Vedtægter - Øster Brønderslev Borgerforening

oesterbroenderslev.dk

Vedtægter - Øster Brønderslev Borgerforening

§1. Navn, formål og hjemsted.

Vedtægter

For

Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening.

---ooOoo---

Foreningens navn er Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening.

Hjemstedet er Brønderslev kommune.

Foreningen har til formål at virke for

1. Øster Brønderslev Bys og Omegns tarv.

2. Gennem medlemskab af bestyrelsen for Fonden for Øster Brønderslev

Forsamlingshus at drive forsamlingshuset.

Foreningen kan drive aktiviteter og nedsætte udvalg i det omfang, det måtte være

formålstjenligt.

Pr. 01.01.2008 kan nævnes følgende:

Ejer af og driftsansvarlig for Bålhøj Plantage.

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund sogne er en

underafdeling til Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening og

Borgerforeningen for Hallund-Hollensted.

§2. Medlemsforhold.

Optagelse.

Som medlem kan optages enhver husstand.

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent.

Indmeldelsen er gældende indtil næste kalenderårs kontingentopkrævning

udsendes.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor og 2/3 af bestyrelsens

medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den

optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære

generalforsamling.

Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse sker automatisk, såfremt en kontingentopkrævning ikke indbetales

rettidigt.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine

forpligtelser i kraft af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen.

1


Beslutningen kan indbringes for Generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de

fremmødte træffer endelig afgørelse.

Kontingent.

Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af

generalforsamlingen. Det indbetales til Foreningen som angivet på

kontingentopkrævningen.

§3. Bestyrelsen.

Opgave og valg.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer

valgt af generalforsamlingen for 2 år af gangen, idet bestyrelsen selv fastsætter det

ønskede antal. Herudover vælges suppleanter, for 1 år af gangen.

Bestyrelsen sikrer at afgangen af bestyrelsesmedlemmer sker forskudt. Såfremt

fordelingen bliver ”skæv” foretages lodtrækning om, hvilke

bestyrelsesmedlemmer der afgår, og hvilke der fortsætter.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med

formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager Foreningens tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når

formanden finder det fornødent eller mindst 3 medlemmer kræver det.

Indkaldelser finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, der skal godkendes i

efterfølgende referat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme

udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§4. Generalforsamlingen.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Tidspunkt og indkaldelse.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt omkring Februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal

indkaldes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav

herom med angivelse af grunden hertil. I sidstnævnte tilfælde skal

2


generalforsamlingen afholdes mindst 6 uger efter modtagelsen af begæringen

herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 1 uges varsel, enten

ved meddelelse i lokale blade eller ved særskilt skrivelse til medlemmerne.

Mødeberettigede.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle personer over 18 år, der er

medlem af en husstand, der har betalt kontingent.

Generalforsamlingens ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af

forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens

virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til

godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og 2 revisorer.

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes fremsat til afstemning udenfor

den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage før

generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på

dagsordenen eller som er indkommet som anført.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med

mindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemninger finder sted skriftligt,

såfremt blot 1 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved

fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således

at hvert medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.

§5. Regnskab og formue.

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer,

der skal være valgt af medlemmerne udenfor bestyrelsen.

§6. Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 1

bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen

dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de

foreningen påhvilende hæftelser.

3


§7. Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger,

kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8. Opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3

majoritet iblandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen

berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan

vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen anvendes til er formål i

overensstemmelse med nærværende vedtægters §1.

Nærværende vedtægter er stærkt revideret i forbindelse med stiftelse af Fonden

for Øster Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev den. __________________

Bestyrelsens underskrift..

___________________________ _____________________________

Birgit Søndergaard Peter Andersen

___________________________ _____________________________

Mette Boye Poul Erik Jensen

___________________________ _____________________________

Henrik Jensen Jan Jæger

___________________________

Lars Pedersen

4

More magazines by this user
Similar magazines