VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

114

Kort 5.2 Støjkurver ved vindhastigheden 8 m/s

Signaturer kort 5.2

Støjkurver:

Ny vindmølle

2

Boligområde i Vassingerød

Nabobolig med nummer

39 dB(A) 44 dB(A)

N

re fremtrædende for store møller end for mindre

møller.

# Der er konstateret en svag stigning i den relative

mængde af lavfrekvent støj sammenlignet med

mindre vindmøller i størrelsen 200 – 2.000 kW.

Stigningen skyldes hovedsagelig toner fra gear

ved frekvenser under 200 Hz. Der kan ses en

stigning for de store vindmøller i størrelsesordningen

2 – 3 dB for støjen i dette frekvensområde.

Delta forventer, at stigningen vil være mindre

end 1 dB, når tonerne er dæmpet i de serieproducerede

møller.

# Det udstrålede lydeffektniveau fra vindmøllen stiger

med vindmøllens nominelle effekt. Stigningen

er mindre for gruppen af vindmøller med

mere end 1 MW nominel effekt end for gruppen

af vindmøller med nominel effekt under 1 MW.

# På baggrund af en måleserie udført hos en nabo til

Prøvestationen ved Høvsøre blev der konstateret

en sammenhæng mellem den registrerede gene

hos naboen og forekomsten af en lavfrekvent rentone

i støjen fra en af vindmøllen.

Delta forventer, at det lavfrekvente støjniveau indendørs

ved naboer til vindmøller ikke stiger, når store

vindmøller sammenlignes med møllen i størrelsen

200 – 2.000 kW. Forudsætningen er, at rentonerne reduceres,

inden møllen kommer på markedet, og minimumsafstanden

på fire gange vindmøllens totalhøjde

mellem nabobolig og vindmølle bliver overholdt.

Reference /1/

Vindmøllen ved Widex er på 2.000 kW, det samme

som 2 MW, og hører dermed ikke blandt de største

landbaserede vindmøller.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og

af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissionen

fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil

baggrundsstøjen som regel ’overdøve’ støjen fra vindmøllen,

hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.

Kort 5.2 viser isolinjer for støj ved vindhastigheden 8 m/s.

Ved vindhastigheden 6 m/s vil linjerne ligge en anelse tættere

på møllen. Den største afstand fra vindmøllen til opfyldelse af

lovkravene er således ved 8 m/s. Derfor er kun det kort vist.

More magazines by this user
Similar magazines