PersonalePolitik - Aarhus Universitet

au.dk

PersonalePolitik - Aarhus Universitet

08

1.1

Aarhus Universitet ønsker:

PersoNalePolItIk for

aarhus uNIversItet

delPolItIk for rekrutterINg

og aNsættelse

delPolItIk for rekrutterINg

og aNsættelse

• at rekruttere fagligt kompetente medarbejdere, som er

professionelle, produktive og personligt engagerede

i deres job

• at skabe mangfoldighed i medarbejderstaben, samt

fremme ligestillingen.

Arbejdspladsprofil

Det skal være synligt for ansøgere, at Aarhus

Universitet er en arbejdsplads med høje krav

til faglighed, produktivitet og professionalisme.

Samtidig er universitetet en arbejdsplads, som

lægger vægt på spændende udviklingsmuligheder,

menneskelig ordentlighed, og universitetet

ser medarbejdernes forskellighed som en styrke.

Aarhus Universitet lægger vægt på personlig

udvikling og giver fleksibilitet i arbejdsdagen,

så medarbejderne kan få et sammenhængende

arbejds- og familieliv.

Ansøgeres kompetencer

Aarhus Universitetet har ved rekruttering blik

for både formelle og anvendte faglige kompetencer,

for talent og potentialer og for personlige

kompetencer.

Medarbejdere på Aarhus Universitet har

et personligt ansvar for til enhver tid at være

kompetente til deres opgaver og skal tage ansvar

for nødvendig udvikling af egne kompetencer.

Samtidig skal universitetet motivere den enkelte

medarbejder til udvikling af såvel personlige

som faglige kompetencer, og universitetet skal

stille nødvendige ressourcer til rådighed for

kompetenceudviklingen. Ansøgerne skal være i

stand til at agere respektfuldt og anerkendende

i deres relationer til andre. De skal være motiverede

og arbejde professionelt. De skal være

parate til udvikling og forandring samt være i

stand til hensigtsmæssigt at samarbejde med

andre.

Opslag og ansættelse

Ledige teknisk-administrative stillinger skal i

henhold til Finansministeriets regler besættes

efter offentligt opslag, medmindre det drejer sig

om vikariater, ferieafløsning eller anden kortvarig

beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år. Mindst

én medarbejderrepræsentant for den relevante

enhed medvirker under hele ansættelsesforløbet.

Ved ansættelse af videnskabelige medarbejdere

(VIP-medarbejdere) følges den til enhver

tid gældende stillingsstruktur og ansættelsesbekendtgørelse,

som henholdsvis beskriver de

enkelte videnskabelige stillingstyper og indeholder

bestemmelser om opslag og faglige bedømmelsesudvalg

for disse stillinger. Dertil kommer

eventuelt lokalt aftalte supplerende regler, der er

gældende for disse personalekategorier.

Ved varige ansættelser af VIP-medarbejdere

Aarhus Universitet kan dekanen eller den

leder, vedkommende bemyndiger hertil, nedsætte

et ansættelsesudvalg med op til 3 personer.

Såfremt der nedsættes et ansættelsesudvalg,

har medarbejderne ret til at udpege en relevant

medarbejderrepræsentant til udvalget. Ansættelsesudvalget

nedsættes først, når den faglige

bedømmelse har fundet sted, og ansættelsesudvalget

har ingen kompetencer i relation til

den stedfundne faglige bedømmelse, men har

alene en rådgivende funktion i forhold til de

pågældende egnede kandidaters personlige

kompetencer og evne til at indgå i de kollegiale

relationer på arbejdspladsen. Det forudsættes,

at ansættelsesudvalget kan arbejde hurtigt og

smidigt, så ansættelsesprocessen ikke forsinkes

unødigt.

Medarbejdere har ret til en lønforhandling

ved nyansættelse. Lønforhandlingen skal være

afsluttet, inden ansættelsesbrevet godkendes.

Medarbejderen skal modtage sit ansættelsesbrev

i god tid inden ansættelsen, hvilket sædvanligvis

er 14 dage inden ansættelsens påbegyndelse.

Medarbejderen skal have oplyst navnet på sin

tillidsrepræsentant.

Introduktion

Lederen og kollegaer skal tilrettelægge en professionel

og målrettet lokal introduktion til

arbejdspladsen og jobbet. Den nyansatte skal

More magazines by this user
Similar magazines