VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

nr., nummer

NO x, fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO 2

pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle

rotor, er den del af vindmøllen der roterer. Den består af navet på nacellen, hvori der

er monteret vingerne. I store danske møller er det altid tre vinger.

scoping, høring af berørte myndigheder foretaget af kommunen, f.eks. Statens Luftfartsvæsen

og Stifter.

SO 2, svovldioxid

spektakulære, opsigtsvækkende

t, ton og tons, 1 ton er 1000 kg

topografi, et geografisk udtryk, der henviser til landskabets form. I bredere forstand

betyder ordet placeringen af naturlige og kunstige landemærker i området, som

f.eks. skrænter, vandløb, byer, landsbyer, veje osv. Et tilsvarende ord er terræn

t/år, ton per år

VVM, vurdering af virkning på miljøet

0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold

§, paragraf

9.3 Referenceliste

Kapitel 1, Indledning

/1/ Cirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse

til opstilling af vindmøller. Cirkulæret er kendt som vindmøllecirkulæret.

/2/ http://www.alleroed.dk/Aktuelt/Kommuneplan.aspx

/3/ Vejledning nr. 9296 af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse

til opstilling af vindmøller.

/4/ Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006. I daglig tale kaldet Støjbekendtgørelsen.

/5/ Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse er kendt

som Naturbeskyttelsesloven

/6/ Lovbekendtgørelse nr 813 af 21. juni 2007, Bekendtgørelse af lov om planlægning.

/7/ Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige

og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

/8/ Region Hovedstaden. Regional Udviklingsplan. Juni 2008. Danmarks hovedstadsregion

en international storbyregion med høj livskvalitet og

vækst.

/9/ Lokalplan nr 349, Vassingerød Nord, Allerød Kommune, Forvaltningen

2007

/10/ http://www.kommuneplan.alleroed.dk

Kapitel 3, Beskrivelse af anlægget

/1/ Energi- og Miljødata: Vindressourcekort for Danmark.

/2/ Energistyrelsen: Energistatistik 2007.

/3/ Naturlig Energi, Vindkraft-nyt pr. email. 11. marts 2008.

/4/ Strange Skriver (19. november 2008): Notat om sikkerhedsafstande for vindmøller.

Danmarks Vindmølleforening.

/5/ National prøvestation for store vindmøller

Vurdering af Virkningen på Miljøet, Miljø- og energiministeriet, januar

2000

Kapitel 4, Landskabelige forhold

/1/ Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune. Marts 2009. Kortlægningsgruppe

nr. 4.

Kapitel 5, Naboforhold

/1/ DELTA, 30. april 2008: Project report. EFP-06 project. Low Frequency

Noise from Large Wind Turbines. Summary and Conclusions on measurements

and methods.

/2/ Egne notater. Søren Bundgaard Poulsen.

Se også: http://www.folkesundhed.dk/page219.aspx?recordid219=583

/3/ Bastrup Trickfilm, se: http://www.udafdetblaa.dk/dk/dk_speak_frame.html.

Kapitel 6, Øvrige miljøforhold

/1/ Naturlig Energi. Februar 2007: Vindmøller og drivhuseffekten.

Faktablad M2

/2/ http://www.kommuneplan.alleroed.dk

/3/ Lokalplan 349. Allerød Kommune 2007

/4/ Natur og Golf på Olden. Naturregistreringer 2003. Amphi Consult. 2005

/5/ H. Baagøe og T.S. Jensen (2007): Dansk Pattedyr Atlas

/6/ Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport nr. 635, 2007:

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.

/7/ Morten Christensen: Undersøgelser af flagermus omkring den planlagte

vindmølle ved Widex i vassingerød. Grontmij | Carl Bro A/S 2009.

/8/ H. Hötker et al (2004): Auswirkungen regenerativer Energiegewinning auf

die biologische Vielfalt am Beispile der Vögel und der Fledermäuse – Fakten,

Wissenslücken, Anforderungen an Forschung, ornithologische Kriterien

zum Ausbau von regenerativen Energiegewinnungsformen. NABU

/9/ Baerwald, E.F. et al: ’Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at

wind turbines’. Current Biology, Vol. 18, Issue 16, 2008, p 695-696.

/10/ DMU (1995): Vindmøllers indvirkning på fugle.

Status over viden og perspektiver

/11/ Vestas aktionærinformation 1/2008.

131

More magazines by this user
Similar magazines