893 2006

m.t. PLATTE 100% 46.920 2006

TaNKSKIBE aNDEL TDw ByGGET

SR

m.t. MADISON 100% 35.828 2000

m.t. TRINITY 100% 35.834 2000

m.t. RHONE 100% 35.751 2000

m.t. CHARENTE 100% 35.751 2001

m.t. OHIO 100% 37.274 2001

m.t. LOIRE 100% 37.106 2004

m.t. GARONNE 100% 37.178 2004

m.t. SAONE 100% 37.106 2004

m.t. FOX 100% 37.006 2005

m.t. TEVERE 100% 36.990 2005

TØRLaSTSKIBE

panamax

m.v. TORM MARTA 100% 69.638 1997

m.v. TORM BALTIC 100% 69.614 1997

m.v. TORM MARLENE 100% 69.548 1997

m.v. TORM ROTNA 100% 75.971 2001

m.v. TORM TINA 100% 75.966 2001

m.v. TORM ANHOLT 100% 74.195 2004

m.v. TORM BORNHOLM *) 100% 75.950 2004

*) Forventet levering i marts 2008


NyByGNINGSOVERSIGT

pR. 31. DECEmBER 2007

TaNKSKIBE aNDEL TDw FORVENTET LEVERING

LR2

m.t. TORM MARIANNE - DALIAN 1100-30 100% 110.000 2. kvt. 2008

m.t. TORM MAREN - DALIAN 1100-31 100% 110.000 3. kvt. 2008

m.t. TORM MATHILDE - DALIAN 1100-32 100% 110.000 4. kvt. 2009

mR

m.t. TORM LOTTE - NB Guangzhou 05130016 100% 52.000 1. kvt. 2009

m.t. TORM ASLAUG - NB Guangzhou 06131034 100% 50.500 1. kvt. 2010

m.t. TORM ALEXANDRA - NB Guangzhou 06130041 100% 50.500 1. kvt. 2010

m.t. TORM LAURA - NB Guangzhou 05130013 100% 52.000 2. kvt. 2008

m.t. TORM LOUISE - NB Guangzhou 05130020 100% 52.000 2. kvt. 2009

m.t. TORM LANA - NB Guangzhou 05130021 100% 52.000 2. kvt. 2009

m.t. TORM ALMENA - NB Guangzhou 06131035 100% 50.500 2. kvt. 2010

m.t. TORM AGNETE - NB Guangzhou 06130042 100% 50.500 2. kvt. 2010

m.t. TORM LILLY - NB Guangzhou 05130017 100% 52.000 3. kvt. 2009

m.t. TORM AASE - NB Guangzhou 06131036 100% 50.500 3. kvt. 2010

m.t. TORM AMALIE - NB Guangzhou 06130043 100% 50.500 3. kvt. 2010

m.t. TORM LENE - NB Guangzhou 05130015 100% 52.000 4. kvt. 2008

m.t. TORM ALICE - NB Guangzhou 06131033 100% 50.500 4. kvt. 2009

SR

m.t. TORM GYDA - NB Hyundai Mipo 2111 100% 37.000 1. kvt. 2009

TØRLaSTSKIBE

Kamsarmax

m.v. NB Tsuneishi Zhoushan - SS063 100% 82.100 4. kvt. 2010

m.v. NB Tsuneishi Zhoushan - SS064 100% 82.100 1. kvt. 2011

m.v. NB Tsuneishi Zhoushan - SS065 100% 82.100 2. kvt. 2011

m.v. NB Tsuneishi Zhoushan - SS066 100% 82.100 2. kvt. 2011

117


a/s dampsKibsselsKabet torm

tuborg havnevej 18

2900 hellerup, danmarK

telefon: 39 17 92 00

telefax: 39 17 93 93

e-mail: mail@torm.com

www.torm.com

More magazines by this user
Similar magazines