VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

skabet. I det mere lukkede landskab i syd vil der gælde

det samme som i nord. Dog vil vindmøllen her ses

over bevoksningen i horisonten og vil på den måde være

mere tydelig. Oplevelsen af vindmøllen afhænger fra

disse afstande også af vejret.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet

Oplevelsen af kulturmiljøer vil ikke blive forstyrret af

vindmøllen, ligesom der ikke er nogen visuel påvirkning

af Lynge Kirke.

Der findes ingen fredede forhistoriske spor i området

omkring Widex domicil. Ved Vassingerød Old lig-

Figur 2.2 Støjtyper og grænseværdier

ger flere rund- og langhøje, men de vil ikke være udsat

for nogen visuel gene i forbindelse med vindmøllen.

Rekreative forhold

VVM-rapporten vurderer, at vindmøllen ikke vil give

visuelle gener i rekreative områder som f.eks. Lynge

Bytorvs-kilen. I Lynge Grusgrav vil møllen blive opfattet

forskelligt på grund af varierende terrænforhold,

men det vurderes, at møllen ikke vil forstyrre den rekreative

oplevelse set i lyset af stedets historie og den

kommende udnyttelse af området.

Fra det nye, rekreative golfområde på Vassingerød

Old vil vindmøllen påvirke oplevelsen af omgivelserne

til golfområdet, idet den er synlig, dog ikke dominerende,

fra flere steder i området, herunder klubhuset.

Vindmøllen vil fremtræde som det eneste tekniske

anlæg i det tillukkede grønne område.

Der vil ikke være gener fra vindmøllen i øvrige rekreative

områder i nærheden.

Samspil med andre vindmøller

I de situationer, hvor vindmøllen vil blive set i samspil

med andre vindmøller, vil der ikke være problemer med

at adskille anlæggene fra hinanden. Der er ikke fundet

steder, hvor vindmøllen vil komme i visuel konflikt med

de eksisterende eller planlagte vindmøller.

Miljøkonsekvenser ved naboboliger

Afstande og visuelle forhold

Der er 24 boliger i det åbne land inden for en afstand

af 800 meter fra møllen. Desuden ligger ni boliger i

Vassingerød landsby inden for en afstand af 800 meter.

Afstandskravet på minimum fire gange totalhøjden

til bygninger med beboelse er overholdt for samtlige

naboboliger. Afstandskravet er 400 meter for møllen

ved Widex.

Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9, se kort 5.1, er den

nabobolig, hvor beboerne fra haven mest markant vil

opleve vindmøllen, da boligen er nærmeste nabobolig,

og haven er ret åben mod møllen. Fra nabobolig 16,

Lyngevej 259, nabobolig 17, Vrålyngen 2 - 4, og nabobolig

2, Lyngevej 224, vil den nye mølle også blive op-

levet markant fra dele af boligen og dele af haven

grund af boligernes orientering og havernes orientering

og åbne karakter.

Fra naboboligerne 3, Lyngevej 251, nabobolig 24, Svanevej

1, og nabobolig 9, Gl. Vassingerødvej 11, vil den

nye mølle til en vis grad blive oplevet markant på grund

af boligens og havens orientering eller nærhed til møllen.

Se i øvrigt kapitel 5 om miljøkonsekvenser ved naboer.

Støjpåvirkning

Kravene i „Støjbekendtgørelsen“ er overholdt for alle

naboboliger i det åbne land og for naboboligerne i

Foto 2.3 Skyggekast

11

More magazines by this user
Similar magazines