HK Østjylland Bladet 6.pdf

hk.dk

HK Østjylland Bladet 6.pdf

06 | deCeMbeR 2009 | 2. seKtion

ØSTJYLLAND

FAVRSKOV · NORDDJURS · ODDER · RANDERS · SAMSØ · SILKEBORG · SKANDERBORG · SYDDJURS · ÅRHUS

FIND LIGHEDEN:

SÅ er der

pladS til

forSkelligheden

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 1


HK | indhold

MULTI-

KULTUREL

JULEFROKOST:

Både and og

flæskesteg hos

Tolketjenesten…

side | 4

HK SPRÆNGER

BAROMETER-

STANDEN:

47 mio. kr. til

medlemmerne inden

året er omme…

side | 7

2 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

hk | ØstJYlland

HK Østjylland

Park Allé 11, 8000 Århus C

Telefon: 7011 4545 (alle afdelinger)

Fax: 8612 3458

www.hk.dk/oestjylland

A-kassen:

Tlf. 7010 6789

Redaktion:

Fællesformand Viggo Thinggård

(ansvarshavende redaktør)

Journalist Iben Ellerbæk (redaktør)

En redaktionsgruppe nedsat af

HK Østjylland.

Forside:

Åbne hjerter i Tolketjenesten A/S.

Foto: Brian Rasmussen.

Oplag: 40.000

Næste nummer: 29. januar 2010.

Deadline: 11. december 2009.

Stof til bladet mailes til: 25mr@hk.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

tilsendte indlæg.

Artikler fra HK Østjylland kan citeres

med kildeangivelse. Eftertryk af artikler kun

ifølge aftale med redaktionen.

Layout: Buchs.dk.

Tryk: Colorprint.

HK Østjylland er medlemsblad for HK´ere i

Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø,

Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus kommuner.

Bladet sendes desuden til fagforeninger, kommuner,

presse, uddannelsesinstitutioner og øvrige

samarbejdspartnere.

DE

DRUKNER I

DOKUMENTATION:

Det offentlige

skal have en

tillidsreform…

10 | side

DA ALT

GIK I SORT:

Nul sygedagpenge

og 10 mdr.s ventetid

på klager…

15 | side

Åbningstider:

• Park Allé 11, 8000 Århus C

Fax: 8612 3458

Mandag-onsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Torsdag: Kl. 9.00 – 17.00

Fredag: Kl. 9.00 – 13.00

• Østervold 18, 8900 Randers C

Fax: 8912 2300

Mandag og onsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Fredag: Kl. 9.00 – 13.00

Tirsdag og torsdag: Lukket

• Vestergade 43, 8600 Silkeborg

Fax: 8612 3458

Tirsdag og torsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Mandag, onsdag, fredag: Lukket

• Lillegade 24, 8500 Grenaa

Fax: 8632 6520

Tirsdag og torsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Mandag, onsdag, fredag: Lukket


FOTO: THOMAS JUUL

„Det er lovbrud

ikke at give ligeløn“

Fra venstre: Sektorformand Leo Jensen, Stat, sektorformand Hans Henrik Hansen, Kommunal, fællesformand Viggo Thinggård,

sektorformand Gerda Flindt, Handel og sektorformand Andy Dalum, Privat.

Har vi tabt kampen om ligeløn?

Forskellen på danske mænds og

kvinders løn er i gennemsnit 17,7

procent, og undersøgelser placerer os lavt

i forhold til de lande, vi gerne vil sammenligne

os med. Faktisk er vi nede som nr. 43

i World Economic Forums nyeste ligestillingsrapport.

Det er kendsgerningerne i

2009, og det er i sig selv ret utroligt, at vi

efter så mange år med fokus på problemet

stadig har denne diskriminerende forskel

mellem mænd og kvinder på det danske

arbejdsmarked.

Betyder det, at kampen er tabt, og at

vi aldrig får ligeløn? Det er 100 år siden,

kravet blev rejst, og vi er stadig ikke i mål.

Louis Pio og de andre pionerer i arbejderbevægelsen

krævede ligeløn allerede i slutningen

af forrige århundrede, og kampen

blev skærpet i 1952, da ligeløn efter pres

fra kvinderne blev en del af kravene ved

forhandlingerne om nye overenskomster

mellem LO og DA.

Arbejdsgiverne var helt afvisende, og

de kommende 20 år blev kravene gentaget

gang på gang – uden resultat. Norge og

Sverige var foran Danmark og fik aftale om

indførelse af ligeløn flere år før Danmark

omsider i 1973 fik ligelønnen ind i overenskomsterne.

To år senere blev ligelønnen

besluttet ved lov.

Hvorfor har vi så ikke ligeløn i dag, 34

år senere? Det gik ellers den rigtige vej i

firserne, hvor løngabet mellem mænd og

kvinde blev mindre. Men siden er der ikke

sket det store, og nu er det på tide at tage

de mere barske våben i brug. Nu er det på

tide at sige det højt, at det kan forstås: Vi

vil ikke acceptere det mere!

For nej, kampen er ikke tabt, der skal

kæmpes nye og afgørende slag. Vi kan

simpelthen ikke være bekendt, at vi i 2009

stadig har et så stort løngab mellem mænd

og kvinder.

Det handler om kønsroller, om barsel,

om uddannelse og meget mere. Men det

handler også om, at vi i overenskomsterne

skal have mere effektive midler til at bekæmpe

uligelønnen.

Lad os få lønstatistikkerne frem i lyset,

så alle kan se de tørre tal: Hvor er forskellen?

Hvor skal der sættes ind? Det er lovbrud

ikke at give ligeløn, og det skal ikke

være HK, der dokumenterer uligelønnen,

men arbejdsgiverne, der skal dokumentere

ligelønnen.

Ingen arbejdsgiver skal føle sig sikker.

HK | leder

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 3

aF den PolitisKe ledelse


HK | kulturel rummelighed

FOTO: briAn rASMUSSen

4 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

Åbne HJerTer kAn rUMMe deT MeSTe:

find lighederne

– SÅ er der pladS til

forSkellighed

Direktør Reza Olsen (tv) og personaleansvarlig Ziynet Øzkan, Tolketjenesten A/S.

> aF iben elleRbÆK


Så er det snart jul igen. Men hvordan

holder en århusiansk virksomhed

dansk julefrokost for sit personale, når

de ansatte både er danskere, iranere, tyrkere,

polakker, arabere og somaliere?

Eller sagt med andre ord, hvordan rummer

en virksomhed så mange forskellige

nationaliteter, kulturer og religioner uden

at rende ind i flæskestegs-frustationer ved

julefrokosten?

- Det er faktisk ret ligetil. Hvis man

starter med at finde ud af, hvad man har

til fælles, så bliver det meget nemmere at

rumme forskellighederne, forklarer personaleansvarlig

Ziynet Øzkan fra Tolketjenesten

A/S.

Virksomheden, der har hovedkontor i

Århus og kontor i København, beskæftiger

8 fastansatte af forskellig nationalitet

i administrationen, desuden har det landsdækkende

bureau tilknyttet 754 freelance

tolke, der også repræsenterer vidt forskellige

kulturer.

- Vi arbejder med at formidle sprog, og

det giver os stor indsigt i menneskers forskellige

kulturelle baggrunde. Når man

har viden og baggrundsforståelse, er det

nemmere at arbejde med fremmede. Det bliver

lettere at acceptere og tolerere forskellighed,

fordi vi altid tolker for to forskel-

fakta

Tolketjenesten A/S

• Hovedkontor i Århus, kontor

i København

• 8 fastansatte i administrationen

• 754 tilknyttede tolke, der mestrer

et utal af sprog og dialekter.

Tolkene testes før ansættelse.

• Arbejder for bl.a. de danske regioner,

kommunerne, sundhedssektoren,

retsvæsenet, statsforvaltningen,

advokater, skoler, uddannelsesinstitutioner

og private virksomheder.

• Tolketjenesten har døgnåbent og

tilbyder foruden tolkning på stedet

også telefon- og webtolkning.

• Tolketjenesten har overenskomst

med HK og udleverer LAKs

anbefalinger vedr. etik m.m.

når freelancetolkene ansættes.

• Yderligere oplysninger på:

www.tolketjenesten.dk

lige kulturer. Man kan sige, vi er en slags

brobyggere og kulturformidlere, mener

direktør Reza Olsen, der etablerede Tolketjenesten

A/S for snart 14 år siden.

En nEutral formidlEr

I den tid har bureauet manifesteret sig

som en af landets mest markante aktører

på markedet og har bl.a. kontrakt med Region

Midt.

En stor del af tolkeopgaverne ligger nemlig

i sundhedssektoren, hos privatpraktiserende

læger, speciallæger, på hospitalerne

og i psykiatrien.

Tolkene hos Tolketjenesten kan altid

mindst to sprog, hvoraf det ene skal være

dansk, og tolkene skal tolke og opføre sig

neutralt i forhold til f.eks. en læge og en

patient.

- Tolken skal sikre, at parterne forstår

hinanden, og tolken oversætter alt. Også

eventuelle bandeord. Desuden skal tolken

sikre, at behandlerens budskab når frem

direkte til patienten og ikke videreformidles

gennem patientens pårørende. Hvis en

læge for eksempel har et budskab til en

patient om, at han skal tage imod en bestemt

behandling for at undgå at dø, skal

tolken oversætte det til patienten og ikke

lade det være op til de pårørende at fortælle

det. I nogle kulturer vil sådant et budskab

aldrig blive viderebragt til patienten, fortæller

Reza Olsen.

Af samme grund kan tolkene have nogle

psykisk belastende oplevelser og være nedtrykte

efter visse tolkninger. I de tilfælde

står kollegerne ved Tolketjenesten klar med

supervision, desuden kan bureauet trække

på psykologer, hvis det er nødvendigt.

BEstillErEn BEstEmmEr

Tolketjenesten arbejder for mange forskelligartede

kunder, og det er altid kunderne,

der bestemmer, hvilke sprog, tolken

skal kunne. Desuden kan bestilleren

bestemme, om tolken skal være en kvinde

eller en mand, hvilket kan have betydning

for nogle kulturer.

Tolketjenesten har dog så stor erfaring

med og indsigt i de forskellige kulturer, at

medarbejderne nogle gang spørger nærmere

ind til bestillerens ønsker. Hvis en

kunde f.eks. ønsker en tolk, der kan tale

kurdisk, er der nemlig flere muligheder.

- Man taler kurdisk i både Tyrkiet, Iran

HK | kulturel rummelighed

fakta

LAK

• LAK er en forkortelse for Landsforeningen

for Erhvervssprog og

Kommunikation i HK

• LAK har bl.a. udgivet pjecen

„Tolkning og tolkeetik“

• LAKs tolkeudvalg består af

bl.a. Ziynet Øzkan

„Vi er ansat for at

løse den samme

opgave, derfor

fokuserer vi på, at

vi er kolleger.

Det er vores lighed“

PERSONALEANSVARLIG zIYNET ØzKAN

og Irak, men der er så stor forskel på dialekterne,

at de ikke forstår hinanden. Det

samme gælder mange andre steder, for eksempel

i Kina. Hvis vi skal levere en medarbejder,

der kan tale kinesisk, afklarer vi

altid, om tolken skal tale mandarin eller

kantonesisk, forklarer Reza Olsen, der selv

stammer fra Iran.

Og hvad er det så lige, de gør hos Tolketjenesten,

når de holder dansk julefrokost,

hvilket er ensbetydende med masser af

flæskesteg, som er forbudt spise i nogle

kulturer.

- Vi serverer selvfølgelig flæskesteg.

Dem, der ikke spiser flæskesteg, springer

over og går direkte til anden. Til stor glæde

for dem, der er pjattede med flæskesteg,

afslører personaleansvarlig Ziynet Øzkan,

der fortsætter:

- Vi er ansat for at løse den samme opgave,

derfor fokuserer vi på, at vi er kolleger.

Det er vores lighed. Nogle kan også

lide det samme fodboldhold, og andre har

den samme fritidsinteresse. Ved at finde

lighederne frem, bliver der uden problemer

plads til forskelligheden.

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 5


HK | juleræs og hviletider

Så´ DEt

jul

IGEN!

Det er ved at være højsæson for gløgg,

æbleskiver, gaveindpakning og juleræs…

Et af de steder, hvor julen slår kraftigt igennem er i butikkerne,

hvor du og dine kolleger skal huske at holde øje med

arbejds- og hviletiderne. Både jeres egne men også kollegernes.

- Der er ingen fidus ved at knokle derudad de første 10 år af sit

arbejdsliv, hvis et ødelagt helbred betyder, man ikke kan arbejde de

sidste 30 år af sit arbejdsliv, pointerer faglig konsulent Berit Møller

fra HK Østjyllands handelssektor.

Hun mener, at alle - både på arbejdspladsen og hjemme i familierne

- har et ansvar for at holde øje med det gode arbejdsliv. Alternativet

kan nemlig nemt blive et dårligt liv, da arbejdsnedslidning ofte

giver voldsomme fysiske, psykiske eller sociale konsekvenser.

At julen er en travl tid for butiksansatte, er imidlertid ikke til at

komme uden om, og derfor gælder det også om at holde øje med,

at man får de tillæg, man har ret til.

- Husk at få dine tillæg for arbejde efter klokken 18.00 på hverdage,

efter klokken 15.00 på lørdage og for søndage, understreger

Berit Møller.

Hva´ siger loven?

• Hviletiden, der normalt er på 11 timer, kan nedsættes

til 8 timer de sidste 14 dage før jul.

• Før arbejdsgiveren træffer beslutning om at nedsætte den

daglige hviletid, skal tilrettelæggelsen af arbejdet og omfanget

af hviletidsnedsættelsen drøftes med tillidsrepræsentanten

eller, hvis en sådan ikke findes, med de ansatte.

• Resultatet af drøftelsen er ikke bindende for arbejdsgiveren, men

der bør i videst muligt omfang tages hensyn til de ansattes ønsker.

• Inden for hver periode på 7 døgn skal den ansatte have et fridøgn.

• Der må ikke være mere end 6 døgn mellem 2 fridøgn, og fridøgnet

skal ligge i umiddelbar forlængelse til en daglig hvileperiode.

Kilder: Jf. At-meddelelse nr. 5.01.1,

November 1997, http://www.at.dk/sw4619.asp

6 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

> aF iben elleRbÆK


Hk ØSTJyLLAnd SLÅr Sin egen „rekOrd“:

47 millioner kroner

til medlemmerne

Allerede inden året er gået, har HK

Østjylland skaffet sine medlemmer

47 millioner kroner i godtgørelse og erstatning,

fordi de er rendt ind problemer af den

ene eller anden slags på deres arbejde.

Tallet er det største i HK Østjyllands historie,

det er 3 millioner kroner mere end

sidste år, og så er de sidste to måneder af

2009 endda ikke medregnet.

Nu skulle man tro, at HK Østjyllands

fællesformand, Viggo Thinggård, er henrykt

over det rekordstore beløb, men resultatet

vækker både tilfredshed og bekymring.

For jo større beløbet er, desto større

er tegnene på, at medlemmerne har eller

haft problemer i deres arbejdsliv.

- Utrolig mange medlemmer har problemer

i forhold til de rettigheder, de har på

arbejdsmarkedet. Det gælder blandt andet

i forhold til løn, pension, ferie og arbejdstider,

konstaterer Viggo Thinggård, der samtidig

konstaterer, at tallet også understreger

HK´s nytteværdi.

- Vi hjælper den enkelte med faglig, juridisk

bistand, og det er her, at de medlemmer,

der kommer i klemme på arbejdsmarkedet,

får en helt kontant nytteværdi for

deres kontingentkroner, uddyber Viggo

Thinggård.

Et HK-medlemskab udløser imidlertid

lagt mere end kolde kontanter, når arbejdslivet

brænder på. Det sikrer også, at din fagforening

arbejder for medlemmerne og deres

rettigheder på mange andre fronter.

familiEn danmark

HK Østjylland forsøger nemlig også at påvirke

de meningsdannere og beslutningstagere,

der har indflydelse på, hvordan nutidens

og fremtidens arbejdsmarked skal

se ud.

- HK er et billede af familie Danmark.

Vi er en del af samfundet, og vi tror på det

hele liv. Det er det liv, hvor både arbejds-,

fritids- og familieliv hænger sammen, forklarer

Viggo Thinggård.

HK værner om den danske model, blander

sig i beskæftigelsessituationen, har bud

på hvordan samfundet skal udvikle sig og

sidder blandt andet med ved bordet, når nye

uddannelser strikkes sammen og andre får

et gennemsyn. Alt sammen for at sikre, at

HK´s medlemmer får så gode vilkår som

overhovedet muligt.

Det kræver, at HK forsøger at vinde

politisk gehør for sine forslag, og det er

netop noget, HK Østjyllands politiske ledelse

vægter højt.

Seneste eksempel var op til efterårets

kommunal- og regionsvalg, hvor HK Østjyllands

ledelse udfærdigede en række politiske

indsatsområder, der ifølge HK er vigtige

for medlemmerne. Både før, under og efter

valget. HK Østjylland sendte dernæst de

udpegede indsatsområder til de lokale politikere

forud for valget, med posten fulgte

47.000.000

40.000.000

30.000.000

HK | penge til medlemmerne

> aF iben elleRbÆK

også HKs bud på, hvordan politikerne løser

problemstillingerne bedst muligt i forhold

til HKs medlemmer.

- Næste skridt bliver så at følge op hos

lokalpolitikerne og udfordre dem på, om

de gør noget ved tingene, fortæller fællesformand

Viggo Thinggård.

fakta

• 47 millioner + 10 oveni

• Allerede inden året er gået, er der

mere end 47 millioner gode grunde

til at være medlem af HK Østjylland,

men der er 10 grunde mere.

• Dem kan du læse om i pjecen

„10 rigtig gode grunde til at være

medlem af HK“.

HK Østjylland har

indtil videre halet

47 mio. kr.

hjem til medlemmerne

i efterbetaling,

godtgørelse og

erstatning i 2009.

Et kontant bevis for, at

der er valuta for

kontingentet og hjælp

at hente, hvis du

render ind i problemer

på jobbet.

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 7


HK | penge til medlemmerne

MedleMSSkab

Med nytteværdi

8 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

> aF iben elleRbÆK

Inden 2009 rinder ud, har

HK Østjylland i år skaffet sine

medlemmer 47 mio. kroner i

godtgørelse og erstatning,

fordi mange er rendt ind i

problemer på deres arbejde.

Vi bringer her et udpluk af

nogle af de sager, der har

været omtalt i årets løb.

> 30.000 kr. til laborant

En 56-årig kvindelig laborant, der arbejder på et århusiansk laboratorium,

får problemer med sin højre albue om sommeren,

hvor ferieperioden betyder ekstra mange afpipetteringer for de

tilbageværende laboranter. Hun får så mange smerter i albuen, at

hendes praktiserende læge sygemelder hende og anmelder lidelsen

til Arbejdsskadestyrelsen.

Men Arbejdsskadestyrelsen afviser at anerkende laborantens

smerter som en arbejdsbetinget lidelse, og så søger laboranten

hjælp hos HK Østjylland, der sender sit arbejdsskadeteam på banen.

Teamet anker afgørelsen til Ankestyrelsen, der mener, der er

tale om „en ommer“. Ankestyrelsen sender altså sagen retur til

Arbejdsskadestyrelsen med besked om at kigge på sagen endnu

engang. Det ender med, at Arbejdsskadestyrelsen anerkender laborantens

lidelser som arbejdsbetinget. Desuden får hun 30.000

kr. som kompensation for de dagligdags gener, det har påført

hende.

Ifølge socialrådgiver Steffen Friis er det „stort“, at Arbejdsskadestyrelsen

anerkender medlemmets arbejdsbetingede lidelse som

sådan, da det er sjældent, det sker. Han håber, afgørelsen danner

præcedens i lignende sager, hvor folk hidtil har fået afvist deres

lidelser som arbejdsbetingede.

> HK Bladet Østjylland, nr.05 2009, s. 18

> 1 million kr. ruller ind på kontoen

Da Birte meldte sig ind i HK, havde hun aldrig i sin vildeste fantasi

forestillet sig, at der røg en million kroner ind på bankbogen

20 år efter.

Men det sker, fordi Vestre Landsret slår fast med syvtommersøm,

at Birte skal have erstatning, fordi et par kommuner glemmer at

fortælle hende om de rettigheder, hun har, da hun overgår fra et

skånejob til et fleksjob.

- Det er resultatet af den kæmpestore indsats, HK Østjylland

har ydet for at hjælpe mig, og jeg er dybt taknemmelig, siger den

55-årige fleksjobber.

Faglig sagsbehandler Anni Meulengracht kalder rettens afgørelse

en stor sejr for fleksjobberne, da den er et klokkeklart bevis

på, at fleksjobbere har rettigheder på linje med alle andre.

> HK Bladet Østjylland, nr. 01 2009, s. 6/7

> 246.000 kr. til kvinde, der ville være mor

En kvindelig industrilaborant bliver fyret fra sin arbejdsplads, et

privat laboratorium, efter at hun to gange forgæves har forsøgt

at blive mor.

HK Østjylland mener, det er en klokkeklar overtrædelse af

ligebehandlingsloven og sender sagen i byretten. Laboratoriet

anker sagen til Vestre Landsret, der giver HK ret i, at fyringen er et

brud på ligebehandlingsloven. Kvinden får ni måneders løn plus

procesrenter, alt i alt 246.000 kroner.

- En del ligebehandlingssager ender hos os, fordi medarbejdere

bliver opsagt, før, under eller efter graviditet og barsel. Men det er

sjældent, sagerne ender i landsretten. Vores medlem blev ikke fyret,

mens hun var gravid men mens, hun var på vej til at blive gravid.

Landsretten har fundet det bevist, at hun blev opsagt, fordi hun

gerne ville være gravid, konstaterer faglig konsulent Lars Schou.

> HK Bladet Østjylland, nr. 03 2009, s. 12/13


80.000 kr. til forbløffet medlem

En 30-årig kvinde, der er ansat i pakkeriet hos en af Coop Danmarks

østjyske butikker, bliver opsagt på grund af nedskæringer.

Hun kontakter HK, hvorefter fællestillidsrepræsentanten i Coop

Danmark, Per Jørgensen, går på banen.

Men det viser sig, at der ikke er noget at komme efter i den forbindelse.

Til gengæld viser det sig også, at butikken ikke har taget den

samtale med HK´eren, som ifølge Coop Danmarks tryghedsaftale

skal finde sted, hvis en medarbejder, der har været ansat i mere end

tre år, opsiges. Fællestillidsrepræsentanten mener, butikken har

begået en fodfejl i forhold til tryghedsaftalen. Han finder også ud

af, at kvinden ikke havde fået de rigtige og tilstrækkelige tillæg i

forhold til det arbejde, hun udførte. Kvinden får en efterbetaling

på 70.000 kr. i manglende løn og 10.000 kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis.

> HK Bladet Østjylland, nr. 02 2009, s. 7

> Nybagt mor får 40.000 kr.

Mens Christina går hjemme på barsel, har hun stadig „føling“ med

sin arbejdsplads. Hun kigger nemlig jævnligt indenfor i butikken

for at hilse på kollegerne, der også skal se den lille nye.

Derfor ved hun, at kollegerne er til lønsamtale og stiger i løn,

mens hun er på barsel. Da hun vender tilbage til jobbet, regner

hun med, at hun også bliver kaldt til lønsamtale, men der sker

absolut ingenting. „Du er lige kommet tilbage“, og „du har været

væk længe“ forklarer chefen. Så kontakter den 39-årige kvinde

HK Østjylland, der konstaterer, at arbejdsgiveren bryder ligebehandlingsloven.

Sagen ender med et forlig på 40.000 kroner til

Christina, der tænker „så kan de lære det, kan de“.

- De skal lære, at de ikke bare kan ignorere den ligebehandlingslov,

HK har kæmpet for, siger hun.

Faglig konsulent Hans Carøe finder det overraskende, at arbejdsgivere

stadig jokker rundt i ligebehandlingsloven. Det burde være

„sevet ind“, at kvinder ikke må ringestilles pga. barsel.

> HK Bladet Østjylland, nr. 03 2009, s. 4/5

HK | penge til medlemmerne

> Sommercheck på 50.000 kr. og 40.000 kr.

To af HK Østjyllands „gamle“ medlemmer får en positiv sommeroverraskelse

i år. HK skaffer dem henholdsvis 50.000 kr. og

40.000 kroner efter, deres arbejdsplads går konkurs.

Der er mange konkurser for tiden, og HK Østjylland haler mange

penge hjem til medlemmerne i den forbindelse, men det specielle

ved denne sag er, at det er 11½ år siden, det pågældende firma gik

konkurs, og sagen startede.

- Nogle gange er vi, og selvfølgelig mest medlemmerne, så heldige,

at der er penge tilbage i et konkursbo, når det bliver afsluttet.

Denne sag viser, det kan betale sig, at vi fastholder kravene i

et konkursbo og følger sagerne helt til dørs, konkluderer faglig

sagsbehandler Anette Jensen.

> HK Bladet Østjylland, nr.04 2009, s. 5

> Klinikassistent får 108.450 kr.

En 30-årig klinikassistent får konstateret eksem på hænderne

som følge af sit arbejde. Arbejdsskadestyrelsen tilkender hende

en méngrad på 5% og et erstatningsbeløb på 36.150 kr.

Kvinden, der arbejder ved en århusiansk tandlæge, søger hjælp

hos HK Østjylland, der sender sit arbejdsskadeteam på banen.

Teamet anker afgørelsen, Arbejdsskadestyrelsen gransker sagen

endnu engang og forhøjer méngraden til 15 %. Det udløser 72.300

kr. oven i det oprindelige beløb. Alt i alt får klinikassistenten sammenlagt

108.450 kr. for varigt mén. HK Østjylland gør tandlægen

og klinikassistenten opmærksom på kommunens arbejdsfastholdelseskonsulenter,

og det korte af det lange bliver, at tandlægen kan

rekvirere anden assistance ved tandlægestolen, mens den 30-årige

klinikassistent arbejder i receptionen.

- Det bedste af det hele er, at klinikassistenten kan blive i sit fag

og det oven i købet hos den samme tandlæge, siger faglig sagsbehandler

Lisbeth Bertramsen.

> HK Bladet Østjylland, nr.05 2009, s. 8

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 9


HK | vi mangler en tillidsreform

Hk ØSTJyLLAnd TiL CHriSTiAnSbOrg:

vi har brug for

en tillidSreforM

Der er ofte forskel på politisk korrekthed og på,

hvordan virkeligheden ser ud i virkeligheden.

Et af de områder, hvor det gør sig

gældende, er indenfor beskæftigelsesområdet,

som i bund og grund har et

eneste fornemt formål: at hjælpe de ledige

med at komme i beskæftigelse.

- Alligevel bruger de ansatte i jobcentrene

mere tid på at pleje regler end på at

tale med de ledige og lægge fornuftige aktiveringsplaner

for dem, konstaterer formanden

for HK Østjyllands kommunalsektor,

Hans Henrik Hansen.

En ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet

viser nemlig, at de ansatte i jobcentrene

bruger 78 % af deres arbejdstid på

regelpleje og dokumentation. De sidste 22

% er den tid, de ansatte har til de ledige.

Hans Henrik Hansen kalder udviklingen

„himmelråbende mystisk“ og forlanger en

regelforenkling.

”Det offentlige og

de offentlige

ansatte er garanter

for, at der ikke sker

vilkårlighed, og at

vi tager hånd om

de svage”

SEKtORFORMAND HANS-HENRIK HANSEN

10 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

- Al den tid, der går fra de ledige, betyder,

de må vente i længere tid, før de får afklaret

deres forløb, konstaterer sektorformanden,

der også frygter, at de ledige risikerer at få

dårligere aktiveringsplaner på grund af de

ansattes skæve tidsforbrug.

- Hvis de ansatte mangler tid til at undersøge

tingene til bunds eller mangler tid til

at udarbejde alternative løsninger, siger det

sig selv, at de ledige ikke nødvendigvist får

det bedste skub ud af ledigheden, forklarer

sektorformand Hans Henrik Hansen.

Helt konkret nævner han et „perspektivløst

eksempel“ fra et østjysk jobcenter,

der sendte en ledig i arbejdsprøvning med

løntilskud hos en taxavognmand. Problemet

var bare, at den ledige ikke havde erhvervskørekort

og derfor overhovedet ikke

måtte køre taxa.

- Det kan være et eksempel på, at jobcenteret

ikke har haft den fornødne tid til at

kvalificere den lediges handlingsplan, mener

Hans Henrik Hansen.

kundEr EllEr BorgErE?

Ifølge formanden for HK Østjyllands kommunalsektor

er det et generelt problem, at

offentligt ansatte er ved at drukne i regelpleje

og dokumentation.

Dermed får de mindre tid til det, de oprindeligt

uddannede sig til - at tage sig af

samfundets borgere, hvad enten det er syge,

børn, gamle eller ledige.

- Vi har strukturreformer og velfærdsreformer

men det, vi mangler, er en tillidsreform.

Og så skal vi tænke på, hvad vi

kalder tingene. I dag har man så travlt med

at praktisere koncerntankegang indenfor

> aF iben elleRbÆK

det offentlige, og det betyder blandt andet,

at man begynder at opfatte borgerne som

kunder. Det kan betyde en ændring i opfattelsen

af, hvad det offentlige er til for.

Desuden er bureaukrati blevet et skældsord,

men det modsatte af bureaukrati er anarki

og vilkårlighed. Det offentlige og de offentlige

ansatte er garanter for, at der ikke

sker vilkårlighed, og at vi tager hånd om

de svage. Men vi har ikke længere tillid til

de offentlige ansatte, og konsekvensen af

det er, at de skal kontrollere, registrere og

dokumentere i en uendelighed. Det holder

ikke. Vi skal have tillid til vores offentlige

ansatte og lade dem udføre deres arbejde

uden, de skal gå på kompromis med deres

faglighed, pointerer Hans-Henrik Hansen,

der ikke giver meget for regeringens løfte

om afbureaukratisering af det offentlige.

- Den tiltagende bureaukratisering er et

problem, regeringen selv har skabt. Desuden

står regeringen bag en række politikker,

der modvirker hinanden og spænder

ben for afbureaukratiseringen, siger

sektorformanden, der tvivler på, at regeringens

ønske om afbureaukratisering er

andet end en skinmanøvre forklædt som

„politisk korrekthed“.

Hans-Henrik Hansen peger bl.a. på,

at HK/Kommunal på landsplan har sendt

169 forslag til regelforenkling alene indenfor

beskæftigelsesområdet. Forslagene er

sendt til Beskæftigelsesministeriet, men

ingen af dem var med i den plan, regeringen

lancerede 6. oktober 2009 for afbureaukratisering

i kommuner og regioner, „Mere tid

til velfærd“. Regeringen fremlagde planen i

forbindelse med Folketingets åbning.


iLLUSTrATiOn: kenT dAHL

HK | vi mangler en tillidsreform

> aF iben elleRbÆK

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 11


HK | ting tar´ tid

FOTO: briAn rASMUSSen

> aF iben elleRbÆK

et øStjySk

øjeblikSbillede

Hvordan ser det ud med tidsforbruget på de

østjyske jobcentre. Vi har taget temperaturen

et par steder.

12 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

„Desuden

opfatter jeg

blanket-tyranniet

som mistillid til

mig og mine

kolleger“

VirksomhEdskonsulEnt

anni lai arVE

JoBcEntEr Århus

ansat i funktionEn i 5 År

(tillidsrEpræsEntant)

Jeg bruger cirka 75 % af min tid på kontoret

med regelpleje og dokumentation.

Det behøver ikke at være negativt, at

man bruger så meget tid på kontoret,

hvis tiden går med at kontakte arbejdsgivere

og praktikpladser. Det er bare

ikke tilfældet. Jeg arbejder med kontanthjælpsmodtagere,

revalidenter,

fleksjobbere og folk på sygedagpenge,

så der er stor forskel på, hvad min myndighedsopgave

går ud på og hvilken

lovgivning, jeg arbejder indenfor. Desuden

er der stor forskel på snitfladerne

i myndighedsopgaven alt efter hvilken

kommune, man er ansat i. Men blankettyranniet

er udbredt alle steder.

Jeg bruger rigtig meget tid på at

sende papirer frem og tilbage og på at

scanne dem ind af hensyn til borgerens

retssikkerhed. Den tid går fra borgerne,

der må vente længere på, de kommer

i gang. Desuden opfatter jeg blankettyranniet

som mistillid til mig og mine

kolleger. Vi er jo netop til for at hjælpe

borgeren og sikre hans/hendes retssikkerhed.

Det kræver tid sammen med borgeren

for at hjælpe bedst muligt. Hvis folk

selv er uaf klarede, skal jeg bruge tid på

at nå ind til dem for at finde deres kompetencer

og interesseområder. Hvis vi

kan finde et job, der rammer den lediges

interesseområde, ender det som regel

altid med selvforsørgelse.

Det er sjovere at tage folk i hånden

og hjælpe dem frem for at bruge tid på

unødvendige papirgange og blanketdiktatur.


arBEJdsmarkEdskonsulEnt

sVEn andErsEn

JoBcEntEr Århus

ansat i funktionEn i 27 År

(tillidsrEpræsEntant)

Jeg vil skyde på, at jeg bruger omkring 25 % på registrering

og regeladministration. At tallet ser ud, som det gør,

skyldes, at jeg arbejder med de forsikrede ledige, der selv

skal påtage sig en del registrering via jobnet.

Med den stigende arbejdsløshed over det sidste års tid

er arbejdspresset vokset og vi har ikke fået flere resurser.

Det betyder, at tiden til den enkelte jobsamtale også er

under pres. Vi kan virkelig mærke, at den nye lovgivning

om fremrykket indsats for unge under 30 år giver et endnu

større pres på os i forhold til afholdelse af jobsamtaler og

fremskaffelse af aktiveringsforløb.

Jeg kan sagtens forestille mig, at nogle af mine kolleger

bruger mere tid på at registrere, administrere og dokumentere

de daglige sager, end jeg gør. Det gælder for eksempel

indenfor afklaringen af de ikke arbejdsmarkedsparate og

sygedagpengeområdet.

Hvis jeg skulle bruge 78 % af min tid på regelpleje og

dokumentation, ville det tage tiden fra den ledige, og det

ville tage min arbejdsglæde.

„Det betyder, at

tiden til den enkelte

jobsamtale også

er under pres“

FOTO: briAn rASMUSSen

JoBkonsulEnt JørgEn milton

JoBcEntEr faVrskoV

ansat i funktionEn i 5½ År

(fællEstillidsrEpræsEntant)

Jeg bruger under 25 % på registrering og dokumentation.

Men det skyldes definitionen på vores jobfunktion. Vores

socialrådgivere udfører arbejde, som jobkonsulenter gør i

andre kommuner, og vores socialrådgivere bruger væsentlig

mere tid på registrering og dokumentation, end jeg gør.

Jeg har ikke oceaner af tid, men jeg vil betegne min tid

til borgerne som rimelig. Det er positivt for borgerne, for

det betyder, jeg kan udføre mit job ordentligt. Jeg behøver

ikke ræse en samtale igennem på 10-20 minutter for at

skrive rapport i de næste 30 minutter.

Tid til borgeren er helt afgørende i det her job, for først

skal jeg skabe et tillidsforhold, og så skal jeg have folk til at

åbne sig. Mange af dem, der kommer her, er langtidssyge,

og vores job er at få dem tilbage på arbejde igen. Enten på

normale vilkår eller i fleksjob. I værste fald på pension.

Mange af borgerne er skeptiske, når de kommer her, fordi

de har været igennem hele systemet, har mødt flere sagsbehandlere,

er bekymrede og angste. Derfor skal jeg bruge

tid til at nedbryde barrierer og opbygge tillidsforhold. En

sygemeldt, der har fået en depression for tredje gang, er

ikke selv i stand til at komme med løsningsforslag. Derfor

er det altafgørende, at jeg har tiden til at „nå“ personen.

Den dag, jeg ikke har tid til borgerne, forlader jeg mit

job. Jeg vil ikke kunne leve med at skulle levere venstrehånds

discountarbejde især ikke, når det drejer sig om

mennesker.

HK | ting tar´ tid

FOTO: THOMAS JUUL

„Tid til

borgeren

er helt

afgørende i

det her job“

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 13


HK | to takker af

> aF iben elleRbÆK

Nye formænd

til privatsektoren og

til handelssektoren

Både Andy Dalum og Gerda Flint

takker af ved forårets generalforsamlinger

Når foråret så småt begynder at

spire, er det tid til generalforsamlinger

i HK Østjylland og de fire sektorer.

I mange år er det Andy Dalum, der har

stået i spidsen for privatsektoren, mens

Gerda Flint har stået i spidsen for handelssektoren.

Men til foråret takker de begge to af på

grund af alder, og dermed skal de to sektorer

have nye frontfigurer.

Det betyder, at der er ekstra god grund

til at møde op til generalforsamlingerne,

14 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

hvor der skal sættes „hoveder“ på de nye

sektorformænd.

HK Østjyllands handelssektor holder

generalforsamling tirsdag 9. marts, og HK

Østjyllands privatsektor holder generalforsamling

torsdag 18. marts.

HK Bladet Østjylland bringer en nærmere

omtale af generalforsamlingerne i

næste nummer, der udkommer sidst i januar.

Du kan finde

datoerne for

alle de forskellige

generalforsamlinger


aktivitetssiderne

bagest i bladet

FOTO: THOMAS JUUL


DA ALt GIK I

Sort

HK-medlem står uden sygedagpenge og må vente på at få behandlet sin klage

Peter var en ung, dygtig og engageret leder med fart på. Men pludselig gik dagligdagen i sort.

Han udviklede depression, fik social fobi og blev sygemeldt. I sommer stoppede Peters kommune

udbetalingen af hans sygedagpenge, så han måtte hæve sine SP-penge for at „spise“

dem op. I dag er det hans gamle forældre, der i vid udstrækning forsørger ham.

HK Østjylland har klaget over, at kommunen har stoppet udbetalingen af Peters sygedagpenge,

men kommunen står fast. Derfor ligger sagen nu i Beskæftigelsesankenævnet,

der behandler klagen.

Men ankenævnet har omkring 10 måneders ventetid, og selvom HK har forsøgt at få fremrykket

Peters sag på grund af dens særlige karakter, er der ikke noget at gøre. Der er nemlig

så mange sager af særlig karakter, at de står i kø.

På de næste sider kan du læse om Peter og få et indblik i de regler, kommunerne kan/skal

operere efter i forhold til udbetaling af sygedagpenge.

Peters navn er opdigtet , hans rigtige navn er redaktionen bekendt. Redaktionen har også

valgt at lade kommunen være anonym, da det først og fremmest er det overordnede system,

sygedagpengemodtagerne er underlagt, HK Østjylland reagerer imod.

HK | særlige sager i kø

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 15


HK | særlige sager i kø

en MandS

nedtuR

Hans forældre forsørger ham, fordi

kommunen stoppede hans sygedagpenge

37-årige Peter var alle tiders leder.

Dygtig og engageret. Måske endda

lidt for meget.

For arbejdspresset steg, han var konstant

fanget i et krydspres mellem den øverste ledelse

og medarbejderne, og han blev stadig

mere stresset.

Pludselig gik dagligdagen i sort. Han

udviklede depression, social fobi, blev sygemeldt

af to omgange og er det stadig. I

dag kan han hverken overskue eller overkomme

sit liv. Hvis en af ungerne kommer

hjem med en punkteret cykel, vælter det

hele for ham.

Peter lider af udtalt uoverkommelighedsfornemmelse,

og han er ikke længere den

mand, hans kone giftede sig med. Derfor

ville hun skilles. Det blev de i juli i år.

Peter er ikke i stand til at tage vare på

deres børn, derfor er det eks-konen, der er

blevet boende i deres fælles hus. Selv bor

han „rundt omkring“, og det er hans gamle

forældre, der i vid udstrækning forsørger

ham.

Peters kommune stoppede nemlig hans

sygedagpenge i midten af juni, fordi kommunen

ikke mener, han på nogen måde

opfylder de muligheder, der er, for at forlænge

dem. En mulighed for „forlængelse“

kunne være, at kommunen skønner, der er

udsigt til „større afklaring“ af hans sag i

løbet af det næste halve år. Men det mener

kommunen ikke, der er.

HK Østjylland mener til gengæld ikke, at

16 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

kommunen har undersøgt sagen til bunds

bl.a. fordi, kommunen ikke har kontaktet

Peters egen psykiater. Derfor klagede HK

over afgørelsen, men kommunen stod fast

på sit. Det er grunden til, at sagen nu ligger

i Beskæftigelsesankenævnet, der skal

afgøre, om kommunen er på rette spor.

„særligE sagEr“ stÅr i kø

Normalt ville Peter være henvist til at leve af

hustruens indtægt, men da parret er blevet

skilt, må han leve af eventuelle opsparede

midler eller friværdien i huset.

- Nu har han „ædt“ alt det, han havde af

opsparede midler inklusiv sine SP-penge,

fortæller socialrådgiver Steffen Friis fra HK

Østjyllands arbejdsskadeteam.

Det næste, Peter kan gå i gang med at

„æde“, er murstenene i sit hus ved at belåne

friværdien, eller også skal han og ekskonen

i gang med en bodeling, hvoraf han

skal have halvdelen af pengene, som han

så skal leve af.

- Vi står med en mand, der helt uforskyldt

er havnet i en lang, mareridtsagtig

nedtur. For at føje spot til skade stopper

kommunen hans sygedagpenge, og så er

der oven i købet udsigt til, at han må vente

i 10 måneder før, han kan få afgjort sin sag

i Beskæftigelsesankenævnet, fortæller Steffen

Friis.

Han har kontaktet Beskæftigelsesankenævnet

for at høre, om det er muligt for

nævnet at fremskynde behandlingen af

> aF iben elleRbÆK

MOdeLFOTO

Peters sag på grund af hans særlige situation,

men forgæves:

- I oktober fik jeg at vide, at ankenævnet

var i gang med at se på sager fra december

2008 og januar 2009. Desuden lød beskeden,

at ankenævnet har over 1.000 sygedagpengesager

liggende, og at det er umuligt

at forcere behandlingen af særlige sager,

da ankenævnet har over 400 af den slags,

fortæller socialrådgiver Steffen Friis

Et søllE samfund

HK Østjyllands socialrådgiver lægger ikke

skjul på, at han er harm over den måde, systemet

og lovgivningen er skruet sammen

på, når det gælder sygedagpengesager.

- Det kan ikke være rigtigt, at folk, der

uforskyldt havner i så ulykkelig en situation,

kan være tvunget til at „æde“ alt op,

før de kan få økonomisk hjælp. Det er også

dybt problematisk, at folk, der får frataget

deres sygedagpenge, skal vente i så lang tid,

før deres klage over afgørelsen kan behandles.

Og det er da et sølle samfund, der ikke

engang kan fremskynde behandlingen af

særlige sager, fordi der er så mange af dem,

at de står i kø, mener Steffen Friis.

HK Østjyllands socialrådgiver oplyser,

at Arbejdsskadestyrelsen netop har afslået

at anerkende Peters psykiske skader som en

arbejdsskade, og at kommunen i øjeblikket

overvejer at tildele Peter pension.


fakta

Der kan kun udbetales sygedagpenge(refusion)

i maksimalt 52 uger indenfor de sidste 1½ år.

Udbetaling forudsætter at:

• man er sygemeldt indenfor eget/ethvert erhverv

• medvirker i kommunes opfølgning samt

• følger læge anbefalet behandling

Ved optælling af sygedagpenge tælles alle uger med, dvs.

både de uger, hvor arbejdsgiver har fået sygedagpengerefusion,

og de uger, hvor man kun har været delvist sygemeldt.

Der kan kun ske udbetaling af sygedagpenge(refusion)

udover de 52 uger hvis:

• det er besluttet, at medlemmet skal revalideres

til andet beskæftigelsesområde

• det er overvejende sandsynligt, at medlemmets

situation ved behandling eller afprøvning kan være

afklaret indenfor 26 uger

• afklaring af pension eller fleksjob kan

være sket inden 26 uger

• en læge kan godtgøre, at medlemmet kan raskmeldes

uden hjælp fra Jobcentret indenfor maksimalt 2 år

• Arbejdsskadestyrelsen behandler en sag om arbejdsskade

og endnu ikke har truffet afgørelse

• der verserer en sag om pensionstilkendelse ved kommunen

• der er tale om en livstruende sygdom, hvor de lægelige

behandlingsmuligheder er udtømte.

Før kommunen stopper sygedagpengene, skal den:

• lave en vurdering af medlemmets arbejdsevne

(resurseprofil)

• informere medlemmet om alle oplysninger i sagen

(partshøring)

• give medlemmet mulighed for at kommentere

oplysningerne indenfor en rimelig frist

• vurdere sagen i relation til evt. støtte eller tilbud efter hele

den sociale lovgivning 14 dage før, dagpengene stoppes

(Retssikkerhedslovens §7a).

Kilde: Socialrådgiver Steffen Friis, HK Østjylland

Sidste nyt:

Socialrådgiver Steffen Friis oplyser, at han

netop er orienteret om, at kommunen har tildelt

Peter pension med virkning fra 1. november 2009.

HK | særlige sager i kø

”Det er da et sølle samfund,

der ikke engang kan

fremskynde behandlingen

af særlige sager, fordi der

er så mange af dem, at

de står i kø”

SOcIALRÅDGIVER STEFFEN FRIIS, HK ØStJYLLAND

kOnTOrCHeF OM venTeTid:

Det er

beklageligt

Folk, der klager til Beskæftigelsesankenævnet, kan nemt komme til

at vente i otte-ni måneder, før de får en afgørelse på deres sag.

Det bekræfter Jytte Pedersen, der er kontorchef ved Beskæftigelsesankenævnet

ved Statsforvaltningen Midtjylland.

Hun oplyser, at nævnet i øjeblikket har en gennemsnitlig sags-

behandlingstid på et halvt år, men da nævnets medarbejdere sam-

tidig forsøger at gøre indhug i en oparbejdet sagspukkel, kan der

godt gå otte-ni måneder, før en sag er afgjort.

- Det er meget beklageligt, medgiver kontorchefen.

Hun oplyser, at omkring halvdelen af nævnets sager handler om

sygedagpenge, og i cirka en tredjedel af disse sager står klagerne

uden forsørgelsesgrundlag, hvorfor mange forsøger at få deres sag

fremrykket. Det lader sig imidlertid ikke gøre. Dels fordi nævnet

behandler sagerne efter tur, dels fordi der er så mange sager af

den karakter - ca. 500 om året.

Kontorchefen oplyser, at succeskriteriet for en gennemsnitlig

sagsbehandlingstid er 13 uger. På grund af den oparbejdede pukkel

har Beskæftigelsesankenævnet indgået en resultataftale med

Indenrigsministeriet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid

på 20 uger. Men det er altså heller ikke nok. Den lange sagsbe-

handlingstid går i øvrigt ikke kun udover klagerne men også over

nævnets medarbejdere.

- Folk ringer herind for at presse på sagerne, eller også ringer de

for at komme af med deres utilfredshed. Det belaster personalet,

fortæller kontorchef Jytte Pedersen.

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 17


HK | minikonference

FOTO: THOMAS JUUL

MinikOnFerenCe gAv:

nyttige netværk

Er der nogen, der kan „noget“ med synlighed er det Lotte Heise.

Den turbo-talende foredragsholder kiggede forbi, da HK Østjyllands statssektor

holdt minikonference for en række af sine tillidsrepræsentanter- og suppleanter,

og super-snakkeren passede perfekt ind i billedet.

Konferencen handlede nemlig blandt andet om, hvordan HK og HK-klubberne kan

blive mere synlige på arbejdspladserne.

Knap 20 kursister deltog i konferencen, hvor deltagerne blandt andet diskuterede faglig

identitet i HK-gruppen, markedsføring af HK-klubben samt tillidsrepræsentantens

rolle og arbejdsopgaver som f.eks. synlighed, indflydelse, agitation og markedsføring

af klubben.

Konferencen afvekslede mellem oplæg, gruppearbejde og fællesdebat, og det hele

blev krydret med et foredrag af Lotte Heise. Hun fortalte bl.a., at den enkelte tillidsrepræsentants

personlige fremtræden kan have stor indflydelse på modpartens opfattelse

og dermed også på den tillidsvalgtes gennemslagskraft på arbejdspladsen.

> aF iben elleRbÆK

18 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

HK Bladet Østjylland kiggede forbi,

da statssektoren holdt minikonference

for nogle af sine tillidsrepræsentanter-

og suppleanter. Konferencens

titel var „Tillidsrepræsentanten

i fokus – styrkelse af klubarbejdet

på arbejdspladsen“.

Fire deltagere fortæller her, hvorfor

de valgte at deltage i konferencen

og hvad, de „fik med hjem“ fra Dan-

Parcs Søhøjlandet, hvor konferencen

fandt sted.


indsatsmEdarBEJdEr

andErs VEJEn rasmussEn, skat grEnaa

tr-supplEant

Man står ret alene som tillidsrepræsentantsuppleant, og

da jeg også er ret „ny“ i den rolle, var det vigtigt for mig

at møde andre.

Jeg lærte andre tillidsrepræsentanter- og suppleanter

at kende, og det betyder, at jeg fremover kan trække på

deres erfaring og viden. Jeg har fået et netværk. Selvom vi

arbejder forskellige steder, viser det sig jo, at mange af de

udfordringer, vi står med, er de samme.

studiEadministratiV mEdarBEJdEr

ann-liE høJgaard JakoBsEn

socialrÅdgiVEruddannElsEn i Århus

tr-supplEant

Jeg „suger til mig“, da jeg er ret nyt i rollen, så jeg forventede

at få inspiration og ideer.

Jeg fik meget ud af det sociale samvær. Det gode var,

at de gamle, garvede godt ville lære fra sig, så jeg tør godt

maile eller ringe til dem, hvis jeg står midt i dagligdagen og

mangler et godt råd. Jeg fandt også ud af, at vi kan trække

mere på HK, end jeg vidste. Til gengæld havde jeg regnet

med at få flere værktøjer (til at gøre HK synlig, red.) med

hjem, end jeg fik.

koordinator mariannE kazar

arkitEktskolEn aarhus

tr og sr

HK | minikonference

Jeg var inspireret af titlen „Tillidsrepræsentanten i fokus“.

Det er nemlig vigtigt, at tr-rollen er i fokus, da vi løfter en

meget stor opgave på vores arbejdspladser.

Derudover er det altid spændende at høre, hvad der

foregår andre steder. Jeg fik mest ud af gruppearbejdet og

pauserne og savnede mere præcise rammer og en strammere

styring af programmet. Det handler om forventningsafklaring

laBorant

BEttina WinthEr grumsEn

Århus uniVErsitEt

tr

HK arrangerer altid gode kurser, og jeg får altid noget „med

hjem“. Jeg forventede at lære noget om, hvordan vi styrker

HKs synlighed på arbejdspladsen.

Jeg fik meget ud af at møde de andre tillidsrepræsentanter,

både fra andre arbejdspladser og fra universitetet.

Jeg fandt blandt andet ud af, at man kan lave temamøder

på arbejdspladsen med deltagelse af folk fra HKs kursusafdeling.

Det vil jeg benytte mig af fremover.

FOTOS: THOMAS JUUL

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 19


HK | kontorchefen er landet

gO´energi HOS Hk:

Ny kontorchef

i fuld sving

54-årige Sonja Mikkelsen, HD i organisations-

og virksomhedsledelse,

er startet som kontorchef i HK Østjylland.

Hun får noget at se til, da hun har ansvar for

både økonomi, personaleledelse og ledelsen

”Alt for mange

ved ikke, hvad de

går glip af, når de

arbejder indenfor

HKs område men

ikke er medlem”

KONtORcHEF SONJA MIKKELSEN,

HK ØStJYLLAND

20 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

af den faglige afdeling. Desuden skal hun

være sparringspartner for de politisk valgte

sektorformænd og fællesformanden.

Det er netop kombinationen af ledelse og

politisk sparring, der fik Sonja Mikkelsen

til at søge jobbet hos HK Østjylland, hvor

hun allerede er „landet“ godt.

- Jeg har fået en flot modtagelse og føler,

medarbejderne møder mig med åbenhed

og positive forventninger. Det giver god

energi, og jeg glæder mig til at komme i

gang med de opgaver, der ligger foran os,

fortæller kontorchefen, der bl.a. nævner en

offensiv overfor potentielle nye medlemmer

som et af indsatsområderne.

- Alt for mange ved ikke, hvad de går

glip af, når de arbejder indenfor HKs område

men ikke er medlem, konstaterer Sonja

Mikkelsen, der selv har været medlem af

HK siden 1977.

Sonja Mikkelsen tiltrådte jobbet som HK

Østjyllands kontorchef 1. oktober og kom fra

et job „lige ovre“ fra den anden side af gaden,

idet hun var ansat som sekretariatschef

for Århus Kommunes udviklingsprojekt – en

bydel i bevægelse – i Århus´ vestby. Urbanprogrammet,

som projektet bliver kaldt, var

baseret på borgerinddragelse og skulle skabe

social og økonomisk udvikling i et område,

hvor halvdelen af borgerne har anden etnisk

herkomst end dansk.

Programmet blev gennemført med en anerkendende

tilgang, og Sonja Mikkelsen forventer

bl.a. at anvende erfaringerne herfra i HK

Østjylland både i forbindelse med personaleledelsen

og som led i medlemsplejen.

Sonja Mikkelsen har siddet 14 år i Folketinget

for Socialdemokratiet og har bl.a. været

minister, først for Trafikministeriet og senere

for Sundhedsministeriet.


aktivitetSoverSigt

YDErligErE oplYsNiNgEr

På disse sider finder du en kort omtale af

de enkelte arrangementer. Yderligere og

uddybende oplysninger findes på HK Østjyllands

hjemmeside www.hk.dk/oestjylland.

TilmElDiNg ViA miTHK

Tilmelding til HK Østjyllands aktiviteter sker

fortrinsvis via hjemmesiden www.mithk.dk,

med mindre andet er oplyst ved den enkelte

sektor/brancheklub – eller ved det

enkelte arrangement.

sÅDAN gØr Du

1. Gå ind på hjemmesiden www.mithk.dk

og log dig på med din pinkode. Hvis du

har glemt pinkoden, bestiller du blot en

ny via hjemmesiden. Du kan også logge

dig på mitHK med din digitale signatur

eller dit netID fra banken.

2. Klik på „Kursuskatalog”, og søg kurser

og arrangementer under de forskellige

emner.

3. Vælg det arrangement, du vil tilmelde

dig.

På mitHK kan du se, hvilke kurser, du er

tilmeldt, samt hvilke kurser og arrangementer

du allerede har deltaget i. Når du alligevel

er der, vil du se, at der er mange andre

spændende informationer og medlemstilbud

på mitHK. Når du har logget dig ind på

mitHK, kan du rette eller tilføje din mailadresse.

Det er meget vigtigt, at vi har din

rigtige e-mailadresse.

Tilmelding og billetsalg:

I HK Østjyllands Information, Park Allé 11,

Århus – tlf. 3364 3838.

lÆsErBrEVE

Giv din mening til kende. HK Østjylland modtager

gerne læserbreve, som sendes som wordfil til:

25mr@hk.dk. Læserbrevet må max. fylde 150 ord

i word. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

og forkorte indlæggene.

AllE mEDlEmmEr

HK KORET

ØVeAFTeneR HVeR onSDAg

KL. 18.45-21.00

i HK’s kantine, Park Allé 11, Århus. Nye

medlemmer er velkomne, så hvis du har

lyst til at være med, så mød op på korets

øveaftener eller kontakt korets formand

Ejner Eriksen på tlf. 86 16 28 49. Se hjemmesiden

www.hk.dk/oestjylland/hk_koret

• TAG MED HK TIL KONcERTER

MED AARHUS SYMFONIORKESTER

Som HK medlem opnår du 60 kr. i rabat pr.

billet ved køb af billetter til koncerter med

Aarhus Symfoniorkester. Max. 2 stk. pr.

medlem. Medbring et print fra MitHK ved

køb som dokumentation. Salget foregår i

Musikhuset. Rabatten gælder alle Aarhus

Symfoniorkesters koncerter. Bl.a. julekoncert

og nytårskoncert.

kUnSTFOreningen

• UDSTILLINGER

i HK’s mødelokaler, Park Allé 11 st., Århus:

HK’s egne medlemmer. Indtil 5. januar.

HANDEl

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet på

e-mail hkhandeloestjylland@hk.dk, tlf. 70 11

45 45 eller via blanketten i aktivitetskalenderen.

Cpr.nr. og arrangementsnr. skal oplyses

ved tilmelding. 1 ledsager er velkommen.

HK | aktivitetsoversigt

• Få TJEK På DIN PENSIONSORDNING

Du kan som medlem af HK Privat og HK

Handel Østjylland få en personlig samtale

med rådgivere fra PFA/FunktionærPension

HK Østjyllands Kontor, Park Allé 11,

Århus på følgende datoer:

ToRSDAg 7. JAnuAR 2010

ToRSDAg 4. FeBRuAR 2010

Alle møder holdes i tidsrummet

kl. 13.00 - 17.00 i mødelokalet på 3. sal.

Bestil tid i HK Privat Østjylland hos

Marianne Panduro på tlf. 33 64 32 64.

MerkUr ØSTJyLLAnd

Klub for lageransatte, kontoransatte,

sælgere og konsulenter

• GENERALFORSAMLING

TIRSDAg Den 16. FeBRuAR KL. 18.00

i HK’s kantine, Park Allé 11, Århus

Vi starter med spisning, hvorfor tilmelding

er nødvendig senest den 11. februar 2010.

Dagsorden efter vedtægterne. Forslag skal

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage

inden generalforsamlingen, og kan sendes

til: HK Handel Østjylland, Park Allé 11, 8000

Århus C, Att.: Marianne Ballegård.

priVAT

Læs mere på www.hkprivatoestjylland.dk.

Kontantperson Marianne Panduro,

tlf. 33 64 32 64

• Få TJEK På DIN PENSIONSORDNING

Se under HK Handel.

• INDIvIDUEL LØNFORHANDLING

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 17.00 – 20.00

HK’s mødelokale, Park Allé 15, 3., Århus.

Med udgangspunkt i din jobsituation bliver

du klædt på til at forhandle din løn. Vi laver

et løntjek, så tag en kopi af din lønseddel

med. Underviser: Connie Lassen & Peter

Kragsnæs, faglige konsulenter, HK Privat

Østjylland. Tilmeldingsfrist: Mandag den

11. januar 2010.

>

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 21


HK | aktivitetsoversigt

22 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

aktivitetSoverSigt

• OvERENSKOMST

– HvAD RAGER DET MIG?

TIRSDAg Den 9. FeBRuAR

2010 KL. 17.00 – 20.00

HK’s mødelokale, Park Allé 15, 3., Århus.

Pension, efteruddannelse, feriefridage,

barselsorlov og meget mere er IKKE lovstof…

det er rettigheder, du har pga. din

overenskomst. Underviser: John Gram &

Jytte Gaardsted, faglige konsulenter, HK

Privat Østjylland. Tilmeldingsfrist:

Mandag den 25. januar 2010.

iT, Medie & kOMMUnikATiOn

- Sektionsklub for ansatte på det

mediegrafiske- og IT området. Kontaktperson

Helle Bugge, tlf. 3364 3365

• GENERALFORSAMLING

TIRSDAg Den 23. FeBRuAR 2010 KL. 18.30

– SPISnIng KL. 18.00

HK’s mødelokale, Park Allé 11, st, Århus

Se dagsorden på:

www.hkprivatoestjylland.dk

Tilmelding til spisning senest den

18. februar 2010 via mit HK eller til Frederik

Vester: frederikvester@hotmail.com.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

BrANCHEKluBBEr

Tilmelding via www.mithk.dk eller til Lisbeth

Nielsen, tlf. 33 64 38 04, e-mail 25ln@hk.dk.

LAk

Brancheklub for sprog- og kommunikationsuddannede

samt studerende

• TOLKEcAFé

TIRSDAg Den 8. DecemBeR

KL. 17.30 – 20.00.

I HK’s mødelokaler 3-4, Park Allé 11 st.,

Århus. Tilmelding ikke nødvendig.

• FRANSK LITTERATUR

mAnDAg Den 25. JAnuAR

KL. 18.00 – CA. 20.00

I HK’s mødelokaler 3-4,

Park Allé 11 st., Århus

Paris –Brest er titlen på den seneste

roman af Tanguy Viel, der endegyldigt har

slået sit navn fast som kvalitetsforfatter.

Romanen vil blive tilsendt ved tilmelding

med en bekræftelse på deltagelse og et

girokort. Deltagerbetaling: 50 kr. pr. medlem.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet

senest den 17. december via MitHK.

• THE RESHAPING OF AMERIcA?

– USA AFTER BARAcK OBAMA’S

FIRST YEAR IN OFFIcE

onSDAg Den 10. FeBRuAR

KL. 17.30 – 20.30

I HK’s mødelokaler 3-4, Park Allé 11 st., Århus.

After one year in office, we now have the

opportunity to assess the impact of his

election. Aftenen foregår på engelsk.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet

senest den 20. januar via MitHK

Redaktionen ønsker alle

glædelig jul og godt nytår.

På gensyn i 2010.

AkAdeMiMerkOnOMerne

Brancheklub for merkonomer og

merkonomstuderende.

• åRSMØDE

ToRSDAg Den 25. FeBRuAR

KL. 18.00 – CA. 21.30

I HK’s kantine, 6. sal, Park Allé 11 st., Århus

Dagsorden efter vedtægterne. Forslag til

vedtægtsændringer skal være formand

Helle Bervig, e-mail:

hellebervig@webspeed.dk i hænde senest

den 17. februar 2010. Senest tilmelding den

12. februar via www.mithk.dk eller til

Lisbeth Nielsen 25ln@hk.dk. Ansvarlig:

Helle Bervig og Mette Aa. Friis.

sENiorKluBBEr

Læs mere på www.hk.dk/oestjylland.

SeniOrkLUbben ÅrHUS

Tilmelding på telefonsvarer 33 64 33 80, med

mindre andet er oplyst. Alle arrangementer

afholdes i Østergade 30, Århus. Tilmelding

senest onsdagen før det enkelte arrangement.

Et mere udførligt program kan rekvireres

i HK’s Information.

• åRETS JULEFROKOST

TIRSDAg Den 8. DecemBeR KL. 13.00

Julefrokosten er kun for medlemmer og

koster 100 kr., som betales ved indgangen.

Det kunne være sjovt, om nogen tog en

god historie med…! Tilmelding senest den

3. december.

• HUMOR OG DENS BETYDNING FOR

DAGLIGDAGEN.

TIRSDAg Den 12. JAnuAR KL. 14.00

Fhv. overlæge Ole Helmig omtaler humor

som begreb. Dens betydning på arbejde og

hjemme. Dens virkning mod udbrændthed.

Dens betydning for venlighed mennesker

imellem.


aktivitetSoverSigt

• TYSKERNES BESÆTTELSES AF

DANMARK

TIRSDAg Den 26. JAnuAR KL. 14.00

Finn Gøsta Nielsen fortæller om, hvordan

det fik katastrofale følger for den 9 årige

Finn, der med drengestreger og nødvendige

smårapserier mod tyskerne tjente til at

få mad på bordet hjemme hos ene mor

med 3 børn.

TypOgrAFerneS

SeniOrkLUb, ÅrHUS

Alle møder foregår i Skt. Markus Kirke, Menighedsrådets

mødesal, Markus Kirkeplads

1, Århus, hvis ikke andet er anført. Tilmelding

senest fredagen før mødet på tlf. 86 93 61 94,

Vagn Nielsen, eller 86 28 13 12, Ejner Jensen.

• DRONNINGEN OG

BAKKESANGERINDEN

TIRSDAg Den 19. JAnuAR KL. 14.00

Marna kommer ind som en meget kendt

person som holder en tale. Efter talen forvandles

Marna til sangerinde og synger

sjove, vovede revy- og bakkeviser. En uhyre

festlig og fornøjelig eftermiddag med

sang, monologer, fortælling og fællessang

– og meget at grine af. Gå ikke glip af denne

eftermiddag.

• EFTERLØNNERE OG PENSIONISTER

Mødes hver måned til hyggeligt samvær i

HK’s mødelokaler, Park Allé 11 st., Århus,

kl. 10.00.

EFTERLØnnERE:

9/12 (julefrokost) – 27. januar.

PenSIonISTeR:

4/12 (julefrokost) – 8. januar.

SeniOrkLUbben rAnderS

Tilmelding senest mandag forud for møderne

på fremlagte lister på møderne i HK’s lokaler

på Østervold 18, 1. sal, Randers - eller til

Frieda Rasmussen tlf. 86 43 48 62

• NYTåRSFEST

ToRSDAg Den 7. JAnuAR.

Dørene åbnes kl. 12.45

Vi mødes på Restaurant Skovbakken til

den årlige nytårsfest. Bjarne Hjulmand

kommer og spiller op til dans. Deltagerpris

er 150 kr. pr. medlem inkl. frokost.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet.

• BANKOSPIL

ToRSDAg Den 28. JAnuAR KL. 13.30

Vi spiller banko og hygger os i HK’s lokaler.

SeniOrkLUbben Odder

Tilmelding til Henning, tlf. 86 54 44 02, eller

Bodil, tlf. 86 54 38 26, mellem kl. 18 og 19.

• vI TAGER På SLÆDETUR TIL

GRØNLAND

ToRSDAg Den 14. JAnuAR KL. 14.00

Ikke fysisk, men med et foredrag af

Museumsinspektør Klaus Markmand Jensen,

der var med på Odder Museums ekspedition

„I Danmarksekspeditionens

fodspor “ Er der nogen, der kan fortælle

om det helt specielle og storslåede land,

så er det Klaus.

Deltagerpris 50 kr. for medlemmer.

Sidste tilmelding torsdag den 7. januar.

• 60’ER TRÆF

ToRSDAg Den 4. FeBRuAR KL. 14.00

Tro mod traditionerne har vi igen i år én af

de mange gode dage. Vi siger goddag til

nye medlemmer og hilser på gamle kendinge.

Vi skal hygge os sammen i nogle timer i

gode venners lag. Hjælp os med tilrettelæggelsen

ved at oplyse, om det er første

gang, du deltager. Medlemmer gratis.

Ledsager 75 kr. Sidste tilmelding torsdag

den 28. januar.

HK | aktivitetsoversigt

GEnERAL-

FoRSAmLIngeR 2010

- Sæt allerede nu X i kalenderen!

generalforsamlingen giver det

enkelte medlem mulighed for at

påvirke udviklingen i HK Østjylland

først i sektoren og dernæst på den

åbne fællesgeneralforsamling.

gennem vores fagforening har vi en

enestående mulighed for at øve

indflydelse lokalt og på landsplan,

så det er vigtigt, at så mange som

muligt møder op på generalforsamlingerne

og giver deres

mening til kende.

Generalforsamlingerne

afholdes således i 2010:

HK Handel: Tirsdag den 9. marts

HK Stat: onsdag den 10. marts

HK Kommunal: Tirsdag den 16. marts

HK Privat: Torsdag den 18. marts

Fællesgeneralforsamling:

mandag den 29. marts

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingerne, skal være HK

Østjylland i hænde senest 7 dage før

den pågældende generalforsamling.

nærmere i næste blad.

HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009 23


HK | ved siden af arbejdet

den kreative

konSulent

Jytte Gaardsted har en

mand, der kan finde ud

af at lave mad og heldigvis

for det. Når hun maler

billeder, bliver hun nemlig

så opslugt, at hun

glemmer familien.

> aF iben elleRbÆK

Tiden løber fra mig, når jeg står

foran lærredet, konstaterer Jytte

Gaardsted, der primært arbejder med abstrakte

akrylmalerier.

Jytte Gaardsted er ansat som faglig konsulent

i HK Østjyllands privatsektor, men

når hun kommer hjem til huset i Sejs ved

Silkeborg, skifter hun arbejdsmarkedsregler

og paragraffer ud med maling og

pensler.

Konsulenten har indrettet sit arbejdsværksted

i huset, hvor hun typisk arbejder

i weekenden. Hun maler også i sine ferier

og tager ofte malergrejet med, hvis turen

går udenlands.

- Jeg har inspirationen, men det kniber

med at få tid til at male i hverdagen,

forklarer Jytte Gaardsted, der har malet i

omkring 20 år.

24 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

Inspirationskilden var en nu afdød autodidakt

maler og ven, og efter fem-seks år

ved penslerne deltog Jytte Gaardsted i sin

første udstilling i Sejs.

Siden har hun bl.a. udstillet ved HK, Kulturspinderiet

i Silkeborg og Flyvestation

Karup. Sidstnævnte ønskede 38 billeder, der

skulle dekorere de lange gange på stedet,

og så fik hun travlt.

- De spurgte, om jeg kunne levere nogle

billeder, og det kunne jeg selvfølgelig. Men

jeg havde ikke forestillet mig, de skulle

bruge så mange, fortæller konsulenten, der

tit har gang i to-tre malerier samtidigt.

Så har hun den samme type farver på

penslerne og får genkendelighed, så billederne

kan indgå i serier, selvom de er forskellige.

Jytte Gaardsted kan godt finde på

at hive et færdigt maleri ned fra væggen og

FOTO: THOMAS JUUL

male ovenpå, hun er glad for lag-på-lag-teknikken

og er også begyndt at ilægge papir

for at få struktur og dybde i billederne. I

år har en del dyrearter også sneget sig ind

i billederne.

- Jeg kan godt lide, når der kommer noget

„ud“ af et billede for at tale til beskueren.

Hvordan jeg får det derind, ved jeg

ikke altid selv, afslører Jytte Gaardsted, der

synes, hendes arbejds- og fritidsliv hænger

godt sammen.

- Som faglig konsulent skal jeg ofte finde

nogle kreative vinkler for at nå frem til den

bedste løsning for medlemmerne. Det er

bare en anden form for kreativitet, jeg praktiserer

ved lærredet.

More magazines by this user
Similar magazines