VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

til internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000

områder. I lokalplanen for området er miljøparametrene

’sjældne og truede dyr’, ’internationale naturbeskyttelsesområder’

samt ’spredningskorridorer’ betegnet som ’ikke

relevante’ i scopingen i miljøvurderingen. Reference /3/

Af kort 6.2 fremgår beskyttede § 3-områder i nærheden

af mølleplaceringen. Der er udelukkende tale om

beskyttede søer og vandhuller, som ikke vil blive påvirket

af opstilling af vindmøllen. Det samme gælder

planter og dyr (f.eks. padder), som lever her.

Dog er der i en grundig biotopundersøgelse i 2003

af et nærliggende område, Vassingerød Old, på denne

lokalitet registreret forekomst af fem forskellige flagermusarter,

uden undersøgelsen dog direkte siger noget

om hyppigheden af arterne. Undersøgelsen blev udgivet

i 2005. Reference /4/

Konsekvenser i anlægsfasen

Der er ingen Natura 2000-områder og kun få § 3-områder

i møllens nærområde. Det drejer sig bl.a. om nogle

småsøer, som ikke vil blive berørt af projektet.

Konsekvenser i dritfsfasen

Påvirkning af flora

Arealerne, hvor møllen placeres, er udlagt til industri,

og i hele området, er der byggeri med terrænreguleringer.

Kun de to § 3-områder, vandhullerne, er ikke påvirkede.

På området, hvor vindmøllen tænkes placeret,

er der i byggefasen for Widex-domicil bar jord og der er

således ikke flora, der kan blive påvirket af vindmøllen.

Påvirkning af dyr og fugle

Møllen placeres i et erhvervsområde med spredte vandhuller,

§ 3-naturområder, i nærheden. Dyr i nærområdet

vil fortrinsvis findes i tilknytning til disse områder.

Det er sandsynligt, at der vil kunne træffes bl.a. ræv i

området. Udover flagermus er der ikke kendskab til, at

der skulle findes andre arter, der er beskyttede ifølge

habitatdirektivets såkaldte bilag IV-arter.

Flagermus

Placering af vindmøllen ved Widex ligger cirka en km

vest for naturområdet Vassingerød Old. Området ved

Vassingerød Old er, som beskrevet ovenfor, i 2003 blevet

undersøgt og registreret af Amphi Consult mht. forekomst

af planter og dyr i forbindelse med planerne om

etablering af en golfbane. Registreringen viste en rig

forekomst af mange forskellige naturtyper og mange forskellige

planter og dyr, hvoraf flere er særligt beskyttelseskrævende

(Gul-listearter eller arter beskyttet ifølge

Habitatdirektivet, såkaldte bilag IV-arter. Reference /6/

På baggrund af denne viden, samt lokalbefolkningens

bekymring for eventuel konflikt mellem vindmøllen

og flagermus, blev det besluttet at få undersøgt

området omkring Widex, for forekomsten af flagermus.

Efterfølgende har Grontmij-Carl Bro udarbejdet et notat

over flagermus i området, baseret på observationer

foretaget i juni og september 2009.

Undersøgelsen viser, at området omkring Vassingerød

er et værdifuldt område for flere arter af flagermus.

Alle de forekommende arter er dog udbredte og arter

med en gunstig bevaringstilstand i Danmark og ingen

af dem anses for truede.

Flagermusarter i nærområdet

Der er i området registreret fire arter af flagermus,

(Dværgflagermus, Troldflagermus, Brunflagermus og

Skimmelflagermus) samt en femte art (Sydflagermus)

N

Kort 6.2 § 3-områder i nærheden af mølleområdet

250 meter

som dog ikke med sikkerhed kan konstateres i området.

Desuden gøres der opmærksom på at der i littereaturen

angives to arter (Langøret flagermus og Vandflagermus)

i området omkring Vassingerød. Disse to

arter er ikke registreret i undersøgelsen. Alle flagermus

er i Danmark omfattet af EF’s Habitatsdirektiv bilag

IV. Dette betyder, at der skal tages særlige hensyn,

hvis der er risiko for at bestande kan påvirkes negativt

af indfrastrukturbyggeri, industrianlæg og vindmøller.

se tabel 6.2 for beskrivelse af de registrerede og de

i litteraturen angivne arter. Reference /7/

Flagermus og vindmøller

Der er generelt få studier af hvilken effekt opsætning af

vindmøller har på populationer af flagermus i et område.

Fra litteraturen er der eksempler på, at flagermus i

visse tilfælde dræbes i betydeligt omfang af vindmøller.

Problematikken er især kendt fra træksteder, hvor

vindmøller uheldigt er opsat i dyrenes trækkorridorer,

f.eks. trærige bjergpas, og fra USA er det rapporteret,

at problemet især gælder for, hvad man kalder ’migratory

tree bats’, og især i perioden sensommer til efterår,

når dyrene trækker. I mindre grad kan problematikken

dog måske også gælde på sommerlokaliteten under

dyrenes fouragering. Reference /8, 9/

Mølleplacering

121

More magazines by this user
Similar magazines