Historie og traditioner Udgave AUG 2012 1. rettede.pdf

forsvaret.dk

Historie og traditioner Udgave AUG 2012 1. rettede.pdf

GARDEHUSARREGIMENTETS

——————————————————

V UDDANNELSESBATALJON


V Uddannelsesbataljon

Bataljonens motto er: ”Terror in Hostes – Vor fjender til frygt.”

Bataljonens kvartermærke består af en sort pansernæve, udgående fra

en sky, der holder et bundt tordenkiler.

Mærket og mottoet er historisk set et af de ældste militære mærker, der

stadig er i brug. Det stammer fra tiden omkring 1644, hvor det oprindeligt

var kvartermærke for ”Sjællandske Kompagni” ved ”Skånske Knægte til

Fods”. Det blev efter tabet af Halland, Blekinge og Skåne anvendt af

”Sjællandske Nationale Regiment”. Det oprindelige kvartermærke blev

taget som krigsbytte af svensken, og var i mange år ophængt i

domkirken i Lund. Herfra blev det i starten af 90’erne flyttet på museum.

Mærket har tidligere sammen med mottoet været brugt af I Bataljon ved

Sjællandske Livregiment.

Bataljonen, som vi kender den i dag, blev oprettet som II

Uddannelsesbataljon i december 2004 som konsekvens af daværende

forsvarsforlig. Den oprindelige struktur bestod af en stab, en

vedligeholdelsessektion og tre basisuddannelses-kompagnier. Efter det

første hold fra februar 2005 til juni 2005 fortsatte 3. kompagni over i et

reaktionsstyrkeuddannelsesforløb med efterfølgende udsendelse til

Kosovo, hvorefter man bibeholdte en struktur med kun to HBU

kompagnier. Bataljonen har med succes opstillet underafdelinger samt

spejderenheder af sektions- og delingsstørrelse til missionerne i Kosovo,

Irak og Afghanistan.

I sommeren 2011 skiftede II Uddannelsesbataljon navn til V

Uddannelsesbataljon, og samtidigt ophørte den med at uddanne

reaktionsstyrker, og gennemfører i dag udelukkende basisuddannelse

(værnepligt).

2


EFTER REXTUREN VENTER BELØNNINGEN

4


Værdier

Værdier og traditioner

Vi producerer og rekrutterer veluddannede og velmotiverede soldater til

hærens reaktionsstyrkeuddannelse.

Vi producerer veluddannede og velmotiverede soldater til totalforsvaret

og disse fremstår ved hjemsendelse som positive ambassadører for

værnepligten.

Vi rekrutterer systematisk og målrettet egnede kandidater til forsvarets

mellemleder– og lederuddannelser.

Vi fastholder det faste personel ved at skabe et arbejdsmiljø, hvor

hverdagen opfattes som udfordrende, udviklende og spændende.

Traditioner

Bynavne

Husarer har gennem alle tider været opkaldt efter deres hjemstavn.

Dette havde det praktiske formål, at eskadronchefen hurtigere kunne

opnå information om lokale områder. Hvis eskadronen eksempelvis

skulle forlægge til Korsør kunne gardehusar Korsør blive kaldt frem og

eksempelvis give forslag til, hvor eskadronen kunne underbringes natten

over.

Rextur

Rexturen var oprindeligt en ”manddomsprøve” i soldaterforstand, der

markerede overgangen fra rekrut til husar. I dag indgår rexturen, som en

almindelig del af uddannelsen og indgår i feltøvelse 2. Efter

gennemførelsen af rexturen kaldes soldaten for husar og anlægger

majestætens navnetræk (rex) på uniformen.

5


Hoftjeneste

Bataljonen afgiver jævnligt husarer, når kongehuset har behov for vores

støtte i forbindelse med ambassadørmodtagelse, statsbesøg eller

lignende. Her afgives typisk et fodkommando, i galla, på tolv mand til

modtagelse af prominente gæster. At blive udvalgt til hoftjeneste er et

privilegium, som er forbeholdt enheder ved Gardehusarregimentet og

Den Kongelige Livgarde.

Store tappenstreg

Store Tappenstreg i København genindførtes i 1992 - efter en pause

siden 1867 - som en "Københavnerbegivenhed" og PR for Forsvaret.

Oprindeligt deltog Danske Livregiment med et kommando i

tappenstregen, men efter regimentssammenlægningen i 2001 er det nu

Gardehusarregimentet, der gennemfører Store Tappenstreg sammen

med Slesvigske Musikkorps eller Prinsens Musikkorps og et tamburkorps

fra hjemmeværnet. Denne opgave løses på skift af Første Kompagni og

Livkompagniet.

Tappenstregen, hvis oprindelige formål var at hente garnisonens soldater

hjem fra værtshuse og marketenderier, markerer nu, at sommerens

kastelskoncerter er forbi.

Feltidrætsdag

Dagen er arrangeret med forskellige utraditionelle discipliner, hvor

bataljonens soldater og enheder dyster mod hinanden. Dagen har et

stærkt socialt islæt, samtidigt med at konkurrencerne er med til at give

dagen et udfordrende præg.

Åbent hus

Åbent hus afholdes for at give soldaternes pårørende indblik i hverdagen

som HBU soldat, samt for at informere soldaterne og de pårørende om

karrieremulighederne i hæren, herunder mulighederne for en

reaktionsstyrkekontrakt.

6


FODKOMMANDO OG PASSAGE AF VAND

7


Bataljonens underafdelinger

Bataljonens underafdelingsmærker blev skabt ved

regimentssammenlægningen i 2001.

Her blev Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment,

Bornholms Værn og Gardehusarregimentet sammenlagt og

garnisoneret på Gardehusarkasernen (tidligere Antvorskov

kaserne), hvor Sjællandske Livregiment tidligere havde haft

garnison, samt Almegaards Kaserne i Rønne på Bornholm.

Kompagnimærkerne er alle mærker, der tidligere har været

anvendt ved de sammenlagte regimenter.

9


1 KMP PÅ ØVELSE

10


1. Kompagni

Kompagniets motto er ”Fremad på ny – hurtig og adræt.”

Kompagniets kvartermærke består af et sort ørnehoved på rød baggrund.

Da kompagniet blev oprettet efter regimentssammenlægningen i 2001

valgte man at lade første kompagni overtage ”Ørnen”, som i dag er i

kompagniets logo. Denne blev tidligere brugt af 2. kompagni ved I

Bataljon/Danske Livregiment.

Kompagniet har følgende artefakter og traditioner:

Kvartermærket

Kompagniets kvartermærke består af en rød dug, hvorpå kompagniets

mærke føres. Øverst på stagen sidder en guldbemalet ørn.

Kvartermærket placeres altid foran kompagniets kommandostation så kan

se, hvor denne er placeret.

Julefrokost

Hvert år afsluttes årets tjeneste med en julefrokost i december måned.

Op til denne afholdes tre konkurrencer, hvor første, anden og tredjeplads

annonceres til selve julefrokosten. Konkurrencerne består af et

juleorienteringsløb, en skydekonkurrence og en ukendt konkurrence.

Sommerfest

Efter forårsholdets hjemsendelse afholdes en sommerfest som pendant til

vinterens julefrokost.

11


Messevognen

Messevognen gennemgik en hovedrenovering i september 2009. Den

anvendes som samlingssted for kompagniets faste personel. Under øvelser

anvendes den tillige som mødelokale ved befalingsudgivelser osv. Alt fast

personel ved kompagniet af sergent og officersgruppe kan gennemføre en

inddrikning i messevognen. Selve inddrikningen består af en særlig prøve, som

aflægges i messevognen. Herefter føres den inddruknes navn i messevognens

logbog, og der opsættes en messingnavneskilt i messevognen, hvor grad,

navn og dato for inddrikning er påført.

Kompagniet har gennemført følgende uddannelseshold i hærens

basisuddannelse:

Februar 2005 – August 2006

Kompagnichef Kaptajn Vilhelm Roy Elsang

August 2006 – August 2007

Kompagnichef Kaptajn Gary P. Tsang

August 2007 – August 2008

Kompagnichef Kaptajn Poul Thomsen

August 2008 – August 2009

Kompagnichef Kaptajn Ronni Holm Hansen

August 2009 – August 2010

Kompagnichef Kaptajn Nicolai Martinu

August 2010 – August 2011

Kompagnichef Kaptajn Kenneth Boesgaard

August 2011 – August 2012

Kompagnichef Kaptajn Daniel Berggren

August 2012

Kompagnichef Kaptajn Ronni Bothmann

12


Livkompagniet

Kompagniets motto er ”Fremad på ny – lige på og hårdt.”

Kompagniets kvartermærke består af en tyr klar til angreb på hvid

baggrund.

Kompagniet drager sin historik fra det tidligere 1. kompagni ved Danske

Livregiment, benævnt Livkompagniet hvilket også er underafdelingens

daglige navn. Da kompagniet blev oprettet efter

regimentssammenlægningen i 2001 valgte man at lade anden kompagni

overtage navnet ”Livkompagniet”. Tyren som er i kompagniets logo blev

tidligere brugt af første kompagni ved I bataljon ved Danske Livregiment.

Kompagniet er kendetegnet ved en forkærlighed for felttjenesten og

sætter enkeltmandsfærdighederne højt. Kompagniets chefer har været

stabile personligheder, der har haft en forkærlighed for kuriøse indslag

under uddannelsen

Kompagniet har følgende artefakter og traditioner:

Kvartermærket

Kompagniets kvartermærke består af en hvid dug, hvorpå kompagniets

mærke og motto føres. Øverst på stagen er en gylden tyr, klar til angreb

placeret. Kvartermærket placeres altid foran kompagniets

kommandostation således, at man kan se hvor denne er placeret.

15


Tyrepikken

Chefen for Livkompagniet bærer ved særlige lejligheder en stok

fremstillet af en viril tyrs manddom med et hoved af poleret messing.

Stokken har været ved kompagniet i mere end 30 år og er nu ved at

være slidt. Derfor kan chefen under felttjeneste vælge at bruge felttyrepikken.

En stor stok skåret i lærketræ der trods sin alder (20 år)

stadig er en uovertruffen motivationsstok, når chefen inspicerer

delingerne i felten.

Lundby

Kompagniet renoverede i november 2009 den gamle messevogn og i

forbindelse med indvielsen blev den døbt ”LUNDBY”. Der blev samtidigt

etableret ”Klub LUNDBY” som er for alt fast personel ved Livkompagniet.

Messevognen og klubben danner den naturlige ramme om alle sociale

arrangementer i kompagniet. Nytilgået fast personel inddrikkes jf.

særlige forskrifter af klubbens stander og opsætter efter inddrikning sin

navnebrik i messevognen som tegn på medlemskab. LUNDBY

medtages overalt, hvor kompagniet opholder sig. Det være sig øvelser,

skydelejr eller særlige arrangementer.

Navnet LUNDBY refererer til slaget ved Lundby 1864. Livkompagniets

motto: ”Fremad på ny – Lige på og hårdt” blev skabt, da 1. Regiments

fløjkompagni (Livkompagniet), efter at have taget voldsomme tab i første

storm på ny angreb de preussiske linjer, med stor voldsomhed, som det

står skrevet.

I rammen af LUNDBY gennemfører kompagniet sin julefrokost og

sommerfest som afslutning på hhv. sommer og vinter HBU hold.

Løbende afholdes der andre sociale arrangementer, gerne ifbm.

føreruddannelsesdage eller anden befalingsmandsuddannelse med

formålet at dyrke sammenhold og skabe korpsånd i kompagniet.

16


Kompagniet har gennemført følgende uddannelseshold i Hærens

Basisuddannelse:

Februar 2005 – Februar 2006

Kompagnichef Kaptajn Thomas P. Hesselholt

Februar 2006 – Februar 2007

Kompagnichef Kaptajn Jesper T. Olesen

Februar 2007 – Februar 2008

Kompagnichef Kaptajn Bo Hoedt Hansen

Februar 2008 – Februar 2009

Kompagnichef Kaptajn Thomas B. Hansen

Februar 2009 – August 2009

Kompagnichef Kaptajn Niels-Jørgen Gunnar

August 2009 – Februar 2011

Kompagnichef Kaptajn Martin A. Sørensen

Februar 2011– August 2012

Kompagnichef Kaptajn Mick Jørgensen

August 2012

Kompagnichef Kaptajn Henrik Lind Hansen

17


Bataljonens tidligere

underafdelinger

Tidligere så uddannelsesbataljonen anderledes ud. Den

var organiseret med to HBU kompagnier og to HRU

kompagnier (hærens reaktionsstyrkeuddannelse), samt et

reduceret stabskompagni. De to HRU kompagnier

uddannedes her ved bataljonen for efterfølgende at blive

udsendt i en international mission.

I dag uddannes HRU kompagnierne direkte ved den

bataljon, der skal løse missionsopgaven. Dvs. enten ved

SRS bataljonerne (stående reaktionsstyrke) eller ved HRU

bataljonerne.

Stabskompagniet

Er for tiden ikke opstillet og har ikke været opstillet siden

bataljonen blev formeret som uddannelsesbataljon.

Vedligeholdelsesmæssige opgaver varetoges tidligere af

bataljonens vedligeholdelsessektion. Den blev dog nedlagt

med implementeringen af nuværende struktur.

19


BRANDBEKÆMPELSE OG FØRSTEHJÆLP

20


3. Kompagni

Kompagniet var tidligere en underafdeling i hærens

reaktionsstyrkeuddannelse.

Kompagniets motto er: ”NEMENI PLACEMUS” hvilket betyder

”Ingen til behag”.

Kompagniets kvartermærke er en stejlende sort hest på blå

baggrund. Kompagniet drager sin historik fra det tidligere II

bataljons 3. eskadron ved Danske Livregiment, benævnt 3.

Eskadron. Kompagniet benævnes i dag, i daglig tale 3. kompagni.

Den sorte hingst stammer oprindeligt fra de romerske legioner, der

kunne få tildelt denne på deres kvartermærke for at være

”utilregnelige” deraf mottoet ”ingen til behag”, hvilket i denne

udlægning skal opfattes som selvstændighed.

Kompagniet var det første af bataljonens kompagnier, der

gennemførte et forløb med HBU-HRU-udsendelse.

Kompagniet har kun været opstillet en gang.

Kompagniet har gennemført basisuddannelse i perioden februar

2005 – august 2005 med efterfølgende reaktionsstyrkeuddannelse

i perioden Juni 2005 – februar 2006, samt udsendelse som

Panserinfanterikompagni i Kosovo i perioden februar 2006 –

august 2006 på hold 14. Hele perioden var Kaptajn Mikkel Ipsen

kompagniets chef.

21


4. Underafdeling

Kompagniet var tidligere en underafdeling i Hærens

Reaktionsstyrkeuddannelse.

Kompagniets motto er: ”Lynsnar i handling” – som også er regimentets

motto.

Kompagniets kvartermærke er en hvid sinister skråbjælke mellem gult

og sort. I skråbjælken en hvid springende hest. Gul er farven for 4.

Underafdeling, mens sort i en årrække blev anvendt i eskadronens

støvtørklæde. Hesten hentyder til eskadronen som en rytterenhed.

Mærket kan føres tilbage til det gamle Gardehusarregiment, hvor

mærket blev anvendt af 4. Opklaringseskadron. Under udsendelse er

mærket anvendt i en form som rent underafdelingsmærke, hvor

bataljonens mærke ikke figurerer, idet at underafdelingen her typisk er

underlagt den danske bataljon i området.

Underafdelingen har været opstillet i Danmark i perioderne:

Juni 2006 – Februar 2007

Juni 2008 – Februar 2009

Maj 2009 – Februar 2010

22


Underafdelingen har været udsendt til følgende

missioner:

Irak hold 9

Udsendt som spejdereskadron februar 2007 – August 2007.

Eskadronchef Major Vilhelm Roy Elsang. Kompagniet havde en

tragisk ulykke inden udsendelsen, hvor konstabelelev Kenneth

Holst mistede livet.

Afghanistan hold 7

Udsendt som mekaniseret infanterikompagni februar 2009 –

august 2009. Kompagnichef Major Poul Thomsen

Afghanistan hold 9

Udsendt som mekaniseret infanterikompagni februar 2010 –

august 2010. Kompagnichef Major Ronni Holm Hansen.

Under udsendelsen faldt konstabel Sophia Bruun og

premierløjtnant Jonas Peter Pløger.

23


5. Underafdeling

Kompagniet var tidligere en underafdeling i Hærens

Reaktionsstyrkeuddannelse.

Eskadronens motto er: ”Non plus ultra” som betyder ”Ingen

bedre end”

Eskadronens kvartermærke bestod af en rød løve på sort

baggrund under udsendelsen til IRAK 8, men man valgte at

videreføre historikken fra den gamle 5. Opklaringseskadron ved

Gardehusarregimentet. Mærket er herefter: En hvid skråbjælke

i sort. Skråbjælken er belagt med tre sorte falkehoveder. I

hvert af de sorte felter ses yderligere et falkehoved.

Sort er eskadronens farve.

Falkehovedet er taget fra det tidligere regimentsmærke ved

Gardehusarregimentet og symboliserer tillige falkeblikket, der

ser overalt, som den gode opklaringsmand ser alt uden selv at

blive set. Antallet af falkehoveder er fem, hvilket symboliserer

eskadronens nummer.

24


Mærket kan føres tilbage til det gamle Gardehusarregiment, hvor

mærket blev anvendt af 5. Opklaringseskadron.

Under udsendelse er mærket anvendt i en form som rent

underafdelingsmærke, hvor bataljonens mærke ikke figurerer,

idet underafdelingen her typisk er underlagt den danske

bataljon i området.

Underafdelingen har været opstillet i Danmark i perioderne

December 2005 – August 2006

December 2006 – Oktober 2007

December 2007 – August 2008

Dog ikke som organisatorisk underafdeling, men som tre lette

opklaringssektioner, med Kaptajn Thomas Lunau som chef. En

sektion blev udsendt og de andre to overgik til I. Bataljon og blev

udsendt på Afghanistan hold 7.

25


5. Underafdeling har været udsendt til følgende

internationale missioner:

Irak hold 8

Udsendt som spejdereskadron august 2006 – februar 2007.

Eskadronchef Major Uffe G. Pedersen

Afghanistan hold 4a

Udsendt som spejdereskadron september 2007 – februar 2008.

Eskadronchef Major Jesper T. Olesen

Eskadronen var en del af den danske battlegroup, som i efteråret

2006 fik ansvaret for sit eget ansvarsområde i området omkring

Gereshk i Afghanistan. Eskadronen deltog i flere større og mindre

operationer, herunder overvågning, patruljer, eskorter samt

etablering af Forward Operation Base og Patrol Base i og omkring

”Green Zone”. Under udsendelsen mistede eskadronen to soldater

den 29. november 2007 Konstabel Mark Visholm og Konstabel Caper

A. Cramer begge blev dræbt under en ildkamp mod taleban.

Afghanistan hold 6

Eskadronen udsendte i perioden august 2008 – februar 2009 en

sikrings- og eskortesektion. Under udsendelsen faldt Sergent Jakob

Moe Jensen, Konstabel Sebastian la Cour Holm og Konstabel

Benjamin Rasmussen under en eskorte fredag den 19. december

2008.

26


DANSKE SOLDATER I AFGHANISTAN

27


Oversigt over underafdelingsbidrag til internationale

operationer uddannet og opstillet af ved V

Uddannelsesbataljon (II/GHR):

Februar 2005 – August 2005. 3. Mekaniserede

Infanterikompagni/Kosovo 14

Fortsatte den gode danske indsats i området med at bibeholde

stabilitet og vækst.

August 2006 – Februar 2007. 5. Spejdereskadron/IRAK 8

Gennemførte som sin første skarpe opgave i missionsområdet

Operation DANGLE, som endte med den på det tidspunkt

længst varende ildkamp en dansk enhed havde været i siden

krigen i 1864.

Februar 2007 – August 2007. 4. Spejdereskadron/IRAK 9

Underafdelingen var involveret i en tragisk vådeskudsulykke

under den afsluttende uddannelse i Oksbøl den 17. januar

2009, der kostede Konstabelelev Kenneth Holst livet.

Gennemførte lukning af bataljonsbidraget i Irak med hertil

hørende massive eskorteopgaver. Støttede og var medvirkende

til at frigøre det mekaniserede infanterikompagni under deres

hårde kampe den 14. maj 2007 i AL HARTHA.

Oktober 2007 – Februar 2008. 5. Spejdereskadron, Hold 4A/

Afghanistan

Involveret i hårde kampe omkring byen GERESKH 29.

november, der kostede to Konstabler livet – Mark Visholm og

Casper Alexander Cramer.

29


August 2008 – Februar 2009. Sikrings- og eskortesektion, Hold

6/ Afghanistan

Sektionen gennemførte fredag den 19. december en eskorte,

hvor en pansret mandskabsvogn kørte på en improviseret

sprængladning, der desværre kostede tre mand livet – Sergent

Jakob Moe Jensen, Konstabel Sebastian la Cour Holm og

Konstabel Benjamin Rasmussen.

Februar 2009 – August 2009. 4. Mekaniserede

Infanterikompagni/Hold 7 Afghanistan

Deltog i hårde kampe under udsendelsen, som kostede flere

sårede i underafdelingen. Var en vigtig brik i den største

brigade operation gennemført i Helmand provinsen – Operation

PANCHAI PALANG – Panterens Klør.

Februar 2010 – August 2010. 4. Mekaniserede

Infanterikompagni/Hold 9 Afghanistan

Kompagniet havde efter diverse inspektioner uofficielt tillagt

sig rygtet, som værende Danmarks hidtil bedste

reaktionsstyrkekompagni. Kompagniet var præget af en god

ånd og vilje til at løse opgaver. Tirsdag den 1. juni faldt

Konstabel Sophia Bruun i nærheden af patruljebase Bridzar.

Onsdag den 21. juli faldt Premierløjtnant Jonas Peter Pløger i

nærheden af FOB Budwan.

30


Bataljonens støtte til andre ENH

V/GHR har ikke længere kompagnier udsendt, men har næsten altid

husarer udsendt, som startede deres tid som værnepligtige ved V/GHR.

I den forbindelse kan man se at BTN har rekrutteret til flere eksterne

ENH. Herunder ses ansøgerantallet:

Fra HBU hold FEB 2010 hvervede II/GHR til II/JDR mhp ISAF 11 :

84 ansøgere

Fra HBU hold AUG 2010 hvervede II/GHR til I/GHR mhp ISAF 12 :

66 ansøgere

Fra HBU hold FEB 2011 hvervede II/GHR til III/GHR mhp ISAF 13:

61 ansøgere

Fra HBU hold AUG 2011 hvervede V/GHR til III/GHR mhp ISAF 14:

70 ansøgere

Fra HBU hold FEB 2012 hvervede V/GHR primært til II/GHR mph ISAF

16:

85 ansøgere

31

More magazines by this user
Similar magazines