VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

132

/Kapitel 8, Sundhed og overvågning

/1/ ExternE - Externalities of Energy, A Research Project of the European

Commission. Results of ExternE Figures of the National Implementation

phase. www.externe.info

/2/ Danmarks Vindmølleforening, Fakta om Vindenergi, Ø1,

Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi, juni 2002.

/3/ Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet:

Sundhedseffekter af luftforurening - Beregningspriser.

Faglig rapport fra DMU, nr. 507. København 2004

/4/ Mikael Skou Andersen m.fl: EVA – a non-linear Eulerian approach for

assessment of health-cost externalities of air pollution.

Dept. of Policy Analysis, National Environmental Research Institute,

University of Aarhus, Grenåvej 14, 8410 Rønde. 2007.

Se: www2.dmu.dk/Pub/EVA_artikel.pdf.

/5/ Mikael Skou Andersen og Lise Marie Frohn: De eksterne omkostninger ved energiproduktion.

I Månedsmagasinet Naturlig Energi, maj 2007, 29. årgang, nr. 9.

/6/ /http://www.folkesundhed.dk/page219.aspx?recordid219=583

/7/ Carl Bro Newsletter, 5. Årgang, 2. udgave. Danmark, juni 2006.

9.4 Yderligere litteratur

# Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af

internationale naturbeskyttelsesområder.

# Bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning.

# Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af

lov om planlægning (samlebekendtgørelse).

# Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige

og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

# Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006. Bekendtgørelse om støj fra vind-

møller. I daglig tale i dag kaldet Vindmøllebekendtgørelsen.

# Cirkulære nr. 9295 af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til

opstilling af vindmøller.

# Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt:

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj

sammen? 2005.

Se: http://www.trafikdage.dk/td/papers/papers05/Trafikdage-2005-422.pdf

# Danmarks Vindmølleforening, Faktablad P7, Støj fra vindmøller, oktober 2007.

# Energistyrelsen Statistik og nøgletal, se:

http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Sider/Forside.aspx.

# EU. ExternE. Externalities of Energy. Metodology 2005 Update. UER 21951, se:

http://www.externe.info.

# Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og naturstyrelsen, 2004

# Lov nr. 1392 af 27/12/2008 om fremme af vedvarende energi.

# Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurdering af planer og

programmer.

# Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

# Orientering nr. 27 ”Vurdering af sammensat støj”,

Miljøstyrelsens referencelaboratorium, 1997.

# Planloven. Bekendtgørelse af lov om planlægning. LBK nr. 813 af 21/06/2007.

# Politikens Store Danmarksbog. Politikens Forlag A/S, 2003.

# Skov- og Naturstyrelsen: Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for

vindmøller på land. Februar 2007. Se: www.sns.dk.

# Trap Danmark. Bind 6. Frederiksborg Amt. G.E.C.Gads Forlag 1953.

# Vejle Amt – Støjkortlægning 2004-2005, Baggrund og metoder,

Carl Bro as - Acoustica, 2005.

# Vejledning nr. 9296 af 22/5/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til

opstilling af vindmøller.

# Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer.

(Findes kun elektronisk)

# Notat om flagermusproblematik i forbindelse med lokalplan nr.18-V.5.01

Vindmøller ved Lejbølle. Brev fra biolog Henriette Mørck, Svendborg Kommune,

til Langeland Kommune, att. Finn Granhøj. 14. maj 2009.

More magazines by this user
Similar magazines