Vindmøller ved Lyngdrup, VVM-redegørelse og miljørapport, August ...

aalborgkommune.dk

Vindmøller ved Lyngdrup, VVM-redegørelse og miljørapport, August ...

undersøges og beskrives. Herunder et 0-alternativ, som

er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres.

Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes

anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om

muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet,

beskrives.

Regionplanen

Vindmølleplanlægningen for vindmøller med en totalhøjde

under 150 m er med strukturreformen, der nedlagde

amterne, overgået til kommunerne. I planperioden

frem til 2009 er Regionplan 2005 Nordjyllands

Amt landsplandirektiv, og det medfører, at kommunerne

skal planlægge for de områder, der er udlagt til

blandt andet vindmøller i planen. Regionplanens mål

og arealudlæg gælder således frem til 2009 eller indtil

kommunen har vedtaget en ny planlægning.

Området ved Lyngdrup er udpeget i Nordjylland

Amts regionplantillæg nr 198.

Lige nord for området, i Brønderslev Kommune, er

der udlagt et regionalt naturområde, der følger nordøstsiden

af Lyngdrup Bæk. I regionale naturområder

må der ikke ske byudvikling eller placeres tekniske anlæg.

Planlægning og administration af områderne skal

tjene til at opfylde målene for de regionale naturområder.

Hertil hører naturkvalitet for områdets naturtyper,

fastlagt efter principperne i amtets naturplanlægningssystem.

Kommuneplanen

Projektområdet ligger i jordbrugsområde. Vindmøllerne

står omkring 2,5 km fra Hjallerup og Uggerhalne

og cirka fire km fra Langholt. Der er ikke planlagt nye

boligområder nærmere vindmøllerne, men i Hjallerups

østlige del er et nyt boligområde under opførelse.

Før projektområdet kan blive anvendt til nye store

vindmøller, skal det være udlagt til store vindmøller i

kommuneplanen.

Ud over en lokalplanlægning med bestemmelser for

arealernes anvendelse for vindmøllerne ved Lyngdrup

skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Tillægget

skal suppleres med offentliggørelse af VVMredegørelse

og miljørapport.

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget

vil Aalborg Kommune udarbejde en VVM-tilladelse

til vindmøllerne ved Lyngdrup. Tilladelsen vil rumme

miljøkrav til vindmøllerne om eksempelvis støj og

skyggekast, højde og belysning.

Lov om miljøvurdering

Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i

henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

være vurderet i en miljørapport.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle

„sundhed“ og „overvågning af miljøkravene“

foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder

en vurdering af.

Dette hæfte udgør både en VVM-redegørelse og

miljørapport.

Kort 1.2 Regionplanforhold

Økologiske forbindelser

Beskyttet natur

Byzoner

Skydebane

Eksisterende cykelrute

Støjkonsekvensområde for motor- og skydebaner

Motorvej

Større veje

Reference /2/

Regionale naturområder

Naturområder

Jordbrugsområder

Projektområde

7

More magazines by this user
Similar magazines