Årsrapport 2008

amagerbankbog.dk

Årsrapport 2008

ge beslutninger. Der er bestemmende indflydelse, når banken

har over halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed.

Af oversigten ”selskaber, hvori der besiddes mere end 10 %

af kapitalen” fremgår de virksomheder som konsolideres.

koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af

moder selskabets og de enkelte dattervirksomheders regnskaber

opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret

for koncerninterne indtægter og udgifter, interne aktiebesiddelser

og mellemværender.

transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår

eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger.

omregning af fremmed valuta

koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, som også

er bankens funktionelle valuta. transaktioner i fremmed valuta

omregnes efter transaktionsdagens kurs. gevinster og tab,

som opstår mellem transaktionsdagen og afregningsdagen,

indregnes i resultatopgørelsen.

på balancedagen omregnes aktiver og forpligtelser i fremmed

valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens

kurs, indregnes i resultatopgørelsen.

Modregning

Finansielle aktiver og forpligtelser modregnes alene, når banken

har en juridisk ret til at modregne de indregnede beløb og

samtidig har til hensigt at nettoafregne eller realisere aktivet

og indfri forpligtelsen samtidig.

afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang til

kostpris og måles efterfølgende til dagsværdien på balancetidspunktet.

positive og negative dagsværdier af afledte

finansielle instrumenter indregnes som andre aktiver henholdsvis

andre passiver. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle

instrumenter indregnes i resultatopgørelsen og opgøres

på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte

værdi ansættelsesmetoder.

regnskabsmæssig sikring

For visse af de fastforrentede aktiver og forpligtelser er

dagsværdien, som led i risikostyringen, afdækket ved hjælp

af afledte finansielle instrumenter. Ændringen i dagsværdien

af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og

opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet

aktiv eller forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen

sammen med ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv

eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den

risiko, der er afdækket.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne

for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes

ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under

renter.

repo-/reverseforretninger

solgte værdipapirer, hvor der samtidig med salget er indgået

aftale om tilbagekøb, indregnes i balancen, som om værdipapirerne

fortsat er den del af beholdningen. Det modtagne

beløb opføres som gældsforpligtelse, og forskellen mellem

salgs- og købskursen indregnes i resultatopgørelsen over

løbetiden som renter. Afkastet af værdipapirerne indregnes i

resultatopgørelsen.

købte værdipapirer, hvor der samtidig med købet er indgået

aftale om tilbagesalg, indregnes ikke i balancen, og afkastet

indgår ikke i resultatopgørelsen. Det betalte købsvederlag

indregnes som udlån, og forskellen mellem købs- og salgskurs

indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden som renter.

resultatopgørelse

renter, gebyrer og provisioner

renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen

i den periode, de vedrører. Indtægter af leasingkontrakter

indregnes i resultatopgørelsen under renteindtægter.

provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den

effektive rente af et udlån eller af langfristet funding, indregnes

som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret

del af det finansielle instrument under henholdsvis

renteindtægter eller renteudgifter. provisioner og gebyrer,

der vedrører en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden.

Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen, når transaktionen

er gennemført.

Udgifter til personale og administration

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger,

pensioner m.v. til bankens personale. Langfristede

personaleforpligtelser indregnes løbende under hensyntagen

til den forventede sandsynlighed for medarbejdernes

fratræden før ydelsestidspunktet.

andre driftsindtægter og -udgifter

Andre driftsindtægter og -udgifter indeholder regnskabsposter

af sekundær karakter i forhold til bankens aktiviteter,

herunder fortjeneste eller tab ved salg af leasingaktiver.

Fortjeneste eller tab ved salg af leasingaktiver opgøres som

salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og leasingaktivets

værdi ved kontraktudløb.

skat

Amagerbanken er sambeskattet med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster

(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige

underskud).

AmAgerbAnken årsrApport 2008 45

More magazines by this user
Similar magazines